HOTARARE Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza
                  HOTARARE  Nr. 693/2018 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza

    Text în vigoare începand cu data de 19 octombrie 2018*)
 

   Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 19 octombrie 2018.

    Act de baza
    Hotararea Guvernului nr. 693/2018, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 11 septembrie 2018

    Acte modificatoare
    Rectificarea publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 19 octombrie 2018

    

    Avand în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere,
    în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2015,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Hotararea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 19 august 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul hotararii va avea urmatorul cuprins:
    "HOTARARE
privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miscare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum si autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteza".

    2. Titlul "Capitolul I Definitii si dispozitii generale" se abroga.

    3. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miscare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum si la autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteza."
    4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 2
    în sensul prezentei hotarari se aplica definitiile prevazute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    5. Titlul "Capitolul II Norme privind tahografele" se abroga.

    6. Articolul 3 se abroga.
    7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectueaza numai de catre operatori economici autorizati de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman», denumita în continuare RAR, în conformitate cu Reglementarile privind conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si de autorizare a operatorilor economici care desfasoara astfel de activitati - RNTR 8, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
    (2) Activitatea de inspectie a tahografelor se efectueaza de catre RAR sau de catre operatori economici autorizati de catre RAR, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la alin. (1).
    (3) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1) si (2), de catre RAR, este conditionata de asigurarea cerintelor de obiectivitate si neutralitate din reglementarile tehnice prevazute la alin. (1).
    (4) RAR efectueaza la operatorii economici autorizati audituri privind procedurile aplicate si capabilitatea tehnica o data la doi ani si asigura supravegherea activitatii prin audituri tehnice inopinate.
    (5) Cheltuielile aferente activitatilor efectuate de RAR si prevazute la alin. (2) - (4) se suporta integral de catre operatorii economici.
    (6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnica, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspectiei tahografelor, inclusiv prin reinspectarea tahografelor efectuata de catre RAR în atelierul operatorului economic autorizat, precum si controlul modului de efectuare a reparatiilor tahografelor.
    (7) Operatorii economici autorizati trebuie sa asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul national de supraveghere informatica a inspectiilor tahografelor si limitatoarelor de viteza, gestionat de RAR.
    (8) Operatorii economici autorizati trebuie sa tina evidenta operatiunilor efectuate asupra tahografelor, precum si a datelor stabilite în reglementarile tehnice prevazute la alin. (1).
    (9) Operatorii economici autorizati trebuie sa notifice RAR marcile sigiliilor si datele electronice de securitate utilizate, precum si informatiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, prevazute la art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    8. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 5
    Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certifica în ceea ce priveste functionarea corecta si exactitatea indicatiilor si înregistrarilor de catre producator sau de reprezentantul acestuia, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1)."
    9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) în vederea aplicarii corespunzatoare a prevederilor art. 24 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, personalul operatorilor economici autorizati care efectueaza inspectia tahografelor trebuie sa fie atestat de catre RAR în ceea ce priveste competenta profesionala, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (2) Pentru obtinerea atestarii, solicitantii trebuie sa îndeplineasca conditiile necesare si sa urmeze în prealabil un program de instruire organizat de un producator de tahografe sau de un producator de dispozitive de inspectie a tahografelor agreati de RAR, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (3) Programul de instruire prevazut la alin. (2) poate fi organizat si de reprezentanti ai producatorilor de tahografe sau ai producatorilor de dispozitive de inspectie a tahografelor, împuterniciti în acest scop de acestia si agreati de RAR."
    10. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 7
    Inspectiile periodice ale tahografelor montate pe autovehicule se efectueaza la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1)."

    11. Titlul "Capitolul III Norme privind limitatoarele de viteza" se abroga.

    12. Articolele 8 si 9 se abroga.
    13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Activitatea de instalare sau reparare a limitatoarelor de viteza se efectueaza numai de catre operatori economici autorizati de catre RAR, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (2) Activitatea de inspectie a limitatoarelor de viteza se efectueaza de catre RAR sau de catre operatori economici autorizati de catre RAR, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (3) Eliberarea autorizatiei tehnice pentru operatorii economici prevazuti la alin. (1) si (2), de catre RAR, este conditionata de asigurarea cerintelor de obiectivitate si neutralitate prevazute în reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (4) RAR efectueaza la operatorii economici autorizati audituri privind procedurile aplicate si capabilitatea tehnica o data la 2 ani si asigura supravegherea activitatii prin audituri tehnice inopinate.
    (5) Cheltuielile aferente activitatilor efectuate de RAR si prevazute la alin. (2) - (4) se suporta integral de catre operatorii economici.
    (6) Auditul tehnic cuprinde supravegherea tehnica, inclusiv prin mijloace informatice, controlul modului de efectuare a inspectiei limitatoarelor de viteza, inclusiv prin reinspectia acestora efectuata de catre RAR în atelierul operatorului economic autorizat.
    (7) Operatorii economici autorizati trebuie sa asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul national de supraveghere informatica a inspectiilor tahografelor si limitatoarelor de viteza, gestionat de RAR."
    14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Inspectiile periodice ale limitatoarelor de viteza trebuie efectuate la cel mult 2 ani, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (2) Viteza maxima reglata trebuie sa fie indicata pe o placuta aplicata într-un loc vizibil."

