închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
             ORDONANÞà DE URGENÞà Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 885 din 10 noiembrie 2017

    Promovarea acestui act normativ este determinatĂŁ în principal de necesitatea:
    - implementĂŁrii mĂŁsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin HotĂŁrârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017;
    - elaborĂŁrii Legii bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat Âşi a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;
    - asigurĂŁrii predictibilitĂŁĂžii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;
    - introducerii unor mĂŁsuri de consolidare a încasĂŁrilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
    - de a clarifica urgent situaĂžiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA, pentru asigurarea aplicĂŁrii unui tratament unitar tuturor operatorilor economici;
    - prevenirii Âşi combaterii riscurilor de evaziune fiscalĂŁ cu produse alcoolice Âşi tutun prelucrat;
    - încurajĂŁrii contribuabililor sĂŁ îÂşi declare în mod transparent obligaĂžiile fiscale, prin asigurarea unor condiĂžii echitabile Âşi eficiente de concurenÞã pentru toĂži contribuabilii plĂŁtitori de impozit pe profit, în scopul îmbunĂŁtĂŁĂžirii conformĂŁrii;
    - transpunerii în legislaĂžia naĂžionalĂŁ a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaĂžiilor fiscale care au incidenÞã directĂŁ asupra funcĂžionĂŁrii pieĂžei interne (ATAD), publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016;
    - reformĂŁrii sistemelor sociale publice din România în vederea creÂşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat Âşi de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveÂşte plata la timp a contribuĂžiilor sociale obligatorii datorate atât de cĂŁtre aceÂştia, cât Âşi de cĂŁtre angajaĂži. în acest sens, se reduce numĂŁrul contribuĂžiilor sociale obligatorii, angajatorul urmând ca, în continuare, sĂŁ stabileascĂŁ, sĂŁ reĂžinĂŁ, sĂŁ declare Âşi sĂŁ plĂŁteascĂŁ obligaĂžiile datorate;
    - respectĂŁrii prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfĂŁ pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfĂŁ cu masa autorizatĂŁ egalĂŁ sau mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2017(C331/04).
    Þinând seama de faptul cĂŁ nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinĂže negative, în sensul cĂŁ:
    - neintroducerea mĂŁsurii de sancĂžionare constând în confiscarea mijloacelor de transport în care organele de control descoperĂŁ produse alcoolice Âşi din tutun prelucrat care nu poartĂŁ marcajele prevĂŁzute de lege va permite perpetuarea Âşi chiar încurajarea faptelor de evaziune fiscalĂŁ cu aceste produse;
    - neadaptarea cadrului fiscal la actualele tendinĂže de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit, prin neintroducerea de mĂŁsuri pentru combaterea acestora, poate avea drept consecinÞã înregistrarea unei conformĂŁri necorespunzĂŁtoare;
    - nu ar putea fi promovate modificĂŁrile corelative ale legislaĂžiei din domeniul muncii, sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, de cĂŁtre instituĂžiile de specialitate, începând cu aceeaÂşi datĂŁ, respectiv data de 1 ianuarie 2018,
    în considerarea faptului cĂŁ aceste elemente constituie situaĂžii extraordinare a cĂŁror reglementare nu poate fi amânatĂŁ Âşi vizeazĂŁ totodatĂŁ interesul public,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din ConstituĂžia României, republicatĂŁ,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta ordonanÞã de urgenÞã.

    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

    Titlul I - DispoziĂžii generale

    1. La articolul 2, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) ContribuĂžiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmĂŁtoarele:
    a) contribuĂžiile de asigurĂŁri sociale, datorate bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat;
    b) contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, datoratĂŁ bugetului Fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate;
    c) contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ, datoratĂŁ bugetului general consolidat."

    Titlul II - Impozitul pe profit

    2. La articolul 25 alineatul (3), litera h) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "h) cheltuielile cu dobânzile Âşi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40^2;".
    3. La articolul 25 alineatul (4), litera p) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "p) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementĂŁrile contabile conforme cu Standardele internaĂžionale de raportare financiarĂŁ, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizĂŁrile necorporale/stocurile sunt achiziĂžionate în baza unor contracte cu platĂŁ amânatĂŁ, pentru contribuabilii care nu aplicĂŁ prevederile art. 40^2;".
    4. Articolul 27 se abrogĂŁ.
    5. DupĂŁ capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1 - Norme împotriva practicilor de evitare a obligaĂžiilor fiscale care au incidenÞã directĂŁ asupra funcĂžionĂŁrii pieĂžei interne, alcĂŁtuit din articolele 40^1 - 40^6, cu urmĂŁtorul cuprins:

    "CAPITOLUL III^1
    Norme împotriva practicilor de evitare a obligaĂžiilor fiscale care au incidenÞã directĂŁ asupra funcĂžionĂŁrii pieĂžei interne

