închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA Nr. 6 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea ĂŽncadrarii vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si ĂŽn categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã
                   ORDONANTã   Nr. 6 din 25 ianuarie 2012
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã

    Text în vigoare începând cu data de 21 iulie 2013


    Act de bazã
Ordonanta Guvernului nr. 6/2012

    Acte modificatoare
 Legea nr. 232/2013

    Modificãrile si completãrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. în fata fiecãrei modificãri sau completãri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivã.


    NOTã:
    Ordonanta Guvernului nr. 6/2012 a fost aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 232/2013.

 
    în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonantã.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 167/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Titlul ordonantei se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

    "ORDONANTã
privind certificarea încadrãrii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã"
 
    2. Articolul 1 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

    "ART. 1
    Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula si pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacã starea lor tehnicã este conformã cu Reglementãrile privind certificarea încadrãrii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."
 
    3. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) ºi (7) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi mentinute în circulatie numai dacã se face dovada încadrãrii acestora în cerintele tehnice specifice stabilite prin reglementãrile prevãzute la art. 1, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice.
    (2) Obligatia efectuãrii inspectiilor tehnice periodice, precum si a respectãrii periodicitãtii acestora, în functie de categoria de vehicul, revine detinãtorului legal al vehiculului.
    ..........................................................................
    (6) Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei înmatriculãri sau a primei înregistrãri în România, iar pentru urmãtoarea inspectie tehnicã periodicã, de la data celei precedente.
    (7) Inspectia tehnicã periodicã se efectueazã în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1."
    4. La articolul 2 alineatul (3), literele g), h) si l) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
    "g) autovehicule destinate transportului de mãrfuri, având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãseste 3.500 kg - la un an;

    h) remorci si semiremorci având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãseste 3.500 kg - la 2 ani, cu urmãtoarele exceptii:
    - remorci si semiremorci agreate pentru transportul mãrfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;
    - remorci si semiremorci apicole, precum si rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;
    ..........................................................................
    l) *** Abrogatã"
 
    5. La articolul 2 alineatul (3), dupã litera l) se introduce o nouã literã, litera m), cu urmãtorul cuprins:

    "m) masini si utilaje autopropulsate pentru lucrãri, cu exceptia celor prevãzute la art. 6^5 - la 2 ani."
 
    6. La articolul 2, dupã alineatul (4) se introduc douã noi alineate, alineatele (4^1) ºi (4^2), cu urmãtorul cuprins:

    "(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducãtorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspectii tehnice periodice la 4 ani, dacã la data primei înmatriculãri în România au fost noi.
 
    (4^2) Autovehiculele destinate transportului de mãrfuri, având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãseste 3.500 kg, se supun primei inspectii tehnice periodice la 2 ani, dacã la data primei înmatriculãri în România au fost noi, cu exceptia autovehiculelor agreate pentru transportul mãrfurilor periculoase pentru care termenul este de un an."
    7. La articolul 4, alineatele (6) si (10) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

    "(6) Aparatura utilizatã în statiile de inspectie tehnicã periodicã autorizate trebuie sã respecte cerintele prevãzute de legislatia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum si cerintele specifice activitãtii de inspectie tehnicã periodicã stabilite prin reglementãrile prevãzute la art. 1.
 
    ..........................................................................
    (10) Conditiile privind autorizarea operatorilor economici si a institutiilor publice în vederea efectuãrii inspectiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora si atestarea personalului care efectueazã inspectiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementãrile prevãzute la art. 1."
    8. La articolul 5, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

    "ART. 5
    (1) Inspectia tehnicã periodicã la vehiculele agreate pentru transportul mãrfurilor periculoase sau pentru transportul de mãrfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternã lente destinate transportului de mãrfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducãtorului, mai mult de 8 locuri pe scaune si care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu exceptia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competitiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate, prevãzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidentã care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculãrii, precum si inspectia tehnicã în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectueazã numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1."
 
    9. Articolul 6 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Inspectia tehnicã periodicã constã în verificarea vehiculelor fãrã demontare, utilizându-se dotarea corespunzãtoare.
    (2) Dupã finalizarea inspectiei tehnice periodice se elibereazã un certificat de inspectie tehnicã periodicã.

    (3) în cazul în care vehiculul corespunde reglementãrilor prevãzute la art. 1, R.A.R. sau statiile de inspectie tehnicã periodicã consemneazã în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data pânã la care trebuie efectuatã urmãtoarea inspectie tehnicã periodicã. Totodatã, R.A.R. sau statiile de inspectie tehnicã periodicã aplicã ecusonul de inspectie tehnicã periodicã corespunzãtor pe plãcile de înmatriculare ori pe plãcile de înregistrare.
 
    (4) La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, dupã caz, se face de cãtre autoritatea competentã care efectueazã înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspectie tehnicã periodicã rãmâne în sarcina detinãtorului legal."
    10. Articolul 6^1 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

    "ART. 6^1
    (1) R.A.R. tine evidenta informatizatã a situatiei inspectiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.
 
