închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1107 din 29 iunie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea ĂŽncadrarii vehiculelor rutiere ĂŽnmatriculate ĂŽn normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si ĂŽn categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1
                     ORDIN   Nr. 1107 din 29 iunie 2012
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1

    Text în vigoare începând cu data de 14 august 2012
    

    Act de baza
 Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1107/2012

    Acte modificatoare
 Rectificarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 14 august 2012

    Modificarile si completarile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. în fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva.

    în temeiul prevederilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, si ale art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea încadrarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1"
    2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aproba Reglementarile privind certificarea încadrarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin."
    3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 2
    Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi mentinute în circulatie numai daca se face dovada încadrarii acestora în cerintele tehnice specifice stabilite de reglementarile prevazute la art. 1, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice."
    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Autorizarea si monitorizarea statiilor de inspectie tehnica periodica se realizeaza de R.A.R., în conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1."
    5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 10
    Prezentul ordin transpune Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspectia tehnica auto pentru autovehicule si remorcile acestora, modificata ultima data prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind inspectia tehnica auto pentru autovehicule si remorcile acestora, cu exceptia art. 3 alin. (2)."
    6. Titlul anexei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "REGLEMENTARI
privind certificarea încadrarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia mediului si în categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1"
    7. în anexa, la articolul 5 alineatul (3) litera b), punctul iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "iii) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg;".
    8. în anexa, la articolul 5 alineatul (3) litera b), dupa punctul iv) se introduce un nou punct, punctul v), cu urmatorul cuprins:
    "v) autovehicule destinate transportului de marfuri cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg."
    9. în anexa, la articolul 5 alineatul (3) litera c), punctele iii) - v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "iii) masini si utilaje autopropulsate pentru lucrari;
    iv) remorci si semiremorci cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia celor agreate pentru transportul marfurilor periculoase pentru care periodicitatea este de un an;
    v) tractoare cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg."
    10. în anexa, la articolul 5 alineatul (3) litera d), punctul i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) remorci si semiremorci apicole, precum si rulote, cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg."
    11. în anexa, la articolul 5, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri sezând se supun primei ITP la 4 ani, daca la data primei înmatriculari în România au fost noi.
    (4^2) Autovehiculele destinate transportului de marfuri, cu MTMA care nu depaseste 3.500 kg, se supun primei ITP la 2 ani, daca la data primei înmatriculari în România au fost noi, cu exceptia autovehiculelor agreate pentru transportul marfurilor periculoase pentru care termenul este de un an."
    12. în anexa, la articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul marfurilor periculoase sau pentru transportul de marfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri sezând si care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu exceptia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competitiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la masinile si utilajele autopropulsate pentru lucrari, la vehiculele radiate din evidenta care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum si inspectia tehnica în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectueaza de RAR."
    13. în anexa, la articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) ITP pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri sezând si care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, poate fi efectuata de catre inspectorii RAR si în SITP autorizate pentru categoria respectiva de autovehicule. în acest sens, utilizatorul autovehiculului va solicita în scris unei reprezentante RAR o programare cu cel putin 30 de zile înainte de data expirarii ITP, solicitare care va contine numerele de identificare ale autovehiculelor si nominalizarea SITP autorizate. Deplasarea inspectorilor RAR se efectueaza pentru un numar de cel putin 3 autovehicule/zi/SITP."
    14. în anexa, la articolul 8 alineatul (1), sintagma "certificarii" se înlocuieste cu sintagma "agrearii".
    15. în anexa, la articolul 10 alineatul (2) punctul 1, litera b.b.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b.4. standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie sa fie dotat cu dispozitiv de simulare a încarcarii vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic. Acesta trebuie sa fie capabil sa simuleze o încarcare de minimum 3.000 kg pe axa."
    16. în anexa, la articolul 12 alineatul (1) litera h), punctul i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) în original: autorizatia tehnica, certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau buletinele de masurare pentru aparatura întocmite conform prevederilor art. 10, precum si tarifele pentru ITP;".
    17. în anexa, dupa articolul 16^1 se introduce un nou articol, articolul 16^2, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 16^2
    Anularea ITP prevazuta la art. 16^1 nu se aplica în cazul defectelor majore încadrate la codul 0. (Identificare vehicul/Identificare autovehicul) din Planurile de operatiuni prevazute prin prezentele reglementari."
    18. în anexa, dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 17^1
    începând cu data de 31 decembrie 2013 dupa finalizarea ITP se elibereaza un certificat de ITP."
    19. în anexa, la articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Latimea spatiului delimitat în care se desfasoara activitatea de ITP, masurata în orice punct pe lungimea acestuia, nu trebuie sa fie mai mica de 2,5 m pentru SITP ce solicita autorizarea pentru clasa I de vehicule, de 4,5 m pentru SITP ce solicita autorizarea pentru clasa a II-a de vehicule si de 5,5 m pentru SITP ce solicita autorizarea pentru clasa a III-a de vehicule. Aceasta prevedere se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2013 pentru SITP aflate la prima autorizare. Ea nu se aplica spatiilor din cadrul SITP ce au fost autorizate înainte de 31 decembrie 2012."
    20. în anexa, la articolul 22 alineatul (2), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau buletinele de masurare pentru aparatura, dupa caz (conform prevederilor art. 10);".
    21. în anexa, la articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a.a2) care nu îndeplinesc conditia de vechime în munca ceruta la art. 11 alin. (1) lit. c) vor urma, contra cost, la RAR, un curs pregatitor despre constructia si functionarea vehiculelor, cu conditia sa aiba vechime de minimum 1 an în activitatile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. c), dovedita cu documentele prevazute la alin. (1) lit. d)."
    22. în anexa, dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 30^1
    în cazul în care certificarea starii tehnice a unui vehicul se realizeaza în conditiile prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b), c), g) si h), RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrari si va informa detinatorul vehiculului cu privire la anularea valabilitatii ITP a vehiculului respectiv."
    23. în anexa, articolul 33 se abroga.
    24. în anexa, articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Prevederile prezentelor reglementari se aplica mutatis mutandis si pentru vehiculele înregistrate.
    (2) în cazul vehiculelor înregistrate si care apartin categoriilor de vehicule pentru care este obligatorie omologarea, la efectuarea ITP este necesara prezentarea certificatului de înregistrare si a cartii de identitate a vehiculului.
    (3) în cazul vehiculelor înregistrate, altele decât cele mentionate la alin. (2), la efectuarea ITP este necesara prezentarea certificatului de înregistrare si a atestatului tehnic daca acesta a fost eliberat de RAR."
    25. în anexa, dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 34^1
    în cazul ITP pentru vehiculele înmatriculate în alte state, este necesara prezentarea certificatului de înmatriculare, sau a dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberata de autoritatile competente din România si completata în mod corespunzator cu datele necesare identificarii."
    26. în anexa, la articolul 36, sintagma "înmatriculate" se înlocuieste cu sintagma "înmatriculate sau înregistrate".
    27. în anexa, articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 37
    Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezentele reglementari."
    28. La anexa nr. 1 la reglementari litera A punctul 6.1.3, litera c) a coloanei a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, pozitionate necorespunzator sau uzate datorita frecarii de alte componente".
    29. La anexa nr. 2 la reglementari litera A punctul 4.9.1, coloana a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Inspectie vizuala si functionala
    în cazul troleibuzelor se verifica si functionarea martorului dispozitivului de sesizare a tensiunii periculoase."
    30. La anexa nr. 2 la reglementari litera A punctul 4.11, coloana a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Inspectie vizuala cu vehiculul pe canalul de vizitare sau pe elevator, inclusiv în compartimentul motor
    în cazul troleibuzelor se verifica si existenta si starea cablurilor de descarcare la pamânt."
    31. La anexa nr. 2 la reglementari litera A punctul 5.2.3, litera e) a coloanei a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) Adâncimea profilului principal (zona centrala de 3/4 din latimea benzii de rulare) mai mica de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei pâna la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20")".
    32. La anexa nr. 2 la reglementari litera A punctul 6.1.3, litera c) a coloanei a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, pozitionate necorespunzator sau uzate datorita frecarii de alte componente".
    33. Dupa anexa nr. 2 la reglementari se introduce o noua anexa, anexa nr. 2^1 la reglementari, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    34. La anexa nr. 9 la reglementari, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "6. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologica, certificatele de etalonare si/sau buletinele de masurare ale aparatelor, dupa caz (conform art. 10 din reglementari);".
