închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTARARE Nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei
                    HOTARARE   Nr. 707/2006 din  7 iunie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei

    Text în vigoare începand cu data de 20 noiembrie 2021
 

   Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 10 noiembrie 2021.

  Hotararea Guvernului nr. 707/2006, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006

    Acte modificatoare
  Hotararea Guvernului nr. 1184/2021
  Hotararea Guvernului nr. 790/2014
  Hotararea Guvernului nr. 875/2010
  Hotararea Guvernului nr. 544/2010
  Hotararea Guvernului nr. 946/2007
  Hotararea Guvernului nr. 797/2007

    Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma   etc.
 
    în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Prezenta hotarare se aplica începand cu data intrarii în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.
    ART. 3
    Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXa*)

    *) Anexa este reprodusa în facsimil.

                                   REGULAMENTUL
                      de aplicare a Codului vamal al Romaniei

    PARTEA I
    DISPOZI?II GENERALE DE APLICARE

    TITLUL I
    DISPOZI?II GENERALE

    CAPITOLUL I
    Definitii

    ART. 1
    (1) în sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos, au urmatoarea semnificatie:
    1. Cod vamal - Codul vamal al Romaniei aprobat prin Legea nr. 86/2006.

    1^1. Frontiera - frontiera de stat a Romaniei care reprezinta si frontiera externa a Uniunii Europene.

    2. *** Abrogat
    3. *** Abrogat
    4. *** Abrogat
    5. *** Abrogat
    6. *** Abrogat
 
    7. Elemente de taxare - nivelul taxei vamale prevazute în Tariful vamal, regulile de determinare a valorii în vama, cursul de schimb valutar utilizat si regulile de origine aplicabile.

    8. *** Abrogat
    (2) *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 2 *** Abrogat
    ART. 3 *** Abrogat
    ART. 4 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 5 *** Abrogat
    ART. 6 *** Abrogat
    ART. 7 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 8 *** Abrogat
    ART. 9 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V *** Abrogat

 
    ART. 10 *** Abrogat

 
    TITLUL II
    INFORMA?II OBLIGATORII

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 11 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II
    Procedura de obtinere a informatiilor obligatorii si de notificare a solicitantului

 
    ART. 12
    (1) Cererile de informatii obligatorii prevazute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare, se adreseaza Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (1^1) Autoritatea Nationala a Vamilor comunica la Comisia Europeana informatiile referitoare la autoritatea vamala romana competenta sa primeasca cererile prevazute la art. 6 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 si sa elibereze informatii obligatorii, precum si datele prevazute la art. 8 alin. (1) din acelasi regulament.
    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
    (4) *** Abrogat
    (5) *** Abrogat
 
    ART. 13 *** Abrogat
    ART. 14 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 15 *** Abrogat
    ART. 16 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 17 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V
    Alte informatii

    ART. 18
    (1) Orice persoana are dreptul sa solicite autoritatii vamale informatii privind aplicarea reglementarilor vamale.
    (2) Cererea trebuie sa fie redactata în limba romana si sa contina numele si adresa, respectiv denumirea si sediul solicitantului, precum si obiectul acesteia.
    (3) Daca autoritatea vamala constata ca cererea nu contine toate elementele necesare, solicitantul va fi invitat sa furnizeze datele care lipsesc.
    ART. 19
    (1) Cererea privind informatiile se adreseaza biroului vamal la care urmeaza sa fie efectuata operatiunea de vamuire.
    (2) Daca informatiile se refera la marfuri prezentate la biroul vamal sau la marfuri pentru care au fost efectuate formalitatile vamale, solicitarea se adreseaza direct biroului vamal în a carui evidenta se afla aceste marfuri.
    (3) în cazul în care informatiile furnizate de biroul vamal nu sunt satisfacatoare, titularul cererii se poate adresa directiei regionale vamale în a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal, prezentand si o copie dupa raspunsul primit.
    (4) în situatia în care nu este multumit de informatiile primite, titularul se poate adresa si Autoritatii Nationale a Vamilor, prezentand o copie a raspunsurilor anterior primite.

 
    TITLUL III *** Abrogat

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 20 *** Abrogat
    ART. 21 *** Abrogat
    ART. 22 *** Abrogat
    ART. 23 *** Abrogat
    ART. 24 *** Abrogat
    ART. 25 *** Abrogat
    ART. 26 *** Abrogat
    ART. 27 *** Abrogat
    ART. 28 *** Abrogat
    ART. 29 *** Abrogat
    ART. 30 *** Abrogat
    ART. 31 *** Abrogat
    ART. 32 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 33 *** Abrogat
    ART. 34 *** Abrogat
    ART. 35 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 36 *** Abrogat
    ART. 37 *** Abrogat

 
    TITLUL IV
    ORIGINEA MaRFURILOR

    CAPITOLUL I
    Originea nepreferentiala

 
    ART. 38 *** Abrogat
    ART. 39 *** Abrogat
 
    ART. 40
    (1) Bunurile transportate în mai multe transporturi, în stare neasamblata, sunt considerate, în vederea stabilirii originii, ca un singur bun.
    (2) Ambalajele sunt considerate ca avand aceeasi origine cu bunurile pe care le contin. în cazul în care ambalajele sunt declarate separat de bunuri, originea acestora se determina pe baza regulilor stabilite în Codul vamal si în prezentul regulament.
    (3) Pentru determinarea originii bunurilor, nu se ia în considerare originea produselor energetice, instalatiilor, masinilor, uneltelor utilizate în fabricarea si prelucrarea bunurilor.
 
    ART. 41 *** Abrogat
    ART. 42 *** Abrogat
    ART. 43 *** Abrogat
    ART. 44 *** Abrogat
    ART. 45 *** Abrogat
    ART. 46 *** Abrogat
    ART. 47 *** Abrogat
    ART. 48 *** Abrogat
    ART. 49 *** Abrogat
    ART. 50 *** Abrogat
    ART. 51 *** Abrogat
    ART. 52 *** Abrogat
    ART. 53 *** Abrogat
    ART. 54 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 55 *** Abrogat

 
    TITLUL V
    VALOAREA îN VAMa

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

 
    ART. 56 *** Abrogat
    ART. 57 *** Abrogat
    ART. 58 *** Abrogat
    ART. 59 *** Abrogat
    ART. 60 *** Abrogat
 
    ART. 61
    (1) Cererile de autorizare prevazute la art. 156a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se adreseaza Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) *** Abrogat
 
    (3) Normele de autorizare se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor si se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 62 *** Abrogat
    ART. 63 *** Abrogat
    ART. 64 *** Abrogat
    ART. 65 *** Abrogat
    ART. 66 *** Abrogat
    ART. 67 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 68 *** Abrogat
    ART. 69 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV
    Dispozitii referitoare la cursul de schimb

 
    ART. 70
    în sensul art. 168 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, prin termenii de mai jos se întelege:
    a) curs înregistrat - cel mai recent curs de schimb al pietei valutare din Romania calculat de Banca Nationala a Romaniei;
    b) publicat - adus la cunostinta publicului în conformitate cu prevederile specifice stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
 
    ART. 71 *** Abrogat
    ART. 72 *** Abrogat
    ART. 73 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V *** Abrogat

 
    ART. 74 *** Abrogat
    ART. 75 *** Abrogat
    ART. 76 *** Abrogat
    ART. 77 *** Abrogat
    ART. 78 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL VI
    Alte dispozitii

    ART. 79
    (1) Pentru marfurile care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, primite de persoanele juridice, valoarea în vama este valoarea înscrisa în documentele primite de la expeditorul extern.
 
    (2) *** Abrogat
 
    (3) în cazul bunurilor introduse în Romania de catre persoane fizice, valoarea în vama se determina potrivit normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice*).

    *) A se vedea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vama pentru bunurile introduse în Romania de catre persoanele fizice.

 
    ART. 80 *** Abrogat
    ART. 81 *** Abrogat

 
    TITLUL VI
    TRECEREA MaRFURILOR PESTE FRONTIERa

 
    CAPITOLUL I
    Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport si controlul vamal al acestora

    Sectiunea 1
    Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor însotitoare ale acestora, precum si a documentelor privind marfurile transportate

    ART. 82
    Transportatorii marfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Romaniei ori reprezentantii acestora sunt obligati sa prezinte birourilor vamale de la frontiera mijloacele de transport împreuna cu documentele de însotire ale acestora.
    ART. 83
    (1) La transportul marfurilor pe calea ferata organele cailor ferate sunt obligate sa depuna la biroul vamal din statia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren, dupa intrarea acesteia în tara. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune în termenul prevazut în procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din strainatate.
    (2) Actul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tara, se depune la biroul vamal înainte de plecarea acesteia, în termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o ora.
    (3) Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numarul fiecarui vagon si al scrisorilor de trasura, cantitatea marfurilor si denumirea acestora în limba romana. La iesirea din tara în acest act se vor mentiona, de asemenea, numarul documentului vamal si biroul vamal care l-a emis.
    ART. 84
    La transportul marfurilor pe cale rutiera transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal, la intrarea sau la iesirea din tara a autovehiculului, certificatul de înmatriculare al acestuia si documentele însotitoare ale marfurilor.
    ART. 85
    (1) La transportul marfurilor pe cale maritima sau fluviala comandantul, armatorul ori agentul navei care transporta marfuri ce urmeaza sa fie descarcate sau transbordate este obligat sa prezinte biroului vamal, în termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului încarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta. Manifestul încarcaturii poate fi depus si prin procedee informatice, în cazurile si în conditiile stabilite de Autoritatea Nationala a Vamilor.
    (2) în cazul în care nu se efectueaza operatiuni de descarcare sau de transbordare a marfurilor nu este necesara depunerea copiei de pe manifestul încarcaturii.
    (3) Pentru navele care transporta marfuri în vrac, în lipsa manifestului încarcaturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care sa rezulte datele de identificare a marfurilor.
    (4) Dupa încarcarea navelor cu marfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte biroului vamal originalul manifestului încarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta cu cel putin 6 ore înainte de plecarea navei.
    ART. 86
    (1) La sosirea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, careia i se aplica prevederile Conventiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL) adoptata la Londra la 9 aprilie 1965, de Conferinta internationala privind facilitarea voiajului si transportului maritim, modificata si completata prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 si 1994, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 58/1999, aprobata prin Legea nr. 80/2000, comandantul acesteia, prin agentul sau, prezinta autoritatii vamale, în termen de 12 ore de la acostare, originalele si depune copiile urmatoarelor documente:
    a) declaratia generala;
    b) declaratia de marfa;
    c) declaratia privind proviziile navei;
    d) declaratia privind efectele echipajului;
    e) lista cuprinzand echipajul;
    f) lista cuprinzand pasagerii;
    g) manifestul privind marfurile periculoase;
    h) declaratia scrisa pentru posta.
    (2) La plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, careia i se aplica prevederile Conventiei FAL, comandantul acesteia, prin agentul sau, prezinta autoritatii vamale, cu cel putin 6 ore înainte de plecare, originalele si depune copiile urmatoarelor documente:
    a) declaratia generala;
    b) declaratia de marfa;
    c) declaratia privind proviziile navei;
    d) manifestul privind marfurile periculoase;
    e) declaratia scrisa pentru posta.
    (3) La sosirea sau plecarea unei nave, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, careia nu i se aplica prevederile Conventiei FAL, comandantul sau agentul navei, prezinta autoritatii vamale, în termen de 12 ore de la acostare, respectiv cu cel putin 6 ore înainte de plecare, originalele si depune copiile urmatoarelor documente:
    a) manifestul încarcaturii;
    b) manifestul privind marfurile periculoase;
    c) declaratia privind proviziile navei;
    d) declaratia scrisa pentru posta.
    (4) Documentele prevazute la alin. (1) - (3) se dateaza si semneaza de comandant, agentul navei sau de orice alta persoana autorizata corespunzator de catre comandant sau se certifica într-un mod considerat acceptabil de catre autoritatea vamala.
    ART. 87
    în manifestul încarcaturii se mentioneaza numarul fiecarui conosament sau al scrisorii de trasura fluviale ori al recipisei de bagaje, marcile si numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea si, dupa caz, greutatea bruta sau neta a marfurilor, precum si numele/denumirea furnizorului si beneficiarului. Comandantii, armatorii sau agentii navelor sunt obligati sa înscrie pe copia de pe manifestul încarcaturii denumirea marfurilor în limba romana.
    ART. 88
    (1) Declaratia de marfa depusa la sosirea navei cuprinde urmatoarele informatii:
    a) numele si nationalitatea navei;
    b) numele comandantului;
    c) portul de unde a sosit;
    d) portul unde este facut raportul;
    e) identificarea containerelor, marcajele si numerotarea acestora, numarul si tipul pachetelor, cantitatea si descrierea bunurilor;
    f) numarul documentului de transport pentru cantitatea de marfa care urmeaza a fi descarcata în portul respectiv;
    g) portul în care marfa ramasa la bord urmeaza a fi descarcata;
    h) primele porturi de îmbarcare a marfurilor cuprinse în documentele de transport multimodal sau direct în conosamente.
    (2) Declaratia de marfa depusa la plecarea navei cuprinde urmatoarele informatii:
    a) numele si nationalitatea navei;
    b) numele comandantului;
    c) portul de destinatie;
    d) identificarea containerului, marcajul si numerotarea bunurilor încarcate în portul respectiv;
    e) numarul si tipul pachetelor, cantitatea si descrierea marfurilor;
    f) numarul documentelor cu privire la cantitatea de marfa încarcata în portul respectiv.
    (3) în scopul descrierii corespunzatoare a numarului si tipului de ambalaj din declaratia de marfa, armatorii si alte parti interesate, trebuie sa se asigure ca unitatea de ambalaj extern a marfurilor este utilizata. Daca marfurile se afla pe palete, numarul si tipul ambalajelor de pe acestea trebuie sa fie mentionat. Cand marfurile de pe palete nu sunt ambalate, se utilizeaza cantitatea si descrierea marfurilor de pe palete.
    (4) Autoritatea vamala accepta în locul declaratiei de marfa un exemplar din manifestul încarcaturii, cu conditia ca acesta sa contina cel putin cerintele prevazute la alin. (1) si (2).
    (5) Pentru marfa ramasa la bord, autoritatea vamala nu poate sa ceara decat informatii sumare la un numar minim de puncte esentiale.
    (6) Autoritatea vamala poate accepta un exemplar al documentului de transport, semnat sau certificat, potrivit art. 86 alin. (4) ori o copie certificata, daca natura sau cantitatea marfii permit aceasta si daca orice informatie prevazuta la alin. (1) - (3), care nu apare în astfel de documente, este mentionata în alta parte si este certificata corespunzator.
    ART. 89
    (1) Autoritatea vamala emite, atunci cand conditiile legale sunt îndeplinite, la cererea agentului navei, un permis vamal în care se înscriu datele de identificare a marfurilor care se descarca, se încarca sau se transbordeaza.
    (2) în situatia în care manifestul încarcaturii a fost depus prin procedee informatice, acceptarea manifestului are valoarea depunerii si aprobarii permisului vamal.
    ART. 90
    (1) Comandantul, agentul navei sau orice alta persoana autorizata corespunzator de catre comandant are obligatia sa depuna la biroul vamal din port declaratia proviziilor de bord în cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fara propulsie se poate depune o singura declaratie a proviziilor de bord, pentru întregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava.
    (2) Navele care stationeaza sub 12 ore si nu efectueaza operatiuni de descarcare, de încarcare sau de transbordare de marfuri sunt exceptate de la obligatia de a depune declaratia proviziilor de bord.
    (3) în cazurile în care navele sunt obligate, potrivit legii, sa opreasca în porturile la caile navigabile interioare deschise traficului international pentru efectuarea controlului de intrare în tara, chiar daca nu efectueaza operatiunile prevazute la alin. (2), comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna imediat declaratia proviziilor de bord.
    ART. 91
    (1) în declaratia proviziilor de bord sunt înscrise urmatoarele bunuri aflate pe nava:
    a) armamentul, munitiile, materiile explozive, produsele si substantele stupefiante, psihotrope si toxice, precum si alte bunuri prohibite la introducerea sau la scoaterea din tara;
    b) produsele din tutun si bauturile alcoolice, apartinand navei si membrilor echipajului;
    c) alimentele si obiectele nefolosite, de uz curent, apartinand navei;
    d) bunurile, inclusiv cele de valoare, apartinand membrilor echipajului.
    (2) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. a) - c) se pastreaza sub sigiliu vamal pe toata durata stationarii în port, accesul la acestea fiind permis numai cu aprobarea autoritatii vamale.
    (3) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. d) nu se mentioneaza în declaratia proviziilor de bord daca sunt înscrise în evidentele navei.
    ART. 92
    (1) Prevederile art. 87 si 89 se aplica în mod corespunzator si la transportul marfurilor pe calea aerului, în acest caz termenul fiind de trei ore de la aterizarea aeronavei, respectiv înainte de decolare.
    (2) Comandantii aeronavelor sunt obligati sa declare biroului vamal produsele prevazute la art. 91 alin. (1) lit. a), aflate la bord.
    ART. 93
    în vederea prevenirii fraudelor autoritatea vamala poate impune obligatia de a se depune declaratii de provizii de bord si în cazul altor categorii de mijloace de transport decat cele navale de catre persoanele care raspund de aceste mijloace.
    ART. 94
    (1) La transportul pe cale postala, organele postale sunt obligate sa prezinte biroului vamal de frontiera lista sacilor postali.
    (2) La transportul de mesagerie transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal de frontiera lista coletelor.
    ART. 95
    (1) Marfurile intrate în tara se înscriu, în ordinea sosirii la frontiera, în registrul de evidenta, pe baza documentelor de transport si al celor comerciale.
    (2) în lipsa documentelor de însotire, înscrierea marfurilor se face pe baza constatarilor autoritatii vamale sau a altor documente prezentate biroului vamal de catre persoana interesata din care sa rezulte marfurile care urmeaza sa primeasca o destinatie vamala.

    Sectiunea a 2-a
    Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la birourile vamale de frontiera

    ART. 96
    Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la trecerea frontierei de stat consta în identificarea acestora pe baza documentelor de însotire.
    ART. 97
    La transportul marfurilor pe calea ferata autoritatea vamala, în prezenta organelor cailor ferate, verifica:
    a) existenta vagoanelor înscrise în actul de transmitere a garniturii de tren. Cand autoritatea vamala constata neconcordante privind numarul vagoanelor, organele cailor ferate sunt obligate sa modifice, în mod corespunzator, actul de transmitere;
    b) exteriorul vagoanelor acoperite care contin marfuri, prin verificarea integritatii sigiliilor, ferestrelor, acoperisului, peretilor si platformei;
    c) interiorul si exteriorul vagoanelor descoperite care contin marfuri;
    d) exteriorul locomotivei;
    e) exteriorul si interiorul anexelor tehnice ale locomotivei si cabina mecanicului.
    ART. 98
    (1) Vagoanele cu sigilii lipsa sau violate, precum si vagoanele care nu pot fi sigilate se supun si controlului vamal în interior, verificandu-se si marfurile continute în acestea. Organele cailor ferate încheie un act constatator al controlului, care se semneaza si de autoritatea vamala. Aceeasi procedura se aplica si sacilor postali si coletelor.
    (2) Daca sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifica existenta actelor prin care se atesta aplicarea noilor sigilii. în lipsa unor asemenea acte autoritatea vamala mentioneaza aceasta situatie pe actul de transmitere a garniturii de tren si efectueaza controlul interior al mijlocului de transport si al marfurilor. Rezultatul acestui control se consemneaza într-un proces-verbal întocmit conform procedurii prevazute la alin. (1). Fac exceptie de la aceasta regula vagoanele care nu pot fi sigilate, precum si vagoanele descoperite.
    (3) Actele constatatoare si procesele-verbale prevazute în prezentul articol se încheie potrivit reglementarilor feroviare internationale.
    ART. 99
    (1) La transportul marfurilor pe calea rutiera autoritatea vamala controleaza exteriorul autovehiculului, cabina acestuia si, dupa caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fara încarcatura se efectueaza si controlul compartimentului de marfuri.
    (2) Daca la controlul exterior al autovehiculului se constata sigilii lipsa sau cand sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul în care se afla marfurile a fost violat sau prelata este deteriorata, se efectueaza controlul interior al autovehiculului si controlul marfurilor. Autoritatea vamala consemneaza rezultatele controlului într-un proces-verbal de constatare, care se semneaza si de transportator.
    (3) Autoritatea vamala poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul tarii, cand nu sunt conditii corespunzatoare de control vamal la intrarea în tara a autovehiculelor. In aceste cazuri autovehiculele se tranziteaza sub sigiliu vamal sau se dirijeaza cu însotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul tarii, pe directia de destinatie a autovehiculului, unde exista conditii de control vamal.
    (4) Cheltuielile de transport si de manipulare a marfurilor si cele de deplasare a autoritatii vamale sunt în sarcina transportatorului.
    ART. 100
    Controlul vamal la sosirea navei se efectueaza în prezenta organelor capitaniei portului, a comandantului, agentului navei sau a unei alte persoane autorizata în mod corespunzator de comandant.
    ART. 101
    Controlul vamal la sosirea navei consta în verificarea, prin sondaj, a cabinelor, salilor, cambuzelor, restaurantelor si salii masinilor, pentru a se constata daca exista concordanta între declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declararii. Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata în mod corespunzator de comandant este obligat sa prezinte autoritatii vamale originalul manifestului încarcaturii.
    ART. 102
    (1) Dupa efectuarea controlului vamal la sosire, se lasa pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor cantitati uzuale de produse din tutun si bauturi alcoolice, în raport cu durata stationarii navei în port, potrivit normelor stabilite în anexa nr. 6.
    (2) La scoaterea sau la introducerea pe nava a proviziilor de bord, prevazute la art. 91, autoritatea vamala face mentiune pe declaratia proviziilor de bord.
    (3) Comandantul este obligat ca pe timpul stationarii navei sa foloseasca proviziile sau bunurile înscrise în inventar numai la bord.
    (4) Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata în mod corespunzator de comandant raspund în mod solidar fata de autoritatea vamala de nedeclararea bunurilor, de lipsurile sau substituirile de bunuri mentionate în declaratia proviziilor de bord, precum si de cele aflate în inventarul navei.
    ART. 103
    (1) în situatia în care o nava descarca marfuri în doua sau mai multe porturi romanesti, autoritatile vamale din aceste porturi fac mentiuni pe exemplarul original al manifestului încarcaturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei proviziilor de bord.
    (2) Autoritatea vamala verifica mentiunile facute în porturile în care nava a acostat anterior si retine o copie de pe manifestul încarcaturii, respectiv de pe declaratia proviziilor de bord.
    ART. 104
    (1) Comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata în mod corespunzator de comandant este obligat sa comunice autoritatii vamale plecarea navei cu cel putin 6 ore înainte, în vederea efectuarii controlului vamal.
    (2) Controlul vamal la plecarea navei consta în verificarea concordantei manifestului încarcaturii cu declaratiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum si a concordantei declaratiei proviziilor de bord cu situatia bunurilor înscrise în aceasta.
    ART. 105
    în timpul efectuarii controlului vamal al navelor este permisa coborarea sau urcarea numai a comandantului, a secundului si a persoanelor bolnave.
    ART. 106
    Capitania portului permite plecarea navelor în trafic international numai dupa ce autoritatea vamala vizeaza declaratia proviziilor de bord si, dupa caz, manifestul încarcaturii.
    ART. 107
    Pentru navele sub pavilion strain care intra în santiere navale sau la iernat, comandantul, agentul navei sau o alta persoana autorizata în mod corespunzator de comandant este obligat sa depuna la autoritatea vamala declaratia proviziilor de bord si copia de pe manifestul încarcaturii. Pe toata aceasta perioada navele se afla sub supraveghere vamala.
    ART. 108
    (1) Controlul vamal în interiorul aeronavelor de marfuri sau de pasageri se efectueaza numai în caz de indicii temeinice de frauda, fara a perturba programul de zbor al aeronavei supuse controlului.
    (2) Controlul vamal în interiorul aeronavelor de pasageri se efectueaza, la sosire, dupa debarcarea persoanelor, iar la plecare, înainte de îmbarcarea acestora.
    ART. 109
    (1) Navele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai în punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale.
    (2) în caz de forta majora sau cand pe nave ori în aeronave sunt persoane grav bolnave, acostarea sau aterizarea este permisa si în alte locuri decat punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale. în astfel de situatii comandantul navei ori al aeronavei este obligat sa anunte imediat autoritatea vamala cea mai apropiata pentru a asigura supravegherea pana la plecare.
    ART. 110
    Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectueaza potrivit normelor prevazute pentru controlul vagoanelor acoperite.

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 111 *** Abrogat
    ART. 112 *** Abrogat
    ART. 113 *** Abrogat
    ART. 114 *** Abrogat
    ART. 115 *** Abrogat
    ART. 116 *** Abrogat
    ART. 117 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 118 *** Abrogat
    ART. 119 *** Abrogat
    ART. 120 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 121 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V
    Dispozitii ce se aplica pentru marfurile expediate pe mare sau pe calea aerului

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 122 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a
    Dispozitii aplicabile bagajelor de mana si bagajelor de cala apartinand calatorilor

 
    ART. 123 *** Abrogat
    ART. 124 *** Abrogat
    ART. 125 *** Abrogat
    ART. 126 *** Abrogat
    ART. 127 *** Abrogat
 
    ART. 128
    (1) *** Abrogat
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor poate stabili norme privind modalitatile de efectuare a controalelor asupra bagajelor de mana si bagajelor de cala ale calatorilor, prevazute la art. 190 - 195 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Lista cu aeroporturile care corespund definitiei de "aeroport comunitar international", prevazuta la art. 190 lit. b) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se transmite Comisiei Europene de Autoritatea Nationala a Vamilor, conform prevederilor art. 197 din acelasi regulament.

 
    TITLUL VII
    DECLARA?II VAMALE

    CAPITOLUL I
    Declaratia vamala în scris

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 129 *** Abrogat
    ART. 130 *** Abrogat
    ART. 131 *** Abrogat
    ART. 132 *** Abrogat
    ART. 133 *** Abrogat
    ART. 134 *** Abrogat
    ART. 135 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a
    Formularele declaratiei scrise

 
    ART. 136 *** Abrogat
    ART. 137 *** Abrogat
    ART. 138 *** Abrogat
    ART. 139 *** Abrogat
    ART. 140 *** Abrogat
 
    ART. 141
    (1) Potrivit art. 212 si 213 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, datele si codurile nationale necesare pentru completarea documentului administrativ unic se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor prin norme tehnice si se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Listele acestor date si coduri nationale se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Nationala a Vamilor.
 
    ART. 142 *** Abrogat
    ART. 143 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 144 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a
    Documentele care însotesc declaratia vamala

 
    ART. 145 *** Abrogat
    ART. 146 *** Abrogat
    ART. 147 *** Abrogat
    ART. 148 *** Abrogat
 
    ART. 149
    Pentru punerea în libera circulatie si exportul de presa, tiparituri, energie electrica, marfuri transportate prin conducte, precum si pentru alte marfuri care se transporta în conditii specifice ori marfuri care nu au caracter comercial, Autoritatea Nationala a Vamilor stabileste proceduri simplificate, inclusiv exceptarea de la depunerea declaratiei vamale în detaliu sau înlocuirea declaratiei vamale în detaliu cu alte documente.
    ART. 150
    (1) în declaratia vamala în detaliu cantitatea marfurilor se înscrie pe baza greutatii brute sau nete din documentele de transport sau din factura si, dupa caz, a înca unui element cantitativ specific, stabilit potrivit normelor emise de Autoritatea Nationala a Vamilor. în cazul energiei electrice si al marfurilor transportate prin conducte, cantitatea este cea indicata de contoarele instalate.
    (2) în caz de indicii temeinice de frauda marfurile se cantaresc pe cheltuiala importatorului sau exportatorului, la cererea autoritatii vamale. Daca nu sunt conditii pentru cantarire la biroul vamal la care s-a depus declaratia vamala în detaliu, marfurile se dirijeaza la cel mai apropiat birou vamal unde exista asemenea conditii.

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 151 *** Abrogat
    ART. 152 *** Abrogat
    ART. 153 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III
    Declaratia vamala verbala sau prin alta actiune

    Sectiunea 1
    Declaratia vamala verbala

 
    ART. 154 *** Abrogat
    ART. 155 *** Abrogat
 
    ART. 156
    (1) Se depune declaratie vamala scrisa, în toate cazurile, pentru urmatoarele marfuri:
 
    a) arme si munitii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum si produse strategice prevazute în legi speciale;
    b) droguri sau substante psihotrope si precursorii acestora, materiale biologice cu potential de contaminare în masa, medicamente care contin substante stupefiante sau psihotrope, substante chimice esentiale, precum si produse si substante toxice;
    c) obiecte din metale pretioase, cu sau fara pietre pretioase, care depasesc uzul personal stabilit prin reglementarile legale;
 
    d) marfuri cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la iesirea din tara. Aceste marfuri pot fi declarate în scris si la intrarea în tara în vederea scoaterii lor fara alta aprobare. în cazul în care persoanele fizice trec frontiera de stat a Romaniei prin puncte de trecere în care nu sunt organizate birouri vamale, aceste marfuri trebuie declarate în scris la un birou vamal situat în apropierea punctului de trecere a frontierei, înainte de iesirea din tara sau, în cazul declararii lor la intrarea în tara în vederea scoaterii lor fara alta aprobare, dupa intrarea în tara.
    (2) Pentru marfurile la care se aplica prevederile alin. (1), calatorii fac declaratia în scris pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispozitia calatorilor, la cerere, de birourile vamale.
    (3) Numerarul însotit sau neînsotit, prevazut la art. 3 si, respectiv, art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intra sau iese din Uniune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din data de 12.11.2018, se declara autoritatii vamale, conform prevederilor acestui regulament si actelor delegate si de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeana în conditiile prevazute de acesta.
    (3^1) Instructiuni privind depunerea declaratiilor prevazute la alin. (3), modelul si modul de emitere a deciziei autoritatii vamale prevazute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European si al Consiliului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala*), care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3^2) Schimbul de informatii prevazut la art. 10 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European si al Consiliului se realizeaza de autoritatea vamala.
    (4) Informatiile prevazute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European si al Consiliului se transmit Comisiei Europene de Directia Generala a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    *) Conform art. II din Hotararea Guvernului nr. 1184/2021, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 156 alin. (3^1) se aproba în termen de 30 de zile de la data de 10 noiembrie 2021 [data publicarii Hotararii Guvernului nr. 1184/2021].

 
    ART. 157 *** Abrogat
    ART. 158 *** Abrogat
    ART. 159 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 160 *** Abrogat
    ART. 161 *** Abrogat
    ART. 162 *** Abrogat
    ART. 163 *** Abrogat
    ART. 164 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 165 *** Abrogat
    ART. 166 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a *** Abrogata

 
    ART. 167 *** Abrogat
    ART. 168 *** Abrogat

 
    TITLUL VIII
    CONTROLUL VAMAL AL MaRFURILOR, CONSTATaRILE BIROULUI VAMAL ?I ALTE MaSURI LUATE DE ACESTA

    CAPITOLUL I
    Controlul vamal al marfurilor

 
    ART. 169 *** Abrogat
 
    ART. 170
    Controlul documentar consta în verificarea:
    a) corectitudinii completarii declaratiei vamale în detaliu;
    b) existentei documentelor care însotesc declaratia vamala în detaliu potrivit regimului vamal solicitat;
    c) concordantei între datele înscrise în declaratia vamala în detaliu si cele din documentele însotitoare.
    ART. 171
    Autoritatea vamala poate efectua controlul vamal fizic si la locul de încarcare a marfurilor de export sau la locul de descarcare a marfurilor din import, în functie de personalul vamal disponibil, daca marfurile sunt perisabile sau necesita conditii speciale de ambalare si de transport ori nu exista conditii de control la frontiera si daca încarcarea sau descarcarea completa a mijloacelor de transport se face într-un singur loc.
    ART. 172
    în vederea efectuarii controlului vamal fizic la locul de încarcare sau descarcare, exportatorii ori importatorii au urmatoarele obligatii:
    a) sa solicite în scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel putin doua zile înainte de data stabilita pentru încarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport;
    b) sa pregateasca marfurile si sa ia masurile necesare pentru ca mijloacele de transport sa corespunda conditiilor de sigilare vamala;
    c) sa asigure încarcarea sau descarcarea marfurilor la locul, data si ora care au fost stabilite.
 
    ART. 173 *** Abrogat
 
    ART. 174
    (1) La controlul vamal fizic asista declarantul vamal si transportatorul, cu exceptia transporturilor pe cale maritima sau fluviala cand prezenta transportatorului este facultativa.
    (2) Controlul marfurilor aflate în magazii sau pe rampe se face si în prezenta gestionarului.
 
    ART. 175 *** Abrogat
    ART. 176 *** Abrogat
    ART. 177 *** Abrogat
    ART. 178 *** Abrogat
    ART. 179 *** Abrogat
    ART. 180 *** Abrogat
 
    ART. 181
    Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza astfel:
    a) marfurile în vrac se controleaza prin observare sau prin sondare, pe mijloacele de transport pe care se afla, pe rampe sau cheiuri, ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor;
    b) marfurile ambalate în colete se controleaza, prin sondaj, pe mijloacele de transport pe care se afla. Cand nu sunt conditii de control pe mijlocul de transport, organele vamale pot cere descarcarea marfurilor;
    c) marfurile ambalate în colete care se afla în magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor se controleaza, prin sondaj, pe fiecare partida de marfa;
    d) marfurile transportate prin conducte, precum si energia electrica se controleaza din punct de vedere al cantitatii, prin citirea contoarelor instalate.
    ART. 182
    (1) Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza numai pe baza de documente, cand nu sunt indicii temeinice de frauda.
    (2) Autoritatea vamala consemneaza pe declaratia vamala modalitatea de control, rezultatul acestuia si mentioneaza numarul si marcile de identificare a coletelor deschise pentru control.
    ART. 183
    în cadrul controlului vamal fizic al marfurilor se asigura si controlul interiorului vagoanelor de cale ferata si al mijloacelor de transport rutiere cu care marfurile sunt transportate.
 
    ART. 184 *** Abrogat
    ART. 185 *** Abrogat
    ART. 186 *** Abrogat
    ART. 187 *** Abrogat
    ART. 188 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II
    Dispozitii privind reglementarea diferentelor

    ART. 189
    La transportul marfurilor pe cale ferata sau rutiera, pentru diferentele dintre datele înscrise în documentele de transport si cele din declaratia vamala autoritatea vamala cere declarantului vamal punerea de acord si prezentarea altor documente de transport.
    ART. 190
    (1) La transportul marfurilor pe cale maritima, fluviala si aeriana, diferentele dintre datele înscrise în manifestul încarcaturii sau, dupa caz, în declaratia pentru marfa si marfurile efectiv descarcate sau transbordate se pun de acord, pe baza documentului de constatare, emis de autoritatile comerciale autorizate în acest scop, din care rezulta marfurile efectiv descarcate.
    (2) Pentru diferentele în minus dintre marfurile si cantitatile efectiv descarcate de pe nave sau aeronave si marfurile si cantitatile constatate la controlul vamal efectuat în magazii sau pe cheiuri, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.
    (3) Pentru diferentele în plus sau în minus dintre marfurile si cantitatile înscrise în manifestul încarcaturii si cele înscrise în declaratiile vamale de export se rectifica manifestul încarcaturii în mod corespunzator cu datele înscrise în declaratiile vamale de export.
    ART. 191
    La transportul postal, pentru diferentele dintre datele înscrise în documentele postale si bunurile constatate la controlul vamal, organele postale încheie procese-verbale de constatare, vizate de autoritatea vamala, în baza carora diferentele se scad din evidenta.
    ART. 192
    în cazurile în care diferentele constatate potrivit art. 189, art. 190 alin. (1) si (2) si art. 191 sunt urmare a sustragerilor marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei, autoritatea vamala încheie un act constatator pe baza caruia transportatorul sau, dupa caz, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.
    ART. 193
    (1) în situatia în care se constata diferente aparute ca urmare a influentei factorilor naturali în timpul transportului, manipularii sau al depozitarii marfurilor, determinate în baza unor reglementari legale, nu se stabilesc drepturi de import. Mentiunea privind greutatea declarata se modifica în mod corespunzator în baza reglementarilor legale si se trece în documentele vamale.
    (2) Pentru diferentele în minus dintre marfurile înscrise în declaratia sumara si cele efectiv constatate pe baza declaratiei vamale în detaliu, gestionarul marfurilor este obligat sa achite drepturile de import.

 
    TITLUL IX *** Abrogat

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 194 *** Abrogat
    ART. 195 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 196 *** Abrogat
    ART. 197 *** Abrogat
    ART. 198 *** Abrogat
    ART. 199 *** Abrogat
    ART. 200 *** Abrogat
    ART. 201 *** Abrogat
    ART. 202 *** Abrogat
    ART. 203 *** Abrogat
    ART. 204 *** Abrogat
    ART. 205 *** Abrogat
    ART. 206 *** Abrogat
    ART. 207 *** Abrogat
    ART. 208 *** Abrogat
    ART. 209 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 210 *** Abrogat
    ART. 211 *** Abrogat
    ART. 212 *** Abrogat
    ART. 213 *** Abrogat
    ART. 214 *** Abrogat
    ART. 215 *** Abrogat
    ART. 216 *** Abrogat
    ART. 217 *** Abrogat
    ART. 218 *** Abrogat
    ART. 219 *** Abrogat
    ART. 220 *** Abrogat
    ART. 221 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 222 *** Abrogat
    ART. 223 *** Abrogat
    ART. 224 *** Abrogat
    ART. 225 *** Abrogat
    ART. 226 *** Abrogat
    ART. 227 *** Abrogat
    ART. 228 *** Abrogat
    ART. 229 *** Abrogat
    ART. 230 *** Abrogat
    ART. 231 *** Abrogat
    ART. 232 *** Abrogat

 
    PARTEA II
    DESTINA?II VAMALE

    TITLUL I
    PUNERE îN LIBERA CIRCULATIE

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 233 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II
    Destinatia finala

 
    ART. 234 *** Abrogat
 
    ART. 235
    Cererile pentru eliberarea autorizatiilor prevazute la art. 292 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se înainteaza în scris la directia regionala vamala în a carei raza de competenta li se atribuie marfurilor o destinatie finala. în cazul în care operatiunea se desfasoara pe raza de competenta a mai multor regionale vamale, cererea se depune la directia regionala vamala în a carei raza de competenta se afla contabilitatea principala a solicitantului, care faciliteaza controlul pe baza de audit.
 
