închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
            ORDONANTA DE URGENTA Nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

    Text în vigoare începând cu data de 19 decembrie 2013
 

    Data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 este prevazuta la art. IX din textul actualizat.

    Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 19 decembrie 2013.

    Act de baza
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2013

    Acte modificatoare
    Rectificarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013

    Având în vedere necesitatea întreprinderii unor masuri urgente de sustinere a cresterii economice si de stimulare a investitiilor, în lipsa carora finantarea economiei pe termen scurt si mediu poate fi afectata,
    în vederea respectarii angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal, asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intentie si în Memorandumul tehnic de întelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România si Fondul Monetar International,
    luând în considerare obiectivul stabilit prin programul de guvernare de crestere a veniturilor bugetare prin largirea bazei de impozitare, în vederea sustinerii cresterii si în scopul asigurarii stabilitatii financiare a economiei nationale, se impune adoptarea unor masuri urgente pentru extinderea sferei de impozitare a constructiilor, cresterea nivelului accizelor pentru unele categorii de combustibili, precum si utilizarea cursului de schimb din anul anterior si indexarea la indicele mediu al pretului de consum al accizelor ca urmare a scaderii cursului de schimb utilizat pentru determinarea accizelor pentru anul 2014,
    tinând cont de necesitatea implementarii masurii care are drept scop solutionarea cazului de încalcare a dreptului Uniunii Europene si pentru evitarea deschiderii procedurii de infringement împotriva României în materia libertatii de stabilire în cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate în România printr-un sediu permanent,
    având în vedere necesitatea implementarii masurii care are drept scop solutionarea cazului de încalcare a dreptului Uniunii Europene si pentru evitarea deschiderii procedurii de infringement împotriva României în materia liberei circulatii a lucratorilor si stabilirii aceluiasi tratament fiscal în ceea ce priveste impozitarea veniturilor de natura salariala,
    având în vedere necesitatea sprijinirii contribuabililor care obtin venituri din arenda în sensul eliminarii riscului privind neîndeplinirea obligatiilor anuale de declarare a venitului realizat,
    pentru evitarea situatiilor în care determinarea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice sub forma de arenda se efectueaza prin utilizarea pretului mediu, iar pretul de piata difera substantial de pretul mediu deja stabilit înainte de începerea anului fiscal pentru care se aplica,
    pentru eliminarea incertitudinilor legate de modalitatea de stabilire a bazei impozabile în cazul veniturilor din activitati agricole este necesara identificarea produselor agricole vegetale si a animalelor pentru care determinarea venitului se realizeaza pe baza normelor de venit, începând cu anul 2014,
    tinând cont de necesitatea asigurarii unui regim fiscal unitar aplicabil veniturilor din premii obtinute de persoanele fizice, ca urmare a practicilor comerciale pentru promovarea produselor/serviciilor din orice domeniu de activitate,
    având în vedere necesitatea compatibilizarii legislatiei nationale cu prevederile directivelor 2008/9/CE si 86/560/CEE, în vederea evitarii declansarii procedurii de infringement pentru impunerea de obligatii suplimentare în vederea rambursarii de TVA catre persoane nestabilite în România, ca urmare a deschiderii dosarului EU Pilot 3927/2012/TAXU si angajamentului asumat fata de Comisia Europeana de modificare a legislatiei nationale începând cu 1 ianuarie 2014,
    întrucât este obligatorie respectarea jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) referitoare la neincluderea în baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata a costului asigurarii în cazul contractelor de leasing, respectiv a hotarârii pronuntate în Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., având în vedere ca o aplicare a dreptului Uniunii Europene care nu este conforma cu interpretarea data de CJUE încalca, de fapt, însasi norma de drept respectiva, în aprecierea gravitatii încalcarii de catre un stat membru a dreptului Uniunii, Comisia considerând ca încalcarea este mai grava atunci când, desi existenta o hotarâre a CJUE pronuntata în temeiul art. 267 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene care clarifica modul în care trebuie interpretata dispozitia respectiva, statul membru continua sa aiba o conduita contrara normei respective, astfel cum a fost interpretata,
    tinând seama de faptul ca neadoptarea masurilor de extindere a bazei de impozitare asupra constructiilor ar conduce la mentinerea unui sistem de impozitare la un nivel redus fata de media europeana,
    luând în considerare faptul ca procedurile parlamentare pentru aprobarea unei legi nu permit adoptarea în timp util, sub forma unui proiect de lege, a masurilor care au drept scop solutionarea cazurilor de încalcare a dreptului Uniunii Europene, iar adoptarea acestor masuri prin ordonanta a Guvernului în luna ianuarie a anului 2014 nu reprezinta o solutie viabila întrucât din punct de vedere al administrarii fiscale este necesar ca prevederile sa se aplice de la data de 1 ianuarie, pentru a nu exista prevederi tranzitorii în legislatie care sa conduca la recalculari de impozite, respectiv la depuneri suplimentare de declaratii,
    luând în considerare necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul României în raport cu Fondul Monetar International, referitoare la redeventele miniere, precum si faptul ca proiectia bugetara pentru anul 2014 este fundamentata si având în vedere cresterea veniturilor bugetare provenite din redeventele cuvenite statului român ca urmare a exploatarii resurselor minerale,
    în considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) impozitul pe constructii."
    2. La articolul 11, alineatele (1^1) - (1^4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declarati inactivi conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice în perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar, în perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data înregistrarii în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dupa înregistrarea în scopuri de TVA, sau, dupa caz, într-un decont ulterior, taxa aferenta:
    a) bunurilor aflate în stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, în momentul înregistrarii;
    b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe în curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrarii. în cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul înregistrarii. în cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
    c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) înainte de data înregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
    (1^2) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, dupa înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) nu beneficiaza, în perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate în perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data înregistrarii în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dupa înregistrarea în scopuri de TVA sau, dupa caz, într-un decont ulterior, taxa aferenta:
    a) bunurilor aflate în stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, în momentul înregistrarii;
    b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe în curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrarii. în cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul înregistrarii. în cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149;
    c) achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) si b) înainte de data înregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
    (1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) si au fost înscrisi în Registrul persoanelor impozabile a caror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislatia contabila în vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar. Primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa între 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat."
    4. La articolul 20, literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) dividendele primite de la o persoana juridica româna sau de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata într-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c), cu care România are încheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica româna care primeste dividendele detine, la persoana juridica româna sau la persoana juridica straina din statul tert, la data înregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neîntrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
    b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite conditiile prevazute la lit. e) si h);
    ..........................................................................
    e) veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna sau la o persoana juridica straina situata într-un stat cu care România are încheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vânzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neîntrerupta de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;".
    5. *) La articolul 20, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice straine situate într-un stat cu care România are încheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data începerii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul detine pe o perioada neîntrerupta de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operatiunii de lichidare;".