    ART. 40^1
    DefiniĂžii specifice
    în sensul prezentului capitol, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    1. costurile îndatorĂŁrii - cheltuiala reprezentând dobânda aferentĂŁ tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte cheltuieli suportate în legĂŁturĂŁ cu obĂžinerea de finanĂžare potrivit reglementĂŁrilor legale în vigoare, cum ar fi, dar fĂŁrĂŁ a se limita la acestea: plĂŁĂži în cadrul împrumuturilor cu participare la profit, dobânzi imputate la instrumente cum ar fi obligaĂžiunile convertibile Âşi obligaĂžiunile cu cupon zero, sume în cadrul unor mecanisme de finanĂžare alternative cum ar fi «finanĂžele islamice», costul de finanĂžare al plĂŁĂžilor de leasing financiar, dobânda capitalizatĂŁ inclusĂŁ în valoarea contabilĂŁ a unui activ aferent sau amortizarea dobânzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finanÞãrii în temeiul normelor privind preĂžurile de transfer acolo unde este cazul, dobânzi noĂžionale în cadrul unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente împrumuturilor unei entitĂŁĂži, anumite câÂştiguri Âşi pierderi generate de diferenĂžele de curs valutar la împrumuturi Âşi instrumente legate de obĂžinerea de finanĂžare, comisioane de garantare pentru mecanisme de finanĂžare, comisioane de intermediere Âşi costuri similare aferente împrumuturilor de fonduri;
    2. costurile excedentare ale îndatorĂŁrii - suma cu care costurile îndatorĂŁrii unui contribuabil depĂŁÂşesc veniturile din dobânzi Âşi alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeÂşte contribuabilul;
    3. perioadĂŁ fiscalĂŁ - perioada impozabilĂŁ stabilitĂŁ potrivit prevederilor art. 16;
    4. întreprindere asociatĂŁ - oricare dintre urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) o entitate în care contribuabilul deĂžine direct sau indirect o participaĂžie, Âşi anume drepturi de vot sau deĂžineri de capital în proporĂžie de 25% sau mai mult, sau are dreptul sĂŁ primeascĂŁ 25% sau mai mult din profitul entitĂŁĂžii respective;
    b) o persoanĂŁ fizicĂŁ sau o entitate care deĂžine direct sau indirect o participaĂžie, Âşi anume drepturi de vot sau deĂžineri de capital în proporĂžie de 25% sau mai mult într-un contribuabil, sau are dreptul sĂŁ primeascĂŁ 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
    c) în cazul în care o persoanĂŁ fizicĂŁ sau o entitate deĂžine direct sau indirect o participaĂžie de 25% sau mai mult într-un contribuabil Âşi în una sau mai multe entitĂŁĂži, toate entitĂŁĂžile în cauzĂŁ, inclusiv contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate;
    5. întreprindere financiarĂŁ - oricare dintre urmĂŁtoarele entitĂŁĂži:
    a) o instituĂžie de credit sau o întreprindere de investiĂžii, potrivit art. 7 alin. (1^1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituĂžiile de credit Âşi adecvarea capitalului, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 227/2007, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitenĂžii de instrumente financiare Âşi operaĂžiuni de piaÞã, sau un administrator de fonduri de investiĂžii alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiĂžii alternative, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum este definitĂŁ la art. 4 alin. (1) Âşi art. 5 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare Âşi societĂŁĂžile de administrare a investiĂžiilor, precum Âşi pentru modificarea Âşi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaĂža de capital, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 10/2015, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) o întreprindere de asigurare, definitĂŁ ca fiind un asigurĂŁtor potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea Âşi supravegherea activitĂŁĂžii de asigurare Âşi reasigurare, cu modificĂŁrile ulterioare;
    c) o întreprindere de reasigurare, definitĂŁ ca fiind un reasigurĂŁtor potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificĂŁrile ulterioare;
    d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    e) instituĂžii de pensii care gestioneazĂŁ sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate socialĂŁ care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European Âşi al Consiliului Âşi al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European Âşi al Consiliului, precum Âşi orice entitate juridicĂŁ instituitĂŁ în scopul investirii în astfel de sisteme;
    f) un fond de investiĂžii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 20 - 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiĂžii alternative, cu modificĂŁrile ulterioare;
    g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificĂŁrile ulterioare;
    h) o contraparte centralĂŁ, astfel cum este definitĂŁ la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European Âşi al Consiliului;
    i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European Âşi al Consiliului;
    6. stat membru - are înĂželesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
    7. stat terĂž - are înĂželesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
    8. transferul de active - operaĂžiunea prin care România pierde dreptul de a impozita activele transferate, în timp ce activele rĂŁmân în proprietatea legalĂŁ sau economicĂŁ a aceluiaÂşi contribuabil;
    9. transferul rezidenĂžei fiscale - operaĂžiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenĂža fiscalĂŁ în România Âşi dobândeÂşte rezidenÞã fiscalĂŁ în alt stat membru sau într-un stat terĂž;
    10. transferul unei activitĂŁĂži economice desfĂŁÂşurate printr-un sediu permanent - operaĂžiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenÞã fiscalĂŁ în România Âşi dobândeÂşte o astfel de prezenÞã în alt stat membru sau într-un stat terĂž, fĂŁrĂŁ sĂŁ dobândeascĂŁ rezidenÞã fiscalĂŁ în acel stat membru sau stat terĂž.
    ART. 40^2
    Reguli privind limitarea deductibilitĂŁĂžii dobânzii Âşi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic
    (1) în sensul prezentului articol, costurile excedentare ale îndatorĂŁrii, astfel cum sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2, care depĂŁÂşesc plafonul deductibil prevĂŁzut la alin. (4), sunt deduse limitat în perioada fiscalĂŁ în care sunt suportate, pânĂŁ la nivelul a 10% din baza de calcul stabilitĂŁ conform algoritmului prevĂŁzut la alin. (2).
    (2) Baza de calcul utilizatĂŁ pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorĂŁrii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezintĂŁ diferenĂža dintre veniturile Âşi cheltuielile înregistrate conform reglementĂŁrilor contabile aplicabile, în perioada fiscalĂŁ de referinÞã, din care se scad veniturile neimpozabile Âşi la care se adaugĂŁ cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorĂŁrii, precum Âşi sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscalĂŁ, determinate potrivit art. 28.
    (3) în condiĂžiile în care baza de calcul are o valoare negativĂŁ sau egalĂŁ cu zero, costurile excedentare ale îndatorĂŁrii sunt nedeductibile în perioada fiscalĂŁ de referinÞã Âşi se reporteazĂŁ potrivit alin. (7).
    (4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadĂŁ fiscalĂŁ, costurile excedentare ale îndatorĂŁrii pânĂŁ la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupĂŁ caz.
    (5) Prin excepĂžie de la alin. (1) Âşi (4), în cazul în care contribuabilul este o entitate independentĂŁ, în sensul cĂŁ nu face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate financiarĂŁ, Âşi nu are nicio întreprindere asociatĂŁ Âşi niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale îndatorĂŁrii, în perioada fiscalĂŁ în care acestea sunt suportate.
    (6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) Âşi (4) costurile excedentare ale îndatorĂŁrii rezultate din împrumuturi utilizate pentru finanĂžarea unui proiect de infrastructurĂŁ publicĂŁ pe termen lung care are scopul de a furniza, de a îmbunĂŁtĂŁĂži, de a opera Âşi/sau de a menĂžine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, dacĂŁ operatorii de proiect sunt înregistraĂži în Uniunea EuropeanĂŁ, iar costurile îndatorĂŁrii, activele utilizate în scopul proiectului Âşi veniturile înregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt în Uniunea EuropeanĂŁ. Excluderea ia în considerare atât veniturile din dobânzi Âşi alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobânzilor, cât Âşi cheltuielile reprezentând dobânzi Âşi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructurĂŁ publicĂŁ pe termen lung.
    (7) Costurile excedentare ale îndatorĂŁrii care nu pot fi deduse în perioada fiscalĂŁ de calcul în conformitate cu alin. (1) se reporteazĂŁ, fĂŁrĂŁ limitĂŁ de timp, în anii fiscali urmĂŁtori în aceleaÂşi condiĂžii de deducere, conform prezentului articol.
    (8) Pentru contribuabilii care intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1) Âşi (4), prin excepĂžie de la art. 7 pct. 44 Âşi 45, valoarea fiscalĂŁ a activelor nu include costuri de dobândĂŁ Âşi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.
    (9) Regulile prevĂŁzute de prezentul articol sunt aplicabile Âşi dobânzilor Âşi pierderilor nete din diferenĂže de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi în vigoare pânĂŁ la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. în cazul entitĂŁĂžilor independente prevĂŁzute la alin. (5), dobânzile Âşi pierderile nete din diferenĂže de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 în vigoare pânĂŁ la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
    ART. 40^3
    Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenÞã fiscalĂŁ Âşi/sau de activitate economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare
    (1) Pentru transferurile de active, de rezidenÞã fiscalĂŁ Âşi/sau de activitate economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ printr-un sediu permanent, aÂşa cum sunt definite la pct. 8, 9 Âşi 10 ale art. 40^1, contribuabilul este supus impozitului pe profit, în conformitate cu urmĂŁtoarele reguli:
    a) se determinĂŁ diferenĂža între valoarea de piaÞã a activelor, potrivit alin. (10), transferate într-o perioadĂŁ impozabilĂŁ Âşi valoarea lor fiscalĂŁ, potrivit art. 7 pct. 44 Âşi 45;
    b) în cazul în care diferenĂža calculatĂŁ potrivit lit. a) reprezintĂŁ un câÂştig, asupra acestuia se aplicĂŁ cota prevĂŁzutĂŁ la art. 17;
    c) în cazul în care diferenĂža calculatĂŁ potrivit lit. a) reprezintĂŁ o pierdere, aceasta se recupereazĂŁ din câÂştigurile rezultate din operaĂžiuni de aceeaÂşi naturĂŁ, potrivit modalitĂŁĂžii de recuperare prevĂŁzute de art. 31.
    (2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declarĂŁ Âşi se plĂŁteÂşte, pentru perioada fiscalĂŁ de referinÞã, potrivit prevederilor art. 41 Âşi 42.
    (3) Prezentul articol se aplicĂŁ în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) contribuabilul transferĂŁ active de la sediul central din România la sediul sĂŁu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terĂž, în mĂŁsura în care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    b) contribuabilul transferĂŁ active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terĂž, în mĂŁsura în care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    c) contribuabilul îÂşi transferĂŁ rezidenĂža fiscalĂŁ din România într-un alt stat membru sau într-un stat terĂž, cu excepĂžia acelor active care rĂŁmân legate efectiv de un sediu permanent în România;
    d) contribuabilul transferĂŁ activitatea economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ în România printr-un sediu permanent cĂŁtre un alt stat membru sau cĂŁtre un stat terĂž, în mĂŁsura în care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate.
    (4) Contribuabilul care aplicĂŁ regulile de la alin. (1) - (3) beneficiazĂŁ de dreptul de eÂşalonare la platĂŁ pentru acest impozit, prin achitarea în tranÂşe pe parcursul a cinci ani, dacĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute de Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ Âşi dacĂŁ se aflĂŁ în oricare dintre urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) transferĂŁ active de la sediul central din România la sediul sĂŁu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terĂž care este parte la Acordul privind SpaĂžiul Economic European, denumit în continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    b) transferĂŁ active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terĂž care este parte la Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
    c) transferĂŁ rezidenĂža fiscalĂŁ din România într-un alt stat membru sau într-un stat terĂž care este parte la Acordul privind SEE, cu excepĂžia acelor active care rĂŁmân legate efectiv de un sediu permanent în România;
    d) transferĂŁ activitatea economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ în România printr-un sediu permanent cĂŁtre un alt stat membru sau cĂŁtre un stat terĂž care este parte la Acordul privind SEE, în mĂŁsura în care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplicĂŁ în ceea ce priveÂşte statele terĂže care sunt parte la Acordul privind SEE dacĂŁ acestea au încheiat un acord cu România sau cu Uniunea EuropeanĂŁ referitor la asistenĂža reciprocĂŁ în materie de recuperare a creanĂželor fiscale, echivalentĂŁ cu asistenĂža reciprocĂŁ prevĂŁzutĂŁ în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale cĂŁrei prevederi sunt transpuse în cadrul capitolului II «AsistenĂža reciprocĂŁ în materie de recuperare a creanĂželor legate de taxe, impozite, drepturi Âşi alte mĂŁsuri» al titlului X «Aspecte internaĂžionale» din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    (6) EÂşalonarea la platĂŁ acordatĂŁ potrivit alin. (4) îÂşi pierde valabilitatea, pe lângĂŁ cazurile prevĂŁzute în Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ, Âşi în urmĂŁtoarele cazuri:
    a) activele transferate sau activitatea economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ printr-un sediu permanent sunt vândute sau sunt cedate în oricare alt mod;
    b) activele transferate sunt ulterior retransferate într-un stat terĂž;
    c) rezidenĂža fiscalĂŁ a contribuabilului sau activitatea economicĂŁ transferatĂŁ iniĂžial din România la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferatĂŁ într-un stat terĂž.
    (7) Prevederile de la lit. b) Âşi c) ale alin. (6) nu se aplicĂŁ în ceea ce priveÂşte statele terĂže care sunt pĂŁrĂži la Acordul privind SEE dacĂŁ acestea au încheiat un acord cu România sau cu Uniunea EuropeanĂŁ referitor la asistenĂža reciprocĂŁ în materie de recuperare a creanĂželor fiscale, echivalentĂŁ cu asistenĂža reciprocĂŁ prevĂŁzutĂŁ în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale cĂŁrei prevederi au fost transpuse în cadrul capitolului II «AsistenĂža reciprocĂŁ în materie de recuperare a creanĂželor legate de taxe, impozite, drepturi Âşi alte mĂŁsuri» al titlului X «Aspecte internaĂžionale» din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    (8) DispoziĂžiile alin. (4) - (6) se completeazĂŁ cu prevederile capitolului IV «înlesniri la platĂŁ» din cadrul titlului VII «Colectarea creanĂželor fiscale» din Codul de procedurĂŁ fiscalĂŁ.
    (9) în cazul transferului activelor, al rezidenĂžei fiscale sau al activitĂŁĂžii economice desfĂŁÂşurate printr-un sediu permanent, din alt stat membru în România, prin excepĂžie de la art. 7 pct. 44 Âşi 45, valoarea fiscalĂŁ a acestor active, utilizatĂŁ la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilitĂŁ de cĂŁtre statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul în România, întrebuinĂžatĂŁ pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de cĂŁtre celĂŁlalt stat membru, în afarĂŁ de cazul în care aceastĂŁ valoare nu reflectĂŁ valoarea de piaÞã.
    (10) în sensul alin. (1) Âşi (9), prin valoare de piaÞã se înĂželege suma în schimbul cĂŁreia un activ poate fi transferat sau obligaĂžiile reciproce pot fi stinse între cumpĂŁrĂŁtori Âşi vânzĂŁtori independenĂži interesaĂži, într-o tranzacĂžie directĂŁ. Valoarea de piaÞã se stabileÂşte potrivit prevederilor art. 11.
    (11) Sub condiĂžia stabilirii faptului cĂŁ activele transferate revin în termen de maximum 12 luni în România, prezentul articol nu se aplicĂŁ transferurilor de active legate de: finanĂžarea prin instrumente financiare sau constituite ca garanĂžie, îndeplinirea anumitor cerinĂže prudenĂžiale de capital sau de gestionare a lichiditĂŁĂžilor.
    ART. 40^4
    Regula generalĂŁ antiabuz
    (1) în scopul calculĂŁrii obligaĂžiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers sau o serie de demersuri care, având în vedere toate faptele Âşi circumstanĂžele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obĂžine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmĂŁrit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau pĂŁrĂži.
    (2) în sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste în mĂŁsura în care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflectĂŁ realitatea economicĂŁ, astfel cum prevede art. 11.
    (3) în cazul în care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate în considerare în conformitate cu alin. (1), obligaĂžia fiscalĂŁ se calculeazĂŁ în conformitate cu prezentul titlu.
    ART. 40^5
    Reguli privind societĂŁĂžile strĂŁine controlate
    (1) O entitate este consideratĂŁ societate strĂŁinĂŁ controlatĂŁ Âşi i se aplicĂŁ prevederile prezentului articol, dacĂŁ sunt îndeplinite cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contribuabilul, singur sau împreunĂŁ cu întreprinderile sale asociate, deĂžine o participaĂžie directĂŁ sau indirectĂŁ de mai mult de 50% din drepturile de vot sau deĂžine direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entitĂŁĂžii sau are dreptul sĂŁ primeascĂŁ mai mult de 50% din profiturile entitĂŁĂžii respective;
    b) impozitul pe profit plĂŁtit efectiv pentru profiturile sale de cĂŁtre entitatea sau sediul permanent este mai mic decât diferenĂža dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu prevederile prezentului titlu Âşi impozitul pe profit plĂŁtit efectiv pentru profiturile sale de cĂŁtre entitate sau de cĂŁtre sediul permanent. în sensul prezentei litere, nu este luat în considerare sediul permanent al unei entitĂŁĂži tratate ca societate strĂŁinĂŁ controlatĂŁ, în mĂŁsura în care sediul nu este supus impozitĂŁrii sau este scutit de impozit în jurisdicĂžia societĂŁĂžii strĂŁine controlate respective.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ Âşi sediilor permanente din state membre/state terĂže ale unui contribuabil plĂŁtitor de impozit pe profit, ale cĂŁror profituri nu sunt supuse impozitĂŁrii sau sunt scutite de impozit în România.
    (3) în cazul în care o entitate sau un sediu permanent este consideratĂŁ/considerat societate strĂŁinĂŁ controlatĂŁ, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul plĂŁtitor de impozit pe profit care o controleazĂŁ include în baza impozabilĂŁ veniturile nedistribuite ale entitĂŁĂžii care au provenit din urmĂŁtoarele:
    a) dobânzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
    b) redevenĂže sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectualĂŁ;
    c) dividende Âşi venituri din transferul titlurilor de participare;
    d) venituri din leasing financiar;
    e) venituri din activitĂŁĂži de asigurare, activitĂŁĂži bancare sau alte activitĂŁĂži financiare;
    f) venituri de la societĂŁĂži care le obĂžin din bunuri Âşi servicii cumpĂŁrate de la întreprinderi asociate Âşi sunt vândute acestora fĂŁrĂŁ nicio valoare economicĂŁ adĂŁugatĂŁ sau cu o valoare adĂŁugatĂŁ micĂŁ.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplicĂŁ în cazul în care societatea strĂŁinĂŁ controlatĂŁ desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate economicĂŁ semnificativĂŁ, susĂžinutĂŁ de personal, echipamente, active Âşi spaĂžii, astfel cum o demonstreazĂŁ faptele Âşi circumstanĂžele relevante, precum Âşi în cazul în care societatea strĂŁinĂŁ controlatĂŁ îÂşi are rezidenĂža fiscalĂŁ sau este situatĂŁ într-un stat terĂž care este parte la Acordul privind SEE.
    (5) Nu sunt considerate societĂŁĂži strĂŁine controlate în conformitate cu prevederile alin. (1) Âşi (2) urmĂŁtoarele:
    a) entitatea sau sediul permanent, dacĂŁ aceasta/acesta înregistreazĂŁ într-o perioadĂŁ fiscalĂŁ venituri din categoriile prevĂŁzute de alin. (3), reprezentând o treime sau mai puĂžin de o treime din totalul veniturilor înregistrate în perioada fiscalĂŁ de calcul;
    b) întreprinderea financiarĂŁ care înregistreazĂŁ într-o perioadĂŁ fiscalĂŁ venituri de natura celor prevĂŁzute la alin. (3) care provin din operaĂžiuni desfĂŁÂşurate cu contribuabilul român sau cu întreprinderile asociate ale acestuia, reprezentând o treime sau mai puĂžin de o treime din totalul veniturilor înregistrate de întreprinderea financiarĂŁ.
    (6) Veniturile prevĂŁzute la alin. (3) se includ în baza impozabilĂŁ a contribuabilului plĂŁtitor de impozit pe profit, potrivit dispoziĂžiilor prezentului titlu, proporĂžional cu participaĂžia contribuabilului în entitate, astfel cum este definitĂŁ la alin. (1) lit. a).
    (7) Veniturile prevĂŁzute de alin. (3) se includ în baza impozabilĂŁ a contribuabilului, aferentĂŁ perioadei sale fiscale în cursul cĂŁreia se încheie perioada fiscalĂŁ a entitĂŁĂžii controlate/sediului permanent.
    (8) Pierderile fiscale înregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) Âşi (2), ca entitate strĂŁinĂŁ controlatĂŁ, urmeazĂŁ regimul instituit la art. 40.
    (9) Pentru evitarea dublei impuneri, în situaĂžia în care entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus în veniturile impozabile ale contribuabilului în temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior în baza impozabilĂŁ a contribuabilului se deduce în perioada fiscalĂŁ în care se calculeazĂŁ cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.
    (10) Pentru evitarea dublei impuneri, în cazul în care contribuabilul cedeazĂŁ participaĂžia sa într-o entitate controlatĂŁ sau activitatea economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ printr-un sediu permanent, iar o parte a încasĂŁrilor din cedare a fost inclusĂŁ anterior în baza impozabilĂŁ a contribuabilului, în temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce în perioada fiscalĂŁ în care se calculeazĂŁ cuantumul impozitului datorat pentru încasĂŁrile respective.
    (11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39, impozitul plĂŁtit unui stat strĂŁin de cĂŁtre entitatea controlatĂŁ/sediul sĂŁu permanent.
    ART. 40^6
    Compatibilitatea cu legislaĂžia europeanĂŁ
    DispoziĂžiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaĂžiilor fiscale care au incidenÞã directĂŁ asupra funcĂžionĂŁrii pieĂžei interne, publicatĂŁ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu excepĂžia prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, pentru care termenul de transpunere a fost amânat, potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE, pânĂŁ la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuĂŁrii lucrĂŁrilor."

    Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

    6. La articolul 47 alineatul (1), literele a) Âşi b) se abrogĂŁ.
    7. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "c) a realizat venituri care nu au depĂŁÂşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciĂžiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;".
    8. La articolul 47, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) Nu intrĂŁ sub incidenĂža prezentului titlu urmĂŁtoarele persoane juridice române:
    a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
    b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinĂžat potrivit legii;
    c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinĂžat potrivit legii;
    d) Fondul de garantare a asiguraĂžilor, constituit potrivit legii;
    e) entitatea transparentĂŁ fiscal cu personalitate juridicĂŁ."
    9. La articolul 48, alineatele (4), (5), (5^1), (5^2) Âşi (6) se abrogĂŁ.
    10. La articolul 51, alineatele (5) Âşi (6) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(5) în cazul în care, în cursul anului fiscal, numĂŁrul de salariaĂži se modificĂŁ, cotele de impozitare prevĂŁzute la alin. (1) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat Âşi care aplicĂŁ cota de impozitare prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) lit. a), al cĂŁror raport de muncĂŁ înceteazĂŁ, condiĂžia referitoare la numĂŁrul de salariaĂži se considerĂŁ îndeplinitĂŁ dacĂŁ în cursul aceluiaÂşi trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea condiĂžiei prevĂŁzute la alin. (6).
    (6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situaĂžia în care angajeazĂŁ un salariat, în scopul modificĂŁrii cotelor de impozitare prevĂŁzute la alin. (1), noul salariat trebuie angajat cu contract individual de muncĂŁ pe duratĂŁ nedeterminatĂŁ sau pe duratĂŁ determinatĂŁ pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 12 luni."
    11. Articolul 52 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 52
    Reguli de ieÂşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
    (1) DacĂŁ în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeazĂŁ venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreazĂŁ impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depĂŁÂşit aceastĂŁ limitĂŁ.
    (2) Limita fiscalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se verificĂŁ pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciĂžiului financiar precedent.
    (3) Calculul Âşi plata impozitului pe profit de cĂŁtre microîntreprinderile care se încadreazĂŁ în prevederile alin. (1) se efectueazĂŁ luând în considerare veniturile Âşi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv."
    12. Articolul 54 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 54
    Reguli de determinare a condiĂžiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
    Pentru încadrarea în condiĂžiile privind nivelul veniturilor prevĂŁzute la art. 47 alin. (1) lit. c) Âşi art. 52 se vor lua în calcul aceleaÂşi venituri care constituie baza impozabilĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 53."
    13. DupĂŁ articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 54^1
    Reguli tranzitorii
    IntrĂŁ sub incidenĂža art. 47 Âşi microîntreprinderile care au optat sĂŁ aplice prevederile art. 48 alin. (5) Âşi (5^2) pânĂŁ la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum Âşi persoanele juridice române care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂžile care nu au intrat sub incidenĂža prevederilor prezentului titlu aplicabil pânĂŁ la data de 31 decembrie 2017 inclusiv."

    Titlul IV - Impozitul pe venit

    14. La articolul 60, punctul 2 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii Âşi asimilate salariilor prevĂŁzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii de creare de programe pentru calculator, în condiĂžiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaĂžiilor Âşi societĂŁĂžii informaĂžionale, al ministrului muncii Âşi justiĂžiei sociale, al ministrului educaĂžiei naĂžionale Âşi al ministrului finanĂželor publice;".
    15. La articolul 64, partea introductivĂŁ a alineatului (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 64
    Cotele de impozitare
    (1) Cota de impozit este de 10% Âşi se aplicĂŁ asupra venitului impozabil corespunzĂŁtor fiecĂŁrei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:".
    16. La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "i) sĂŁ reprezinte contribuĂžii de asigurĂŁri sociale plĂŁtite la sistemele proprii de asigurĂŁri sociale Âşi/sau contribuĂžii profesionale obligatorii plĂŁtite, potrivit legii, organizaĂžiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;".
    17. La articolul 68 alineatul (5), literele k) Âşi l) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "k) cheltuielile reprezentând contribuĂžii sociale obligatorii datorate în calitate de angajatori, potrivit titlului V;
    l) cheltuielile reprezentând contribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - ContribuĂžii sociale obligatorii, indiferent dacĂŁ activitatea se desfĂŁÂşoarĂŁ individual Âşi/sau într-o formĂŁ de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectueazĂŁ de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;".
    18. La articolul 72, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Impozitul care trebuie reĂžinut se stabileÂşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut."
    19. La articolul 73, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Impozitul pe venit se calculeazĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ la momentul plĂŁĂžii veniturilor de cĂŁtre plĂŁtitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitĂŁĂži care au obligaĂžia de a conduce evidenÞã contabilĂŁ, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut."
    20. La articolul 75, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 75
    (1) Organul fiscal competent are obligaĂžia recalculĂŁrii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinatĂŁ în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilitĂŁ potrivit DeclaraĂžiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V - ContribuĂžii sociale obligatorii."
    21. La articolul 76 alineatul (2), litera r^1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "r^1) veniturile obĂžinute de cĂŁtre persoanele fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare Âşi institutelor culturale româneÂşti din strĂŁinĂŁtate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secĂžiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plĂŁtit din fonduri publice."
    22. La articolul 77, alineatele (2) Âşi (3) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Deducerea personalĂŁ se acordĂŁ pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pânĂŁ la 1.950 lei inclusiv, astfel:
    (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreĂžinere - 510 lei;
    (ii) pentru contribuabilii care au o persoanĂŁ în întreĂžinere - 670 lei;
    (iii) pentru contribuabilii care au douĂŁ persoane în întreĂžinere - 830 lei;
    (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreĂžinere - 990 lei;
    (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreĂžinere - 1.310 lei.
    Pentru contribuabilii care realizeazĂŁ venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei Âşi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faÞã de cele de mai sus Âşi se stabilesc potrivit urmĂŁtorului tabel:
 ___________________________________________________________
|Venit lunar brut|          Persoane aflate în întreĂžinere         |
|________________|_________________________________________________|
| de la ..... la | fĂŁrĂŁ | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 Âşi peste |
|                |      |         |         |         | 4 pers.    |
|________________|______|_________|_________|_________|____________|
|      1 |  1950 |  510 |     670 |     830 |     990 |       1310 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   1951 |  2000 |  495 |     655 |     815 |     975 |       1295 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2001 |  2050 |  480 |     640 |     800 |     960 |       1280 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2051 |  2100 |  465 |     625 |     785 |     945 |       1265 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2101 |  2150 |  450 |     610 |     770 |     930 |       1250 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2151 |  2200 |  435 |     595 |     755 |     915 |       1235 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2201 |  2250 |  420 |     580 |     740 |     900 |       1220 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2251 |  2300 |  405 |     565 |     725 |     885 |       1205 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2301 |  2350 |  390 |     550 |     710 |     870 |       1190 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2351 |  2400 |  375 |     535 |     695 |     855 |       1175 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2401 |  2450 |  360 |     520 |     680 |     840 |       1160 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2451 |  2500 |  345 |     505 |     665 |     825 |       1145 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2501 |  2550 |  330 |     490 |     650 |     810 |       1130 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2551 |  2600 |  315 |     475 |     635 |     795 |       1115 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2601 |  2650 |  300 |     460 |     620 |     780 |       1100 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2651 |  2700 |  285 |     445 |     605 |     765 |       1085 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2701 |  2750 |  270 |     430 |     590 |     750 |       1070 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2751 |  2800 |  255 |     415 |     575 |     735 |       1055 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2801 |  2850 |  240 |     400 |     560 |     720 |       1040 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2851 |  2900 |  225 |     385 |     545 |     705 |       1025 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2901 |  2950 |  210 |     370 |     530 |     690 |       1010 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   2951 |  3000 |  195 |     355 |     515 |     675 |        995 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3001 |  3050 |  180 |     340 |     500 |     660 |        980 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3051 |  3100 |  165 |     325 |     485 |     645 |        965 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3101 |  3150 |  150 |     310 |     470 |     630 |        950 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3151 |  3200 |  135 |     295 |     455 |     615 |        935 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3201 |  3250 |  120 |     280 |     440 |     600 |        920 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3251 |  3300 |  105 |     265 |     425 |     585 |        905 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3301 |  3350 |   90 |     250 |     410 |     570 |        890 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3351 |  3400 |   75 |     235 |     395 |     555 |        875 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3401 |  3450 |   60 |     220 |     380 |     540 |        860 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3451 |  3500 |   45 |     205 |     365 |     525 |        845 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3501 |  3550 |   30 |     190 |     350 |     510 |        830 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|
|   3551 |  3600 |   15 |     175 |     335 |     495 |        815 |
|________|_______|______|_________|_________|_________|____________|