    35. La anexa nr. 11 la reglementari litera B, al treilea paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Aceasta verificare se aplica pentru masini si utilaje autopropulsate pentru lucrari cu viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, tractoare, autoremorchere, autovehicule speciale si autovehicule specializate ale caror caracteristici constructive nu permit verificarea eficacitatii si performantei sistemului de frânare pe standul de frânare cu role, autovehicule cu tractiune integrala permanenta nedecuplabila - legatura rigida, mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri."
    36. La anexa nr. 11 la reglementari litera B tabelul 5, linia "Autovehicule cu viteza maxima constructiva de pâna la 25 km/h" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "Masini si utilaje autopropulsate pentru |        -       |       2,0"       |
| lucrari cu viteza maxima constructiva    |                |                  |
| mai mare de 25 km/h                      |                |                  |
|__________________________________________|________________|__________________|


    37. La anexa nr. 11 la reglementari litera B tabelul 6, linia "Autovehicule cu viteza maxima constructiva de pâna la 25 km/h" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "Masini si utilaje autopropulsate  |  -   |  -   |     1,6     |     -"      |
| pentru lucrari cu viteza maxima    |      |      |             |             |
| constructiva mai mare de 25 km/h   |      |      |             |             |
|____________________________________|______|______|_____________|_____________|


    38. La anexa nr. 11 la reglementari, primul paragraf al literei C se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "C. Verificarea eficacitatii si performantei sistemului de frânare al vehiculelor prin proba în parcurs
    Verificarea eficacitatii si performantei sistemului de frânare al vehiculelor prin proba în parcurs se aplica masinilor si utilajelor autopropulsate pentru lucrari cu viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, precum si (semi)remorcilor care nu pot fi verificate, din motive constructive, pe standul de frânare. Pentru verificare se efectueaza:
    - o frânare pe pista a masinii sau utilajului autopropulsat pentru lucrari, respectiv a ansamblului autovehicul tractor - (semi)remorca, verificându-se daca sistemul de frânare de serviciu functioneaza, precum si comportamentul la frânare (pastrarea traiectoriei);
    - o frânare pe pista a masinii sau utilajului autopropulsat pentru lucrari, verificându-se daca sistemul de frânare de stationare functioneaza, precum si comportamentul la frânare (pastrarea traiectoriei);
    - actionarea sistemului de frânare de stationare al (semi)remorcii, verificându-se daca sistemul de frânare de stationare al (semi)remorcii functioneaza."
    39. în cuprinsul textului, sintagmele "locuri pe scaune", "vehicul rutier" si "siguranta circulatiei rutiere" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri sezând", "vehicul" si "siguranta rutiera".
    ART. II
    Regia Autonoma "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2^1 la reglementari)

    Prevederi privind efectuarea ITP masini si utilaje autopropulsate pentru lucrari

    Plan de operatiuni
 ______________________________________________________________________________
| Nr.    |  Denumirea     | Metoda de control|  Defecte constatate | Cod defect|
| crt.   |  verificarii   | si aparatura     |                     |___________|
|        |                | necesara         |                     |DMi|DMa| DP|
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|    0   |         1      |         2        |           3         | 4 | 5 | 6 |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                         0. IDENTIFICARE VEHICUL                              |
|______________________________________________________________________________|
|0.1.    |Verificare stare|Inspectie vizuala |a) Placa lipsa sau   |   | X |   |
|        |placi cu numarul|                  |fixata               |   |   |   |
|        |de înregistrare,|                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |concordanta     |                  |astfel încât s-ar    |   |   |   |
|        |între placile   |                  |putea desprinde de pe|   |   |   |
|        |cu numarul de   |                  |vehicul              |   |   |   |
|        |înregistrare    |                  |b) Numar de          |   | X |   |
|        |si numarul de   |                  |înregistrare ilizibil|   |   |   |
|        |înregistrare din|                  |sau lipsa            |   |   |   |
|        |certificatul de |                  |c) Numarul de        |   | X |   |
|        |înregistrare    |                  |înregistrare de pe   |   |   |   |
|        |                |                  |placa nu este în     |   |   |   |
|        |                |                  |concordanta cu       |   |   |   |
|        |                |                  |certificatul de      |   |   |   |
|        |                |                  |înregistrare.        |   |   |   |
|        |                |                  |d) Placa deteriorata | X |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|0.2.    |Verificare      |Inspectie vizuala |a) Lipsa numar de    |   | X |   |
|        |concordanta     |dupa curatarea    |identificare         |   |   |   |
|        |între datele de |locurilor unde se |poansonat sau stantat|   |   |   |
|        |identificare    |afla poansonat    |b) Numar de          |   | X |   |
|        |prelevate de pe |numarul de        |identificare         |   |   |   |
|        |vehiculul       |identificare      |incomplet, ilizibil  |   |   |   |
|        |prezentat la ITP|Se verifica       |partial sau total    |   |   |   |
|        |si datele din   |concordanta dintre|c) Numar de          |   | X |   |
|        |certificatul de |vehiculul         |identificare         |   |   |   |
|        |înregistrare,   |prezentat la ITP  |neconform cu datele  |   |   |   |
|        |cartea de       |si datele din     |din certificatul de  |   |   |   |
|        |identitate a    |certificatul de   |înregistrare         |   |   |   |
|        |vehiculului si  |înregistrare,     |d) Vehiculul         |   | X |   |
|        |atestatul tehnic|cartea de         |prezentat la ITP nu  |   |   |   |
|        |daca a fost     |identitate a      |corespunde cu datele |   |   |   |
|        |eliberat de RAR,|vehiculului si    |privind: categoria,  |   |   |   |
|        |dupa caz        |atestatul tehnic  |marca si tipul       |   |   |   |
|        |                |daca a fost       |vehiculului.         |   |   |   |
|        |                |eliberat de RAR,  |e) Numar de          |   | X |   |
|        |                |dupa caz, privind:|identificare         |   |   |   |
|        |                |categorie, marca, |modificat            |   |   |   |
|        |                |tip, numar de     |f) Suportul pe care  |   | X |   |
|        |                |identificare      |se afla poansonat    |   |   |   |
|        |                |poansonat sau     |numarul de           |   |   |   |
|        |                |stantat.          |identificare este    |   |   |   |
|        |                |                  |fixat artizanal pe   |   |   |   |
|        |                |                  |vehicul (ex.         |   |   |   |
|        |                |                  |înconjurat de un     |   |   |   |
|        |                |                  |cordon de sudura).   |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                         1. SISTEM DE FRâNARE                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Stare mecanica si functionare                                           |
|______________________________________________________________________________|
|1.1.1.  |Pedala/Maneta de|Inspectie vizuala |a) Uzura avansata sau|   | X |   |
|        |frâna si cursa  |si functionala a  |joc excesiv a axului |   |   |   |
|        |dispozitivului  |componentelor, în |pedalei              |   |   |   |
|        |de actionare a  |timp ce sistemul  |b) Cursa excesiva sau|   | X |   |
|        |frânei          |de frânare este   |insuficienta a       |   |   |   |
|        |                |actionat          |dispozitivului de    |   |   |   |
|        |                |NOTA: Vehiculele  |actionare            |   |   |   |
|        |                |cu servofrâna     |c) Dispozitivul de   |   | X |   |
|        |                |trebuie inspectate|actionare nu revine  |   |   |   |
|        |                |cu motorul oprit. |corect la pozitia    |   |   |   |
|        |                |                  |initiala.            |   |   |   |
|        |                |                  |d) Dispozitivul de   |   | X |   |
|        |                |                  |actionare deformat   |   |   |   |
|        |                |                  |excesiv, fisurat,    |   |   |   |
|        |                |                  |rupt                 |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.1.2.  |Element de      |Inspectie vizuala |a) Sistemul de       |   | X |   |
|        |actionare frâna |si functionala a  |blocare al           |   |   |   |
|        |de mâna, levier |componentelor în  |mecanismului cu      |   |   |   |
|        |de comanda frâna|timp ce sistemul  |clichet nu           |   |   |   |
|        |de mâna,        |de frânare este   |functioneaza.        |   |   |   |
|        |mecanism cu     |actionat          |b) Element de        |   | X |   |
|        |clichet frâna de|                  |actionare cu uzura   |   |   |   |
|        |mâna, frâna de  |                  |excesiva, lipsa,     |   |   |   |
|        |mâna cu         |                  |deteriorat sau       |   |   |   |
|        |actionare       |                  |nefunctional         |   |   |   |
|        |electrica       |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.1.3.  |Dispozitiv      |Inspectie vizuala |a) Dispozitiv        |   | X |   |
|        |servofrâna,     |si functionala a  |servofrâna deteriorat|   |   |   |
|        |pompa centrala  |componentelor în  |sau ineficient       |   |   |   |
|        |de frâna (pentru|timp ce sistemul  |b) Pompa centrala    |   | X | X |
|        |sistemul de     |de frânare este   |neetansa/defecta     |   |   |   |
|        |frânare         |actionat          |(pierde presiunea la |   |   |   |
|        |hidraulic)      |                  |apasarea constanta a |   |   |   |
|        |                |                  |pedalei sau la       |   |   |   |
|        |                |                  |actionarea manetei)  |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X | X |
|        |                |                  |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |pompei centrale de   |   |   |   |