    *) Art. I pct. 5 [cu referire la art. 20 lit. h)] a fost modificat conform Rectificarii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013.


    6. *) La articolul 20^1 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "3. la data înregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 1 an."
 
    *) Art. I pct. 6 [cu referire la art. 20^1 alin. (1) lit. a) pct. 3] a fost modificat conform Rectificarii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013.


    7. *) La articolul 20^1 alineatul (1) litera b), punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "5. la data înregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din România, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 1 an."
 
    *) Art. I pct. 7 [cu referire la art. 20^1 alin. (1) lit. b) pct. 5] a fost modificat conform Rectificarii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013 .


    8. La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minima precizata mai jos:
    1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile în care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul «cifra de afaceri» aceasta limita se determina potrivit normelor;
    2. 20% din impozitul pe profit datorat.
    Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza în urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrarii acestora, în aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit."
    9. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) în conditiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare, sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza în perioada urmatoare, în conditiile alin. (1), pâna la deductibilitatea integrala a acestora. Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar al contribuabililor care îsi înceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se transfera contribuabililor nou-înfiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobânzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar al contribuabililor care nu îsi înceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca întreg, se împarte între acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta."
    10. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Daca o persoana juridica straina rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spatiul Economic European îsi desfasoara activitatea în România printr-un sediu permanent si acel sediu permanent obtine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât si în statul unde au fost obtinute veniturile, atunci impozitul platit în statul de unde au fost obtinute veniturile, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu."
    11. La articolul 31, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), impozitul platit de un sediu permanent din România pentru veniturile obtinute dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spatiul Economic European este dedus în România, daca:
    a) venitul a fost obtinut de sediul permanent din România al unei persoane juridice straine rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spatiul Economic European; si
    b) venitul a fost obtinut dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European; si
    c) se prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit în acel stat membru al Uniunii Europene sau în acel stat din Spatiul Economic European.
    (3^2) Prevederile alin. (1^1) si (3^1) nu se aplica sediilor permanente din România ale persoanelor juridice straine rezidente într-un stat din Spatiul Economic European, altul decât un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii."
    12. La articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2). Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (1). Contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat."
    13. La articolul 34, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu urmatorul cuprins:
    "(13^1) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3), pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
    a) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
    b) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite înainte de modificare; în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, în suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si în cazul în care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic."
    14. La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pâna la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat."
    15. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul dividendelor platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada neîntrerupta de un an împlinit pâna la data platii acestora inclusiv."
    16. La articolul 48 alineatul (5), literele g) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "g) contributiile efectuate în numele angajatilor la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislatia în materie, precum si cele la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pentru fiecare participant, într-un an fiscal;
    ..........................................................................
    k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decât institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfasurarea activitatii, pe baza contractului încheiat între parti, în limita nivelului dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului, si, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valuta, prevazuta la art. 23 alin. (5) lit. b);".
    17. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
    a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala în care România este parte, si urmatoarele:
    - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
    - cotizatia sindicala platita în luna respectiva;
    - contributiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislatia în materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, astfel încât la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul în lei a 400 de euro;
    b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala în care România este parte, pe fiecare loc de realizare a acestora;".
    18. La articolul 62, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2.1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^2.1) în cazul în care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (2^2), au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (2^2) noile preturi pentru evaluarea în lei a veniturilor din arenda exprimate în natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica începând cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice."
    19. La articolul 62, alineatul (2^6) se abroga.
