închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTARÂRE Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - varianta actualizata
                    HOTARâRE   Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar


    Text în vigoare începând cu data de 1 iunie 2012
 
CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prevederile prezentei hotarâri se aplica personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:
    a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultari, încheieri de conventii, acorduri si alte asemenea întelegeri;
    b) participari la târguri si expozitii; prospectarea pietei; actiuni de cooperare economica si tehnico-stiintifica; contractari si alte actiuni care decurg din executarea contractelor de comert exterior;
    c) documentare, schimb de experienta;
    d) cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare, inclusiv participarea elevilor, studentilor si cadrelor didactice însotitoare la olimpiade si concursuri în domeniul învatamântului;
    e) participari la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezinta interes pentru activitatea specifica a unitatii, precum si la manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele asemenea;
    f) primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice, culturale, artistice sau sportive;
    g) desfasurarea unei activitati stiintifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fara dobândirea calitatii de salariat a partenerului extern, precum si pentru tinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;
    h) control si îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare si alte asemenea reprezentante în strainatate;
    i) executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare în strainatate, precum si ducerea si aducerea pe roti a mijloacelor auto apartinând acestor reprezentante;
 
    j) asigurarea protectiei demnitarilor români pe timpul cât acestia se deplaseaza în strainatate de catre personalul specializat din cadrul Serviciului de Protectie si Paza sau din alte unitati din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, daca în sistemele respective este prevazuta o asemenea activitate;
    k) exercitii, aplicatii, ateliere de lucru, controale la unitatile militare participante la misiuni de mentinere a pacii, cursuri la scoli si academii militare;
 
    l) crearea si consolidarea democratiei, a prosperitatii, cooperarii si stabilitatii în Europa de Sud-Est, ca etapa preliminara a integrarii statelor regiunii în structurile euroatlantice.
 
    ART. 2
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si alte institutii publice, care trimit personal în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua masuri pentru:
    a) stabilirea numarului de persoane si a duratei de deplasare în raport strict cu necesitatile concrete de realizare a misiunii;
    b) selectionarea si pregatirea personalului tinând seama de specificul activitatii pentru care are loc deplasarea, precum si organizarea temeinica a acesteia;
    c) analiza concluziilor si a propunerilor prezentate de catre personalul în cauza la întoarcerea din deplasare, pe baza de raport scris, înaintat la conducerea unitatii trimitatoare si valorificarea optima a acestora.
    ART. 3
    (1) Deplasarea unor delegati în strainatate, pe baza de invitatie primita din partea unor organizatii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrala sau partiala de catre acestia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabila a unitatii trimitatoare.
    (2) Daca invitatia nu se refera la o anumita persoana si exista mai multi candidati care îndeplinesc conditiile necesare, selectia si trimiterea lor în strainatate se vor face pe baza de concurs sau prin numirea de catre conducerea unitatii a unor salariati care pot reprezenta corespunzator interesele acesteia.
 
    ART. 4
    (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si alte institutii publice pot trimite în strainatate, în cadrul delegatiilor proprii, si salariati ai altor institutii publice, cu aprobarea conducerii unitatilor de la care provin, precum si alti specialisti cu care s-au încheiat conventii civile de prestari de servicii în conditiile legii, în masura în care prin conventiile civile respective s-a prevazut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta de catre unitatea trimitatoare.
 
    (1^1) Pentru reprezentantii mass-media, în cazul în care acestia sunt invitati de catre primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
 
    (2) Pe timpul deplasarii în strainatate, în conditiile prezentei hotarâri, primul-ministru, ministrii de stat si ministrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenta medicala prestata de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de catre unitatea trimitatoare.
 