    ART. 236 *** Abrogat
    ART. 237 *** Abrogat
    ART. 238 *** Abrogat
    ART. 239 *** Abrogat
    ART. 240 *** Abrogat
    ART. 241 *** Abrogat
    ART. 242 *** Abrogat
    ART. 243 *** Abrogat
    ART. 244 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III
    Gestionarea masurilor tarifare

 
    ART. 245
    Rapoartele de supraveghere prevazute la art. 308d din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    CAPITOLUL IV
    Statutul vamal al marfurilor

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 246 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 247 *** Abrogat
    ART. 248 *** Abrogat
    ART. 249 *** Abrogat
    ART. 250 *** Abrogat
    ART. 251 *** Abrogat
    ART. 252 *** Abrogat
    ART. 253 *** Abrogat
    ART. 254 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a
    Dovada statutului comunitar al marfurilor, furnizata de un expeditor agreat

 
    ART. 255
    Autoritatea vamala competenta sa emita autorizatia de expeditor agreat prevazuta la art. 324a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Nationala a Vamilor prin norme tehnice care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    ART. 256 *** Abrogat
    ART. 257 *** Abrogat
    ART. 258 *** Abrogat
    ART. 259 *** Abrogat
    ART. 260 *** Abrogat
    ART. 261 *** Abrogat

 
    TITLUL II
    TRANZITUL VAMAL

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

 
    ART. 262 *** Abrogat
    ART. 263 *** Abrogat
    ART. 264 *** Abrogat
 
    ART. 265
    Informatiile prevazute la art. 343 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.
 
    ART. 266
    (1) în cadrul regimului de tranzit vamal, biroul vamal de frontiera efectueaza controlul vamal exterior al mijloacelor de transport si verifica concordanta documentelor de tranzit vamal cu documentele de transport însotitoare.
    (2) în caz de indicii temeinice de frauda biroul vamal procedeaza la controlul vamal al marfurilor în tranzit.
    ART. 267
    Declaratia vamala de tranzit vamal constituie titlu de creanta pentru plata datoriei vamale, în cazul în care transportatorul nu prezinta marfurile la biroul vamal de destinatie în termenul stabilit sau le prezinta cu lipsuri ori substituiri.
 
    ART. 268
    Marfurile necomunitare aflate în regim de tranzit vamal, care se valorifica din cauze fortuite, sunt supuse platii datoriei vamale.

 
    CAPITOLUL II
    Functionarea regimului

    Sectiunea 1
    Garantia izolata

 
    ART. 269 *** Abrogat
    ART. 270 *** Abrogat
    ART. 271 *** Abrogat
 
    ART. 272
    Informatiile privind revocarea sau rezilierea titlurilor de garantie izolata prevazute la art. 348 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    Sectiunea a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 273 *** Abrogat
    ART. 274 *** Abrogat
    ART. 275 *** Abrogat
    ART. 276 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 277 *** Abrogat
    ART. 278 *** Abrogat
    ART. 279 *** Abrogat
    ART. 280 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a *** Abrogata

 
    ART. 281 *** Abrogat
    ART. 282 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 5-a
    Formalitati la biroul de destinatie

 
    ART. 283 *** Abrogat
    ART. 284 *** Abrogat
 
    ART. 285
    Conform prevederilor art. 364 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, Autoritatea Nationala a Vamilor informeaza Comisia Europeana cu privire la crearea biroului centralizator responsabil de centralizarea primirii si transmiterii documentelor privind tranzitul, la tipul documentelor centralizate si la competentele atribuite acestui birou.

 
    Sectiunea a 6-a *** Abrogata

 
    ART. 286 *** Abrogat
    ART. 287 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 7-a *** Abrogata

 
    ART. 288 *** Abrogat
    ART. 289 *** Abrogat
    ART. 290 *** Abrogat
    ART. 291 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III
    Simplificari

    Sectiunea 1
    Prevederi generale privind simplificarile

 
    ART. 292
    Autoritatea vamala competenta sa emita autorizatia pentru simplificarile prevazute la art. 372 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Nationala a Vamilor prin norme tehnice care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    ART. 293 *** Abrogat
    ART. 294 *** Abrogat
    ART. 295 *** Abrogat
    ART. 296 *** Abrogat
    ART. 297 *** Abrogat
    ART. 298 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a
    Garantia globala si dispensa de garantie

 
    ART. 299 *** Abrogat
    ART. 300 *** Abrogat
    ART. 301 *** Abrogat
    ART. 302 *** Abrogat
    ART. 303 *** Abrogat
 
    ART. 304
    Informatiile privind elementele de identificare a certificatelor în curs de valabilitate care nu au fost restituite si a celor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate, prevazute la art. 384 alin. (2) si (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 305 *** Abrogat
    ART. 306 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a *** Abrogata

 
    ART. 307 *** Abrogat
    ART. 308 *** Abrogat
    ART. 309 *** Abrogat
    ART. 310 *** Abrogat
    ART. 311 *** Abrogat
    ART. 312 *** Abrogat
    ART. 313 *** Abrogat
    ART. 314 *** Abrogat
    ART. 315 *** Abrogat
    ART. 316 *** Abrogat
    ART. 317 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 5-a *** Abrogata

 
    ART. 318 *** Abrogat
    ART. 319 *** Abrogat
    ART. 320 *** Abrogat
    ART. 321 *** Abrogat
    ART. 322 *** Abrogat
    ART. 323 *** Abrogat
    ART. 324 *** Abrogat
    ART. 325 *** Abrogat
    ART. 326 *** Abrogat
    ART. 327 *** Abrogat
    ART. 328 *** Abrogat
    ART. 329 *** Abrogat
    ART. 330 *** Abrogat
    ART. 331 *** Abrogat
    ART. 332 *** Abrogat
    ART. 333 *** Abrogat
    ART. 334 *** Abrogat
    ART. 335 *** Abrogat
    ART. 336 *** Abrogat
    ART. 337 *** Abrogat
    ART. 338 *** Abrogat
    ART. 339 *** Abrogat
    ART. 340 *** Abrogat
    ART. 341 *** Abrogat
    ART. 342 *** Abrogat
    ART. 343 *** Abrogat
    ART. 344 *** Abrogat
    ART. 345 *** Abrogat
    ART. 346 *** Abrogat
    ART. 347 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 6-a *** Abrogata

 
    ART. 348 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 7-a *** Abrogata

 
    ART. 349 *** Abrogat
    ART. 350 *** Abrogat
    ART. 351 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 352 *** Abrogat
    ART. 353 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V
    Particularitati în tranzitul sub regimul TIR si sub regimul ATA

 
    ART. 354
    Autoritatea vamala competenta sa emita autorizatia ca destinatar agreat prevazuta la art. 454a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Nationala a Vamilor prin norme tehnice care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    ART. 355
    (1) Autoritatea Nationala a Vamilor înfiinteaza biroul centralizator destinat sa asigure coordonarea actiunilor referitoare la infractiuni sau nereguli legate de carnetele ATA si transmite Comisiei Europene informatiile privind denumirea si adresa acestui birou, potrivit prevederilor art. 458 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
    (2) Deciziile prevazute la art. 457a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se comunica celorlalte state membre si Comisiei Europene de Autoritatea Nationala a Vamilor.
 
    ART. 356 *** Abrogat
    ART. 357 *** Abrogat

 
    TITLUL III
    REGIMURI VAMALE ECONOMICE

    CAPITOLUL I
    Dispozitii de baza comune regimurilor

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 358 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a
    Cererea de autorizare

 
    ART. 359 *** Abrogat
 
    ART. 360
    (1) Cererea de autorizare în procedura normala, prevazuta la art. 497 alin. (1) si (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se depune pentru:
 
    a) antrepozitarea vamala, la directia regionala vamala în a carei raza de competenta se afla locul care urmeaza a fi aprobat ca antrepozit vamal sau, în cazul în care aceste locuri sunt situate în raza de competenta teritoriala a mai multor directii regionale vamale, la directia regionala vamala în a carei raza de competenta solicitantul îsi tine contabilitatea principala;
    b) perfectionarea activa si transformarea sub control vamal, la directia regionala vamala în a carei raza de competenta se afla locul în care urmeaza a se efectua operatiunea de perfectionare activa sau de transformare;
 
    c) admiterea temporara, la directia regionala vamala în a carei raza de competenta se afla locul în care marfurile urmeaza sa fie utilizate, fara a înlatura aplicarea prevederilor art. 580 alin. (2) paragraful al doilea din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93;
 
    d) perfectionarea pasiva, la directia regionala vamala în a carei raza de competenta se afla marfurile destinate exportului temporar.
 
    (2) în cazul prevazut la art. 497 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, competenta de autorizare apartine biroului vamal în a carui raza de competenta se afla locurile prevazute la alin. (1).
 
    ART. 361 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 362 *** Abrogat
    ART. 363 *** Abrogat
    ART. 364 *** Abrogat
    ART. 365 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a
    Alte dispozitii aplicabile în functionarea regimului

 
    Paragraful 1 *** Abrogat

 
    ART. 366 *** Abrogat
    ART. 367 *** Abrogat

 
    Paragraful 2 *** Abrogat

 
    ART. 368 *** Abrogat
    ART. 369 *** Abrogat
    ART. 370 *** Abrogat
    ART. 371 *** Abrogat

 
    Paragraful 3 *** Abrogat

 
    ART. 372 *** Abrogat
    ART. 373 *** Abrogat

 
    Paragraful 4 *** Abrogat

 
    ART. 374 *** Abrogat
    ART. 375 *** Abrogat

 
    Paragraful 5 *** Abrogat

 
    ART. 376 *** Abrogat

 
    Paragraful 6
    încheierea regimului

 
    ART. 377 *** Abrogat
    ART. 378 *** Abrogat
    ART. 379 *** Abrogat
    ART. 380 *** Abrogat
    ART. 381 *** Abrogat
 
    ART. 382
    Informatiile prevazute la art. 522 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    CAPITOLUL II
    Antrepozitarea vamala

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 383 *** Abrogat
    ART. 384 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 385 *** Abrogat
    ART. 386 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 387 *** Abrogat
    ART. 388 *** Abrogat
    ART. 389 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a
    Alte dispozitii aplicabile în functionarea regimului

 
    ART. 390 *** Abrogat
    ART. 391 *** Abrogat
    ART. 392 *** Abrogat
    ART. 393 *** Abrogat
    ART. 394 *** Abrogat
 
    ART. 395
    Marfurile necomunitare, inclusiv proviziile, descarcate de pe nave naufragiate sau avariate în apele nationale ori teritoriale ale Romaniei, sunt considerate în regim de antrepozitare.

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 396 *** Abrogat
    ART. 397 *** Abrogat
    ART. 398 *** Abrogat
    ART. 399 *** Abrogat
    ART. 400 *** Abrogat
    ART. 401 *** Abrogat
    ART. 402 *** Abrogat
    ART. 403 *** Abrogat
    ART. 404 *** Abrogat
    ART. 405 *** Abrogat
    ART. 406 *** Abrogat
    ART. 407 *** Abrogat
    ART. 408 *** Abrogat
    ART. 409 *** Abrogat
    ART. 410 *** Abrogat
    ART. 411 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV *** Abrogat

 
    ART. 412 *** Abrogat
    ART. 413 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL V
    Admiterea temporara

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 414 *** Abrogat
    ART. 415 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a
    Conditii pentru exonerarea totala a drepturilor de import

    Paragraful 1
    Mijloace de transport

    ART. 416
    (1) în sensul prezentei subsectiuni, prin termenii de mai jos se întelege:
 
    a) *** Abrogata
    b) *** Abrogata
    c) *** Abrogata
 
    d) container - un mecanism-cadru, cisterna, caroserie sau alt mecanism analog precum un compartiment, total sau partial închis care este destinat sa fie încarcat cu marfuri; are un caracter permanent si este suficient de rezistent pentru a fi folosit în mod repetat; este special conceput pentru a facilita transportul marfurilor fara a afecta încarcatura, pe unul sau mai multe mijloace de transport; este construit astfel încat permite manipularea si transbordarea de pe un mijloc de transport pe altul; este construit astfel încat sa fie usor de încarcat si descarcat si sa aiba un volum interior de cel putin 1 mc.
    Platformele descoperite sunt asimilate containerelor.
    Termenul container cuprinde accesoriile si echipamentele acestuia, cu conditia sa fie transportate împreuna. Termenul container nu cuprinde vehicule, accesorii sau piese detasate de pe vehicule, ambalajele si nici paletele. Cu toate acestea, termenul container se aplica si containerelor utilizate în trafic aerian la un volum interior de cel putin 1 mc;
    e) transport sub sigiliu vamal - utilizarea unui container pentru transportul marfurilor cand identificarea lor este asigurata prin sigilarea containerului;
    f) caroserie demontabila - un compartiment de încarcare care nu este în dotarea nici unui mijloc de locomotie si care este construit în principal pentru a fi transportat pe vehicule rutiere, sasiul acestui vehicul si cadrul inferior al caroseriei care este special adaptata în acest scop. Aceasta definitie acopera totodata caroseriile mobile care sunt compartimentele de încarcare special construite pentru transporturi combinate;
    g) container ce are un compartiment partial închis - mecanism care este în general constituit dintr-un planseu si o superstructura delimitand un fel de încarcatura echivalent celui unui container închis. Suprastructura este în general facuta din elemente metalice ce constituie carcasa containerului. Acest tip de container poate comporta unul sau mai multi pereti laterali sau frontali. Anumite containere de acest tip au un acoperis legat la planseu prin cadre verticale. Containerele de acest tip sunt utilizate în special pentru transportul marfurilor voluminoase;
    h) platforme descoperite - platforme de încarcare care nu au o suprastructura sau au una incompleta care are aceeasi lungime si latime a bazei ca a containerului si sunt echipate cu piese ce au colturi superioare si inferioare dispuse în laturile platformei pentru a permite utilizarea acelorasi dispozitive de amarare si de ridicare ca pentru containere;
    i) accesorii si echipamente pentru containere - ansamblul urmatoarelor dispozitive: echipamente destinate pentru a controla, a modifica sau a mentine temperatura în interiorul containerului; mici aparate - de înregistrare a temperaturii - utilizate pentru a indica sau a înregistra variatiile privind conditiile ambiante: - peretii interiori, paletele, suporturile, rafturile si alte dispozitive similare;
    j) palete - dispozitive pe planseul carora pot fi grupate anumite cantitati de marfuri ce constituie o unitate de încarcare în vederea transportului sau în vederea administrarii.
    Acest dispozitiv este constituit, fie din doua plansee legate între ele, fie dintr-un planseu asezat în picioare sau, dintr-un planseu special utilizat în traficul aerian; înaltimea sa totala este redusa pe cat posibil pentru a permite administrarea sau asezarea pe rulouri sau pe transpalete;
    k) utilizatorul containerului sau a paletelor - persoana care, proprietara sau nu a acestor containere sau a acestor palete, controleaza efectiv miscarile;
    l) beneficiarul regimului pentru un container sau palete - utilizatorul containerului sau al paletelor ori reprezentantul sau.
 
    (2) *** Abrogat
 
    ART. 417 *** Abrogat
 
    ART. 418
    (1) *** Abrogat
    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
 
    (4) Daca se constata ca unele containere agreate nu satisfac prescriptiile tehnice ori daca un container prezinta defectiuni majore si, în consecinta, nu îndeplineste normele de agreare pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatea vamala ia masurile prevazute în anexa nr. 33.
 
    ART. 419 *** Abrogat
    ART. 420 *** Abrogat
    ART. 421 *** Abrogat
    ART. 422 *** Abrogat
    ART. 423 *** Abrogat

 
    Paragraful 2 *** Abrogat

 
    ART. 424 *** Abrogat
    ART. 425 *** Abrogat

 
    Paragraful 3 *** Abrogat

 
    ART. 426 *** Abrogat
    ART. 427 *** Abrogat
    ART. 428 *** Abrogat

 
    Paragraful 4 *** Abrogat

 
    ART. 429 *** Abrogat
    ART. 430 *** Abrogat
    ART. 431 *** Abrogat

 
    Paragraful 5 *** Abrogat

 
    ART. 432 *** Abrogat
    ART. 433 *** Abrogat
    ART. 434 *** Abrogat
    ART. 435 *** Abrogat
    ART. 436 *** Abrogat

 
    Paragraful 6 *** Abrogat

 
    ART. 437 *** Abrogat

 
    Paragraful 7 *** Abrogat

 
    ART. 438 *** Abrogat
    ART. 439 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 440 *** Abrogat
    ART. 441 *** Abrogat
    ART. 442 *** Abrogat
    ART. 443 *** Abrogat
    ART. 444 *** Abrogat
    ART. 445 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL VI *** Abrogat

 
    ART. 446 *** Abrogat
    ART. 447 *** Abrogat
    ART. 448 *** Abrogat
    ART. 449 *** Abrogat
    ART. 450 *** Abrogat
    ART. 451 *** Abrogat
    ART. 452 *** Abrogat
    ART. 453 *** Abrogat

 
    TITLUL IV
    DISPOZI?II APLICABILE LA EXPORT

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 454 *** Abrogat
    ART. 455 *** Abrogat
    ART. 456 *** Abrogat
    ART. 457 *** Abrogat
    ART. 458 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II
    Procedura de export

 
    Sectiunea 1 *** Abrogata

 
    ART. 459 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 460 *** Abrogat
    ART. 461 *** Abrogat
    ART. 462 *** Abrogat
    ART. 463 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 464 *** Abrogat
    ART. 465 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 4-a
    Formalitati îndeplinite la biroul vamal de iesire

 
    ART. 466 *** Abrogat
 
    ART. 467
    Daca în reglementarile vamale nu se prevede altfel, marfurile destinate exportului, controlate si vamuite la un birou vamal de export, se supun verificarii la biroul vamal de iesire în ceea ce priveste numarul, seria si integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.
 
    ART. 468
    (1) Mijloacele de transport si coletele destinate exportului, vamuite la un birou vamal de export, sosite la biroul vamal de iesire fara sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate în documente, precum si mijloacele de transport si coletele care nu mai îndeplinesc conditiile de sigilare se controleaza de autoritatea vamala de la frontiera. Controlul vamal se efectueaza si cand sunt prezumtii ca în mijloacele de transport se afla si alte marfuri decat cele prevazute în documente.
    (2) în situatia în care nu sunt conditii corespunzatoare de control la birourile vamale de frontiera, mijloacele de transport se îndruma la cel mai apropiat birou vamal unde exista conditii de efectuare a controlului.
 
    (3) Transportul, manipularea, ambalarea si dezambalarea marfurilor în vederea controlului vamal se efectueaza de declarantul vamal, pe cheltuiala acestuia sau, dupa caz, a reprezentantului acestuia.

 
    Sectiunea a 5-a *** Abrogata

 
    ART. 469 *** Abrogat
    ART. 470 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 6-a *** Abrogata

 
    ART. 471 *** Abrogat
    ART. 472 *** Abrogat
    ART. 473 *** Abrogat
    ART. 474 *** Abrogat
    ART. 475 *** Abrogat
    ART. 476 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 477 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL IV
    Alte dispozitii

    ART. 478
    Operatiunile de export temporar se încheie prin:
    a) reimportul marfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora;
 
    b) emiterea unui proces-verbal de control de catre biroul vamal care are operatiunea în evidenta, cand marfurile nu se înapoiaza din considerente economice, justificate prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere a titularului;
 
    c) emiterea unui proces-verbal de control de catre biroul vamal care are operatiunea în evidenta cand nu se respecta termenul stabilit. în acest caz, biroul vamal sesizeaza si organele fiscale.
    ART. 479
    (1) Exportul temporar este supus si prevederilor legale privind existenta prealabila a unei autorizatii sau a unei licente.
    (2) Operatiunile de export temporar se pot încheia pentru toate marfurile care fac obiectul operatiunii sau pentru o parte din acestea.
    (3) Titularii operatiunilor sunt obligati sa tina evidenta exporturilor temporare pana la încheierea totala a acestora.
    (4) La încheierea totala sau partiala a exporturilor temporare titularul operatiunii este obligat sa prezinte la biroul vamal declaratia vamala cu care s-a efectuat exportul temporar, împreuna cu documentele necesare identificarii marfurilor.
    (5) în cazul în care exportul temporar se încheie prin alt birou vamal, acesta este obligat sa transmita o copie certificata de pe declaratia vamala de încheiere, biroului vamal prin care operatiunea a fost initial efectuata, în termen de 15 zile.
 
    (6) Marfurile comunitare, precum si cele necomunitare puse în libera circulatie pot fi exportate temporar, în situatia în care urmeaza a fi reintroduse pe teritoriul vamal al Romaniei, fara sa fi suferit modificari, cu exceptia uzurii lor normale.

 
    TITLUL V
    ALTE DESTINA?II VAMALE

    CAPITOLUL I
    Zone libere si antrepozite libere

    Sectiunea 1
    Dispozitii comune sectiunilor a 2-a si a 3-a

    Paragraful 1
    Definitii si dispozitii generale

 
    ART. 480 *** Abrogat
    ART. 481 *** Abrogat
 
    ART. 482
    Informatiile prevazute la art. 802 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    Paragraful 2
    Aprobarea evidentei operative

 
    ART. 483 *** Abrogat
 
    ART. 484
    Cererea pentru aprobarea evidentei operative, prevazuta la art. 804 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, se înainteaza în scris biroului vamal în a carui raza teritoriala de competenta se afla localizata zona libera sau antrepozitul liber.

 
    Sectiunea a 2-a *** Abrogata

 
    ART. 485 *** Abrogat
    ART. 486 *** Abrogat
    ART. 487 *** Abrogat
    ART. 488 *** Abrogat
    ART. 489 *** Abrogat
    ART. 490 *** Abrogat
    ART. 491 *** Abrogat

 
    Sectiunea a 3-a *** Abrogata

 
    ART. 492 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 493 *** Abrogat
    ART. 494 *** Abrogat
    ART. 495 *** Abrogat

 
    TITLUL VI *** Abrogat

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 496 *** Abrogat
    ART. 497 *** Abrogat
    ART. 498 *** Abrogat
    ART. 499 *** Abrogat

 
    PARTEA III *** Abrogata

 
    TITLUL I *** Abrogat

 
    ART. 500 *** Abrogat
    ART. 501 *** Abrogat
    ART. 502 *** Abrogat
    ART. 503 *** Abrogat
    ART. 504 *** Abrogat
    ART. 505 *** Abrogat
    ART. 506 *** Abrogat
    ART. 507 *** Abrogat
    ART. 508 *** Abrogat
    ART. 509 *** Abrogat
    ART. 510 *** Abrogat
    ART. 511 *** Abrogat
    ART. 512 *** Abrogat

 
    TITLUL II *** Abrogat

 
    ART. 513 *** Abrogat

 
    PARTEA IV
    DATORIA VAMALa

    TITLUL I
    Garantii

 
    ART. 514
    (1) în temeiul art. 857 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, autoritatea vamala nu accepta tipurile de garantie prevazute la art. 857 alin. (1) lit. a) - c) si e) din acelasi regulament.
    (2) Autoritatea Nationala a Vamilor poate stabili norme privind aplicarea prevederilor alin. (1), care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    ART. 515 *** Abrogat

 
    TITLUL II *** Abrogat

 
    CAPITOLUL I *** Abrogat

 
    ART. 516 *** Abrogat
    ART. 517 *** Abrogat
    ART. 518 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 519 *** Abrogat
    ART. 520 *** Abrogat
    ART. 521 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 522 *** Abrogat
    ART. 523 *** Abrogat
    ART. 524 *** Abrogat
    ART. 525 *** Abrogat
    ART. 526 *** Abrogat

 
    TITLUL III
    îNSCRIEREA îN EVIDEN?A CONTABILa ?I RAMBURSAREA DUPa VaMUIRE

 
    ART. 527 *** Abrogat
 
    ART. 528
    Informatiile si prezentarea cazurilor prevazute la art. 870 si 871 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    TITLUL IV
    RAMBURSAREA SAU REMITEREA DREPTURILOR DE IMPORT SAU DE EXPORT

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

 
    ART. 529
    Informatiile si prezentarea cazurilor prevazute la art. 889 alin. (2) si art. 905 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se transmit Comisiei Europene de Autoritatea Nationala a Vamilor.

 
    CAPITOLUL II *** Abrogat

 
    ART. 530 *** Abrogat
    ART. 531 *** Abrogat
    ART. 532 *** Abrogat
    ART. 533 *** Abrogat
    ART. 534 *** Abrogat
    ART. 535 *** Abrogat
    ART. 536 *** Abrogat
    ART. 537 *** Abrogat
    ART. 538 *** Abrogat
    ART. 539 *** Abrogat
    ART. 540 *** Abrogat
    ART. 541 *** Abrogat
    ART. 542 *** Abrogat
    ART. 543 *** Abrogat
    ART. 544 *** Abrogat
    ART. 545 *** Abrogat
    ART. 546 *** Abrogat
    ART. 547 *** Abrogat
    ART. 548 *** Abrogat
    ART. 549 *** Abrogat

 
    CAPITOLUL III *** Abrogat

 
    ART. 550 *** Abrogat
    ART. 551 *** Abrogat
    ART. 552 *** Abrogat
    ART. 553 *** Abrogat
    ART. 554 *** Abrogat
    ART. 555 *** Abrogat

 
    PARTEA V
    CONTROLUL DESTINA?IEI MaRFURILOR

 
    ART. 556 *** Abrogat
    ART. 557 *** Abrogat
    ART. 558 *** Abrogat
    ART. 559 *** Abrogat
    ART. 560 *** Abrogat
    ART. 561 *** Abrogat
 
    ART. 562
    Autoritatea vamala competenta sa emita autorizatia de expeditor agreat prevazuta la art. 912g din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se stabileste de Autoritatea Nationala a Vamilor prin norme tehnice care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 
    PARTEA VI
    ALTE DISPOZI?II

    CAPITOLUL I
    Comisionari în vama

    ART. 563
    Comisionar în vama este persoana juridica romana, constituita potrivit legii, care, în numele si pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezinta marfurile si efectueaza declararea în detaliu a marfurilor, depozitarea si alte formalitati prevazute în reglementarile vamale, precum si plata la autoritatea vamala a cuantumului drepturilor de import si de export.
    ART. 564
    Comisionarul în vama stabileste raporturi juridice directe cu autoritatea vamala pentru ansamblul operatiunilor pe care le efectueaza potrivit art. 563 si raspunde de respectarea reglementarilor vamale.
    ART. 565
    (1) Comisionarul în vama poate sa-si exercite atributiile numai dupa obtinerea autorizatiei emise de Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (2) *** Abrogat
    (3) *** Abrogat
 
    (4) în aplicarea art. 64 alin. (2) lit. b) a doua liniuta din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, reprezentantul unei persoane care nu este stabilita în Comunitate poate actiona în relatia cu autoritatea vamala numai în cadrul reprezentarii indirecte.

    (5) *** Abrogat
 
    ART. 566
    Autorizatia de comisionar în vama se elibereaza numai daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii:
    a) are incluse în obiectul de activitate operatiunile prevazute la art. 563;
    b) detine echipamente necesare descarcarii, încarcarii, manipularii, ambalarii, dezambalarii si prezentarii marfurilor în vederea efectuarii controlului vamal, precum si personal specializat pentru efectuarea acestor operatiuni;
    c) dispune de personal care urmeaza sa exercite activitati legate de îndeplinirea formalitatilor vamale;
    d) detine spatiu de birou si are asigurata birotica necesara desfasurarii activitatii;
    e) este dotat cu echipamente informatice si de comunicatie adecvate utilizarii sistemului informatic vamal; aceasta conditie nu este obligatorie în cazul în care biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea nu este informatizat;
    f) nu are în denumirea societatii expresii similare cu cele ale autoritatii vamale;
    g) nu are debite pe langa biroul vamal pentru care solicita autorizarea;
    h) nu a savarsit încalcari grave sau repetate ale reglementarilor vamale sau fiscale;
    i) detine unul sau mai multe spatii de depozitare, situate în zona de supraveghere a fiecarui biroul vamal pentru care se solicita autorizarea - care sa îndeplineasca conditiile necesare pastrarii marfurilor aflate sub supraveghere vamala; conditia trebuie respectata numai în cazul în care se solicita autorizarea în calitate de comisionar în vama pe langa unul sau mai multe birouri vamale situate în interiorul tarii, precum si pentru birourile vamale situate la frontiera atunci cand activitatea urmeaza sa fie deservita prin intermediul unui punct vamal.
    în cazul în care se solicita autorizarea pe langa un birou vamal de frontiera care functioneaza într-un oras resedinta de judet, conditia privind detinerea spatiului/spatiilor de depozitare si a conditiilor pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca în vederea exercitarii supravegherii vamale este obligatorie.
    ART. 567
    (1) în situatia în care spatiul de depozitare detinut de comisionarul în vama este utilizat pentru stocarea în comun a marfurilor aflate sub supraveghere vamala si a celor care nu sunt supuse supravegherii vamale, acesta trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca posibila exercitarea supravegherii vamale a marfurilor ce fac obiectul acesteia;
    b) sa fie astfel organizat încat marfurile depozitate sa poata fi identificate pentru evidentierea celor aflate sub supraveghere vamala de cealalta categorie, prin utilizarea diferitelor metode alternative, cum ar fi delimitarea prin mijloace specifice: indicatoarele, stocarea pe partide separate de marfa, organizarea unei evidente proprii care sa permita controlul marfurilor aflate sub supraveghere vamala si altele asemenea.
    (2) în cazul în care stocarea are ca efect imposibilitatea identificarii de catre biroul vamal a marfurilor supuse supravegherii vamale fata de cele ce nu fac obiectul acesteia, stocarea în comun este permisa numai în cazul marfurilor echivalente care sunt marfuri încadrate la acelasi cod tarifar din N.C., cu aceeasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice.
    (3) Este interzisa compensarea prin echivalenta între marfurile ce pot fi distinse unele de altele.
    ART. 568
    Comisionarul în vama poate declara marfuri în vederea efectuarii formalitatilor vamale sau desfasura activitati legate de acestea, prin utilizarea sistemului informatic vamal, numai dupa obtinerea autorizatiei de acces la sistemul informatic.
    ART. 569
    (1) Pentru eliberarea autorizatiei de comisionar în vama se depune la Autoritatea Nationala a Vamilor o cerere care cuprinde urmatoarele date:
    a) denumirea persoanei juridice si sediul social al acesteia, numarul de telefon si fax, precum si alte date considerate ca necesare în vederea contactarii;
    b) codul unic de înregistrare;
    c) datele de identificare ale persoanelor care angajeaza legal persoana juridica: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul;
    d) numele si prenumele personalului propriu care urmeaza sa exercite activitati legate de îndeplinirea formalitatilor vamale, pe langa biroul sau birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea;
    e) numerele de cont bancar si bancile la care acestea sunt deschise;
    f) denumirea biroului vamal pe langa care se solicita autorizatia de functionare în calitate de comisionar în vama;
    g) perioada pentru care se solicita autorizarea;
    h) indicarea adresei pentru spatiul de birou ce va fi folosit în desfasurarea activitatii de comisionar în vama la biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea;
    i) indicarea adresei pentru spatiul de depozitare aflat în raza de supraveghere a biroului vamal pe langa care se solicita autorizarea.
    (2) Informatiile furnizate prin cererea de autorizare trebuie sa fie sustinute de urmatoarele acte:
    a) certificatul de înmatriculare, continand codul unic de înregistrare, în copie;
    b) certificatul de cazier fiscal, în copie;
    c) statutul, contractul de societate sau actul constitutiv al persoanei juridice, precum si actele aditionale la acestea care privesc schimbarile ulterioare referitoare la persoanele care angajeaza oficial persoana juridica, sediul social, introducerea ulterioara a activitatii prevazute la art. 563, durata de functionare a societatii, în copie; actele aditionale sunt însotite de certificatele de înscriere mentiuni si rezolutiile corespunzatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, în copie;
    d) documentele de identitate ale persoanelor care angajeaza legal persoana juridica, în copie, precum si certificatele de cazier judiciar aferente, în original;
    e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor care urmeaza sa exercite activitati legate de îndeplinirea formalitatilor vamale pe langa biroul vamal la care se solicita autorizarea, în original;
    f) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atesta dreptul de detinere asupra spatiului de depozitare, în copie;
    g) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atesta dreptul de detinere asupra spatiului de birou, în copie;
    h) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atesta dreptul de detinere asupra echipamentelor pe care le detine, necesare descarcarii, încarcarii, manipularii, ambalarii, dezambalarii si prezentarii marfurilor în vederea efectuarii controlului vamal, în copie, precum si datele de identificare ale personalului specializat pentru utilizarea acestor echipamente, sub forma unei declaratii pe propria raspundere;
    i) extrasul din evidenta contabila cu mijloacele fixe, categoria echipamente de calcul, necesare utilizarii sistemului informatic, în copie.
    ART. 570
    (1) în cazul în care cererea si documentele depuse în vederea autorizarii pot fi acceptate, Autoritatea Nationala a Vamilor solicita biroului vamal avut în vedere prin cererea de autorizare, transmiterea unui raport privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 566 lit. b) - e), g) si i).
    (2) Verificarea se face de biroul vamal.
    (3) în situatia în care conditiile prevazute la art. 566 lit. b) - e), g) si i) sunt îndeplinite, biroul vamal transmite Autoritatii Nationale a Vamilor un raport al carui model este stabilit în anexa nr. 44.
    (4) Raportul se transmite la Autoritatea Nationala a Vamilor în termen de 3 zile de la data primirii cererii de raport.
    ART. 571
    Daca se constata ca toate conditiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizatia de comisionar în vama se acorda în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete si a actelor prevazute la art. 569.
    ART. 572
    (1) Autorizatia de comisionar în vama se acorda pentru perioada solicitata, care nu poate fi mai mare decat durata de functionare a societatii comerciale.
    (2) Autorizatia este valabila pentru unul sau mai multe birouri vamale, în functie de solicitarea persoanei juridice si daca sunt îndeplinite conditiile de autorizare pentru fiecare dintre aceste birouri vamale.
    ART. 573
    (1) La eliberarea autorizatiei de comisionar în vama care desfasoara activitati de curierat rapid pentru persoane fizice, se cere îndeplinirea tuturor conditiilor necesare autorizarii în calitate de comisionar în vama, cu exceptia celor privitoare la conectarea la sistemul informatic vamal; exceptia nu se aplica în cazul în care trimiterile postale sunt destinate persoanelor juridice.
    (2) La dosarul depus în vederea autorizarii în calitate de comisionar în vama care desfasoara activitati de curierat rapid, în plus fata de documentele prevazute la art. 569 alin. (2) se prezinta certificatul-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii postale pe baza regimului de autorizare generala, eliberata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii potrivit Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile ulterioare si a Deciziei nr. 118/2003*) privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003.

    *) Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 118/2003 a fost abrogata. A se vedea Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 313/2017.

