închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTÃRÂRE Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiþiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezã, precum ºi a condiþiilor de montare, reparare, reglare ºi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere ºi a limitatoarelor de vitezã
                  HOTÃRâRE  Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea HotĂŁrârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiĂžiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezĂŁ, precum Âşi a condiĂžiilor de montare, reparare, reglare Âşi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere Âşi a limitatoarelor de vitezĂŁ

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 11 septembrie 2018

    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier Âşi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European Âşi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziĂžii ale legislaĂžiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,
    în temeiul art. 108 din ConstituĂžia României, republicatĂŁ, Âşi al art. II lit. b) din OrdonanĂža Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea Âşi completarea OrdonanĂžei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele Âşi perioadele de odihnĂŁ ale conducĂŁtorilor auto Âşi utilizarea aparatelor de înregistrare a activitĂŁĂžii acestora, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 353/2015,

    Guvernul României adoptĂŁ prezenta hotĂŁrâre.

    ART. I
    HotĂŁrârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiĂžiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezĂŁ, precum Âşi a condiĂžiilor de montare, reparare, reglare Âşi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere Âşi a limitatoarelor de vitezĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 19 august 2003, se modificĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    1. Titlul hotĂŁrârii va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "HOTÃRâRE
privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miÂşcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum Âşi autorizarea operatorilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de instalare, reparare sau inspecĂžie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de vitezĂŁ".
    2. Titlul capitolului I "DefiniĂžii Âşi dispoziĂžii generale" se abrogĂŁ.
    3. Articolul 1 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 1
    Prevederile prezentei hotĂŁrâri stabilesc condiĂžiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miÂşcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum Âşi la autorizarea operatorilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de instalare, reparare sau inspecĂžie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de vitezĂŁ."
    4. Articolul 2 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 2
    în sensul prezentei hotĂŁrâri se aplicĂŁ definiĂžiile prevĂŁzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European Âşi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier Âşi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European Âşi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziĂžii ale legislaĂžiei sociale în domeniul transporturilor rutiere."
    5. Titlul capitolului II "Norme privind tahografele" se abrogĂŁ.
    6. Articolul 3 se abrogĂŁ.
    7. Articolul 4 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectueazĂŁ numai de cĂŁtre operatori economici autorizaĂži de cĂŁtre Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", denumitĂŁ în continuare RAR, în conformitate cu ReglementĂŁrile privind condiĂžiile de montare, reparare Âşi verificare a tahografelor Âşi a limitatoarelor de vitezĂŁ, precum Âşi de autorizare a operatorilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ astfel de activitĂŁĂži - RNTR 8, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Activitatea de inspecĂžie a tahografelor se efectueazĂŁ de cĂŁtre RAR sau de cĂŁtre operatori economici autorizaĂži de cĂŁtre RAR, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la alin. (1).
    (3) Eliberarea autorizaĂžiei tehnice pentru operatorii economici prevĂŁzuĂži la alin. (1) Âşi (2), de cĂŁtre RAR, este condiĂžionatĂŁ de asigurarea cerinĂželor de obiectivitate Âşi neutralitate din reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la alin. (1).