    ART. 5
    (1) Personalului trimis în strainatate în conditiile prezentei hotarâri i se acorda:
    A. în strainatate:
    a) o indemnizatie zilnica în valuta, denumita în continuare diurna, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului în interiorul localitatii în care îsi desfasoara activitatea;
    b) o suma zilnica în valuta, denumita în continuare plafon de cazare, în limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare.
    B. în tara:
    a) salariul stabilit potrivit reglementarilor în vigoare, pe toata durata deplasarii, în cazul personalului care, pe timpul deplasarii în strainatate, îsi mentine calitatea de salariat;
    b) o indemnizatie lunara în lei calculata în raport cu salariul de baza si sporul de vechime, corespunzator functiei si gradului profesional, în cazul personalului care se deplaseaza în interesul unitatii trimitatoare, pentru a participa la cursuri si stagii de practica si specializare sau perfectionare, cu suportarea partiala sau integrala a cheltuielilor de catre diferite organizatii sau alti parteneri externi, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice si caruia, pe timpul absentei din tara, i se suspenda contractul de munca, dupa cum urmeaza:
    - 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întretinerea locuintei;
    - 25% pentru fiecare copil sau parinte aflat în întretinere, potrivit legii, în tara, precum si pentru sotul/sotia care nu realizeaza venituri.
    Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot sa depaseasca 100% din salariul de baza si sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de munca, actualizate potrivit indexarilor aprobate.
    (2) Drepturile prevazute la alin. (1) lit. B.b) se acorda cu conditia semnarii, de catre persoanele în cauza, a unui act aditional la contractul de munca, prin care se obliga ca, dupa întoarcerea în tara, sa lucreze o anumita perioada în cadrul unitatii trimitatoare, indiferent de durata deplasarii în strainatate.
    (3) Actul aditional la contractul de munca mentionat la alin. (2) se încheie si în cazul personalului care se deplaseaza în strainatate pentru documentare si schimb de experienta.
    în cazul nerespectarii acestei obligatii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de catre unitatea trimitatoare.
 
    (4) Cadrele militare în activitate care se deplaseaza în strainatate în conditiile prevazute la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din functii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si beneficiaza pe timpul absentei din tara de indemnizatia lunara în lei, calculata în raport cu solda de baza.
 
    ART. 5^1
    (1) Personalul militar si civil din Ministerul Apararii Nationale si din Ministerul de Interne, care participa în strainatate la cursuri, stagii de practica si specializare, perfectionare sau alte activitati, inclusiv la cele finantate de diferite organizatii ori de alti parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora sa semneze un angajament, respectiv un act aditional la contractul individual de munca. Modelele de angajament si de act aditional se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (2) Prin angajament, respectiv prin act aditional, persoanele prevazute la alin. (1) se obliga ca dupa întoarcerea în tara sa îsi desfasoare activitatea în Ministerul Apararii Nationale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioada determinata, stabilita prin ordin al ministrului.
    (3) în cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2), precum si în situatia exmatricularii sau parasirii cursului, a stagiului de practica, de specializare, de perfectionare si a altor activitati, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetarii raportului de munca pentru comiterea unor infractiuni sau savârsirea unor abateri grave, încalcarea în mod repetat a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare în unitatile militare ori când manifesta dezinteres în îndeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau în perfectionarea pregatirii lor militare si de specialitate, persoanele prevazute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apararii Nationale, respectiv de Ministerul de Interne, cât si cheltuielile suportate de diferite organizatii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrana, cazare, bursa, precum si alte cheltuieli efectuate în acest scop.
    (4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în conditiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizatiile sau partenerii externi se ramburseaza acestora.
    (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar si civil care desfasoara misiuni în cadrul fortelor de mentinere a pacii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizatii internationale, precum si personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României si armatele altor tari.
 
    ART. 6
    (1) Ministerele si celelalte unitati trimitatoare mai suporta în valuta si în lei, dupa caz, pe lânga drepturile prevazute la art. 5 alin. (1), si urmatoarele alte cheltuieli:
    a) costul transportului în trafic international, cel între localitatile din tara în care personalul îsi desfasoara activitatea, precum si pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara si locul de cazare;
    b) costul transportului documentatiilor, mostrelor si al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;
 
    c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri si medicamente specifice unor tari sau localitati cu clima greu de suportat, pentru spitalizare si interventii chirurgicale în cazuri de urgenta, stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei, precum si cheltuielile privind asigurarea medicala a persoanelor care fac parte din delegatiile oficiale;
 
    d) cheltuielile în legatura cu decesul în strainatate si transportul în tara al celor decedati;
    e) comisioanele si taxele bancare, cheltuielile pentru obtinerea vizelor de intrare în tarile respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel si altele asemenea.
 