 
    ART. 574
    Titularul autorizatiei de comisionar în vama poate solicita extinderea autorizatiei initiale în ceea ce priveste durata de valabilitate a acesteia sau a numarului de birouri vamale pentru care s-a eliberat initial autorizatia. în acest din urma caz este obligatorie îndeplinirea în mod similar a conditiilor prevazute la art. 566 lit. b), c), d), e), g), h) si i) pe langa acest birou vamal.
    ART. 575
    (1) Extinderea autorizatiei de comisionar în vama pe langa alt birou vamal, decat cel pentru care s-a eliberat initial autorizatia, se face pe baza unei cereri adresate Autoritatii Nationale a Vamilor care cuprinde:
    a) denumirea biroului vamal pe langa care se solicita extinderea;
    b) perioada pentru care se solicita extinderea autorizatiei;
    c) indicarea adresei pentru spatiul de birou ce va fi folosit în desfasurarea activitatii de comisionar în vama la biroul vamal pe langa care se solicita extinderea autorizatiei;
    d) indicarea adresei pentru spatiul de depozitare aflat în raza de supraveghere a biroului vamal pe langa care solicita extinderea autorizatiei;
    e) numele si prenumele personalului propriu care urmeaza sa exercite activitati legate de îndeplinirea formalitatilor vamale, pe langa biroul sau birourile vamale pe langa care solicita extinderea.
    (2) Informatiile furnizate prin cererea de extindere trebuie sa fie sustinute de actele prevazute la art. 569 alin. (2) lit. b), e), f), g), h) si i).
    (3) în cazul în care cererea si documentele depuse în vederea extinderii autorizatiei pot fi acceptate, Autoritatea Nationala a Vamilor solicita biroului vamal avut în vedere prin cererea de extindere, transmiterea unui raport, potrivit prevederilor art. 570.
    (4) Extinderea autorizatiei de comisionar în vama se acorda pentru perioada solicitata, dar care nu poate fi mai mare decat durata de functionare a persoanei juridice; perioada de extindere nu poate depasi durata de valabilitate a autorizatiei emise înainte de prima solicitare de extindere.
    ART. 576
    Extinderea autorizatiei de comisionar în vama se elibereaza de Autoritatea Nationala a Vamilor, daca se constata ca toate conditiile sunt îndeplinite, în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete si a actelor însotitoare.
    ART. 577
    (1) în cazul în care Autoritatea Nationala a Vamilor considera ca autorizatia de comisionar în vama sau extinderea autorizatiei nu poate fi acordata va comunica aceasta solicitantului, indicand si motivele acestei decizii, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrarii cererii.
    (2) Solicitantul poate ataca decizia la instanta de contencios administrativ competenta.
    ART. 578
    (1) în exercitarea activitatii, comisionarul în vama are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte programul de lucru al biroului vamal pe langa care functioneaza;
    b) sa prezinte biroului vamal o împuternicire pentru salariatii abilitati sa exercite activitati legate de îndeplinirea formalitatilor vamale si sa retraga împuternicirea atunci cand persoanele respective nu mai realizeaza aceasta activitate;
    c) sa manipuleze, sa dezambaleze marfurile la cererea autoritatilor vamale si sa le reambaleze fara sa provoace deprecierea lor;
    d) sa asigure completarea corecta a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare si sa efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat;
    e) sa constituie la biroul vamal o garantie care sa acopere cuantumul drepturilor de import si de export corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate în depozitele sau în gestiunea proprie;
    f) sa asigure depunerea declaratiei vamale la biroul vamal pe langa care îsi desfasoara activitatea, prin procedee informatice, în structura utilizata de sistemul informatic integrat al activitatii vamale;
    g) sa asigure depozitarea si conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate în vederea confiscarii de catre organele de cercetare penala si de catre autoritatea vamala;
    h) sa asigure integritatea marfurilor depozitate în spatii de depozitare proprii;
    i) sa plateasca la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de stat, prevazute în normele legale, în cazul în care aceasta plata nu s-a efectuat direct de catre titularul operatiunii;
    j) sa comunice imediat Autoritatii Nationale a Vamilor si biroului vamal pe langa care functioneaza schimbarea sediului social, a persoanelor care reprezinta persoana juridica, a spatiului de birou, ori a spatiului de depozitare si orice alta modificare în ceea ce priveste activitatea de comisionar în vama;
    k) sa organizeze si sa tina evidenta operatiunilor derulate în mod identic cu evidenta biroului vamal pe langa care functioneaza; registrele de evidenta pe care le utilizeaza se certifica de seful biroului vamal pe langa care functioneaza;
    l) sa pastreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operatiunile efectuate;
    m) sa pastreze secretul operatiunilor vamale, comerciale si financiare si al datelor si informatiilor obtinute, care nu sunt destinate publicitatii;
    n) sa informeze conducerea biroului vamal pe langa care functioneaza cu privire la orice încalcare a reglementarilor vamale de care ia cunostinta;
    o) sa prezinte autoritatii vamale, ori de cate ori aceasta solicita, orice informatie privind operatiunile derulate;
    p) sa elibereze titularilor operatiunilor o factura în care sa apara data si felul prestatiei, precum si pretul achitat.
    (2) în cazul în care modificarile aduse la cunostinta Autoritatii Nationale a Vamilor se refera la conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei de comisionar în vama sau la extinderea acesteia, Autoritatea Nationala a Vamilor solicita biroului vamal în cauza o reverificare a tuturor conditiilor si transmiterea raportului de verificare, potrivit prevederilor de la art. 570.
    ART. 579
    Comisionarul în vama raspunde în solidar cu titularul operatiunii de vamuire pentru diferentele în minus constatate la controlul ulterior, precum si pentru penalitatile rezultate din aceste operatiuni.
    ART. 580
    (1) Autorizatia de comisionar în vama poate fi suspendata, motivat, de catre Autoritatea Nationala a Vamilor pe o perioada de pana la 6 luni daca titularul autorizatiei nu-si îndeplineste obligatiile prevazute la art. 578 sau savarseste abateri repetate de la reglementarile vamale.
    (2) Biroul vamal pe langa care persoana juridica este autorizata în calitate de comisionar în vama, directia regionala vamala în subordinea careia se gaseste biroul vamal pe langa care este autorizat comisionarul în vama, directiile de specialitate si serviciile independente din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor sunt obligate sa informeze conducerea Autoritatii Nationale a Vamilor imediat ce iau la cunostinta despre savarsirea unei situatii care conduce la suspendarea autorizatiei de comisionar în vama.
    (3) Suspendarea autorizatiei de comisionar în vama îsi produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de suspendare de catre comisionarul în vama si de biroul vamal.
    ART. 581
    (1) Autorizatia de comisionar în vama poate fi anulata de catre Autoritatea Nationala a Vamilor în urmatoarele cazuri:
    a) cand una dintre conditiile ce au stat la baza autorizarii nu mai este îndeplinita;
    b) cand se dovedeste ca autorizatia a fost acordata în urma furnizarii unor informatii inexacte, cu care solicitantul era la curent sau trebuia sa fie în mod normal la curent, si pe care autoritatea vamala nu a avut posibilitatea sa le constate;
    c) cand se constata savarsirea unei abateri grave de la reglementarile vamale;
    d) cand comisionarul în vama îsi înceteaza activitatea sau nu îsi executa atributiile pe o perioada de un an calendaristic;
    e) cand comisionarul în vama are debite fata de autoritatea vamala si refuza sa le achite;
    f) cand comisionarul în vama nu respecta regulile de functionare si de securitate impuse de sistemul informatic utilizat în activitatea de vamuire a marfurilor.
    (2) Autorizatia de comisionar în vama care desfasoara activitati de curierat rapid, poate fi anulata de Autoritatea Nationala a Vamilor si în situatia în care, în aplicarea art. 59 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, se ia masura retragerii licentei individuale sau a autorizatiei generale pentru servicii postale.
    (3) Biroul vamal pe langa care persoana juridica este autorizata în calitate de comisionar în vama, directia regionala vamala în subordinea caruia se gaseste biroul vamal pe langa care este autorizat comisionarul în vama, directiile de specialitate si serviciile independente din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor sunt obligate sa informeze conducerea institutiei imediat ce iau la cunostinta despre savarsirea unei fapte care conduce la anularea autorizatiei de comisionar în vama.
    (4) Anularea autorizatiei de comisionar în vama îsi produce efecte din momentul primirii comunicarii deciziei de anulare de catre comisionarul în vama si de biroul vamal.
    ART. 582
    Decizia de anulare a autorizatiei de comisionar în vama si decizia de suspendare a acesteia pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta.
    ART. 583
    Comisionarii în vama au dreptul de a participa la reuniunile si dezbaterile pe probleme privind activitatea vamala, organizate de autoritatea vamala.

    CAPITOLUL II
    Supravegherea vamala

    ART. 584
    Supravegherea vamala se realizeaza prin:
    a) tinerea operativa a evidentei marfurilor aflate sub supraveghere vamala, prin înscrierea lor în registre, documente sau prin evidente informatizate;
    b) aplicarea de marcaje, sigilii sau alte mijloace de identificare la marfurile, mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum si la accesul în spatiile în care acestea se gasesc;
    c) efectuarea de verificari selective, inopinate la mijloacele de transport încarcate cu marfuri care nu au fost controlate sau carora nu li s-a acordat un regim vamal;
    d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor în porturi si aeroporturi, la scara navelor si aeronavelor, în depozite sau în alte locuri unde se afla marfuri supuse controlului vamal, precum si pe caile de comunicatii;
    e) efectuarea, în cazuri de indicii de frauda vamala, de verificari la marfuri în anumite perioade sau pentru unele categorii în vederea stabilirii si sanctionarii abaterilor de la reglementarile vamale;
    f) utilizarea procedurilor de analiza de risc;
    g) utilizarea alertelor si consemnelor vamale;
    h) orice alta actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale.
    ART. 585
    în porturile si zonele libere sau antrepozitele libere, supravegherea vamala se efectueaza în mod specific si prin:
    a) asigurarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor în care se efectueaza activitati specifice porturilor si zonelor libere, precum si a antrepozitelor libere;
    b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor si bunurilor în porturile si zonele libere sau antrepozitele libere;
    c) alte masuri proprii unor porturi si zone libere, sau antrepozite libere, prevazute în actele normative de înfiintare si functionare a acestora.
    ART. 586
    (1) Conditiile materiale necesare desfasurarii supravegherii vamale prevazute pentru porturile si zonele libere se stabilesc de administratia acestora, de comun acord cu autoritatea vamala.
    (2) Administratia zonelor si porturilor libere are obligatia sa notifice în scris, în prealabil, biroului vamal transporturile de marfuri si bunuri restrictionate legal care se efectueaza în si din porturile si zonele libere.
    ART. 587
    La nivelul biroului vamal, supravegherea vamala se organizeaza de seful biroului vamal, pe baza unui plan de supraveghere vamala, în functie de specificul si cerintele activitatii, respectiv volumul de activitate, locatia acestuia, suprafetele si conditiile asigurate pentru depozitare, controlul marfurilor si mijloacelor de transport, precum si de alte cerinte identificate.
    ART. 588
    (1) Biroul vamal care functioneaza în porturi exercita supravegherea în incinta si în rada acestora asupra ambarcatiunilor, pontoanelor, precum si asupra bunurilor apartinand persoanelor care intra, ies sau îsi desfasoara activitatea în porturi.
    (2) Biroul vamal de frontiera care functioneaza în punctele rutiere si în statiile de cale ferata exercita supravegherea vamala în incinta acestora. Pe calea ferata supravegherea vamala se realizeaza si în timpul efectuarii controlului vamal în trenurile de calatori.
    (3) Biroul vamal din interiorul tarii, care functioneaza în statiile de cale ferata, în oficii postale sau în incinte proprii, îsi exercita atributiile de supraveghere vamala în aceste locuri, precum si în alte locuri unde autoritatea vamala se deplaseaza în vederea executarii controlului vamal.

    CAPITOLUL III
    Supravegherea si controlul vamal exercitate de catre compartimentele de supraveghere si control vamal

    ART. 589
    în scopul prevenirii si combaterii fraudelor în domeniul vamal, în cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si al directiilor regionale vamale sunt organizate compartimente specializate cu sarcini de supraveghere si control vamal.
    ART. 590
    Autoritatea vamala abilitata la nivel central si teritorial îndeplineste urmatoarele atributii principale:
 
    a) exercita prin mijloace si procedee specifice supravegherea vamala a marfurilor care sunt supuse controlului vamal pe întregul teritoriu vamal al Romaniei si îndeplineste atributiile prevazute la art. 10 - 14 din Codul vamal;
 
    b) constata diferentele de drepturi de import sau de export si ia masuri pentru încasarea acestora inclusiv majorarile de întarziere aferente, rezultate ca urmare a actiunilor proprii întreprinse;
    c) constata si sanctioneaza nerespectarea reglementarilor în domeniul vamal;
    d) constata si dispun, în conditiile legii, retinerea în vederea confiscarii a marfurilor care fac obiectul încalcarii reglementarilor vamale, ca urmare a actiunilor proprii întreprinse;
    e) previn si combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, munitii, materiale explozive si radioactive, produse si droguri, precursori, produse si substante toxice, obiecte de patrimoniu, metale si pietre pretioase, precum si orice trafic ilegal de bunuri.
    ART. 591
    Pe întregul teritoriu national, autoritatea vamala abilitata are, în conditiile legii, urmatoarele drepturi:
    a) de a opri orice mijloace de transport, utilizand semnale formale specifice prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006;
    b) de a verifica documentele mijlocului de transport, precum si cele care arata provenienta si regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport international;
    c) de a controla mijlocul de transport, aplicand sigilii vamale asupra compartimentului de marfa atunci cand este cazul;
    d) de a controla cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective, unde se gasesc sau ar putea sa se gaseasca marfuri supuse controlului vamal.
    ART. 592
    în zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala este abilitata sa controleze magazinele, punctele de desfacere, care comercializeaza marfuri, în vederea identificarii statutului vamal al marfurilor.
    ART. 593
    în zona speciala de supraveghere vamala autoritatea vamala abilitata legitimeaza persoanele suspectate de încalcarea reglementarilor vamale.
    ART. 594
    (1) La semnalul autoritatii vamale abilitate conducatorul mijlocului de transport este obligat sa opreasca si sa creeze conditiile necesare verificarii acestuia.
    (2) Nesupunerea la semnal determina luarea tuturor masurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, inclusiv solicitarea ajutorului organelor politiei de frontiera sau, dupa caz, al organelor de politie.
    (3) în cazul în care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport în locul unde a fost oprit, se procedeaza la însotirea acestuia pana la cel mai apropiat birou vamal, în vederea realizarii controlului.
    ART. 595
    Personalul vamal anume desemnat poate:
    a) opri si controla mijloacele de transport aflate în trafic;
    b) verifica, în conditiile legii, cladirile, depozitele, sediile sau alte obiective unde se gasesc sau ar putea sa se gaseasca bunuri supuse vamuirii, aflate în zone izolate sau despre care exista informatii ca prezinta pericole;
    c) efectua controale pe timp de noapte;
    d) participa la controale stabilite în urma analizei de risc ca fiind potential periculoase.
    ART. 596
    Dotarea, pastrarea, distribuirea si portul armamentului si a mijloacelor individuale de autoaparare se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor, inclusiv atributiile ce revin personalului pe nivele si grade de competenta privind drepturile si obligatiile referitoare la acestea, în conditiile stabilite de prevederile legale privind regimul armelor si munitiilor, precum si a normelor metodologice de aplicare a acestora.
    ART. 597
    (1) Pregatirea personalului propriu pentru detinerea si utilizarea armamentului si mijloacelor individuale de autoaparare, se va efectua prin intermediul institutiilor specializate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor care pregatesc personal militar si care prin lege au dreptul sa detina si sa foloseasca armament, pe baza acordului între institutii.
    (2) Raspunderea pentru asimilarea cunostintelor si aplicarea corespunzatoare a acestora revine personalului vamal stabilit conform art. 27 alin. (1) din Codul vamal, care vor fi testati în conformitate cu reglementarile legale privind regimul armelor si munitiilor, precum si a normelor metodologice de aplicare a acestora, anterior încredintarii armamentului si echipamentelor respective.
    ART. 598
    (1) în afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile pentru realizarea supravegherii si controlului vamal în trafic de catre echipele mobile apartinand autoritatii vamale.
    (2) Autovehiculele de serviciu utilizate de echipele mobile pentru supravegherea si controlul vamal în trafic, vor fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare luminoasa si sonora si vor avea inscriptionate vizibil "VAMA/CUSTOMS" pe capota si portbagaj iar pe portiere sigla Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Aceste autovehicule pot avea instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile destinate atentionarii participantilor la trafic.
    (3) Mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii.
    (4) Pentru siguranta derularii actiunilor de supraveghere si control vamal în trafic, locurile în care sunt instalate posturi fixe sau mobile, vor fi semnalizate si marcate corespunzator cu indicatoare de avertizare si conuri de dirijare iar pe timpul noptii vor fi dotate suplimentar cu dispozitive de semnalizare cu lumina intermitenta de culoare galbena.
    (5) Oprirea autovehiculelor în vederea efectuarii controlului de catre echipele mobile, se efectueaza folosind semnalele specifice în conformitate cu normele legale prevazute pentru circulatia pe drumurile publice.
    (6) Personalul vamal care prin atributiile de serviciu executa misiuni de supraveghere si control vamal în trafic este obligat sa poarte echipamentul special din dotare, care are inscriptionat pe spate VAMA/CUSTOMS si pe maneca bratului stang sigla Autoritatii Nationale a Vamilor. Pentru identificare se va purta pe partea stanga a pieptului ecusonul cu numarul personal.
    ART. 599
    (1) Pe întregul teritoriu national, mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însotite de autoritatea vamala abilitata între doua birouri vamale, în cazul în care exista suspiciunea descarcarii frauduloase.
    (2) Actiunea de însotire poate fi realizata si la initiativa transportatorului, destinatarului marfii sau a reprezentantului acestuia cu aprobarea autoritatii vamale abilitate.
    (3) în situatia în care însotirea se realizeaza din initiativa transportatorului, destinatarului marfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea reprezentantului autoritatii vamale abilitate sunt suportate de titularul operatiunii de tranzit.
    (4) Metodologia de însotire si modalitatea de calcul al cheltuielilor de deplasare se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    ART. 600
    în exercitarea atributiilor de control vamal, autoritatea vamala abilitata are dreptul de a realiza urmatoarele activitati pe întregul teritoriu national:
    a) efectuarea de investigatii, supravegheri si verificari în cazurile în care sunt semnalate încalcari ale reglementarilor vamale;
    b) verificarea de registre, evidente financiar-contabile, orice înscrisuri, inclusiv cele pe suport informatic care au legatura directa sau indirecta cu bunurile importate, exportate sau tranzitate pe teritoriul vamal al Romaniei;
    c) prelevarea de probe din marfurile supuse controlului vamal pentru a fi analizate în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificarii si expertizarii acestora;
    d) cand considera ca prin încalcarea reglementarilor vamale au fost savarsite infractiuni, sesizeaza organele de urmarire penala competente.
    ART. 601
    în baza acordurilor internationale la care Romania este parte autoritatea vamala abilitata realizeaza cu alte institutii vamale din strainatate actiuni de cooperare si asistenta reciproca pentru prevenirea si combaterea fraudei vamale.
    ART. 602
    în scopul stabilirii modului în care persoanele fizice sau juridice au respectat reglementarile vamale, autoritatea vamala abilitata efectueaza controlul ulterior al operatiunilor de vamuire.
    ART. 603
    Supravegherea si controlul vamal ulterior se realizeaza potrivit normelor metodologice*) emise de Autoritatea Nationala a Vamilor, care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    *) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 922/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior.

 
    CAPITOLUL IV
    Aplicarea de sigilii vamale

    ART. 604
    (1) Marfurile aflate sub supraveghere vamala se pot pune sub sigilii vamale, cu exceptia transporturilor de mesagerie, a sacilor postali în tranzit, a marfurilor antrepozitate si a celor care fac obiectul operatiunilor de admitere temporara.
    (2) Sigiliile aplicate de persoanele juridice romane sau straine pot fi acceptate de Autoritatea Nationala a Vamilor, în locul sigiliilor vamale.
    ART. 605
    (1) Sigiliile vamale se aplica la usi, ferestre sau la alte sisteme de închidere a mijloacelor de transport.
    (2) Pentru sigilarea coletelor, acestea trebuie sa fie ambalate astfel încat sa nu se poata patrunde la continutul lor fara ruperea sigiliului sau fara a lasa urme vizibile.
    (3) Mijloacele de transport si spatiile în care se afla marfuri sub regim vamal pentru a fi sigilate trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
    a) constructia sa permita scoaterea sau introducerea de marfuri numai prin deschideri care pot fi sigilate;
    b) constructia sa fie suficient de solida pentru a nu permite spargerea peretilor, podelelor sau acoperisului, fara a lasa urme de efractie;
    c) constructia sa nu permita scoaterea, în întregime sau în parte, a peretilor, podelelor sau acoperisului si repunerea lor la loc, fara a lasa urme de efractie;
    d) usile, ferestrele si conductele pentru marfurile lichide sa fie prevazute cu inele sau alte dispozitive care sa permita aplicarea cu usurinta a sigiliilor vamale.

    CAPITOLUL V
    Dispozitii aplicabile calatorilor

    ART. 606
    Controlul vamal al bunurilor apartinand persoanelor fizice consta în confruntarea celor declarate cu bunurile aflate în bagajele însotite sau neînsotite si în colete.
    ART. 607
    (1) Controlul vamal se efectueaza prin sondaj în ceea ce priveste numarul autovehiculelor, numarul calatorilor si numarul bagajelor apartinand unui calator.
    (2) Pentru fluidizarea traficului de calatori la frontiera, procedurile de control prevazute în prezenta sectiune se pot înlocui cu regulile stabilite în conventiile internationale la care Romania este parte.
    ART. 608
    (1) La transportul feroviar controlul vamal se efectueaza:
    a) în trenurile internationale de calatori, pe parcursul intern al acestora;
    b) la vagoanele de dormit, numai pe baza declaratiei pentru calatori, care va fi prezentata autoritatii vamale de catre personalul de însotire al vagonului;
    c) în salile de control vamal din statiile de cale ferata de frontiera;
    d) în salile de control vamal din statiile de cale ferata din interiorul tarii pentru calatorii care se îmbarca sau se debarca în aceste statii, în trenurile internationale.
    (2) La transportul rutier, controlul vamal se efectueaza:
    a) în autovehicul;
    b) în locurile amenajate pe artera de circulatie rezervata pentru controlul vamal, cand volumul bagajelor nu permite efectuarea controlului vamal în autovehicul;
    c) în sala de control a biroului vamal.
    (3) La transportul maritim sau fluvial, controlul vamal se efectueaza:
    a) în salile de control vamal din porturi;
    b) la bordul navei cu acceptul comandantului acesteia, cand nava nu este acostata în apropierea salii de control vamal;
    c) la scara navei.
    (4) La transportul aerian, controlul vamal se efectueaza în salile de control vamal din aeroporturi.
    ART. 609
    Agentii vamali controleaza în mijloacele de transport orice locuri unde pot fi ascunse bunuri. în acest scop personalul de deservire al mijloacelor de transport si conducatorii autovehiculelor sunt obligati, sub sanctiune contraventionala, sa faca accesibile controlului locurile indicate de autoritatea vamala. Cand acestia refuza sau nu sunt în masura sa efectueze demontarile necesare, operatiunile se realizeaza direct de catre agentii vamali sau cu sprijinul personalului de specialitate pe cheltuiala autoritatii vamale.
    ART. 610
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, asigura pentru autoritatea vamala:
    a) separarea în trenurile internationale a calatorilor în trafic intern de cei care calatoresc în trafic international, pentru distantele pe care se efectueaza controlul vamal;
    b) spatiile de depozitare a bunurilor si de lucru în statiile de cale ferata si în porturi;
    c) legitimatii de calatorie gratuite pentru agentii vamali, pe distantele pe care se efectueaza controlul vamal, si un compartiment în trenurile internationale pe aceste distante.
    ART. 611
    Liberul de vama se acorda de autoritatea vamala în scris, pentru bunurile supuse taxelor vamale si verbal, în celelalte cazuri.
    ART. 612
    Persoanele fizice pot introduce sau scoate din tara marfuri fara caracter comercial, în limitele si în conditiile prevazute de lege.
    ART. 613
    Restrictiile temporare pentru unele marfuri la introducerea sau scoaterea lor din tara se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
 
    ART. 614
    Dispozitiile prevazute în reglementarile vamale referitoare la tariful vamal si la plata drepturilor de import se aplica în mod corespunzator si pentru persoanele fizice.

 
    CAPITOLUL VI
    Regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate în Romania, precum si membrilor acestora

    ART. 615
    (1) Bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si cele destinate folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic al acestora si familiilor lor sunt scutite de control vamal atat la intrarea cat si iesirea din tara, în conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte si pe baza de reciprocitate.
    (2) Regimul vamal prevazut la alin. (1) se aplica, în mod corespunzator, si organizatiilor internationale cu sediul sau care au reprezentanti în Romania, precum si functionarilor acestora, în limitele si în conditiile întelegerilor internationale la care Romania este parte.
    ART. 616
    Pot fi introduse sau scoase din tara, fara plata taxelor vamale, în conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte si pe baza de reciprocitate:
    a) bunurile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare;
    b) bunurile destinate folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic ai misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a membrilor familiilor lor;
    c) bunurile destinate folosintei personale a membrilor personalului administrativ, tehnic si de serviciu al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a membrilor familiilor lor, cu ocazia instalarii.
    ART. 617
    (1) Introducerea sau scoaterea din tara a bunurilor neînsotite este permisa în baza cererii misiunii diplomatice sau oficiului consular, semnata de seful acesteia, si a unei liste specificative avizata de Ministerul Afacerilor Externe.
    (2) în cerere, întocmita în trei exemplare si înaintata autoritatilor vamale romane prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se vor mentiona cantitatea bunurilor introduse si descrierea lor, conform formularelor puse la dispozitia misiunilor diplomatice, precizandu-se de catre solicitant daca aceste bunuri sunt pentru folosinta sa personala sau a misiunii.
    (3) Daca solicitantul nu cunoaste continutul coletelor primite, autoritatea vamala poate proceda la deschiderea acestora în prezenta solicitantului sau a unui reprezentant al acestuia, în vederea completarii formularului prevazut la alin. (2).
    (4) Pentru bagajele însotite de titulari, introducerea sau scoaterea din tara este permisa si fara prezentarea cererii si a listei specificative.
    ART. 618
    Bunurile care sunt prohibite la scoaterea din Romania, precum si bunurile cu caracter artistic, istoric, stiintific, instrumentele muzicale, obiectele din metale si pietre pretioase care depasesc uzul personal se pot scoate din tara fara alte formalitati, daca au fost declarate în scris autoritatii vamale la intrare.
    ART. 619
    La cererea scrisa a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, în functie de personalul vamal disponibil, se poate efectua vamuirea la sediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ori la resedinta membrilor personalului cu statut diplomatic.
    ART. 620
    (1) Pentru urmatoarele categorii de bunuri scutirile de plata taxelor vamale prevazute la art. 616 se aplica în limite, pe an calendaristic, astfel:
    a) pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare: 300 de litri bauturi alcoolice (peste 22 grade), 2.000 de pachete de tigari (a 20 bucati);
    b) pentru folosinta proprie a membrilor personalului cu statut diplomatic si a membrilor familiilor lor: 50 de litri de bauturi alcoolice (peste 22 grade) de familie, 500 de pachete de tigari (a 20 bucati) de familie.
    (2) La avizarea introducerii în tara a bunurilor prevazute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe va tine seama de conditiile de reciprocitate, precum si de conventiile la care Romania este parte, pentru a se aplica reduceri sau majorari corespunzatoare ale limitelor stabilite.
    ART. 621
    (1) Bunurile prevazute la art. 620 transportate ca bagaje însotite sau colete neînsotite se declara, în scris, la introducerea în tara pe documentele prevazute la art. 617. în lipsa acestui document, nu se permite introducerea în tara a bunurilor, care pot fi lasate în pastrare autoritatii vamale, potrivit prezentului regulament.
    (2) Dupa vamuire, un exemplar al cererii depuse pentru aceste bunuri, vizat de autoritatea vamala se transmite de aceasta Ministerului Afacerilor Externe, care tine evidenta bunurilor introduse.
    (3) Bunurile prevazute la art. 620, care depasesc cantitatile stabilite, pot fi introduse în tara cu plata taxelor vamale aplicabile bunurilor apartinand persoanelor fizice.
    ART. 622
    (1) Introducerea temporara în tara, cu scutire de plata taxelor vamale, de autovehicule pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, precum si pentru folosinta membrilor personalului acestora si a familiilor lor, este permisa în limitele avizate de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin întelegeri internationale.
    (2) Formalitatile de introducere temporara sunt cele prevazute la art. 617. Evidenta acestor operatiuni se tine de Ministerul Afacerilor Externe.
    ART. 623
    în situatia în care sunt motive temeinice sa se considere ca în coletele destinate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si în mijloacele de transport sau în bagajele membrilor cu statut diplomatic ori ale familiilor acestora, exista bunuri care nu sunt scutite de plata taxelor vamale sau nu au fost declarate potrivit art. 621 ori sunt prohibite la introducerea sau scoaterea din tara, ori sunt supuse carantinei, seful biroului vamal poate dispune efectuarea controlului vamal, în prezenta titularilor bunurilor ori a reprezentantilor autorizati ai acestora.
    ART. 624
    Bunurile introduse în tara, cu scutire de taxe vamale, nu pot fi înstrainate decat dupa plata taxelor vamale legale, cu exceptia cazului cand cumparatorul este o persoana care beneficiaza de acelasi statut.
    ART. 625
    (1) Valiza diplomatica folosita în vederea comunicarii între misiunile diplomatice si Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditat nu este supusa controlului vamal la intrarea si la iesirea din tara si este scutita de taxe vamale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru valiza diplomatica folosita în vederea comunicarii între misiunile diplomatice ale aceluiasi stat.
    ART. 626
    Valiza diplomatica poate fi transportata pe teritoriul Romaniei, neînsotita sau însotita de curieri diplomatici, însarcinati cu aceasta misiune de catre Ministerul Afacerilor Externe al statului caruia apartin sau de o misiune diplomatica a statului acreditat.
    ART. 627
    (1) Valiza diplomatica trebuie sa fie prevazuta cu sigiliile Ministerului Afacerilor Externe sau ale misiunii diplomatice expeditoare, sa poarte mentiunea corespondenta diplomatica sau expeditie oficiala, sa circule pe baza unei foi de curier si sa nu cuprinda decat documente diplomatice sau obiecte de uz oficial.
    (2) Daca valiza diplomatica este însotita de un curier diplomatic, acesta trebuie sa posede foaie de curier, în care se indica numele, prenumele si calitatea persoanei însotitoare, precum si numarul si destinatia coletelor.
    (3) Valiza diplomatica neînsotita, în afara de mentiunea corespondenta diplomatica sau expeditie oficiala si sigiliile expeditorului, prevazute la alin. (1), va trebui sa poarte o eticheta mentionand si numarul foii de curier.
    (4) Daca aceste conditii nu sunt îndeplinite, valiza diplomatica se sigileaza de autoritatea vamala si se tranziteaza la un birou vamal din Bucuresti pentru a fi stabilite modalitatile de eliberare sau de înapoiere la expeditor.
    (5) Eliberarea de catre autoritatea vamala a valizei diplomatice neînsotite se face pe baza unei declaratii scrise, emisa de misiunea diplomatica destinatara.
    ART. 628
    (1) Valiza diplomatica poate fi transportata de comandantul unei aeronave, daca poseda un document oficial din care sa rezulte numarul coletelor care constituie valiza.
    (2) Misiunea diplomatica poate trimite unul dintre membrii sai sa preia valiza diplomatica direct din mainile comandantului aeronavei.
    (3) Comandantii de aeronave care transporta valize diplomatice nu sunt considerati curieri diplomatici.
    ART. 629
    Valiza diplomatica în tranzit prin Romania poate fi sigilata de autoritatea vamala la intrarea în tara.
    ART. 630
    Dispozitiile privind valiza diplomatica se aplica în mod corespunzator si valizei consulare.

 
    CAPITOLUL VII
    Regimul vamal al aprovizionarii mijloacelor de transport care trec frontiera

 
    ART. 631
    Marfurile destinate aprovizionarii se introduc la bordul navelor pe baza documentului de livrare si a permisului vamal eliberat de biroul vamal la cererea comandantului navei, a armatorului sau a agentului navei si cu îndeplinirea formalitatilor vamale corespunzatoare statutului vamal si destinatiei marfurilor, dupa caz.
    (2) Pentru marfurile prevazute la alin. (1) se poate depune o singura declaratie vamala pentru fiecare regim vamal, pentru toata durata de stationare a navei în fiecare port.
 
    ART. 632 *** Abrogat
    ART. 633 *** Abrogat
    ART. 634 *** Abrogat
 
    ART. 635
    Dispozitiile art. 631 se aplica în mod corespunzator aeronavelor, cand acestea se afla pe aeroporturile romane. Controlul vamal se efectueaza în baza documentului de livrare.
 
    ART. 636
    Bunurile de consum aflate la bordul navelor, aeronavelor, vagoanelor-restaurant si vagoanelor de dormit si autocarelor, destinate în cantitati strict uzuale consumului pe parcursul calatoriei, nu se supun normelor prevazute pentru importul marfurilor.

    CAPITOLUL VIII
    Transbordarea vamala

    ART. 637
    Marfurile aflate sub supraveghere vamala se pot transborda dintr-un mijloc de transport în altul ori se pot depozita temporar pe teritoriul Romaniei.
    ART. 638
    Operatiunea de transbordare se efectueaza în prezenta autoritatii vamale.
    ART. 639
    (1) Transbordarea marfurilor trebuie sa fie ceruta de transportatorul acestora, de un comisionar în vama sau de orice alta persoana care face dovada ca are dreptul de a dispune asupra marfurilor.
    (2) Biroul vamal, analizand cererea, elibereaza un permis vamal în care se mentioneaza felul si cantitatea marfii care urmeaza sa fie transbordata si termenul de efectuare a operatiunii. Acest termen poate fi prelungit în cazuri justificate. Permisul vamal este înregistrat la biroul vamal emitent.
    ART. 640
    (1) Permisul vamal este asimilat cu declaratia vamala acceptata si produce aceleasi efecte juridice.
    (2) în cazul în care se constata lipsuri sau substituiri din marfurile transbordate, permisul vamal constituie titlu de creanta pentru încasarea drepturilor de import. Elementele de taxare sunt cele în vigoare la data înregistrarii permisului vamal.
    (3) în statiile de cale ferata în care este organizata transbordarea în vagoane cu ecartament diferit, operatiunea se efectueaza fara a se mai depune permisul vamal. Transportatorul raspunde de felul si de cantitatea marfurilor transbordate, precum si de concordanta acestora cu datele înscrise în documentul de transport international.
    ART. 641
    (1) în caz de forta majora sau caz fortuit, transbordarea marfurilor se poate efectua si în locurile unde nu functioneaza birouri vamale, în prezenta organelor de politie care certifica pe documentul de transport, felul si cantitatea marfurilor.
    (2) Transportatorul este obligat sa sigileze mijloacele de transport sau marfurile si sa le prezinte la biroul vamal cel mai apropiat. în acest caz, documentele vamale si documentele de transport se modifica în mod corespunzator si se iau masuri de sigilare vamala a mijloacelor de transport sau a marfurilor. în cazul transportului pe calea ferata, atunci cand nu poate fi asigurata prezenta organelor de politie transbordarea marfurilor se poate efectua si în prezenta a doi martori straini de calea ferata, încheindu-se un proces-verbal constatator.

    CAPITOLUL IX
    Marfuri pentru care nu sunt îndeplinite conditiile de vamuire

    ART. 642
    (1) Marfurile introduse de persoanele fizice ca bagaj însotit, pentru care nu sunt îndeplinite conditiile de vamuire, se pastreaza sub supraveghere vamala în depozitele biroului vamal, la dispozitia titularilor, timp de 120 de zile.
    (2) Marfurile intrate în tara, destinate persoanelor juridice, pentru care nu sunt îndeplinite conditiile de vamuire, se pastreaza în depozit necesar de comisionarii în vama, sub supraveghere vamala, cel mult 120 de zile.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si în cazul marfurilor destinate persoanelor fizice sau juridice, pentru care exista un contract de transport international, iar transportatorul nu le poate preda destinatarului sau acesta nu îndeplineste conditiile de vamuire. în aceste cazuri marfurile sunt pastrate sub supraveghere vamala în depozit temporar la transportatori sau la comisionarii în vama, pe cheltuiala importatorului.
    (4) Transportatorul sau comisionarul în vama, care primeste marfurile în depozit necesar, este obligat sa îl încunostinteze pe destinatar.
    ART. 643
    Autoritatea vamala are dreptul sa prelungeasca termenele prevazute la art. 642 alin. (1) si (2) în cazurile în care din documente rezulta ca expirarea termenului nu este din culpa titularului.
    ART. 644
    (1) în cazul marfurilor prevazute la art. 642 alin. (1) termenul de pastrare curge de la data emiterii de catre autoritatea vamala a adeverintei de retinere a bunurilor.
 
    (2) în cazul marfurilor prevazute la art. 642 alin. (2) si (3) termenul de pastrare curge de la data expirarii perioadei stabilite pentru solicitarea aprobarii unei destinatii vamale, la care se adauga prelungirile legal acordate.
 
    ART. 645
    Marfurile clasificate la cap. 1 - 3 din tariful vamal se considera a fi perisabile si termenul de pastrare sub supraveghere vamala este de 48 de ore de la data emiterii adeverintei de retinere în cazul bunurilor prevazute la art. 642 alin. (1) si de la data înregistrarii în evidenta biroului vamal în cazul bunurilor prevazute la art. 642 alin. (2) si (3), daca nu sunt conditii de depozitare care sa le asigure conservarea, confirmate de detinatorul depozitului.
 
    ART. 646
    Autoritatea vamala nu raspunde de deteriorarea, alterarea sau de pierderile cantitative din cauze naturale, produse la bunurile pastrate în conditiile prevazute la art. 642, 643 si 645.
    ART. 647
    Marfurile a caror detinere sau circulatie este supusa prin legi speciale unor conditii care nu sunt îndeplinite la intrarea sau la iesirea din tara se retin si se înregistreaza de biroul vamal care le preda imediat în depozit autoritatii competente prevazute de legea speciala.
    ART. 648
    (1) La expirarea termenelor de pastrare prevazute în prezentul capitol, daca titularii nu au reglementat situatia vamala a marfurilor, acestea se valorifica potrivit normelor legale în vigoare.
    (2) în cazul în care titularii abandoneaza marfurile printr-o declaratie scrisa data autoritatilor vamale conditiile de valorificare sunt îndeplinite din momentul depunerii acestei declaratii.
    ART. 649
    Marfurile identificate de autoritatea vamala în exercitarea atributiilor lor fara a fi cunoscut titularul acestora se înscriu în evidentele biroului vamal, pe baza adeverintei de retinere a acestora. Daca titularul acestora nu a putut fi stabilit în termenele prevazute în prezentul capitol, la expirarea acestor termene bunurile se valorifica.
    ART. 650
    (1) Marfurile care îndeplinesc conditiile de valorificare potrivit prezentului regulament se declara bilunar de catre biroul vamal la organele financiare locale, care sunt obligate sa le preia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii, cu exceptia celor perisabile, care se declara si se preiau imediat.
    (2) Marfurile prevazute la art. 648 se valorifica de catre autoritatea competenta la care se afla în depozit dupa expirarea termenelor prevazute la art. 642 si 643.