    (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta înmatriculãrii si înregistrãrii vehiculelor din România, pe bazã de protocoale încheiate cu detinãtorii acestor baze de date."
    11. La articolul 6^2 alineatul (1), literele f), i) ºi k) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
    "f) nerespectarea reglementãrilor prevãzute la art. 1 în ceea ce priveste metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat cãtre R.A.R. cu ocazia autorizãrii;
    ..........................................................................
    i) efectuarea inspectiei tehnice periodice la vehiculele care prezintã modificãri ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fãrã ca modificãrile respective sã fie menþionate în aceasta;
    ..........................................................................

    k) *** Abrogatã"
 
    12. La articolul 6^2 alineatul (2), literele a) ºi b) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevãzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) ºi h);
    b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevãzute la alin. (1) lit. c), f), i) ºi j);".

    12^1. La articolul 6^2 alineatul (2), litera c) se abrogã.
 
    13. La articolul 6^2, alineatele (3) si (5) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

    "(3) în cazul comiterii faptelor prevãzute la alin. (1) lit. a) - j), pe lângã amenzile contraventionale prevãzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizatiei tehnice a persoanei autorizate pentru statia de inspectie tehnicã periodicã respectivã sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în conditiile stabilite de reglementãrile prevãzute la art. 1.
 
    ..........................................................................
    (5) Contraventiilor prevãzute de prezenta ordonantã le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare."
    14. La articolul 6^2, alineatele (4) ºi (6) se abrogã.

    14^1. La articolul 6^2, alineatul (8) se abrogã.
 
    15. Articolul 6^3 se modificã ti va avea urmãtorul cuprins:

    "ART. 6^3
    în urma reverificãrii prevãzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspectia tehnicã periodicã în cazurile stabilite prin reglementãrile prevãzute la art. 1."
 
    16. Dupã articolul 6^3 se introduc patru noi articole, articolele 6^4 - 6^7, cu urmãtorul cuprins:

    "ART. 6^4
    (1) Prevederile prezentei ordonante se aplicã si vehiculelor detinute sau utilizate de Ministerul Apãrãrii Naþionale si Ministerul Afacerilor Interne si care se înregistreazã la aceste institutii, numai în cazul în care prin legislatia specificã aplicabilã acestor vehicule se prevede astfel.
    (2) Inspectia tehnicã periodicã la vehiculele prevãzute la alin. (1) si care prezintã caracteristici speciale se poate efectua si în statiile de inspectie tehnicã periodicã apartinând Ministerului Apãrãrii Naþionale si Ministerului Afacerilor Interne.
    ART. 6^5
    Prevederile prezentei ordonante nu se aplicã masinilor si utilajelor autopropulsate pentru lucrãri cu o vitezã maximã constructivã care nu depãseste 25 km/h, autovehiculelor cu senile, tramvaielor si vehiculelor cu tractiune animalã.
    ART. 6^6
    (1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspectii tehnice periodice, care se efectueazã de R.A.R. în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1.
    (2) în vederea efectuãrii inspectiei tehnice periodice prevãzute la alin. (1), solicitantul declarã pe propria rãspundere situatia vehiculului în ceea ce priveste detinãtorul si situatia înmatriculãrii vehiculului respectiv.
    (3) Efectuarea inspectiei tehnice periodice prevãzute la alin. (1) nu absolvã detinãtorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulatia pe drumurile publice din România.
    (4) Recunoasterea inspectiei tehnice periodice prevãzute la alin. (1) de cãtre alte state se face în functie de legislatia aplicabilã a statelor respective.
    ART. 6^7
    (1) în vederea obtinerii certificatului de înregistrare cu mentiunea "Pentru acest vehicul, inspectia tehnicã periodicã nu este obligatorie" solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care sã rezulte cã vehiculul respectiv nu se supune inspectiei tehnice periodice.
    (2) La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sanctiunile stabilite pentru cazul în care detinãtorul unui certificat de înregistrare cu mentiunea "Pentru acest vehicul, inspectia tehnicã periodicã este obligatorie" nu face dovada cã a executat inspectia tehnicã periodicã sau aceastã inspectie a expirat."

    ART. II
    (1) în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice va asigura administratiile locale cu certificate de înregistrare, care sã continã urmãtoarea mentiune: "Pentru acest vehicul inspectia tehnicã periodicã este/nu este obligatorie".
    (2) în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, toti detinãtorii certificatelor de înregistrare, emise înainte de termenul prevãzut la alin. (1), vor preschimba gratuit aceste certificate cu noile tipuri, care contin mentiunea referitoare la obligativitatea efectuãrii inspectiei tehnice periodice.
 
    ART. III
    Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 167/2003, cu modificãrile si completãrile ulterioare, care intrã în vigoare la data de 31 decembrie 2013.
    ART. IV
    în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii actualizeazã Reglementãrile privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protecþia mediului si în categoria de folosintã conform destinatiei, prin inspectia tehnicã periodicã - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcþiilor si turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

    ART. V
    Vehiculele înregistrate în România, cãrora li se aplicã prevederile prezentei ordonante, se supun primei inspectii tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

 
                              ---------------