    Pentru contribuabilii care realizeazĂŁ venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordĂŁ deducerea personalĂŁ.
    (3) Persoana în întreĂžinere poate fi soĂžia/soĂžul, copiii sau alĂži membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soĂžului/soĂžiei acestuia pânĂŁ la gradul al doilea inclusiv, ale cĂŁrei venituri, impozabile Âşi neimpozabile, nu depĂŁÂşesc 510 lei lunar, cu excepĂžia veniturilor prevĂŁzute la art. 62 lit. o), w) Âşi x) Âşi/sau a pensiilor de urmaÂş cuvenite conform legii, precum Âşi a prestaĂžiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecĂžia Âşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare."
    23. La articolul 78 alineatul (2), partea introductivĂŁ a literei a) Âşi litera b) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) la locul unde se aflĂŁ funcĂžia de bazĂŁ, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinatĂŁ ca diferenÞã între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuĂžiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaĂžionale la care România este parte, precum Âşi, dupĂŁ caz, a contribuĂžiei individuale la bugetul de stat datoratĂŁ potrivit legii, Âşi urmĂŁtoarele:
    ..........................................................................
    b) pentru veniturile obĂžinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenÞã între venitul brut Âşi contribuĂžiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaĂžionale la care România este parte, precum Âşi, dupĂŁ caz, a contribuĂžiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora."
    24. La articolul 84, alineatul (8) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(8) Impozitul pe veniturile din arendĂŁ se calculeazĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorii de venit la momentul plĂŁĂžii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final."
    25. La articolul 85, alineatul (6) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(6) Impozitul anual datorat se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final."
    26. La articolul 86, alineatele (4) Âşi (6) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(4) Organul fiscal competent stabileÂşte plĂŁĂžile anticipate prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat din declaraĂžia privind venitul estimat/norma de venit Âşi emite decizia de impunere, care se comunicĂŁ contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preÂşedintelui A.N.A.F. Pentru declaraĂžiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plĂŁĂži anticipate, venitul net aferent perioadei pânĂŁ la sfârÂşitul anului urmând sĂŁ fie supus impozitĂŁrii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraĂžiei privind venitul realizat.
    ..........................................................................
    (6) Impozitul anual datorat se calculeazĂŁ de organul fiscal competent, pe baza declaraĂžiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final."
    27. Articolul 90 se abrogĂŁ.
    28. La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1) - (3) Âşi (5) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(1) Veniturile sub formĂŁ de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum Âşi cele la depozitele clienĂžilor, constituite în baza legislaĂžiei privind economisirea Âşi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotĂŁ de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
    ..........................................................................
    (2) Veniturile sub formĂŁ de dobânzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotĂŁ de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
    ..........................................................................
    (3) Veniturile sub forma dobânzilor plĂŁtite de societatea emitentĂŁ a valorilor mobiliare împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu o cotĂŁ de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
    ..........................................................................
    (5) Venitul impozabil obĂžinut din lichidarea unei persoane juridice de cĂŁtre acĂžionari/asociaĂži persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintĂŁ distribuĂžii în bani sau în naturĂŁ ca urmare a restituirii cotei-pĂŁrĂži din aporturi se impun cu o cotĂŁ de 10%, impozitul fiind final.
    ....................................................................... ."
    29. Articolul 99 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 99
    Definirea veniturilor din pensii
    (1) Veniturile din pensii reprezintĂŁ sume primite ca pensii de la fondurile înfiinĂžate din contribuĂžiile sociale obligatorii fĂŁcute cĂŁtre un sistem de asigurĂŁri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative Âşi cele finanĂžate de la bugetul de stat, diferenĂže de venituri din pensii, precum Âşi sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaĂžie.
    (2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, reprezintĂŁ venituri din pensii."
    30. Articolul 100 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 100
    Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
    (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileÂşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
    (2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca platĂŁ unicĂŁ potrivit Legii nr. 411/2004, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, Âşi Legii nr. 204/2006, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, fiecare fond de pensii acordĂŁ un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1)."
    31. La articolul 101, alineatul (2) Âşi prima tezĂŁ a alineatului (9) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Impozitul se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
    ..........................................................................
    (9) în cazul veniturilor din pensii Âşi/sau al diferenĂželor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaĂžie, stabilite în baza hotĂŁrârilor judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile/hotĂŁrârilor judecĂŁtoreÂşti definitive Âşi executorii, impozitul se calculeazĂŁ separat faÞã de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul reĂžinut fiind impozit final.
    ....................................................................... ."
    32. La articolul 107, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 107
    (1) Impozitul pe venitul din activitĂŁĂži agricole se calculeazĂŁ de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitĂŁĂži agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final."
    33. La articolul 110, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) Veniturile sub formĂŁ de premii se impun, prin reĂžinerea la sursĂŁ, cu o cotĂŁ de 10% aplicatĂŁ asupra venitului net realizat din fiecare premiu."
    34. La articolul 115, alineatul (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 115
    (1) Impozitul pe venit se calculeazĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ la momentul acordĂŁrii veniturilor de cĂŁtre plĂŁtitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevĂŁzute la art. 114, cu excepĂžia veniturilor prevĂŁzute la art. 114 alin. (2) lit. l)."
    35. La articolul 116, alineatul (1) Âşi partea introductivĂŁ a alineatului (2) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) Contribuabilii care realizeazĂŁ venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevĂŁzute la art. 115 alin. (1), precum Âşi cele prevĂŁzute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligaĂžia de a depune declaraĂžia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pânĂŁ la data de 25 mai inclusiv a anului urmĂŁtor celui de realizare a venitului.
    (2) Impozitul pe venit datorat se calculeazĂŁ de cĂŁtre organul fiscal competent, pe baza declaraĂžiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra:".
    36. La articolul 123, partea introductivĂŁ a alineatului (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) Impozitul anual datorat se stabileÂşte de organul fiscal competent pe baza declaraĂžiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecĂŁruia dintre urmĂŁtoarele:".
    37. La articolul 130, alineatul (3) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) Pentru veniturile obĂžinute din strĂŁinĂŁtate de natura celor obĂžinute din România Âşi neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplicĂŁ acelaÂşi tratament fiscal ca Âşi pentru cele obĂžinute din România."
    38. La articolul 132, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) PlĂŁtitorii de venituri cu regim de reĂžinere la sursĂŁ a impozitelor au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie privind calcularea Âşi reĂžinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pânĂŁ în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepĂžia plĂŁtitorilor de venituri din salarii Âşi asimilate salariilor, care au obligaĂžia depunerii DeclaraĂžiei privind obligaĂžiile de platĂŁ a contribuĂžiilor sociale, impozitului pe venit Âşi evidenĂža nominalĂŁ a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit."
    39. La articolul 133, dupĂŁ alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9) - (12), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaĂžiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizĂŁrii venitului.
    (10) Prevederile prezentului titlu se aplicĂŁ pentru veniturile realizate Âşi cheltuielile efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018.
    (11) în cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplicĂŁ începând cu veniturile înregistrate în contul curent/de depozit/rĂŁscumpĂŁrate/plĂŁtite, începând cu aceastĂŁ datĂŁ.
    (12) în cazul veniturilor din salarii Âşi asimilate salariilor, precum Âşi în cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplicĂŁ începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018."

