închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaÂşarea salariaĂžilor ĂŽn cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale
    LEGE  Nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale

    Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2015
   

    Act de bazĂŁ
    Legea nr. 344/2006

    Acte modificatoare
  OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 28/2015

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

 
    ART. 1
    Prevederile prezentei legi se aplicĂŁ:
    a) întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene care, în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, detaÂşeazĂŁ pe teritoriul României salariaĂži cu care au stabilite raporturi de muncĂŁ în condiĂžiile stabilite la art. 4 alin. (1);
    b) întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, detaÂşeazĂŁ, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, salariaĂži cu care au stabilite raporturi de muncĂŁ, în condiĂžiile stabilite la art. 4 alin. (2).
 
    ART. 2
    Prezenta lege nu se aplicĂŁ personalului navigant al întreprinderilor din marina comercialĂŁ.
 
    ART. 3
    (1) în sensul prezentei legi, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) salariat detaÂşat pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, care în mod normal lucreazĂŁ într-un alt stat decât România, dar care este trimis sĂŁ lucreze pentru o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre mĂŁsurile prevĂŁzute la art. 4 alin. (1);
    b) salariat detaÂşat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucreazĂŁ în România, dar care este trimis sĂŁ lucreze pentru o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, atunci când angajatorul ia una dintre mĂŁsurile prevĂŁzute la art. 4 alin. (2);
    c) salariu minim - salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detaÂşat pe teritoriul României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, pentru salariatul detaÂşat de pe teritoriul României;
    d) cheltuieli generate de detaÂşare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea Âşi masa, efectuate în scopul detaºãrii;
    e) indemnizaĂžie specificĂŁ detaºãrii - indemnizaĂžia acordatĂŁ în vederea compensĂŁrii inconvenientelor cauzate de detaÂşare.
    (2) în sensul prezentei legi, noĂžiunea de "salariat" este cea reglementatĂŁ în legislaĂžia românĂŁ.
    (3) Pe întreaga perioadĂŁ a detaºãrii salariatul detaÂşat îÂşi va pĂŁstra raportul de muncĂŁ direct cu angajatorul care l-a detaÂşat.
 
    ART. 4
    (1) Prezenta lege se aplicĂŁ în mĂŁsura în care întreprinderile prevĂŁzute la art. 1 lit. a) iau una dintre urmĂŁtoarele mĂŁsuri cu caracter transnaĂžional:
    a) detaÂşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii Âşi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaÂşarea Âşi beneficiarul prestĂŁrii de servicii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul României, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    b) detaÂşarea unui salariat la o unitate situatĂŁ pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparĂžine grupului de întreprinderi, situatĂŁ pe teritoriul României, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    c) punerea la dispoziĂžie a unui salariat, de cĂŁtre un agent de muncĂŁ temporarĂŁ, la o întreprindere utilizatoare stabilitĂŁ sau care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul României, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi agentul de muncĂŁ temporarĂŁ.
    (2) Prezenta lege se aplicĂŁ în mĂŁsura în care întreprinderile prevĂŁzute la art. 1 lit. b) iau una dintre urmĂŁtoarele mĂŁsuri cu caracter transnaĂžional:
    a) detaÂşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii Âşi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaÂşarea Âşi beneficiarul prestĂŁrii de servicii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    b) detaÂşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau la o întreprindere care aparĂžine grupului de întreprinderi, situatĂŁ pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi întreprinderea care face detaÂşarea;
    c) punerea la dispoziĂžie a unui salariat, de cĂŁtre un agent de muncĂŁ temporarĂŁ, la o întreprindere utilizatoare stabilitĂŁ sau care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, dacĂŁ existĂŁ un raport de muncĂŁ, pe perioada detaºãrii, între salariat Âşi agentul de muncĂŁ temporarĂŁ.
 