    (4) RAR efectueazĂŁ la operatorii economici autorizaĂži audituri privind procedurile aplicate Âşi capabilitatea tehnicĂŁ o datĂŁ la doi ani Âşi asigurĂŁ supravegherea activitĂŁĂžii prin audituri tehnice inopinate.
    (5) Cheltuielile aferente activitĂŁĂžilor efectuate de RAR Âşi prevĂŁzute la alin. (2) - (4) se suportĂŁ integral de cĂŁtre operatorii economici.
    (6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnicĂŁ, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspecĂžiei tahografelor, inclusiv prin reinspectarea tahografelor efectuatĂŁ de cĂŁtre RAR în atelierul operatorului economic autorizat, precum Âşi controlul modului de efectuare a reparaĂžiilor tahografelor.
    (7) Operatorii economici autorizaĂži trebuie sĂŁ asigure posibilitatea conectĂŁrii informatice la sistemul naĂžional de supraveghere informaticĂŁ a inspecĂžiilor tahografelor Âşi limitatoarelor de vitezĂŁ, gestionat de RAR.
    (8) Operatorii economici autorizaĂži trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža operaĂžiunilor efectuate asupra tahografelor, precum Âşi a datelor stabilite în reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la alin. (1).
    (9) Operatorii economici autorizaĂži trebuie sĂŁ notifice RAR mĂŁrcile sigiliilor Âşi datele electronice de securitate utilizate, precum Âşi informaĂžiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, prevĂŁzute la art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    8. Articolul 5 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 5
    Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certificĂŁ în ceea ce priveÂşte funcĂžionarea corectĂŁ Âşi exactitatea indicaĂžiilor Âşi înregistrĂŁrilor de cĂŁtre producĂŁtor sau de reprezentantul acestuia, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1)."
    9. Articolul 6 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) în vederea aplicĂŁrii corespunzĂŁtoare a prevederilor art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, personalul operatorilor economici autorizaĂži care efectueazĂŁ inspecĂžia tahografelor trebuie sĂŁ fie atestat de cĂŁtre RAR în ceea ce priveÂşte competenĂža profesionalĂŁ, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Pentru obĂžinerea atestĂŁrii, solicitanĂžii trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžiile necesare Âşi sĂŁ urmeze în prealabil un program de instruire organizat de un producĂŁtor de tahografe sau de un producĂŁtor de dispozitive de inspecĂžie a tahografelor agreaĂži de RAR, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (3) Programul de instruire prevĂŁzut la alin. (2) poate fi organizat Âşi de reprezentanĂži ai producĂŁtorilor de tahografe sau ai producĂŁtorilor de dispozitive de inspecĂžie a tahografelor, împuterniciĂži în acest scop de aceÂştia Âşi agreaĂži de RAR."
    10. Articolul 7 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 7
    InspecĂžiile periodice ale tahografelor montate pe autovehicule se efectueazĂŁ la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1)."
    11. Titlul capitolului III "Norme privind limitatoarele de vitezĂŁ" se abrogĂŁ.
    12. Articolele 8 Âşi 9 se abrogĂŁ.
    13. Articolul 10 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a limitatoarelor de vitezĂŁ se efectueazĂŁ numai de cĂŁtre operatori economici autorizaĂži de cĂŁtre RAR, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Activitatea de inspecĂžie a limitatoarelor de vitezĂŁ se efectueazĂŁ de cĂŁtre RAR sau de cĂŁtre operatori economici autorizaĂži de cĂŁtre RAR, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (3) Eliberarea autorizaĂžiei tehnice pentru operatorii economici prevĂŁzuĂži la alin. (1) Âşi (2), de cĂŁtre RAR, este condiĂžionatĂŁ de asigurarea cerinĂželor de obiectivitate Âşi neutralitate prevĂŁzute în reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (4) RAR efectueazĂŁ la operatorii economici autorizaĂži audituri privind procedurile aplicate Âşi capabilitatea tehnicĂŁ o datĂŁ la 2 ani Âşi asigurĂŁ supravegherea activitĂŁĂžii prin audituri tehnice inopinate.