|        |                |                  |frâna                |   |   |   |
|        |                |                  |d) Cantitate         |   | X |   |
|        |                |                  |insuficienta a       |   |   |   |
|        |                |                  |lichidului de frâna  |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.1.4.  |Pompa de vacuum |Inspectie vizuala |a) Pierdere de aer   |   | X |   |
|        |sau compresor si|a componentelor la|care provoaca o      |   |   |   |
|        |rezervoare de   |presiunea normala |scadere importanta de|   |   |   |
|        |aer (daca au    |de lucru          |presiune sau pierdere|   |   |   |
|        |fost prevazute  |                  |de aer perceptibila  |   |   |   |
|        |de producator)  |                  |auditiv              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Pompa de vacuum   |   | X |   |
|        |                |                  |deteriorata sau      |   |   |   |
|        |                |                  |nefunctionala        |   |   |   |
|        |                |                  |c) Rezervoare de aer | X | X |   |
|        |                |                  |comprimat            |   |   |   |
|        |                |                  |deteriorate,         |   |   |   |
|        |                |                  |corodate/neetanse    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |rezervoarelor de aer |   |   |   |
|        |                |                  |comprimat            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.1.5.  |Conducte de     |Inspectie vizuala |a) Conducta, racord  |   | X | X |
|        |frâna rigide,   |a componentelor în|sau conexiune        |   |   |   |
|        |racorduri       |timp ce sistemul  |neetansa (pierderi   |   |   |   |
|        |flexibile de    |de frânare este   |reduse/importante)   |   |   |   |
|        |frâna           |actionat          |b) Deteriorari sau   |   | X | X |
|        |                |                  |coroziuni excesive   |   |   |   |
|        |                |                  |c) Conducta          |   | X |   |
|        |                |                  |pozitionata          |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |d) Conducta fisurata |   |   | X |
|        |                |                  |sau rupta; racord    |   |   |   |
|        |                |                  |fisurat sau rupt     |   |   |   |
|        |                |                  |e) Racord deteriorat,|   | X | X |
|        |                |                  |cu puncte de frecare,|   |   |   |
|        |                |                  |rasucit sau prea     |   |   |   |
|        |                |                  |scurt                |   |   |   |
|        |                |                  |f) Umflare excesiva  |   | X | X |
|        |                |                  |la presiune          |   |   |   |
|        |                |                  |g) Racord cu         |   | X |   |
|        |                |                  |porozitati           |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.1.6.  |Leviere si      |Inspectie vizuala |a) Componente        |   | X | X |
|        |conexiuni, tije |si functionala a  |corodate sau uzate   |   |   |   |
|        |de actionare    |componentelor în  |excesiv              |   |   |   |
|        |                |timp ce sistemul  |b) Leviere, tije sau |   | X |   |
|        |                |de frânare este   |conexiuni fixate     |   |   |   |
|        |                |actionat          |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |c) Orice element care|   | X |   |
|        |                |                  |poate împiedica      |   |   |   |
|        |                |                  |miscarea libera a    |   |   |   |
|        |                |                  |elementelor          |   |   |   |
|        |                |                  |sistemului           |   |   |   |
|        |                |                  |de frânare           |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa elemente ale|   |   | X |
|        |                |                  |timoneriei           |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.1.7.  |Elemente de     |Inspectie vizuala |a) Neetanseitati     |   | X | X |
|        |actionare sistem|a componentelor în|(pierderi            |   |   |   |
|        |frânare         |timp ce sistemul  |reduse/importante)   |   |   |   |
|        |(inclusiv       |de frânare este   |b) Fixare            |   | X | X |
|        |etriere,        |actionat (unde    |necorespunzatoare/   |   |   |   |
|        |cilindri de     |exista zona de    |montare incorecta    |   |   |   |
|        |frâna cu arc,   |vizitare)         |c) Coroziuni excesive|   | X | X |
|        |cilindri de     |                  |d) Burduf de         | X | X |   |
|        |frâna           |                  |protectie împotriva  |   |   |   |
|        |hidraulici,     |                  |prafului rupt/lipsa  |   |   |   |
|        |garnituri de    |                  |e) Lipsa garnituri de|   |   | X |
|        |frictiune,      |                  |frictiune            |   |   |   |
|        |tamburi si      |                  |f) Uzura excesiva,   |   | X | X |
|        |discuri de      |                  |santuri, fisuri,     |   |   |   |
|        |frâna)          |                  |sparturi, fixare     |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare sau|   |   |   |
|        |                |                  |alte defecte care    |   |   |   |
|        |                |                  |compromit siguranta  |   |   |   |
|        |                |                  |(la o roata/la mai   |   |   |   |
|        |                |                  |multe roti)          |   |   |   |
|        |                |                  |g) Tambur sau disc   |   |   | X |
|        |                |                  |lipsa                |   |   |   |
|        |                |                  |h) Joc disc de frâna |   |   | X |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 1.2. Performanta si eficacitate frâna de serviciu                            |
|______________________________________________________________________________|
|1.2.1.  |Performanta     |Inspectie prin    |a) Vehiculul deviaza |   | X |   |
|        |                |probe în parcurs  |excesiv de la        |   |   |   |
|        |                |Se actioneaza     |traiectoria          |   |   |   |
|        |                |frâna gradual pâna|rectilinie           |   |   |   |
|        |                |la obtinerea      |b) Zgomot la roata în| X |   |   |
|        |                |efortului maxim.  |timpul frânarii      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.2.2.  |Eficacitate (+E)|a) Inspectie prin |Coeficient de frânare|   |   | X |
|        |                |probe în parcurs  |mai mic de 2,0 m/s^2 |   |   |   |
|        |                |folosind un       |                     |   |   |   |
|        |                |decelerometru cu  |                     |   |   |   |
|        |                |compensare si     |                     |   |   |   |
|        |                |înregistrare      |                     |   |   |   |
|        |                |(pentru vehicule  |                     |   |   |   |
|        |                |cu viteza maxima  |                     |   |   |   |
|        |                |constructiva mai  |                     |   |   |   |
|        |                |mare de 25 km/h)  |                     |   |   |   |
|        |                |A se vedea        |                     |   |   |   |
|        |                |anexa nr. 11 la   |                     |   |   |   |
|        |                |reglementari.     |                     |   |   |   |
|        |                |b) Inspectie prin |Vehiculul nu frâneaza|   |   | X |
|        |                |probe în parcurs  |corespunzator.       |   |   |   |
|        |                |(pentru vehicule  |                     |   |   |   |
|        |                |cu viteza maxima  |                     |   |   |   |
|        |                |constructiva care |                     |   |   |   |
|        |                |nu depaseste      |                     |   |   |   |
|        |                |25 km/h)          |                     |   |   |   |
|        |                |A se vedea        |                     |   |   |   |
|        |                |anexa nr. 11 la   |                     |   |   |   |
|        |                |reglementari.     |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 1.3. Performanta si eficacitate frâna de stationare (cu exceptia vehiculelor |
| dotate cu frâna electrica)                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|1.3.1.  |Performanta     |Inspectie prin    |a) Vehiculul deviaza |   | X |   |
|        |                |probe în parcurs  |excesiv de la        |   |   |   |
|        |                |Se actioneaza     |traiectoria          |   |   |   |
|        |                |frâna gradual pâna|rectilinie.          |   |   |   |
|        |                |la obtinerea      |b) Zgomot la roata în| X |   |   |
|        |                |efortului maxim.  |timpul frânarii      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.3.2.  |Eficacitate (+E)|a) Inspectie prin |Coeficient de frânare|   |   | X |
|        |                |probe în parcurs  |mai mic de 1,6 m/s^2 |   |   |   |
|        |                |folosind un       |                     |   |   |   |
|        |                |decelerometru cu  |                     |   |   |   |
|        |                |compensare si     |                     |   |   |   |
|        |                |înregistrare      |                     |   |   |   |
|        |                |(pentru vehicule  |                     |   |   |   |
|        |                |cu viteza maxima  |                     |   |   |   |
|        |                |constructiva mai  |                     |   |   |   |
|        |                |mare de 25 km/h)  |                     |   |   |   |
|        |                |A se vedea        |                     |   |   |   |
|        |                |anexa nr. 11 la   |                     |   |   |   |
|        |                |reglementari.     |                     |   |   |   |
|        |                |b) Inspectie prin |Vehiculul nu frâneaza|   |   | X |
|        |                |probe în parcurs  |corespunzator.       |   |   |   |
|        |                |(pentru vehicule  |                     |   |   |   |
|        |                |cu viteza maxima  |                     |   |   |   |
|        |                |constructiva care |                     |   |   |   |
|        |                |nu depaseste 25   |                     |   |   |   |