    f) taxele de înscriere si/sau de participare la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum si la manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele asemenea, în conditiile stabilite de organizatori;
 4
    g) cheltuielile necesare achizitionarii materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor straini, pentru promovarea unitara a simbolurilor nationale si ale armatei, cu ocazia desfasurarii unor activitati comune cu reprezentantii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilita de Banca Nationala a României, la data aprobarii executarii misiunii. Conditiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum si modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
 
    (2) în situatia în care partenerii externi ramburseaza delegatilor, partial sau integral, cheltuielile prevazute la alin. (1), acestia au obligatia ca la întoarcerea din deplasare sa depuna în contul unitatilor trimitatoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de catre aceste unitati.

    CAP. 2
    Indemnizatii în valuta

    Sectiunea I
    Diurna

    ART. 7
    (1) Diurna în valuta se diferentiaza pe doua categorii si se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Perioada pentru care se acorda diurna în valuta se determina în functie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:
    a) momentul decolarii avionului, la plecarea în strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea în tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
    b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României, atât la plecarea în strainatate, cât si la înapoierea în tara.
    (3) Pentru fractiunile de timp care nu însumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pâna la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.
    (4) Conducerea ministerelor si celorlalte unitati trimitatoare este obligata sa ia masurile necesare ca deplasarea personalului sa aiba loc, pe cât posibil, fara întreruperea calatoriei.
    (5) în cazul întreruperii calatoriei, determinata de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurna si cazare ale personalului se acorda, în continuare, la nivelul prevazut pentru tara de destinatie, numai daca sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de catre companiile care efectueaza transportul.
    ART. 8
    (1) Personalul trimis în strainatate, în conditiile prezentei hotarâri, beneficiaza de 50% din diurna stabilita pentru tara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaza, în cazul în care cheltuielile pentru masa se suporta de catre partenerii externi.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica corespunzator si:
    a) personalului care pe timpul deplasarii în strainatate se interneaza în spital, pentru cazurile si în conditiile stabilite potrivit prezentei hotarâri;
    b) membrilor colectivelor sportive, artistice, stiintifice si altele asemenea, în situatia în care cheltuielile de întretinere si cazare a acestora în strainatate se suporta din sumele platite organizatorilor reuniunilor sau manifestarilor la care iau parte, la nivelul comunicat de catre acestia.
 
    ART. 8^1
    Muncitorii români care se deplaseaza în strainatate pentru executari de lucrari de constructii, reparatii si amenajari la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ale celorlalte forme de reprezentare în strainatate au dreptul la o diurna în valuta în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevazuta în anexa.

 
    Sectiunea a II-a
    Cazarea

    ART. 9
    (1) Plafonul de cazare se acorda în raport cu categoria de diurna în care se încadreaza personalul, la nivelul prevazut pentru fiecare tara în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestari cu caracter international sau la alte actiuni se acorda la nivelul corespunzator tarifelor practicate de catre hotelurile în care au loc manifestarile respective, pe baza comunicarii primite din partea organizatorilor sau a reprezentantelor României din tarile respective.
    (3) în situatia în care cazarea nu poate fi asigurata la unitati hoteliere sau altele asemenea, personalul poate sa închirieze si locuinte, însa cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.
    (4) Eventualele plati pentru cazare, care depasesc plafoanele stabilite în conditiile prezentei hotarâri, se aproba, în cazuri temeinic justificate, de catre conducerile unitatilor trimitatoare, pe baza documentelor de plata.
    (5) Prin cheltuieli de cazare se întelege, pe lânga tarifele sau chiria platite, si eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum si costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

    CAP. 3
    Transportul

    ART. 10*)
    (1) Personalul trimis în strainatate în conditiile prezentei hotarâri are dreptul sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul.
    De asemenea, personalul poate sa calatoreasca si cu mijloace auto în situatia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de catre ministere si celelalte unitati trimitatoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul calatoriei cu avionul.
    (2) Personalul poate sa calatoreasca cu avionul, astfel:
    a) business class, personalul care se încadreaza la categoria a II-a de diurna, cu exceptia membrilor Guvernului si a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot sa calatoreasca si cu clasa I;
    b) la clasa economica, restul personalului.
 