    (5) Cheltuielile aferente activitĂŁĂžilor efectuate de RAR Âşi prevĂŁzute la alin. (2) - (4) se suportĂŁ integral de cĂŁtre operatorii economici.
    (6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnicĂŁ, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspecĂžiei limitatoarelor de vitezĂŁ, inclusiv prin reinspecĂžia acestora efectuatĂŁ de cĂŁtre RAR în atelierul operatorului economic autorizat.
    (7) Operatorii economici autorizaĂži trebuie sĂŁ asigure posibilitatea conectĂŁrii informatice la sistemul naĂžional de supraveghere informaticĂŁ a inspecĂžiilor tahografelor Âşi limitatoarelor de vitezĂŁ, gestionat de RAR."
    14. Articolul 11 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) InspecĂžiile periodice ale limitatoarelor de vitezĂŁ trebuie efectuate la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Viteza maximĂŁ reglatĂŁ trebuie sĂŁ fie indicatĂŁ pe o plĂŁcuÞã aplicatĂŁ într-un loc vizibil."
    15. Titlul capitolului IV "ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni" se abrogĂŁ.
    16. Articolul 12 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 12
    Constituie contravenĂžii, dacĂŁ acestea nu au fost sĂŁvârÂşite în astfel de condiĂžii încât sĂŁ constituie infracĂžiuni potrivit legii penale, urmĂŁtoarele fapte:
    a) efectuarea de activitĂŁĂži de instalare, reparare sau inspecĂžie a tahografelor ori a limitatoarelor de vitezĂŁ de cĂŁtre operatori economici având autorizaĂžia tehnicĂŁ anulatĂŁ sau de cĂŁtre operatori economici neautorizaĂži;
    b) efectuarea de activitĂŁĂži de instalare, reparare sau inspecĂžie a tahografelor ori a limitatoarelor de vitezĂŁ de cĂŁtre operatori economici având autorizaĂžia suspendatĂŁ sau cu termenul de valabilitate expirat ori fĂŁrĂŁ menĂžinerea condiĂžiilor iniĂžiale de autorizare;
    c) efectuarea de activitĂŁĂži de inspecĂžie a tahografelor de cĂŁtre operatori economici utilizând personal având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de cĂŁtre personal neatestat;
    d) atestarea efectuĂŁrii inspecĂžiilor tahografelor sau ale limitatoarelor de vitezĂŁ instalate pe un vehicul, fĂŁrĂŁ prezentarea acestuia;
    e) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspecĂžie a tahografelor ori a limitatoarelor de vitezĂŁ stabilite în reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1);
    f) divulgarea codului de securitate al cardului de atelier sau utilizarea cardului de atelier de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ decât titularul cardului;
    g) atestarea efectuĂŁrii inspecĂžiilor tahografelor având montate dispozitive destinate manipulĂŁrii sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital;
    h) aplicarea de sigilii a cĂŁror marcĂŁ aparĂžine unui alt operator economic sau de sigilii a cĂŁror marcĂŁ nu a fost notificatĂŁ cĂŁtre RAR, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1);
    i) efectuarea necorespunzĂŁtoare a inspecĂžiei, constatatĂŁ cu ocazia controlului efectuat de RAR în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) sau ale art. 10 alin. (6);
    j) nerespectarea prevederilor privind evidenĂža operaĂžiunilor efectuate asupra tahografelor, precum Âşi a datelor prevĂŁzute la art. 4 alin. (8);
    k) nerespectarea prevederilor art. 5 privind certificarea tahografelor noi sau reparate în ceea ce priveÂşte funcĂžionarea corectĂŁ Âşi exactitatea indicaĂžiilor Âşi înregistrĂŁrilor;
    l) neaducerea la îndeplinire a mĂŁsurilor dispuse de cĂŁtre personalul RAR în rapoartele de supraveghere;
    m) împiedicarea, sub orice formĂŁ, a personalului RAR de a exercita atribuĂžiile de serviciu;
    n) nerespectarea obligaĂžiilor de notificare prevĂŁzute la art. 4 alin. (9)."
    17. Articolul 13 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) ContravenĂžiile prevĂŁzute la art. 12 se sancĂžioneazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) cu amendĂŁ de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevĂŁzute la lit. d), g), h), j) Âşi m);
    b) cu amendĂŁ de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prevĂŁzute la lit. a), b), c), i) Âşi k);
    c) cu amendĂŁ de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru faptele prevĂŁzute la lit. f), e), l) Âşi n).
