ORDONANTA DE URGENTA Nr. 221/2020 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
            ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 221/2020 din 30 decembrie 2020
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1329 din 31 decembrie 2020

    Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2020/1.054 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la duratele de conducere zilnice si saptamânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamânal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249 din 31 iulie 2020, act normativ cu aplicabilitate directa si efect direct în toate statele membre, care a intrat în vigoare în a douazecea zi de la data publicarii, cu exceptia articolului 1 punctul 15 si a articolului 2 punctul 12, care se aplica de la 31 decembrie 2024,
    luând în considerare necesitatea asigurarii imediate la nivel national a cadrului de aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.054 care, pentru domeniul reglementat de acesta, este reprezentat la nivelul legislatiei primare de Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
    în scopul corelarii clasificarii unor încalcari prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu clasificarea încalcarilor legislatiei sociale în transportul rutier, prevazuta în Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste clasificarea încalcarilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de catre un operator de transport rutier a bunei reputatii si de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului,
    Tinând cont de faptul ca actele cu forta juridica obligatorie, precum regulamentul european, stabilesc în sarcina statelor membre obligatia de a adopta anumite norme privind masurile aplicabile în cazul încalcarii acestuia, asigurându-se ca acestea sunt puse în aplicare,
    în acest context, jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr. 72/2017 sau Decizia nr. 405/2018) precizeaza ca autoritatile statului român s-au angajat, în conformitate cu dispozitiile art. 148 alin. (4) din Constitutia României, republicata, sa garanteze ducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din tratatele constitutive ale UE, din reglementarile UE cu caracter obligatoriu si din actul de aderare, în acest sens, Guvernul fiind abilitat din punct de vedere constitutional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemâna, si garanteze îndeplinirea obligatiilor României fata de UE,
    având în vedere si unele aspecte statuate de Curtea Constitutionala a României prin Decizia nr. 1.622/2011, potrivit carora: "Curtea mai retine ca România, fiind un stat de drept, care face parte din Uniunea Europeana si care si-a asumat anumite obligatii fata de aceasta în baza art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia României, trebuie sa respecte prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si sa asigure ducerea la îndeplinire a cerintelor celorlalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu.",
    Tinând cont de obiectivele generale ale Regulamentului (UE) 2020/1.054, anume îmbunatatirea sigurantei rutiere si a conditiilor de munca pentru conducatorii auto din Uniune prin armonizarea normelor referitoare la duratele de conducere, pauze si perioadele de repaus în transportul rutier, precum si armonizarea normelor privind utilizarea si asigurarea aplicarii tahografelor,
    în considerarea faptului ca lipsa unei interventii legislative imediate privind stabilirea unor norme nationale referitoare la sanctiunile aplicabile în cazul nerespectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.054 are ca efect crearea unei stari de incertitudine juridica si aparitia unor dificultati de ordin practic, care ar putea conduce la prejudicierea întreprinderilor si a operatorilor de transport rutier,
    pentru evitarea situatiei ca un demers legislativ ordinar sa nu poata fi finalizat în termen util pentru a se preveni consecintele mai sus amintite,
    având în vedere necesitatea eliminarii urgente a acestei carente si considerând ca aceasta este o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amânata si care contribuie la îndeplinirea unor obligatii asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
    luând în considerare si faptul ca, prin prisma aspectelor mentionate anterior, în absenta unui cadru legal adecvat, care poate fi asigurat prin adoptarea unor dispozitii legale noi, conform prezentului act normativ, consecintele negative imediate sunt reprezentate si de o eventuala declansare de catre Comisia Europeana a procedurii privind neîndeplinirea obligatiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene,
   Tinând seama de faptul ca, raportat si la termenul de aplicare mentionat mai sus, este necesara adoptarea de urgenta la nivel national a unor dispozitii legale în concordanta, iar institutiile responsabile sa beneficieze de instrumente adecvate în scopul implementarii eficiente a regulamentului,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Prezenta ordonanta stabileste cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.054 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la duratele de conducere zilnice si saptamânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamânal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2020/1.054."
    2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 2
    Operatiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a) - d), f) - h) si j) - r) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor art. 5 - 9 din acest regulament."
    3. La articolul 4, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 2020/1.054, ale Acordului AETR si ale prezentei ordonante se va desfasura atât în trafic, cât si la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
    ...................................................................
    (4) Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 2020/1.054 si ale Acordului AETR este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator national."
    4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) în aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 si a art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, întreprinderea/operatorul de transport rutier raspunde pentru încalcarile comise de catre conducatorii auto angajati sau pusi la dispozitie, chiar daca aceste încalcari au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei tari terte, în cazul în care nu a respectat obligatiile care îi revin în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol si cu articolul 10 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 si art. 33 alin. (1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