    Titlul V - ContribuĂžii sociale obligatorii

    40. DupĂŁ articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 135^1
    DefiniĂžii
    în înĂželesul prezentului titlu, prin salariu de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ se înĂželege salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ aprobat prin hotĂŁrâre a Guvernului."
    41. La articolul 137 alineatul (1), partea introductivĂŁ se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 137
    (1) Contribuabilii/PlĂŁtitorii de venit la sistemul public de pensii, prevĂŁzuĂži la art. 136, datoreazĂŁ, dupĂŁ caz, contribuĂžia de asigurĂŁri sociale pentru urmĂŁtoarele categorii de venituri realizate din România Âşi din afara României, cu respectarea legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, pentru care existĂŁ obligaĂžia declarĂŁrii în România:".
    42. Articolul 138 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 138
    Cotele de contribuĂžii de asigurĂŁri sociale
    Cotele de contribuĂžii de asigurĂŁri sociale sunt urmĂŁtoarele:
    a) 25% datoratĂŁ de cĂŁtre persoanele fizice care au calitatea de angajaĂži sau pentru care existĂŁ obligaĂžia plĂŁĂžii contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale, potrivit prezentei legi;
    b) 4% datoratĂŁ în cazul condiĂžiilor deosebite de muncĂŁ, astfel cum sunt prevĂŁzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, de cĂŁtre persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
    c) 8% datoratĂŁ în cazul condiĂžiilor speciale de muncĂŁ, astfel cum sunt prevĂŁzute în Legea nr. 263/2010, de cĂŁtre persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora."
    43. La articolul 139, denumirea marginalĂŁ, partea introductivĂŁ a alineatului (1) Âşi alineatul (4) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 139
    Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale în cazul persoanelor fizice care realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor
    (1) Baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale, în cazul persoanelor fizice care realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintĂŁ câÂştigul brut realizat din salarii Âşi venituri asimilate salariilor, în ĂžarĂŁ Âşi în alte state, cu respectarea prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, care include:
    ..........................................................................
    (4) Sumele prevĂŁzute la alin. (1) lit. d) Âşi f) intrĂŁ în baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale, indiferent dacĂŁ persoanele respective sunt din cadrul aceleiaÂşi entitĂŁĂži ori din afara ei, pensionari sau angajaĂži cu contract individual de muncĂŁ."
    44. Articolul 140 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 140
    Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora
    Pentru persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunarĂŁ de calcul pentru contribuĂžia de asigurĂŁri sociale o reprezintĂŁ suma câÂştigurilor brute prevĂŁzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obĂžin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cĂŁrora se datoreazĂŁ contribuĂžia, pentru activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ în condiĂžii deosebite, speciale sau în alte condiĂžii de muncĂŁ."
    45. La articolul 141, litera b) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "b) veniturile din salarii Âşi asimilate salariilor realizate de cĂŁtre persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurĂŁri sociale, din activitĂŁĂži pentru care existĂŁ obligaĂžia asigurĂŁrii în aceste sisteme potrivit legii;".
    46. La articolul 142, litera Ăž) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Ăž) veniturile obĂžinute de cĂŁtre persoanele fizice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare Âşi institutelor culturale româneÂşti din strĂŁinĂŁtate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secĂžiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plĂŁtit din fonduri publice."
    47. La articolul 143, prima tezĂŁ a alineatului (2) Âşi alineatul (5) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) în situaĂžia în care totalul veniturilor prevĂŁzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câÂştigul salarial mediu brut, contribuĂžia de asigurĂŁri sociale se calculeazĂŁ în limita acestui plafon.
    ..........................................................................
    (5) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale pentru persoanele care beneficiazĂŁ de plĂŁĂži compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj se suportĂŁ din bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale prevĂŁzute la art. 138 lit. a), cu excepĂžia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel."
    48. La articolul 145, partea introductivĂŁ a alineatului (1) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 145
    (1) Pentru persoanele fizice prevĂŁzute la art. 136 lit. f), baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate bugetului asigurĂŁrilor sociale de stat o reprezintĂŁ:".
    49. La articolul 145, alineatul (3) se abrogĂŁ.
    50. La articolul 146, alineatele (1), (3), (4) Âşi (5) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 146
    (1) Persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaĂžia de a calcula Âşi de a reĂžine la sursĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de cĂŁtre persoanele fizice care obĂžin venituri din salarii sau asimilate salariilor. InstituĂžiile prevĂŁzute la art. 136 lit. d) - f), precum Âşi persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaĂžia de a calcula contribuĂžia de asigurĂŁri sociale pe care o datoreazĂŁ potrivit legii, dupĂŁ caz.
    ..........................................................................
    (3) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale calculatĂŁ Âşi reĂžinutĂŁ potrivit alin. (1) se plĂŁteÂşte la bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile sau pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului pentru care se datoreazĂŁ, dupĂŁ caz, împreunĂŁ cu contribuĂžia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datoratĂŁ potrivit legii.
    (4) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizeazĂŁ în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanÞã în România Âşi care datoreazĂŁ contribuĂžiile sociale obligatorii pentru salariaĂžii lor, potrivit prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, au obligaĂžia de a calcula contribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de cĂŁtre acestea Âşi, dupĂŁ caz, pe cea datoratĂŁ de angajator, precum Âşi de a le plĂŁti lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile, numai dacĂŁ existĂŁ un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
    (5) Calculul contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de cĂŁtre persoanele fizice care obĂžin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum Âşi de cĂŁtre instituĂžiile prevĂŁzute la art. 136 lit. d) - f) se realizeazĂŁ prin aplicarea cotei prevĂŁzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevĂŁzute la art. 139, art. 143 - 145, dupĂŁ caz, în care nu se includ veniturile prevĂŁzute la art. 141 Âşi 142."
    51. La articolul 146, dupĂŁ alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1) - (5^3), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(5^1) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de cĂŁtre persoanele fizice care obĂžin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncĂŁ cu normĂŁ întreagĂŁ sau cu timp parĂžial, calculatĂŁ potrivit alin. (5), nu poate fi mai micĂŁ decât nivelul contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale calculate prin aplicarea cotei prevĂŁzute la art. 138 lit. a) asupra salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna pentru care se datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale, corespunzĂŁtor numĂŁrului zilelor lucrĂŁtoare din lunĂŁ în care contractul a fost activ.
    (5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplicĂŁ în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) sunt elevi sau studenĂži, cu vârsta pânĂŁ la 26 de ani, aflaĂži într-o formĂŁ de Âşcolarizare;
    b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 de ani;
    c) sunt persoane cu dizabilitĂŁĂži sau alte categorii de persoane cĂŁrora prin lege li se recunoaÂşte posibilitatea de a lucra mai puĂžin de 8 ore pe zi;
    d) au calitatea de pensionari pentru limitĂŁ de vârstĂŁ în sistemul public de pensii, cu excepĂžia pensionarilor pentru limitĂŁ de vârstĂŁ care beneficiazĂŁ de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum Âşi a celor care cumuleazĂŁ pensia pentru limitĂŁ de vârstĂŁ din sistemul public de pensii cu pensia stabilitĂŁ în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
    e) realizeazĂŁ în cursul aceleiaÂşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a douĂŁ sau mai multe contracte individuale de muncĂŁ, iar baza lunarĂŁ de calcul cumulatĂŁ aferentĂŁ acestora este cel puĂžin egalĂŁ cu salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ.
    (5^3) în aplicarea prevederilor alin. (5^2), angajatorul solicitĂŁ documente justificative persoanelor fizice aflate în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (5^2) lit. a), c) Âşi d), iar în cazul situaĂžiei prevĂŁzute la alin. (5^2) lit. e), procedura de aplicare se stabileÂşte prin ordin al ministrului finanĂželor publice."
    52. La articolul 146, alineatele (6), (7) Âşi (8) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(6) Pentru persoanele prevĂŁzute la art. 136 lit. d) - f), în cazul în care din calcul rezultĂŁ o bazĂŁ lunarĂŁ de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câÂştigul salarial mediu brut, prevĂŁzut la art. 143 alin. (2), cota contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale se aplicĂŁ asupra echivalentului a de 5 ori câÂştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
    (7) Calculul contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizeazĂŁ prin aplicarea cotelor corespunzĂŁtoare prevĂŁzute la art. 138 lit. b) Âşi c) asupra bazei de calcul prevĂŁzute la art. 140, în care nu se includ veniturile prevĂŁzute la art. 141 Âşi 142.
    (8) Calculul contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de persoanele prevĂŁzute la alin. (2) se realizeazĂŁ de cĂŁtre acestea conform prevederilor alin. (5) - (5^3) Âşi (7), dupĂŁ caz. ContribuĂžia se plĂŁteÂşte pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile."
    53. La articolul 147, alineatul (2) se abrogĂŁ.
    54. La articolul 147, alineatele (10), (12), (15) Âşi (18) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(10) Persoanele Âşi entitĂŁĂžile prevĂŁzute la art. 80 alin. (2) lit. b) Âşi c) care se înfiinĂžeazĂŁ în cursul anului aplicĂŁ regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinÞãrii dacĂŁ, odatĂŁ cu declaraĂžia de înregistrare fiscalĂŁ, declarĂŁ cĂŁ în cursul anului estimeazĂŁ un numĂŁr mediu de pânĂŁ la 3 salariaĂži exclusiv Âşi, dupĂŁ caz, urmeazĂŁ sĂŁ realizeze un venit total de pânĂŁ la 100.000 euro.
    ..........................................................................
    (12) Persoanele fizice care obĂžin venituri sub formĂŁ de salarii ca urmare a activitĂŁĂžii desfĂŁÂşurate la misiunile diplomatice Âşi posturile consulare acreditate în România, precum Âşi la reprezentanĂžele din România ale persoanelor juridice strĂŁine depun declaraĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) Âşi achitĂŁ contribuĂžiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile Âşi posturile, precum Âşi reprezentanĂžele respective nu opteazĂŁ pentru îndeplinirea obligaĂžiilor declarative Âşi de platĂŁ a contribuĂžiilor sociale.
    ..........................................................................
    (15) DacĂŁ între angajatorii prevĂŁzuĂži la alin. (13) Âşi persoanele fizice care realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligaĂžia privind plata contribuĂžiilor sociale datorate de angajatori, reĂžinerea Âşi plata contribuĂžiilor sociale datorate de persoanele fizice respective, precum Âşi depunerea declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (1) revine angajatorilor.
    ..........................................................................
    (18) EvidenĂža obligaĂžiilor de platĂŁ a contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de angajatori Âşi asimilaĂžii acestora se Ăžine pe baza codului de identificare fiscalĂŁ, iar cea privind contribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de persoanele fizice care au calitatea de angajaĂži sau pentru care existĂŁ obligaĂžia plĂŁĂžii contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale, potrivit prezentei legi, pe baza codului numeric personal sau pe baza numĂŁrului de identificare fiscalĂŁ, dupĂŁ caz."
    55. Titlul secĂžiunii a 5-a a capitolului II al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de persoanele fizice care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente"
    56. Articolul 148 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 148
    Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale datorate de persoanele fizice care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente
    (1) Baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale în cazul persoanelor care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente o reprezintĂŁ venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ aprobat prin hotĂŁrâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datoreazĂŁ contribuĂžia.
    (2) Persoanele fizice care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente, din una sau mai multe surse de venit, datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii, dupĂŁ caz:
    a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuĂžia de asigurĂŁri sociale, raportat la numĂŁrul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puĂžin egal cu nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileÂşte contribuĂžia;
    b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel puĂžin egal cu nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna în care îÂşi încep activitatea sau nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileÂşte contribuĂžia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevĂŁzute la art. 68;
    c) valoarea lunarĂŁ a normelor de venit, obĂžinutĂŁ prin raportarea normelor anuale de venit la numĂŁrul lunilor de activitate din cursul anului dupĂŁ aplicarea corecĂžiilor prevĂŁzute la art. 69, este cel puĂžin egalĂŁ cu nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileÂşte contribuĂžia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži impuse pe bazĂŁ de norme de venit;
    d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rĂŁmas dupĂŁ scĂŁderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevĂŁzute la art. 70, raportat la numĂŁrul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puĂžin egal cu nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileÂşte contribuĂžia, în cazul contribuabililor care realizeazĂŁ venituri din drepturi de proprietate intelectualĂŁ pentru care impozitul pe venit se stabileÂşte potrivit prevederilor art. 72 Âşi 73.
    (3) Persoanele fizice prevĂŁzute la alin. (1), obligate la plata contribuĂžiei, depun anual la organul fiscal competent, pânĂŁ la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileÂşte contribuĂžia de asigurĂŁri sociale, declaraĂžia privind venitul asupra cĂŁruia datoreazĂŁ contribuĂžia, ca urmare a îndeplinirii condiĂžiilor prevĂŁzute la alin. (2).
    (4) în cazul contribuabililor prevĂŁzuĂži la alin. (1) care încep sĂŁ desfĂŁÂşoare activitate în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele menĂžionate la alin. (2), este cel puĂžin egal cu nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna în care se estimeazĂŁ veniturile, declaraĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
    (5) Modelul, conĂžinutul, modalitatea de depunere Âşi de gestionare a declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (3) se aprobĂŁ prin ordin al preÂşedintelui A.N.A.F.
    (6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activitĂŁĂži independente sub nivelul plafonului minim prevĂŁzut la alin. (1) nu au obligaĂžia depunerii declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (3) Âşi nu datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale pentru anul în curs.
    (7) Persoanele fizice prevĂŁzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (3) Âşi pentru plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale pentru anul în curs, în aceleaÂşi condiĂžii prevĂŁzute pentru persoanele care realizeazĂŁ venituri lunare peste nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ. OpĂžiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepĂžia situaĂžiei prevĂŁzute la art. 151 alin. (3).
    (8) încadrarea în plafonul lunar prevĂŁzut la alin. (1) se efectueazĂŁ prin însumarea veniturilor din activitĂŁĂži independente menĂžionate la alin. (2)."
    57. Articolul 149 se abrogĂŁ.
    58. Titlul secĂžiunii a 6-a a capitolului II al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Stabilirea Âşi plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale în cazul persoanelor care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente"
    59. Articolul 151 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 151
    Stabilirea Âşi plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale în cazul persoanelor care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente
    (1) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale datoratĂŁ de persoanele fizice care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadreazĂŁ în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale prevĂŁzute la art. 150, se stabileÂşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraĂžiei prevĂŁzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale se evidenĂžiazĂŁ lunar, iar plata acesteia se efectueazĂŁ trimestrial, în 4 rate egale, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (2) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale stabilitĂŁ prin decizia de impunere prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de contribuĂžie prevĂŁzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevĂŁzute la art. 148 alin. (1).
    (3) Persoanele prevĂŁzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal se încadreazĂŁ în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuĂžiei potrivit art. 150, cele care intrĂŁ în suspendare temporarĂŁ a activitĂŁĂžii potrivit legislaĂžiei în materie, precum Âşi cele care îÂşi înceteazĂŁ activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraĂžie în vederea stopĂŁrii obligaĂžiilor de platĂŁ reprezentând contribuĂžia de asigurĂŁri sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declaraĂžiei se aprobĂŁ prin ordin al preÂşedintelui A.N.A.F."
    60. Articolul 152 se abrogĂŁ.
    61. Titlul capitolului III al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datoratĂŁ Fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate"
    62. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) cetĂŁĂženii români cu domiciliul sau reÂşedinĂža în România;".
    63. La articolul 153 alineatul (1), literele g) - o) se abrogĂŁ.
    64. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) Âşi g) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "a) copiii pânĂŁ la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pânĂŁ la vârsta de 26 de ani, dacĂŁ sunt elevi, inclusiv absolvenĂžii de liceu, pânĂŁ la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenĂži, precum Âşi persoanele care urmeazĂŁ modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaĂži sau gradaĂži profesioniÂşti. DacĂŁ realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitĂŁĂži independente, activitĂŁĂži agricole, silviculturĂŁ Âşi pisciculturĂŁ peste valoarea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ, pentru aceste venituri datoreazĂŁ contribuĂžie;