    20. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla."
    21. La articolul 64^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca determinarea venitului net se efectueaza în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX^2 datorate pentru anul fiscal."
    22. La articolul 72, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) în cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fara personalitate juridica, cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la art. 72 alin. (2) nu genereaza venit impozabil."
    23. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 72 alin. (2)."
    24. La articolul 73, alineatul (3) se abroga.
    25. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevazute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale."
    26. La articolul 75, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vânzarilor."
    27. La articolul 80, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pierderea fiscala anuala înregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura se reporteaza si se compenseaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali."
    28. La articolul 82, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere."
    29. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 84^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 84^1
    Termenul scadent al obligatiei de plata stabilita în urma verificarilor
    în cazul în care în perioada de prescriptie a obligatiilor fiscale organele de inspectie fiscala constata nedepunerea declaratiei de venit, termenul scadent al obligatiei de plata stabilite în urma verificarilor este termenul-limita prevazut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
    30. Dupa articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 88^1
    Reguli de stabilire a bazei de calcul a veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spatiul Economic European
    (1) Persoana fizica rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spatiul Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoana fizica rezidenta la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din România. Baza de calcul se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, în functie de natura acestuia, potrivit prezentului titlu.
    (2) Deducerile prevazute la alin. (1) se acorda în limita stabilita prin legislatia româna în vigoare pentru persoana fizica rezidenta, daca persoana fizica rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spatiul Economic European prezinta documente justificative si daca acestea nu sunt deduse în statul de rezidenta al persoanei fizice.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoanelor fizice rezidente într-un stat din Spatiul Economic European, altul decât un stat membru al Uniunii Europene, cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii."
    31. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din România si neimpozabile în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din România."
    32. La articolul 94, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(14) în cazul veniturilor din arendare realizate în anul 2013 pentru care determinarea venitului net anual a fost efectuata în sistem real, obligatiile fiscale sunt cele prevazute în legislatia în vigoare la data realizarii acestora."
    33. La articolul 112^1, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 80% din veniturile totale;".
    34. La articolul 112^2 alineatul (6), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) desfasoara activitati în domeniul jocurilor de noroc."
    35. Articolul 112^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 112^6
    Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management
    Daca în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute în prezentul articol, luând în considerare veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv."
    36. La articolul 112^7 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) veniturile din subventii;".
    37. La articolul 112^7 alineatul (1), dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h) - j), cu urmatorul cuprins:
    "h) veniturile din diferente de curs valutar;
    i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor în lei în functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate initial;
    j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii."
    38. La articolul 112^7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabila determinata potrivit alin. (1) se adauga urmatoarele:
    a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;
    b) în trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor în lei în functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului."
    39. *) La articolul 117, literele h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "h) dividendele platite de o persoana juridica româna sau persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor întruneste cumulativ urmatoarele conditii:
    1. persoana juridica rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene are una dintre formele de organizare prevazute la art. 20^1 alin. (4);
    2. în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru al Uniunii Europene, este considerata a fi rezidenta a statului respectiv si, în temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene;
    3. plateste, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru al Uniunii Europene, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
    4. detine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoana juridica româna pe o perioada neîntrerupta de cel putin 1 an, care se încheie la data platii dividendului.
    Daca beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridica straina pentru care sediul permanent îsi desfasoara activitatea trebuie sa întruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1 - 4.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica româna care plateste dividendul trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    1. este o societate înfiintata în baza legii române si are una dintre urmatoarele forme de organizare: «societate pe actiuni», «societate în comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata»;
    2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
    Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridica cu sediul social în România, înfiintata potrivit legislatiei europene, care plateste dividendul, trebuie sa plateasca impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.
    ..........................................................................
    j) veniturile din dobânzi si redevente, care intra sub incidenta cap. IV din prezentul titlu;".
 
