ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 10 noiembrie 2017

    Promovarea acestui act normativ este determinata în principal de necesitatea:
    - implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017;
    - elaborarii Legii bugetului asigurarilor sociale de stat si a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;
    - asigurarii predictibilitatii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;
    - introducerii unor masuri de consolidare a încasarilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
    - de a clarifica urgent situatiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru asigurarea aplicarii unui tratament unitar tuturor operatorilor economici;
    - prevenirii si combaterii riscurilor de evaziune fiscala cu produse alcoolice si tutun prelucrat;
    - încurajarii contribuabililor sa îsi declare în mod transparent obligatiile fiscale, prin asigurarea unor conditii echitabile si eficiente de concurenta pentru toti contribuabilii platitori de impozit pe profit, în scopul îmbunatatirii conformarii;
    - transpunerii în legislatia nationala a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne (ATAD), publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016;
    - reformarii sistemelor sociale publice din Romania în vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati. în acest sens, se reduce numarul contributiilor sociale obligatorii, angajatorul urmand ca, în continuare, sa stabileasca, sa retina, sa declare si sa plateasca obligatiile datorate;
    - respectarii prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017(C331/04).
    Tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative, în sensul ca:
    - neintroducerea masurii de sanctionare constand în confiscarea mijloacelor de transport în care organele de control descopera produse alcoolice si din tutun prelucrat care nu poarta marcajele prevazute de lege va permite perpetuarea si chiar încurajarea faptelor de evaziune fiscala cu aceste produse;
    - neadaptarea cadrului fiscal la actualele tendinte de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit, prin neintroducerea de masuri pentru combaterea acestora, poate avea drept consecinta înregistrarea unei conformari necorespunzatoare;
    - nu ar putea fi promovate modificarile corelative ale legislatiei din domeniul muncii, sanatatii, de catre institutiile de specialitate, începand cu aceeasi data, respectiv data de 1 ianuarie 2018,
    în considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    Titlul I - Dispozitii generale

    1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
    a) contributiile de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
    b) contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    c) contributia asiguratorie pentru munca, datorata bugetului general consolidat."

    Titlul II - Impozitul pe profit

    2. La articolul 25 alineatul (3), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "h) cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40^2;".
    3. La articolul 25 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "p) cheltuielile cu dobanzile, stabilite în conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate în baza unor contracte cu plata amanata, pentru contribuabilii care nu aplica prevederile art. 40^2;".
    4. Articolul 27 se abroga.
    5. Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1 - Norme împotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, alcatuit din articolele 40^1 - 40^6, cu urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL III^1
    Norme împotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne

    ART. 40^1
    Definitii specifice
    în sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. costurile îndatorarii - cheltuiala reprezentand dobanda aferenta tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobanzile, inclusiv alte cheltuieli suportate în legatura cu obtinerea de finantare potrivit reglementarilor legale în vigoare, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: plati în cadrul împrumuturilor cu participare la profit, dobanzi imputate la instrumente cum ar fi obligatiunile convertibile si obligatiunile cu cupon zero, sume în cadrul unor mecanisme de finantare alternative cum ar fi «finantele islamice», costul de finantare al platilor de leasing financiar, dobanda capitalizata inclusa în valoarea contabila a unui activ aferent sau amortizarea dobanzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finantarii în temeiul normelor privind preturile de transfer acolo unde este cazul, dobanzi notionale în cadrul unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente împrumuturilor unei entitati, anumite castiguri si pierderi generate de diferentele de curs valutar la împrumuturi si instrumente legate de obtinerea de finantare, comisioane de garantare pentru mecanisme de finantare, comisioane de intermediere si costuri similare aferente împrumuturilor de fonduri;
    2. costurile excedentare ale îndatorarii - suma cu care costurile îndatorarii unui contribuabil depasesc veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeste contribuabilul;
    3. perioada fiscala - perioada impozabila stabilita potrivit prevederilor art. 16;
    4. întreprindere asociata - oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) o entitate în care contribuabilul detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital în proportie de 25% sau mai mult, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul entitatii respective;
    b) o persoana fizica sau o entitate care detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital în proportie de 25% sau mai mult într-un contribuabil, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
    c) în cazul în care o persoana fizica sau o entitate detine direct sau indirect o participatie de 25% sau mai mult într-un contribuabil si în una sau mai multe entitati, toate entitatile în cauza, inclusiv contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate;
    5. întreprindere financiara - oricare dintre urmatoarele entitati:
    a) o institutie de credit sau o întreprindere de investitii, potrivit art. 7 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau un administrator de fonduri de investitii alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile ulterioare;
    b) o întreprindere de asigurare, definita ca fiind un asigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare;
    c) o întreprindere de reasigurare, definita ca fiind un reasigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;
    d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) institutii de pensii care gestioneaza sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate sociala care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si orice entitate juridica instituita în scopul investirii în astfel de sisteme;
    f) un fond de investitii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 20 - 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile ulterioare;
    g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificarile ulterioare;
    h) o contraparte centrala, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului;
    i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;
    6. stat membru - are întelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
    7. stat tert - are întelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
    8. transferul de active - operatiunea prin care Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate, în timp ce activele raman în proprietatea legala sau economica a aceluiasi contribuabil;
    9. transferul rezidentei fiscale - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenta fiscala în Romania si dobandeste rezidenta fiscala în alt stat membru sau într-un stat tert;
    10. transferul unei activitati economice desfasurate printr-un sediu permanent - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenta fiscala în Romania si dobandeste o astfel de prezenta în alt stat membru sau într-un stat tert, fara sa dobandeasca rezidenta fiscala în acel stat membru sau stat tert.
    ART. 40^2
    Reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si a altor costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic
    (1) în sensul prezentului articol, costurile excedentare ale îndatorarii, astfel cum sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2, care depasesc plafonul deductibil prevazut la alin. (4), sunt deduse limitat în perioada fiscala în care sunt suportate, pana la nivelul a 10% din baza de calcul stabilita conform algoritmului prevazut la alin. (2).
    (2) Baza de calcul utilizata pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorarii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile înregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, în perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala, determinate potrivit art. 28.
    (3) în conditiile în care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, costurile excedentare ale îndatorarii sunt nedeductibile în perioada fiscala de referinta si se reporteaza potrivit alin. (7).
    (4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioada fiscala, costurile excedentare ale îndatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz.
    (5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4), în cazul în care contribuabilul este o entitate independenta, în sensul ca nu face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate financiara, si nu are nicio întreprindere asociata si niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale îndatorarii, în perioada fiscala în care acestea sunt suportate.
    (6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) si (4) costurile excedentare ale îndatorarii rezultate din împrumuturi utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung care are scopul de a furniza, de a îmbunatati, de a opera si/sau de a mentine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, daca operatorii de proiect sunt înregistrati în Uniunea Europeana, iar costurile îndatorarii, activele utilizate în scopul proiectului si veniturile înregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt în Uniunea Europeana. Excluderea ia în considerare atat veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobanzilor, cat si cheltuielile reprezentand dobanzi si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructura publica pe termen lung.
    (7) Costurile excedentare ale îndatorarii care nu pot fi deduse în perioada fiscala de calcul în conformitate cu alin. (1) se reporteaza, fara limita de timp, în anii fiscali urmatori în aceleasi conditii de deducere, conform prezentului articol.
    (8) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si (4), prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a activelor nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic.
    (9) Regulile prevazute de prezentul articol sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi în vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. în cazul entitatilor independente prevazute la alin. (5), dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 în vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
    ART. 40^3
    Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care Romania pierde dreptul de impozitare
    (1) Pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent, asa cum sunt definite la pct. 8, 9 si 10 ale art. 40^1, contribuabilul este supus impozitului pe profit, în conformitate cu urmatoarele reguli:
    a) se determina diferenta între valoarea de piata a activelor, potrivit alin. (10), transferate într-o perioada impozabila si valoarea lor fiscala, potrivit art. 7 pct. 44 si 45;
    b) în cazul în care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta un castig, asupra acestuia se aplica cota prevazuta la art. 17;
    c) în cazul în care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta o pierdere, aceasta se recupereaza din castigurile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, potrivit modalitatii de recuperare prevazute de art. 31.
    (2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declara si se plateste, pentru perioada fiscala de referinta, potrivit prevederilor art. 41 si 42.
    (3) Prezentul articol se aplica în urmatoarele situatii:
    a) contribuabilul transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, în masura în care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    b) contribuabilul transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, în masura în care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    c) contribuabilul îsi transfera rezidenta fiscala din Romania într-un alt stat membru sau într-un stat tert, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent în Romania;
    d) contribuabilul transfera activitatea economica desfasurata în Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert, în masura în care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