    b) tinerii cu vârsta de pânĂŁ la 26 de ani care provin din sistemul de protecĂžie a copilului. DacĂŁ realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activitĂŁĂži independente, activitĂŁĂži agricole, silviculturĂŁ Âşi pisciculturĂŁ peste valoarea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ, pentru aceste venituri datoreazĂŁ contribuĂžie;
    ..........................................................................
    f) bolnavii cu afecĂžiuni incluse în programele naĂžionale de sĂŁnĂŁtate stabilite de Ministerul SĂŁnĂŁtĂŁĂžii, pânĂŁ la vindecarea respectivei afecĂžiuni;
    g) femeile însĂŁrcinate Âşi lĂŁuzele;".
    65. La articolul 154 alineatul (1), dupĂŁ litera g) se introduc nouĂŁ noi litere, literele h) - p), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
    i) persoanele care se aflĂŁ în concediu medical pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ, acordat în urma unui accident de muncĂŁ sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaĂžia pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ ca urmare a unui accident de muncĂŁ sau a unei boli profesionale;
    j) persoanele care beneficiazĂŁ de indemnizaĂžie de Âşomaj sau, dupĂŁ caz, de alte drepturi de protecĂžie socialĂŁ care se acordĂŁ din bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile bĂŁneÂşti;
    k) persoanele care se aflĂŁ în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopĂžiei, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, în concediu pentru creÂşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 Âşi art. 31 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul Âşi indemnizaĂžia lunarĂŁ pentru creÂşterea copiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri prin Legea nr. 132/2011, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru drepturile bĂŁneÂşti acordate de aceste legi;
    l) persoanele fizice care beneficiazĂŁ de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru aceste drepturi bĂŁneÂşti;
    m) persoanele care executĂŁ o pedeapsĂŁ privativĂŁ de libertate sau se aflĂŁ în arest preventiv în unitĂŁĂžile penitenciare, persoanele reĂžinute, arestate sau deĂžinute care se aflĂŁ în centrele de reĂžinere Âşi arestare preventivĂŁ organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum Âşi persoanele care se aflĂŁ în executarea unei mĂŁsuri educative ori de siguranÞã privative de libertate, respectiv persoanele care se aflĂŁ în perioada de amânare sau de întrerupere a executĂŁrii pedepsei privative de libertate;
    n) strĂŁinii aflaĂži în centrele de cazare în vederea returnĂŁrii ori expulzĂŁrii, precum Âşi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se aflĂŁ în timpul procedurilor necesare stabilirii identitĂŁĂžii Âşi sunt cazaĂži în centrele special amenajate potrivit legii;
    o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenĂža Secretariatului de Stat pentru Culte;
    p) persoanele cetĂŁĂženi români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadĂŁ de cel mult 12 luni."
    66. La articolul 154, alineatul (2) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(2) Persoanele fizice aflate în situaĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) lit. c) - p) sunt exceptate de la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pe perioada Âşi, dupĂŁ caz, pentru drepturile bĂŁneÂşti primite, prevĂŁzute la alin. (1), dacĂŁ nu realizeazĂŁ venituri din cele menĂžionate la art. 155 sau dacĂŁ nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ. în cazul realizĂŁrii de venituri din cele menĂžionate la art. 155 peste nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ, lunar, pentru acestea se datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate potrivit prezentului titlu."
    67. Titlul secĂžiunii a 2-a a capitolului III al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Veniturile pentru care se datoreazĂŁ contribuĂžia Âşi cota de contribuĂžie"
    68. Articolul 155 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 155
    Categorii de venituri supuse contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate
    (1) Contribuabilii la sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, prevĂŁzuĂži la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datoreazĂŁ, dupĂŁ caz, contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pentru veniturile din salarii Âşi asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România Âşi din afara României, cu respectarea legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, pentru care existĂŁ obligaĂžia declarĂŁrii în România.
    (2) Contribuabilii la sistemul de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, prevĂŁzuĂži la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se încadreazĂŁ în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate potrivit prevederilor art. 154, datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate dacĂŁ realizeazĂŁ venituri anuale cumulate cel puĂžin egale cu 12 salarii de bazĂŁ minime brute pe ĂžarĂŁ din una sau mai multe surse de venituri din urmĂŁtoarele categorii:
    a) venituri din activitĂŁĂži independente, definite conform art. 67 Âşi 67^1;
    b) venituri din asocierea cu o persoanĂŁ juridicĂŁ, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
    c) venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor, definite conform art. 83;
    d) venituri din investiĂžii, definite conform art. 91;
    e) venituri din activitĂŁĂži agricole, silviculturĂŁ Âşi pisciculturĂŁ, definite conform art. 103;
    f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 Âşi 116.
    (3) Prevederile alin. (1) Âşi (2) sunt aplicabile Âşi în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 60."
    69. Articolul 156 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 156
    Cota de contribuĂžie de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate
    Cota de contribuĂžie de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate este de 10% Âşi se datoreazĂŁ de cĂŁtre persoanele fizice care au calitatea de angajaĂži sau pentru care existĂŁ obligaĂžia plĂŁĂžii contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, potrivit prezentei legi."
    70. La articolul 157, denumirea marginalĂŁ Âşi partea introductivĂŁ a alineatului (1) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 157
    Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate în cazul persoanelor fizice care realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor
    (1) Baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, în cazul persoanelor fizice care realizeazĂŁ venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, cu respectarea prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, o reprezintĂŁ câÂştigul brut care include:".
    71. Articolele 158 - 167 se abrogĂŁ.
    72. Titlul secĂžiunii a 4-a a capitolului III al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Stabilirea, plata Âşi declararea contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate în cazul veniturilor din salarii Âşi asimilate salariilor"
    73. La articolul 168, denumirea marginalĂŁ Âşi alineatele (1), (3), (4), (5) Âşi (8) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 168
    Stabilirea Âşi plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate
    (1) Persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaĂžia de a calcula Âşi de a reĂžine la sursĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datoratĂŁ de cĂŁtre persoanele fizice care obĂžin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
    ..........................................................................
    (3) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate calculatĂŁ Âşi reĂžinutĂŁ potrivit alin. (1) se plĂŁteÂşte pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile sau pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului pentru care se datoreazĂŁ, dupĂŁ caz, potrivit legii.
    (4) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România Âşi obĂžin venituri sub formĂŁ de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanÞã în România Âşi care datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate în România, potrivit prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, au obligaĂžia de a calcula contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, precum Âşi de a o plĂŁti lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile, numai dacĂŁ existĂŁ un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
    (5) Calculul contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate se realizeazĂŁ prin aplicarea cotei prevĂŁzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menĂžionate la art. 157.
    ..........................................................................
    (8) Calculul contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datorate de persoanele prevĂŁzute la alin. (2) se realizeazĂŁ de cĂŁtre acestea, conform prevederilor alin. (5) Âşi alin. (5^1). ContribuĂžia se plĂŁteÂşte pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile."
    74. La articolul 168, alineatul (6) se abrogĂŁ.
    75. La articolul 168, dupĂŁ alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^3) se aplicĂŁ în mod corespunzĂŁtor."
    76. La articolul 168, alineatele (9) - (9^3) se abrogĂŁ.
    77. La articolul 169, alineatele (1), (3) Âşi (3^2) se modificĂŁ Âşi vor avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 169
    (1) UrmĂŁtoarele categorii de persoane sunt obligate sĂŁ depunĂŁ lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile, declaraĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 147 alin. (1):
    a) persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora;
    b) persoanele care realizeazĂŁ în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intrĂŁ sub incidenĂža legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte;
    c) instituĂžiile publice Âşi alte entitĂŁĂži care plĂŁtesc drepturi de natura celor menĂžionate la art. 168 alin. (7), (7^1) Âşi (10), aferente perioadelor în care contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate era suportatĂŁ, potrivit legii, de cĂŁtre aceste instituĂžii sau de cĂŁtre beneficiarii de venit, dupĂŁ caz;
    ..........................................................................
    (3) în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenĂže de salarii/solde stabilite în baza unor hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile/hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive Âşi executorii, precum Âşi în cazul în care prin astfel de hotĂŁrâri s-a dispus reîncadrarea în muncĂŁ a unor persoane, contribuĂžiile de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datorate potrivit legii se declarĂŁ pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care au fost plĂŁtite aceste sume, prin depunerea declaraĂžiilor rectificative pentru lunile cĂŁrora le sunt aferente sumele respective.
    ..........................................................................
    (3^2) în cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevĂŁzute la art. 168 alin. (7), (7^1) Âşi (10), pentru perioadele în care contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate era suportatĂŁ, potrivit legii, de cĂŁtre aceste instituĂžii sau de cĂŁtre beneficiarii de venit, dupĂŁ caz, contribuĂžiile de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datorate se declarĂŁ pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care au fost plĂŁtite aceste sume prin depunerea declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (1)."
    78. La articolul 169, alineatele (2), (5) Âşi (6) se abrogĂŁ.
    79. Titlul secĂžiunii a 5-a a capitolului III al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate în cazul persoanelor fizice care nu se încadreazĂŁ în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate potrivit art. 154"
    80. Articolul 170 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 170
    Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datorate de persoanele fizice prevĂŁzute la art. 155 alin. (2)
    (1) Baza lunarĂŁ de calcul pentru care persoanele fizice prevĂŁzute la art. 155 alin. (2) datoreazĂŁ contribuĂžia este salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna pentru care se datoreazĂŁ.
    (2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevĂŁzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menĂžionate la art. 155 alin. (2), respectiv:
    a) venitul net din activitĂŁĂži independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, dupĂŁ caz;
    b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitĂŁĂži, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);
    c) venitul net sau norma de venit, dupĂŁ caz, pentru veniturile din cedarea folosinĂžei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;
    d) venitul/câÂştigul din investiĂžii, stabilit conform art. 94 - 97;
    e) venitul net sau norma de venit, dupĂŁ caz, pentru veniturile din activitĂŁĂži agricole, silviculturĂŁ Âşi pisciculturĂŁ, stabilite potrivit art. 104 - 106;
    f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.
    (3) încadrarea în plafonul anual prevĂŁzut la art. 155 alin. (2) se efectueazĂŁ prin însumarea veniturilor anuale menĂžionate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.
    (4) Persoanele fizice prevĂŁzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, depun anual la organul fiscal competent, pânĂŁ la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileÂşte contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, declaraĂžia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).
    (5) în cazul contribuabililor care încep sĂŁ desfĂŁÂşoare activitate sau încep sĂŁ realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele menĂžionate la alin. (2), este cel puĂžin egal cu nivelul salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ în vigoare în luna în care se estimeazĂŁ veniturile, declaraĂžia prevĂŁzutĂŁ la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
    (6) Modelul, conĂžinutul, modalitatea de depunere Âşi de gestionare a declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (4) se aprobĂŁ prin ordin al preÂşedintelui A.N.A.F.
    (7) Persoanele fizice care realizeazĂŁ venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bazĂŁ minim brute pe ĂžarĂŁ pot opta pentru depunerea declaraĂžiei prevĂŁzute la alin. (4) Âşi pentru plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pentru anul în curs, în aceleaÂşi condiĂžii prevĂŁzute pentru persoanele care realizeazĂŁ venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bazĂŁ minime brute pe ĂžarĂŁ. OpĂžiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepĂžia situaĂžiei prevĂŁzute la art. 174 alin. (3)."
    81. Articolele 171 - 173 se abrogĂŁ.
    82. Titlul secĂžiunii a 6-a a capitolului III al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Stabilirea Âşi plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate în cazul persoanelor fizice prevĂŁzute la art. 155 alin. (2)"
    83. Articolul 174 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 174
    Stabilirea Âşi plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate
    (1) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datoratĂŁ de persoanele fizice prevĂŁzute la art. 155 alin. (2) se stabileÂşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraĂžiei prevĂŁzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate se evidenĂžiazĂŁ lunar, iar plata se efectueazĂŁ trimestrial, în 4 rate egale, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    (2) ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate stabilitĂŁ prin decizia de impunere prevĂŁzutĂŁ la alin. (1) se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de contribuĂžie prevĂŁzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevĂŁzute la art. 170 alin. (1).
    (3) Persoanele prevĂŁzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îÂşi înceteazĂŁ activitatea sau intrĂŁ în suspendare temporarĂŁ a activitĂŁĂžii potrivit legislaĂžiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraĂžie în vederea stopĂŁrii obligaĂžiilor de platĂŁ reprezentând contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate, stabilitĂŁ conform alin. (2). Modelul declaraĂžiei se aprobĂŁ prin ordin al preÂşedintelui A.N.A.F."
    84. Articolul 175 Âşi secĂžiunile a 7-a - a 9-a, cuprinzând articolele 176 - 179, se abrogĂŁ.
    85. Titlul secĂžiunii a 10-a a capitolului III al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "Declararea, stabilirea Âşi plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate în cazul persoanelor fizice care nu realizeazĂŁ venituri Âşi nu se încadreazĂŁ în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate"
    86. Articolul 180 se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 180
    ContribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate datoratĂŁ de cĂŁtre persoanele fizice care nu realizeazĂŁ venituri
    (1) Persoanele fizice care nu realizeazĂŁ venituri de natura celor menĂžionate la art. 155 Âşi nu se încadreazĂŁ în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuĂžiei de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate prevĂŁzute la art. 154 datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate astfel:
    a) lunar, prin aplicarea cotei de contribuĂžie prevĂŁzute la art. 156 asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ, Âşi au obligaĂžia sĂŁ plĂŁteascĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 181; sau
    b) la data la care acceseazĂŁ serviciile acordate de sistemul public de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate potrivit legii, prin depunerea declaraĂžiei prevĂŁzute la art. 181, aplicând cota de contribuĂžie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ.
    (2) Salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ, prevĂŁzut la alin. (1), este salariul de bazĂŁ minim brut pe ĂžarĂŁ garantat în platĂŁ aprobat prin hotĂŁrâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datoreazĂŁ contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate."
    87. Capitolul IV "ContribuĂžiile asigurĂŁrilor pentru Âşomaj datorate bugetului asigurĂŁrilor pentru Âşomaj" al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii", cuprinzând articolele 184 - 191, se abrogĂŁ.
    88. Capitolul V "ContribuĂžia pentru concedii Âşi indemnizaĂžii de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate" al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii", cuprinzând articolele 192 - 200, se abrogĂŁ.
    89. Capitolul VI "ContribuĂžia de asigurare pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale" al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii", cuprinzând articolele 201 - 208, se abrogĂŁ.
    90. Capitolul VII "ContribuĂžia la Fondul de garantare pentru plata creanĂželor salariale, datoratĂŁ de persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea Âşi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanĂželor salariale, cu modificĂŁrile ulterioare", cuprinzând articolele 209 - 215, se abrogĂŁ.
    91. DupĂŁ capitolul VIII al titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se introduce un nou capitol, capitolul IX "ContribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ", cuprinzând articolele 220^1 - 220^7, cu urmĂŁtorul cuprins:

    "CAPITOLUL IX
    ContribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ

    ART. 220^1
    Contribuabilii care datoreazĂŁ contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ
    Contribuabilii obligaĂži la plata contribuĂžiei asiguratorii pentru muncĂŁ sunt, dupĂŁ caz:
    a) persoanele fizice Âşi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetĂŁĂženii români, cetĂŁĂženi ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reÂşedinĂža în România, cu respectarea prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte;
    b) persoanele fizice cetĂŁĂženi români, cetĂŁĂženii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reÂşedinĂža în România, Âşi care realizeazĂŁ în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intrĂŁ sub incidenĂža legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte.
    ART. 220^2
    Categorii de venituri pentru care se datoreazĂŁ contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ
    (1) ContribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ se datoreazĂŁ pentru veniturile din salarii Âşi asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1) - (3), dupĂŁ caz, acordate de cĂŁtre contribuabilii prevĂŁzuĂži la art. 220^1 lit. a), respectiv realizate de cĂŁtre persoanele fizice prevĂŁzute la art. 220^1 lit. b).
    (2) Pentru veniturile prevĂŁzute la alin. (1) se datoreazĂŁ contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ Âşi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 60.
    ART. 220^3
    Cota contribuĂžiei asiguratorie pentru muncĂŁ
    Cota contribuĂžiei asiguratorie pentru muncĂŁ este de 2,25%.
    ART. 220^4
    Baza de calcul al contribuĂžiei asiguratorii pentru muncĂŁ
    (1) Baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei asiguratorii pentru muncĂŁ o reprezintĂŁ suma câÂştigurilor brute realizate din salarii Âşi venituri asimilate salariilor, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, cu respectarea prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte, care include:
    a) veniturile din salarii, în bani Âşi/sau în naturĂŁ, obĂžinute în baza unui contract individual de muncĂŁ, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevĂŁzut de lege. în situaĂžia personalului român trimis în misiune permanentĂŁ în strĂŁinĂŁtate, veniturile din salarii cuprind salariile de bazĂŁ sau, dupĂŁ caz, soldele de funcĂžie/salariile de funcĂžie corespunzĂŁtoare funcĂžiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ĂžarĂŁ, la care se adaugĂŁ, dupĂŁ caz, sporurile Âşi adaosurile care se acordĂŁ potrivit legii;
    b) indemnizaĂžiile din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate ca urmare a unei funcĂžii de demnitate publicĂŁ, stabilite potrivit legii;
    c) indemnizaĂžiile din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate ca urmare a unei funcĂžii alese în cadrul persoanelor juridice fĂŁrĂŁ scop patrimonial;
    d) remuneraĂžia administratorilor societĂŁĂžilor, companiilor/societĂŁĂžilor naĂžionale Âşi regiilor autonome, desemnaĂži/numiĂži în condiĂžiile legii;
    e) remuneraĂžia obĂžinutĂŁ de directorii cu contract de mandat Âşi de membrii directoratului de la societĂŁĂžile administrate în sistem dualist Âşi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum Âşi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevĂŁzut de lege;
    f) sumele reprezentând participarea salariaĂžilor la profit, potrivit legii;
    g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile/hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive Âşi executorii;
    h) indemnizaĂžiile Âşi orice alte sume de aceeaÂşi naturĂŁ, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport Âşi cazare, primite de salariaĂži, potrivit legii, pe perioada delegĂŁrii/detaºãrii, dupĂŁ caz, în altĂŁ localitate, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, în interesul serviciului, pentru partea care depĂŁÂşeÂşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ĂžarĂŁ, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaĂžie, prin hotĂŁrâre a Guvernului, pentru personalul autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice;
    (ii) în strĂŁinĂŁtate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnĂŁ, prin hotĂŁrâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
    i) indemnizaĂžiile Âşi orice alte sume de aceeaÂşi naturĂŁ, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport Âşi cazare, primite de salariaĂžii care au stabilite raporturi de muncĂŁ cu angajatori din strĂŁinĂŁtate, pe perioada delegĂŁrii/detaºãrii, dupĂŁ caz, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depĂŁÂşeÂşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordatĂŁ personalului român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotĂŁrâre a Guvernului, corespunzĂŁtor Þãrii de rezidenÞã a angajatorului, de care ar beneficia personalul din instituĂžiile publice din România dacĂŁ s-ar deplasa în Ăžara respectivĂŁ, cu respectarea prevederilor legislaĂžiei europene aplicabile în domeniul securitĂŁĂžii sociale, precum Âşi a acordurilor privind sistemele de securitate socialĂŁ la care România este parte;
    j) indemnizaĂžiile Âşi orice alte sume de aceeaÂşi naturĂŁ, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport Âşi cazare, primite pe perioada deplasĂŁrii, în altĂŁ localitate, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, în interesul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii, astfel cum este prevĂŁzut în raportul juridic, de cĂŁtre administratorii stabiliĂži potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de cĂŁtre directorii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de cĂŁtre membrii directoratului de la societĂŁĂžile administrate în sistem dualist Âşi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum Âşi de cĂŁtre manageri, în baza contractului de management prevĂŁzut de lege, pentru partea care depĂŁÂşeÂşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
    (i) în ĂžarĂŁ, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaĂžie, prin hotĂŁrâre a Guvernului, pentru personalul autoritĂŁĂžilor Âşi instituĂžiilor publice;
    (ii) în strĂŁinĂŁtate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnĂŁ, prin hotĂŁrâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
    k) indemnizaĂžiile Âşi orice alte sume de aceeaÂşi naturĂŁ, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport Âşi cazare, primite pe perioada deplasĂŁrii în România, în interesul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii, de cĂŁtre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitĂŁĂži din strĂŁinĂŁtate, astfel cum este prevĂŁzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depĂŁÂşeÂşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordatĂŁ personalului român trimis în strĂŁinĂŁtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotĂŁrâre a Guvernului, corespunzĂŁtor Þãrii de rezidenÞã a entitĂŁĂžii, de care ar beneficia personalul din instituĂžiile publice din România dacĂŁ s-ar deplasa în Ăžara respectivĂŁ.
    (2) Nu se cuprind în baza lunarĂŁ de calcul al contribuĂžiei asiguratorie pentru muncĂŁ sumele prevĂŁzute la art. 142.
    ART. 220^5
    ExcepĂžii specifice contribuĂžiei asiguratorii pentru muncĂŁ
    ContribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ nu se datoreazĂŁ pentru prestaĂžiile suportate din bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat, bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj, precum Âşi din Fondul naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate.
    ART. 220^6
    Stabilirea Âşi plata contribuĂžiei asiguratorie pentru muncĂŁ
    (1) Persoanele fizice Âşi juridice prevĂŁzute la art. 220^1 lit. a) au obligaĂžia de a calcula contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ Âşi de a o plĂŁti la bugetul de stat, într-un cont distinct, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile sau pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului pentru care se plĂŁtesc veniturile, dupĂŁ caz. Persoanele fizice prevĂŁzute la art. 220^1 lit. b) efectueazĂŁ plata contribuĂžiei pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România Âşi obĂžin venituri sub formĂŁ de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanÞã în România Âşi care datoreazĂŁ contribuĂžiile sociale obligatorii pentru salariaĂžii lor, potrivit instrumentelor juridice internaĂžionale la care România este parte, au obligaĂžia de a calcula contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ, precum Âşi de a o plĂŁti lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc veniturile, numai dacĂŁ existĂŁ un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
    (3) Calculul contribuĂžiei asiguratorie pentru muncĂŁ se realizeazĂŁ prin aplicarea cotei prevĂŁzute la art. 220^3 asupra bazei de calcul prevĂŁzute la art. 220^4, cu respectarea prevederilor art. 220^5.
    (4) Din contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ încasatĂŁ la bugetul de stat se distribuie lunar, pânĂŁ la sfârÂşitul lunii în curs, o cotĂŁ de:
    a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanĂželor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea Âşi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanĂželor salariale, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurĂŁrilor pentru Âşomaj;
    c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncĂŁ Âşi boli profesionale;
    d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naĂžional unic de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate pentru plata concediilor medicale;
    e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
    (5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plĂŁtite de contribuabili în contul distinct Âşi de stingere a obligaĂžiilor fiscale înregistrate de cĂŁtre aceÂştia se va stabili prin ordin al preÂşedintelui A.N.A.F.
    (6) Cotele prevĂŁzute la alin. (4) lit. a) - e) se pot modifica prin legea anualĂŁ a bugetului de stat.
    (7) în cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenĂže de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile/hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive Âşi executorii, precum Âşi în cazul în care prin astfel de hotĂŁrâri s-a dispus reîncadrarea în muncĂŁ a unor persoane, sumele respective se defalcĂŁ pe lunile la care se referĂŁ Âşi se aplicĂŁ prevederile legale în vigoare în acea perioadĂŁ. ContribuĂžia datoratĂŁ potrivit legii se calculeazĂŁ Âşi se plĂŁteÂşte pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care au fost plĂŁtite aceste sume.
    ART. 220^7
    Depunerea DeclaraĂžiei privind obligaĂžiile de platĂŁ a contribuĂžiilor sociale, impozitului pe venit Âşi evidenĂža nominalĂŁ a persoanelor asigurate
    (1) Persoanele prevĂŁzute la art. 220^1 sunt obligate sĂŁ declare contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ, datoratĂŁ potrivit prevederilor prezentului capitol, pânĂŁ la termenul de platĂŁ prevĂŁzut la art. 220^6, prin depunerea declaraĂžiei prevĂŁzute la art. 147 alin. (1).
    (2) în cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenĂže de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile/hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive Âşi executorii, precum Âşi în cazul în care prin astfel de hotĂŁrâri s-a dispus reîncadrarea în muncĂŁ a unor persoane, contribuĂžia asiguratorie pentru muncĂŁ datoratĂŁ potrivit legii se declarĂŁ pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care au fost plĂŁtite aceste sume, prin depunerea declaraĂžiilor rectificative pentru lunile cĂŁrora le sunt aferente sumele respective.
    (3) Prevederile art. 147 alin. (4) - (22) sunt aplicabile în mod corespunzĂŁtor."