    ART. 5 *** Abrogat
 
    ART. 6
    (1) SalariaĂžii detaÂşaĂži pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, de condiĂžiile de muncĂŁ stabilite prin legea românĂŁ Âşi/sau prin contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsĂŁ la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la:
    a) durata maximĂŁ a timpului de muncĂŁ Âşi durata minimĂŁ a repausului periodic;
    b) durata minimĂŁ a concediilor anuale plĂŁtite;
    c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) condiĂžiile de punere la dispoziĂžie a salariaĂžilor, în special de cĂŁtre agenĂžii de muncĂŁ temporarĂŁ;
    e) sĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ;
    f) mĂŁsurile de protecĂžie aplicabile condiĂžiilor de muncĂŁ pentru femeile însĂŁrcinate sau pentru cele care au nĂŁscut recent, precum Âşi pentru copii Âşi tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre bĂŁrbaĂži Âşi femei, precum Âşi alte dispoziĂžii în materie de nediscriminare.
    (2) în sensul prevederilor prezentei legi, noĂžiunea de salariu minim prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. c) este cea prevĂŁzutĂŁ de legea românĂŁ Âşi/sau contractul colectiv de muncĂŁ încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsĂŁ la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale.
 
    ART. 7
    (1) SalariaĂžii detaÂşaĂži de pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale beneficiazĂŁ, indiferent de legea aplicabilĂŁ raportului de muncĂŁ, de condiĂžiile de muncĂŁ stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenĂžii colective sau sentinĂže arbitrale de generalĂŁ aplicare valabile în statul membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau în ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, pe al cĂŁrui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:
    a) durata maximĂŁ a timpului de muncĂŁ Âşi durata minimĂŁ a repausului periodic;
    b) durata minimĂŁ a concediilor anuale plĂŁtite;
    c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
    d) condiĂžiile de punere la dispoziĂžie a salariaĂžilor, în special de cĂŁtre agenĂžii de muncĂŁ temporarĂŁ;
    e) sĂŁnĂŁtatea Âşi securitatea în muncĂŁ;
    f) mĂŁsurile de protecĂžie aplicabile condiĂžiilor de muncĂŁ pentru femeile însĂŁrcinate sau pentru cele care au nĂŁscut recent, precum Âşi pentru copii Âşi tineri;
    g) egalitatea de tratament dintre bĂŁrbaĂži Âşi femei, precum Âşi alte dispoziĂžii în materie de nediscriminare.
    (2) în sensul prevederilor prezentei legi, noĂžiunea de "salariu minim" prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. c) este definitĂŁ de legislaĂžia Âşi/sau practica statului membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau ConfederaĂžiei ElveĂžiene, pe al cĂŁrui/cĂŁrei teritoriu este detaÂşat salariatul.
 
    ART. 7^1
    Personalului angajatorilor stabiliĂži pe teritoriul României, care efectueazĂŁ operaĂžiuni de transport internaĂžional, fiind trimis sĂŁ lucreze pentru o perioadĂŁ de timp limitatĂŁ pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene Âşi care nu se încadreazĂŁ în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 4 alin. (2), i se aplicĂŁ prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi beneficiazĂŁ de drepturile prevĂŁzute la art. 44 alin. (2) din acelaÂşi act normativ.
 
    ART. 8
    (1) Prevederile art. 6 lit. b) Âşi c) nu se aplicĂŁ în cazul lucrĂŁrilor de montaj iniĂžial Âşi/sau de primĂŁ instalare a unui bun, care fac parte integrantĂŁ dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în funcĂžiune a bunului furnizat Âşi sunt executate de salariaĂži calificaĂži Âşi/sau specializaĂži ai întreprinderii furnizoare, dacĂŁ durata detaºãrii este de cel mult 8 zile.
    (2) Durata detaºãrii se calculeazĂŁ pe baza unei perioade de referinÞã de un an de la data începerii detaºãrii. La calculul duratei detaºãrii se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un lucrĂŁtor detaÂşat.
    (3) ExcepĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) nu se aplicĂŁ activitĂŁĂžilor din domeniul construcĂžiilor, care vizeazĂŁ construirea, repararea, întreĂžinerea, modificarea sau demolarea clĂŁdirilor, în special urmĂŁtoarelor:
    a) excavaĂžii;
    b) terasament;
    c) construcĂžii;
    d) montare Âşi demontare a elementelor prefabricate;
    e) amenajare sau echipare;
    f) transformare;
    g) renovare;
    h) reparare;
    i) demontare;
    j) demolare;
    k) mentenanÞã;
    l) întreĂžinere, lucrĂŁri de vopsire Âşi curĂŁĂžare;
    m) îmbunĂŁtĂŁĂžiri.
    ART. 9
    IndemnizaĂžiile specifice detaºãrii sunt considerate parte a salariului minim, în mĂŁsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detaÂşare, precum cele de transport, cazare Âşi masĂŁ.
 