    (3) Transportul delegatiilor conduse de catre primul-ministru se poate face si cu avioane care efectueaza curse speciale.
    De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în strainatate cu avioane care efectueaza curse speciale si delegatiile conduse de catre ministrii de stat, ministri, secretarul general al Guvernului si de seful Statului Major General al Armatei.
 
    (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot sa calatoreasca cu avionul si la business class.
    (5) Cu aprobarea conducerii unitatilor trimitatoare, personalul care se încadreaza la categoria I de diurna poate sa calatoreasca si la business class, în situatia în care nu sunt locuri la clasa economica, iar plecarea în delegatie nu poate fi amânata.
    (6) Personalul poate sa calatoreasca cu trenul, astfel:
    - ministrii si personalul încadrat în functii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuseta single;
    - curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabina cu doua locuri;
    - restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuseta de 2 - 4 locuri.
    (7) Transportul dus-întors, pe distanta dintre aeroport sau gara si locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.
 
    (8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplasarii în grup, în interiorul tarii de destinatie, cât si diferite mijloace de comunicatii, cu acordul prealabil al conducatorului unitatii trimitatoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând sa se faca, potrivit legii, pe baza de documente justificative.
 
    *) Reproducem mai jos prevederile articolului unic din Hotarârea Guvernului nr. 1630/2009 ( ).
 
    "ARTICOL UNIC
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2010, personalul român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate sa calatoreasca cu avionul astfel:
    a) la business class, membrii Guvernului;
    b) la clasa economica, restul personalului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, în anul 2010, pentru personalul român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadreaza la categoria a II-a de diurna, transportul dus-întors pe distanta dintre aeroport sau gara si locul de cazare se face cu mijloacele de transport în comun."

 
    CAP. 4
    Alte cheltuieli

 
    ART. 11
    (1) Valuta necesara pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevazute, precum si a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferente de tarif la cazare si altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acorda în limita unei sume de pâna la 50% din totalul diurnei si al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.
 
    (2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, secretarul general al Guvernului si ministrii conducatori de delegatii oficiale în strainatate pot sa beneficieze de o suma în valuta în limita a 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate sa efectueze astfel de cheltuieli pâna la 2.000 dolari S.U.A.
 
    (3) în cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personala, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor si a lubrifiantilor, tinând seama de consumul specific al acestora, precum si pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila, respectiv cartea verde. De asemenea, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în conditiile prezentei hotarâri, dupa parcurgerea unei distante zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinatiile mentionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valuta, în functie de tara în care se efectueaza cheltuielile respective.