    CAPITOLUL X
    Contraventii vamale

    ART. 651
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1500 lei urmatoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de catre transportator ori de reprezentantul acestuia a obligatiei de a depune la biroul vamal de frontiera documentele însotitoare ale mijloacelor de transport aflate în trafic international si a documentelor privind marfurile transportate cu acestea;
    b) nedepunerea de catre comandantul, armatorul sau agentul navei a declaratiei proviziilor de bord, în termenele legale;
 
    c) neîndeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a declara si de a prezenta autoritatii vamale coletele si trimiterile postale care, potrivit legii, sunt supuse controlului vamal;
 
    d) neîndeplinirea de catre organele postale a obligatiei de a prezenta biroului vamal de frontiera lista sacilor postali;
    e) neprezentarea de catre transportator, la solicitarea autoritatii vamale, a documentelor aferente mijlocului de transport pentru marfurile transportate, aflate în trafic international;
    f) nerespectarea de catre orice persoana a obligatiei de a face accesibile controlului vamal locurile indicate de autoritatea vamala;
    g) transferarea marfurilor care au facut obiectul unei declaratii sumare, în alte cazuri si locuri decat cele stabilite de autoritatea vamala;
    h) neîndeplinirea de catre titularul operatiunii comerciale sau de catre reprezentantul acestuia a obligatiei de a solicita în termenul legal pentru marfurile înscrise în declaratia sumara, o destinatie vamala;
    i) neîndeplinirea de catre transportatorul sau gestionarul marfurilor nevamuite a obligatiei de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu exceptia cazului fortuit sau de forta majora;
 
    j) nerespectarea de catre titularul unei informatii obligatorii a obligatiei de a declara autoritatilor vamale, în momentul efectuarii formalitatilor vamale, ca este în posesia unei informatii obligatorii care se refera la marfurile în cauza;
 
    k) neîndeplinirea de catre titularul unei autorizatii emise de catre Autoritatea Nationala a Vamilor, a obligatiei de a anunta autoritatea vamala asupra oricarei modificari intervenite dupa acordarea acesteia;
    l) depunerea declaratiei vamale continand date incomplete sau inexacte, în cazul în care aceasta fapta nu influenteaza stabilirea drepturilor de import si a altor drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe ce se stabilesc la punerea în libera circulatie a marfurilor dar produce efecte asupra aplicarii masurilor de politica comerciala ori a altor dispozitii stabilite prin reglementari speciale.
    ART. 652
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei urmatoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de catre conducatorul mijlocului de transport a obligatiei de a opri la semnalul formal specific al personalului vamal abilitat;
    b) acostarea navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decat în punctele de control unde functioneaza autoritatea vamala, cu exceptia cazului fortuit, de forta majora sau de boala grava la bord;
    c) neprezentarea documentelor de orice natura si pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului vamal, precum si nerespectarea termenului stabilit de autoritatea vamala, pentru prezentarea documentelor;
 
    d) neîndeplinirea de catre persoanele fizice care trec frontiera a obligatiei de a declara si de a prezenta în vederea controlului vamal bunurile pentru care este prevazuta aceasta obligativitate;
 
    e) furnizarea de catre un solicitant a unor informatii eronate sau incomplete în baza carora a fost adoptata de catre autoritatea vamala o decizie favorabila acestuia;
    f) exercitarea oricarei activitati comerciale, industriale sau de servicii într-o zona libera, antrepozit liber sau port liber, fara respectarea conditiilor stabilite în reglementarile vamale si fara notificarea prealabila a autoritatii vamale;
    g) transferarea drepturilor si obligatiilor titularului unui regim vamal economic unor alte persoane care nu îndeplinesc conditiile prevazute pentru a beneficia de regimul în cauza;
    h) neîndeplinirea de catre comisionarul în vama a obligatiilor prevazute la art. 578;
    i) depunerea unei declaratii vamale care contine date eronate privind încadrarea tarifara a bunurilor sau marfurilor, în cazul în care este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se încaseaza de catre autoritatea vamala la punerea în libera circulatie a marfurilor;
 
    j) parasirea porturilor sau a aeroporturilor de catre navele sau aeronavele care trec frontiera, fara viza autoritatii vamale; în acest caz amenda este aplicata capitaniei portului sau autoritatilor aeroportuare;
 
    k) neîndeplinirea de catre titularul regimului de punere în libera circulatie a marfurilor destinate unei anumite utilizari, a obligatiei de a înstiinta autoritatea vamala despre schimbarea utilizarii acestora;
    l) prezentarea de catre un solicitant a unor documente continand date inexacte sau eronate, în vederea obtinerii unei autorizatii sau a unui certificat de origine eliberat de catre autoritatea vamala;
    m) neîndeplinirea de catre titularul regimului vamal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a termenelor, conditiilor si obligatiilor prevazute pentru derularea si încheierea acestor regimuri.
    ART. 653
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 la 8000 lei:
    a) sustragerea de la controlul vamal a oricaror bunuri sau marfuri care ar trebui plasate sub un regim vamal. în acest caz bunurile se confisca;
 
    b) descarcarea de pe nave, încarcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau marfurilor supuse vamuirii fara permis vamal sau fara acordul autoritatii vamale; în acest caz cantitatea de bunuri încarcate, descarcate sau transbordate se confisca;

    c) *** Abrogata
 
    d) depunerea declaratiei vamale si a dovezii de origine, continand date eronate privind originea marfurilor;
 
    e) depunerea declaratiei vamale si a documentelor însotitoare continand date incomplete sau eronate privind valoarea în vama a bunurilor sau a marfurilor;
 
    f) depunerea declaratiei vamale si a documentelor însotitoare continand date eronate privind cantitatea marfurilor daca fapta nu constituie infractiune prevazuta de Codul vamal. în cazul în care prin aceasta fapta este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se încaseaza de catre autoritatea vamala la punerea în libera circulatie a marfurilor, marfurile constatate în plus fata de cele înscrise în declaratia vamala se confisca;
    g) exercitarea activitatii de comisionar în vama fara autorizatie; veniturile realizate din activitatea neautorizata se confisca;
    h) depunerea declaratiei vamale si a documentelor însotitoare continand date eronate privind felul marfurilor. în cazul în care prin aceasta fapta este influentata stabilirea drepturilor de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care se încaseaza de catre autoritatea vamala la punerea în libera circulatie a marfurilor, marfurile constatate în plus fata de felul celor înscrise în declaratia vamala se confisca. Prin felul marfurilor se întelege varietatea, tipul sau acele caracteristici definitorii.

    i) *** Abrogata
    (1^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, neîndeplinirea obligatiei de declarare a numerarului însotit prevazute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European si al Consiliului sau a obligatiei de informare cu privire la numerarul neînsotit prevazute la art. 4 din acelasi regulament. La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamala potrivit reglementarilor vamale.
 
    (2) în cazul în care contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal si retinerea mijlocului de transport folosit la savarsirea contraventiei pana la plata amenzii.
 
    ART. 653^1
    Daca la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 651 - 653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimularii marfurilor sau bunurilor, autoritatea vamala dispune, pe langa celelalte sanctiuni contraventionale prevazute, si confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate.
 
    ART. 654
    în cazul contraventiilor prevazute la art. 653 lit. a) - c), atunci cand marfurile nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata unei sume egala cu valoarea în vama a acestora, la care se adauga drepturile de import si alte drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe ce se stabilesc la punerea în libera circulatie a marfurilor. Aceasta masura are acelasi efect juridic ca si confiscarea marfurilor în ceea ce priveste stingerea datoriei vamale.
    ART. 655
    Faptele prevazute la art. 651 - 653 constituie contraventii daca nu sunt savarsite în astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.
    ART. 656
    Contraventiile vamale se constata prin procese-verbale de contraventie încheiate de personalul vamal care are atributii în acest sens.
    ART. 657
    Contraventiilor prevazute în acest capitol le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    PARTEA VII
    DISPOZI?II TRANZITORII ?I FINALE

    ART. 658
    (1) Deciziile privind notele explicative, avizele de clasificare si alte avize referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, precum si recomandarile emise de Comitetul Sistemului armonizat si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamala, conform Conventiei internationale privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, încheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care Romania a aderat prin Legea nr. 98/1996, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 27 septembrie 1996, se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    (2) *** Abrogat
 
    ART. 659
    Autoritatea vamala stabileste norme privind functionarea laboratoarelor vamale, metodologia de efectuare a analizelor în cadrul acestora, inclusiv a marfurilor susceptibile a fi droguri, precum si modul în care persoanele interesate pot solicita repetarea analizelor.
 
    ART. 659^1
    Informatiile prevazute la art. 228 alin. (3) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, precum si cele privind cantaritorii autorizati prevazute la art. 290d din acelasi regulament se transmit Comisiei Europene de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.
 
    ART. 660
    (1) Operatiunile pentru care s-au depus declaratii vamale sub regimul prevazut în reglementarile vamale anterioare prezentului regulament se deruleaza si se încheie în conformitate cu acele reglementari.
    (2) Autorizatiile emise în temeiul reglementarilor vamale anterioare prezentului regulament îsi pastreaza valabilitatea.
    (3) începand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana operatiunile prevazute la alin. (1) se încheie potrivit prevederilor cuprinse în Tratatul de aderare aprobat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul ?arilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.
    ART. 661
    (1) în situatia în care titularii operatiunilor vamale, transportatorii sau comisionarii în vama, solicita efectuarea operatiunilor de vamuire în afara birourilor vamale, acestia au obligatia de a asigura autoritatii vamale, fara plata, spatii de lucru, magazii pentru depozitarea marfurilor si instalatii pentru cantarirea acestora.
    (2) în situatia în care persoanele interesate prevazute la alin. (1) solicita efectuarea operatiunilor de vamuire în afara incintelor birourilor si punctelor vamale acestia suporta cheltuielile de transport si, daca este cazul, cele de cazare si de diurna, potrivit normelor legale.
    ART. 662
    (1) Autoritatea vamala poate sa închirieze în conditiile legii, imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate în administrarea si în proprietatea sa, precum si în proprietatea publica a statului, prin licitatie publica, potrivit legii.
    (2) Sumele încasate din închiriere se varsa integral la bugetul de stat.
    ART. 663*)
    Pentru alte formulare decat cele prevazute în anexele la prezentul regulament, precum si pentru registrele, sigiliile si stampilele utilizate de autoritatea vamala, modelul si modul de utilizare al acesteia se stabilesc de Autoritatea Nationala a Vamilor.

    *) A se vedea si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizarii în activitatea vamala.

 
    ART. 664
    Autoritatea Nationala a Vamilor poate emite norme tehnice de aplicare a reglementarilor vamale, care se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
    ART. 665
    Anexele nr. 1 - 44 fac parte integranta din prezentul regulament.

    Prezentul Regulament asigura aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 253/11.10.1993.

 
    ANEXA 1 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 1 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 1 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 2 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 3 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 4 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 4 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 5 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 5 b) [la regulament] *** Abrogata

 
    ANEXA 6
    la regulament

                                 NORME
privind cantitatile uzuale de produse din tutun si bauturi alcoolice lasate pentru folosinta comandantului, echipajului si pasagerilor, în raport cu durata stationarii navei în port

    în aplicarea art. 102 din Regulamentul vamal, cantitatile de produse din tutun si bauturi alcoolice care se lasa de catre autoritatea vamala nesigilate, pentru folosinta comandantului si secundului, precum si a echipajului si pasagerilor, sunt urmatoarele:
____________________________________________________________________
                               ?igarete  ?igari    Bauturi alcoolice
                                         de foi    peste 22 grade
____________________________________________________________________
1. Pentru uzul comandantului   80 buc./  20 buc./  2 l/zi/pers.
   si secundului               zi/pers.  zi/pers.

2. Pentru uzul echipajului si  40 buc/   20 buc./  1 l/zi/pers.
   pasagerilor                 zi/pers.  zi/pers.
____________________________________________________________________

    Cantitatile de produse sus-mentionate se lasa nesigilate cu ocazia efectuarii reviziei de sosire a navei în raport de durata stationarii în port declarata de comandant, dar nu pe o perioada mai mare de 15 zile, iar restul de produse se sigileaza. Daca durata de stationare este mai mare de 15 zile, cantitatile suplimentare, corespunzatoare duratei de stationare, se scot de sub sigiliul vamal la cererea comandantului sau agentului navei.
    în cazuri deosebite cum ar fi: sarbatori nationale, actiuni protocolare sau altele similare, seful biroului vamal poate aproba sa fie lasate la dispozitia comandantului si secundului cantitati suplimentare din produsele aratate, corespunzatoare actiunii, cu conditia sa fie consumate la bord.
    Produsele lasate la dispozitia comandantului, echipajului si calatorilor vor fi notate de fiecare data pe declaratia proviziilor de bord cu ocazia fiecarei operatiuni.

 
    ANEXA 7 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 7 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 7 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 7 d) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 7 e) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 8 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 9 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 9 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 9 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 9 d) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 10 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 11 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 d) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 e) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 f) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 g) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 h) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 12 i) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 13 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 13 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 13 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 14 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 14 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 15 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 16 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 17 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 18 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 19 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 20 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 21 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 22 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 23 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 24 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 25 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 25 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 25 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 26 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 27 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 28 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 29 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 30 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 30 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 30 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 30 d) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 30 e) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 31 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 32 [la regulament] *** Abrogata

 
    ANEXA 33
    la regulament

                                 A. MaSURI
ale autoritatii vamale privind containerele care nu corespund normelor tehnice
                                (Art. 418)

    1. Daca se constata ca containerele agreate nu corespund prescriptiilor tehnice, autoritatea vamala refuza recunoasterea valabilitatii agrearii, cu exceptia cazului în care diferentele constatate sunt de importanta minora si nu creeaza nici un risc de frauda.
    2. Daca un container prezinta un defect sau o lipsa majora, devenind astfel neconform cu normele în baza carora a fost agreat pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatea vamala informeaza transportatorul sau reprezentantul acestuia ca acesta sa aduca acel container în starea corespunzatoare normelor de agreare, cu conditia ca reparatiile sa poata fi efectuate rapid. în cazul în care containerul a fost reparat transportul sub sigiliu vamal poate fi continuat. în caz contrar sau cand transportatorul ori reprezentantul acestuia prefera repararea containerului în tara în care a fost agreat, autoritatea vamala:
    a) refuza autorizarea transportului si aplicarea sigiliilor, cand aceasta aplicare este necesara; sau
    b) retrag containerul din circulatie si dispun transbordarea acestuia într-un alt mijloc de transport; sau
    c) autorizeaza continuarea transportului conform procedurilor care, fiind aplicate, nu prezinta riscuri de contrabanda, de pierdere ori de prejudiciere a marfurilor transportate în container. Defectul sau lipsa constatata se mentioneaza de autoritatea vamala în documentele de tranzit.
    Pentru a se asigura ca reparatia containerului se efectueaza într-un mod adecvat autoritatea vamala retrage placa de agreare.
    Cand autoritatea vamala retrage placa de agreare sau descopera la o serie de containere un defect ori o lipsa majora care le face neconforme cu normele de agreare, ele notifica transportatorului sau reprezentantului acestuia defectiunea constatata sau retragerea placii ori, dupa caz, administratiei vamale care a emis agrearea. Autoritatilor raspunzatoare de agrearea initiala trebuie sa li se solicite sa intervina în solutionarea cazului.
    3. Un container se considera ca prezentand un defect sau o lipsa majora atunci cand:
    a) marfurile pot fi sustrase din partea sigilata a containerului sau introduse în acesta fara a fi lasate urme vizibile de efractie sau fara ruperea sigiliilor vamale;
    b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu si eficace;
    c) containerul prezinta spatii ascunse care permit disimularea marfurilor;
    d) toate spatiile destinate marfurilor nu sunt usor accesibile pentru controlul vamal.

 
    ANEXA 34 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 34 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 34 c) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 34 d) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 34 e) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 34 f) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 35 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 36 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 37 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 38 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 38 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 39 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 39 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 40 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 41 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 41 b) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 42 [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 43 a) [la regulament] *** Abrogata

    ANEXA 43 b) [la regulament] *** Abrogata

 
    ANEXA 44
    la regulament

    Raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 570, privind îndeplinirea de catre S.C. .......... (se înscrie numele persoanei juridice care solicita autorizarea în calitate de comisionar în vama) a conditiilor prevazute la art. 566 lit. b), c), d), e), g) si i).

    "Referitor la adresa dvs. ... (se mentioneaza numarul de înregistrare si data cererii de raport de la Autoritatea Nationala a Vamilor), va comunicam ca, urmare a verificarii la fata locului, am constatat ca spatiul/spatiile de depozitare ale S.C. ........... (se înscrie numele persoanei juridice solicitante), avand adresa/adresele:
    1) .......................................................................
    2) .......................................................................
    ...
    n) .......................................................................
    (se înscrie adresa fiecarui spatiu de depozitare),
    îndeplinesc/nu îndeplinesc conditiile necesare pastrarii marfurilor aflate sub supraveghere vamala, dupa cum urmeaza:
    1) .......................................................................
    2) .......................................................................
    ...
    n) .......................................................................
    (se înscrie concluzia pentru fiecare spatiu de depozitare)

    Mentionam ca spatiile de depozitare îndeplinesc/nu îndeplinesc conditia de a fi situate în zona de supraveghere a biroului vamal, fapt care ne permite/nu ne permite sa exercitam controlul efectiv al marfurilor aflate în depozit fara depasirea resurselor de forta de munca sau diminuarea capacitatii de exercitare a supravegherii vamale exercitate de biroul vamal, dupa cum urmeaza:
    1) .......................................................................
    2) .......................................................................
    ...
    n) .......................................................................
    (se înscrie concluzia pentru fiecare spatiu de depozitare)

    Totodata, va informam ca, urmare a aceleiasi verificari, am constatat existenta urmatoarelor echipamente necesare descarcarii, încarcarii, manipularii, ambalarii, dezambalarii si prezentarii marfurilor în vederea vamuirii:
    1) .......................................................................
    2) .......................................................................
    ...
    n) .......................................................................
    (se descriu echipamentele vizualizate în termeni suficient de precisi pentru a se putea asigura confruntarea cu datele continute în dosarul de autorizare depus de solicitant la Autoritatea Nationala a Vamilor).

    în urma verificarilor la fata locului, au rezultat urmatoarele aspecte în legatura cu amplasarea si dotarea spatiului de birou din punct de vedere al biroticii si al echipamentelor informatice si de comunicatie adecvate utilizarii sistemului informatic vamal:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    (se precizeaza adresa unde se afla amplasat spatiul/spatiile de birou, se descrie birotica, echipamentele informatice si de comunicatie cu care este dotat respectivul spatiu)

    Persoana juridica dispune de personal care urmeaza sa exercite activitati legate de îndeplinirea formalitatilor vamale, dupa cum urmeaza:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    (se înscriu numele si prenumele respectivelor persoane)

    Confirmam faptul ca S.C. ....... este/nu este înregistrata cu debite la Biroul Vamal ....., dupa cum urmeaza:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    (în cazul în care persoana juridica este înregistrata cu debite se precizeaza în clar cuantumul si sursa acestora; în cazul debitelor ce au ca sursa procese-verbale de contraventie se mentioneaza în clar daca acestea au fost contestate în instanta si daca au ramas sau nu, definitive si executorii)

    Certificam/nu certificam faptul ca sunt întrunite conditiile necesare desfasurarii optime a activitatii, incluzand exercitarea supravegherii vamale în limitele personalului vamal existent si functionarea la parametrii optimi a infrastructurii informatice si retelei informatice aferente sistemului informatic vamal, precum conditii de acces cu protectie, capacitate de prelucrare si transfer electronic a informatiilor, capacitate de stocare a informatiilor electronice.
    în plus fata de elementele de mai sus, consideram important sa va aducem la cunostinta si faptul ca:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    (se înscriu mentiuni suplimentare considerate ca relevante de biroul vamal si care trebuie transmise la Autoritatea Nationala a Vamilor în vederea fundamentarii deciziei de acordare sau refuz al acordarii autorizatiei de comisionar în vama)
    Avand în vedere cele de mai sus, propunem acordarea/neacordarea autorizatiei de comisionar în vama."

    ?ef birou vamal
    ..........................
    (se trec numele si prenumele sefului biroului vamal, semnatura acestuia si stampila biroului vamal)

                              ---------------
de la art 200 la 400
ART. 200
    Dacă, la expirarea perioadei prevăzute la art. 198, declarantul nu prezintă datele necesare pentru stabilirea definitivă a valorii în vamă a mărfurilor sau nu prezintă datele sau documentele care lipsesc, autoritatea vamală ia în considerare ca drepturi care se aplică mărfurilor respective, cuantumul garanţiei constituite conform prevederilor art. 199 alin. (3), alin. (4) lit. a) sau alin. (4) lit. b).
    ART. 201
    Declaraţia incompletă acceptată în condiţiile prevăzute la art. 196 - 199, poate fi completată de către declarant sau poate fi înlocuită, de comun acord cu autoritatea vamală, cu o altă declaraţie care respectă condiţiile prevăzute la art. 85 din Codul vamal.
    Data pentru stabilirea drepturilor eventual datorate şi pentru aplicarea altor dispoziţii care reglementează punerea în liberă circulaţie a mărfurilor este, în ambele situaţii, data acceptării declaraţiei incomplete.

    Secţiunea a 2-a
    Procedura declaraţiei simplificate

    ART. 202
    (1) La solicitarea scrisă conţinând toate informaţiile necesare, declarantul este autorizat, conform dispoziţiilor art. 203 şi 204, să întocmească declaraţia pentru punere în liberă circulaţie într-o formă simplificată când mărfurile sunt prezentate biroului vamal.
    (2) Declaraţia simplificată poate fi sub forma:
    a) fie a unei declaraţii incomplete de tipul celei prevăzute la art. 196;
    b) fie a unui document administrativ sau comercial, însoţit de o cerere pentru punerea în liberă circulaţie.
    Declaraţia simplificată trebuie să conţină datele prevăzute în anexa nr. 7.
    (3) în cazul în care condiţiile permit, autoritatea vamală poate accepta ca cererea pentru punerea în liberă circulaţie prevăzută la alin. (2) lit. b), să fie înlocuită de o cerere globală care să acopere operaţiunile de punere în liberă circulaţie efectuate pe parcursul unei anumite perioade. Menţiunea privind aprobarea acordată ca urmare acestei cereri globale se face prin înscrierea pe documentul administrativ sau comercial prezentat conform prevederilor de la alin. (2).
    (4) Declaraţia simplificată este însoţită de toate documentele necesare pentru punere în liberă circulaţie a mărfurilor. în acest caz se aplică art. 197 alin. (2).
    (5) Prezentul articol se aplică fără a încălca dispoziţiile art. 221.
    ART. 203
    (1) Autorizaţia prevăzută la art. 202 se acordă declarantului cu condiţia să fie garantat un control eficient privind respectarea prohibiţiilor sau restricţiilor ori a altor dispoziţii care reglementează punerea în liberă circulaţie a mărfurilor.
    (2) Autorizaţia este, în principiu, refuzată în cazul în care persoana care a depus cererea:
    a) a săvârşit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale;
    b) declară mărfurile pentru punere în liberă circulaţie numai în mod ocazional.
    (3) Autorizaţia poate fi refuzată în cazul în care persoana respectivă acţionează în numele altei persoane care declară ocazional mărfuri pentru liberă circulaţie.
    (4) Fără a se încălca dispoziţiile art. 36 din Codul vamal, autorizaţia poate fi revocată în cazul în care se constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (5) în situaţia în care o persoană a obţinut statutul de agent economic autorizat care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, autoritatea vamală examinează doar criteriile prevăzute la alin. (2) lit. b), celelalte criterii fiind considerate ca îndeplinite.
    ART. 204
    (1) Prin autorizaţia prevăzută la art. 202:
    a) se desemnează biroul vamal competent pentru a accepta declaraţiile simplificate;
    b) se precizează mărfurile la care se aplică;
    c) se precizează garanţia care trebuie depusă de către persoana interesată pentru a acoperi datoria vamală ce poate rezulta.
    Prin autorizaţie se precizează forma şi conţinutul declaraţiilor suplimentare şi se stabileşte termenul în care acestea trebuie să fie prezentate biroului vamal desemnat în acest scop.
    (2) Autoritatea vamală poate renunţa la dreptul de a cere prezentarea unei declaraţii suplimentare în cazul în care aceasta are ca obiect mărfuri a căror valoare se situează sub limita de 1000 euro, iar declaraţia simplificată conţine deja toate informaţiile necesare pentru punerea în liberă circulaţie.

    Secţiunea a 3-a
    Procedura de vămuire la domiciliu

    ART. 205
    Autorizaţia de a folosi procedura de vămuire la domiciliu se acordă oricărei persoane care doreşte ca mărfurile să fie puse în liberă circulaţie la sediul său sau în alte locuri prevăzute la art. 194 şi care prezintă autorităţii vamale o cerere scrisă în acest sens, conţinând toate datele necesare acordării autorizaţiei cu privire la:
    a) mărfurile supuse regimului de tranzit şi pentru care persoana prevăzută mai sus este autorizată să folosească procedurile simplificate care se desfăşoară la biroul de destinaţie conform prevederilor art. 314 - 316;
    b) mărfurile plasate anterior sub un regim vamal economic, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 221;
    c) mărfurile care, după ce sunt prezentate biroului vamal conform prevederilor art. 66 din Codul vamal, sunt păstrate la biroul vamal sau în alte locuri în conformitate cu altă procedură de tranzit decât aceea prevăzută la lit. a);
    d) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României cu exceptare de la obligaţia prezentării lor la biroul vamal, conform prevederilor art. 67 lit. b) din Codul vamal.
    ART. 206
    (1) Autorizaţia se acordă cu condiţia ca:
    a) evidenţele solicitantului să permită autorităţii vamale să efectueze verificări eficiente şi în special controale ulterioare;
    b) să fie posibilă garantarea efectuării unui control eficient privind respectarea prohibiţiilor sau restricţiilor la import sau a altor dispoziţii care reglementează acordarea liberului de vamă.
    (2) Autorizaţia se refuză, în principiu, în cazul în care solicitantul:
    a) a săvârşit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale;
    b) declară numai în mod ocazional mărfuri pentru punerea în liberă circulaţie.
    (3) în situaţia în care persoana interesată a obţinut statutul de agent economic autorizat care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, autoritatea vamală examinează doar criteriile prevăzute la alin. (2) lit. b), celelalte fiind considerate ca îndeplinite.
    ART. 207
    (1) Fără să se înlăture aplicarea art. 36 din Codul vamal, autoritatea vamală poate decide să nu revoce autorizaţia în cazul în care titularul îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit de autoritatea vamală sau când neîndeplinirea unei obligaţii nu are consecinţe reale asupra funcţionării corecte a regimului.
    (2) în principiu, autorizaţia se revocă sau poate fi revocată în cazul în care se constată situaţia prevăzută la art. 206 alin. (2) lit. a).
    ART. 208
    (1) în cazurile prevăzute la art. 205 lit. a) şi c), când mărfurile sunt puse în liberă circulaţie în momentul în care ajung la locul desemnat în acest scop, titularul autorizaţiei notifică de îndată autoritatea vamală de această sosire, în forma şi în modul stabilit de aceasta, în scopul de a obţine liberul de vamă şi al înscrierii mărfurilor în evidenţele sale.
    în situaţia în care punerea în liberă circulaţie este precedată de depozitarea temporară a mărfurilor, în sensul art. 73 din Codul vamal, în acelaşi loc, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 72 din Codul vamal, titularul autorizaţiei notifică de îndată autoritatea vamală de această sosire, în forma şi modul stabilit de aceasta, în scopul de a obţine eliberarea mărfurilor şi al înscrierii mărfurilor în evidenţele sale.
    (2) în cazurile prevăzute la art. 205 lit. b), titularul autorizaţiei notifică de îndată autoritatea vamală de această sosire, în forma şi modul stabilite de aceasta, în scopul de a obţine liberul de vamă şi al înscrierii mărfurilor în evidenţele sale.
    Notificarea nu este necesară pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor plasate anterior în regim de antrepozitare vamală, într-un antrepozit de tip D.
    (3) în cazurile prevăzute la art. 205 lit. d), la sosirea mărfurilor la locul desemnat în acest scop titularul autorizaţiei înscrie mărfurile în evidenţele sale.
    (4) Titularul autorizaţiei pune la dispoziţia autorităţii vamale, din momentul înscrierii mărfurilor în evidenţe, la care se face referire la alin. (1) - (3), toate documentele care sunt necesare aplicării prevederilor care reglementează punerea în liberă circulaţie.
    (5) Cu condiţia ca verificarea modului corect de desfăşurare a operaţiunilor să nu fie afectată, autoritatea vamală poate:
    a) permite ca notificarea prevăzută la alin. (1) şi (2) să se efectueze imediat ce sosirea mărfurilor devine iminentă;
    b) dispensa pe titularul autorizaţiei de obligaţia de a notifica biroului vamal competent fiecare sosire a mărfurilor atunci când felul mărfurilor respective şi circulaţia rapidă a mărfurilor justifică acest lucru, cu condiţia ca acesta să pună la dispoziţia biroului vamal toate informaţiile pe care acesta le consideră necesare pentru exercitarea dreptului său de a verifica mărfurile.
    în acest caz, înscrierea mărfurilor în evidenţele titularului este echivalentă cu acordarea liberului de vamă.
    (6) înscrierea în evidenţele prevăzute la alin. (1) - (3) poate fi înlocuită cu orice altă formalitate, stabilită de autoritatea vamală, care oferă garanţii similare. înscrierea indică data la care a fost făcută, precum şi datele prevăzute în anexa nr. 7.
    ART. 209
    Autorizaţia prevăzută la art. 205 stabileşte regulile specifice pentru funcţionarea procedurii şi, în mod deosebit, cuprinde:
    a) mărfurile la care se aplică;
    b) forma obligaţiilor prevăzute la art. 208 şi referirea la garanţia care trebuie să fie constituită de către persoana respectivă;
    c) momentul în care se acordă liberul de vamă;
    d) termenul în care declaraţia suplimentară trebuie depusă la biroul vamal competent desemnat în acest scop;
    e) condiţiile în care mărfurile fac obiectul declaraţiilor globale, periodice sau recapitulative, după caz.

    CAP. 3
    Declaraţiile pentru regimul vamal economic

    Secţiunea 1
    Plasarea sub regimul vamal economic

    Paragraful 1
    Plasarea sub regimul de antrepozitare vamală

    A. Declaraţia incompletă
    ART. 210
    (1) Declaraţia de plasare sub regimul de antrepozitare vamală pe care biroul vamal o poate accepta, la cererea declarantului, trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, precum şi instrucţiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.
    (2) Dispoziţiile art. 197, 198 şi 201 se aplică în mod corespunzător.
    (3) Prezentul articol nu se aplică declaraţiilor de plasare sub acest regim a mărfurilor prevăzute în reglementările privind politica agricolă menţionate la art. 383.

    B. Procedura declaraţiei simplificate
    ART. 211
    (1) La cerere, declarantul este autorizat, în conformitate cu condiţiile şi în modalitatea prevăzută la art. 212, să întocmească declaraţia de plasare sub un anumit regim într-o formă simplificată, când mărfurile sunt prezentate biroului vamal.
    (2) Declaraţia simplificată poate fi sub forma:
    a) fie a unei declaraţii incomplete de tipul celei prevăzute la art. 210;
    b) fie a unui document administrativ sau comercial, însoţit de o cerere de plasare sub regim.
    Declaraţia trebuie să conţină datele prevăzute la art. 210 alin. (1).
    (3) în cazul în care această procedură se aplică într-un antrepozit de tip D, declaraţia simplificată trebuie să cuprindă şi felul mărfurilor respective, în termeni suficient de precişi pentru a permite clasificarea lor imediată şi fără dubii şi pentru stabilirea valorii lor în vamă.
    (4) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul antrepozitului de tip F şi nici la plasarea sub regim, în orice tip de antrepozit, a mărfurilor româneşti prevăzute de reglementările privind politica agricolă.
    (5) Dispoziţiile alin. (2) lit. b) se aplică în cazul antrepozitului de tip B fără posibilitatea folosirii unui document comercial. Când documentul administrativ nu conţine toate datele prevăzute în Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, acestea sunt prezentate în cererea însoţitoare.
    ART. 212
    (1) Cererea prevăzută la art. 211 alin. (1) se face în scris şi trebuie să conţină toate elementele necesare pentru acordarea autorizaţiei.
    în situaţia în care condiţiile permit, cererea poate fi înlocuită de o cerere globală care să acopere operaţiunile desfăşurate într-o perioadă de timp.
    (2) Autorizaţia prevăzută la art. 211 alin. (1) se acordă celui interesat cu condiţia ca regularitatea operaţiunilor să nu fie afectată.
    (3) Autorizaţia este refuzată, în principiu, în cazul în care:
    a) nu sunt oferite garanţiile necesare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor;
    b) persoana interesată efectuează numai în mod ocazional operaţiuni de plasare sub regim;
    c) persoana respectivă a săvârşit o încălcare gravă sau încălcări repetate ale reglementărilor vamale.
    (4) Fără a aduce atingere art. 36 din Codul vamal, autorizaţia poate fi revocată în situaţia în care se constată situaţiile prevăzute la alin. (3).
    (5) în situaţia în care persoana interesată a obţinut statutul de agent economic autorizat care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, autoritatea vamală examinează numai criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b). Toate celelalte criterii sunt considerate ca fiind îndeplinite.
    ART. 213
    (1) Autorizaţia cuprinde modalităţile specifice pentru funcţionarea procedurii şi, în special, biroul de plasare sub regim.
    (2) în cazul acestei proceduri nu este necesară depunerea unei declaraţii suplimentare.

    C. Procedura de vămuire la domiciliu
    ART. 214
    (1) Autorizaţia pentru folosirea procedurii de vămuire la domiciliu se acordă în condiţiile şi în modalităţile prevăzute la alin. (2) şi la art. 215 şi 216.
    (2) Procedura de vămuire la domiciliu nu se aplică în cazul antrepozitului de tip B sau F şi nici pentru plasarea în oricare tip de antrepozit vamal a mărfurilor româneşti prevăzute în reglementările privind politica agricolă.
    (3) Dispoziţiile art. 212 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 215
    (1) Pentru a permite autorităţii vamale să se asigure de desfăşurarea corectă a operaţiunilor, titularul autorizaţiei este obligat ca, la sosirea mărfurilor la locul desemnat în acest scop, să:
    a) notifice biroului vamal de control a operaţiunii sosirea mărfurilor în forma şi modalitatea prevăzută de către acesta;
    b) efectueze înscrierea în evidenţe a mărfurilor;
    c) ţină la dispoziţia biroului vamal de control toate documentele referitoare la plasarea mărfurilor sub regim.
    înregistrarea prevăzută la lit. b) trebuie să conţină cel puţin anumite date folosite pentru identificarea mărfurilor din punct de vedere comercial, inclusiv cantitatea.
    (2) Dispoziţiile art. 208 alin. (5) se aplică, în mod corespunzător, şi acestei proceduri.
    ART. 216
    Autorizaţia prevăzută la art. 214 stabileşte modalităţile specifice pentru funcţionarea procedurii şi stabileşte în special:
    a) mărfurile la care se aplică;
    b) forma obligaţiilor prevăzute la art. 215;
    c) momentul acordării liberului de vamă.
    Pentru această procedură nu este necesară o declaraţie suplimentară.

    Paragraful 2
    Plasarea sub regimul de perfecţionare activă, de transformare sub control vamal sau de admitere temporară

    A. Declaraţia incompletă
    ART. 217
    (1) Declaraţia de plasare sub un regim vamal economic, altul decât perfecţionarea pasivă sau antrepozitarea vamală, pe care biroul vamal de plasare le poate accepta, la cererea declarantului, trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, precum şi instrucţiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.
    (2) Dispoziţiile art. 197, 198 şi 201 se aplică în mod corespunzător.
    (3) în cazul plasării sub regimul de perfecţionare activă, sistemul cu rambursare, dispoziţiile art. 199 şi 200 se aplică în mod corespunzător.

    B. Procedura declaraţiei simplificate şi de vămuire la domiciliu
    ART. 218
    Dispoziţiile art. 202 - 209 şi 212 se aplică în mod corespunzător mărfurilor declarate pentru regimurile vamale economice prevăzute în prezentul paragraf.

    Paragraful 3
    Mărfuri declarate pentru regimul de perfecţionare pasivă

    ART. 219
    Dispoziţiile art. 222 - 232 care se aplică mărfurilor declarate pentru export se aplică în mod corespunzător şi mărfurilor declarate pentru export în cadrul regimului de perfecţionare pasivă.

    Paragraful 4
    Dispoziţii comune

    ART. 220
    în situaţia în care două sau mai multe autorizaţii cu privire la regimurile vamale economice se aprobă aceleiaşi persoane şi unul dintre aceste regimuri este încheiat prin plasarea sub un alt regim, folosind procedura de vămuire la domiciliu, nu este necesară o declaraţie suplimentară.

    Secţiunea a 2-a
    încheierea unui regim vamal economic

    ART. 221
    (1) în cazul încheierii unui regim vamal economic, altul decât perfecţionarea pasivă şi antrepozitarea vamală, se pot aplica procedurile simplificate pentru punere în liberă circulaţie, export şi reexport. în cazul reexportului, dispoziţiile art. 222 - 232 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Procedurile simplificate prevăzute la art. 196 - 209 se pot aplica şi în cazul punerii în liberă circulaţie a mărfurilor aflate sub regimul de perfecţionare pasivă.
    (3) în cazul încheierii regimului de antrepozitare vamală se pot autoriza procedurile simplificate prevăzute pentru punere în liberă circulaţie, export sau reexport.
    Cu toate acestea:
    a) pentru mărfurile plasate sub regim într-un antrepozit de tip F nu se pot autoriza proceduri simplificate;
    b) pentru mărfurile plasate sub regim într-un antrepozit de tip B se aplică numai declaraţia incompletă sau procedura declaraţiei simplificate;
    c) eliberarea unei autorizaţii pentru un antrepozit de tip D implică aplicarea automată a procedurii de vămuire la domiciliu pentru punerea în liberă circulaţie. Această procedură nu se poate aplica în cazurile în care persoana interesată doreşte să beneficieze de aplicarea unor elemente de taxare care nu pot fi verificate fără controlul fizic al mărfurilor. în acest caz, pot fi folosite alte proceduri care presupun prezentarea mărfurilor la vamă;
    d) nu se aplică proceduri simplificate mărfurilor româneşti prevăzute în reglementările privind politica agricolă care au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamală.

    CAP. 4
    Declaraţia de export

    ART. 222
    (1) Formalităţile care se efectuează la biroul vamal de export conform art. 464 pot fi simplificate în conformitate cu dispoziţiile din prezentul capitol.
    (2) Dispoziţiile art. 465 şi 466, şi când este cazul, prevederile art. 471 - 476 se aplică în mod corespunzător şi prezentului capitol.
    (3) în situaţia în care reglementările vamale prevăd utilizarea unui alt document de înlocuire a exemplarului 3 al declaraţiei vamale în detaliu, prevederile acestui capitol se aplică în mod corespunzător acestui document.

    Secţiunea 1
    Declaraţia incompletă

    ART. 223
    (1) Declaraţia de export pe care biroul vamal o poate accepta la cererea declarantului trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 9, Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, precum şi instrucţiunile specifice de completare prevăzute în anexa nr. 7.
    (2) Dispoziţiile art. 197 - 201 se aplică în mod corespunzător declaraţiilor de export.
    ART. 224
    (1) în cazul aplicării dispoziţiilor art. 451, declaraţia suplimentară sau de înlocuire se poate depune la biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află domiciliul exportatorului.
    (2) Declaraţia incompletă menţionează biroul vamal la care urmează a fi depusă declaraţia suplimentară sau de înlocuire. Biroul vamal la care se depune declaraţia incompletă trimite exemplarele 1 şi 2 la biroul vamal la care se depune declaraţia suplimentară sau de înlocuire.

    Secţiunea a 2-a
    Procedura declaraţiei simplificate

    ART. 225
    (1) La cererea scrisă, conţinând toate informaţiile necesare, declarantul este autorizat, în conformitate cu condiţiile şi în modul stabilit la art. 203 - 204 aplicate în mod corespunzător, să întocmească declaraţia de export într-o formă simplificată când mărfurile sunt prezentate biroului vamal.
    (2) Fără a se înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 151 şi art. 231 declaraţia simplificată are forma declaraţiei vamale în detaliu şi conţine cel puţin datele pentru declaraţia simplificată prevăzute în anexa nr. 7. Dispoziţiile art. 197 - 201 se aplică în mod corespunzător.