    (4) Contribuabilul care aplica regulile de la alin. (1) - (3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea în transe pe parcursul a cinci ani, daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala si daca se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European, denumit în continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    b) transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    c) transfera rezidenta fiscala din Romania într-un alt stat membru sau într-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent în Romania;
    d) transfera activitatea economica desfasurata în Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, în masura în care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplica în ceea ce priveste statele terte care sunt parte la Acordul privind SEE daca acestea au încheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi sunt transpuse în cadrul capitolului II «Asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri» al titlului X «Aspecte internationale» din Codul de procedura fiscala.
    (6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) îsi pierde valabilitatea, pe langa cazurile prevazute în Codul de procedura fiscala, si în urmatoarele cazuri:
    a) activele transferate sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent sunt vandute sau sunt cedate în oricare alt mod;
    b) activele transferate sunt ulterior retransferate într-un stat tert;
    c) rezidenta fiscala a contribuabilului sau activitatea economica transferata initial din Romania la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferata într-un stat tert.
    (7) Prevederile de la lit. b) si c) ale alin. (6) nu se aplica în ceea ce priveste statele terte care sunt parti la Acordul privind SEE daca acestea au încheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi au fost transpuse în cadrul capitolului II «Asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri» al titlului X «Aspecte internationale» din Codul de procedura fiscala.
    (8) Dispozitiile alin. (4) - (6) se completeaza cu prevederile capitolului IV «înlesniri la plata» din cadrul titlului VII «Colectarea creantelor fiscale» din Codul de procedura fiscala.
    (9) în cazul transferului activelor, al rezidentei fiscale sau al activitatii economice desfasurate printr-un sediu permanent, din alt stat membru în Romania, prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a acestor active, utilizata la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilita de catre statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul în Romania, întrebuintata pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de catre celalalt stat membru, în afara de cazul în care aceasta valoare nu reflecta valoarea de piata.
    (10) în sensul alin. (1) si (9), prin valoare de piata se întelege suma în schimbul careia un activ poate fi transferat sau obligatiile reciproce pot fi stinse între cumparatori si vanzatori independenti interesati, într-o tranzactie directa. Valoarea de piata se stabileste potrivit prevederilor art. 11.
    (11) Sub conditia stabilirii faptului ca activele transferate revin în termen de maximum 12 luni în Romania, prezentul articol nu se aplica transferurilor de active legate de: finantarea prin instrumente financiare sau constituite ca garantie, îndeplinirea anumitor cerinte prudentiale de capital sau de gestionare a lichiditatilor.
    ART. 40^4
    Regula generala antiabuz
    (1) în scopul calcularii obligatiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers sau o serie de demersuri care, avand în vedere toate faptele si circumstantele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmarit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.
    (2) în sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste în masura în care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica, astfel cum prevede art. 11.
    (3) în cazul în care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate în considerare în conformitate cu alin. (1), obligatia fiscala se calculeaza în conformitate cu prezentul titlu.
    ART. 40^5
    Reguli privind societatile straine controlate
    (1) O entitate este considerata societate straina controlata si i se aplica prevederile prezentului articol, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) contribuabilul, singur sau împreuna cu întreprinderile sale asociate, detine o participatie directa sau indirecta de mai mult de 50% din drepturile de vot sau detine direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entitatii sau are dreptul sa primeasca mai mult de 50% din profiturile entitatii respective;
    b) impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitatea sau sediul permanent este mai mic decat diferenta dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu prevederile prezentului titlu si impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitate sau de catre sediul permanent. în sensul prezentei litere, nu este luat în considerare sediul permanent al unei entitati tratate ca societate straina controlata, în masura în care sediul nu este supus impozitarii sau este scutit de impozit în jurisdictia societatii straine controlate respective.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplica si sediilor permanente din state membre/state terte ale unui contribuabil platitor de impozit pe profit, ale caror profituri nu sunt supuse impozitarii sau sunt scutite de impozit în Romania.
    (3) în cazul în care o entitate sau un sediu permanent este considerata/considerat societate straina controlata, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul platitor de impozit pe profit care o controleaza include în baza impozabila veniturile nedistribuite ale entitatii care au provenit din urmatoarele:
    a) dobanzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
    b) redevente sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuala;
    c) dividende si venituri din transferul titlurilor de participare;
    d) venituri din leasing financiar;
    e) venituri din activitati de asigurare, activitati bancare sau alte activitati financiare;
    f) venituri de la societati care le obtin din bunuri si servicii cumparate de la întreprinderi asociate si sunt vandute acestora fara nicio valoare economica adaugata sau cu o valoare adaugata mica.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica în cazul în care societatea straina controlata desfasoara o activitate economica semnificativa, sustinuta de personal, echipamente, active si spatii, astfel cum o demonstreaza faptele si circumstantele relevante, precum si în cazul în care societatea straina controlata îsi are rezidenta fiscala sau este situata într-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE.
    (5) Nu sunt considerate societati straine controlate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) urmatoarele:
    a) entitatea sau sediul permanent, daca aceasta/acesta înregistreaza într-o perioada fiscala venituri din categoriile prevazute de alin. (3), reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor înregistrate în perioada fiscala de calcul;
    b) întreprinderea financiara care înregistreaza într-o perioada fiscala venituri de natura celor prevazute la alin. (3) care provin din operatiuni desfasurate cu contribuabilul roman sau cu întreprinderile asociate ale acestuia, reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor înregistrate de întreprinderea financiara.
    (6) Veniturile prevazute la alin. (3) se includ în baza impozabila a contribuabilului platitor de impozit pe profit, potrivit dispozitiilor prezentului titlu, proportional cu participatia contribuabilului în entitate, astfel cum este definita la alin. (1) lit. a).
    (7) Veniturile prevazute de alin. (3) se includ în baza impozabila a contribuabilului, aferenta perioadei sale fiscale în cursul careia se încheie perioada fiscala a entitatii controlate/sediului permanent.
    (8) Pierderile fiscale înregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) si (2), ca entitate straina controlata, urmeaza regimul instituit la art. 40.
    (9) Pentru evitarea dublei impuneri, în situatia în care entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus în veniturile impozabile ale contribuabilului în temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior în baza impozabila a contribuabilului se deduce în perioada fiscala în care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.
    (10) Pentru evitarea dublei impuneri, în cazul în care contribuabilul cedeaza participatia sa într-o entitate controlata sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent, iar o parte a încasarilor din cedare a fost inclusa anterior în baza impozabila a contribuabilului, în temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce în perioada fiscala în care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru încasarile respective.
    (11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39, impozitul platit unui stat strain de catre entitatea controlata/sediul sau permanent.
    ART. 40^6
    Compatibilitatea cu legislatia europeana
    Dispozitiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu exceptia prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amanat, potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, pana la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuarii lucrarilor."

    Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

    6. La articolul 47 alineatul (1), literele a) si b) se abroga.
    7. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercitiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;".
    8. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:
    a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
    b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiintat potrivit legii;
    c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiintat potrivit legii;
    d) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;
    e) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica."
    9. La articolul 48, alineatele (4), (5), (5^1), (5^2) si (6) se abroga.
    10. La articolul 51, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) în cazul în care, în cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica în mod corespunzator, începand cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat si care aplica cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. a), al caror raport de munca înceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera îndeplinita daca în cursul aceluiasi trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea conditiei prevazute la alin. (6).
    (6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situatia în care angajeaza un salariat, în scopul modificarii cotelor de impozitare prevazute la alin. (1), noul salariat trebuie angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni."
    11. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 52
    Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
    (1) Daca în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreaza impozit pe profit, începand cu trimestrul în care s-a depasit aceasta limita.
    (2) Limita fiscala prevazuta la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercitiului financiar precedent.
    (3) Calculul si plata impozitului pe profit de catre microîntreprinderile care se încadreaza în prevederile alin. (1) se efectueaza luand în considerare veniturile si cheltuielile realizate începand cu trimestrul respectiv."
    12. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 54
    Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
    Pentru încadrarea în conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si art. 52 se vor lua în calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53."
    13. Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 54^1
    Reguli tranzitorii
    Intra sub incidenta art. 47 si microîntreprinderile care au optat sa aplice prevederile art. 48 alin. (5) si (5^2) pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum si persoanele juridice romane care desfasoara activitatile care nu au intrat sub incidenta prevederilor prezentului titlu aplicabil pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv."

