ORDONANTA DE URGENTA Nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative
            ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 809 din 19 decembrie 2013

    Având în vedere necesitatea implementarii unor masuri în vederea evitarii deschiderii procedurii de infringement împotriva României ca urmare a faptului ca în dosarul EU PILOT 4.387/12/TAXU Comisia a respins raspunsul României, stabilind ca implementarea sistemului TVA la încasare trebuie sa fie optionala pentru operatorii economici si, de asemenea, nu trebuie impusa colectarea TVA la o anumita limita de timp de la emiterea facturii, fazele din procedura precontencioasa a dosarului mentionat vor fi parcurse în decursul anului 2014, facând astfel necesara modificarea sistemului în cursul anului, fapt imposibil de realizat având în vedere ca trecerea de la sistemul obligatoriu la cel optional nu se poate realiza decât la începutul unui an calendaristic datorita complexitatii sistemului, a faptului ca cifra de afaceri pentru determinarea eligibilitatii persoanelor care aplica sistemul este anuala si ca regulile tranzitorii necesare nu pot fi instituite în cursul anului întrucât ar crea dificultati majore în aplicarea si administrarea sistemului.
    Luând în considerare faptul ca majorarea nivelului accizelor pentru motorina, benzina cu si fara plumb si kerosen, de la 1 ianuarie 2014, ar fi putut genera o majorare a preturilor la carburanti cu implicatiile aferente asupra preturilor bunurilor si serviciilor,
    având în vedere faptul ca la 1 ianuarie 2014 înceteaza suspendarea aplicarii prevederilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, precum si faptul ca prevederile referitoare la facturare cuprinse în Legea nr. 148/2012 contravin acquis-ului comunitar în domeniul TVA si pot conduce la declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement împotriva României,
    întrucât prevederile referitoare la bonuri fiscale si la chitante cuprinse în Legea nr. 148/2012 creeaza paralelism legislativ sau contravin prevederilor actelor normative care reglementeaza regimul acestor documente,
    în considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 134^2, alineatele (3) - (6) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a), exigibilitatea taxei intervine la data încasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, în cazul persoanelor impozabile care opteaza în acest sens, denumite în continuare persoane care aplica sistemul TVA la încasare. Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
    a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a caror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei, si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui în care nu a depasit plafonul, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, conform art. 132 si 133, realizate în cursul anului calendaristic;
    b) persoanele impozabile, care au sediul activitatii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrarii în scopuri de TVA.
    (4) Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:
    a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8);
    b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a);
    c) persoanele impozabile care în anul precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei prevazut la alin. (3) lit. a);
    d) persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei prevazut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în functie de operatiunile realizate în perioada în care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA conform art. 153.
    (5) Persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligata sa aplice sistemul respectiv cel putin pâna la sfârsitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu exceptia situatiei în care în cursul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplica pâna la sfârsitul perioadei fiscale urmatoare celei în care plafonul a fost depasit. Daca în primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabila nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare pâna la sfârsitul perioadei fiscale urmatoare celei în care plafonul de 2.250.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depasit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoana impozabila care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare si care nu depaseste în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunta la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent între data de 1 si 25 ale lunii, cu exceptia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la încasare se opereaza de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea.
    (6) Persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea sistemul TVA la încasare aplica sistemul respectiv numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi în România, dar nu aplica sistemul respectiv pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
    a) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
    b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii care sunt scutite de TVA;
    c) operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 - 152^3;
    d) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21."
    2. La articolul 134^2, alineatul (11) se abroga.
    3. La articolul 145, alineatul (1^1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1^1) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8) este amânat pâna la data la care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau."
    4. La articolul 146 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa în conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii în cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile în perioada în care aplica sistemul TVA la încasare;".
    5. La articolul 156^3, alineatele (11), (11^1), (12) si (13) vor avea urmatorul cuprins:
    "(11) Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care opteaza sa aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8), trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a), nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se considera ca persoana impozabila a optat în mod tacit pentru continuarea aplicarii sistemului TVA la încasare, neavând obligatia sa depuna notificarea, daca în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare si cifra sa de afaceri nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila prevazuta la art. 134^2 alin. (3) lit. b), care opteaza sa aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8), trebuie sa depuna la organele fiscale competente o notificare din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrarii sale în scopuri de TVA conform art. 153.
    (11^1) Când se constata ca persoana impozabila a fost înregistrata de organele fiscale, în temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisa în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsa între data înregistrarii si data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare:
    a) persoana impozabila care nu trebuia sa aplice sistemul TVA la încasare aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva se exercita în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). Persoana impozabila nu este însa sanctionata în cazul în care în perioada respectiva aplica sistemul TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8) si îsi exercita dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercita pe masura platii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectiva.
    (12) Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la încasare si care depaseste în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale în care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, determinata potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), în vederea schimbarii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (5). în situatia în care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisa în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare prevazut la alin. (13). în perioada cuprinsa între data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare:
    a) pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila în perioada respectiva se exercita în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1);
    b) dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari care nu aplica sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercita pe masura platii în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achizitiile realizate de la acesta în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1).
    ..........................................................................
    (13) Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (3) - (8). Registrul este public si se afiseaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11), pâna la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea sau, în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. b), de la data înregistrarii acestora în scopuri de TVA. Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (12), pâna la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea sau din oficiu, în conditiile prevazute la alin. (12). în cazul înregistrarii persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, în situatia în care data publicarii în registru este ulterioara datei de la care persoana impozabila aplica sistemul TVA la încasare, beneficiarii îsi exercita dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1), începând cu data publicarii în registru."
    ART. II
    (1) în vederea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea optionala a sistemului TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica dispozitiile prezentului articol.
    (2) Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la încasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fara depunerea vreunei notificari, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se considera ca au optat pentru continuarea aplicarii sistemului;
    b) pot solicita oricând în cursul anului 2014, prin exceptie de la prevederile art. 134^2 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente, chiar daca sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Organele fiscale competente opereaza radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea. Pâna la data radierii persoanele impozabile trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare;
    c) au obligatia sa depuna la organele fiscale competente pâna la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situatia în care au depasit plafonul de 2.250.000 lei prevazut la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, în ultima perioada fiscala a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la încasare. Radierea este operata de organele fiscale competente la termenele si potrivit procedurilor prevazute la art. 156^3 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. în situatia în care persoanele impozabile nu depun în termenul prevazut la prima teza notificarea, se aplica corespunzator prevederile art. 156^3 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prevederile alin. (2) lit. b) nu se aplica în situatia persoanelor impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, în cursul anului 2014 si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate sa aplice sistemul respectiv cel putin pâna la finele anului 2014, cu exceptia cazului în care depasesc plafonul de 2.250.000 lei.
    (4) Atât în cazul persoanelor impozabile care continua aplicarea sistemului TVA la încasare, cât si al celor care ies din sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pâna la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum si pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situatia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 134^2 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. III
    Prevederile art. I si II se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014.
    ART. IV
    Articolul IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. IX
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014, cu exceptia pct. 59 - 62 de la art. I care se aplica începând cu data de 1 aprilie 2014."
    ART. V
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dându-se textelor o noua numerotare.
    ART. VI
    Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, cu modificarile ulterioare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
               VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemneaza:
                       Viceprim-ministru,
                       ministrul finantelor publice,
                       Daniel Chitoiu

                       p. Ministrul delegat pentru buget,
                       Gheorghe Gherghina,
                       secretar de stat

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Titus Corlatean

    Bucuresti, 18 decembrie 2013.
    Nr. 111.

                              ---------------