    CAP. 5
    Modul de acordare si de justificare a sumelor cheltuite în valuta

    ART. 12
    (1) Sumele în valuta cuvenite personalului, în conditiile stabilite prin prezenta hotarâre, se acorda sub forma de avans.
    (2) Justificarea sumelor cheltuite în valuta, cu exceptia celor reprezentând drepturile de diurna, se face pe baza de documente si se aproba de catre conducatorii unitatilor trimitatoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar si avizul policlinicii de specialitate.
    (3) în situatia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de catre autoritati, sumele cheltuite se justifica pe baza de declaratie data pe propria raspundere.
    în tarile în care România are reprezentante, declaratia se confirma de catre aceste reprezentante, daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.
    ART. 13
    (1) Sumele în valuta folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fara respectarea conditiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotarâri, se recupereaza în valuta de la cei vinovati.
    (2) Eventualele penalitati de întârziere se calculeaza în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.
    ART. 14
    Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor ramase necheltuite si nedepuse sau depuse peste termenele prevazute de lege, inclusiv a penalitatilor de întârziere, se face pe baza de dispozitie emisa de catre conducatorul unitatii trimitatoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unitatii care a acordat avansul în valuta, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    ART. 15
    (1) De drepturile stabilite prin prezenta hotarâre beneficiaza si personalul care participa la unele actiuni organizate de catre partenerii externi, dar numai în masura în care, din documentele primite sau din întelegerile încheiate, rezulta ca partenerii în cauza nu suporta integral cheltuielile de deplasare.
    (2) în astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unitati trimitatoare, personalul mentionat la alin. (1) poate sa beneficieze si de:
    a) diurna si cazare în valuta, pe timpul necesar calatoriei pâna la localitatea de destinatie, respectiv pâna la data preluarii personalului de catre organizatiile sau partenerii externi, precum si pe timpul revenirii în tara, în functie de orarele mijloacelor de transport;
    b) diferenta de diurna în valuta, daca sumele acordate de catre organizatiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadreaza.
    ART. 16
    (1) Prevederile prezentei hotarâri se aplica si personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaza temporar în strainatate pentru aducerea la îndeplinire a actiunilor mentionate la art. 1.
    (2) Drepturile si obligatiile personalului român trimis în strainatate de catre Presedintie, organele autoritatii legislative, judecatoresti si de alte organe ale autoritatii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementari proprii, aprobate potrivit legii.
    ART. 17
    (1) Se recomanda agentilor economici, altii decât cei prevazuti la art. 16 alin. (1), precum si fundatiilor, asociatiilor si altora asemenea, sa aplice în mod corespunzator prevederile prezentei hotarâri.
    (2) în situatia în care persoanele juridice prevazute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinatie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depasi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele si în conditiile stabilite prin prezenta hotarâre.
    ART. 18
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarâre.
    ART. 19
    în masura în care prezenta hotarâre nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta si controlul sumelor puse la dispozitia personalului care se deplaseaza în interesul serviciului pe teritoriul României.
    ART. 20
    Prevederile prezentei hotarâri se aplica începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeasi data se abroga Hotarârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicata, precum si orice alte dispozitii contrare.

 
    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa în facsimil.

    A. Nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare
 
___________________________________________________________________
Nr.          Tara                  Valuta  Categoriile  Plafoanele
crt.                                       de diurne    de cazare
                                           ________________________
                                            I    II      A     B
___________________________________________________________________
 0                1                  2      3     4      5     6
___________________________________________________________________
 
  1. Afganistan                     USD     120   150    180   360
 
  2. Africa de Sud (Republica)      $        38    60    110   220
  3. Albania                        euro     32    51    100   200
  4. Algeria                        $        32    51    150   300
 
  5. Anglia                         euro     35    56    150   300
 
  6. Angola                         $        32    51    140   280
  7. Antigua si Barbuda             $        32    51    100   200
  8. Antile                         $        32    51    100   200
  9. Arabia Saudita                 $        38    60    110   220
 10. Argentina                      $        32    51    110   220
 11. Armenia                        $        38    60    140   280
 12. Australia                      $        38    60    160   320
 
 13. Austria                        euro     35    56    150   300
 
 14. Azerbaidjan                    $        38    60    120   240
 15. Bahamas                        $        32    51    100   200
 16. Bahrain                        $        32    51    100   200
 17. Bangladesh                     $        32    51    100   200
 18. Belarus                        $        38    60    110   220
 
 19. Belgia                         euro     35    56    150   300
 
 20. Benin                          $        32    51    100   200
 21. Bolivia                        $        32    51    120   240
 22. Botswana                       $        32    51    100   200
 23. Bosnia si Herzegovina          euro     32    51    100   200
 24. Brazilia                       $        32    51    120   240
 25. Bulgaria                       euro     32    51    100   200
 26. Burkina Faso                   $        32    51    100   200
 27. Burundi                        $        32    51    120   240
 28. Cambodgia                      $        32    51    100   200
 29. Camerun                        $        32    51    100   200
 30. Canada                         $        38    60    150   300
 31. Capul Verde                    $        32    51    100   200
 