    (5) în sensul prezentei ordonante, expresia «diagrama tahografica» semnifica foaia de înregistrare prevazuta de art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, expresia «cartela tahografica» semnifica cardul de conducator auto prevazut de art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, iar expresia «echipament/aparatura de înregistrare» semnifica tahograful prevazut de art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."
    5. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Urmatoarele fapte reprezinta încalcari deosebit de grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni".
    6. La articolul (8) alineatul (1), literele e) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerintelor legale;
    ...................................................................
    j) prezenta în vehicul si/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil sa modifice înregistrarile tahografului sau falsificarea foilor de inregistrare sau a datelor descarcate de pe tahograf si/sau de pe cartela conducatorului auto."
    7. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:
    "k) refuzul conducatorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, catre atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspectia tahografelor ori a limitatoarelor de viteza, în vederea verificarii integritatii tahografului;
    l) refuzul atelierului autorizat pentru instalarea, repararea sau inspectia tahografelor ori a limitatoarelor de viteza de a efectua verificarea integrittaii tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier."
    8. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Urmatoarele fapte reprezinta încalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:".
    9. La articolul 8 alineatul (2), literele m) si hh) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "m) remunerarea de catre întreprindere/operatorul de transport rutier a conducatorilor auto angajati sau pusi la dispozitia sa în functie de distanta parcursa, de rapiditatea livrarii si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa încurajeze încalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
    ...................................................................
    hh) nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus saptamânal sau nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6b) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind compensarea în cazul efectuarii perioadelor de repaus saptamânal reduse".
    10. La articolul 8 alineatul (2), dupa litera jj) se introduc cinci noi litere, literele kk) - oo), cu urmatorul cuprins:
    "kk) depasirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore dupa perioada precedenta de repaus normala, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    ll) nerespectarea perioadei de repaus saptamânal luat dupa 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situatia în care aceasta este mai mica sau egala cu 65 de ore, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    mm) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 si 6,00, în situatia în care aceasta este mai mare sau egala cu 4,5 ore înainte de pauza, daca vehiculul nu este condus de mai multi conducatori auto, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    nn) depasirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore dupa perioada precedenta de repaus saptamânal cu 12 ore sau mai mult;
    oo) utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat".
    11. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Urmatoarele fapte reprezinta încalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:".
    12. La articolul 8 alineatul (3), dupa litera u) se introduc noua noi litere, literele v) - dd), cu urmatorul cuprins:
    "v) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind înregistrarea activitatilor desfasurate de conducatorul auto pe foaia de înregistrare, pe un document imprimat sau cu ajutorul functiei de introducere manuala de date oferita de tahograf;
    w) efectuarea, de catre un conducator auto care face parte dintr-un echipaj, a pauzei de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducator auto, în cazul în care persoana care face pauza este implicata în asistarea celei care conduce vehiculul;
    x) nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus zilnic normal si redus, în cazul în care acesta însoteste un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul;
    y) nerespectarea de catre conducatorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligatiei de înlocuire de catre un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepartat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepartarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
    z) neefectuarea de catre un atelier autorizat a verificarii si calibrarii tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
    aa) depasirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore dupa perioada precedenta de repaus normala, cu 3 - 12 ore, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    bb) nerespectarea perioadei de repaus saptamânal luat dupa 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situatia în care este cuprinsa între 65 - 67 ore, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    cc) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 si 6,00, în situatia în care aceasta este mai mare de 3 ore si mai mica de 4,5 ore înainte de pauza, daca vehiculul nu este condus de mai multi conducatori auto, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul CE nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    dd) depasirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore dupa perioada precedenta de repaus saptamânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 12 ore."
    13. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Urmatoarele fapte reprezinta încalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 si, dupa caz, ale Acordului AETR ai constituie contraventii:".
    14. La articolul 8 alineatul (4), dupa litera s) se introduc opt noi litere, literele t) - z), cu urmatorul cuprins:
    "t) nerespectarea de catre conducatorul auto a prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind conditiile în care conducatorul auto poate deroga de la art. 6 - 9 din acelasi regulament, indicarea manuala a cauzei derogarii sau compensarea perioadei de prelungire;
    t,) nerespectarea de catre conducatorul auto a obligatiei de a preschimba cardul de conducator auto cu unul nou, la solicitarea autoritatii competente, daca este necesar pentru a se conforma specificatiilor tehnice relevante;
