închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 5/2016 din 10 martie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
               ORDONANÞà DE URGENÞà Nr. 5/2016 din 10 martie 2016
pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 14 martie 2016

    Luând în considerare cĂŁ aplicarea în acest moment a prevederilor actuale din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, respectiv calitatea de asigurat numai a pensionarilor care au venituri lunare din pensii în cuantum de 740 lei nu este în deplinĂŁ concordanÞã cu noile reglementĂŁri ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, care au determinat majorarea punctului de pensie,
    necesitatea reglementĂŁrii calitĂŁĂžii de asigurat cu plata contribuĂžiei din alte surse - bugetul de stat - Âşi a pensionarilor care realizeazĂŁ venituri din pensii lunare între 740 lei Âşi 872 lei, Ăžinând cont de problemele sociale dificile cu care se confruntĂŁ aceastĂŁ categorie de persoane în condiĂžiile economiei de piaÞã, respectiv un numĂŁr de 508.609 de pensionari,
    în considerarea faptului cĂŁ se impune crearea cu celeritate a cadrului legal pentru asigurarea, cu suportarea contribuĂžiei de la bugetul de stat, a persoanelor fizice cu venituri lunare din pensii mai mici sau egale cu valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv,
    având în vedere faptul cĂŁ neadoptarea în regim de urgenÞã a mĂŁsurilor de reglementare prevĂŁzute de prezenta ordonanÞã de urgenÞã ar avea ca efect neasigurarea pensionarilor cu venituri din pensii lunare între 740 lei Âşi 872 lei, determinĂŁ consecinĂže medicale Âşi sociale grave,
    aceastĂŁ situaĂžie impune mĂŁsuri urgente pentru asigurarea accesului cât mai facil la sistemul de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate,
    având în vedere cĂŁ medicul de familie este furnizorul de servicii medicale la nivelul cĂŁruia asiguratul poate beneficia de servicii medicale pe domeniul de competenÞã al acestuia Âşi, respectiv, de prescripĂžii medicale,
    Ăžinând cont de faptul cĂŁ pe baza recomandĂŁrii acestuia asiguratul beneficiazĂŁ de investigaĂžii medicale, de servicii ambulatorii de specialitate, de recuperare, precum Âşi de servicii medicale spitaliceÂşti,
    întrucât pot exista situaĂžii justificate în care, înainte de împlinirea termenului de 6 luni, asiguratul este nevoit sĂŁ îÂşi schimbe medicul de familie, pentru a evita impactul negativ asupra sĂŁnĂŁtĂŁĂžii persoanelor din sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pentru persoanele asigurate, care au dreptul la servicii din pachetul de servicii medicale de bazĂŁ, se impune stabilirea cadrului legal astfel încât persoanele asigurate sĂŁ îÂşi poatĂŁ schimba medicul de familie ales Âşi înainte de termenul de 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, pentru a putea beneficia în continuare de toate serviciile medicale în cadrul sistemului de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate,
    în considerarea faptului cĂŁ în prezent nu sunt stabilite standardele de acreditare Âşi, implicit, nu poate fi realizatĂŁ acreditarea furnizorilor de servicii medicale de cĂŁtre Autoritatea NaĂžionalĂŁ de Management al CalitĂŁĂžii în SĂŁnĂŁtate, pentru a nu fi în imposibilitatea de a contracta servicii medicale cu furnizorii Âşi a asigura continuitatea accesului asiguraĂžilor la servicii medicale în sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, este necesarĂŁ menĂžinerea reglementĂŁrii potrivit cĂŁreia serviciile medicale se acordĂŁ de cĂŁtre furnizori autorizaĂži Âşi evaluaĂži, astfel încât sĂŁ nu existe disfuncĂžionalitĂŁĂži în procesul de acordare a serviciilor medicale asiguraĂžilor,
    având în vedere situaĂžia excepĂžionalĂŁ, cauzatĂŁ de numĂŁrul mare de furnizori de servicii medicale neacreditaĂži, pentru a se preîntâmpina blocaje în sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, cu impact negativ asupra stĂŁrii de sĂŁnĂŁtate a populaĂžiei Âşi a sistemului, se impune instituirea posibilitĂŁĂžii încheierii, în anul 2016, în sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, a contractelor cu unitĂŁĂži sanitare autorizate Âşi evaluate în condiĂžiile legii,