    15. Titlul "Capitolul IV Contraventii si sanctiuni" se abroga.

    16. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 12
    Constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite în astfel de conditii încat sa constituie infractiuni potrivit legii penale, urmatoarele fapte:
    a) efectuarea de activitati de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteza de catre operatori economici avand autorizatia tehnica anulata sau de catre operatori economici neautorizati;
    b) efectuarea de activitati de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteza de catre operatori economici avand autorizatia suspendata sau cu termenul de valabilitate expirat ori fara mentinerea conditiilor initiale de autorizare;
    c) efectuarea de activitati de inspectie a tahografelor de catre operatori economici utilizand personal avand certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de catre personal neatestat;
    d) atestarea efectuarii inspectiilor tahografelor sau ale limitatoarelor de viteza instalate pe un vehicul, fara prezentarea acestuia;
    e) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor ori a limitatoarelor de viteza stabilite în reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1);
    f) divulgarea codului de securitate al cardului de atelier sau utilizarea cardului de atelier de catre alta persoana decat titularul cardului;
    g) atestarea efectuarii inspectiilor tahografelor avand montate dispozitive destinate manipularii sau avand instalate softuri neautorizate în tahograful digital;
    h) aplicarea de sigilii a caror marca apartine unui alt operator economic sau de sigilii a caror marca nu a fost notificata catre RAR, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1);
    i) efectuarea necorespunzatoare a inspectiei, constatata cu ocazia controlului efectuat de RAR în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) sau ale art. 10 alin. (6);
    j) nerespectarea prevederilor privind evidenta operatiunilor efectuate asupra tahografelor, precum si a datelor prevazute la art. 4 alin. (8);
    k) nerespectarea prevederilor art. 5 privind certificarea tahografelor noi sau reparate în ceea ce priveste functionarea corecta si exactitatea indicatiilor si înregistrarilor;
    l) neaducerea la îndeplinire a masurilor dispuse de catre personalul RAR în rapoartele de supraveghere;
    m) împiedicarea, sub orice forma, a personalului RAR de a exercita atributiile de serviciu;
    n) nerespectarea obligatiilor de notificare prevazute la art. 4 alin. (9)."
    17. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Contraventiile prevazute la art. 12 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevazute la lit. d), g), h), j) si m);
    b) cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru faptele prevazute la lit. a), b), c), i) si k);
    c) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru faptele prevazute la lit. f), e), l) si n).
    (2) în cazul comiterii faptelor prevazute la art. 12, pe langa amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) personalul împuternicit în acest scop de catre Ministerul Transporturilor poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizatiei tehnice a operatorilor economici si/sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a personalului implicat în activitatea de inspectie a tahografelor, dupa caz, în conformitate cu reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (3) în urma rezultatelor auditurilor tehnice prevazute la art. 4 alin. (6) sau la art. 10 alin. (6), RAR poate anula inspectia tahografelor si/sau a limitatoarelor de viteza în cazurile stabilite prin reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1)."

    18. Titlul "Capitolul V Dispozitii finale" se abroga.

    19. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 16
    Aparatura utilizata în atelierele operatorilor economici autorizati trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia privind activitatea de metrologie."
    20. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) RAR tine evidenta autorizatiilor eliberate operatorilor economici, precum si a celorlalte date stabilite în reglementarile tehnice prevazute la art. 4 alin. (1).
    (2) în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (6), RAR are acces la baza de date de evidenta a cardurilor de atelier a Autoritatii Rutiere Romane - ARR."
    21. Articolul 18 se abroga.
    ART. II
    (1) Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" este desemnata ca autoritate nationala pentru omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miscare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf.
    (2) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene denumirea si datele de contact ale autoritatii prevazute la alin. (1) si, dupa caz, furnizeaza ulterior actualizari ale acestora.
    ART. III
    începand cu data de 1 ianuarie 2020 nu se mai acorda autorizatii noi si nu se mai prelungeste valabilitatea celor existente în cazul operatorilor economici care nu respecta prevederile art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea conditiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a conditiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din prezenta hotarare.
    ART. IV
    în termen de 3 luni de la data publicarii prezentei hotarari, Ministerul Transporturilor modifica si completeaza Reglementarile privind conditiile de montare, reparare si verificare a tahografelor si a limitatoarelor de viteza, precum si de autorizare a operatorilor economici care desfasoara astfel de activitati - RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2008.
    ART. V
    Prezenta hotarare intra în vigoare la 3 luni de la data publicarii, cu exceptia art. I pct. 9 care intra în vigoare la 1 ianuarie 2020 si a art. IV care intra în vigoare la data publicarii.

                              ---------------