 32. Cehia                          euro     35    56    150   300
 
 33. Centrafricana (Republica)      $        32    51    100   200
 34. Chile                          $        32    51    120   240
 35. Chineza (Republica Populara)   $        38    60    140   280
 36. Ciad                           $        32    51    100   200
 
 37. Cipru                          euro     35    56    150   300
 
 38. Coasta de Fildes               $        32    51    100   200
 39. Columbia                       $        32    51    100   200
 40. Congo                          $        32    51    100   200
 41. Coreea de Sud                  $        38    60    180   360
 
 42. Coreea (RPD)                   euro     30    48    120   240
 
 43. Costa Rica                     $        32    51    110   220
 44. Croatia                        euro     32    51    100   200
 
 45. Cuba                           euro     32    51    120   240
 
 46. Danemarca                      euro     35    56    150   300
 
 47. Djibouti                       $        32    51    100   200
 48. Dominicana (Republica)         $        32    51    110   220
 49. Ecuador                        $        32    51    110   220
 50. Egipt                          $        32    51    100   200
 51. Elvetia                        euro     38    60    150   300
 52. Emiratele Arabe Unite          $        38    60    100   200
 
 53. Estonia                        euro     35    56    150   300
 
 54. Etiopia                        $        32    51    110   220
 55. Fiji                           $        38    60    120   240
 56. Filipine                       $        32    51    100   200
 
 57. Finlanda                       euro     35    56    150   300
 58. Franta                         euro     35    56    150   300
 
 59. Gabon                          $        32    51    100   200
 60. Gambia                         $        32    51    100   200
 61. Georgia                        $        38    60    160   320
 
 62. Germania                       euro     35    56    150   300
 
 63. Ghana                          $        32    51    100   200
 
 64. Grecia                         euro     35    56    150   300
 
 65. Guatemala                      $        32    51    100   200
 66. Guineea                        $        32    51    100   200
 67. Guineea-Bissau                 $        32    51    100   200
 68. Guineea Ecuatoriala            $        32    51    100   200
 69. Guyana                         $        32    51    100   200
 70. Haiti                          $        32    51    110   220
 71. Honduras                       $        32    51    100   200
 
 72. Hong Kong                      USD      53    85    250   500
 
 73. India                          $        32    51    100   200
 74. Indonezia                      $        38    60    100   200
 75. Iordania                       $        38    60    100   200
 
 76. Irak                           USD      60    96    80    160
 
 77. Iran                           $        38    60    100   200
 
 78. Irlanda                        euro     35    56    150   300
 
 79. Islanda                        euro     35    56    130   260
 80. Israel                         $        38    60    120   240
 
 81. Italia                         euro     35    56    150   300
 
 82. Serbia si Muntenegru           euro     32    51    100   200
 83. Jamaica                        $        32    51    110   220
 84. Japonia                        $        53    84    250   500
 85. Kazahstan                      $        38    60    100   200
 86. Kenya                          $        32    51    100   200
 87. Kârgâzstan                     $        38    60    100   200
 88. Kuwait                         $        38    60    150   300
 89. Laos                           $        32    51    100   200
 90. Lesotho                        $        32    51    100   200
 
 91. Letonia                        euro     35    56    150   300
 
 92. Liban                          $        38    60    100   200
 93. Liberia                        $        32    51    100   200
 94. Libia                          $        38    60    130   260
 
 95. Lituania                       euro     35    56    150   300
 
 96. Luxemburg                      euro     35    56    150   300
 
 97. Macedonia                      euro     32    51    100   200
 98. Madagascar                     $        32    51    100   200
 99. Malaysia                       $        32    51    110   220
100. Mali                           $        32    51    100   200
 
101. Malta                          euro     35    56    150   300
 
102. Maroc                          $        32    51    120   240
103. Mauritania                     $        32    51    100   200
104. Mauritius                      $        32    51    110   220
105. Mexic                          $        38    60    110   220
106. Moldova                        $        38    60    100   200
107. Mongolia                       $        38    60    110   220
108. Mozambic                       $        32    51    100   200
109. Myanmar                        $        32    51    100   200
110. Namibia                        $        32    51    100   200
111. Nepal                          $        32    51    110   220
112. Nicaragua                      $        32    51    110   220
113. Niger                          $        32    51    110   220
114. Nigeria                        $        32    51    160   320
115. Norvegia                       euro     35    56    150   300
116. Noua Zeelanda                  $        38    60    160   320
 