|        |                |km/h)             |                     |   |   |   |
|        |                |A se vedea        |                     |   |   |   |
|        |                |anexa nr. 11 la   |                     |   |   |   |
|        |                |reglementari.     |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|1.4.    |Frâna de        |Cu frâna electrica|Vehiculul poate fi   |   |   | X |
|        |stationare      |actionata se      |deplasat de pe loc.  |   |   |   |
|        |(vehicule dotate|verifica daca     |                     |   |   |   |
|        |cu frâna        |fi vehiculul      |                     |   |   |   |
|        |electrica)      |poate deplasat de |                     |   |   |   |
|        |                |pe loc.           |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                         2. SISTEM DE DIRECtIE                                |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1. Stare mecanica                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|2.1.1.  |Stare,          |Inspectie vizuala |Sistem de directie   |   | X |   |
|        |functionare     |cu vehiculul pe   |greu manevrabil      |   |   |   |
|        |sistem de       |sol sau pe canal  |                     |   |   |   |
|        |directie        |(daca este        |                     |   |   |   |
|        |                |disponibil)       |                     |   |   |   |
|        |                |Volanul este rotit|                     |   |   |   |
|        |                |stânga-dreapta.   |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|2.1.2.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |a) Fixare            |   | X | X |
|        |caseta de       |a fixarii casetei |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |directie        |de directie       |casetei              |   |   |   |
|        |                |Se roteste volanul|b) Caseta de directie|   | X | X |
|        |                |stânga-dreapta.   |fisurata/sparta      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|2.1.3.  |Jocuri în       |Inspectie vizuala |a) Miscare relativa  |   | X | X |
|        |sistemul de     |a componentelor   |între componentele   |   |   |   |
|        |directie        |timoneriei        |sistemului ce ar     |   |   |   |
|        |                |directiei în ceea |trebui sa fie fixe   |   |   |   |
|        |                |ce priveste uzura,|b) Joc excesiv în    |   | X | X |
|        |                |fisurile si       |articulatiile        |   |   |   |
|        |                |siguranta în timp |sistemului de        |   |   |   |
|        |                |ce volanul este   |directie             |   |   |   |
|        |                |rotit             |c) Deformari/fisuri  |   | X | X |
|        |                |stânga-dreapta cu |ale oricarui element |   |   |   |
|        |                |vehiculul pe sol  |d) Alinierea         |   | X |   |
|        |                |sau pe canal (daca|defectuoasa a        |   |   |   |
|        |                |este disponibil)  |componentelor (de    |   |   |   |
|        |                |                  |exemplu, bara de     |   |   |   |
|        |                |                  |comanda a directiei, |   |   |   |
|        |                |                  |bara de conexiune    |   |   |   |
|        |                |                  |etc.)                |   |   |   |
|        |                |                  |e) Burduf de         | X | X |   |
|        |                |                  |protectie la praf    |   |   |   |
|        |                |                  |lipsa                |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|2.1.4.  |Stare, fixare,  |Verificarea       |a) Neetanseitati     |   | X | X |
|        |functionare si  |servodirectiei si |(scurgeri            |   |   |   |
|        |etanseitate     |a nivelului de    |reduse/importante)   |   |   |   |
|        |servodirectie   |ulei hidraulic din|b) Nivel redus de    | X | X |   |
|        |                |rezervor (daca    |lichid               |   |   |   |
|        |                |este vizibil)     |c) Mecanismul nu     |   | X | X |
|        |                |Cu rotile pe sol  |functioneaza         |   |   |   |
|        |                |si cu motorul     |d) Mecanism fixat    |   | X | X |
|        |                |functionând, se   |necorespunzator/     |   |   |   |
|        |                |verifica daca     |fisurat              |   |   |   |
|        |                |servodirectia     |e) Conducte care     |   | X | X |
|        |                |functioneaza      |freaca/pozitionate   |   |   |   |
|        |                |corect.           |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |f) Conducte,         |   | X | X |
|        |                |                  |furtunuri            |   |   |   |
|        |                |                  |deteriorate/uzate sau|   |   |   |
|        |                |                  |corodate excesiv     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 2.2. Volan si coloana volan                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|2.2.1.  |Stare, fixare   |Cu rotile pe sol, |a) Deplasare relativa|   | X |   |
|        |volan           |se oscileaza      |între volan si       |   |   |   |
|        |                |volanul dintr-o   |coloana de directie  |   |   |   |
|        |                |parte în alta     |care indica un joc   |   |   |   |
|        |                |într-un plan      |excesiv              |   |   |   |
|        |                |perpendicular pe  |b) Butucul, coroana  |   | X | X |
|        |                |coloana de        |sau spitele volanului|   |   |   |
|        |                |directie si se    |fisurate sau fixate  |   |   |   |
|        |                |aplica de jos în  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |sus si de sus în  |                     |   |   |   |
|        |                |jos.              |                     |   |   |   |
|        |                |Se inspecteaza    |                     |   |   |   |
|        |                |vizual jocurile.  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|2.2.2.  |Joc la volan    |Cu motorul în     |Joc excesiv al       |   | X | X |
|        |                |functiune în cazul|directiei (de        |   |   |   |
|        |                |vehiculelor cu    |exemplu, un punct de |   |   |   |
|        |                |servodirectie si  |pe coroana volanului |   |   |   |
|        |                |cu rotile în      |poate fi rotit pe un |   |   |   |
|        |                |pozitie dreapta,  |arc de cerc pe o     |   |   |   |
|        |                |se roteste usor   |distanta mai mare de |   |   |   |
|        |                |volanul           |o cincime din        |   |   |   |
|        |                |stânga-dreapta, pe|diametrul volanului  |   |   |   |
|        |                |cât posibil fara a|fara ca rotile       |   |   |   |
|        |                |misca rotile.     |directoare sa se     |   |   |   |
|        |                |Se verifica vizual|miste)               |   |   |   |
|        |                |miscarea libera.  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|2.3.    |Aliniament roti |Verificarea       |Roti nealiniate în   |   | X |   |
|        |                |aliniamentului    |mod evident          |   |   |   |
|        |                |rotilor           |                     |   |   |   |
|        |                |Control vizual    |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|2.4.    |Stare, fixare   |Se actioneaza     |a) Jocuri excesive în|   | X |   |
|        |comanda directie|comanda directiei |articulatii sau      |   |   |   |
|        |                |si se verifica    |cuplaje              |   |   |   |
|        |                |vizual jocul si   |b) Reparatie sau     |   |   | X |
|        |                |starea cuplajelor |modificare           |   |   |   |
|        |                |elastice sau a    |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |altor articulatii.|                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                          3. VIZIBILITATE                                     |
|______________________________________________________________________________|
|3.1.    |Câmp de         |Inspectie vizuala |a) Obstructionarea   | X | X |   |
|        |vizibilitate    |de la postul de   |câmpului de          |   |   |   |
|        |                |conducere         |vizibilitate al      |   |   |   |
|        |                |                  |conducatorului care  |   |   |   |
|        |                |                  |îi afecteaza vederea |   |   |   |
|        |                |                  |în fata sau lateral  |   |   |   |
|        |                |                  |b) Nu se asigura     |   | X |   |
|        |                |                  |vizibilitatea        |   |   |   |
|        |                |                  |corespunzatoare spre |   |   |   |
|        |                |                  |înapoi.              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|3.2.    |Stare parbriz si|Inspectie vizuala |a) Parbriz sau geam  | X | X |   |
|        |celelalte       |                  |în stare             |   |   |   |
|        |geamuri         |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |(sablat, zgâriat/cu  |   |   |   |
|        |                |                  |opacitati importante |   |   |   |
|        |                |                  |sau din material     |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator)     |   |   |   |
|        |                |                  |b) Parbriz fisurat,  | X | X |   |
|        |                |                  |spart                |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|3.3.    |Oglinzi         |Inspectie vizuala |a) Oglinda lipsa ori |   | X |   |
|        |retrovizoare    |si functionala de |care nu asigura      |   |   |   |
|        |                |la postul de      |vizibilitatea        |   |   |   |
|        |                |conducere         |corespunzatoare      |   |   |   |
|        |                |                  |b) Oglinda           | X | X |   |
|        |                |                  |deteriorata sau      |   |   |   |
|        |                |                  |fixata               |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|3.4.    |atergatoare de  |Inspectie vizuala |a) atergator care nu |   | X |   |
|        |parbriz         |si functionala    |functioneaza         |   |   |   |
|        |                |                  |corespunzator sau    |   |   |   |
|        |                |                  |lipsa                |   |   |   |