    Titlul IV - Impozitul pe venit

    14. La articolul 60, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;".
    15. La articolul 64, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 64
    Cotele de impozitare
    (1) Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:".
    16. La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "i) sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;".
    17. La articolul 68 alineatul (5), literele k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "k) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V;
    l) cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau într-o forma de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;".
    18. La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Impozitul care trebuie retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut."
    19. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut."
    20. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 75
    (1) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiei de asigurari sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii."
    21. La articolul 76 alineatul (2), litera r^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "r^1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."
    22. La articolul 77, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, astfel:
    (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere - 510 lei;
    (ii) pentru contribuabilii care au o persoana în întretinere - 670 lei;
    (iii) pentru contribuabilii care au doua persoane în întretinere - 830 lei;
    (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere - 990 lei;
    (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere - 1.310 lei.
    Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit urmatorului tabel:
 __________________________________________________________________
|Venit lunar brut|          Persoane aflate în întretinere         |
|________________|_________________________________________________|
| de la ..... la | fara | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 si peste |
|                |      |         |         |         | 4 pers.    |
|________________|______|_________|_________|_________|____________|
|      1 |  1950 |  510 |     670 |     830 |     990 |       1310 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   1951 |  2000 |  495 |     655 |     815 |     975 |       1295 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2001 |  2050 |  480 |     640 |     800 |     960 |       1280 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2051 |  2100 |  465 |     625 |     785 |     945 |       1265 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2101 |  2150 |  450 |     610 |     770 |     930 |       1250 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2151 |  2200 |  435 |     595 |     755 |     915 |       1235 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2201 |  2250 |  420 |     580 |     740 |     900 |       1220 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2251 |  2300 |  405 |     565 |     725 |     885 |       1205 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2301 |  2350 |  390 |     550 |     710 |     870 |       1190 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2351 |  2400 |  375 |     535 |     695 |     855 |       1175 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2401 |  2450 |  360 |     520 |     680 |     840 |       1160 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2451 |  2500 |  345 |     505 |     665 |     825 |       1145 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2501 |  2550 |  330 |     490 |     650 |     810 |       1130 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2551 |  2600 |  315 |     475 |     635 |     795 |       1115 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2601 |  2650 |  300 |     460 |     620 |     780 |       1100 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2651 |  2700 |  285 |     445 |     605 |     765 |       1085 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2701 |  2750 |  270 |     430 |     590 |     750 |       1070 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2751 |  2800 |  255 |     415 |     575 |     735 |       1055 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2801 |  2850 |  240 |     400 |     560 |     720 |       1040 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2851 |  2900 |  225 |     385 |     545 |     705 |       1025 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2901 |  2950 |  210 |     370 |     530 |     690 |       1010 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2951 |  3000 |  195 |     355 |     515 |     675 |        995 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3001 |  3050 |  180 |     340 |     500 |     660 |        980 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3051 |  3100 |  165 |     325 |     485 |     645 |        965 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3101 |  3150 |  150 |     310 |     470 |     630 |        950 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3151 |  3200 |  135 |     295 |     455 |     615 |        935 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3201 |  3250 |  120 |     280 |     440 |     600 |        920 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3251 |  3300 |  105 |     265 |     425 |     585 |        905 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3301 |  3350 |   90 |     250 |     410 |     570 |        890 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3351 |  3400 |   75 |     235 |     395 |     555 |        875 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3401 |  3450 |   60 |     220 |     380 |     540 |        860 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3451 |  3500 |   45 |     205 |     365 |     525 |        845 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3501 |  3550 |   30 |     190 |     350 |     510 |        830 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3551 |  3600 |   15 |     175 |     335 |     495 |        815 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|


    Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala.
    (3) Persoana în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    23. La articolul 78 alineatul (2), partea introductiva a literei a) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în Romania sau în conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:
    ..........................................................................
    b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în Romania sau în conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora."
    24. La articolul 84, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final."
    25. La articolul 85, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final."
    26. La articolul 86, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
    ..........................................................................
    (6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final."
    27. Articolul 90 se abroga.
    28. La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1) - (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite în baza legislatiei privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
    ..........................................................................
    (2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile încheiate se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
    ..........................................................................
    (3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
    ..........................................................................
    (5) Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii în bani sau în natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final.
    ....................................................................... ."
    29. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 99
    Definirea veniturilor din pensii
    (1) Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile înfiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.
    (2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii."
    30. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 100
    Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
    (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
    (2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plata unica potrivit Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1)."
    31. La articolul 101, alineatul (2) si prima teza a alineatului (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
    ..........................................................................
    (9) în cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite în baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final.
    ....................................................................... ."
    32. La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 107
    (1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final."
    33. La articolul 110, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu."
    34. La articolul 115, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 115
    (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l)."
    35. La articolul 116, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
    (2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra:".
    36. La articolul 123, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecaruia dintre urmatoarele:".
    37. La articolul 130, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania."
    38. La articolul 132, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit."
    39. La articolul 133, dupa alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9) - (12), cu urmatorul cuprins:
    "(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligatiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizarii venitului.
    (10) Prevederile prezentului titlu se aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoanele fizice începand cu data de 1 ianuarie 2018.
    (11) în cazul veniturilor din dobanzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile încheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplica începand cu veniturile înregistrate în contul curent/de depozit/rascumparate/platite, începand cu aceasta data.
    (12) în cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si în cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplica începand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018."