    în considerarea faptului cĂŁ neadoptarea acestei mĂŁsuri poate împiedica desfĂŁÂşurarea în bune condiĂžii a procesului de contractare, pentru anii 2016 - 2017, având în vedere cĂŁ valabilitatea actualului Contract-cadru înceteazĂŁ la data de 31 martie 2016,
    pentru a evita apariĂžia unor situaĂžii de naturĂŁ a afecta dreptul la sĂŁnĂŁtate al cetĂŁĂženilor, deÂşi aceste persoane au calitatea de asigurat ca urmare a neîncheierii de cĂŁtre furnizorii de servicii medicale a contractelor cu casele de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate, acĂžiune care determinĂŁ imposibilitatea acordĂŁrii de cĂŁtre aceÂştia a serviciilor medicale, medicamente Âşi dispozitive medicale persoanelor asigurate, în funcĂžie de starea de sĂŁnĂŁtate a acestora,
    întrucât sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate nu îÂşi va putea atinge obiectivele prevĂŁzute în mod expres de lege,
    luând în considerare faptul cĂŁ, în prezent, colectarea contribuĂžiilor de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate se realizeazĂŁ de cĂŁtre AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, iar în luna curentĂŁ (data la care se solicitĂŁ emiterea cardului european) plata contribuĂžiei se realizeazĂŁ pentru luna anterioarĂŁ,
    Ăžinând cont cĂŁ transmiterea datelor de cĂŁtre aceastĂŁ instituĂžie cĂŁtre Casa NaĂžionalĂŁ de AsigurĂŁri de SĂŁnĂŁtate se realizeazĂŁ lunar, se impune stabilirea unei reglementĂŁri în sensul cĂŁ eliberarea cardului european se va face în funcĂžie de calitatea de asigurat în sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate al persoanei,
    pentru a asigura accesul la servicii medicale pentru asiguraĂžii aflaĂži în Âşedere temporarĂŁ pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene, al unui stat aparĂžinând SpaĂžiului Economic European sau ConfederaĂžiei ElveĂžiene, se impune ca durata de valabilitate a cardului european sĂŁ fie de 1 an de la data emiterii, faÞã de 6 luni în prezent,
    în situaĂžia neadoptĂŁrii modificĂŁrii reglementĂŁrii cu privire la situaĂžia în care poate fi refuzatĂŁ emiterea cardului european de cĂŁtre casa de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate Âşi s-ar menĂžine prevederile actuale potrivit cĂŁrora persoanei asigurate îi poate fi refuzat cardul european numai în situaĂžia în care aceasta nu face dovada plĂŁĂžii contribuĂžiei la zi, prevederile nu pot fi puse în aplicare, întrucât la nivelul caselor de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate sunt gestionate numai date cu privire la calitatea de asigurat a persoanei, iar datele referitoare la plata contribuĂžiei sunt gestionate de cĂŁtre AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu consecinĂže negative, prin raportare la faptul cĂŁ persoana asiguratĂŁ ar trebui sĂŁ deĂžinĂŁ Âşi un document emis de cĂŁtre AgenĂžia NaĂžionalĂŁ de Administrare FiscalĂŁ din care sĂŁ rezulte plata la zi a contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate,
    având în vedere faptul cĂŁ sistemul cardului naĂžional de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate este un proiect de utilitate publicĂŁ, de interes naĂžional, precum Âşi faptul cĂŁ regula pentru acordarea serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate o constituie acordarea de astfel de servicii prin intermediul cardului naĂžional, este necesar a se reglementa faptul cĂŁ prin intermediul documentului propriu-zis se certificĂŁ atât calitatea de asigurat/neasigurat, cât Âşi efectuarea serviciului medical de cĂŁtre furnizorul de servicii, astfel cĂŁ acesta constituie Âşi un instrument de validare a efectuĂŁrii serviciului medical, iar din Fondul naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate se deconteazĂŁ numai serviciile efectiv acordate Âşi pentru care asiguratul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale, medicamente Âşi dispozitive medicale,