|        |                |                  |b) Lamela            |   | X |   |
|        |                |                  |stergatorului lipsa  |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|3.5.    |Spalatoare de   |Inspectie vizuala |Spalator care nu     | X | X |   |
|        |parbriz         |si functionala    |functioneaza         |   |   |   |
|        |                |                  |corespunzator/lipsa  |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|         4. LAMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE aI ECHIPAMENTE ELECTRICE       |
|                (în functie de echiparea prevazuta de producator)             |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1. Faruri                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|4.1.1.  |Stare si        |Inspectie vizuala |a) Functionare       | X | X |   |
|        |functionare     |si functionala    |defectuoasa/lipsa    |   |   |   |
|        |                |                  |farului sau a sursei |   |   |   |
|        |                |                  |de lumina            |   |   |   |
|        |                |                  |b) Far fixat         |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |c) Far cu oglinda    |   | X |   |
|        |                |                  |deteriorata          |   |   |   |
|        |                |                  |d) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |e) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |                |                  |defecta              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.1.2.  |Orientare (+E)  |Inspectie vizuala |a) Far reglat        |   | X |   |
|        |(numai pentru   |si functionala    |necorespunzator      |   |   |   |
|        |farurile        |Se determina      |b) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |utilizate pentru|centrul de        |montata              |   |   |   |
|        |circulatia      |focalizare        |necorespunzator      |   |   |   |
|        |rutiera)        |orizontal al      |                     |   |   |   |
|        |                |fiecarui far cu   |                     |   |   |   |
|        |                |lumina de         |                     |   |   |   |
|        |                |întâlnire cu      |                     |   |   |   |
|        |                |ajutorul          |                     |   |   |   |
|        |                |aparatului de     |                     |   |   |   |
|        |                |control al        |                     |   |   |   |
|        |                |farurilor.        |                     |   |   |   |
|        |                |Inspectorul va    |                     |   |   |   |
|        |                |regla farul daca  |                     |   |   |   |
|        |                |dispozitivul de   |                     |   |   |   |
|        |                |reglare este      |                     |   |   |   |
|        |                |functional.       |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.1.3.  |Comutare lumini |Inspectie vizuala |Dispozitiv de comanda|   | X |   |
|        |                |si functionala    |defect               |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 4.2. Lampi de pozitie fata, spate si laterale, lampi de gabarit              |
|______________________________________________________________________________|
|4.2.1.  |Stare si        |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |functionare     |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.2.2.  |Comutare        |Inspectie vizuala |Functionare          |   | X |   |
|        |                |si functionala    |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |dispozitivului de    |   |   |   |
|        |                |                  |comanda              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 4.3. Lampi de frânare                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|4.3.1.  |Stare si        |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |functionare     |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.3.2.  |Comutare        |Inspectie vizuala |Functionare          |   | X |   |
|        |                |si functionala    |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |dispozitivului de    |   |   |   |
|        |                |                  |comanda              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 4.4. Lampi indicatoare de directie si de avarie                              |
|______________________________________________________________________________|
|4.4.1.  |Stare si        |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |functionare     |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.4.2.  |Comutare        |Inspectie vizuala |Functionare          |   | X |   |
|        |                |si functionala    |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |dispozitivului de    |   |   |   |
|        |                |                  |comanda              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 4.5. Faruri si lampi de ceata                                                |
|______________________________________________________________________________|
|4.5.1.  |Stare si        |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |functionare     |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.5.2.  |Comutare        |Inspectie vizuala |Functionare          |   | X |   |
|        |                |si functionala    |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |dispozitivului de    |   |   |   |
|        |                |                  |comanda              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 4.6. Lampi de mers înapoi                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|4.6.1.  |Stare si        |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |functionare     |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.6.2.  |Comutare        |Inspectie vizuala |Functionare          |   | X |   |
|        |                |si functionala    |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |dispozitivului de    |   |   |   |
|        |                |                  |comanda              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.7.    |Dispozitiv de   |Inspectie vizuala |a) Lampa care        | X | X |   |
|        |iluminare a     |si functionala    |proiecteaza lumina   |   |   |   |
|        |placii spate cu |                  |direct în spate      |   |   |   |
|        |numarul de      |                  |b) Sursa de lumina   | X | X |   |
|        |înregistrare    |                  |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |c) Lampa fixata      | X | X |   |
|        |                |                  |nesigur              |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|        |                |                  |e) Fixare            | X |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.8.    |Proiectoare de  |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   | X |   |   |
|        |lucru           |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.9.    |Lampi speciale  |Inspectie vizuala |a) Sursa de lumina   |   | X |   |
|        |de avertizare   |si functionala    |defecta              |   |   |   |
|        |(girofar)       |                  |b) Dispersor fisurat/| X | X |   |
|        |                |                  |spart, de culoare    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Lipsa lampa sau   |   | X |   |
|        |                |                  |dispersor            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.10.   |Catadioptri     |Inspectie vizuala |Catadioptri          | X | X |   |
|        |                |                  |deteriorati/lipsa    |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.11.   |Martori luminosi|Inspectie vizuala |Nu functioneaza      | X | X |   |
|        |                |si functionala    |corespunzator (nu    |   |   |   |
|        |                |                  |afecteaza/afecteaza  |   |   |   |
|        |                |                  |direct siguranta     |   |   |   |
|        |                |                  |rutiera).            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.12.   |Conexiuni       |Inspectie vizuala |a) Conexiuni         | X | X |   |
|        |electrice între |si functionala    |electrice fixate     |   |   |   |
|        |vehiculul       |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |tractor si      |                  |b) Izolatie          |   | X |   |
|        |remorca         |                  |deteriorata          |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.13.   |Cablaj electric |Inspectie vizuala |a) Cabluri fixate/   | X | X | X |
|        |                |                  |pozitionate/         |   |   |   |
|        |                |                  |securizate           |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |b) Instalatie        | X | X | X |
|        |                |                  |electrica deteriorata|   |   |   |
|        |                |                  |c) Izolatie cablaj   | X | X | X |
|        |                |                  |deteriorata          |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|4.14.   |Baterii(e) de   |Inspectie vizuala |a) Fixata            | X | X |   |
|        |acumulatori     |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |b) Scurgeri de       | X | X |   |
|        |                |                  |electrolit (în       |   |   |   |
|        |                |                  |functie de debit)    |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                    5. PUNtI, ROtI, ANVELOPE aI SUSPENSIE                     |
|______________________________________________________________________________|
| 5.1. Punti (axe)                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|5.1.1.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |a) Punte corodata    |   | X | X |
|        |punti           |cu vehiculul pe   |excesiv/deformata sau|   |   |   |
|        |                |sol sau pe canal  |fisurata             |   |   |   |
|        |                |(daca este        |b) Jocuri în         |   | X | X |
|        |                |disponibil)       |articulatiile de     |   |   |   |
|        |                |                  |fixare/fixare        |   |   |   |
|        |                |                  |nesigura pe vehicul  |   |   |   |
|        |                |                  |c) Reparatie/        |   | X | X |
|        |                |                  |modificare           |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |d) Tirant deformat,  |   | X |   |
|        |                |                  |nefixat corespunzator|   |   |   |