    Titlul V - Contributii sociale obligatorii

    40. Dupa articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu urmatorul cuprins:
    "ART. 135^1
    Definitii
    în întelesul prezentului titlu, prin salariu de baza minim brut pe tara se întelege salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata aprobat prin hotarare a Guvernului."
    41. La articolul 137 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 137
    (1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii în Romania:".
    42. Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 138
    Cotele de contributii de asigurari sociale
    Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
    a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi;
    b) 4% datorata în cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
    c) 8% datorata în cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute în Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."
    43. La articolul 139, denumirea marginala, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 139
    Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale în cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
    (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, în cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, în tara si în alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
    ..........................................................................
    (4) Sumele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) intra în baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi entitati ori din afara ei, pensionari sau angajati cu contract individual de munca."
    44. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 140
    Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
    Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata în conditii deosebite, speciale sau în alte conditii de munca."
    45. La articolul 141, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de catre persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru care exista obligatia asigurarii în aceste sisteme potrivit legii;".
    46. La articolul 142, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "t) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."
    47. La articolul 143, prima teza a alineatului (2) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) în situatia în care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia de asigurari sociale se calculeaza în limita acestui plafon.
    ..........................................................................
    (5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 138 lit. a), cu exceptia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel."
    48. La articolul 145, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 145
    (1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. f), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta:".
    49. La articolul 145, alineatul (3) se abroga.
    50. La articolul 146, alineatele (1), (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 146
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f), precum si persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza potrivit legii, dupa caz.
    ..........................................................................
    (3) Contributia de asigurari sociale calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste la bugetul asigurarilor sociale de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, împreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizeaza în Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta în Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale datorata de catre acestea si, dupa caz, pe cea datorata de angajator, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
    (5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f) se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143 - 145, dupa caz, în care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142."
    51. La articolul 146, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1) - (5^3), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de munca cu norma întreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna în care contractul a fost activ.
    (5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplica în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati într-o forma de scolarizare;
    b) sunt ucenici, potrivit legii, în varsta de pana la 18 de ani;
    c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
    d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta în sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
    e) realizeaza în cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.
    (5^3) în aplicarea prevederilor alin. (5^2), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate în situatiile prevazute la alin. (5^2) lit. a), c) si d), iar în cazul situatiei prevazute la alin. (5^2) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."
    52. La articolul 146, alineatele (6), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. d) - f), în cazul în care din calcul rezulta o baza lunara de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 143 alin. (2), cota contributiei de asigurari sociale se aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
    (7) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizeaza prin aplicarea cotelor corespunzatoare prevazute la art. 138 lit. b) si c) asupra bazei de calcul prevazute la art. 140, în care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.
    (8) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea conform prevederilor alin. (5) - (5^3) si (7), dupa caz. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile."
    53. La articolul 147, alineatul (2) se abroga.
    54. La articolul 147, alineatele (10), (12), (15) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(10) Persoanele si entitatile prevazute la art. 80 alin. (2) lit. b) si c) care se înfiinteaza în cursul anului aplica regimul trimestrial de declarare începand cu anul înfiintarii daca, odata cu declaratia de înregistrare fiscala, declara ca în cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.
    ..........................................................................
    (12) Persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în Romania, precum si la reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine depun declaratia prevazuta la alin. (1) si achita contributiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile si posturile, precum si reprezentantele respective nu opteaza pentru îndeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale.
    ..........................................................................
    (15) Daca între angajatorii prevazuti la alin. (13) si persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligatia privind plata contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si plata contributiilor sociale datorate de persoanele fizice respective, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor.
    ..........................................................................
    (18) Evidenta obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi, pe baza codului numeric personal sau pe baza numarului de identificare fiscala, dupa caz."
    55. Titlul sectiunii a 5-a a capitolului II al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente"
    56. Articolul 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 148
    Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente
    (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale în cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata aprobat prin hotarare a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datoreaza contributia.
    (2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, datoreaza contributia de asigurari sociale daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii, dupa caz:
    a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;
    b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna în care îsi încep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevazute la art. 68;
    c) valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 69, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;
    d) venitul net lunar realizat în anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se stabileste potrivit prevederilor art. 72 si 73.
    (3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1), obligate la plata contributiei, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2).
    (4) în cazul contribuabililor prevazuti la alin. (1) care încep sa desfasoare activitate în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate la alin. (2), este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna în care se estimeaza veniturile, declaratia prevazuta la alin. (3) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
    (5) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (3) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
    (6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim prevazut la alin. (1) nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul în curs.
    (7) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (3) si pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul în curs, în aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara. Optiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 151 alin. (3).
    (8) încadrarea în plafonul lunar prevazut la alin. (1) se efectueaza prin însumarea veniturilor din activitati independente mentionate la alin. (2)."
    57. Articolul 149 se abroga.
    58. Titlul sectiunii a 6-a a capitolului II al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale în cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente"
    59. Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 151
    Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale în cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente
    (1) Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadreaza în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 150, se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale se evidentiaza lunar, iar plata acesteia se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (2) Contributia de asigurari sociale stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevazute la art. 148 alin. (1).
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) care în cursul anului fiscal se încadreaza în categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei potrivit art. 150, cele care intra în suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei în materie, precum si cele care îsi înceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaratie în vederea stoparii obligatiilor de plata reprezentand contributia de asigurari sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declaratiei se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
    60. Articolul 152 se abroga.
    61. Titlul capitolului III al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate"
    62. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta în Romania;".
    63. La articolul 153 alineatul (1), literele g) - o) se abroga.
    64. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
    b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datoreaza contributie;
    ..........................................................................
    f) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni;
    g) femeile însarcinate si lauzele;".
    65. La articolul 154 alineatul (1), dupa litera g) se introduc noua noi litere, literele h) - p), cu urmatorul cuprins:
    "h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
    i) persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
    j) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile banesti;
    k) persoanele care se afla în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
    l) persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste drepturi banesti;
    m) persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv în unitatile penitenciare, persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla în centrele de retinere si arestare preventiva organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum si persoanele care se afla în executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla în perioada de amanare sau de întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;
    n) strainii aflati în centrele de cazare în vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;
    o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte;
    p) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni."
    66. La articolul 154, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele fizice aflate în situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) - p) sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pe perioada si, dupa caz, pentru drepturile banesti primite, prevazute la alin. (1), daca nu realizeaza venituri din cele mentionate la art. 155 sau daca nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara. în cazul realizarii de venituri din cele mentionate la art. 155 peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, lunar, pentru acestea se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit prezentului titlu."
    67. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie"
    68. Articolul 155 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 155
    Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate
    (1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii în Romania.
    (2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se încadreaza în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:
    a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 67^1;
    b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
    c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;
    d) venituri din investitii, definite conform art. 91;
    e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;
    f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situatiile prevazute la art. 60."
    69. Articolul 156 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 156
    Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate
    Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi."
    70. La articolul 157, denumirea marginala si partea introductiva a alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 157
    Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate în cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor
    (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, în cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, în tara si în strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta castigul brut care include:".
    71. Articolele 158 - 167 se abroga.
    72. Titlul sectiunii a 4-a a capitolului III al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate în cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor"
    73. La articolul 168, denumirea marginala si alineatele (1), (3), (4), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 168
    Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
    ..........................................................................
    (3) Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îsi desfasoara activitatea în Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta în Romania si care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate în Romania, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
    (5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157.
    ..........................................................................
    (8) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea, conform prevederilor alin. (5) si alin. (5^1). Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile."
    74. La articolul 168, alineatul (6) se abroga.
    75. La articolul 168, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^3) se aplica în mod corespunzator."
    76. La articolul 168, alineatele (9) - (9^3) se abroga.
    77. La articolul 169, alineatele (1), (3) si (3^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 169
    (1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):
    a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
    b) persoanele care realizeaza în Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
    c) institutiile publice si alte entitati care platesc drepturi de natura celor mentionate la art. 168 alin. (7), (7^1) si (10), aferente perioadelor în care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz;
    ..........................................................................
    (3) în cazul în care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde stabilite în baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si în cazul în care prin astfel de hotarari s-a dispus reîncadrarea în munca a unor persoane, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
    ..........................................................................
    (3^2) în cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (7), (7^1) si (10), pentru perioadele în care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1)."
    78. La articolul 169, alineatele (2), (5) si (6) se abroga.
    79. Titlul sectiunii a 5-a a capitolului III al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Contributia de asigurari sociale de sanatate în cazul persoanelor fizice care nu se încadreaza în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154"
    80. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 170
    Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2)
    (1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara în vigoare în luna pentru care se datoreaza.
    (2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri mentionate la art. 155 alin. (2), respectiv:
    a) venitul net din activitati independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, dupa caz;
    b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);
    c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;
    d) venitul/castigul din investitii, stabilit conform art. 94 - 97;
    e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104 - 106;
    f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.
    (3) încadrarea în plafonul anual prevazut la art. 155 alin. (2) se efectueaza prin însumarea veniturilor anuale mentionate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.
    (4) Persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).
    (5) în cazul contribuabililor care încep sa desfasoare activitate sau încep sa realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate la alin. (2), este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara în vigoare în luna în care se estimeaza veniturile, declaratia prevazuta la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
    (6) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
    (7) Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (4) si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul în curs, în aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara. Optiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 174 alin. (3)."
    81. Articolele 171 - 173 se abroga.
    82. Titlul sectiunii a 6-a a capitolului III al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate în cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (2)"
    83. Articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 174
    Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
    (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (2) Contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazute la art. 170 alin. (1).
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îsi înceteaza activitatea sau intra în suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaratie în vederea stoparii obligatiilor de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, stabilita conform alin. (2). Modelul declaratiei se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."
    84. Articolul 175 si sectiunile a 7-a - a 9-a, cuprinzand articolele 176 - 179, se abroga.
    85. Titlul sectiunii a 10-a a capitolului III al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Declararea, stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate în cazul persoanelor fizice care nu realizeaza venituri si nu se încadreaza în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate"
    86. Articolul 180 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 180
    Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri
    (1) Persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 si nu se încadreaza în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate astfel:
    a) lunar, prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara, si au obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate pe o perioada de cel putin 12 luni consecutive, începand cu luna în care se depune declaratia prevazuta la art. 181; sau
    b) la data la care acceseaza serviciile acordate de sistemul public de asigurari sociale de sanatate potrivit legii, prin depunerea declaratiei prevazute la art. 181, aplicand cota de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea a de 7 ori salariul de baza minim brut pe tara.
    (2) Salariul de baza minim brut pe tara, prevazut la alin. (1), este salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata aprobat prin hotarare a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate."
    87. Capitolul IV "Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj" al titlului V "Contributii sociale obligatorii", cuprinzand articolele 184 - 191, se abroga.
    88. Capitolul V "Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate" al titlului V "Contributii sociale obligatorii", cuprinzand articolele 192 - 200, se abroga.
    89. Capitolul VI "Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" al titlului V "Contributii sociale obligatorii", cuprinzand articolele 201 - 208, se abroga.
    90. Capitolul VII "Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare", cuprinzand articolele 209 - 215, se abroga.
    91. Dupa capitolul VIII al titlului V "Contributii sociale obligatorii" se introduce un nou capitol, capitolul IX "Contributia asiguratorie pentru munca", cuprinzand articolele 220^1 - 220^7, cu urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL IX
    Contributia asiguratorie pentru munca