    întrucât toate aceste aspecte vizeazĂŁ interesul public Âşi constituie situaĂžii de urgenÞã Âşi extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ, impunând adoptarea de mĂŁsuri imediate pe calea ordonanĂžei de urgenÞã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii mai mici sau egale cu valoarea, întregitĂŁ prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;".
    2. La articolul 225, litera c) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al cĂŁror cuantum este de pânĂŁ la valoarea, întregitĂŁ prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;".
    3. La articolul 230 alineatul (2), litera c) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) sĂŁ îÂşi schimbe medicul de familie ales numai dupĂŁ expirarea a cel puĂžin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepĂžia situaĂžiilor prevĂŁzute în Contractul-cadru;".
    4. La articolul 249, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Evaluarea în vederea acreditĂŁrii Âşi acreditarea unitĂŁĂžilor sanitare se fac în baza standardelor, procedurilor Âşi metodologiei elaborate de Autoritatea NaĂžionalĂŁ de Management al CalitĂŁĂžii în SĂŁnĂŁtate."
    5. La articolul 249, dupĂŁ alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (3), în anul 2016, în sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate se încheie contracte cu unitĂŁĂži sanitare autorizate Âşi evaluate în condiĂžiile legii."
    6. La articolul 266, alineatul (3) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) Persoanele fizice cu venituri lunare din pensii al cĂŁror cuantum depĂŁÂşeÂşte valoarea, întregitĂŁ prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv datoreazĂŁ contribuĂžia lunarĂŁ pentru asigurĂŁrile sociale de sĂŁnĂŁtate, calculatĂŁ potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare."
    7. La articolul 328, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Emiterea cardului european poate fi refuzatĂŁ de casa de asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate numai în situaĂžia în care persoana care îl solicitĂŁ nu face dovada calitĂŁĂžii de asigurat în sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, potrivit legii."
    8. Articolul 330 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 330
    Perioada de valabilitate a cardului european este de 1 an de la data emiterii."
    9. La articolul 337, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Cardul naĂžional de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate se emite ca instrument în vederea dovedirii, prin intermediul Platformei informatice din asigurĂŁrile de sĂŁnĂŁtate, a calitĂŁĂžii de asigurat/neasigurat a persoanei, precum Âşi ca instrument în procesul de validare a serviciilor medicale/medicamentelor/dispozitivelor medicale decontate din fond; realizarea Âşi implementarea acestuia sunt un proiect de utilitate publicĂŁ de interes naĂžional. Pentru persoanele care refuzĂŁ în mod expres, din motive religioase sau de conÂştiinÞã, primirea cardului naĂžional pentru dovedirea calitĂŁĂžii de asigurat, se emite adeverinĂža de asigurat, prevĂŁzutĂŁ la art. 326 lit. c)."

                              PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOÂŞ

                              ContrasemneazĂŁ:
                              p. Ministrul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii,
                              Francisk Iulian Chiriac,
                              secretar de stat

                              p. Ministrul muncii, familiei, protecĂžiei sociale
                              Âşi persoanelor vârstnice,
                              Gabriel Lungu,
                              secretar de stat

                              Ministrul finanĂželor publice,
                              Anca Dana Dragu

    BucureÂşti, 10 martie 2016.
    Nr. 5.

                              ---------------