|        |                |                  |pe sasiu/caroserie   |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.1.2.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |a) Fuzeta fisurata   |   |   | X |
|        |fuzete          |cu vehiculul pe   |sau deformata        |   |   |   |
|        |                |sol sau pe canal  |b) Joc excesiv al    |   | X | X |
|        |                |(daca este        |pivotului fuzetei    |   |   |   |
|        |                |disponibil)       |c) Piulite, prezoane |   | X | X |
|        |                |Se roteste volanul|sau suruburi de      |   |   |   |
|        |                |stânga-dreapta.   |fixare lipsa (în     |   |   |   |
|        |                |                  |functie de numar)    |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.1.3.  |Rulmenti roti   |Inspectie vizuala |Joc excesiv la       |   | X | X |
|        |(daca           |cu vehiculul pe   |rulment              |   |   |   |
|        |verificarea este|sol sau pe canal  |                     |   |   |   |
|        |posibila)       |(daca este        |                     |   |   |   |
|        |                |disponibil)       |                     |   |   |   |
|        |                |Se roteste volanul|                     |   |   |   |
|        |                |stânga-dreapta.   |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 5.2. Roti (jante) si anvelope                                                |
|______________________________________________________________________________|
|5.2.1.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |Prezon sau piulita   |   | X | X |
|        |butuci roti     |pe ambele parti   |lipsa sau slabit(a)  |   |   |   |
|        |                |ale fiecarei roti |(în functie de numar)|   |   |   |
|        |                |cu vehiculul      |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.2.2.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |Janta deformata      |   | X |   |
|        |roti            |cu vehiculul pe   |excesiv, fisurata,   |   |   |   |
|        |                |sol sau pe canal  |sudata               |   |   |   |
|        |                |(daca este        |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |disponibil)       |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.2.3.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |a) Dimensiunea       |   | X |   |
|        |anvelope        |a întregii        |anvelopei nu         |   |   |   |
|        |                |anvelope prin     |corespunde cu cea    |   |   |   |
|        |                |deplasarea        |mentionata în        |   |   |   |
|        |                |vehiculului       |atestatul tehnic     |   |   |   |
|        |                |înainte si înapoi |(daca acesta a fost  |   |   |   |
|        |                |                  |emis).               |   |   |   |
|        |                |                  |b) Anvelope de       |   | X |   |
|        |                |                  |dimensiuni diferite  |   |   |   |
|        |                |                  |pe aceeasi axa sau la|   |   |   |
|        |                |                  |roti jumelate        |   |   |   |
|        |                |                  |c) Taieturi profunde |   | X |   |
|        |                |                  |sau deteriorari      |   |   |   |
|        |                |                  |importante pe banda  |   |   |   |
|        |                |                  |de rulare sau pe     |   |   |   |
|        |                |                  |flancurile           |   |   |   |
|        |                |                  |anvelopelor          |   |   |   |
|        |                |                  |d) Adâncimea         |   | X |   |
|        |                |                  |profilului principal |   |   |   |
|        |                |                  |(zona centrala de 3/4|   |   |   |
|        |                |                  |din latimea benzii de|   |   |   |
|        |                |                  |rulare) mai mica de  |   |   |   |
|        |                |                  |2 mm la anvelopele cu|   |   |   |
|        |                |                  |diametrul jantei pâna|   |   |   |
|        |                |                  |la 20" inclusiv sau  |   |   |   |
|        |                |                  |4 mm la anvelopele cu|   |   |   |
|        |                |                  |diametrul jantei     |   |   |   |
|        |                |                  |peste 20"            |   |   |   |
|        |                |                  |e) Frecarea anvelopei|   | X |   |
|        |                |                  |de parti ale         |   |   |   |
|        |                |                  |sasiului/caroseriei  |   |   |   |
|        |                |                  |sau ale suspensiei   |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 5.3. Suspensie                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|5.3.1.  |Arcuri (daca au |Inspectie vizuala |a) Fixare sau montare|   | X | X |
|        |fost prevazute  |cu vehiculul pe   |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |de producator)  |sol sau pe canal  |arcurilor pe sasiu   |   |   |   |
|        |                |(daca este        |sau punte            |   |   |   |
|        |                |disponibil)       |b) O componenta a    |   | X | X |
|        |                |                  |arcului deteriorata/ |   |   |   |
|        |                |                  |fisurata             |   |   |   |
|        |                |                  |c) Lipsa arc la una  |   |   | X |
|        |                |                  |din punti (roti)     |   |   |   |
|        |                |                  |d) Arc rupt          |   | X |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.3.2.  |Amortizoare     |Inspectie vizuala |a) Amortizor         |   | X |   |
|        |(daca au fost   |cu vehiculul pe   |deteriorat prezentând|   |   |   |
|        |prevazute de    |sol sau pe canal  |semne grave de       |   |   |   |
|        |producator)     |(daca este        |neetanseitate sau    |   |   |   |
|        |                |disponibil)       |functionare          |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare    |   |   |   |
|        |                |                  |b) Jocuri excesive în|   | X |   |
|        |                |                  |articulatiile de     |   |   |   |
|        |                |                  |fixare pe cadru sau  |   |   |   |
|        |                |                  |sasiu                |   |   |   |
|        |                |                  |c) Lipsa amortizor   |   | X |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.3.3.  |Articulatii     |Inspectie vizuala |a) Lipsa bolturi     |   |   | X |
|        |suspensie (daca |cu vehiculul pe   |fixare arc si/sau    |   |   |   |
|        |au fost         |sol sau pe canal  |bucse                |   |   |   |
|        |prevazute de    |(daca este        |b) Lipsa placute     |   |   | X |
|        |producator)     |disponibil)       |reazem si/sau bride  |   |   |   |
|        |                |                  |c) Boltul            |   |   | X |
|        |                |                  |articulatiei, bucse, |   |   |   |
|        |                |                  |articulatiile        |   |   |   |
|        |                |                  |suspensiei rupte     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|5.3.4.  |Suspensie       |Inspectie vizuala |a) Orice componenta  |   | X | X |
|        |pneumatica (daca|si auditiva cu    |deteriorata/defecta  |   |   |   |
|        |a fost prevazuta|vehiculul pe sol  |b) Fixare            |   | X |   |
|        |de producator)  |sau pe canal (daca|necorespunzatoare pe |   |   |   |
|        |                |este disponibil)  |sasiu sau punte      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                 6. aASIU, CABINA aI ELEMENTE ATAaATE aASIULUI                |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. aasiu sau cadru si elemente atasate                                     |
|______________________________________________________________________________|
|6.1.1.  |Stare generala  |Inspectie vizuala |a) Lonjeroane sau    |   | X | X |
|        |sasiu, sasiu    |cu vehiculul aflat|traverse fisurate sau|   |   |   |
|        |suplimentar     |pe sol sau pe     |deformate            |   |   |   |
|        |                |canal (daca este  |b) Coroziune excesiva|   | X | X |
|        |                |disponibil)       |care afecteaza       |   |   |   |
|        |                |                  |rigiditatea sasiului |   |   |   |
|        |                |                  |c) Coroziuni avansate|   | X | X |
|        |                |                  |(zone corodate,      |   |   |   |
|        |                |                  |coroziuni strapunse)/|   |   |   |
|        |                |                  |fisuri, rupturi,     |   |   |   |
|        |                |                  |deformari importante |   |   |   |
|        |                |                  |ale elementelor de   |   |   |   |
|        |                |                  |rezistenta pe orice  |   |   |   |
|        |                |                  |parte, inclusiv pe   |   |   |   |
|        |                |                  |traverse             |   |   |   |
|        |                |                  |d) Elemente de       |   |   | X |
|        |                |                  |rezistenta sudate    |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.2.  |Tubulatura de   |Inspectie vizuala |a) Sistem de evacuare|   | X |   |
|        |evacuare,       |si auditiva cu    |fixat necorespunzator|   |   |   |
|        |amortizoare de  |vehiculul cu      |sau neetans          |   |   |   |
|        |zgomot          |motorul în        |b) Gazele de evacuare|   | X | X |
|        |                |functionare       |patrund în habitaclu |   |   |   |
|        |                |                  |sau în cabina        |   |   |   |
|        |                |                  |conducatorului.      |   |   |   |
|        |                |                  |c) Lipsa element din |   | X |   |
|        |                |                  |tubulatura de        |   |   |   |
|        |                |                  |evacuare             |   |   |   |
|        |                |                  |d) Tubulatura de     |   | X |   |
|        |                |                  |evacuare nu este     |   |   |   |
|        |                |                  |pozitionata          |   |   |   |
|        |                |                  |corespunzator.       |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.3.  |Rezervor de     |Inspectie vizuala |a) Rezervor sau      |   | X | X |