    u) depasirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore dupa perioada precedenta de repaus normala, cu pâna la 3 ore, în cazul aplicarii derogarii prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de catre un conducator auto care asigura un singur serviciu ocazional de transport international de persoane;
    v) depasirea a 6 perioade consecutive de 24 ore dupa perioada precedenta de repaus saptamânal, cu pâna la 3 ore;
    w) nerespectarea de catre întreprindere/operatorul de transport rutier a obligatiilor prevazute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    x) nerespectarea de catre întreprindere/operatorul de transport rutier a obligatiei de a organiza activitatea conducatorilor auto în conditiile prevazute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    y) nerespectarea de catre întreprindere/operatorul de transport rutier a obligatiei de a pastra la sediu documentele care atesta îndeplinirea obligatiei de a organiza activitatea conducatorilor auto în conditiile prevazute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;
    z) efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus saptamânal normale si a oricarei perioade de repaus saptamânal de mai mult de 45 de ore luata în compensatie pentru perioade de repaus saptamânal reduse anterioare."
    15. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii sau conducatorului auto, dupa caz, pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) - k), respectiv atelierului autorizat, pentru fapta prevazuta la lit. l);
    b) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. m), n), p), s), aa), dd) si jj);
    c) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) - l), o), q), r), s,) - w), y), z), bb), cc), ee) - ii) si kk) - oo);
    d) cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto, operatorului de transport rutier/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (2) lit. x);
    e) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplica atelierului autorizat pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (3) lit. z);
    f) cu avertisment sau cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) - k), m) - y) si aa) - dd);
    g) cu avertisment sau cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevazuta la art. 8 alin. (3) lit. l);
    h) cu avertisment sau cu amenda de la 250 lei la 500 lei, care se aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevazuta la art. 8 alin. (4) lit. w) - y);
    i) cu avertisment sau cu amenda de la 250 lei la 500 lei, care se aplica, dupa caz, conducatorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a) - v) si z)."
    16. La articolul 9 alineatul (4), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), care va avea urmatorul cuprins:
    "e) personalul cu atributii de control din cadrul Registrului Auto Român, la sediul atelierelor autorizate pentru instalarea, repararea sau inspectia tahografelor ori a limitatoarelor de viteza."
    17. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Detinatorul autovehiculului suporta costurile verificarii de catre atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspectia tahografelor ori a limitatoarelor de viteza a integritatii tahografului, ca urmare a solicitarii inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cazul în care, în urma verificarii, se constata ca integritatea tahografului a fost afectata.
    (6) în cazul prevazut la alin. (5), daca în urma verificarii nu se constata ca integritatea tahografului a fost afectata, costurile verificarii se suporta de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier."
    18. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se abroga.
    ART. II
    (1) în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va actualiza Normele metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Actualizarea Normelor metodologice, prevazuta la alin. (1), va cuprinde cel putin urmatoarele:
    a) prevederi detaliate privind directionarea vehiculului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, catre un atelier autorizat în vederea realizarii de teste suplimentare pentru verificarea integritatii tahografului, în cazul în care exista suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabila privind existenta unei fraudari a tahografului;
    b) prevederi detaliate privind modalitatile prin care întreprinderea/operatorul de transport rutier asigura respectarea obligatiei de a organiza activitatea conducatorilor auto în conditiile prevazute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    c) norme care asigura o protectie corespunzatoare în ceea ce priveste duratele de conducere permise si pauzele si perioadele de repaus obligatorii pentru conducatorii auto ai vehiculelor prevazute la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
    ART. III
    (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii notifica Comisiei Europene regimul sanctiunilor prevazut în Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, împreuna cu metoda si criteriile alese la nivel national pentru evaluarea proportionalitatii.
    (2) Personalul cu atributii de control, prevazut la art. 9 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal în aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1054 se efectueaza exclusiv în scopul verificarii respectarii acestui regulament si a Regulamentelor (CE) nr. 561/2006, (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 si (CE) nr. 1.073/2009, a Directivelor 2002/15/CE, 92/6/CEE si 92/106/CEE si, în masura în care este vizata detasarea lucratorilor în sectorul transportului rutier, a Directivelor 96/71/CE, 2014/67/UE si (UE) 2020/1057.
    ART. IV
    Prin hotarâre a Guvernului se modifica si/sau se completeaza actele normative care stabilesc conditiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de miscare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum si conditiile referitoare la autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de instalare, reparare sau inspectie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteza.
    ART. V
    Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. I pct. 5 - 15, care intra în vigoare la 10 zile de la data publicarii.

                              PRIM-MINISTRU
                              FLORIN-VASILE CATU

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Catalin Drula

                              p. Ministrul afacerilor interne,
                              Raed Arafat,
                              secretar de stat

                              Ministrul muncii si protectiei sociale,
                              Raluca Turcan

                              Ministrul afacerilor externe,
                              Bogdan Lucian Aurescu

    Bucuresti, 30 decembrie 2020.
    Nr. 221.

                              ---------------