├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea Hot─âr├órii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condi┼úiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control ├«n transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či a condi┼úiilor de montare, reparare, reglare ┼či verificare a aparatelor de control ├«n transporturile rutiere ┼či a limitatoarelor de vitez─â
                  HOT─éRâRE  Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea Hot─ârârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condi┼úiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či a condi┼úiilor de montare, reparare, reglare ┼či verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere ┼či a limitatoarelor de vitez─â

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 11 septembrie 2018

    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ┼či de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European ┼či al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozi┼úii ale legisla┼úiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,
    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. II lit. b) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 353/2015,

    Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

    ART. I
    Hot─ârârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condi┼úiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či a condi┼úiilor de montare, reparare, reglare ┼či verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere ┼či a limitatoarelor de vitez─â, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 19 august 2003, se modific─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. Titlul hot─ârârii va avea urm─âtorul cuprins:
    "HOT─éRâRE
privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mi┼čcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum ┼či autorizarea operatorilor economici care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de instalare, reparare sau inspec┼úie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de vitez─â".
    2. Titlul capitolului I "Defini┼úii ┼či dispozi┼úii generale" se abrog─â.
    3. Articolul 1 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 1
    Prevederile prezentei hot─ârâri stabilesc condi┼úiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mi┼čcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum ┼či la autorizarea operatorilor economici care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de instalare, reparare sau inspec┼úie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de vitez─â."
    4. Articolul 2 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 2
    în sensul prezentei hot─ârâri se aplic─â defini┼úiile prev─âzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ┼či de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European ┼či al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozi┼úii ale legisla┼úiei sociale în domeniul transporturilor rutiere."
    5. Titlul capitolului II "Norme privind tahografele" se abrog─â.
    6. Articolul 3 se abrog─â.
    7. Articolul 4 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectueaz─â numai de c─âtre operatori economici autoriza┼úi de c─âtre Regia Autonom─â "Registrul Auto Român", denumit─â în continuare RAR, în conformitate cu Reglement─ârile privind condi┼úiile de montare, reparare ┼či verificare a tahografelor ┼či a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či de autorizare a operatorilor economici care desf─â┼čoar─â astfel de activit─â┼úi - RNTR 8, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Activitatea de inspec┼úie a tahografelor se efectueaz─â de c─âtre RAR sau de c─âtre operatori economici autoriza┼úi de c─âtre RAR, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la alin. (1).
    (3) Eliberarea autoriza┼úiei tehnice pentru operatorii economici prev─âzu┼úi la alin. (1) ┼či (2), de c─âtre RAR, este condi┼úionat─â de asigurarea cerin┼úelor de obiectivitate ┼či neutralitate din reglement─ârile tehnice prev─âzute la alin. (1).
    (4) RAR efectueaz─â la operatorii economici autoriza┼úi audituri privind procedurile aplicate ┼či capabilitatea tehnic─â o dat─â la doi ani ┼či asigur─â supravegherea activit─â┼úii prin audituri tehnice inopinate.
    (5) Cheltuielile aferente activit─â┼úilor efectuate de RAR ┼či prev─âzute la alin. (2) - (4) se suport─â integral de c─âtre operatorii economici.
    (6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnic─â, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspec┼úiei tahografelor, inclusiv prin reinspectarea tahografelor efectuat─â de c─âtre RAR în atelierul operatorului economic autorizat, precum ┼či controlul modului de efectuare a repara┼úiilor tahografelor.
    (7) Operatorii economici autoriza┼úi trebuie s─â asigure posibilitatea conect─ârii informatice la sistemul na┼úional de supraveghere informatic─â a inspec┼úiilor tahografelor ┼či limitatoarelor de vitez─â, gestionat de RAR.
    (8) Operatorii economici autoriza┼úi trebuie s─â ┼úin─â eviden┼úa opera┼úiunilor efectuate asupra tahografelor, precum ┼či a datelor stabilite în reglement─ârile tehnice prev─âzute la alin. (1).
    (9) Operatorii economici autoriza┼úi trebuie s─â notifice RAR m─ârcile sigiliilor ┼či datele electronice de securitate utilizate, precum ┼či informa┼úiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, prev─âzute la art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    8. Articolul 5 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 5
    Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certific─â în ceea ce prive┼čte func┼úionarea corect─â ┼či exactitatea indica┼úiilor ┼či înregistr─ârilor de c─âtre produc─âtor sau de reprezentantul acestuia, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1)."
    9. Articolul 6 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) în vederea aplic─ârii corespunz─âtoare a prevederilor art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, personalul operatorilor economici autoriza┼úi care efectueaz─â inspec┼úia tahografelor trebuie s─â fie atestat de c─âtre RAR în ceea ce prive┼čte competen┼úa profesional─â, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Pentru ob┼úinerea atest─ârii, solicitan┼úii trebuie s─â îndeplineasc─â condi┼úiile necesare ┼či s─â urmeze în prealabil un program de instruire organizat de un produc─âtor de tahografe sau de un produc─âtor de dispozitive de inspec┼úie a tahografelor agrea┼úi de RAR, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (3) Programul de instruire prev─âzut la alin. (2) poate fi organizat ┼či de reprezentan┼úi ai produc─âtorilor de tahografe sau ai produc─âtorilor de dispozitive de inspec┼úie a tahografelor, împuternici┼úi în acest scop de ace┼čtia ┼či agrea┼úi de RAR."
    10. Articolul 7 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 7
    Inspec┼úiile periodice ale tahografelor montate pe autovehicule se efectueaz─â la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1)."
    11. Titlul capitolului III "Norme privind limitatoarele de vitez─â" se abrog─â.
    12. Articolele 8 ┼či 9 se abrog─â.
    13. Articolul 10 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a limitatoarelor de vitez─â se efectueaz─â numai de c─âtre operatori economici autoriza┼úi de c─âtre RAR, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Activitatea de inspec┼úie a limitatoarelor de vitez─â se efectueaz─â de c─âtre RAR sau de c─âtre operatori economici autoriza┼úi de c─âtre RAR, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (3) Eliberarea autoriza┼úiei tehnice pentru operatorii economici prev─âzu┼úi la alin. (1) ┼či (2), de c─âtre RAR, este condi┼úionat─â de asigurarea cerin┼úelor de obiectivitate ┼či neutralitate prev─âzute în reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (4) RAR efectueaz─â la operatorii economici autoriza┼úi audituri privind procedurile aplicate ┼či capabilitatea tehnic─â o dat─â la 2 ani ┼či asigur─â supravegherea activit─â┼úii prin audituri tehnice inopinate.
    (5) Cheltuielile aferente activit─â┼úilor efectuate de RAR ┼či prev─âzute la alin. (2) - (4) se suport─â integral de c─âtre operatorii economici.
    (6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnic─â, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspec┼úiei limitatoarelor de vitez─â, inclusiv prin reinspec┼úia acestora efectuat─â de c─âtre RAR în atelierul operatorului economic autorizat.
    (7) Operatorii economici autoriza┼úi trebuie s─â asigure posibilitatea conect─ârii informatice la sistemul na┼úional de supraveghere informatic─â a inspec┼úiilor tahografelor ┼či limitatoarelor de vitez─â, gestionat de RAR."
    14. Articolul 11 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Inspec┼úiile periodice ale limitatoarelor de vitez─â trebuie efectuate la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Viteza maxim─â reglat─â trebuie s─â fie indicat─â pe o pl─âcu┼ú─â aplicat─â într-un loc vizibil."
    15. Titlul capitolului IV "Contraven┼úii ┼či sanc┼úiuni" se abrog─â.
    16. Articolul 12 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 12
    Constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu au fost s─âvâr┼čite în astfel de condi┼úii încât s─â constituie infrac┼úiuni potrivit legii penale, urm─âtoarele fapte:
    a) efectuarea de activit─â┼úi de instalare, reparare sau inspec┼úie a tahografelor ori a limitatoarelor de vitez─â de c─âtre operatori economici având autoriza┼úia tehnic─â anulat─â sau de c─âtre operatori economici neautoriza┼úi;
    b) efectuarea de activit─â┼úi de instalare, reparare sau inspec┼úie a tahografelor ori a limitatoarelor de vitez─â de c─âtre operatori economici având autoriza┼úia suspendat─â sau cu termenul de valabilitate expirat ori f─âr─â men┼úinerea condi┼úiilor ini┼úiale de autorizare;
    c) efectuarea de activit─â┼úi de inspec┼úie a tahografelor de c─âtre operatori economici utilizând personal având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de c─âtre personal neatestat;
    d) atestarea efectu─ârii inspec┼úiilor tahografelor sau ale limitatoarelor de vitez─â instalate pe un vehicul, f─âr─â prezentarea acestuia;
    e) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspec┼úie a tahografelor ori a limitatoarelor de vitez─â stabilite în reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1);
    f) divulgarea codului de securitate al cardului de atelier sau utilizarea cardului de atelier de c─âtre alt─â persoan─â decât titularul cardului;
    g) atestarea efectu─ârii inspec┼úiilor tahografelor având montate dispozitive destinate manipul─ârii sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital;
    h) aplicarea de sigilii a c─âror marc─â apar┼úine unui alt operator economic sau de sigilii a c─âror marc─â nu a fost notificat─â c─âtre RAR, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1);