    ART. 10
    (1) DispoziĂžiile prezentei legi nu limiteazĂŁ aplicarea condiĂžiilor de muncĂŁ mai favorabile pentru salariaĂžii detaÂşaĂži de cĂŁtre întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, la întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României.
    (2) DispoziĂžiile prezentei legi nu limiteazĂŁ aplicarea condiĂžiilor de muncĂŁ mai favorabile pentru salariaĂžii detaÂşaĂži de cĂŁtre întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României la întreprinderi care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene.
 
    ART. 11
    întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene, care detaÂşeazĂŁ salariaĂži pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, al SpaĂžiului Economic European sau pe teritoriul ConfederaĂžiei ElveĂžiene.
 
    ART. 12
    (1) în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, InspecĂžia Muncii este autoritatea publicĂŁ cu atribuĂžii de birou de legĂŁturĂŁ, care efectueazĂŁ schimbul de informaĂžii cu instituĂžiile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale SpaĂžiului Economic European Âşi din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ.
    (2) InspecĂžia Muncii comunicĂŁ instituĂžiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale SpaĂžiului Economic European Âşi din ConfederaĂžia ElveĂžianĂŁ, precum Âşi Comisiei Europene informaĂžii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atribuĂžii de birou de legĂŁturĂŁ.
 
    (3) în cadrul acestei cooperĂŁri, InspecĂžia Muncii rĂŁspunde cererilor motivate de informare a acestor instituĂžii cu privire la detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale, inclusiv referitor la abuzuri sau la cazuri de activitĂŁĂži transnaĂžionale considerate ilegale.
    (4) Schimbul de informaĂžii prevĂŁzut la alin. (3) se realizeazĂŁ cu titlu gratuit.
    ART. 13
    (1) InspecĂžia Muncii verificĂŁ aplicarea prevederilor prezentei legi, în vederea respectĂŁrii drepturilor salariaĂžilor detaÂşaĂži pe teritoriul României în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale.
    (2) în cazul în care considerĂŁ cĂŁ le-au fost încĂŁlcate drepturile cu privire la condiĂžiile de muncĂŁ, salariaĂžii detaÂşaĂži în condiĂžiile prezentei legi Âşi/sau reprezentanĂžii acestora se pot adresa InspecĂžiei Muncii.
    ART. 14
    în situaĂžia în care salariaĂžii detaÂşaĂži în condiĂžiile prezentei legi considerĂŁ cĂŁ le-au fost încĂŁlcate drepturile cu privire la condiĂžiile de muncĂŁ, aceÂştia se pot adresa instanĂželor judecĂŁtoreÂşti competente din România sau instanĂželor judecĂŁtoreÂşti dintr-un alt stat, potrivit convenĂžiilor internaĂžionale existente în materie de competenÞã judiciarĂŁ.
    ART. 15
    Procedura specificĂŁ privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale pe teritoriul României urmeazĂŁ sĂŁ fie stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului*), în termen de 90 de zile de la data publicĂŁrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
    *) A se vedea HotĂŁrârea Guvernului nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaÂşarea salariaĂžilor în cadrul prestĂŁrii de servicii transnaĂžionale pe teritoriul României.

 
    ART. 16 *** Abrogat

 
                                    *

    Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European Âşi a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detaÂşarea lucrĂŁtorilor în cadrul prestĂŁrii de servicii, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al ComunitĂŁĂžilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997.

                              ---------------