    Secţiunea a 3-a
    Procedura de vămuire la domiciliu

    ART. 226
    Autorizaţia de a folosi procedura de vămuire la domiciliu se acordă în urma unei cereri scrise, în condiţiile şi modalităţile prevăzute la art. 227, oricărei persoane, denumită în continuare exportator agreat, care doreşte să efectueze formalităţile de export la domiciliul său sau în alte locuri desemnate sau aprobate de către autoritatea vamală.
    ART. 227
    Dispoziţiile art. 206 - 207 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 228
    (1) înainte de expedierea mărfurilor din locurile prevăzute la art. 226, exportatorul agreat este obligat:
    a) să comunice biroului vamal de export fiecare expediere, prin depunerea unei declaraţii simplificate conform prevederilor art. 225;
    b) să ţină la dispoziţia autorităţii vamale toate documentele a căror prezentare poate fi necesară pentru aplicarea dispoziţiilor care reglementează exportul de mărfuri.
    (2) La cererea sa exportatorul agreat poate depune în locul declaraţiei vamale simplificate o declaraţie vamală de export completă. în acest caz nu mai este necesară depunerea unei declaraţii suplimentare, conform prevederilor art. 97 alin. (4) din Codul vamal.
    (3) în anumite situaţii speciale, justificate de felul mărfurilor respective şi de ritmul accelerat al operaţiunilor de export, autoritatea vamală îl poate dispensa pe exportatorul agreat de obligaţia depunerii unei declaraţii simplificate la biroul vamal de export pentru fiecare expediere de marfă. Această dispensă se acordă, înainte de expedierea mărfurilor din locurile prevăzute la art. 226 şi în termenele prevăzute la art. 455 şi 456, dacă:
    a) exportatorul agreat notifică pe cale electronică biroului vamal, fiecare expediere şi furnizează toate informaţiile considerate necesare pentru efectuarea unei analize de risc efective anterioare plecării mărfurilor şi pentru ca autoritatea vamală să-şi exercite, dacă este cazul, dreptul de a verifica mărfurile înainte de acordarea liberului de vamă;
    b) exportatorul agreat înregistrează expedierea în evidenţele sale. O astfel de înregistrare poate fi înlocuită cu orice altă formalitate care asigură garanţii similare acceptate de autoritatea vamală. înregistrarea trebuie să menţioneze data efectuării acesteia şi datele din anexa nr. 7 prevăzute pentru procedura de vămuire la domiciliu. Dispoziţiile art. 223 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) în cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea vamală este obligată să se asigure că sunt îndeplinite condiţiile pentru schimbul de informaţii între biroul vamal de export şi alte birouri vamale.
    ART. 229
    (1) Pentru a verifica dacă mărfurile au părăsit efectiv teritoriul vamal al României, exemplarul 3 al declaraţiei vamale în detaliu este folosit ca dovadă a ieşirii. în autorizaţie se menţionează că exemplarul 3 al declaraţiei vamale în detaliu trebuie să fie autentificat, prin certificare, în prealabil.
    (2) Autentificarea prealabilă se efectuează într-unul dintre următoarele moduri:
    a) rubrica A se ştampilează în prealabil cu ştampila biroului vamal şi se semnează de către un funcţionar al acelui birou desemnat în acest scop;
    b) exportatorul agreat ştampilează declaraţia folosind o ştampilă specială conform modelului indicat în anexa nr. 11.
    Această ştampilă poate fi preimprimată pe formulare în cazul în care tipărirea este încredinţată unei imprimerii aprobată în acest scop.
    (3) înainte de expedierea mărfurilor, exportatorul agreat este obligat să efectueze formalităţile prevăzute la art. 228 şi să indice pe exemplarul 3 al declaraţiei vamale în detaliu datele cuprinse în anexa nr. 7.
    (4) Rubrica 44 a exemplarului 3, completat conform prevederilor alin. (2), trebuie să cuprindă numărul autorizaţiei şi denumirea biroului vamal emitent.
    ART. 230
    (1) în autorizaţia prevăzută la art. 226 se stabilesc modalităţile specifice pentru aplicarea procedurii şi în mod special:
    a) mărfurile la care se aplică;
    b) forma obligaţiilor prevăzute la art. 228;
    c) procedura acordării liberului de vamă. Când biroul vamal de export aplică prevederile art. 471 - 476, acordarea liberului de vamă se face potrivit art. 472;
    d) conţinutul exemplarului 3 al declaraţiei vamale în detaliu şi mijloacele prin care urmează a fi validat;
    e) procedura de prezentare a declaraţiei suplimentare şi termenul în care aceasta trebuie depusă.
    (2) Autorizaţia include angajamentul exportatorului agreat de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea ştampilei speciale sau a formularelor imprimate în prealabil cu ştampila biroului vamal de export sau imprimarea ştampilei speciale.

    Secţiunea a 4-a
    Dispoziţii comune secţiunilor 2 şi 3

    ART. 231
    (1) în locul declaraţiei vamale în detaliu, autoritatea vamală poate aproba folosirea unui document comercial sau administrativ ori a altui suport.
    (2) Documentul sau suportul prevăzut la alin. (1) cuprinde cel puţin datele prevăzute în anexa nr. 7 şi este însoţit de o cerere de export. în cazul în care situaţia permite, autoritatea vamală poate accepta ca această cerere să fie înlocuită cu o cerere globală care să acopere operaţiunile de export ce urmează a fi efectuate pe o perioadă determinată, cu condiţia ca titularul să furnizeze autorităţii vamale orice informaţie pe care aceasta o consideră necesară pentru efectuarea unei analize de risc eficiente, înainte de expedierea mărfurilor şi când este cazul, dreptul său de a verifica mărfurile. Pe documentul sau suportul utilizat se menţionează această autorizaţie.
    (3) Documentul comercial sau administrativ constituie dovada ieşirii de pe teritoriul vamal al României, la fel ca şi exemplarul 3 din declaraţia vamală în detaliu. în cazul folosirii altor suporturi, măsurile referitoare la avizarea ieşirii se stabilesc de autoritatea vamală.
    ART. 232
    (1) Autoritatea Naţională a Vămilor poate dispune şi alte simplificări, în plus faţă de procedurile prevăzute în secţiunile 2 şi 3, cu respectarea principiilor stabilite de Codul vamal.
    (2) în cazul prevăzut la alin. (1), datele pe care autoritatea vamală le consideră necesare, pentru efectuarea eficientă a analizei de risc, înainte de expedierea mărfurilor şi, când este cazul, dreptul său de a examina mărfurile, este necesar să fie puse la dispoziţia acesteia.

    PARTEA II
    DESTINAŢII VAMALE

    TITLUL I
    PUNERE îN LIBERĂ CIRCULAŢIE

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 233
    (1) în situaţia în care mărfurile româneşti exportate pe baza unui carnet ATA se întorc în teritoriul vamal al României, punerea în liberă circulaţie a acestor mărfuri poate fi efectuată pe baza carnetului ATA.
    (2) în acest caz biroul vamal unde mărfurile sunt puse în liberă circulaţie efectuează următoarele formalităţi:
    a) verifică datele ce figurează în rubricile de la A la G a voletului de reimport;
    b) completează cotorul şi rubrica H a voletului de reimport;
    c) reţine voletul de reimport.
    (3) în situaţia în care formalităţile privind verificarea şi încheierea exportului temporar de mărfuri româneşti sunt îndeplinite la un alt birou vamal decât cel de intrare, mărfurile sunt transportate între cele două birouri vamale fără nici un fel de formalităţi.

    CAP. 2
    Destinaţia finală

    ART. 234
    (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică pentru mărfurile care sunt puse în liberă circulaţie beneficiind de tratament tarifar favorabil sau cărora li se aplică taxe vamale reduse sau zero datorită destinaţiei lor finale şi fac obiectul supravegherii vamale cu privire la respectarea destinaţiei.
    (2) în sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) contabilitate - orice date comerciale, fiscale sau alte date contabile ale titularului sau ţinute în numele acestuia;
    b) evidenţe - datele care conţin ansamblul informaţiilor şi elementelor tehnice necesare pe orice suport, pentru ca autoritatea vamală să poată asigura supravegherea şi controlul regimului.
    ART. 235
    (1) în situaţia în care mărfurile fac obiectul supravegherii vamale ca urmare a destinaţiei lor finale, acordarea tratamentului tarifar favorabil conform prevederilor art. 49 din Codul vamal se face pe baza unei autorizaţii scrise.
    Autorizaţia este necesară pentru asigurarea supravegherii vamale când mărfurile sunt puse în liberă circulaţie cu drepturi de import reduse sau zero ca urmare a utilizării lor conform unei destinaţii finale şi când potrivit dispoziţiilor legale în vigoare mărfurile trebuie să rămână sub supraveghere vamală conform prevederilor art. 104 din Codul vamal.
    (2) Cererea de autorizare se înaintează în scris, folosind modelul din anexa nr. 12, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă mărfurilor li se atribuie o destinaţie finală. în cazul în care operaţiunea se desfăşoară pe raza mai multor regionale vamale, cererea se depune la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află contabilitatea principală a solicitantului, care facilitează controlul pe bază de audit. Autoritatea vamală poate permite reînnoirea sau modificarea autorizaţiei pe baza unei simple cereri în scris.
    (3) Cererea de autorizare poate fi făcută printr-o declaraţie vamală pentru punerea în liberă circulaţie întocmită în scris sau prin procedee informatice, în procedură normală, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) cererea să implice un singur birou vamal;
    b) solicitantul să atribuie mărfurilor, în totalitate, numai destinaţia finală declarată;
    c) să se asigure desfăşurarea corectă a operaţiunilor.
    (4) în cazul în care autoritatea vamală consideră că informaţiile care figurează în cerere sunt insuficiente, aceasta poate cere solicitantului informaţii suplimentare.
    în special, când cererea este făcută prin depunerea declaraţiei vamale, autoritatea vamală poate solicita ca aceasta să fie însoţită de un document întocmit de declarant care să conţină cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt înscrise pe declaraţia vamală:
    a) numele şi adresa solicitantului, declarantului şi operatorului;
    b) natura destinaţiei finale;
    c) descrierea tehnică a mărfurilor şi a produselor rezultate în urma atribuirii destinaţiei finale şi modalitatea de a le identifica;
    d) rata estimată a randamentului sau modul de stabilire a acestei rate;
    e) termenul prevăzut pentru a atribui mărfurilor destinaţia finală;
    f) locul în care mărfurilor li se atribuie destinaţia finală.
    (5) Direcţia regională vamală eliberează autorizaţia în termen de 30 de zile şi trimite un exemplar birourilor vamale interesate.
    (6) Solicitantul este informat în legătură cu decizia de acordare a autorizaţiei sau în legătură cu motivele respingerii cererii în termen de 30 zile de la depunerea cererii sau de la primirea de către autoritatea vamală a informaţiilor care lipsesc şi care au fost solicitate în mod suplimentar.
    ART. 236
    (1) Autorizaţia al cărei model figurează în anexa nr. 12 se acordă persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al României dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) activităţile avute în vedere sunt conforme cu destinaţia finală declarată şi cu dispoziţiile referitoare la transferul de mărfuri şi, de asemenea, este asigurată desfăşurarea corectă a operaţiunilor;
    b) solicitantul autorizaţiei oferă toate garanţiile necesare pentru desfăşurarea corectă a operaţiunilor ce trebuie efectuate şi se obligă să atribuie mărfurilor, parţial sau total, destinaţia finală declarată sau să le transfere şi să prezinte dovada acestei atribuiri sau a transferului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; de asemenea, acesta se obligă să nu întreprindă acţiuni incompatibile cu scopul economic al destinaţiei finale avut în vedere şi să informeze autoritatea vamală competentă asupra tuturor elementelor care pot avea efecte asupra autorizaţiei;
    c) este asigurată supravegherea vamală, iar măsurile administrative pe care trebuie să le ia autoritatea vamală nu trebuie să fie disproporţionate faţă de necesităţile economice în cauză;
    d) sunt ţinute şi păstrate evidenţe corespunzătoare;
    e) se depune o garanţie corespunzătoare atunci când autoritatea vamală consideră că aceasta este necesară.
    (2) La depunerea unei cereri potrivit art. 235 alin. (3), autorizaţia se acordă persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al României prin acceptarea declaraţiei vamale şi cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1).
    (3) Autorizaţia conţine, dacă sunt necesare, următoarele elemente:
    a) identificarea titularului autorizaţiei;
    b) codul din N.C. sau din Tariful Vamal Integrat Român, tipul şi descrierea mărfurilor, operaţiunile prin care se atribuie mărfurilor destinaţia finală declarată şi dispoziţiile privind rata de randament;
    c) mijloacele şi metodele de identificare şi de control vamal, incluzând modalităţile de stocare în comun a mărfurilor pentru care se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 393 alin. (2) - (4), precum şi modalităţile de stocare a amestecurilor de produse aflate sub supraveghere vamală în ceea ce priveşte destinaţia finală, clasificate la cap. 27 şi 29 din Nomenclatura Combinată sau de stocare a unor astfel de produse cu uleiuri brute din petrol clasificate la subpoziţia tarifară 270900 din Nomenclatura Combinată;
    d) termenul în care mărfurilor trebuie să li se atribuie destinaţia finală declarată;
    e) birourile vamale unde se declară mărfurile pentru punerea în liberă circulaţie şi birourile de control al regimului;
    f) locurile unde mărfurilor trebuie să li se atribuie destinaţia finală declarată;
    g) garanţia care trebuie constituită, când este cazul;
    h) durata de valabilitate a autorizaţiei;
    i) posibilitatea de transfer a mărfurilor, când este cazul;
    j) aranjamentele simplificate pentru transferul mărfurilor, când este cazul;
    k) procedurile simplificate autorizate potrivit art. 98 din Codul vamal, când este cazul;
    l) mijloacele de comunicare - adresă, telefon, persoană de contact.
    în cazul stocării amestecurilor de produse prevăzute la lit. c), dacă produsele nu se clasifică la acelaşi cod tarifar din N.C. nu prezintă aceeaşi calitate comercială şi nu au aceleaşi caracteristici tehnice şi fizice, stocarea amestecurilor poate fi autorizată numai dacă acestea sunt în întregime destinate a fi supuse unuia din tratamentele specifice prevăzute în nota complementară nr. 4 de la capitolul 27 din N.C.
    (4) Autorizaţia este valabilă de la data emiterii sau de la orice altă dată ulterioară menţionată în autorizaţie şi nu poate depăşi trei ani cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
    ART. 237
    (1) Autoritatea vamală poate emite o autorizaţie retroactivă care intră în vigoare de la data depunerii cererii.
    (2) Dacă cererea se referă la reînnoirea unei autorizaţii pentru acelaşi tip de operaţiune şi aceleaşi mărfuri, se poate acorda autorizaţia cu efect retroactiv de la data la care a expirat autorizaţia iniţială.
    (3) în circumstanţe excepţionale, efectul retroactiv al unei autorizaţii se poate întinde pe o perioadă care nu poate depăşi un an înainte de data depunerii cererii, cu condiţia să existe o necesitate economică dovedită şi cu condiţia ca:
    a) cererea să nu fie legată de o încercare de înşelăciune sau de o neglijenţă evidentă;
    b) din evidenţele contabile ale solicitantului să rezulte faptul că cerinţele regimului pot fi considerate îndeplinite şi că, atunci când este cazul, pentru a evita substituirea, mărfurile pot fi identificate pentru perioada respectivă, iar aceste evidenţe permit verificarea regimului;
    c) toate formalităţile necesare pentru regularizarea situaţiei mărfurilor să poată fi îndeplinite, inclusiv, dacă este cazul, invalidarea declaraţiei.
    ART. 238
    Expirarea autorizaţiei nu afectează mărfurile care erau în liberă circulaţie în baza autorizaţiei respective înainte de expirarea ei.
    ART. 239
    (1) Transferul mărfurilor între diferite locuri menţionate în aceeaşi autorizaţie se poate face fără nici un fel de formalităţi vamale.
    (2) în situaţia în care transferul mărfurilor se realizează între doi titulari de autorizaţie se foloseşte formularul de control T5R prevăzut în anexa nr. 13.
    (3) în cazul prevăzut la alin. (2) cedentul completează formularul de control T5R în trei exemplare - un original şi două copii -, care trebuie să cuprindă:
    a) în rubrica A "Biroul de plecare" adresa biroului vamal menţionat în autorizaţia cedentului;
    b) în rubrica 2, numele, adresa completă şi numărul de autorizaţie a cedentului;
    c) în rubrica 8, numele, adresa completă şi numărul de autorizaţie a cesionarului;
    d) în rubrica "Notă importantă" şi în rubrica B textul trebuie să fie bifat;
    e) în rubricile 31 şi 33, descrierea mărfurilor la momentul transferului, inclusiv numărul de articole şi codul tarifar corespunzător din Nomenclatura Combinată;
    f) în rubrica 38, greutatea netă a mărfurilor;
    e) în rubrica 103, cantitatea netă a mărfurilor în litere;
    h) în rubrica 104, după bifarea rubricii "Altele (specificaţii)" cu litere mari de tipar, menţiunea DESTINAŢIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAŢIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (ART. 239 DIN REGULAMENTUL VAMAL);
    i) în rubrica 106, elementele de taxare aplicate mărfurilor importate, numărul de înregistrare şi data declaraţiei de punere în liberă circulaţie, numele şi adresa biroului vamal la care a fost completată declaraţia.
    (4) Cedentul trimite setul complet de exemplare de control T5R cesionarului, iar acesta anexează originalul documentului comercial care indică data primirii mărfurilor la setul de exemplare de control T5R şi prezintă toate aceste documente biroului vamal stabilit în autorizaţia sa. în caz de surplus, lipsa sau substituire de mărfuri sau orice alt fel de nereguli cesionarul trebuie să informeze imediat biroul vamal.
    (5) Biroul vamal menţionat în autorizaţia cesionarului, după ce a verificat documentele comerciale corespunzătoare, completează rubrica "J", indică data primirii de către cesionar pe exemplarul original T5R şi aplică data şi ştampila pe original în rubrica "J" şi pe cele două copii în rubrica "E". Biroul vamal reţine copia 2 pentru evidenţa sa şi returnează originalul şi copia 1 cesionarului.
    (6) Cesionarul reţine copia 1 pentru evidenţa sa şi trimite originalul cedentului pentru ca acesta să îl reţină pentru evidenţa sa.
    (7) Birourile vamale între care se efectuează transferul pot folosi proceduri simplificate potrivit dispoziţiilor privind utilizarea exemplarului de control T5R.
    (8) în situaţia în care birourile vamale consideră că buna desfăşurare a operaţiunilor este asigurată, ele pot permite efectuarea transferului de mărfuri între doi titulari de autorizaţie fără folosirea exemplarului de control T5R.
    (9) După primirea mărfurilor, cesionarul îşi asumă obligaţiile cuprinse în prezentul capitol cu privire la mărfurile transferate.
    (10) Cedentul este degrevat de obligaţiile sale când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) cesionarul a primit mărfurile şi a fost informat că mărfurile pentru care obligaţiile au fost transferate fac obiectul unui control vamal în ceea ce priveşte destinaţia lor finală;
    b) controlul vamal a fost preluat de biroul vamal al cesionarului; cu excepţia cazurilor în care autoritatea vamală procedează altfel, controlul vamal are loc după ce mărfurile au fost înregistrate în evidenţele cesionarului.
    ART. 240
    (1) în cazul transferului de materiale în vederea întreţinerii sau reparării avioanelor efectuate de companii aeriene angajate în traficul internaţional, fie potrivit condiţiilor acordurilor de schimb, fie pentru nevoile proprii ale companiilor aeriene, în locul documentului de control T5R se poate folosi o scrisoare de trăsură pentru transport aerian sau un alt document echivalent.
    (2) Scrisoarea de trăsură pentru transport aerian sau documentul echivalent trebuie să conţină cel puţin următoarele date:
    a) denumirea companiei aeriene expeditoare;
    b) numele aeroportului de plecare;
    c) denumirea companiei aeriene destinatare;
    d) numele aeroportului de destinaţie;
    e) descrierea materialelor;
    f) numărul de articole.
    Datele menţionate la lit. a) - f) pot fi indicate în formă codificată sau prin referire la un document anexat.
    (3) Scrisoarea de transport aerian sau documentul echivalent trebuie să conţină pe faţă următoarea menţiune cu litere mari de tipar: DESTINAŢIE FINALĂ.
    (4) Compania aeriană expeditoare reţine un exemplar al scrisorii de transport aerian sau al documentului echivalent pentru evidenţele sale şi păstrează o altă copie la dispoziţia biroului vamal de plecare.
    Compania aeriană destinatară reţine un exemplar al scrisorii de transport internaţional sau al documentului echivalent pentru evidenţele sale şi păstrează o altă copie la dispoziţia biroului vamal de destinaţie.
    (5) Materialele intacte şi copiile scrisorilor de transport aerian sau ale documentului echivalent se transmit companiei aeriene destinatare în locurile agreate de autoritatea vamală. Compania aeriană destinatară înscrie materialele în evidenţele sale.
    (6) Obligaţiile care decurg din prevederile alin. (2) - (5) sunt transferate de la compania aeriană expeditoare la compania aeriană destinatară la momentul în care materialele intacte şi copiile scrisorii de transport aerian sau ale documentului echivalent sunt transmise celei din urmă.
    ART. 241
    (1) Autoritatea vamală poate aproba, în condiţii stabilite, exportul sau distrugerea mărfurilor.
    (2) în cazul exportului de produse agricole, în rubrica 44 a declaraţiei vamale în detaliu sau în orice alt document folosit trebuie să fie prevăzută următoarea menţiune cu litere mari de tipar: ART. 241 din REGULAMENTUL VAMAL NR. ... DESTINAŢIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE EXPORTULUI - NU SE APLICĂ PRIMĂ LA EXPORT.
    (3) în situaţia în care mărfurile se exportă, ele trebuie să fie considerate ca fiind mărfuri străine din momentul acceptării declaraţiei vamale de export.
    (4) în cazul distrugerii, deşeurile şi rebuturile rezultate trebuie să primească o destinaţie vamală prevăzută pentru mărfurile străine. Deşeurile şi rebuturile se află sub supraveghere vamală până în momentul definitivării statutului lor vamal.
    ART. 242
    în situaţia în care autoritatea vamală consideră că utilizarea mărfurilor în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizaţie este justificată din motive economice, această utilizare, alta decât exportul sau distrugerea, atrage naşterea datoriei vamale. Prevederile art. 230 din Codul vamal se aplică în mod corespunzător.
    ART. 243
    (1) Mărfurile prevăzute la art. 234 alin. (1) rămân sub supraveghere vamală şi sunt susceptibile de a fi supuse drepturilor de import până în momentul în care:
    a) li se atribuie pentru prima dată destinaţia finală declarată;
    b) sunt exportate, distruse sau primesc o altă destinaţie conform prevederilor art. 241 - 242.
    Cu toate acestea, când mărfurile pot fi utilizate, în mod repetat, conform destinaţiei finale declarate şi atunci când pentru a se evita orice abuzuri autoritatea vamală consideră că este necesar, supravegherea vamală poate fi menţinută pe o perioadă care nu poate depăşi doi ani de la data primei atribuiri a destinaţiei finale declarate.
    (2) Deşeurile şi rebuturile care rezultă din prelucrarea sau transformarea mărfurilor şi pierderile normale se consideră ca fiind mărfuri cărora li s-a atribuit destinaţia finală.
    (3) în cazul deşeurilor şi rebuturilor rezultate în urma distrugerii mărfurilor, supravegherea vamală se încheie când acestora li se atribuie o destinaţie vamală acceptată.
    ART. 244
    (1) Mărfurile importate, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, în baza unor reglementări speciale care au prevăzut scutirea de la plata unor drepturi de import ca urmare a destinaţiei lor finale rămân sub supraveghere vamală şi sunt susceptibile de a fi supuse drepturilor de import o perioadă de 5 ani de la data înregistrării declaraţiei vamale de import cu excepţia situaţiilor în care reglementările speciale nu prevăd altfel.
    (2) Cu toate acestea nu se consideră schimbare de destinaţie şi nu se datorează drepturi de import în cazul exportului mărfurilor prevăzute la alin. (1) către furnizorul iniţial şi în cazul distrugerii acestora sub control vamal, potrivit legii.

    CAP. 3
    Gestionarea măsurilor tarifare

    ART. 245
    (1) în măsura în care nu există dispoziţii contrare, când se deschid contingente tarifare acestea sunt gestionate de autoritatea vamală în ordinea cronologică a datei la care au fost acceptate declaraţiile vamale de punere în liberă circulaţie.
    (2) în situaţia în care se acceptă o declaraţie vamală de punere în liberă circulaţie ce conţine o cerere valabilă din partea declarantului de a beneficia de un contingent tarifar, cantitatea din contingentul tarifar care corespunde nevoilor sale este alocată după ce în prealabil a fost verificată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 198 alin. (2) şi (3).
    (3) Alocările se acordă de la data acceptării declaraţiilor de punere în liberă circulaţie în măsura în care soldul contingentelor tarifare respective permite acest lucru. Priorităţile se stabilesc în ordine cronologică.
    (4) în situaţia în care cantităţile solicitate dintr-un contingent tarifar depăşesc soldul disponibil, alocarea se face proporţional, în funcţie de cantităţile solicitate.
    (5) Declaraţiile vamale acceptate de către autoritatea vamală pe 1, 2 sau 3 ianuarie se consideră ca fiind acceptate în prima zi lucrătoare.
    (6) în situaţia în care se deschide un nou contingent tarifar solicitările sunt luate în considerare după a 11-a zi lucrătoare de la data publicării actului normativ prin care s-a instituit contingentul tarifar.
    (7) Dacă o declaraţie de punere în liberă circulaţie pentru mărfuri care fac obiectul unei cereri pentru a beneficia de un contingent tarifar este invalidată cererea de alocare corespunzătoare mărfurilor respective se anulează.
    (8) Detaliile privind alocările solicitate sunt tratate ca fiind confidenţiale.
    (9) Un contingent tarifar este considerat critic atunci când 75% din volumul său iniţial a fost epuizat.
    (10) Prin exceptare de la alin. (9) un contingent tarifar este considerat critic de la data deschiderii sale în cazul în care:
    a) a fost deschis pentru o perioadă mai mică de trei luni;
    b) un alt contingent tarifar referitor la acelaşi produs, cu aceeaşi origine şi cu durată de valabilitate echivalentă cu contingentul tarifar în cauză - contingent tarifar echivalent - nu a fost deschis pe parcursul ultimilor doi ani;
    c) un contingent tarifar echivalent deschis pe parcursul ultimilor doi ani a fost epuizat cel târziu în ultima zi a celei de a treia luni a duratei de valabilitate stabilită sau avea un volum iniţial superior contingentului tarifar în cauză.
    (11) Un contingent tarifar a cărui singură finalitate este aplicarea unei măsuri de salvgardare sau a unei măsuri de retorsiune este considerat critic atunci când 75% din volumul său iniţial a fost epuizat, indiferent dacă au fost deschise sau nu contingente tarifare echivalente pe parcursul ultimilor doi ani.
    (12) Modalităţile practice de alocare a contingentelor tarifare se stabilesc prin ordin comun al ministerelor cu competenţă în domeniu.

    CAP. 4
    Statutul vamal al mărfurilor

    Secţiunea 1
    Dispoziţii generale

    ART. 246
    (1) Toate mărfurile de pe teritoriul vamal al României se consideră mărfuri româneşti dacă nu se stabileşte că ele nu au statut românesc, în măsura în care se respectă prevederile art. 198 din Codul vamal.
    (2) Nu sunt considerate mărfuri româneşti următoarele:
    a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României conform prevederilor art. 63 din Codul vamal;
    b) mărfurile aflate în depozit temporar sau într-o zonă liberă supusă controlului de tip I sau într-un antrepozit liber;
    c) mărfurile plasate sub un regim suspensiv sau într-o zonă liberă supusă controlului de tip II.

    Secţiunea a 2-a
    Dovada statutului românesc

    ART. 247
    (1) în sensul prezentei secţiuni, prin birou competent se înţelege autoritatea vamală care atestă statutul românesc al mărfurilor.
    (2) Fără a aduce atingere mărfurilor plasate sub regimul de tranzit, dovada statutului românesc al mărfurilor nu poate fi stabilită decât printr-unul din următoarele mijloace:
    a) printr-unul din documentele prevăzute la art. 248 - 252;
    b) în conformitate cu modalităţile prevăzute la art. 253 - 254.
    (3) în situaţia în care documentele sau modalităţile prevăzute în alin. (2) sunt utilizate pentru mărfurile româneşti care sunt puse în ambalaje care nu au statut românesc, documentul care atestă statutul românesc al mărfurilor poartă menţiunea ambalaje N.
    (4) în măsura în care se îndeplinesc condiţiile de eliberare, documentele prevăzute în art. 249 - 255 se pot elibera ulterior. în acest caz, ele trebuie să poarte următoarea menţiune înscrisă cu roşu: eliberat ulterior.
    ART. 248
    (1) Dovada statutului românesc al mărfurilor este adusă prin prezentarea documentului T2L-R.
    (2) Documentul T2L-R se întocmeşte pe formularul care corespunde exemplarului nr. 4 sau nr. 4/5 al declaraţiei vamale în detaliu. Acest formular poate fi completat, dacă este cazul, de unul sau mai multe formulare complementare, corespunzătoare exemplarului nr. 4 sau 4/5 al declaraţiei vamale.
    (3) Persoanele interesate vor înscrie sigla "T2L-R" în caseta din dreapta a rubricii nr. 1 a formularului şi sigla "T2L-R bis" în caseta din dreapta a rubricii nr. 1 a fiecărui formular complementar utilizat.
    (4) Listele de încărcătură, întocmite conform modelului din anexa nr. 14, pot fi utilizate, în locul formularelor complementare, ca parte descriptivă a documentului T2L-R.
    ART. 249
    (1) Autoritatea vamală poate autoriza orice persoană care îndeplineşte condiţiile art. 293 să utilizeze ca liste de încărcătură, liste care nu îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexele nr. 14 a) şi 14 b).
    (2) Dispoziţiile art. 305 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 250
    (1) Documentul T2L-R se întocmeşte într-un singur exemplar.
    (2) La cererea persoanei interesate, documentul T2L-R şi, după caz, formularul complementar utilizat sau lista de încărcătură utilizată sunt vizate de biroul vamal. Viza se aplică pe cât posibil, în rubrica "C. Birou de plecare" şi conţine următoarele menţiuni:
    a) pentru documentul T2L-R, numele şi ştampila biroului vamal, semnătura lucrătorului vamal, data vizei şi numărul de înregistrare al declaraţiei de expediţie sau de export, atunci când este necesar;
    b) pentru formularul complementar sau lista de încărcătură, numărul de pe documentul T2L-R şi numele biroului vamal. în acest ultim caz, numărul este însoţit de ştampila biroului vamal.
    Aceste documente sunt transmise persoanei interesate.

    Paragraful 1
    Documente comerciale

    ART. 251
    (1) Dovada statutului românesc al mărfurilor este adusă, în condiţiile prevăzute în prezentul paragraf, prin prezentarea facturii sau a documentului de transport referitor la aceste mărfuri.
    (2) Factura sau documentul de transport trebuie să conţină cel puţin numele şi adresa completă a expeditorului sau a persoanei interesate dacă aceasta nu este expeditor, numărul, felul, mărcile şi numerele coletelor, denumirea mărfurilor, precum şi greutatea brută în kilograme şi, după caz, numerele containerelor.
    Persoana interesată trebuie să aplice pe document, în mod vizibil, sigla "T2L-R" însoţită de semnătura olografă.
    (3) Factura sau documentul de transport, completat corespunzător şi semnat de persoana interesată se vizează, la cererea acestuia, de biroul vamal. Viza conţine numele şi ştampila biroului vamal, semnătura lucrătorului vamal, data şi numărul de înregistrare al declaraţiei de expediţie sau de export, atunci când este necesară.
    (4) în situaţia în care valoarea totală a mărfurilor româneşti înscrise în factura sau documentul de transport nu depăşeşte echivalentul sumei de 1000 euro, persoana interesată nu este obligată să prezinte acest document biroului competent pentru vizare.
    în acest caz, factura sau documentul de transport completat include, pe lângă datele prevăzute la alin. (2), denumirea biroului vamal.
    (5) Dispoziţiile alin. (1) - (4) se aplică numai dacă factura sau documentul de transport se referă doar la mărfuri româneşti.
    ART. 252
    (1) Dovada statutului românesc al mărfurilor este dată de manifestul companiei navale sau declaraţia pentru marfă.
    (2) Manifestul conţine cel puţin următoarele:
    a) numele şi adresa completă a companiei navale;
    b) identitatea navei;
    c) locul şi data încărcării mărfurilor;
    d) locul descărcării mărfurilor.
    (3) Pentru fiecare transport în parte, manifestul conţine şi următoarele:
    a) referinţa la conosament sau la alt document comercial;
    b) numărul, felul, mărcile şi numerele coletelor;
    c) denumirea mărfurilor în funcţie de denumirea lor comercială uzuală ce conţine enunţurile necesare identificării lor;
    d) greutatea brută în kilograme;
    e) numerele containerelor, dacă este cazul;
    f) sigla "C" - echivalentă cu "T2L-R" - sau sigla "N" pentru alte mărfuri.
    (4) Manifestul completat corespunzător şi semnat de compania navală este vizat, la cererea acesteia, de biroul vamal. Viza trebuie să conţină numele şi ştampila biroului vamal, semnătura unui funcţionar al acestui birou şi data vizei.

    Paragraful 2
    Alte dovezi proprii anumitor operaţiuni

    ART. 253
    (1) în situaţia în care mărfurile sunt transportate sub acoperirea unui carnet TIR sau sub acoperirea unui carnet ATA, declarantul, pentru a justifica statutul românesc al mărfurilor, poate să aplice în mod vizibil, în rubrica rezervată denumirii mărfurilor, sigla "T2L-R", însoţită de semnătura sa, pe toate voletele carnetului utilizat, înainte ca acesta să fie prezentat pentru viză biroului de plecare. Sigla "T2L-R" se autentifică pe toate voletele pe care a fost aplicată, prin ştampila şi semnătura lucrătorului vamal de la biroul de plecare.
    (2) în cazul în care carnetul TIR sau carnetul ATA conţine atât mărfuri româneşti, cât şi mărfuri străine, aceste două categorii de mărfuri trebuie să fie indicate separat şi sigla "T2L-R" se aplică în aşa fel încât să fie identificate în mod clar mărfurile româneşti.
    ART. 254
    Mărfurile care nu sunt destinate scopurilor comerciale şi însoţesc călătorii sau se află în bagajele acestora, sunt considerate mărfuri româneşti:
    a) atunci când sunt declarate ca mărfuri româneşti fără a exista dubii în privinţa veridicităţii acestei declaraţii;
    b) în celelalte cazuri, după modalităţile menţionate în prezentul capitol.

    Secţiunea a 3-a
    Dovada statutului românesc al mărfurilor, adusă de un expeditor agreat

    ART. 255
    (1) Autoritatea vamală poate autoriza orice persoană, denumită în continuare expeditor agreat, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 293 şi care justifică statutul românesc al mărfurilor cu un document T2L-R, conform art. 248 sau cu unul din documentele prevăzute de art. 251 - 252 şi numite în continuare documente comerciale, să le utilizeze fără să le prezinte pentru viză la biroul vamal.
    (2) Dispoziţiile art. 294 - 298 se aplică în mod corespunzător autorizaţiei prevăzute la alin. (1).
    ART. 256
    Autorizaţia menţionează în special:
    a) biroul împuternicit, în sensul art. 257 alin. (1), cu preautentificarea formularelor utilizate pentru întocmirea documentelor respective;
    b) condiţiile în care expeditorul agreat trebuie să justifice utilizarea formularelor respective;
    c) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse;
    d) termenul şi condiţiile în care expeditorul agreat informează biroul vamal pentru a-i permite acestuia să efectueze, dacă este cazul, controlul înainte de plecarea mărfurilor.
    ART. 257
    (1) Autorizaţia stabileşte ca faţa documentelor comerciale respective sau rubrica "C. Biroul de plecare" de pe faţa formularelor utilizate pentru întocmirea documentului T2L-R şi, dacă este cazul, a formularului sau formularelor complementare să fie prevăzută cu ştampila biroului prevăzut la art. 256 lit. a) şi cu semnătura funcţionarului acestui birou sau să fie ştampilată de către expeditorul agreat cu o ştampilă specială conform cu modelul din anexa nr. 11. Această ştampilă poate fi preimprimată pe formulare, atunci când imprimarea este făcută de către o tipografie agreată în acest scop.
    Dispoziţiile art. 310 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Expeditorul agreat este obligat să completeze formularul, să-l semneze cel mai târziu în momentul expedierii mărfurilor şi să indice în rubrica "D. Controlat la biroul de plecare" a documentului T2L-R sau într-un loc vizibil al documentului comercial utilizat, numele biroului vamal, data întocmirii documentului şi următoarea menţiune: Expeditor agreat.
    ART. 258
    (1) Expeditorul agreat poate fi autorizat să nu aplice semnătura pe documentele T2L-R sau pe documentele comerciale utilizate, ştampilate cu ştampila specială prevăzută în art. 257 alin. (1) şi întocmite prin procedee informatice. Această autorizaţie poate fi acordată, cu condiţia ca expeditorul agreat să fi transmis, în prealabil, autorităţii vamale, un angajament scris prin care se declară responsabil de consecinţele juridice ale emiterii tuturor documentelor T2L-R sau a tuturor documentelor comerciale care au aplicată ştampila specială.
    (2) Documentele T2L-R sau documentele comerciale trebuie să conţină, în locul semnăturii expeditorului agreat, următoarea menţiune: Dispensă de semnătură.
    ART. 259
    (1) Autoritatea vamală poate autoriza companiile navale să nu întocmească manifestul ce serveşte la justificarea statutului românesc al mărfurilor decât, cel mai târziu, a doua zi după plecarea navei şi, în toate cazurile, înaintea sosirii navei în portul de destinaţie.
    (2) Autorizaţia nu este acordată decât companiilor navale care în mod cumulativ:
    a) îndeplinesc condiţiile art. 293;
    b) utilizează sisteme de schimb electronic de date pentru a transmite informaţiile între porturile de plecare şi de destinaţie de pe teritoriul vamal al României;
    c) operează un număr semnificativ de călătorii, după itinerarii cunoscute.
    (3) Autorizaţia este valabilă în România şi nu se aplică decât operaţiunilor efectuate între porturile menţionate în autorizaţia respectivă.
    (4) Simplificarea acordată prin autorizaţia prevăzută la alin. (1) se aplică astfel:
    a) manifestul din portul de plecare este transmis prin procedee informatice portului de destinaţie;
    b) compania navală înscrie pe manifest indicaţiile prevăzute la art. 252 alin. (2);
    c) un exemplar al manifestului transmis prin procedee informatice este prezentat, la cerere, cel mai târziu a doua zi lucrătoare care urmează plecării navei, biroului vamal din portul de plecare şi, în toate cazurile, înainte de sosirea navei în portul de destinaţie;
    d) un exemplar al manifestului transmis prin procedee informatice este prezentat biroului vamal din portul de destinaţie;
    e) biroul vamal din portul de plecare efectuează, prin sistem de audit, controale pe baza analizei de risc;
    (5) Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 286, 287 şi 352 şi ale titlului IX din Codul vamal, compania navală notifică autorităţii vamale orice infracţiune sau neregulă, iar biroul vamal din portul de destinaţie informează, imediat ce este posibil, despre orice infracţiune sau neregulă, biroul vamal din portul de plecare.
    ART. 260
    Expeditorul agreat este obligat să facă o copie a fiecărui document T2L-R sau a fiecărui document comercial eliberat în baza prezentei secţiuni. Biroul vamal stabileşte modalităţile conform cărora copia respectivă este prezentată pentru control şi este păstrată cel puţin doi ani.
    ART. 261
    Biroul vamal poate efectua asupra expeditorilor agreaţi orice control pe care îl consideră necesar.