    i) efectuarea necorespunz─âtoare a inspec┼úiei, constatat─â cu ocazia controlului efectuat de RAR în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) sau ale art. 10 alin. (6);
    j) nerespectarea prevederilor privind eviden┼úa opera┼úiunilor efectuate asupra tahografelor, precum ┼či a datelor prev─âzute la art. 4 alin. (8);
    k) nerespectarea prevederilor art. 5 privind certificarea tahografelor noi sau reparate în ceea ce prive┼čte func┼úionarea corect─â ┼či exactitatea indica┼úiilor ┼či înregistr─ârilor;
    l) neaducerea la îndeplinire a m─âsurilor dispuse de c─âtre personalul RAR în rapoartele de supraveghere;
    m) împiedicarea, sub orice form─â, a personalului RAR de a exercita atribu┼úiile de serviciu;
    n) nerespectarea obliga┼úiilor de notificare prev─âzute la art. 4 alin. (9)."
    17. Articolul 13 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 12 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cu amend─â de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prev─âzute la lit. d), g), h), j) ┼či m);
    b) cu amend─â de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prev─âzute la lit. a), b), c), i) ┼či k);
    c) cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru faptele prev─âzute la lit. f), e), l) ┼či n).
    (2) în cazul comiterii faptelor prev─âzute la art. 12, pe lâng─â amenzile contraven┼úionale prev─âzute la alin. (1) personalul împuternicit în acest scop de c─âtre Ministerul Transporturilor poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autoriza┼úiei tehnice a operatorilor economici ┼či/sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a personalului implicat în activitatea de inspec┼úie a tahografelor, dup─â caz, în conformitate cu reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (3) în urma rezultatelor auditurilor tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (6) sau la art. 10 alin. (6), RAR poate anula inspec┼úia tahografelor ┼či/sau a limitatoarelor de vitez─â în cazurile stabilite prin reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1)."
    18. Titlul capitolul V "Dispozi┼úii finale" se abrog─â.
    19. Articolul 16 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 16
    Aparatura utilizat─â în atelierele operatorilor economici autoriza┼úi trebuie s─â respecte cerin┼úele prev─âzute de legisla┼úia privind activitatea de metrologie."
    20. Articolul 17 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) RAR ┼úine eviden┼úa autoriza┼úiilor eliberate operatorilor economici, precum ┼či a celorlalte date stabilite în reglement─ârile tehnice prev─âzute la art. 4 alin. (1).
    (2) în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (6), RAR are acces la baza de date de eviden┼ú─â a cardurilor de atelier a Autorit─â┼úii Rutiere Române - ARR."
    21. Articolul 18 se abrog─â.
    ART. II
    (1) Regia Autonom─â "Registrul Auto Român" este desemnat─â ca autoritate na┼úional─â pentru omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mi┼čcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf.
    (2) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene denumirea ┼či datele de contact ale autorit─â┼úii prev─âzute la alin. (1) ┼či, dup─â caz, furnizeaz─â ulterior actualiz─âri ale acestora.
    ART. III
    începând cu data de 1 ianuarie 2020 nu se mai acord─â autoriza┼úii noi ┼či nu se mai prelunge┼čte valabilitatea celor existente în cazul operatorilor economici care nu respect─â prevederile art. 6 alin. (1) din Hot─ârârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condi┼úiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či a condi┼úiilor de montare, reparare, reglare ┼či verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere ┼či a limitatoarelor de vitez─â, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din prezenta hot─ârâre.
    ART. IV
    în termen de 3 luni de la data public─ârii prezentei hot─ârâri, Ministerul Transporturilor modific─â ┼či completeaz─â Reglement─ârile privind condi┼úiile de montare, reparare ┼či verificare a tahografelor ┼či a limitatoarelor de vitez─â, precum ┼či de autorizare a operatorilor economici care desf─â┼čoar─â astfel de activit─â┼úi - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008.
    ART. V
    Prezenta hot─ârâre intr─â în vigoare la 3 luni de la data public─ârii, cu excep┼úia art. I pct. 9 care intr─â în vigoare la 1 ianuarie 2020 ┼či a art. IV care intr─â în vigoare la data public─ârii.

                              PRIM-MINISTRU
                              VASILICA-VIORICA D─éNCIL─é

                              Contrasemneaz─â:
                              Ministrul transporturilor,
                              Lucian ┼×ova

                              Ministrul economiei,
                              D─ânu┼ú Andru┼čc─â

                              Ministrul pentru mediul de afaceri, comer┼ú ┼či antreprenoriat,
                              ┼×tefan-Radu Oprea

                              Ministrul comunica┼úiilor ┼či societ─â┼úii informa┼úionale,
                              Petru Bogdan Cojocaru

                              Ministrul finan┼úelor publice,
                              Eugen Orlando Teodorovici

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Teodor-Viorel Mele┼čcanu

                              p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                              Cristian-Gabriel Winzer,
                              secretar de stat

    Bucure┼čti, 5 septembrie 2018.
    Nr. 693.

                              ---------------