    Titlul VII - Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    92. La articolul 297, dupĂŁ alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacĂŁ, dupĂŁ administrarea mijloacelor de probĂŁ prevĂŁzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoialĂŁ cĂŁ persoana impozabilĂŁ Âştia sau ar fi trebuit sĂŁ Âştie cĂŁ operaĂžiunea invocatĂŁ pentru a justifica dreptul de deducere era implicatĂŁ într-o fraudĂŁ privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ care a intervenit în amonte sau în aval în lanĂžul de livrĂŁri/prestĂŁri."

    Titlul VIII - Accize Âşi alte taxe speciale

    93. La articolul 449 alineatul (3), litera b) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "b) confiscarea cisternelor, recipientelor Âşi mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazurile prevĂŁzute la lit. i) Âşi k);".

    Titlul IX - Impozite Âşi taxe locale

    94. La articolul 470 alineatul (5), tabelul se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________
|   "NumĂŁrul de axe Âşi greutatea brutĂŁ încĂŁrcatĂŁ     |         Impozitul       |
|    maximĂŁ admisĂŁ                                   |        (în lei/an)      |
|                                                    |_________________________|
|                                                    |Ax(e)        |Alte       |
|                                                    |motor(oare)  |sisteme de |
|                                                    |cu sistem    |suspensie  |
|                                                    |de           |pentru     |
|                                                    |suspensie    |axele      |
|                                                    |pneumaticĂŁ   |motoare    |
|                                                    |sau          |           |
|                                                    |echivalentele|           |
|                                                    |recunoscute  |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| I   | douĂŁ axe                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 12 tone, dar mai micĂŁ  |           0 |       142 |
|     |   | de 13 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 13 tone, dar mai micĂŁ  |         142 |       395 |
|     |   | de 14 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 14 tone, dar mai micĂŁ  |         395 |       555 |
|     |   | de 15 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 15 tone, dar mai micĂŁ  |         555 |      1257 |
|     |   | de 18 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel puĂžin 18 tone                |         555 |      1257 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| II  | 3 axe                                                                  |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 15 tone, dar mai micĂŁ  |         142 |       248 |
|     |   | de 17 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 17 tone, dar mai micĂŁ  |         248 |       509 |
|     |   | de 19 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 19 tone, dar mai micĂŁ  |         509 |       661 |
|     |   | de 21 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 21 tone, dar mai micĂŁ  |         661 |      1019 |
|     |   | de 23 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel puĂžin 23 tone, dar mai micĂŁ  |        1019 |      1583 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel puĂžin 25 tone, dar mai micĂŁ  |        1019 |      1583 |
|     |   | de 26 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 7 | Masa de cel puĂžin 26 tone                |        1019 |      1583 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| III | 4 axe                                                                  |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 23 tone, dar mai micĂŁ  |         661 |       670 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 25 tone, dar mai micĂŁ  |         670 |      1046 |
|     |   | de 27 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 27 tone, dar mai micĂŁ  |        1046 |      1661 |
|     |   | de 29 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 29 tone, dar mai micĂŁ  |        1661 |      2464 |
|     |   | de 31 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel puĂžin 31 tone, dar mai micĂŁ  |        1661 |      2464 |
|     |   | de 32 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel puĂžin 32 tone                |        1661 |      2464"|
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|


    95. La articolul 470 alineatul (6), tabelul se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|    NumĂŁrul de axe Âşi greutatea brutĂŁ încĂŁrcatĂŁ     |         Impozitul       |
|    maximĂŁ admisĂŁ                                   |        (în lei/an)      |
|                                                    |_________________________|
|                                                    |Ax(e)        |Alte       |
|                                                    |motor(oare)  |sisteme de |
|                                                    |cu sistem    |suspensie  |
|                                                    |de           |pentru     |
|                                                    |suspensie    |axele      |
|                                                    |pneumaticĂŁ   |motoare    |
|                                                    |sau          |           |
|                                                    |echivalentele|           |
|                                                    |recunoscute  |           |
|____________________________________________________|_____________|___________|
| I   | 2 + 1 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 12 tone, dar mai micĂŁ  |           0 |         0 |
|     |   | de 14 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 14 tone, dar mai micĂŁ  |           0 |         0 |
|     |   | de 16 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 16 tone, dar mai micĂŁ  |           0 |        64 |
|     |   | de 18 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 18 tone, dar mai micĂŁ  |          64 |       147 |
|     |   | de 20 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel puĂžin 20 tone, dar mai micĂŁ  |         147 |       344 |
|     |   | de 22 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel puĂžin 22 tone, dar mai micĂŁ  |         344 |       445 |
|     |   | de 23 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 7 | Masa de cel puĂžin 23 tone, dar mai micĂŁ  |         445 |       803 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 8 | Masa de cel puĂžin 25 tone, dar mai micĂŁ  |         803 |      1408 |
|     |   | de 28 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 9 | Masa de cel puĂžin 28 tone                |         803 |      1408 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| II  | 2 + 2 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 23 tone, dar mai micĂŁ  |         138 |       321 |
|     |   | de 25 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 25 tone, dar mai micĂŁ  |         321 |       528 |
|     |   | de 26 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 26 tone, dar mai micĂŁ  |         528 |       775 |
|     |   | de 28 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 28 tone, dar mai micĂŁ  |         775 |       936 |
|     |   | de 29 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 5 | Masa de cel puĂžin 29 tone, dar mai micĂŁ  |         936 |      1537 |
|     |   | de 31 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 6 | Masa de cel puĂžin 31 tone, dar mai micĂŁ  |        1537 |      2133 |
|     |   | de 33 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 7 | Masa de cel puĂžin 33 tone, dar mai micĂŁ  |        2133 |      3239 |
|     |   | de 36 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 8 | Masa de cel puĂžin 36 tone, dar mai micĂŁ  |        2133 |      3239 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 9 | Masa de cel puĂžin 38 tone                |        2133 |      3239 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| III | 2 + 3 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 36 tone, dar mai micĂŁ  |        1698 |      2363 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 38 tone, dar mai micĂŁ  |        2363 |      3211 |
|     |   | de 40 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 40 tone                |        2363 |      3211 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| IV  | 3 + 2 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 36 tone, dar mai micĂŁ  |        1500 |      2083 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 38 tone, dar mai micĂŁ  |        2083 |      2881 |
|     |   | de 40 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 40 tone, dar mai micĂŁ  |        2881 |      4262 |
|     |   | de 44 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 44 tone                |        2881 |      4262 |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
| V   | 3 + 3 axe                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|     | 1 | Masa de cel puĂžin 36 tone, dar mai micĂŁ  |         853 |      1032 |
|     |   | de 38 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 2 | Masa de cel puĂžin 38 tone, dar mai micĂŁ  |        1032 |      1542 |
|     |   | de 40 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 3 | Masa de cel puĂžin 40 tone, dar mai micĂŁ  |        1542 |      2454 |
|     |   | de 44 tone                               |             |           |
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|
|     | 4 | Masa de cel puĂžin 44 tone                |        1542 |      2454"|
|_____|___|__________________________________________|_____________|___________|


    96. La articolul 493, alineatul (8) se modificĂŁ Âşi va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "(8) ContravenĂžiilor prevĂŁzute în prezentul capitol li se aplicĂŁ dispoziĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenĂžiilor, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 180/2002, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitĂŁrii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupĂŁ caz, de la data comunicĂŁrii acestuia, a jumĂŁtate din minimul amenzii."

    Titlul XI - DispoziĂžii finale

    97. La articolul 502, dupĂŁ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmĂŁtorul cuprins:
    "(3) Trimiterile cuprinse în alte acte normative din domeniul asigurĂŁrilor sociale la «contribuĂžia individualĂŁ de asigurĂŁri sociale» sau «contribuĂžia individualĂŁ de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate» se înlocuiesc, dupĂŁ caz, cu «contribuĂžia de asigurĂŁri sociale» sau «contribuĂžia de asigurĂŁri sociale de sĂŁnĂŁtate»."
    ART. II
    Pentru prevederile titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" sunt aplicabile urmĂŁtoarele dispoziĂžii tranzitorii:
    (1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuĂžiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada cĂŁreia îi sunt aferente veniturile.
    (2) Prevederile titlului V "ContribuĂžii sociale obligatorii" se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.
    (3) în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenĂže de salarii/solde, pensii sau diferenĂže de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile/hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti definitive Âşi executorii, precum Âşi în cazul în care prin astfel de hotĂŁrâri s-a dispus reîncadrarea în muncĂŁ a unor persoane, sumele respective se defalcĂŁ pe lunile la care se referĂŁ Âşi se aplicĂŁ prevederile legale în vigoare în acea perioadĂŁ. ContribuĂžiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculeazĂŁ, se reĂžin la data efectuĂŁrii plĂŁĂžii, se plĂŁtesc Âşi se declarĂŁ pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care au fost plĂŁtite aceste sume.
    ART. III
    Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, prevederile prezentei ordonanĂže de urgenÞã intrĂŁ în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

                              PRIM-MINISTRU
                              MIHAI TUDOSE

                              ContrasemneazĂŁ:
                              Ministrul finanĂželor publice,
                              IonuĂž MiÂşa

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Teodor-Viorel MeleÂşcanu

                              p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                              Cristian-Gabriel Winzer,
                              secretar de stat

                              Viceprim-ministru, ministrul dezvoltĂŁrii regionale,
                              administraĂžiei publice Âşi fondurilor europene,
                              Paul StĂŁnescu

                              Ministrul muncii Âşi justiĂžiei sociale,
                              Lia-OlguĂža Vasilescu

                              Ministrul pentru mediul de afaceri, comerĂž Âşi antreprenoriat,
                              Ilan Laufer

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

                              Ministrul transporturilor,
                              Felix Stroe

                              Ministrul sĂŁnĂŁtĂŁĂžii,
                              Florian-Dorel Bodog

                              p. Ministrul apĂŁrĂŁrii naĂžionale,
                              Nicolae Nasta,
                              secretar de stat

                              Secretariatul de Stat pentru Culte,
                              Victor Opaschi,
                              secretar de stat

                              p. PreÂşedintele Casei NaĂžionale de AsigurĂŁri de SĂŁnĂŁtate,
                              RĂŁzvan Teohari VulcĂŁnescu

    BucureÂşti, 8 noiembrie 2017.
    Nr. 79.

                              ---------------