    TITLUL II
    TRANZITUL VAMAL

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 262
    (1) Prevederile acestui capitol se aplică operaţiunilor de tranzit, cu excepţia cazurilor când se prevede altfel.
    (2) în situaţia în care se exportă mărfuri, acestea se plasează sub regimul de tranzit în unul din următoarele cazuri:
    a) dacă au făcut obiectul formalităţilor vamale de export în vederea acordării de restituiri în cadrul politicii agricole;
    b) dacă sunt supuse măsurilor de control în ceea ce priveşte destinaţia şi au făcut obiectul formalităţilor vamale la export în cadrul politicii agricole;
    c) dacă beneficiază de rambursarea sau remiterea drepturilor la import, cu condiţia ca să fie exportate în afara teritoriul vamal al României;
    d) dacă, sub forma produselor compensatoare sau a mărfurilor în aceeaşi stare au făcut obiectul formalităţilor la export ca încheiere a regimului de perfecţionare activă - sistemul cu  restituire, în vederea rambursării sau remiterii drepturilor.
    (3) Lista mărfurilor cu risc ridicat de fraudă este cea stabilită conform Convenţiei privind regimul de tranzit comun, încheiată la Interlaken la 20 mai 1987 la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 21 noiembrie 2005. Când o prevedere din prezentul regulament se referă la aceste mărfuri, măsura referitoare la mărfurile cu risc ridicat de fraudă se aplică numai atunci când cantitatea de mărfuri depăşeşte minimul înscris în listă.
    ART. 263
    în sensul prezentului titlu prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) birou de plecare - biroul vamal unde se acceptă declaraţia vamală pentru plasarea mărfurilor în regim de tranzit;
    b) birou de destinaţie - biroul vamal unde mărfurile plasate sub regimul de tranzit trebuie să fie prezentate pentru a încheia regimul;
    c) birou de garanţie - biroul, determinat de autoritatea vamală, unde este constituită o garanţie prin garant.
    ART. 264
    (1) Garanţia furnizată de principalul obligat va fi valabilă pe tot teritoriul vamal al României.
    (2) Pentru operaţiunile de tranzit pe care companiile de cale ferată nu le efectuează în procedură simplificată, conform prevederilor art. 292, trebuie furnizată o garanţie.
    ART. 265
    Caracteristicile formularelor utilizate în sistemul de tranzit, altele decât declaraţia vamală în detaliu, sunt prevăzute în anexa nr. 15.
    ART. 266
    (1) în cadrul regimului de tranzit vamal, biroul vamal de frontieră efectuează controlul vamal exterior al mijloacelor de transport şi verifică concordanţa documentelor de tranzit vamal cu documentele de transport însoţitoare.
    (2) în caz de indicii temeinice de fraudă biroul vamal procedează la controlul vamal al mărfurilor în tranzit.
    ART. 267
    Declaraţia vamală de tranzit vamal constituie titlu de creanţă pentru plata datoriei vamale, în cazul în care transportatorul nu prezintă mărfurile la biroul vamal de destinaţie în termenul stabilit sau le prezintă cu lipsuri ori substituiri.
    ART. 268
    Mărfurile străine aflate în regim de tranzit vamal care din cauze fortuite se valorifică pe teritoriul României sunt supuse plăţii datoriei vamale.

    CAP. 2
    Funcţionarea regimului

    Secţiunea 1
    Garanţia izolată

    ART. 269
    (1) Garanţia izolată trebuie să acopere în totalitate cuantumul datoriei ce se poate naşte, calculată pe baza nivelului taxelor celor mai ridicate aferente mărfurilor în cauză.
    Cu toate acestea, taxele care se iau în considerare la calcularea garanţiei izolate nu pot fi mai mici decât o taxă minimă atunci când o asemenea taxă este inclusă în a 5-a coloană din lista mărfurilor cu risc ridicat de fraudă.
    Dispoziţiile privind garanţia izolată se aplică în mod corespunzător şi pentru taxa pe valoarea adăugată şi accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atribuţiile autorităţii vamale.
    (2) Garanţia izolată prin depozit în numerar se constituie la biroul de plecare şi se rambursează, la cererea titularului, când regimul a fost descărcat.
    (3) Garanţia izolată furnizată de un garant poate consta în utilizarea titlurilor de garanţie izolată a căror valoare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 7000 euro/titlu, emisă de garant în beneficiul persoanei care acţionează în calitate de principal obligat. Responsabilitatea garantului este angajată până la concurenţa echivalentului în lei al sumei de 7000 euro pentru fiecare titlu.
    ART. 270
    (1) Garanţia izolată constituită prin garant trebuie să facă obiectul unui act de garanţie conform modelului din anexa nr. 16.
    în situaţia în care biroul de plecare este diferit de biroul de garanţie, acesta din urmă păstrează o copie a actului prin care a acceptat angajamentul de garanţie. Originalul este prezentat de principalul obligat la biroul de plecare, unde este păstrat.
    Cu toate acestea, când se face schimb de date cu privire la garanţie între biroul de garanţie şi biroul de plecare folosind procedee informatice, originalul actului de garanţie este reţinut la biroul de plecare.
    (2) în situaţia în care dispoziţiile legale prevăd altfel, actul de garanţie prevăzut la alin. (1) se poate constitui sub o formă diferită, cu condiţia ca acesta să aibă efecte identice cu cele din actul prevăzut în model.
    ART. 271
    (1) în cazul prevăzut la art. 269 alin. (3), garanţia izolată trebuie să facă obiectul unui act de garanţie conform modelului din anexa nr. 17.
    Dispoziţiile art. 270 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (2) Titlul de garanţie izolată se stabileşte conform modelului din anexa nr. 18. Garantul va indica pe titlu data sa limită de utilizare, care nu poate depăşi termenul de un an de la data emiterii.
    (3) Garantul poate elibera titluri de garanţie izolată care să nu fie valabile pentru o operaţiune de tranzit cu mărfuri cu risc ridicat de fraudă. în acest scop, garantul înscrie în diagonală, pe titlul sau titlurile de garanţie izolată pe care le eliberează, menţiunea validitate limitată.
    (4) în situaţia în care biroul de garanţie face schimb de date cu privire la garanţie cu birourile de plecare folosind procedee informatice, garantul trebuie să furnizeze acestui birou orice detaliu cerut în legătură cu titlurile de garanţie izolată pe care le-a emis în conformitate cu modalităţile stabilite de către autoritatea vamală.
    (5) Principalul obligat trebuie să remită biroului de plecare un număr de titluri de garanţie izolată care acoperă în totalitate taxele vamale şi alte drepturi care ar putea fi datorate. Aceste titluri sunt păstrate de biroul de plecare.
    ART. 272
    (1) Biroul de garanţie revocă decizia prin care a acceptat angajamentul garantului, când condiţiile care au stat la baza acesteia nu mai sunt îndeplinite.
    Garantul îşi poate rezilia, de asemenea, angajamentul în orice moment.
    (2) Revocarea sau rezilierea se execută începând cu a 16-a zi de la notificarea garantului sau a biroului de garanţie, după caz.
    începând cu data revocării sau rezilierii, titlurile de garanţie izolată emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit.

    Secţiunea a 2-a
    Mijloace de transport şi declaraţii

    ART. 273
    (1) Fiecare declaraţie de tranzit conţine numai mărfurile încărcate sau care urmează a fi încărcate pe un singur mijloc de transport pentru a fi transportate de la un birou de plecare la un birou de destinaţie.
    în aplicarea prezentului articol, se consideră a fi un singur mijloc de transport, cu condiţia ca mărfurile să fie descărcate împreună:
    a) un vehicul rutier însoţit de remorca sau remorcile sale ori semiremorca sau semiremorcile sale;
    b) un vagon sau o garnitură de cale ferată;
    c) navele care formează un singur convoi;
    d) containerele încărcate pe un singur mijloc de transport în sensul prezentului articol.
    (2) Un singur mijloc de transport poate fi utilizat pentru încărcarea mărfurilor la mai multe birouri de plecare şi pentru descărcarea la mai multe birouri de destinaţie.
    ART. 274
    Listele de încărcătură întocmite conform anexei nr. 14 b) şi al căror model corespunde cu specimenul din anexa nr. 14 a), pot fi utilizate în locul formularelor complementare, ca parte descriptivă a declaraţiei de tranzit din care fac parte.
    ART. 275
    (1) Declaraţia de tranzit respectă instrucţiunile stabilite în Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu şi se depune la biroul de plecare utilizând procedee informatice.
    (2) Autoritatea vamală acceptă declaraţia de tranzit făcută în scris pe formularul corespunzător celui descris în anexa nr. 9 în următoarele cazuri:
    a) sistemul de tranzit computerizat vamal al autorităţii vamale nu funcţionează;
    b) aplicaţia principalului obligat nu funcţionează.
    (3) Utilizarea unei declaraţii scrise de tranzit, conform prevederilor alin. (2) lit. b), se face cu aprobarea autorităţii vamale.
    ART. 276
    în cazul în care mărfurile sunt transportate de călători care nu au acces direct la sistemul de tranzit computerizat vamal şi nu pot depune declaraţia de tranzit la biroul de plecare utilizând procedee informatice, autoritatea vamală aprobă călătorului să utilizeze o declaraţie de tranzit efectuată în scris pe un formular corespunzător celui prevăzut în anexa nr. 9. în această situaţie, autoritatea vamală trebuie să se asigure că schimbul de date privind tranzitul se face între birourile vamale utilizând tehnologia informaţiei şi reţelele de calculatoare.

    Secţiunea a 3-a
    Formalităţi la biroul de plecare

    ART. 277
    Mărfurile plasate în regim de tranzit sunt transportate la biroul de destinaţie pe ruta economic justificată.
    ART. 278
    (1) Biroul de plecare fixează termenul de tranzit în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie, ţinând cont de traseul ce trebuie urmat, de dispoziţiile care reglementează transportul şi de alte norme ce se pot aplica şi, dacă este cazul, de elementele comunicate de principalul obligat.
    (2) în situaţia în care mărfurile sunt prezentate la biroul de destinaţie după expirarea termenului stabilit de biroul de plecare şi când nerespectarea termenului de tranzit se datorează circumstanţelor temeinic justificate, acceptate de biroul de destinaţie şi neimputabile transportatorului sau principalului obligat, acesta din urmă se consideră că s-a încadrat în termenul stabilit.
    ART. 279
    (1) Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor alin. (4), mărfurile plasate în regim de tranzit se pun sub sigilii vamale.
    (2) Se sigilează următoarele:
    a) spaţiul în care se află mărfurile, în cazul în care mijlocul de transport este aprobat pe baza altor reglementări sau recunoscut de către biroul de plecare ca fiind adecvat pentru sigilare;
    b) fiecare colet, în celelalte cazuri.
    (3) Mijloacele de transport pot fi recunoscute ca apte pentru sigilare cu condiţia ca:
    a) sigiliile să poată fi aplicate în mod simplu şi eficient;
    b) să fie construite astfel încât mărfurile să nu poată fi scoase sau introduse fără a lăsa urme vizibile de intervenţie sau fără violarea sigiliilor;
    c) spaţiile rezervate pentru încărcătură să fie uşor accesibile pentru verificarea de către autoritatea vamală;
    d) să nu cuprindă spaţii secrete în care să poată fi ascunse mărfurile.
    Orice vehicul rutier, remorcă, semiremorcă sau container agreat pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal în conformitate cu dispoziţiile unui acord internaţional la care România este parte semnatară este considerat corespunzător pentru sigilare.
    (4) Biroul de plecare poate să acorde dispensă de la aplicarea sigiliilor, când, având în vedere alte măsuri eventuale de identificare, descrierea mărfurilor din declaraţia de tranzit sau din celelalte documente însoţitoare permite identificarea acestora cu uşurinţă.
    Se consideră că descrierea mărfurilor permite identificarea acestora, când este suficient de detaliată pentru a permite o recunoaştere uşoară a cantităţii şi naturii mărfurilor.
    Când biroul de plecare acordă o dispensă de la aplicarea sigiliilor, înscrie în rubrica "D. Controlat la biroul de plecare" a declaraţiei de tranzit, cu privire la "Sigilii aplicate", menţiunea "Dispensă".
    ART. 280
    (1) în situaţia în care declaraţia de tranzit este procesată la biroul de plecare prin procedee informatice, exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit sunt înlocuite de documentul de însoţire a tranzitului, care corespunde modelului din anexa nr. 19.
    (2) în situaţia în care este necesar, documentul de însoţire a tranzitului este, după caz, însoţit de o listă a articolelor, care corespunde modelului din anexa nr. 20 sau de o listă de încărcătură. Aceste liste fac parte integrantă din documentul de însoţire a tranzitului.
    (3) în cazul prevăzut la alin. (1), biroul de plecare păstrează declaraţia de tranzit şi acordă liberul de vamă, eliberând principalului obligat documentul de însoţire a tranzitului.
    (4) în situaţia în care se autorizează, documentul de însoţire a tranzitului poate fi tipărit prin sistemul informatic al principalului obligat.
    (5) în situaţia în care dispoziţiile acestui capitol fac referire la exemplarele declaraţiei de tranzit care însoţesc transportul, aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător documentului de însoţire a tranzitului.

    Secţiunea a 4-a
    Formalităţi pe parcursul transportului

    ART. 281
    Transportul mărfurilor plasate în tranzit se efectuează cu exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit, care sunt înmânate principalului obligat de către biroul de plecare.
    ART. 282
    (1) Transportatorul este obligat să adnoteze exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit şi să le prezinte, împreună cu transportul, autorităţii vamale:
    a) în caz de rupere a sigiliului pe parcursul transportului dintr-o cauză independentă de voinţa transportatorului;
    b) în caz de transbordare a mărfurilor pe un alt mijloc de transport; această transbordare trebuie să aibă loc sub supravegherea autorităţii vamale dar aceasta poate aproba efectuarea transbordării şi fără supravegherea sa;
    c) în caz de pericol iminent ce necesită descărcarea imediată, parţială sau totală a mijlocului de transport;
    d) cu ocazia oricărui eveniment, incident sau accident susceptibil de a avea o influenţă asupra respectării obligaţiilor principalului obligat sau ale transportatorului.
    (2) în situaţia în care autoritatea vamală consideră că operaţiunea de tranzit poate continua în mod normal decide, dacă este cazul, măsurile necesare şi vizează corespunzător exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.

    Secţiunea a 5-a
    Formalităţi la biroul de destinaţie

    ART. 283
    (1) Mărfurile şi exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit sunt prezentate la biroul de destinaţie.
    (2) Biroul de destinaţie înregistrează exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit, menţionează data sosirii şi rezultatul controlului efectuat.
    (3) La cererea principalului obligat şi pentru a servi drept probă a încheierii regimului, conform art. 286 alin. (2), biroul de destinaţie vizează un exemplar 5 suplimentar sau o copie a exemplarului 5 al declaraţiei de tranzit pe care înscrie menţiunea "Probă alternativă".
    (4) O operaţiune de tranzit poate fi încheiată la alt birou decât cel prevăzut în declaraţia de tranzit. Acesta devine birou de destinaţie.
    ART. 284
    (1) Biroul de destinaţie eliberează o recipisă la cererea persoanei care prezintă exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit.
    (2) Formularul pe care se stabileşte recipisă trebuie să corespundă modelului din anexa nr. 21. Recipisa poate fi întocmită şi pe modelul de pe verso-ul exemplarului nr. 5 al declaraţiei de tranzit.
    (3) Recipisa trebuie să fie în prealabil completată de către persoana interesată şi poate conţine, în afara spaţiului rezervat biroului de destinaţie, alte indicaţii referitoare la transport. Recipisa nu poate servi drept probă a încheierii regimului în sensul art. 286 alin. (3).
    ART. 285
    Biroul de destinaţie returnează exemplarul 5 al declaraţiei de tranzit la biroul de plecare, fără întârziere şi în maxim 30 de zile de la încheierea regimului.

    Secţiunea a 6-a
    Controlul încheierii regimului

    ART. 286
    (1) în absenţa returnării exemplarului 5 al declaraţiei de tranzit la biroul de plecare, într-un termen de 60 de zile de la data acceptării declaraţiei de tranzit, biroul de plecare comunică acest lucru principalului obligat, cerându-i să aducă dovada că regimul s-a încheiat.
    (2) în situaţia în care se aplică dispoziţiile art. 288 - 291 şi biroul de plecare nu a primit mesajul <<Aviz de sosire>> până la termenul la care mărfurile trebuiau prezentate la biroul de destinaţie, acesta îl informează pe principalul obligat şi îi cere să furnizeze dovezi că regimul s-a încheiat.
    (3) O dovadă în sensul celei din alin. (1) o constituie, pentru autoritatea vamală, prezentarea unui document certificat de biroul de destinaţie, care conţine identificarea mărfurilor în cauză şi care stabileşte că acestea au fost prezentate la biroul de destinaţie sau, în cazul aplicării art. 314, la destinatarul agreat.
    Regimul de tranzit este, de asemenea, considerat încheiat dacă principalul obligat prezintă autorităţii vamale un document vamal de plasare sub o altă destinaţie vamală într-o altă ţară sau o copie sau fotocopie a acestui document, care conţine identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia trebuie să fie certificată conform cu originalul, fie de către organismul care a emis documentul original, fie de autorităţile din ţara în cauză, fie de autorităţile române.
    ART. 287
    (1) în situaţia în care, în termen de 120 de zile de la data acceptării declaraţiei de tranzit, biroul de plecare nu are dovada că regimul s-a încheiat, autoritatea vamală începe imediat procedura de cercetare pentru a obţine informaţiile necesare pentru încheierea regimului sau, când nu este posibil să stabilească dacă datoria vamală a luat naştere, să identifice debitorul şi să stabilească biroul vamal care să înceapă recuperarea drepturilor.
    Dacă autoritatea vamală este informată din timp că regimul nu s-a încheiat sau atunci când aceasta consideră necesar, declanşează procedura de cercetare fără întârziere.
    în situaţia în care se aplică prevederile art. 288 - 291, autoritatea vamală începe procedura de cercetare de fiecare dată când nu a primit mesajul "aviz de sosire" imediat după data la care mărfurile trebuiau prezentate la biroul de destinaţie sau, mesajul "rezultatul controlului" în termen de şase zile de la data primirii mesajului "aviz de sosire".
    (2) Procedura de cercetare se declanşează, de asemenea, atunci când ulterior se constată că dovada de încheiere a regimului a fost falsificată şi când recurgerea la această procedură este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de la alin. (1).
    (3) Normele metodologice de derulare a procedurii de cercetare se aprobă de Autoritatea Naţională a Vămilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Secţiunea a 7-a
    Dispoziţii suplimentare aplicabile în cazul schimbului de date privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informaţiei şi al reţelelor informatice

    ART. 288
    Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică procedurilor simplificate, specifice anumitor modalităţi de transport, prevăzute la art. 292 lit. f).
    ART. 289
    La eliberarea mărfurilor, biroul de plecare transmite informaţii privind operaţiunea de tranzit biroului de destinaţie declarat, utilizând mesajul numit aviz anticipat de sosire. Acest mesaj se stabileşte pe baza datelor din declaraţia de tranzit, rectificată dacă este cazul, şi completată corespunzător şi este conform structurii şi caracteristicilor stabilite de autoritatea vamală.
    ART. 290
    (1) Biroul de destinaţie păstrează documentul de însoţire a tranzitului şi informează biroul de plecare despre sosirea mărfurilor, cu ajutorul mesajului aviz de sosire, în aceeaşi zi cu prezentarea lor la biroul de destinaţie. Acest mesaj nu poate servi drept dovadă de încheiere a regimului în sensul art. 286 alin. (3).
    (2) Cu excepţia situaţiilor temeinic justificate, biroul de destinaţie transmite mesajul rezultatele controlului biroului de plecare cel târziu a doua zi lucrătoare de la prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie.
    (3) Mesajele utilizate sunt conforme structurii şi caracteristicilor stabilite de autoritatea vamală.
    ART. 291
    Verificarea mărfurilor se efectuează pe baza datelor din mesajul aviz anticipat de sosire, primit de la biroul de plecare.

    CAP. 3
    Simplificări

    Secţiunea 1
    Prevederi generale privind simplificările

    ART. 292
    La cererea principalului obligat sau, după caz, a destinatarului autoritatea vamală poate autoriza următoarele simplificări:
    a) utilizarea unei garanţii globale sau a unei dispense de garanţie;
    b) utilizarea listelor de încărcătură speciale;
    c) utilizarea sigiliilor cu model special;
    d) statutul de expeditor agreat;
    e) statutul de destinatar agreat;
    f) aplicarea procedurilor simplificate specifice mărfurilor transportate pe cale ferată sau în containere mari, pe cale aeriană, navală sau prin conducte;
    g) aplicarea altor proceduri simplificate, emise de Autoritatea Naţională a Vămilor prin norme metodologice publicate în Monitorul Oficial al României.
    ART. 293
    (1) Autorizaţia prevăzută la art. 292, nu se acordă decât persoanelor care:
    a) sunt stabilite în România;
    b) folosesc în mod regulat regimul de tranzit sau despre care autoritatea vamală ştie că sunt în măsură să îndeplinească obligaţiile legate de acest regim sau, atunci când este vorba de simplificarea de la art. 292 lit. e), persoanelor care primesc regulat mărfuri plasate sub regimul de tranzit;
    c) nu au comis încălcări grave sau repetate ale reglementărilor vamale sau fiscale.
    (2) Pentru a garanta gestionarea corectă a simplificărilor, autorizaţia se acordă numai când:
    a) autoritatea vamală poate să asigure supravegherea şi controlul regimului fără un efort administrativ disproporţionat faţă de necesităţile persoanelor în cauză;
    b) persoanele deţin evidenţe care să permită autorităţii vamale să efectueze un control eficient.
    (3) în situaţia în care persoana interesată a obţinut din partea autorităţii vamale, statutul de agent economic autorizat prin care beneficiază de simplificările prevăzute de reglementările vamale, criteriile prevăzute în alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. b) sunt considerate ca fiind îndeplinite.
    ART. 294
    (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea unei simplificări, numită în continuare cerere se face în scris şi este datată şi semnată.
    (2) Cererea trebuie să conţină toate elementele care să permită autorităţii vamale să se asigure asupra respectării condiţiilor de utilizare a simplificărilor cerute.
    ART. 295
    (1) Cererea se depune la autoritatea vamală.
    (2) Autorizaţia se eliberează sau cererea este respinsă în termen de 90 de zile de la data depunerii acesteia.
    ART. 296
    (1) Originalul autorizaţiei, datată şi semnată, împreună cu una sau mai multe copii sunt transmise titularului acesteia.
    (2) Autorizaţia precizează condiţiile în care sunt utilizate simplificările şi stabileşte modalităţile de funcţionare şi control. Autorizaţia intră în vigoare la data eliberării sale.
    (3) în cazul simplificărilor de la art. 292 lit. c) şi f), autorizaţia se prezintă la orice cerere a biroului de plecare.
    ART. 297
    (1) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze autoritatea vamală despre orice eveniment ce apare după acordarea autorizaţiei şi care poate avea vreo incidenţă asupra menţinerii sale sau a conţinutului.
    (2) în cazul prevăzut la alin. (1) se poate revoca sau modifica autorizaţia. în decizia autorităţii vamale se indică data de la care aceasta intră în vigoare.
    ART. 298
    (1) Autoritatea vamală păstrează cererea şi documentele anexate, precum şi un exemplar al autorizaţiei eliberate.
    (2) în situaţia în care o cerere este respinsă sau o autorizaţie este anulată, cererea şi, după caz, decizia de respingere a cererii sau de anulare şi diferitele documente care le sunt anexate sunt păstrate timp de 5 ani de la sfârşitul anului în cursul căruia cererea a fost respinsă sau autorizaţia a fost anulată.

    Secţiunea a 2-a
    Garanţia globală şi dispensa de garanţie

    ART. 299
    (1) Principalul obligat poate utiliza garanţia globală sau dispensa de garanţie în limita valorii de referinţă.
    Calculul se efectuează pe baza datoriei vamale care se poate naşte pentru fiecare operaţiune de tranzit. Dispoziţiile privind garanţia globală se aplică în mod corespunzător şi pentru taxa pe valoarea adăugată şi accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atribuţiile autorităţii vamale. Când nu sunt disponibile toate datele necesare, nivelul garanţiei se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 7000 euro, exceptând situaţiile în care, pe baza informaţiilor suplimentare, pe care le deţine, autoritatea vamală stabileşte un alt nivel.
    (2) Suma de referinţă corespunde cuantumului datoriei ce poate apărea pentru mărfurile plasate de către un principal obligat sub regimul de tranzit pe o perioadă de cel puţin 7 zile.
    Ea este stabilită de biroul de garanţie împreună cu partea interesată pe baza datelor referitoare la mărfurile transportate în trecut şi a unei estimări a volumului operaţiunilor de tranzit care trebuie efectuate, care rezultă în special din documentaţia comercială şi contabilă a părţii interesate.
    La stabilirea sumei de referinţă, calculul se efectuează în funcţie de taxele cele mai ridicate, aferente mărfurilor.
    (3) Biroul de garanţie revizuieşte anual suma de referinţă, în special în funcţie de informaţiile obţinute de la birourile de plecare şi, dacă este cazul, ajustează această sumă.
    (4) Principalul obligat trebuie să se asigure că sumele angajate, ţinând cont de operaţiunile pentru care regimul nu s-a încheiat, nu depăşesc suma de referinţă.
    Principalul obligat trebuie să informeze biroul de garanţie când suma de referinţă se dovedeşte insuficientă pentru a acoperi operaţiunile sale de tranzit.
    ART. 300
ART. 300
    (1) Suma ce trebuie acoperită de garanţia globală este egală cu suma de referinţă prevăzută la art. 299.
    (2) Suma ce trebuie acoperită de garanţia globală poate fi redusă:
    a) la 50% din suma de referinţă, când principalul obligat demonstrează că are o situaţie financiară solidă şi o experienţă suficientă de utilizare a regimului de tranzit;
    b) la 30% din suma de referinţă, când principalul obligat demonstrează că are o situaţie financiară solidă, o experienţă suficientă de utilizare a regimului de tranzit şi are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală.
    (3) Dispensa de garanţie poate fi acordată atunci când principalul obligat demonstrează că are o situaţie financiară solidă, o experienţă suficientă de utilizare a regimului de tranzit, că atinge un nivel ridicat de cooperare cu autorităţile competente, îşi poate gestiona transporturile şi că se bucură de o bună capacitate financiară, suficientă pentru a-şi îndeplini angajamentele asumate.
    (4) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3), autoritatea vamală ia în considerare criteriile stabilite în anexa nr. 22.
    ART. 301
    (1) Pentru a fi autorizat să furnizeze o garanţie globală în cazul mărfurilor care implică un risc ridicat de fraudă, principalul obligat trebuie să demonstreze că:
    a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 293;
    b) că are o situaţie financiară solidă;
    c) are o experienţă suficientă de utilizare a regimului de tranzit;
    d) îşi poate gestiona corect transporturile sau are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală.
    (2) Pentru aceste mărfuri, suma ce trebuie acoperită de garanţia globală poate fi redusă:
    a) la 50% din suma de referinţă, atunci când principalul obligat demonstrează că are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală şi că îşi gestionează corect transporturile;
    b) la 30% din suma de referinţă, atunci când principalul obligat demonstrează că are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamală, că îşi gestionează corect transporturile şi că se bucură de o bună capacitate financiară, suficientă pentru a-şi îndeplini angajamentele asumate.
    (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea vamală ia în considerare criteriile stabilite în anexa nr. 22.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică şi în situaţia în care se solicită autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale atât pentru mărfurile care implică un risc ridicat de fraudă, cât şi pentru celelalte tipuri de mărfuri, sub acoperirea aceluiaşi certificat de garanţie globală.
    (5) Dispoziţiile de aplicare referitoare la interzicerea temporară a utilizării garanţiei globale reduse sau a garanţiei globale, aşa cum se menţionează la art. 116 alin. (6) şi (7) din Codul vamal, sunt stabilite în anexa nr. 23.
    ART. 302
    (1) Garanţia globală este furnizată de un garant.
    Aceasta trebuie să facă obiectul unui act de garanţie conform modelului din anexa nr. 24.
    (2) Dispoziţiile art. 270 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 303
    (1) Pe baza autorizaţiei, autoritatea vamală eliberează principalului obligat unul sau mai multe certificate de garanţie globală sau de dispensa de garanţie, denumite în continuare certificate, întocmite conform modelului din anexa nr. 25 a) sau, după caz, anexa nr. 25 b) şi completate în conformitate cu anexa nr. 25 c), care îi permit principalului obligat să facă dovada unei garanţii globale sau a unei dispense de garanţie.
    (2) Certificatul trebuie să fie prezentat la biroul de plecare. Datele despre certificat vor fi înscrise în declaraţia de tranzit.
    Cu toate acestea, când sunt comunicate date cu privire la garanţie între biroul de garanţie şi biroul de plecare folosind tehnologia informatică şi reţelele de calculatoare, nu se prezintă nici un certificat la biroul de plecare.
    (3) Perioada de valabilitate a unui certificat nu poate depăşi doi ani. Această durată poate fi prelungită de către biroul de garanţie o singură dată, pentru maxim doi ani.
    ART. 304
    (1) în cazul anulării şi rezilierii garanţiei globale, dispoziţiile art. 272 se aplică în mod corespunzător.
    (2) începând cu data intrării în vigoare a anulării de către autoritatea vamală a autorizaţiei de garanţie globală, a dispensei de garanţie sau a revocării deciziei prin care biroul de garanţie a acceptat angajamentul de garanţie ori al rezilierii angajamentului său de către garant, certificatele emise anterior nu mai pot fi utilizate pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit şi se restituie imediat biroului de garanţie de către principalul obligat.
    (3) Biroul de garanţie comunică elementele de identificare a certificatelor în curs de valabilitate care nu au fost restituite.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică şi certificatelor care au fost declarate furate, pierdute sau falsificate.

    Secţiunea a 3-a
    Liste de încărcătură speciale şi sigilii cu model special

    ART. 305
    (1) Autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să utilizeze, ca liste de încărcătură, anumite liste care nu corespund tuturor condiţiilor din anexele nr. 14 a) şi 14 b).
    Utilizarea acestor liste nu poate fi autorizată decât:
    a) dacă sunt emise de agenţi economici ale căror documente sunt întocmite pe baza unui sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor;
    b) dacă sunt întocmite şi completate în aşa fel încât să poată fi examinate fără dificultate de către autoritatea vamală;
    c) dacă menţionează, pentru fiecare articol, informaţiile cerute în conformitate cu anexa nr. 14.
    (2) Poate fi autorizată şi utilizarea ca liste de încărcătură conform prevederilor alin. (1), a listelor descriptive care se întocmesc în scopul îndeplinirii formalităţilor de expediţie sau de export, chiar dacă aceste liste sunt emise de agenţi economici ale căror documente nu sunt întocmite pe baza unui sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor.
    (3) Agenţii economici ale căror documente sunt întocmite prin procedee informatice şi care, conform prevederilor alin. (1) şi (2), sunt deja autorizaţi să folosească liste de un model special, pot fi autorizaţi să folosească aceste liste şi pentru operaţiunile de tranzit cu un singur fel de marfă, în măsura în care această facilitate se dovedeşte necesară, ţinând cont de programele informatice ale agenţilor economici în cauză.
    ART. 306
    (1) Autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să utilizeze sigilii cu model special pentru mijloacele de transport sau pentru colete cu condiţia ca aceste sigilii să fie admise de autoritatea vamală şi să corespundă caracteristicilor din anexa nr. 26.
    (2) Principalul obligat indică în caseta "D. Controlat la biroul de plecare" a declaraţiei de tranzit, referitor la rubrica "sigilii aplicate" felul, numărul şi mărcile sigiliilor aplicate.
    (3) Principalul obligat aplică sigiliile cel mai târziu în momentul acordării liberului de vamă.

    Secţiunea a 4-a
    Statutul de expeditor şi destinatar agreat

    ART. 307
    Autoritatea vamală poate acorda statutul de expeditor agreat oricărei persoane care intenţionează să efectueze operaţiuni de tranzit fără a prezenta biroului de plecare mărfurile şi declaraţia de tranzit ale cărui obiect o constituie aceste mărfuri.
    Această simplificare nu este acordată decât persoanelor care beneficiază de o garanţie globală sau de o dispensă de garanţie.
    ART. 308
    în autorizaţie se menţionează:
    a) biroul sau birourile de plecare unde se efectuează operaţiunile de tranzit în cauză;
    b) termenul şi modalităţile în care expeditorul agreat informează biroul de plecare despre operaţiunile de tranzit care urmează a fi efectuate, pentru a-i permite acestuia să procedeze la un eventual control, înainte de plecarea mărfurilor;
    c) măsurile de identificare ce se vor lua. în acest scop, autoritatea vamală poate prevedea ca mijloacele de transport sau coletele să aibă sigilii de un model special admis de autoritatea vamală, care să corespundă caracteristicilor stabilite în anexa nr. 26 şi să fie aplicate de expeditorul agreat;
    d) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse.
    ART. 309
    (1) Autorizaţia stabileşte că rubrica "C. Birou de plecare" a formularelor declaraţiei de tranzit trebuie să conţină în prealabil ştampila biroului de plecare şi semnătura funcţionarului din biroul respectiv sau să fie ştampilată de expeditorul agreat cu o ştampilă specială, admisă de autoritatea vamală şi conformă cu modelul din anexa nr. 11. Amprenta acestei ştampile poate fi pretipărită pe formulare când această tipărire este încredinţată unei tipografii agreate în acest scop, potrivit Normelor de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu.
    Expeditorul agreat completează această rubrică, indicând data expedierii mărfurilor şi atribuie declaraţiei de tranzit un număr, în conformitate cu regulile prevăzute în acest scop în autorizaţie.
    (2) Autoritatea vamală poate stabili ca formularele să aibă un semn distinctiv pentru a putea fi deosebite.
    ART. 310
    (1) Expeditorul agreat este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia ştampilelor speciale sau a formularelor ce conţin ştampila biroului de plecare sau o ştampilă specială şi să informeze autoritatea vamală despre măsurile de securitate aplicate.
    (2) în cazul în care o persoană foloseşte în mod abuziv formularele ştampilate anterior cu ştampila biroului de plecare sau cu ştampila specială, expeditorul agreat răspunde de plata drepturilor de import devenite exigibile, aferente mărfurilor transportate însoţite de aceste formulare, cu excepţia cazurilor în care demonstrează autorităţii vamale că a luat măsurile prevăzute în alin. (1). Această dispoziţie, nu înlătură, dacă este cazul, răspunderea penală.
    ART. 311
    (1) Cel mai târziu în momentul expedierii mărfurilor, expeditorul agreat completează declaraţia de tranzit indicând în rubrica "D. Controlat de biroul de plecare", termenul fixat, conform art. 278, în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie, măsurile de identificare aplicate şi menţiunea "Expeditor agreat".
    (2) în situaţia în care autoritatea vamală controlează la plecare o trimitere, aceasta înscrie menţiunile corespunzătoare în rubrica "D. Controlat de biroul de plecare" a declaraţiei de tranzit.
    (3) După expediere, exemplarul 1 al declaraţiei de tranzit este trimis fără întârziere biroului de plecare. Autoritatea vamală poate să prevadă în autorizaţie, ca exemplarul 1 să fie trimis biroului de plecare imediat după ce s-a întocmit declaraţia de tranzit. Celelalte exemplare însoţesc mărfurile.
    ART. 312
    (1) Expeditorul agreat poate fi autorizat să nu aplice semnătura pe declaraţiile de tranzit care au ştampila specială prevăzută în anexa nr. 11 şi care sunt întocmite cu ajutorul unui sistem integrat de prelucrare electronică sau automată a datelor. Această autorizaţie poate fi acordată cu condiţia ca expeditorul agreat să fi depus în prealabil autorităţii vamale un angajament scris prin care să se recunoască drept principal obligat al tuturor operaţiunilor de tranzit efectuate sub acoperirea declaraţiilor de tranzit ce conţin ştampilă specială.
    (2) Declaraţiile de tranzit întocmite conform dispoziţiilor alin. (1) trebuie să conţină, în rubrica rezervată semnăturii principalului obligat, menţiunea: "Scutit de semnătură".
    ART. 313
    (1) în situaţia în care declaraţia de tranzit este depusă la un birou de plecare care aplică dispoziţiile capitolului II, secţiunea a 7-a o persoană poate primi statutul de expeditor agreat dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 293 - 307, prezintă declaraţia de tranzit şi comunică cu autoritatea vamală folosind procedee informatice.
    (2) Expeditorul agreat prezintă, înainte de acordarea liberului de vamă al mărfurilor, o declaraţie de tranzit la biroul de plecare.
    (3) Autorizaţia stabileşte termenul în care expeditorul agreat prezintă o declaraţie de tranzit pentru ca autoritatea vamală să poată face, dacă este cazul, controlul mărfurilor înainte de acordarea liberului de vamă.
    ART. 314
    (1) Orice persoană care intenţionează să primească în spaţiile sale sau în alte locuri stabilite, mărfuri plasate în regim de tranzit, fără să prezinte mărfurile şi exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit la biroul de destinaţie, poate să fie autorizată în calitate de destinatar agreat.
    (2) Principalul obligat a îndeplinit obligaţiile care îi revin conform dispoziţiilor art. 115 alin. (1) lit. a) din Codul vamal şi regimul de tranzit este considerat încheiat când, în termenul stabilit, exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit care au însoţit transportul şi mărfurile intacte sunt aduse destinatarului agreat în spaţiile sau în locurile stabilite în autorizaţie, cu respectarea măsurilor de identificare luate.
    (3) La cererea transportatorului, destinatarul agreat eliberează recipisa prevăzută la art. 284. Această dispoziţie se aplică în mod corespunzător pentru fiecare transport care îi este prezentat în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    ART. 315
    (1) în autorizaţia de destinatar agreat se stabilesc:
    a) biroul sau birourile de destinaţie competente pentru mărfurile pe care le primeşte destinatarul agreat;
    b) termenul şi modalităţile în care destinatarul agreat informează biroul de destinaţie de sosirea mărfurilor, pentru a-i permite acestuia să facă, dacă este cazul, controlul la sosirea mărfurilor;
    c) categoriile sau transporturile de marfă excluse.
    (2) Autoritatea vamală stabileşte în autorizaţie dacă destinatarul agreat poate dispune de marfă imediat ce aceasta a sosit, fără intervenţia biroului de destinaţie.
    ART. 316
    (1) în situaţia în care mărfurile sosesc în spaţiile sale sau în locurile precizate în autorizaţie, destinatarul agreat este obligat:
    a) să anunţe imediat biroul de destinaţie, în conformitate cu procedura prevăzută în autorizaţie, de eventualele lipsuri, excedente, substituiri sau alte nereguli, cum ar fi sigilii violate;
    b) să trimită fără întârziere biroului de destinaţie exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit care au însoţit mărfurile, indicând, cu excepţia cazurilor în care datele sunt comunicate prin intermediul sistemului de prelucrare electronică sau automată a datelor, data sosirii şi starea sigiliilor aplicate.
    (2) Biroul de destinaţie înscrie pe exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei de tranzit menţiunile prevăzute la art. 283.
    ART. 317
    (1) în situaţia în care biroul de destinaţie aplică dispoziţiile capitolului II, secţiunea a 7-a din prezentul titlu, o persoană poate primi statutul de destinatar agreat dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 293 şi comunică cu autoritatea vamală folosind procedee informatice.
    (2) Destinatarul agreat informează biroul de destinaţie în legătură cu sosirea mărfurilor înainte de descărcarea acestora.
    (3) în autorizaţie se stabileşte, în mod distinct, cum şi când primeşte destinatarul agreat datele din Avizul anticipat de sosire de la biroul de destinaţie, în scopul aplicării în mod corespunzător, a prevederilor art. 291.