    (2) în cazul comiterii faptelor prevĂŁzute la art. 12, pe lângĂŁ amenzile contravenĂžionale prevĂŁzute la alin. (1) personalul împuternicit în acest scop de cĂŁtre Ministerul Transporturilor poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaĂžiei tehnice a operatorilor economici Âşi/sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a personalului implicat în activitatea de inspecĂžie a tahografelor, dupĂŁ caz, în conformitate cu reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (3) în urma rezultatelor auditurilor tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (6) sau la art. 10 alin. (6), RAR poate anula inspecĂžia tahografelor Âşi/sau a limitatoarelor de vitezĂŁ în cazurile stabilite prin reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1)."
    18. Titlul capitolul V "DispoziĂžii finale" se abrogĂŁ.
    19. Articolul 16 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 16
    Aparatura utilizatĂŁ în atelierele operatorilor economici autorizaĂži trebuie sĂŁ respecte cerinĂžele prevĂŁzute de legislaĂžia privind activitatea de metrologie."
    20. Articolul 17 va avea urmĂŁtorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) RAR Ăžine evidenĂža autorizaĂžiilor eliberate operatorilor economici, precum Âşi a celorlalte date stabilite în reglementĂŁrile tehnice prevĂŁzute la art. 4 alin. (1).
    (2) în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (6), RAR are acces la baza de date de evidenÞã a cardurilor de atelier a AutoritĂŁĂžii Rutiere Române - ARR."
    21. Articolul 18 se abrogĂŁ.
    ART. II
    (1) Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" este desemnatĂŁ ca autoritate naĂžionalĂŁ pentru omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miÂşcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf.
    (2) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene denumirea Âşi datele de contact ale autoritĂŁĂžii prevĂŁzute la alin. (1) Âşi, dupĂŁ caz, furnizeazĂŁ ulterior actualizĂŁri ale acestora.
    ART. III
    începând cu data de 1 ianuarie 2020 nu se mai acordĂŁ autorizaĂžii noi Âşi nu se mai prelungeÂşte valabilitatea celor existente în cazul operatorilor economici care nu respectĂŁ prevederile art. 6 alin. (1) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiĂžiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitezĂŁ, precum Âşi a condiĂžiilor de montare, reparare, reglare Âşi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere Âşi a limitatoarelor de vitezĂŁ, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din prezenta hotĂŁrâre.
    ART. IV
    în termen de 3 luni de la data publicĂŁrii prezentei hotĂŁrâri, Ministerul Transporturilor modificĂŁ Âşi completeazĂŁ ReglementĂŁrile privind condiĂžiile de montare, reparare Âşi verificare a tahografelor Âşi a limitatoarelor de vitezĂŁ, precum Âşi de autorizare a operatorilor economici care desfĂŁÂşoarĂŁ astfel de activitĂŁĂži - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008.
    ART. V
    Prezenta hotĂŁrâre intrĂŁ în vigoare la 3 luni de la data publicĂŁrii, cu excepĂžia art. I pct. 9 care intrĂŁ în vigoare la 1 ianuarie 2020 Âşi a art. IV care intrĂŁ în vigoare la data publicĂŁrii.

                              PRIM-MINISTRU
                              VASILICA-VIORICA DÃNCILÃ

                              ContrasemneazĂŁ:
                              Ministrul transporturilor,
                              Lucian ÂŞova

                              Ministrul economiei,
                              DĂŁnuĂž AndruÂşcĂŁ

                              Ministrul pentru mediul de afaceri, comerĂž Âşi antreprenoriat,
                              ÂŞtefan-Radu Oprea

                              Ministrul comunicaĂžiilor Âşi societĂŁĂžii informaĂžionale,
                              Petru Bogdan Cojocaru

                              Ministrul finanĂželor publice,
                              Eugen Orlando Teodorovici

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Teodor-Viorel MeleÂşcanu

                              p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                              Cristian-Gabriel Winzer,
                              secretar de stat

    BucureÂşti, 5 septembrie 2018.
    Nr. 693.

                              ---------------