117. Olanda                         euro     35    56    150   300
 
118. Oman                           $        38    60    100   200
119. Pakistan                       $        32    51    140   280
120. Panama                         $        32    51    110   220
121. Papua-Noua Guinee              $        32    51    100   200
122. Paraguay                       $        32    51    100   200
123. Peru                           $        32    51    110   220
 
124. Polonia                        euro     35    56    150   300
 
125. Portugalia                     euro     35    56    150   300
 
126. Qatar                          $        38    60    140   280
127. Rwanda                         $        32    51    100   200
 
128  Federatia Rusa                 USD      47    75    140   280
 
129. Salvador                       $        32    51    100   200
130. Sao Tome si Principe           $        32    51    100   200
131. Senegal                        $        32    51    100   200
132. Sierra Leone                   $        32    51    100   200
133. Singapore                      $        38    60    150   300
134. Siria                          $        38    60    100   200
 
135. Slovacia                       euro     35    56    150   300
136. Slovenia                       euro     35    56    150   300
 
137. Somalia                        $        32    51    100   200
 
138. Spania                         euro     35    56    150   300
 
139. Sri Lanka                      $        38    60    110   220
140. S.U.A.                         $        53    84    210   420
141. Sudan                          $        32    51    110   220
 
142. Suedia                         euro     35    56    150   300
 
143. Surinam                        $        32    51    110   220
144. Tadjikistan                    $        38    60    100   200
145. Tanzania                       $        32    51    100   200
146. Taiwan                         $        38    60    110   220
147. Thailanda                      $        38    60    100   200
148. Togo                           $        32    51    100   200
149. Tunisia                        $        32    51    100   200
150. Turcia                         $        38    60    140   280
151. Turkmenistan                   $        38    60    110   220
152. Ucraina                        $        38    60    150   300
153. Uganda                         $        32    51    100   200
 
154. Ungaria                        euro     35    56    150   300
 
155. Uruguay                        $        32    51    100   200
156. Uzbekistan                     $        38    60    100   200
157. Venezuela                      $        32    51    130   260
158. Vietnam
     (Republica Socialista)         $        32    51    120   240
159. Yemen                          $        38    60    110   220
160. Zair                           $        32    51    100   200
161. Zambia                         $        32    51    100   200
162. Zimbabwe                       $        32    51    120   240
163. Vatican                        euro     35    56    150   300
 
164. San Marino                     euro     35    56    150   300
___________________________________________________________________

 
    B. încadrarea personalului în categorii de diurna si plafoane de cazare

    I. Categorii de diurna

    în categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadreaza: ministrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în functii asimilate acestora prin acte normative, precum si prefectii, subprefectii, primarul general si viceprimarul Capitalei, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, ambasadorii, academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Române, seful Statului Major General, prim-loctiitorul si loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apararii Nationale, sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si loctiitorii acestora, seful Statului Major al Trupelor de Uscat, seful Statului Major al Aviatiei si Apararii Antiaeriene, seful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au astfel de functii, emisarul special pe lânga coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
    Pentru primul-ministru diurna se majoreaza cu 50% .
    în categoria I (coeficient 1,00) se încadreaza restul personalului.

    II. Plafoane de cazare

    Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadreaza personalul prevazut la categoria I de diurna.
    Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadreaza personalul prevazut la categoria a II-a de diurna.

    NOTA:
    a) Primul-ministru, ministrii, precum si ceilalti membri ai Guvernului beneficiaza de diurna în cuantum integral, indiferent de conditiile în care are loc deplasarea.
    b) Personalul care asigura protectia nemijlocita a demnitarilor, în functie de importanta misiunii si de situatia concreta, poate beneficia, de la caz la caz, de acelasi plafon de cazare ca si persoana careia îi asigura protectia.

 
                              ---------------