    Secţiunea a 5-a
    Proceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe calea ferată sau cu ajutorul containerelor mari

    A. Prevederi generale aplicabile transportului pe calea ferată
    ART. 318
    Dispoziţiile art. 281 nu se aplică pentru mărfurile transportate pe calea ferată.
    ART. 319
    Formalităţile aferente regimului de tranzit sunt simplificate, conform dispoziţiilor art. 320 - 330, 345 şi 346 pentru transporturile de mărfuri efectuate de societăţile de cale ferată sub acoperirea unei scrisori de trăsură - contract internaţional pentru transportul mărfurilor pe cale ferată şi colete expres, denumită în continuare scrisoare de trăsură CIM.
    ART. 320
    Scrisoarea de trăsură CIM este asimilată cu o declaraţie de tranzit şi produce aceleaşi efecte juridice.
    ART. 321
    Societatea de cale ferată ţine documentele sale la dispoziţia autorităţii vamale pentru ca aceasta să poată face un control.
    ART. 322
    Societatea de cale ferată, care acceptă la transport marfa însoţită de o scrisoare de trăsură CIM cu valoare de declaraţie de tranzit, devine pentru această operaţiune principal obligat.
    ART. 323
    (1) Societăţile de cale ferată se asigură că transporturile efectuate sub regimul de tranzit, cu procedură simplificată, sunt identificabile prin utilizarea unor etichete care conţin o pictogramă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 27.
    (2) Etichetele se aplică pe scrisoarea de trăsură CIM şi pe vagon, dacă acesta conţine o încărcătură completă, sau după caz, pe colet sau colete.
    (3) Eticheta prevăzută la alin. (1) poate fi înlocuită prin aplicarea unei ştampile în cerneală verde care să reproducă pictogramă prevăzută în anexa nr. 27.
    ART. 324
    (1) în cazul modificării contractului de transport care are drept efect încheierea în interiorul ţării a unui transport care trebuia să se încheie în exterior sau încheierea în exteriorul ţării a unui transport care trebuia să se încheie în interior, societăţile de cale ferată nu pot să treacă la modificarea contractului decât cu acordul prealabil al biroului de plecare.
    (2) în toate celelalte cazuri, societăţile de cale ferată pot modifica contractul şi informează imediat biroul de plecare de modificarea intervenită.
    ART. 325
    (1) în situaţia în care mărfurile circulă cu plecare din România având ca destinaţie o altă ţară, biroul de plecare aplică, în mod vizibil, în rubrica rezervată autorităţii vamale, pe exemplarele 1 - 3 a scrisorii de trăsură CIM, sigla "T1", dacă mărfurile circulă sub procedură T1. Biroul de plecare aplică ştampila pe exemplarele scrisorii de trăsură şi le transmite căii ferate.
    (2) Mărfurile al căror transport începe într-o altă ţară sunt considerate pe teritoriul vamal al României ca circulând sub procedura T1. Pentru mărfurile care circulă sub procedură T1, sigla T1 nu se aplică pe documentul respectiv.
    (3) Autoritatea vamală poate să prevadă că mărfurile care circulă sub procedura T1 pot fi transportate sub procedura T1 fără ca scrisoarea de trăsură CIM să fie prezentată la biroul de plecare.
    (4) în ceea ce priveşte mărfurile prevăzute la alin. (1) şi (2) biroul de care aparţine gara de destinaţie îşi asumă rol de birou de destinaţie. Atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulaţie sau sunt plasate sub un alt regim într-o gară intermediară, biroul de care aparţine această gară îşi asumă rolul de birou de destinaţie.
    ART. 326
    Ca regulă generală şi ţinând cont de măsurile de identificare aplicate de societăţile de cale ferată, biroul de plecare nu sigilează mijloacele de transport sau coletele.
    ART. 327
    (1) în cazurile prevăzute la art. 325 alin, (1), societatea de cale ferată transmite biroului de destinaţie exemplarele 2 şi 3 ale scrisorii de trăsură CIM.
    (2) Biroul de destinaţie restituie, fără întârziere, societăţii de cale ferată exemplarul 2 vizat şi păstrează exemplarul 3.
    ART. 328
    (1) în situaţia în care un transport începe în interiorul ţării şi urmează să se termine în exteriorul său, se aplică dispoziţiile art. 325 şi 326.
    (2) Biroul vamal căruia îi corespunde gara de frontieră prin care transportul părăseşte teritoriul ţării îşi asumă rol de birou de destinaţie.
    (3) Nu se îndeplineşte nici o formalitate de tranzit la biroul de destinaţie.
    ART. 329
    (1) în situaţia în care un transport începe în exteriorul ţării şi trebuie să se termine în interiorul său, biroul vamal de care aparţine gara de frontieră prin care transportul intră pe teritoriul ţării îşi asumă rolul de birou de plecare şi nu se îndeplineşte nici o formalitate de tranzit la acest birou.
    (2) Biroul vamal căruia îi corespunde gara de destinaţie îşi asumă rol de birou de destinaţie. Formalităţile prevăzute la art. 327 se îndeplinesc la biroul de destinaţie.
    (3) în situaţia în care mărfurile sunt puse în liberă circulaţie sau sunt plasate sub un alt regim vamal într-o gară intermediară, biroul de care aparţine această gară îşi asumă rolul de birou de destinaţie. Acest birou vamal ştampilează corespunzător exemplarele 2 şi 3 şi o copie a exemplarului 3 ale scrisorii de trăsură CIM, transmise de compania de cale ferată şi înscrie pe ele menţiunea vămuit.
    Acest birou returnează imediat exemplarele 2 şi 3 companiei de cale ferată, după ce le-a ştampilat corespunzător şi reţine copia exemplarului 3.
    (4) Procedura prevăzută la alin. (3) nu se aplică produselor supuse accizelor.
    (5) în situaţia prevăzută la alin. (3), biroul vamal de destinaţie poate solicita un control ulterior asupra menţiunilor înscrise pe exemplarele 2 şi 3 ale scrisorii de trăsură CIM de biroul vamal de care aparţine gara intermediară.
    ART. 330
    Când un transport începe şi trebuie să se termine în exteriorul ţării birourile vamale care îşi asumă rolul de birou de plecare şi cel de birou de destinaţie, sunt cele prevăzute la art. 328 alin. (2) şi art. 329 alin. (1). în aceste cazuri la birourile de plecare şi de destinaţie nu se îndeplineşte nici o formalitate de tranzit.

    B. Dispoziţii privind mărfurile transportate în containere mari
    ART. 331
    în cazul în care se aplică regimul de tranzit, formalităţile aferente acestui regim se simplifică conform prevederilor art. 332 - 346 pentru mărfurile transportate de către companiile de căi ferate în containere mari care folosesc întreprinderi de transport ca intermediari, în baza buletinului de expediere denumit în sensul prezentului titlu "buletin de expediere TR". Astfel de operaţiuni pot include expedierea de loturi prin intermediul altor modalităţi de transport decât calea ferată, către staţia de cale ferată de plecare şi de la staţia de cale ferată de destinaţie până la locul de descărcare.
    ART. 332
    în scopul aplicării art. 331 - 346 prin termenii de mai jos se înţelege:
    (1) întreprindere de transport - o întreprindere constituită de companiile de cale ferată ca entitate distinctă; o astfel de întreprindere este constituită în scopul transportării de mărfuri cu ajutorul unor containere mari sub acoperirea buletinelor de expediere TR.
    (2) Container mare - un container care:
    a) este proiectat astfel încât să poată fi sigilat, în cazul în care dispoziţiile art. 340 prevăd acest lucru;
    b) are dimensiunile astfel încât suprafaţa cuprinsă între cele patru unghiuri externe să nu fie mai mică de 7 mp.
    (3) Buletin de expediere TR - documentul care cuprinde contractul de transport prin care întreprinderea de transport organizează transportul unuia sau mai multor containere de la un expeditor către un destinatar prin transport internaţional. Buletinul de expediere TR are un număr de serie cu ajutorul căruia poate fi identificat. Acest număr de serie este alcătuit din opt cifre precedate de literele TR.
    Buletinul de expediere TR este alcătuit din următoarele exemplare, în ordinea numerotării lor:
    a) 1: exemplar pentru sediul central al întreprinderii de transport;
    b) 2: exemplar pentru reprezentantul naţional al întreprinderii de transport la staţia de destinaţie;
    c) 3A: exemplar pentru vamă;
    d) 3B: exemplar pentru destinatar;
    e) 4: exemplar pentru sediul central al întreprinderii de transport;
    f) 5: exemplar pentru reprezentantul naţional al întreprinderii de transport la staţia de plecare;
    g) 6: exemplar pentru expeditor.
    Cu excepţia exemplarului prevăzut la lit. c), fiecare filă a buletinului de expediere TR prezintă o bandă verde lată de aproximativ 4 centimetri de-a lungul marginii din dreapta.
    (4) Lista de containere mari denumită în continuare listă: documentul anexat unui buletin de expediere TR, din care face parte integrantă, care serveşte pentru a descrie expediţia mai multor containere mari de la o singură staţie de plecare către o singură staţie de destinaţie, staţii la care se desfăşoară formalităţi vamale.
    Lista se întocmeşte în acelaşi număr de exemplare ca şi buletinul de expediere TR la care se referă.
    Numărul de liste se înscrie în colţul din dreapta sus al buletinului de expediere TR rezervat în acest scop.
    De asemenea, numărul de serie al buletinului de expediere relevant se înscrie în colţul din dreapta sus al fiecărei liste.
    (5) Cea mai apropiată staţie de cale ferată corespunzătoare - reprezintă o staţie de cale ferată sau terminalul cel mai apropiat de punctul de încărcare sau descărcare, echipat să lucreze cu containere mari aşa cum sunt definite la alin. (2).
    ART. 333
    Buletinul de expediere TR folosit de către întreprinderea de transport este asimilat cu declaraţia de tranzit şi produce aceleaşi efecte juridice.
    ART. 334
    (1) întreprinderea de transport pune la dispoziţia autorităţii vamale în scopul verificării, prin intermediul reprezentantului său naţional, evidenţele deţinute la biroul sau birourile sale contabile sau la cele ale reprezentantului său naţional.
    (2) La solicitarea autorităţii vamale, întreprinderea de transport sau reprezentantul său naţional comunică acesteia imediat orice documente, evidenţe contabile sau informaţii referitoare la operaţiunile de transport desfăşurate sau în curs de desfăşurare pe care autorităţile consideră că trebuie să le analizeze.
    (3) în cazul în care, conform prevederilor art. 333, buletinele de expediere TR se tratează ca echivalente cu declaraţiile de tranzit, întreprinderea de transport sau reprezentantul său naţional:
    a) informează biroul vamal de destinaţie în legătură cu orice buletin de expediere al cărui exemplar 1 i-a fost trimis fără viza autorităţii vamale;
    b) informează biroul vamal de plecare în legătură cu orice buletin de expediere TR a cărui exemplar 1 nu i-a fost restituit şi în legătură cu care nu poate stabili dacă transportul a fost corect prezentat biroului vamal de destinaţie sau dacă a părăsit teritoriul ţării către o altă ţară, conform prevederilor art. 342.
    ART. 335
    în cazul operaţiunilor de transport prevăzute la art. 331 şi acceptate de către întreprinderea de transport în România, compania de cale ferată devine principal obligat.
    ART. 336
    Dacă trebuie desfăşurate formalităţi vamale în timpul transportului prin alte mijloace decât cel pe calea ferată, către staţia de plecare sau de la staţia de destinaţie, atunci fiecare buletin de expediere TR acoperă un singur container mare.
    ART. 337
    (1) întreprinderea de transport asigură condiţiile necesare ca operaţiunile de transport desfăşurate sub regim de tranzit să fie identificate prin etichete prevăzute cu pictograme al căror model este prevăzut în anexa nr. 27. Eticheta se aplică pe buletinul de expediere TR şi pe containerul mare sau containerele respective.
    (2) Eticheta prevăzută la alin. (1) poate fi înlocuită prin aplicarea unei ştampile, cu cerneală verde, care reproduce pictograma prevăzută în anexa nr. 27.
    ART. 338
    (1) în cazul în care contractul de transport se modifică astfel încât operaţiunea de transport care urma să se încheie în afara teritoriului vamal al României se încheie în interiorul acesteia sau operaţiunea de transport care urma să se încheie în interiorul teritoriului vamal al României se încheie în afara sa, întreprinderea de transport nu execută contractul modificat fără acordul prealabil al biroului de plecare.
    (2) în alte cazuri, întreprinderea de transport poate executa contractul modificat şi informează imediat biroul de plecare în legătură cu orice modificare făcută.
    ART. 339
    (1) în situaţia în care mărfurile circulă cu plecare din România având ca destinaţie o altă ţară, buletinul de expediere TR se prezintă la biroul de plecare.
    (2) Biroul de plecare menţionează în rubrica rezervată vămii de pe exemplarele 2, 3A şi 3B ale buletinului de expediere sigla T1.
    (3) Toate exemplarele buletinului de expediere se restituie persoanei interesate.
    (4) în scopul verificării prevăzute la art. 334, întreprinderea de transport din ţara de destinaţie pune la dispoziţia autorităţii vamale toate buletinele de expediere TR pentru operaţiunile de transport în conformitate cu dispoziţiile stabilite prin acordul reciproc cu această autoritate.
    (5) în cazul prevăzut la alin. (1) buletinul de expediere se prezintă la biroul de destinaţie la care sunt declarate mărfurile pentru punere în liberă circulaţie sau pentru plasare sub un alt regim vamal.
    ART. 340
    Identificarea mărfurilor se asigură conform art. 279. Cu toate acestea, în mod normal, biroul de plecare nu sigilează containerele mari în cazul în care măsurile de identificare se iau de către companiile de cale ferată. Dacă se aplică sigilii, acest lucru se înscrie în spaţiul rezervat vămii pe exemplarele 3Aşi 3B ale buletinului de expediere TR.
    ART. 341
    (1) în cazul în care mărfurile fac obiectul prevederilor art. 339 alin. (5), întreprinderea de transport prezintă biroului de destinaţie exemplarele 1, 2 şi 3A ale buletinului de expediere.
    (2) Biroul de destinaţie vizează exemplarele 1 şi 2, le returnează întreprinderii de transport şi reţine exemplarul 3A.
    ART. 342
    (1) în situaţia în care o operaţiune începe pe teritoriul vamal al României şi urmează a se încheia în afara acestuia, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 339 şi art. 340.
    (2) Biroul vamal căruia îi aparţine staţia de frontieră prin care mărfurile părăsesc teritoriul vamal al României este considerat birou de destinaţie.
    (3) La biroul de destinaţie nu se îndeplineşte nici o formalitate de tranzit.
    ART. 343
    (1) în cazul în care o operaţiune de transport începe în afara teritoriului vamal al României şi urmează a se încheia în interiorul ţării, biroul vamal căruia îi aparţine staţia de frontieră prin care mărfurile intră în ţară devine birou de plecare. Nici o formalitate de tranzit nu este necesară la biroul de plecare.
    (2) Biroul vamal căruia i se prezintă mărfurile serveşte drept birou de destinaţie.
    Formalităţile prevăzute la art. 341 se efectuează la biroul de destinaţie.
    (3) în cazul în care mărfurile sunt puse în liberă circulaţie sau sunt introduse sub un alt regim vamal la o staţie intermediară, biroul vamal de care aparţine această staţie acţionează ca birou de destinaţie. Acest birou vamal ştampilează exemplarele 1, 2 şi 3A ale buletinului de expediere TR prezentate de întreprinderea de transport şi le vizează cu menţiunea "vămuit".
    Acest birou înapoiază fără întârziere exemplarele 1 şi 2 întreprinderii de transport după ce le-a ştampilat şi reţine exemplarul 3A.
    (4) Prevederile art. 329 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 344
    (1) în cazul în care o operaţiune de transport începe şi urmează a se încheia în afara teritoriului vamal al României, birourile vamale care urmează a servi drept birou de plecare şi birou de destinaţie sunt cele prevăzute la art. 343 alin. (1) şi respectiv art. 342 alin. (2).
    (2) La birourile de plecare şi de destinaţie nu este necesară îndeplinirea vreunei formalităţi de tranzit.

    C. Alte dispoziţii
    ART. 345
    (1) Dispoziţiile art. 274 şi 305 se aplică oricărei liste de încărcătura care însoţeşte scrisoarea de trăsură CIM sau buletinul de expediere TR. Numărul acestor liste se înscrie în rubrica rezervată datelor de identificare a documentelor de însoţire de pe scrisoarea de trăsură CIM sau, după caz, de pe buletinul de expediere TR.
    De asemenea, lista de încărcătură include numărul vagonului la care se referă scrisoarea de trăsură CIM sau, după caz, numărul containerului în care se află mărfurile.
    (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) şi în scopul aplicării procedurilor prevăzute la art. 319 - 346, listele de încărcătură care însoţesc scrisoarea de trăsură CIM sau buletinul de expediere TR sunt parte integrantă a acestora şi produc aceleaşi efecte juridice.
    Originalul listelor de încărcătură se ştampilează de staţia de expediţie.

    D. Domeniul de aplicare al procedurilor normale şi al procedurilor simplificate
    ART. 346
    (1) în cazurile în care este aplicabil regimul de tranzit, dispoziţiile art. 318 - 345 nu exclud posibilitatea aplicării procedurilor prevăzute la art. 265 - 284, 288 - 291 şi 305, iar dispoziţiile art. 321 şi 323 sau 334 şi 337 rămân în continuare aplicabile.
    (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) se face o referire la documentul de tranzit folosit în rubrica rezervată pentru datele de identificare ale documentelor însoţitoare la data când se întocmeşte scrisoarea de trăsură CIM sau buletinul de expediere TR. Menţiunea cuprinde tipul de document, biroul emitent şi numărul de înregistrare al fiecărui document folosit.
    De asemenea, exemplarul 2 al scrisorii de trăsură CIM sau exemplarele 1 şi 2 ale buletinului de expediere TR se certifică de către compania de cale ferată care are în subordine ultima staţie participantă la operaţiunea de tranzit. Această companie certifică documentul după ce stabileşte că transportul mărfurilor se efectuează pe baza documentului sau documentelor de tranzit specificat.
    (3) în cazul în care operaţiunea de tranzit se desfăşoară pe baza unui buletin de expediere TR conform art. 331 - 344, scrisoarea de trăsură CIM folosită pentru operaţiune se exclude din domeniul de aplicare al alin. (1) şi (2) şi al art. 319 - 330. Scrisoarea de trăsură CIM conţine, în această situaţie, o menţiune clară referitoare la buletinul de expediere TR în rubrica rezervată datelor de identificare ale documentelor însoţitoare. Această menţiune cuprinde formularea "Buletin de expediere TR" urmată de numărul de ordine.
    ART. 347
    (1) în situaţia în care nu este necesară prezentarea declaraţiei de tranzit la biroul de plecare, în cazul mărfurilor destinate a fi expediate sub acoperirea unei scrisori de trăsură CIM sau a unui buletin de expediere TR conform dispoziţiilor prevăzute la art. 319 - 346, autoritatea vamală stabileşte măsurile necesare pentru a se asigura că exemplarele 1 - 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau exemplarele 1 - 3A şi 3B ale buletinului de expediere TR poartă sigla "T1".
    (2) în situaţia în care mărfurile transportate conform dispoziţiilor art. 319 - 346 sunt destinate unui destinatar agreat, autoritatea vamală poate să prevadă ca, prin exceptare de la art. 314 alin. (2) şi 316 alin. (1) lit. b), exemplarele 2 şi 3 ale scrisorii de trăsură CIM sau exemplarele 1, 2 şi 3A ale buletinului de expediere TR să fie transmise direct biroului de destinaţie de către societatea de cale ferată sau întreprinderea de transport.

    Secţiunea a 6-a
    Proceduri simplificate pentru transportul aerian

    ART. 348
    (1) O companie aeriană poate fi autorizată să utilizeze manifestul aerian ca declaraţie de tranzit, dacă conţinutul acestui manifest corespunde cu modelul din apendicele 3 al anexei nr. 9 la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, publicat în Buletinul Oficial al României nr. 14 din 24 aprilie 1965.
    Forma manifestului, aeroporturile de plecare şi de destinaţie ale operaţiunilor de tranzit se înscriu în autorizaţie.
    (2) Manifestul conţine o menţiune datată şi semnată de compania aeriană, care să îl identifice prin sigla "T1", dacă mărfurile circulă sub procedura T1.
    (3) în manifest se mai înscriu denumirea companiei aeriene care transportă mărfurile, numărul şi data zborului, denumirea aeroportului de încărcare - aeroport de plecare şi de descărcare - aeroport de destinaţie.
    Pentru fiecare transport, manifestul va menţiona şi:
    a) numărul scrisorii de transport aerian;
    b) numărul coletelor;
    c) descrierea mărfurilor după denumirea lor comercială uzuală care conţine enunţurile necesare pentru identificarea lor;
    d) greutatea brută.
    în cazul grupajului de mărfuri, descrierea lor este înlocuită, dacă este cazul, prin menţiunea Consolidare, eventual sub o formă abreviată. în acest caz, scrisorile de transport aerian care se raportează la transporturile cuprinse pe manifest trebuie să conţină denumirea comercială uzuală a mărfurilor incluzând toate detaliile necesare identificării lor.
    (4) Manifestul se prezintă în cel puţin două exemplare autorităţii vamale din aeroportul de plecare, care păstrează un exemplar.
    Autoritatea vamală poate cere, în scopul unui control, toate scrisorile de transport aerian referitoare la transporturile înscrise pe manifeste.
    (5) O copie a manifestului se prezintă autorităţii vamale din aeroportul de destinaţie, care o păstrează.
    (6) Lunar, după certificarea listei, autoritatea vamală din aeroportul de destinaţie transmite autorităţii vamale din aeroportul de plecare, lista întocmită de companiile aeriene cu manifestele care i-au fost prezentate în cursul lunii precedente. Descrierea fiecărui manifest în această listă se face cu ajutorul următoarelor date:
    a) numărul de referinţă al manifestului;
    b) sigla care îl identifică drept declaraţie de tranzit, conform alin. (3);
    c) numele, eventual abreviat, al companiei aeriene care a transportat mărfurile;
    d) numărul zborului;
    e) data zborului.
    Autorizaţia poate să prevadă ca datele prevăzute la paragraful întâi al acestui alineat să poată fi transmise de companiile aeriene.
    în cazul constatării de nereguli faţă de înscrisurile din manifestele ce figurează în această listă, autoritatea vamală din aeroportul de destinaţie informează autoritatea vamală din aeroportul de plecare, ca şi autoritatea care a eliberat autorizaţia, referindu-se, în special, la scrisorile de transport aerian, corespunzătoare mărfurilor care au dat naştere acestor constatări.

    Secţiunea a 7-a
    Proceduri simplificate pentru mărfurile transportate pe cale navală şi pentru mărfurile transportate prin conducte

    ART. 349
    în situaţia în care se aplică art. 350 nu trebuie constituită o garanţie.
    ART. 350
    (1) O companie navală poate fi autorizată să utilizeze ca declaraţie de tranzit manifestul privind mărfurile.
    (2) Forma manifestului, precum şi portul de plecare şi de destinaţie al operaţiunilor de tranzit se precizează în autorizaţie.
    O copie, certificată conform, a autorizaţiei se comunică de compania navală autorităţii vamale din fiecare port în cauză.
    (3) Manifestul trebuie să aibă o menţiune datată şi semnată de către compania aeriană, care să-l identifice prin sigla T1 dacă mărfurile sunt plasate sub regim de tranzit.
    (4) Manifestul conţine, de asemenea, următoarele informaţii:
    a) numele şi adresa completă a companiei navale care transportă mărfurile;
    b) identitatea navei;
    c) locul de încărcare;
    d) locul de descărcare.
    El indică de asemenea pentru fiecare transport:
    a) referinţa la conosament;
    b) numărul, felul, mărcile şi numerele coletelor;
    c) descrierea mărfurilor în funcţie de denumirea comercială obişnuită care să includă datele necesare identificării lor;
    d) greutatea brută în kilograme;
    e) dacă este necesar, numerele containerelor.
    (5) Manifestul trebuie să fie prezentat în cel puţin două exemplare biroului vamal din portul de plecare, care păstrează un exemplar.
    (6) Un exemplar din manifest trebuie prezentat biroului vamal din portul de destinaţie.
    (7) Biroul vamal din fiecare port de destinaţie transmite lunar către biroul vamal ale fiecărui port de plecare, după certificare, o listă întocmită de companiile navale cu manifestele care le-au fost prezentate în cursul lunii precedente.
    Descrierea fiecărui manifest din această listă cuprinde următoarele informaţii:
    a) numărul de referinţă al manifestului;
    b) numele companiei navale care a transportat mărfurile;
    c) data transportului naval.
    Autorizaţia poate, de asemenea, să prevadă ca informaţiile prevăzute în alineatul precedent, să fie transmise direct de către companiile navale.
    în situaţia în care se constată nereguli în legătură cu informaţiile conţinute de manifestele care apar pe lista respectivă, biroul vamal din portul de destinaţie informează biroul vamal din portul de plecare în legătură cu aceasta, precum şi autoritatea care a eliberat autorizaţia, referindu-se în special la conosamentele pentru mărfurile care fac obiectul constatării respective.
    ART. 351
    (1) în cazul în care regimul de tranzit este utilizat pentru transporturile de mărfuri prin conducte, formalităţile aferente acestui regim sunt adaptate conform dispoziţiilor alin. (2) - (5).
    (2) Mărfurile transportate prin conducte se consideră a fi plasate sub regimul de tranzit:
    a) imediat după intrarea lor pe teritoriul vamal al României, dacă este vorba de mărfuri care intră prin conducte pe acest teritoriu;
    b) imediat după intrarea lor în conducte, dacă este vorba de mărfuri care se află deja pe teritoriul vamal al României.
    Dacă este necesar, statutul românesc al acestor mărfuri trebuie să fie stabilit conform dispoziţiilor art 246 - 261.
    (3) Pentru mărfurile prevăzute la alin. (2), operatorul conductei prin care mărfurile pătrund pe teritoriul României sau operatorul conductei de unde începe transportul, devine principalul obligat.
    (4) Pentru aplicarea art. 115 alin. (2) din Codul vamal, operatorul conductei prin care circulă mărfurile, este considerat transportator.
    (5) Regimul de tranzit se încheie în momentul în care mărfurile transportate prin conducte ajung în instalaţiile destinatarilor lor sau în reţeaua de distribuţie a destinatarului şi sunt înregistrate în evidenţele contabile ale acestuia.
    (6) Societăţile care se ocupă de transportul mărfurilor pun documentele lor la dispoziţia autorităţilor competente pentru orice control necesar a fi efectuat în cadrul operaţiunilor de tranzit, prevăzute în prezentul articol.

    CAP. 4
    Datoria vamală şi recuperarea

    ART. 352
    Termenul prevăzut la art. 238 alin. (3) din Codul vamal este de zece luni de la data acceptării declaraţiei de tranzit.
    ART. 353
    (1) în situaţia în care regimul nu este descărcat, autoritatea vamală trebuie, într-un termen de 12 luni de la data acceptării declaraţiei de tranzit, să informeze garantul despre nedescărcarea regimului.
    (2) în situaţia în care regimul nu este descărcat, autoritatea vamală trebuie, într-un termen de 3 ani de la data acceptării declaraţiei de tranzit, să-l informeze pe garant despre faptul că este sau ar putea fi obligat la plata sumelor de care răspunde, pentru operaţiunea de tranzit respectivă. Această informare trebuie să precizeze numărul şi data declaraţiei de tranzit, numele biroului de plecare, numele principalului obligat şi cuantumul sumelor care devin exigibile.
    (3) Garantul este eliberat de angajamentele sale, atunci când una sau alta din notificările prevăzute la alin. (1) şi (2) nu a fost efectuată în termenele stabilite.
    (4) în situaţia în care una din cele două notificări a fost trimisă, garantul este informat despre recuperarea datoriei sau despre descărcarea regimului.

    CAP. 5
    Particularităţi în tranzitul sub regimul TIR

    ART. 354
    (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamală îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizându-l să primească la sediul său sau în oricare alt loc specificat mărfurile transportate sub regimul TIR.
    (2) Autorizarea se acordă numai persoanelor care:
    a) sunt stabilite în România;
    b) primesc în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR, sau despre care autoritatea vamală ştie că îndeplinesc condiţiile pentru această procedură;
    c) nu au comis nici o încălcare gravă sau repetată a reglementărilor vamale sau fiscale.
    Art. 293 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Autorizaţia este valabilă numai pentru operaţiunile TIR care au ca loc final de descărcare sediul specificat în autorizaţie. Dispoziţiile art. 294 - 296 alin. (1) şi (2), art. 297 - 298 se aplică în mod corespunzător la procedura referitoare la solicitarea prevăzută la alin. (1).
    (4) Prevederile art. 315 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte procedura descrisă în autorizaţie.
    ART. 355
    (1) Pentru mărfurile care sosesc la sediul său sau în locul stabilit în autorizaţia prevăzută la art. 354, destinatarul agreat va respecta, în conformitate cu procedura descrisă în autorizaţie, următoarele obligaţii:
    a) informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor;
    b) informează imediat biroul de destinaţie despre orice sigilii rupte şi despre orice alte nereguli, cum ar fi cantităţi în plus, în minus sau înlocuiri;
    c) înregistrează fără întârziere în evidenţele sale rezultatele descărcării;
    d) prezintă fără întârziere biroului de destinaţie un aviz care să indice particularităţile şi starea oricăror sigilii aplicate şi data înregistrării în evidenţe.
    (2) Destinatarul agreat asigură, fără întârziere, prezentarea carnetului TIR la biroul de destinaţie.
    (3) Biroul de destinaţie înscrie, în conformitate cu procedura descrisă în autorizaţie, menţiunile necesare pe carnetul TIR şi se asigură că acesta este returnat titularului sau persoanei care îl reprezintă.
    (4) Data încheierii operaţiunii TIR este data înregistrării rezultatelor descărcării în evidenţele destinatarului agreat. în cazul la care se referă alin. (1) lit. b), data încheierii operaţiunii este data înscrierii menţiunilor pe carnetul TIR.
    (5) La cererea titularului de carnet TIR, destinatarul agreat emite o recipisă, a cărei formă este corespunzătoare unei copii a avizului prevăzut la alin. (1) lit. d). Recipisa nu poate fi utilizată ca dovadă a încheierii operaţiunii TIR, în sensul prevederilor art. 356 alin. (2).
    ART. 356
    (1) în situaţia în care carnetul TIR, împreună cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul şi mărfurile au fost livrate intacte destinatarului agreat la sediul său ori în locul specificat în autorizaţie se consideră că titularul carnetului TIR şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 1 lit. o) din Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, ratificată prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial nr. 98 din 10 decembrie 1979.
    (2) încheierea operaţiunii TIR, în sensul prevederilor art. 1 lit. d) din Convenţia TIR se efectuează în momentul când au fost îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 355 alin. (1) şi (2).
    ART. 357
    (1) Biroul de destinaţie returnează partea respectivă din foaia nr. 2 a carnetului TIR biroului vamal de plecare fără întârziere şi într-un termen de maxim o lună de la data încheierii operaţiunii TIR.
    (2) în absenţa înapoierii părţii respective din foaia nr. 2 a carnetului TIR biroul vamal de plecare, după două luni de la data acceptării carnetului TIR informează asociaţia garantă respectivă despre aceasta, fără a aduce atingere notificării care trebuie prezentată conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Convenţia TIR.
    (3) Biroul vamal de plecare informează, de asemenea, titularul carnetului TIR şi solicită atât acestuia cât şi asociaţiei garante respective să furnizeze dovada că operaţiunea TIR a fost încheiată.
    (4) Dovada prevăzută în alin. (2) poate fi făcută, la cererea autorităţii vamale, prin prezentarea unui document care să identifice mărfurile respective şi să stabilească că ele au fost prezentate biroului vamal de destinaţie.
    (5) Operaţiunea TIR este de asemenea considerată încheiată dacă titularul carnetului TIR/asociaţia garantă respectivă prezintă, la cererea autorităţii vamale, un document vamal de plasare sub o destinaţie vamală într-o ţară terţă sau copia ori fotocopia acestui document, care să identifice mărfurile respective. Copia sau fotocopia acestui document trebuie să fie certificată conform fie de organismul care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale din ţara terţă respectivă, fie de serviciile oficiale din România.

    TITLUL III
    REGIMURI VAMALE ECONOMICE

    CAP. 1
    Dispoziţii de bază comune regimurilor

    Secţiunea 1
    Definiţii

    ART. 358
    în sensul prezentului titlu, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) regim - regim vamal economic;
    b) autorizaţie - decizia autorităţii vamale de autorizare a utilizării unui regim;
    c) titular - titularul unei autorizaţii;
    d) birou de control - biroul vamal indicat în autorizaţie, abilitat să efectueze controlul regimului;
    e) birou de plasare - unul sau mai multe birouri vamale indicate în autorizaţie, abilitate să accepte declaraţiile de plasare sub regim;
    f) birou de încheiere - unul sau mai multe birouri indicate în autorizaţie, abilitate să accepte declaraţiile care atribuie mărfurilor o destinaţie vamală admisă, în urma plasării lor sub un regim, sau în cazul perfecţionării pasive a declaraţiei de punere în liberă circulaţie;
    g) contabilitate - orice date comerciale, fiscale sau alte date contabile ale titularului sau ţinute în numele acestuia;
    h) evidenţe - datele care conţin ansamblul informaţiilor şi elementelor tehnice necesare pe orice suport, pentru ca autoritatea vamală să poată asigura supravegherea şi controlul regimului şi, în special, fluxul şi schimbările de statut ale mărfurilor respective; în cazul regimului de antrepozitare vamală, aceste evidenţe se numesc evidenţe operative;
    i) produse compensatoare principale - produsele compensatoare pentru a căror obţinere a fost autorizat regimul;
    j) produse compensatoare secundare - produsele compensatoare, altele decât produsele compensatoare principale prevăzute în autorizaţie, care rezultă în mod necesar din operaţiunile de perfecţionare;
    k) termen de încheiere - termenul în cadrul căruia mărfurile sau produsele trebuie să primească o destinaţie vamală admisă, inclusiv dacă este cazul pentru cererea de rambursare a drepturilor de import după perfecţionarea activă - sistemul cu rambursare, sau pentru a beneficia de exonerarea totală sau parţială a drepturilor de import la punerea lor în liberă circulaţie după perfecţionarea pasivă.