    ART. 220^1
    Contribuabilii care datoreaza contributia asiguratorie pentru munca
    Contribuabilii obligati la plata contributiei asiguratorii pentru munca sunt, dupa caz:
    a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetatenii romani, cetateni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în Romania, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
    b) persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în Romania, si care realizeaza în Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.
    ART. 220^2
    Categorii de venituri pentru care se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca
    (1) Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1) - (3), dupa caz, acordate de catre contribuabilii prevazuti la art. 220^1 lit. a), respectiv realizate de catre persoanele fizice prevazute la art. 220^1 lit. b).
    (2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca si în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situatiile prevazute la art. 60.
    ART. 220^3
    Cota contributiei asiguratorie pentru munca
    Cota contributiei asiguratorie pentru munca este de 2,25%.
    ART. 220^4
    Baza de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca
    (1) Baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca o reprezinta suma castigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, în tara si în strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:
    a) veniturile din salarii, în bani si/sau în natura, obtinute în baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. în situatia personalului roman trimis în misiune permanenta în strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza sau, dupa caz, soldele de functie/salariile de functie corespunzatoare functiilor în care persoanele respective sunt încadrate în tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;
    b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti în conditiile legii;
    e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate în sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevazut de lege;
    f) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;
    g) sume reprezentand salarii, stabilite în baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii;
    h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
    (ii) în strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
    i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, în Romania, în interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa în tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;
    j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii, în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut în raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care îsi desfasoara activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate în sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, în baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
    (ii) în strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
    k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii în Romania, în interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut în raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa în tara respectiva.
    (2) Nu se cuprind în baza lunara de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca sumele prevazute la art. 142.
    ART. 220^5
    Exceptii specifice contributiei asiguratorii pentru munca
    Contributia asiguratorie pentru munca nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    ART. 220^6
    Stabilirea si plata contributiei asiguratorie pentru munca
    (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 220^1 lit. a) au obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca si de a o plati la bugetul de stat, într-un cont distinct, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc veniturile, dupa caz. Persoanele fizice prevazute la art. 220^1 lit. b) efectueaza plata contributiei pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îsi desfasoara activitatea în Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta în Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
    (3) Calculul contributiei asiguratorie pentru munca se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 220^3 asupra bazei de calcul prevazute la art. 220^4, cu respectarea prevederilor art. 220^5.
    (4) Din contributia asiguratorie pentru munca încasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pana la sfarsitul lunii în curs, o cota de:
    a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
    b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
    c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
    d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
    e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
    (5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul distinct si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de catre acestia se va stabili prin ordin al presedintelui A.N.A.F.
    (6) Cotele prevazute la alin. (4) lit. a) - e) se pot modifica prin legea anuala a bugetului de stat.
    (7) în cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si în cazul în care prin astfel de hotarari s-a dispus reîncadrarea în munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se aplica prevederile legale în vigoare în acea perioada. Contributia datorata potrivit legii se calculeaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume.
    ART. 220^7
    Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
    (1) Persoanele prevazute la art. 220^1 sunt obligate sa declare contributia asiguratorie pentru munca, datorata potrivit prevederilor prezentului capitol, pana la termenul de plata prevazut la art. 220^6, prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1).
    (2) în cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si în cazul în care prin astfel de hotarari s-a dispus reîncadrarea în munca a unor persoane, contributia asiguratorie pentru munca datorata potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.
    (3) Prevederile art. 147 alin. (4) - (22) sunt aplicabile în mod corespunzator."

    Titlul VII - Taxa pe valoarea adaugata

    92. La articolul 297, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
    "(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA daca, dupa administrarea mijloacelor de proba prevazute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoiala ca persoana impozabila stia sau ar fi trebuit sa stie ca operatiunea invocata pentru a justifica dreptul de deducere era implicata într-o frauda privind taxa pe valoarea adaugata care a intervenit în amonte sau în aval în lantul de livrari/prestari."

    Titlul VIII - Accize si alte taxe speciale

    93. La articolul 449 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) confiscarea cisternelor, recipientelor si mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazurile prevazute la lit. i) si k);".