    *) Art. I pct. 39 [cu referire la art. 117 lit. h) pct. 4] a fost modificat conform Rectificarii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013.


    40. La articolul 137 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) sumele achitate de o persoana impozabila în numele si în contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, inclusiv atunci când locatorul asigura el însusi bunul care face obiectul unui contract de leasing si refactureaza locatarului costul exact al asigurarii, astfel cum s-a pronuntat Curtea Europeana de Justitie în Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., precum si sumele încasate de o persoana impozabila în numele si în contul unei alte persoane."
    41. La articolul 138, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) în cazul desfiintarii totale sau partiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;
    b) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si în cazul desfiintarii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauza ca urmare a unui acord scris între parti sau ca urmare a unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile sau în urma unui arbitraj;".
    42. La articolul 142 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) achizitia intracomunitara de bunuri atunci când persoana care achizitioneaza bunurile în orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, conform prevederilor art. 147^2;".
    43. La articolul 143 alineatul (1), partea introductiva a literei h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "h) în cazul navelor atribuite navigatiei în largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si în cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta, urmatoarele operatiuni:".
    44. *) La articolul 147^2 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) persoana impozabila nestabilita în România, care este stabilita în alt stat membru, neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate în România;
    b) persoana impozabila neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilita pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate în România, daca, în conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita în România ar avea acelasi drept de rambursare în ceea ce priveste TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în tara respectiva;".
 
    *) Art. I pct. 44 [cu referire la art. 147^2 alin. (1) lit. a)] a fost modificat conform Rectificarii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013.

 
    45. La articolul 147^2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoana impozabila stabilita în România poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în conditiile prevazute în norme."
    46. La articolul 148 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoana impozabila îsi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate în cazul unor evenimente precum modificari legislative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsa din gestiune."
    47. La articolul 148, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei în cazul:
    a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzator de persoana impozabila. în cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
    b) situatiilor prevazute la art. 128 alin. (8)."
    48. La articolul 148, alineatul (3) se abroga.
    49. La articolul 149 alineatul (4) litera a), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. integral sau partial, pentru alte scopuri decât activitatile economice, cu exceptia bunurilor a caror achizitie face obiectul limitarii la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 145^1;".
    50. La articolul 149 alineatul (4) litera d), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în conditiile în care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzator. în cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;".
    51. La articolul 149, alineatul (4^1) se abroga.
    52. *) La articolul 153, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi deductibila, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) si d), trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:".
 
