închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTARARE Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
                  HOTÃRâRE  Nr. 1017/2015 din 30 decembrie 2015
pentru stabilirea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 987 din 31 decembrie 2015

    în temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ART. 1
    începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ se stabileÂşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lunĂŁ în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/orĂŁ.
    ART. 2
    (1) Stabilirea salariului de bazĂŁ sub nivelul celui prevĂŁzut la art. 1 constituie contravenĂžie Âşi se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncĂŁ în care salariul minim este stabilit sub cel menĂžionat în prezenta hotĂŁrâre de guvern, în mĂŁsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracĂžiune.
    (2) Constatarea contravenĂžiei Âşi aplicarea sancĂžiunii prevĂŁzute la alin. (1) se fac de cĂŁtre personalul Ministerului Muncii, Familiei, ProtecĂžiei Sociale Âşi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncĂŁ judeĂžene Âşi al municipiului BucureÂşti, împuternicit, dupĂŁ caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecĂžiei sociale Âşi persoanelor vârstnice.
    (3) Prevederile alin. (1) Âşi (2) se completeazĂŁ cu dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 3
    La data prevĂŁzutĂŁ la art. 1, HotĂŁrârea Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogĂŁ.

                              PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOÂŞ

                              ContrasemneazĂŁ:
                              Ministrul muncii, familiei, protecĂžiei sociale
                              Âşi persoanelor vârstnice,
                              Claudia-Ana Costea

                              Viceprim-ministru,
                              ministrul economiei, comerĂžului
                              Âşi relaĂžiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc

                              Ministrul finanĂželor publice,
                              Anca Dana Dragu

    BucureÂşti, 30 decembrie 2015.
    Nr. 1.017.

                              ---------------