    Titlul IX - Impozite si taxe locale

    94. La articolul 470 alineatul (5), tabelul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|   "Numarul de axe si greutatea bruta încarcata     |         Impozitul       |
|    maxima admisa                                   |        (în lei/an)      |
|                                                    |_________________________|
|                                                    |Ax(e)        |Alte       |
|                                                    |motor(oare)  |sisteme de |
|                                                    |cu sistem de |suspensie  |
|                                                    |suspensie    |pentru     |
|                                                    |pneumatica   |axele      |
|                                                    |sau          |motoare    |
|                                                    |echivalentele|           |
|                                                    |recunoscute  |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| I   | doua axe                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica  |           0 |       142 |
|     |   | de 13 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica  |         142 |       395 |
|     |   | de 14 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica  |         395 |       555 |
|     |   | de 15 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica  |         555 |      1257 |
|     |   | de 18 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel putin 18 tone                |         555 |      1257 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| II  | 3 axe                                                                  |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica  |         142 |       248 |
|     |   | de 17 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica  |         248 |       509 |
|     |   | de 19 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica  |         509 |       661 |
|     |   | de 21 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica  |         661 |      1019 |
|     |   | de 23 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica  |        1019 |      1583 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica  |        1019 |      1583 |
|     |   | de 26 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 7 | Masa de cel putin 26 tone                |        1019 |      1583 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| III | 4 axe                                                                  |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica  |         661 |       670 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica  |         670 |      1046 |
|     |   | de 27 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica  |        1046 |      1661 |
|     |   | de 29 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica  |        1661 |      2464 |
|     |   | de 31 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica  |        1661 |      2464 |
|     |   | de 32 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel putin 32 tone                |        1661 |      2464"|
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|


    95. La articolul 470 alineatul (6), tabelul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|   "Numarul de axe si greutatea bruta încarcata     |         Impozitul       |
|    maxima admisa                                   |        (în lei/an)      |
|                                                    |_________________________|
|                                                    |Ax(e)        |Alte       |
|                                                    |motor(oare)  |sisteme de |
|                                                    |cu sistem de |suspensie  |
|                                                    |suspensie    |pentru     |
|                                                    |pneumatica   |axele      |
|                                                    |sau          |motoare    |
|                                                    |echivalentele|           |
|                                                    |recunoscute  |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| I   | 2 + 1 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica  |           0 |         0 |
|     |   | de 14 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica  |           0 |         0 |
|     |   | de 16 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica  |           0 |        64 |
|     |   | de 18 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica  |          64 |       147 |
|     |   | de 20 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica  |         147 |       344 |
|     |   | de 22 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica  |         344 |       445 |
|     |   | de 23 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 7 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica  |         445 |       803 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 8 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica  |         803 |      1408 |
|     |   | de 28 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 9 | Masa de cel putin 28 tone                |         803 |      1408 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| II  | 2 + 2 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica  |         138 |       321 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica  |         321 |       528 |
|     |   | de 26 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica  |         528 |       775 |
|     |   | de 28 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica  |         775 |       936 |
|     |   | de 29 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica  |         936 |      1537 |
|     |   | de 31 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica  |        1537 |      2133 |
|     |   | de 33 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 7 | Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica  |        2133 |      3239 |
|     |   | de 36 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 8 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica  |        2133 |      3239 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 9 | Masa de cel putin 38 tone                |        2133 |      3239 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| III | 2 + 3 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica  |        1698 |      2363 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica  |        2363 |      3211 |
|     |   | de 40 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 40 tone                |        2363 |      3211 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| IV  | 3 + 2 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica  |        1500 |      2083 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica  |        2083 |      2881 |
|     |   | de 40 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica  |        2881 |      4262 |
|     |   | de 44 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 44 tone                |        2881 |      4262 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| V   | 3 + 3 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica  |         853 |      1032 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica  |        1032 |      1542 |
|     |   | de 40 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica  |        1542 |      2454 |
|     |   | de 44 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel putin 44 tone                |        1542 |      2454"|
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|


    96. La articolul 493, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Contraventiilor prevazute în prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii."

    Titlul XI - Dispozitii finale

    97. La articolul 502, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Trimiterile cuprinse în alte acte normative din domeniul asigurarilor sociale la «contributia individuala de asigurari sociale» sau «contributia individuala de asigurari sociale de sanatate» se înlocuiesc, dupa caz, cu «contributia de asigurari sociale» sau «contributia de asigurari sociale de sanatate»."
    ART. II
    Pentru prevederile titlului V "Contributii sociale obligatorii" sunt aplicabile urmatoarele dispozitii tranzitorii:
    (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contributiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada careia îi sunt aferente veniturile.
    (2) Prevederile titlului V "Contributii sociale obligatorii" se vor aplica veniturilor realizate începand cu data de 1 ianuarie 2018.
    (3) în cazul în care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde, pensii sau diferente de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si în cazul în care prin astfel de hotarari s-a dispus reîncadrarea în munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se aplica prevederile legale în vigoare în acea perioada. Contributiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii, se platesc si se declara pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume.
    ART. III
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

                              PRIM-MINISTRU
                              MIHAI TUDOSE

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul finantelor publice,
                              Ionut Misa

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Teodor-Viorel Melescanu

                              p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                              Cristian-Gabriel Winzer,
                              secretar de stat

                              Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale,
                              administratiei publice si fondurilor europene,
                              Paul Stanescu

                              Ministrul muncii si justitiei sociale,
                              Lia-Olguta Vasilescu

                              Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
                              Ilan Laufer

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

                              Ministrul transporturilor,
                              Felix Stroe

                              Ministrul sanatatii,
                              Florian-Dorel Bodog

                              p. Ministrul apararii nationale,
                              Nicolae Nasta,
                              secretar de stat

                              Secretariatul de Stat pentru Culte,
                              Victor Opaschi,
                              secretar de stat

                              p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Razvan Teohari Vulcanescu

    Bucuresti, 8 noiembrie 2017.
    Nr. 79.

                              ---------------