|        |combustibil si  |cu vehiculul aflat|conducte fixate      |   |   |   |
|        |conducte de     |pe sol sau pe     |necorespunzator      |   |   |   |
|        |alimentare      |canal (daca este  |b) Rezervorul neetans|   | X | X |
|        |(inclusiv       |disponibil)       |(prezinta scurgeri), |   |   |   |
|        |rezervorul de   |                  |capacul rezervorului |   |   |   |
|        |combustibil     |                  |lipseste sau nu este |   |   |   |
|        |pentru          |                  |corespunzator.       |   |   |   |
|        |dispozitivul de |                  |c) Conducte          |   | X |   |
|        |încalzire si    |                  |alimentare cu        |   |   |   |
|        |conducte)       |                  |combustibil          |   |   |   |
|        |                |                  |deteriorate,         |   |   |   |
|        |                |                  |pozitionate          |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator sau  |   |   |   |
|        |                |                  |uzate datorita       |   |   |   |
|        |                |                  |frecarii de alte     |   |   |   |
|        |                |                  |componente           |   |   |   |
|        |                |                  |d) Risc de incendiu  |   | X | X |
|        |                |                  |datorat scurgerilor  |   |   |   |
|        |                |                  |de combustibil,      |   |   |   |
|        |                |                  |protectiei           |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |rezervorului sau     |   |   |   |
|        |                |                  |tubulaturii de       |   |   |   |
|        |                |                  |evacuare, conditiilor|   |   |   |
|        |                |                  |din compartimentul   |   |   |   |
|        |                |                  |motor                |   |   |   |
|        |                |                  |e) Alimentare        |   |   | X |
|        |                |                  |dintr-un rezervor    |   |   |   |
|        |                |                  |improvizat, altul    |   |   |   |
|        |                |                  |decât cel destinat   |   |   |   |
|        |                |                  |f) Scurgeri benzina  |   |   | X |
|        |                |                  |g) Scurgeri motorina |   | X |   |
|        |                |                  |h) Furtun de         |   | X | X |
|        |                |                  |alimentare cu        |   |   |   |
|        |                |                  |benzina, motorina    |   |   |   |
|        |                |                  |uzat/crapat, taiat   |   |   |   |
|        |                |                  |i) Lipsa coliere     |   | X |   |
|        |                |                  |asigurare furtunuri  |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.4.  |Bare de         |Inspectie vizuala |Elemente fixate      |   | X | X |
|        |protectie,      |                  |necorespunzator/     |   |   |   |
|        |protectie       |                  |deteriorate care pot |   |   |   |
|        |laterala si     |                  |provoca accidentari  |   |   |   |
|        |dispozitive de  |                  |                     |   |   |   |
|        |protectie       |                  |                     |   |   |   |
|        |antiîmpanare    |                  |                     |   |   |   |
|        |spate (daca au  |                  |                     |   |   |   |
|        |fost prevazute  |                  |                     |   |   |   |
|        |de producator)  |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.5.  |Dispozitiv de   |Inspectie vizuala |a) Element component |   | X | X |
|        |remorcare (daca |urmarind cu       |deformat/defect sau  |   |   |   |
|        |a fost prevazut |atentie uzura si  |fisurat              |   |   |   |
|        |de producator)  |functionarea      |b) Orice dispozitiv  |   | X |   |
|        |                |corespunzatoare a |de siguranta lipsa,  |   |   |   |
|        |                |tuturor           |deteriorat sau care  |   |   |   |
|        |                |dispozitivelor de |nu functioneaza      |   |   |   |
|        |                |siguranta montate |corespunzator        |   |   |   |
|        |                |                  |c) Obstructionarea   | X | X |   |
|        |                |                  |placii cu numarul de |   |   |   |
|        |                |                  |înregistrare sau a   |   |   |   |
|        |                |                  |oricarei lampi       |   |   |   |
|        |                |                  |(atunci când nu sunt |   |   |   |
|        |                |                  |utilizate)           |   |   |   |
|        |                |                  |d) Coroziuni excesive|   | X |   |
|        |                |                  |ale elementelor de   |   |   |   |
|        |                |                  |rezistenta pe care   |   |   |   |
|        |                |                  |sunt fixate          |   |   |   |
|        |                |                  |dispozitivele de     |   |   |   |
|        |                |                  |remorcare            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.6.  |Transmisie      |Inspectie vizuala |a) Jocuri excesive în|   | X | X |
|        |                |cu vehiculul aflat|elementele           |   |   |   |
|        |                |pe sol sau pe     |transmisiei          |   |   |   |
|        |                |canal (daca este  |b) Elemente de       |   | X | X |
|        |                |disponibil)       |siguranta fixate     |   |   |   |
|        |                |Se verifica atent |necorespunzator/lipsa|   |   |   |
|        |                |zona ambreiajului,|c) Pedala ambreiaj cu| X |   |   |
|        |                |cutiei de viteze, |actionare greoaie,   |   |   |   |
|        |                |diferentialului si|lipsa siguranta de   |   |   |   |
|        |                |a reductorului.   |asigurare pedala pe  |   |   |   |
|        |                |                  |ax                   |   |   |   |
|        |                |                  |d) Levier selectare  | X | X |   |
|        |                |                  |viteze fixat         |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator/     |   |   |   |
|        |                |                  |modificat            |   |   |   |
|        |                |                  |e) Comanda ambreiaj  | X |   |   |
|        |                |                  |fixata               |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |f) Timonerie         |   | X |   |
|        |                |                  |schimbator de viteze |   |   |   |
|        |                |                  |fixata               |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator/     |   |   |   |
|        |                |                  |modificata           |   |   |   |
|        |                |                  |constructiv          |   |   |   |
|        |                |                  |g) Fixare            |   | X |   |
|        |                |                  |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |cutiei de viteze (de |   |   |   |
|        |                |                  |exemplu, lipsa       |   |   |   |
|        |                |                  |suruburi de fixare)  |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.6.1.|Functionare     |Inspectie în      |a) Functionare       |   | X |   |
|        |transmisie      |parcurs           |necorespunzatoare a  |   |   |   |
|        |                |                  |ambreiajului, cutiei |   |   |   |
|        |                |                  |de viteze sau        |   |   |   |
|        |                |                  |reductorului         |   |   |   |
|        |                |                  |b) Zgomot anormal la |   | X |   |
|        |                |                  |transmisie           |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.1.7.  |Fixare motor    |Inspectie vizuala |Suport motor fisurat,|   | X | X |
|        |                |cu motorul în     |desprins sau fixat   |   |   |   |
|        |                |functiune         |nesigur              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 6.2. Cabina si caroserie                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|6.2.1.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |a) Panou, element    |   | X | X |
|        |caroserie,      |si functionala    |lipsa sau deteriorat |   |   |   |
|        |cabina          |pentru anumite    |care ar putea produce|   |   |   |
|        |                |verificari        |raniri               |   |   |   |
|        |                |                  |b) Montant deformat, |   | X | X |
|        |                |                  |corodat excesiv sau  |   |   |   |
|        |                |                  |fisurat care poate   |   |   |   |
|        |                |                  |genera deschiderea   |   |   |   |
|        |                |                  |accidentala a        |   |   |   |
|        |                |                  |capotelor sau a      |   |   |   |
|        |                |                  |obloanelor           |   |   |   |
|        |                |                  |c) Elemente de       |   | X |   |
|        |                |                  |caroserie sau cabina |   |   |   |
|        |                |                  |incomplete,          |   |   |   |
|        |                |                  |deteriorate sau      |   |   |   |
|        |                |                  |reparate             |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |d) Elemente de       |   | X |   |
|        |                |                  |caroserie corodate   |   |   |   |
|        |                |                  |excesiv              |   |   |   |
|        |                |                  |e) Caroseria, cabina,|   | X |   |
|        |                |                  |suprastructura nu    |   |   |   |
|        |                |                  |este fixata          |   |   |   |
|        |                |                  |corespunzator        |   |   |   |
|        |                |                  |f) Coroziuni excesive|   | X |   |
|        |                |                  |în punctele de fixare|   |   |   |
|        |                |                  |ale caroseriei       |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.2.2.  |Usi si          |Inspectie vizuala |a) Usa care nu se    |   | X |   |
|        |dispozitive de  |si functionala    |deschide sau nu se   |   |   |   |