    *) Art. I pct. 52 [cu referire la art. 153 alin. (1) partea introductiva] a fost modificat conform Rectificarii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 decembrie 2013.

 
    53. La articolul 177, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Este interzisa vânzarea de tigarete, de catre orice persoana, catre persoane fizice, la un pret mai mic decât pretul de vânzare cu amanuntul declarat."
    54. La articolul 206^54, dupa alineatul (4^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^3) si (4^4), cu urmatorul cuprins:
    "(4^3) Valoarea garantiei în cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului înregistrat poate fi redusa la cerere, potrivit criteriilor obiective prevazute în normele metodologice.
    (4^4) Valoarea garantiei reduse pentru antrepozitarii autorizati nu poate fi mai mica decât nivelul minim stabilit potrivit alin. (4^1)."
    55. La articolul 206^69, dupa alineatul (13^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (13^2) si (13^3), cu urmatorul cuprins:
    "(13^2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vânzarile cu prime nu se aplica pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 206^61.
    (13^3) în cazul vânzarilor cu pret redus prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de produse accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 206^61 se aplica prevederile alin. (13)."
    56. Articolul 218 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 218
    Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
    (1) Valoarea în lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în situatia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata în luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pâna la data de 15 octombrie.
    (3) Pentru anul 2014, media anuala a indicelui preturilor de consum calculata în luna septembrie a anului 2013 prevazuta la alin. (2) este de 104,77%."
    57. La articolul 221^3 alineatul (2), dupa literele c) si q) se introduc doua noi litere, literele c^1) si q^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) nerespectarea prevederilor de la art. 206^69 alin. (13^2) si (13^3), daca fapta nu a fost savârsita astfel încât sa constituie infractiune;
    ..........................................................................
    q^1) vânzarea de tigarete, de catre orice persoana, catre persoane fizice, la un pret mai mic decât pretul de vânzare cu amanuntul declarat;".
    58. La articolul 221^3 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) confiscarea produselor, iar în situatia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare, în cazurile prevazute la lit. a), b), c), c^1), e), i), j), k), l), m), n), o), r), s), s), t), t), u) si w);".
    59. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 10 - Benzina cu plumb, nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 637,91 euro/tona, respectiv 491,19 euro/1.000 de litri.
    60. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 11 - Benzina fara plumb, nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 557,91 euro/tona, respectiv 429,59 euro/1.000 de litri.
    61. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 12 - Motorina, nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 473,85 euro/tona, respectiv 400,395 euro/1.000 de litri.
    62. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 16 - Petrol lampant (kerosen), coloana 2 pct. 16.1 - utilizat drept combustibil pentru motor, nivelul accizei prevazut în coloana 3 se modifica si va fi de 557,39 euro/tona, respectiv 445,91 euro/1.000 de litri.
    63. La articolul 253, alineatul (5^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5^1) în cazul cladirilor care apartin persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale."
    64. La articolul 296^25, alineatul (2^2) se abroga.
    65. Dupa titlul IX^2 se introduce un nou titlu, titlul IX^3 "Impozitul pe constructii", cuprinzând articolele 296^33 - 296^36, cu urmatorul cuprins:

    "TITLUL IX^3
    Impozitul pe constructii

    ART. 296^33
    Contribuabili
    (1) Sunt obligate la plata impozitului pe constructii, stabilit conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
    a) persoanele juridice române, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
    b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
    c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiintate potrivit legislatiei europene.
    (2) în cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.
    ART. 296^34
    Definitia constructiilor
    în întelesul prezentului titlu, constructiile sunt cele prevazute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.
    ART. 296^35
    Cota de impozitare si baza impozabila
    (1) Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil în soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34, din care se scade:
    a) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;
    b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
    c) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. "Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole" din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.
    (2) Deducerea valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinta, prevazuta la alin. (1) lit. a), se justifica cu documentatia corespunzatoare care atesta comunicarea acestei valori catre proprietar.
    (3) în situatia în care, în cursul anului curent, se înregistreaza operatiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34, impozitul pe constructii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.
    (4) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.
    ART. 296^36
    Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale
    (1) Contribuabilii prevazuti la art. 296^33 sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pâna la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul.
    (2) Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin. (1), se plateste în doua rate egale, pâna la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.
    (3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), contribuabilii care înceteaza sa existe în cursul anului, au obligatia de a declara si plati impozitul determinat conform art. 296^35 alin. (1), pâna la data încheierii perioadei din an în care persoana juridica a existat.
    (4) Contribuabilii nou-înfiintati datoreaza impozitul pe constructii începând cu anul fiscal urmator.
    (5) Modelul si continutul declaratiei privind impozitul pe constructii se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

    ART. II
    Prevederile pct. 6, 7 si 15 din art. I se aplica pentru dividendele înregistrate de persoana juridica româna/sediul permanent din România al persoanei juridice straine distribuite de o filiala situata într-un stat membru, respectiv pentru dividendele platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice româna, dupa data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. III
    în cadrul prevederilor titlului III "Impozitul pe venit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" se înlocuieste cu sintagma "directiile generale regionale ale finantelor publice".
    ART. IV
    Prevederile pct. 29 din art. I se aplica începând cu obligatiile declarative aferente anului 2014.
    ART. V
    în cazul bunurilor furate pentru care s-a ajustat taxa pe valoarea adaugata în cursul anului 2013, persoana impozabila poate anula ajustarea efectuata la data la care furtul este dovedit legal prin hotarâre judecatoreasca definitiva.
    ART. VI
    Alineatul (1) al articolului 45 din Legea minelor nr. 85/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste, la încheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare, dupa cum urmeaza:
    a) o cota procentuala de 5% din valoarea productiei miniere pentru minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, radioactive, pamânturi rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le însotesc, gaze necombustibile, namoluri si turbe terapeutice;
    b) o cota procentuala de 4% din valoarea productiei miniere pentru carbuni;
    c) o cota procentuala de 6% din valoarea productiei miniere pentru metale nobile;
    d) echivalentul în lei a 0,875 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru substante nemetalifere;
    e) echivalentul în lei a 0,4375 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale si de constructii, dolomita, gresie si tufuri industriale;
    f) echivalentul în lei a 0,50 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru argile, marne, loess, nisip si pietris, nisip si roci caolinoase;
    g) echivalentul în lei a 0,6875 euro pe unitatea de productie miniera, pentru alabastru industrial, piatra ponce, sienite nefelinice, gips, creta, nisip silicios, bentonita, nisip caolinos, ardezie si diatomita;
    h) echivalentul în lei a 2,5 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental si granodiorit ornamental;
    i) echivalentul în lei a 3,125 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental si siliconite ornamentale;
    j) echivalentul în lei a 3,75 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru marmura, calcar ornamental, gresie ornamentala, travertin si tufuri ornamentale;
    k) echivalentul în lei a 1,0 euro, pe unitatea de productie miniera, pentru saruri haloide."
    ART. VII
    Redeventele instituite de prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului se aplica de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta a Guvernului tuturor licentelor/permiselor.
    ART. VIII
    (1) în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta a Guvernului, titularii licentelor/permiselor si autoritatea competenta încheie acte aditionale de stabilire a redeventelor astfel cum sunt reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta a Guvernului.
    (2) Actele aditionale încheiate potrivit prevederilor alin. (1) fac parte integranta din licenta/permis si intra în vigoare prin semnarea lor de catre conducatorul autoritatii competente.
    ART. IX
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014, cu exceptia pct. 59 - 62 de la art. I care se aplica începând cu data de 1 aprilie 2014.
 
    ART. X
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dându-se textelor o noua numerotare.

                              ---------------