|        |închidere usi   |                  |închide corespunzator|   |   |   |
|        |                |                  |b) Usa, balama,      | X | X |   |
|        |                |                  |dispozitiv de        |   |   |   |
|        |                |                  |asigurare slabite,   |   |   |   |
|        |                |                  |deteriorate/lipsa    |   |   |   |
|        |                |                  |c) Coroziuni excesive|   | X |   |
|        |                |                  |usi                  |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.2.3.  |Scaun conducator|Inspectie vizuala |a) Scaun fixat       |   | X | X |
|        |vehicul         |si functionala    |necorespunzator sau  |   |   |   |
|        |                |                  |cu o structura       |   |   |   |
|        |                |                  |defecta              |   |   |   |
|        |                |                  |b) Mecanismul de     |   | X | X |
|        |                |                  |reglare a scaunului  |   |   |   |
|        |                |                  |nu functioneaza      |   |   |   |
|        |                |                  |corect.              |   |   |   |
|        |                |                  |c) Scaun lipsa       |   | X |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.2.4.  |Alte scaune     |Inspectie vizuala |a) Scaune defecte/   | X | X |   |
|        |                |                  |fixate               |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|        |                |                  |b) Scaune montate    |   | X |   |
|        |                |                  |suplimentar          |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.2.5.  |Scari pentru    |Inspectie vizuala |a) Treapta/grup de   | X | X |   |
|        |cabina          |                  |trepte deteriorata(e)|   |   |   |
|        |                |                  |sau fixata(e) nesigur|   |   |   |
|        |                |                  |b) Treapta/grup de   | X | X |   |
|        |                |                  |trepte care poate    |   |   |   |
|        |                |                  |(pot) provoca        |   |   |   |
|        |                |                  |accidente            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|6.2.6.  |Aparatori de    |Inspectie vizuala |a) Elemente slabite, | X | X |   |
|        |noroi, aripi,   |                  |corodate excesiv/    |   |   |   |
|        |dispozitive     |                  |rupte sau lipsa      |   |   |   |
|        |antiîmproscare  |                  |b) Spatiu insuficient|   | X |   |
|        |(daca au fost   |                  |pentru roti          |   |   |   |
|        |prevazute de    |                  |                     |   |   |   |
|        |producator)     |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                          7. ALTE ECHIPAMENTE                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1. Centuri de siguranta/catarame si sisteme de retinere (daca au fost      |
| prevazute de producator)                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|7.1.1.  |Siguranta       |Inspectie vizuala |a) Punct de ancorare |   | X | X |
|        |montarii        |Verificare puncte |deteriorat excesiv   |   |   |   |
|        |centurilor de   |de ancorare       |b) Punct de ancorare |   | X | X |
|        |siguranta si a  |                  |fixat necorespunzator|   |   |   |
|        |cataramelor     |                  |                     |   |   |   |
|        |aferente        |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|7.1.2.  |Stare, fixare   |Inspectie vizuala |a) Centura de        |   | X |   |
|        |centuri de      |si functionala    |siguranta deteriorata|   |   |   |
|        |siguranta,      |                  |b) Dispozitivul de   |   | X |   |
|        |catarame        |                  |închidere este       |   |   |   |
|        |                |                  |avariat, lipseste sau|   |   |   |
|        |                |                  |nu functioneaza      |   |   |   |
|        |                |                  |corect.              |   |   |   |
|        |                |                  |c) Mecanismul de     |   | X |   |
|        |                |                  |recuperare a centurii|   |   |   |
|        |                |                  |avariat sau nu       |   |   |   |
|        |                |                  |functioneaza corect  |   |   |   |
|        |                |                  |(la cele             |   |   |   |
|        |                |                  |retractabile)        |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|7.2.    |încuietori      |Inspectie vizuala |Dispozitiv de        | X |   |   |
|        |                |si functionala    |închidere sau blocare|   |   |   |
|        |                |                  |defect sau           |   |   |   |
|        |                |                  |functionând          |   |   |   |
|        |                |                  |necorespunzator      |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|7.3.    |Cale de roata   |Inspectie vizuala |Deteriorate/lipsa    | X | X |   |
|        |(daca au fost   |                  |                     |   |   |   |
|        |prevazute)      |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|7.4.    |Avertizor       |Inspectie vizuala |a) Nu functioneaza.  |   | X |   |
|        |acustic         |si functionala    |b) Comanda nesigura  | X |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|

|7.5.    |Vitezometru     |Inspectie vizuala |a) Nu functioneaza   | X |   |   |
|        |(daca a fost    |si functionala în |sau lipseste.        |   |   |   |
|        |prevazut de     |timpul probei în  |b) Nu este iluminat. |   | X |   |
|        |producator)     |parcurs           |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|

|7.6.    |Elemente de     |Inspectie vizuala |a) Elemente          |   | X |   |
|        |asigurare ale   |si functionala    |neconforme           |   |   |   |
|        |echipamentului  |                  |b) Elemente          |   | X |   |
|        |(lor) de lucru  |                  |deteriorate, lipsa   |   |   |   |
|        |pentru          |                  |sau nu functioneaza  |   |   |   |
|        |deplasarea în   |                  |corect               |   |   |   |
|        |siguranta pe    |                  |                     |   |   |   |
|        |drumurile       |                  |                     |   |   |   |
|        |publice         |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                          8. EMISII POLUANTE                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 8.1. Zgomot                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|8.1.1.  |Sistem de       |Inspectie vizuala |a) Nivel de zgomot   |   | X |   |
|        |reducere a      |si auditiva       |excesiv              |   |   |   |
|        |zgomotului      |                  |b) Orice parte a     |   | X |   |
|        |                |                  |sistemului de        |   |   |   |
|        |                |                  |reducere a zgomotului|   |   |   |
|        |                |                  |nesigura, lipsa,     |   |   |   |
|        |                |                  |deteriorata, fixata  |   |   |   |
|        |                |                  |incorect sau         |   |   |   |
|        |                |                  |modificata în mod    |   |   |   |
|        |                |                  |evident, astfel      |   |   |   |
|        |                |                  |încât ar putea       |   |   |   |
|        |                |                  |afecta în mod        |   |   |   |
|        |                |                  |semnificativ nivelul |   |   |   |
|        |                |                  |de zgomot            |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 8.2. Gaze de evacuare                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 8.2.1. Emisii                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|8.2.1.1.|Echipament de   |Inspectie vizuala |Echipament de control|   | X |   |
|        |control al      |                  |al emisiilor prevazut|   |   |   |
|        |emisiilor de    |                  |de producator lipsa, |   |   |   |
|        |gaze (daca a    |                  |modificat sau defect |   |   |   |
|        |fost prevazut   |                  |în mod evident       |   |   |   |
|        |de producator)  |                  |                     |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
| 8.3. Alte aspecte referitoare la mediu                                       |
|______________________________________________________________________________|
|8.3.1.  |Scurgeri de     |Inspectie vizuala |Orice scurgere în    | X | X |   |
|        |lichide         |                  |exces de lichid care |   |   |   |
|        |                |                  |poate afecta mediul  |   |   |   |
|        |                |                  |ambiant sau expune   |   |   |   |
|        |                |                  |la riscuri pe alti   |   |   |   |
|        |                |                  |utilizatori ai       |   |   |   |
|        |                |                  |drumului             |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|8.3.2.  |Fum vizibil     |Inspectie vizuala |Fum în exces de orice|   | X |   |
|        |                |                  |culoare              |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|
|                          9. ALTE VERIFICARI                                  |
|______________________________________________________________________________|
|9.1.    |Vehicul în      |Inspectie vizuala |a) Reparatii sau     | X | X | X |
|        |ansamblu        |sau prin          |modificari           |   |   |   |
|        |                |utilizarea unui   |necorespunzatoare ale|   |   |   |
|        |                |echipament adecvat|oricarei componente  |   |   |   |
|        |                |                  |a vehiculului        |   |   |   |
|        |                |                  |b) Orice defect      | X | X | X |
|        |                |                  |suplimentar constatat|   |   |   |
|        |                |                  |ce ar putea afecta   |   |   |   |
|        |                |                  |siguranta            |   |   |   |
|        |                |                  |circulatiei pe       |   |   |   |
|        |                |                  |drumurile publice    |   |   |   |
|________|________________|__________________|_____________________|___|___|___|

                              ------------