    Secţiunea a 2-a
    Cererea de autorizare

    ART. 359
    (1) Cererea de autorizare se întocmeşte în scris conform modelului din anexa nr. 12.
    (2) Autoritatea vamală poate aproba ca reînnoirea sau modificarea unei autorizaţii să se efectueze pe baza unei simple cereri scrise.
    (3) Cererea de autorizare poate fi făcută şi printr-o declaraţie vamală în scris sau prin procedee informatice, în procedură normală, în următoarele cazuri:
    a) pentru perfecţionare activă, în cazurile prevăzute la art. 399 când condiţiile economice sunt considerate a fi îndeplinite, cu excepţia cererilor privind mărfurile echivalente;
    b) pentru transformare sub control vamal, când condiţiile economice sunt considerate a fi îndeplinite;
    c) pentru admitere temporară, inclusiv utilizarea carnetului ATA sau a carnetului CPD.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică şi pentru regimul de perfecţionare pasivă, în următoarele cazuri:
    a) pentru plasarea sub regim de perfecţionare pasivă când operaţiunile constau în reparaţii inclusiv sistemul de schimburi standard fără import anticipat;
    b) pentru punerea în liberă circulaţie în urma perfecţionării pasive cu utilizarea sistemului de schimburi standard cu import anticipat;
    c) pentru punerea în liberă circulaţie în urma perfecţionării pasive cu utilizarea sistemului de schimburi standard fără import anticipat, când autorizaţia nu prevede utilizarea acestui sistem şi când autoritatea vamală permite modificarea sa;
    d) pentru punerea în liberă circulaţie în urma perfecţionării pasive dacă operaţiunea de perfecţionare se referă la mărfuri cu caracter necomercial.
    (5) Cererea de autorizare poate fi făcută şi printr-o declaraţie vamală verbală de admitere temporară conform art. 159, sub rezerva prezentării documentului prevăzut de art. 361 alin. (2).
    Cererea de autorizare poate fi făcută printr-o declaraţie vamală de admitere temporară prin orice altă acţiune, conform art. 162 alin. (1).
    (6) Autoritatea vamală poate solicita ca cererile de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import conform art. 439 să fie întocmite potrivit alin. (1).
    ART. 360
    (1) Cererea de autorizare în procedură normală prevăzută la art. 359 la alin. (1) şi (2) se depune pentru:
    a) antrepozitarea vamală, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află locul care urmează a fi aprobat ca antrepozit vamal sau, în cazul în care aceste locuri sunt situate în raza de competenţă teritorială a mai multor direcţii regionale vamale, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă solicitantul îşi ţine contabilitatea principală;
    b) perfecţionarea activă şi transformarea sub control vamal, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află locul în care urmează a se efectua operaţiunea de perfecţionare activă sau de transformare;
    c) admiterea temporară, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află locul în care mărfurile urmează să fie utilizate, fără a înlătura aplicarea prevederilor art. 441 alin. (2);
    d) perfecţionarea pasivă, la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află mărfurile destinate exportului temporar.
    (2) în cazul prevăzut la art. 359 alin. (3) cererea de autorizare se depune la biroul vamal în condiţiile prevăzute la alin. (1) ale prezentului articol.
    ART. 361
    (1) în situaţia în care autoritatea vamală consideră că informaţiile ce figurează în cerere sunt insuficiente, poate cere solicitantului să comunice date suplimentare.
    (2) în cazul unei cereri de autorizare făcută printr-o declaraţie vamală, autoritatea vamală poate solicita, fără a se înlătura aplicarea prevederilor art. 147, ca această cerere să fie însoţită de un document, întocmit de declarant, conţinând cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele şi adresa solicitantului, declarantului şi al operatorului;
    b) tipul operaţiunii de perfecţionare, de transformare sau de utilizare a mărfurilor;
    c) descrierea tehnică a mărfurilor şi a produselor compensatoare sau transformate şi a mijloacelor de identificare a acestora;
    d) rata de randament estimată sau metoda de determinare a ratei de randament;
    e) termenul estimat de încheiere;
    f) biroul de încheiere avut în vedere;
    g) locul de perfecţionare, transformare sau utilizare;
    h) eventuale formalităţi de transfer;
    i) valoarea şi cantitatea mărfurilor în cazul unei declaraţii vamale verbale.
    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) nu este necesar atunci când informaţiile sunt înscrise în formularul utilizat pentru declaraţia scrisă sau dacă autoritatea vamală estimează că acestea nu sunt necesare.
    (4) Dacă documentul prevăzut la alin. (2) este prezentat la declararea verbală pentru plasarea mărfurilor în admitere temporară, acesta se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se păstrează de autoritatea vamală, iar celălalt se restituie declarantului.

    Secţiunea a 3-a
    Decizia de autorizare

    ART. 362
    Autoritatea vamală competentă pentru decizie acordă autorizaţia după cum urmează:
    a) conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 pentru o cerere depusă potrivit art. 359 alin. (1);
    b) prin acceptarea declaraţiei vamale pentru o cerere depusă potrivit art. 359 alin. (3) şi (4);
    c) prin orice document corespunzător unei cereri de reînnoire sau modificare.
    ART. 363
    Solicitantul este informat asupra deciziei de acordare a autorizaţiei sau a motivelor de respingere a cererii, în termen maxim de 30 de zile sau, în cazul regimului de antrepozitare vamală, în termen de maxim 60 de zile, de la depunerea cererii sau de la primirea de către autoritatea vamală a informaţiilor lipsă sau a celor suplimentare solicitate.
    ART. 364
    (1) Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 365, autorizaţia intră în vigoare de la data eliberării sale sau de la orice altă dată ulterioară indicată în această autorizaţie.
    (2) Autorizaţia are termen de valabilitate nelimitat în cazul în care se referă la regimul de antrepozitare vamală.
    (3) în cazul perfecţionării active, transformării sub control vamal sau a perfecţionării pasive, termenul de valabilitate nu poate depăşi 3 ani de la data la care autorizaţia a intrat în vigoare, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.
    ART. 365
    (1) Cu excepţia regimului de antrepozitare vamală, autoritatea vamală poate elibera o autorizaţie retroactivă.
    Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3), autorizaţia retroactivă intră în vigoare cel mai devreme de la data depunerii cererii.
    (2) Dacă cererea priveşte o reînnoire a unei autorizaţii pentru operaţiuni şi mărfuri de acelaşi fel, efectul retroactiv poate fi de la data expirării acestei autorizaţii.
    (3) în cazuri excepţionale, efectul retroactiv poate fi extins, dar nu mai mult de un an de la data depunerii cererii, cu condiţia existenţei unui interes economic care trebuie să demonstreze că:
    a) cererea nu este legată de o încercare de fraudă sau de o neglijenţă evidentă;
    b) durata de valabilitate acordată conform art. 364 nu a fost depăşită;
    c) evidenţele solicitantului atestă că toate condiţiile regimurilor pot fi considerate a fi îndeplinite şi că, atunci când este cazul, mărfurile pot fi identificate pentru perioada în cauză, şi că aceste evidenţe permit controlul regimului;
    d) toate formalităţile necesare pentru regularizarea situaţiei mărfurilor pot fi însoţite, când este cazul, de invalidarea declaraţiei.

    Secţiunea a 4-a
    Alte dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului

    Paragraful 1
    Dispoziţii generale

    ART. 366
    (1) Măsurile de politică comercială se aplică mărfurilor străine, plasate sub regim, numai atunci când aceste măsuri se referă la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României.
    (2) în situaţia în care produsele compensatoare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 28, obţinute în urma regimului de perfecţionare activă, sunt puse în liberă circulaţie, măsurile de politică comercială sunt cele care sunt aplicabile la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor de import.
    (3) Dacă produsele transformate, obţinute sub regimul de transformare sub control vamal, sunt puse în liberă circulaţie, măsurile comerciale sunt aplicabile în măsura în care şi mărfurile de import sunt supuse acestor măsuri.
    (4) Dacă reglementările prevăd măsuri de politică comercială pentru punerea în liberă circulaţie, aceste măsuri nu se aplică produselor compensatoare puse în liberă circulaţie în urma perfecţionării pasive care:
    a) şi-au păstrat originea română în sensul art. 51 şi 52 din Codul vamal;
    b) au făcut obiectul unei reparaţii, inclusiv în cadrul sistemului de schimburi standard;
    c) au fost supuse operaţiunilor de perfecţionare complementare conform art. 143 din Codul vamal.
    ART. 367
    Fără a se înlătura prevederile art. 181 alin. (4) din Codul vamal, biroul de control poate autoriza prezentarea declaraţiei vamale la un alt birou vamal, decât cel care figurează în autorizaţie.
    Biroul de control stabileşte modalităţile în care trebuie să fie informat.

    Paragraful 2
    Transferuri

    ART. 368
    Autorizaţia prevede dacă şi în ce condiţii mărfurile sau produsele compensatoare plasate sub un regim suspensiv pot circula între diferite locuri sau către alt titular, fără încheierea regimului; în aceste situaţii, cu excepţia regimului de admitere temporară, este obligatorie ţinerea de evidenţe.
    Transferul nu este posibil în cazul în care locul de plecare sau de destinaţie a mărfurilor este un antrepozit de tip B.
    ART. 369
    (1) Transferul între locuri diferite înscrise în aceeaşi autorizaţie poate fi efectuat fără formalităţi vamale.
    (2) Transferul între biroul de plasare şi instalaţiile sau locurile de utilizare ale titularului sau operatorului poate să fie efectuat sub acoperirea declaraţiei de plasare sub regim.
    (3) Transferul către biroul de încheiere în vederea reexportului poate fi efectuat sub acoperirea regimului. în acest caz, regimul nu se încheie înainte ca mărfurile sau produsele declarate pentru reexport să părăsească efectiv teritoriul vamal al României.
    ART. 370
    (1) Transferul de la un titular la altul nu poate avea loc decât dacă al doilea plasează sub regim mărfurile sau produsele transferate pe baza autorizaţiei de vămuire la domiciliu.
    (2) Notificarea biroului vamal şi înscrierea mărfurilor sau produselor în evidenţele prevăzute la art. 208 trebuie să fie efectuate din momentul sosirii acestor mărfuri sau a produselor în instalaţiile celui de al doilea titular.
    (3) Autoritatea vamală poate să nu ceară depunerea unei declaraţii suplimentare.
    (4) în cazul admiterii temporare, transferul de la un titular la altul poate, în egală măsură, să aibă loc dacă cel de al doilea titular plasează mărfurile sub regim prin intermediul unei declaraţii vamale întocmite în scris în procedură normală.
    (5) Formalităţile de îndeplinit sunt descrise în anexa nr. 29. Când al doilea titular recepţionează mărfurile sau produsele, este obligat să le plaseze sub regim.
    ART. 371
    Transferul mărfurilor ce prezintă un risc ridicat de fraudă este supus garantării, potrivit normelor stabilite pentru regimul de tranzit.

    Paragraful 3
    Evidenţe

    ART. 372
    Autoritatea vamală poate cere ca titularul, operatorul sau antrepozitarul desemnat să ţină evidenţa mărfurilor, cu excepţia regimului de admitere temporară sau când consideră că nu este necesar.
    Autoritatea vamală poate aproba ca o contabilitate existentă conţinând elementele necesare să ţină loc de evidente.
    Biroul de control poate cere inventarierea totală sau parţială a mărfurilor plasate sub regim.
    ART. 373
    (1) Evidenţele prevăzute la art. 372 şi, în cazul în care sunt cerute, cele prevăzute la art. 442 alin. (2) privind regimul de admitere temporară trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) menţiunile care figurează în Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, privind rubricile declaraţiei de plasare sub regim;
    b) elementele din declaraţiile în baza cărora mărfurile au primit o destinaţie vamală care încheie regimul;
    c) datele şi referinţele conţinute în alte documente vamale şi orice alte documente referitoare la plasare şi încheiere;
    d) natura operaţiunilor de perfecţionare sau de transformare, tipurile de manipulări sau utilizarea temporară;
    e) rata de randament sau, în anumite cazuri, modul de calcul a acesteia;
    f) menţiunile care permit urmărirea mărfurilor, inclusiv localizarea lor şi eventualele transferuri ale acestora;
    g) descrierile comerciale sau tehnice necesare pentru identificarea mărfurilor;
    h) informaţiile care permit urmărirea mişcărilor mărfurilor în cadrul operaţiunilor de perfecţionare activă care se referă la mărfuri echivalente.
    (2) Autoritatea vamală poate renunţa la obligaţia furnizării anumitor informaţii, când controlul şi supravegherea regimului nu sunt afectate în cazul mărfurilor care urmează a fi stocate, perfecţionate, transformate sau utilizate.

    Paragraful 4
    Rata de randament şi modul de calcul al acesteia

    ART. 374
    (1) în situaţia în care se consideră a fi necesar pentru încheierea regimurilor de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă sau transformare sub control vamal, rata de randament sau modul de calcul pentru determinarea ratei, inclusiv ratele medii, se stabilesc în autorizaţie sau în momentul plasării mărfurilor sub regim. Această rată se determină, pe cât posibil, pe baza informaţiilor privind producţia sau a datelor tehnice, sau când acestea nu sunt disponibile, pe baza datelor ce privesc operaţiuni de aceeaşi natură.
    (2) în cazuri justificate, autoritatea vamală poate fixa rata de randament după plasarea mărfurilor sub regim, dar nu mai târziu de momentul în care acestea primesc o nouă destinaţie vamală.
    ART. 375
    (1) Proporţia mărfurilor de import sau de export temporar încorporate în produsele compensatoare se calculează pentru:
    a) determinarea drepturilor de import datorate;
    b) determinarea cuantumului de dedus când ia naştere o datorie vamală;
    c) aplicarea măsurilor de politică comercială.
    Calculul se efectuează prin metoda cheii cantitative sau prin metoda cheii valorice ori prin orice altă metodă cu rezultate similare.
    Pentru efectuarea calculelor, produsele transformate sau produsele intermediare sunt asimilate cu produsele compensatoare.
    (2) Metoda cheii cantitative se aplică când se obţine un singur fel de produs compensator rezultat în cadrul operaţiunii de perfecţionare; în acest caz cantitatea estimată de mărfuri de import sau de export temporar prezente în cantitatea de produse compensatoare, pentru care se naşte o datorie vamală, este proporţională cu un procent determinat din cantitatea totală de produse compensatoare.
    (3) Metoda cheii cantitative se aplică şi când se obţin mai multe tipuri de produse compensatoare rezultate în cadrul operaţiunii de perfecţionare şi toate mărfurile de import sau de export temporar se regăsesc în fiecare produs compensator; în acest caz cantitatea estimată de mărfuri de import sau de export temporar prezente în cantitatea unui produs compensator dat, pentru care se naşte o datorie vamală, este proporţională cu:
    a) raportul dintre cantitatea acestui tip de produs compensator, indiferent dacă se naşte o datorie vamală sau nu, şi cantitatea totală de produse compensatoare;
    b) raportul dintre cantitatea de produse compensatoare pentru care se naşte o datorie vamală şi cantitatea totală de produse de acelaşi tip.
    (4) Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a metodelor descrise la alin. (2) şi (3), pierderile rezultate nu se iau în calcul.
    Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 519, prin pierderi se înţelege partea din mărfurile de import sau de export temporar care este distrusă sau dispărută în timpul operaţiunii de perfecţionare, în special prin evaporare, uscare, eşapare sub formă de gaz ori trecere în apa de spălare. în cadrul regimului de perfecţionare pasivă, produsele compensatoare secundare de tipul deşeuri, reziduuri, resturi sau rebuturi sunt tratate ca pierderi.
    (5) Metoda cheii valorice se aplică când metoda cheii cantitative nu este aplicabilă.
    Cantitatea estimată de mărfuri de import sau de export temporar prezentă în cantitatea unui produs compensator, pentru care se naşte o datorie vamală este proporţională cu:
    a) valoarea acestui tip de produs compensator indiferent dacă se naşte o datorie vamală sau nu, exprimată ca procent din valoarea totală a tuturor produselor compensatoare;
    b) valoarea produselor compensatoare pentru care se naşte o datorie vamală exprimată ca procent din valoarea totală a produselor compensatoare de acelaşi tip.
    Valoarea fiecăruia dintre produsele compensatoare diferite ce se folosesc pentru aplicarea cheii valorice este costul de producţie cel mai recent din România sau cel mai recent preţ de vânzare din România, a produselor identice sau similare, cu condiţia ca acesta să nu fi fost influenţat de o legătură între vânzător şi cumpărător.
    (6) în situaţia în care valoarea nu poate fi determinată conform alin. (5), aceasta se stabileşte prin orice altă metodă cu rezultate similare.

    Paragraful 5
    Dobânzi compensatorii

    ART. 376
    (1) în cazul naşterii unei datorii vamale pentru produsele compensatoare sau mărfurile de import aflate în perfecţionare activă sau în admitere temporară, dobânda compensatorie se aplică la cuantumul drepturilor de import pe perioada considerată. Cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare în vigoare la data acceptării declaraţiei de plasare sub regim. Perioada considerată începe la data plasării sub regim şi se încheie la data expirării termenului de încheiere a regimului.
    (2) Rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, publicată lunar în Monitorul Oficial al României, se aplică în mod corespunzător.
    Rata aplicabilă este cea aflată în vigoare cu 2 luni înaintea naşterii datoriei vamale.
    (3) Dobânda se aplică pe fiecare lună calendaristică, cu începere din prima zi a lunii următoare lunii în care mărfurile de import pentru care se naşte datoria vamală au fost prima dată plasate sub regim până în ultima zi a lunii în care a luat naştere datoria vamală.
    în cazul perfecţionării active - sistemul cu rambursare, când punerea în liberă circulaţie este cerută conform art. 147 alin. (5) din Codul vamal, perioada considerată începe din prima zi a lunii următoare lunii în care drepturile de import au fost rambursate sau remise.
    (4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) nu se aplică:
    a) când perioada considerată este inferioară unei luni;
    b) când cuantumul dobânzilor compensatorii aplicabile nu depăşeşte echivalentul în lei a 20 euro pentru fiecare datorie vamală care ia naştere;
    c) când datoria vamală se naşte ca urmare a acordării unui tratament tarifar preferenţial prevăzut într-un acord încheiat între România şi o altă ţară privind importurile din acea ţară;
    d) în cazul punerii în liberă circulaţie a deşeurilor şi reziduurilor rezultate din distrugere;
    e) în cazul punerii în liberă circulaţie a produselor compensatoare secundare prevăzute în anexa nr. 28, în măsura în care ele sunt proporţionale cu cantitatea de produse compensatoare principale exportate;
    f) când ia naştere o datorie vamală ca rezultat al unei cereri de punere în liberă circulaţie conform art. 147 alin. (5) din Codul vamal, cu condiţia ca drepturile de import să nu fi fost efectiv rambursate sau remise;
    g) când titularul solicită punerea în liberă circulaţie şi furnizează probe că anumite împrejurări deosebite, care nu provin dintr-o neglijenţă sau fraudă din partea sa, fac imposibil sau neeconomic reexportul avut în vedere în condiţiile în care le anticipase şi le dovedise justificat la depunerea cererii de autorizare;
    h) în cazul naşterii unei datorii vamale şi în măsura în care este constituită o garanţie printr-un depozit bănesc în legătură cu această datorie;
    i) în cazul naşterii unei datorii vamale conform art. 223 alin. (1) lit. b) din Codul vamal sau pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor anterior plasate sub regim de admitere temporară conform art. 417 - 422, 424, 426, 429, art. 434 lit. b) şi art. 437 din prezentul regulament.
    (5) în cazul operaţiunilor de perfecţionare activă pentru care numărul mărfurilor de import şi sau al produselor compensatoare fac din punct de vedere economic imposibilă aplicarea alin. (2) şi (3), autoritatea vamală poate permite, la cererea celui interesat, utilizarea unei metode simplificate de calcul având rezultate similare pentru calculul dobânzilor compensatorii.

    Paragraful 6
    încheierea regimului

    ART. 377
    (1) în cazul mărfurilor de import sau de export temporar plasate, în baza aceleaşi autorizaţii, dar pentru care s-au depus două sau mai multe declaraţii:
    a) sub un regim suspensiv, acordarea unei noi destinaţii vamale mărfurilor sau produselor, este considerată ca încheiere a regimului pentru mărfurile de import în cauză, plasate sub regim sub acoperirea primei declaraţii depuse;
    b) sub regimul de perfecţionare activă - sistemul cu rambursare sau sub regimul de perfecţionare pasivă, produsele compensatoare sunt considerate ca fiind obţinute din mărfurile de import sau de export temporar în cauză, plasate sub regim sub acoperirea primei declaraţii.
    (2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) nu poate conduce la acordarea unor avantaje nejustificate în ceea ce priveşte drepturile de import.
    (3) Titularul poate cere ca încheierea să fie realizată în corelare cu mărfurile de import sau de export temporar specifice.
    (4) în situaţia în care mărfurile plasate sub un regim se găsesc în acelaşi loc împreună cu alte mărfuri şi în cazul distrugerii totale sau a pierderii iremediabile, autoritatea vamală poate accepta dovezi aduse de titularul autorizaţiei, care să indice cantitatea reală a mărfurilor plasate sub regim care au fost distruse sau pierdute. Când titularul nu este în măsură să prezinte astfel de dovezi, cantitatea mărfurilor distruse sau pierdute se determină prin raportare la proporţia mărfurilor de acelaşi tip plasate sub regim în momentul când a avut loc distrugerea sau pierderea.
    ART. 378
    (1) Cel mai târziu la expirarea termenului de încheiere, indiferent dacă se recurge sau nu la simplificarea prevăzută de art. 138 alin. (2) din Codul vamal:
    a) în cazul perfecţionării active - sistemul cu suspendare sau a transformării sub control vamal, decontul de încheiere este prezentat biroului de control în termen de 30 de zile;
    b) în cazul perfecţionării active - sistemul cu rambursare, cererea de rambursare sau remitere a drepturilor de import trebuie depusă la biroul de control în termen de 180 de zile.
    în cazuri temeinic justificate, autoritatea vamală poate prelungi aceste termene, chiar şi după expirarea acestora. Pentru cererea de rambursare sau remitere noul termen nu poate fi mai mare de 6 luni. După expirarea termenului prevăzut la lit. b), dreptul de rambursare se prescrie.
    (2) Decontul sau cererea trebuie să conţină următoarele indicaţii, cu excepţia situaţiilor în care biroul de control decide altfel:
    a) datele de referinţă privind autorizaţia;
    b) cantitatea pe fiecare tip de mărfuri de import pentru care încheierea, rambursarea sau remiterea sunt solicitate;
    c) codul din N.C.;
    d) nivelul drepturilor de import aferente mărfurilor şi, dacă este cazul, valoarea în vamă a acestora;
    e) date de referinţă ale declaraţiilor de plasare sub regim a mărfurilor de import;
    f) felul, cantitatea produselor compensatoare sau transformate sau a mărfurilor aflate în aceeaşi stare şi destinaţia vamală acordată care le-a fost stabilită cu referire la declaraţii, la alte documente vamale sau orice alte documente referitoare la încheiere şi la termenele de încheiere corespunzătoare;
    g) valoarea produselor compensatoare sau transformate, în cazul în care încheierea se face pe baza metodei cheii valorice;
    h) rata de randament;
    i) cuantumul drepturilor de import de achitat, de rambursat sau de remis şi, dacă este cazul, cuantumul dobânzilor compensatorii de achitat. Când acest cuantum se referă la aplicarea art. 406, acest fapt trebuie menţionat;
    j) în cazul transformării sub control vamal, codul din N.C. pentru produsele transformate şi elementele necesare pentru determinarea valorii în vamă.
    (3) Biroul de control poate stabili forma decontului de încheiere.
    (4) în cazul în care se constată că cererea de rambursare este îndreptăţită, biroul de control este obligat să îi dea curs în termen de maximum 30 de zile de la data acceptării cererii.
    ART. 379
    Biroul de control, pe baza verificării efectuate, vizează decontul de încheiere dacă este corespunzător sau informează titularul autorizaţiei dacă decontul nu este acceptat. Decontul şi documentele justificative se păstrează de biroul vamal timp de 5 ani de la data acceptării decontului de încheiere.
    ART. 380
    (1) Biroul de control verifică cererea de rambursare şi o aprobă dacă sunt întrunite condiţiile de rambursare sau o respinge şi informează titularul autorizaţiei cu privire la rezultatul verificărilor.
    (2) Cererea de rambursare şi documentele anexate la aceasta sunt păstrate timp de 5 ani de la data primirii cererii de restituire.
    ART. 381
    (1) Pentru furnizarea de informaţii necesare altor birouri vamale implicate în punerea în aplicare a regimurilor, pot fi emise fişele de informaţii conform anexei nr. 30 la solicitarea persoanei în cauză sau la iniţiativa autorităţii vamale, cu excepţia cazului în care autoritatea vamală aprobă alte modalităţi de comunicare.
    (2) La antrepozitarea vamală se foloseşte fişa INF8, pentru a comunica elementele necesare pentru calculul datoriei vamale aplicabile mărfurilor înainte să fi avut loc manipulările uzuale.
    (3) în cazul perfecţionării active se folosesc următoarele fişe:
    a) fişa INF1, pentru a comunica informaţiile cu privire la cuantumul drepturilor de import, dobânzile compensatorii, garanţiile şi măsurile de politică comercială;
    b) fişa INF7, pentru comunicarea de informaţii care să permită rambursarea sau remiterea de drepturi în cazul regimului de perfecţionare activă cu rambursare.
    (4) La admiterea temporară se foloseşte fişa INF6 pentru a comunica elementele necesare pentru calculul datoriei vamale sau a cuantumului de drepturi deja perceput pentru mărfurile aflate sub acest regim care sunt transferate potrivit prezentului regulament.
    ART. 382
    Dacă regimul vamal nu se încheie în condiţiile art. 111 din Codul vamal, biroul vamal de control întocmeşte un proces-verbal de control pentru reglarea datoriei vamale, iar operaţiunea se scoate din evidenţe cu respectarea dispoziţiilor art. 516.
    Drepturile de import datorate se determină pe baza elementelor de taxare în vigoare la data acceptării declaraţiei vamale pentru acordarea regimului iniţial.

    CAP. 2
    Antrepozitarea vamală

    Secţiunea 1
    Dispoziţii generale

    ART. 383
    în sensul acestui capitol, referitor la produsele agricole, prin <<mărfuri prefinanţate>> se înţeleg mărfurile româneşti destinate a fi exportate în aceeaşi stare în care au fost introduse în antrepozit şi care beneficiază de plata în avans a unui cuantum egal cu suma restituirii la export înainte de acest export, în cazul în care această plată este prevăzută în reglementări speciale.
    ART. 384
    (1) Antrepozitele vamale publice sunt următoarele:
    a) antrepozit de tip A, în care responsabilitatea este a deţinătorului antrepozitului;
    b) antrepozit de tip B, în care responsabilitatea este a antrepozitarului;
    c) antrepozit de tip F, în care gestionarea antrepozitului este asigurată de autoritatea vamală.
    (2) Antrepozitele vamale private aflate sub responsabilitatea deţinătorului antrepozitului, care se identifică cu antrepozitarul, fără a fi neapărat proprietarul mărfurilor, sunt următoarele:
    a) antrepozit de tip D, când punerea în liberă circulaţie se efectuează în procedura de vămuire la domiciliu şi poate fi acordată pe baza felului, valorii în vamă şi a cantităţii mărfurilor în momentul plasării acestora sub regim;
    b) antrepozit de tip E, în care se aplică regimul, chiar dacă mărfurile nu trebuie să fie depozitate într-un loc aprobat ca antrepozit vamal;
    c) antrepozit de tip C, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b).
    (3) Autorizaţia de antrepozit de tip E poate să prevadă recurgerea la procedurile aplicabile pentru tipul D.

    Secţiunea a 2-a
    Condiţii suplimentare aplicabile la acordarea autorizaţiei

    ART. 385
    (1) La acordarea autorizaţiei, autoritatea vamală desemnează amplasamentul sau orice alt perimetru, aprobat ca antrepozit vamal de tip A, B, C sau D. Aceasta poate aproba o magazie de depozitare temporară ca antrepozit vamal de unul din aceste tipuri sau să fie gestionată ca un antrepozit de tip F.
    (2) Un amplasament nu poate fi aprobat, în acelaşi timp, pentru mai mult de un antrepozit vamal.
    (3) în situaţia în care mărfurile prezintă un pericol sau sunt susceptibile de a deteriora alte mărfuri sau care necesită, din alte motive, instalaţii speciale, autorizaţia poate să prevadă ca acestea să fie depozitate în amplasamente special echipate pentru primirea lor.
    (4) Antrepozitele de tip A, C, D sau E pot fi aprobate şi ca antrepozite de aprovizionare cu produse alimentare.
    ART. 386
    (1) Autorizaţia de antrepozit vamal poate fi acordată dacă manipulările uzuale avute în vedere sau operaţiunile de perfecţionare activă sau de transformare sub control vamal a mărfurilor nu predomină în raport cu depozitarea de mărfuri.
    (2) Autorizaţia de antrepozit vamal nu poate fi acordată dacă amplasamentul antrepozitului vamal sau locul de depozitare este utilizat în scopul vânzării în detaliu. Cu toate acestea autorizaţia de antrepozit vamal poate fi acordată dacă mărfurile sunt vândute în detaliu, cu exonerare de drepturi de import:
    a) călătorilor în trafic internaţional;
    b) în cadrul acordurilor diplomatice sau consulare;
    c) membrilor organizaţiilor internaţionale sau forţelor NATO.
    (3) Pentru aplicarea art. 108 alin. (2) din Codul vamal, când autoritatea vamală examinează dacă costurile administrative generate de regimul de antrepozitare vamală sunt sau nu disproporţionate în raport cu necesităţile economice în cauză, aceasta ţine cont de tipul de antrepozit şi de procedurile care se pot aplica.

    Secţiunea a 3-a
    Evidenţe operative

    ART. 387
    (1) Pentru antrepozitele de tip A, C, D şi E, deţinătorul antrepozitului este persoana desemnată să ţină evidenţele operative.
    (2) Pentru antrepozitul de tip F, evidenţele biroului vamal ţin locul evidenţelor operative prevăzute la alin. (1).
    (3) Pentru antrepozitele vamale de tip B, biroul de control păstrează declaraţiile de plasare sub regim, în locul evidenţelor operative.
    ART. 388
    (1) Evidenţele operative trebuie, în orice moment, să reflecte situaţia stocului de mărfuri plasate sub regimul de antrepozitare vamală. Deţinătorul antrepozitului vamal este obligat să depună la biroul de control, în termenele fixate de autoritatea vamală, situaţia acestui stoc.
    (2) în cazul aplicării art. 132 alin. (2) din Codul vamal, valoarea în vamă a mărfurilor, anterioară manipulărilor uzuale, trebuie să se reflecte în evidenţele operative.
    (3) Evidenţele operative cuprind şi informaţiile referitoare la scoaterea temporară şi depozitarea în comun, prevăzute la art. 393 alin. (2).
    ART. 389
    (1) în situaţia în care mărfurile sunt plasate sub regim într-un antrepozit de tip E, înscrierea în evidenţele operative se efectuează în momentul sosirii acestora în locul de depozitare al titularului.
    (2) în situaţia în care antrepozitul vamal serveşte şi ca depozit temporar, înscrierea în evidenţele operative se efectuează în momentul acceptării declaraţiei de plasare sub regim.
    (3) înscrierea în evidenţele operative referitoare la încheierea regimului se efectuează cel mai târziu în momentul scoaterii mărfurilor din antrepozitul vamal sau din locurile de depozitare al titularului.

    Secţiunea a 4-a
    Alte dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului

    ART. 390
    Mărfurile străine pot face obiectul manipulărilor uzuale, prevăzute în anexa nr. 31.
    ART. 391
    Mărfurile pot fi temporar scoase din antrepozitul vamal, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 90 de zile. în cazuri temeinic justificate, termenul poate fi prelungit.
    ART. 392
    (1) Cererea pentru efectuarea manipulărilor uzuale sau pentru scoaterea temporară de mărfuri dintr-un antrepozit vamal se face în scris, pentru fiecare caz în parte, la biroul de control. Cererea trebuie să conţină toate elementele necesare aplicării regimului.
    (2) Autorizaţia privind cererea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată şi în cadrul autorizaţiei de antrepozit vamal. în acest caz, biroul de control este informat, într-o formă stabilită de acesta, când acest tip de manipulări uzuale se efectuează sau când scoaterea temporară urmează a avea loc.
    ART. 393
    (1) în situaţia în care mărfurile româneşti sunt depozitate împreună cu mărfuri plasate sub regim într-un antrepozit vamal sau în locurile de depozitare, pot fi stabilite modalităţi specifice de identificare a acestor mărfuri în scopul de a le distinge de mărfurile plasate sub regimul de antrepozitare vamală.
    (2) Autoritatea vamală poate permite depozitarea în comun chiar şi atunci când este imposibilă, în orice moment, identificarea statutului mărfurilor. Această facilitate nu se aplică mărfurilor cu prefinanţare.
    Mărfurile depozitate în comun trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar din N.C., să prezinte aceeaşi calitate comercială şi să aibă aceleaşi caracteristici tehnice.
    (3) în vederea declarării pentru o destinaţie vamală, mărfurile care fac obiectul depozitării în comun, precum şi, dacă este cazul, mărfurile care sunt identificabile şi care îndeplinesc condiţiile alin. (2), pot fi considerate fie mărfuri româneşti, fie mărfuri străine.
    (4) Aplicarea alin. (3) nu trebuie să aibă ca efect, acordarea unui anumit statut vamal unei cantităţi de mărfuri mai mare decât cantitatea de mărfuri care are de fapt acest statut şi care se află în antrepozitul vamal sau în locul de depozitare în momentul scoaterii mărfurilor declarate pentru o destinaţie vamală.
    ART. 394
    (1) în situaţia în care operaţiunile de perfecţionare activă sau de transformare sub control vamal sunt efectuate într-un antrepozit vamal sau în locul de depozitare, dispoziţiile art. 393 se aplică în mod corespunzător mărfurilor aflate sub aceste regimuri.
    Cu toate acestea, în cazul operaţiunilor de perfecţionare activă, fără recurgerea la mărfuri echivalente sau a operaţiunilor de transformare sub control vamal, dispoziţiile prevăzute la art. 393 referitoare la depozitarea în comun nu se aplică pentru mărfurile româneşti.
    (2) înscrierile în evidenţe trebuie să permită autorităţii vamale verificarea în orice moment a situaţiei exacte a tuturor mărfurilor sau produselor aflate sub aceste regimuri.
    ART. 395
    Mărfurile, inclusiv proviziile, descărcate de pe nave naufragiate sau avariate în apele naţionale ori teritoriale ale României, sunt considerate în regim de antrepozitare.

    CAP. 3
    Perfecţionarea activă

    Secţiunea 1
    Dispoziţii generale

    ART. 396
    în sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) export anticipat - sistemul în cadrul căruia produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente sunt exportate înainte ca mărfurile de import să fie plasate sub regim folosind sistemul cu suspendare;
    b) operaţiune de procesare - orice perfecţionare a mărfurilor de import, în mod direct sau indirect din dispoziţia titularului, realizată conform indicaţiilor şi pentru partenerul stabilit în afara teritoriului vamal al României, efectuată, în general, numai cu plata aferentă a cheltuielilor de perfecţionare;
    c) operatori - persoane stabilite în România, care efectuează total sau parţial operaţiunile de perfecţionare activă.

    Secţiunea a 2-a
    Condiţii suplimentare aplicabile la acordarea autorizaţiei

    ART. 397
    Autorizaţia se acordă numai dacă solicitantul are intenţia de a reexporta sau exporta produsele compensatoare principale.
    ART. 398
    Autorizaţia poate fi acordată şi pentru mărfurile prevăzute la art. 134 alin. (4) lit. d) din Codul vamal, cu excepţia:
    a) combustibililor şi surselor de energie, altele decât acelea necesare testării produselor compensatoare sau pentru detectarea defectelor mărfurilor de import care necesită reparaţii;
    b) lubrifianţilor, alţii decât cei necesari la operaţiunile de testare, ajustare sau re-calibrare a produselor compensatoare;
    c) echipamentelor şi uneltelor.
    ART. 399
    (1) Condiţiile economice sunt considerate a fi îndeplinite în oricare din următoarele situaţii:
    a) operaţiunile se referă la mărfuri cu caracter necomercial;
    b) se execută un contract de procesare;
    c) se transformă produse compensatoare obţinute în urma unei perfecţionări efectuată în cadrul unei autorizaţii acordată anterior ce a făcut deja obiectul verificării condiţiilor economice;
    d) se efectuează manipulările uzuale prevăzute la art. 390;
    e) au loc reparaţii;
    f) se transformă grâul dur, încadrat la codul tarifar 1001.10.00 din N.C. pentru producerea pastelor făinoase încadrate la codul tarifar 1902.11.00 şi la subpoziţia tarifară 1902.19 din N.C.
    (2) Condiţiile economice sunt considerate a fi îndeplinite, independent de dispoziţiile alin. (1), atunci când valoarea globală a mărfurilor de import pentru un solicitant şi pe an calendaristic, precum şi pentru fiecare cod tarifar de opt cifre din N.C., nu depăşeşte echivalentul în lei a 150.000 euro.
    ART. 400

de la art 400 la 600
ART. 400
    Autorizaţia stabileşte mijloacele şi metodele de identificare a mărfurilor de import în produsele compensatoare şi fixează condiţiile necesare pentru buna derulare a operaţiunilor privind mărfurile echivalente. Aceste metode de identificare şi condiţiile pot include şi verificarea evidenţelor.

    Secţiunea a 3-a
    Dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului

    ART. 401
    (1) Autorizaţia precizează dacă şi în ce condiţii mărfurile echivalente prevăzute la art. 134 alin. (6) din Codul vamal şi clasificate la acelaşi cod tarifar din N.C., prezentând aceeaşi calitate comercială şi având aceleaşi caracteristici tehnice ca ale mărfurilor de import, pot fi utilizate pentru efectuarea operaţiunilor de perfecţionare.
    (2) în cazuri excepţionale, se poate admite ca, la mărfurile echivalente care se găsesc într-un stadiu de fabricaţie mai avansat decât mărfurile de import, partea esenţială a operaţiunilor de perfecţionare a acestor mărfuri echivalente să fie efectuată în întreprinderea titularului sau realizată în numele său.
    ART. 402
    (1) Autorizaţia stabileşte termenul de încheiere. Când circumstanţele o justifică, acest termen poate fi prelungit chiar şi când termenul fixat iniţial a expirat.
    (2) în situaţia în care termenul de încheiere expiră la o dată precisă pentru toate mărfurile plasate sub regim în cursul unei anumite perioade, autorizaţia poate prevedea ca termenul de încheiere să fie prelungit automat pentru toate mărfurile aflate încă sub regim la acea dată. Cu toate acestea, autoritatea vamală poate solicita ca aceste mărfuri să primească o nouă destinaţie vamală aprobată în cursul unei perioade stabilite de aceasta.
    (3) Indiferent dacă se recurge la o simplificare sau dacă se aplică prevederile alin. (2), termenul de încheiere pentru produsele compensatoare sau mărfurile în aceeaşi stare nu poate depăşi:
    a) 120 de zile - pentru lapte şi produse lactate;
    b) 60 zile în cazul sacrificării, fără îngrăşare, a animalelor cuprinse în capitolul I din N.C.;
    c) 90 de zile în cazul îngrăşării, incluzând sacrificarea când este cazul, a animalelor clasificate la poziţiile tarifare 0104 şi 0105 din N.C.;
    d) 180 de zile în cazul îngrăşării, incluzând sacrificarea când este cazul, a altor animale, cuprinse în capitolul 1 din N.C.;
    e) 180 de zile în cazul procesării cărnii;
    f) 180 de zile în cazul prelucrării altor produse agricole care îndeplinesc condiţiile pentru rambursarea la export în avans.
    în cazul operaţiunilor de perfecţionare derulate în mod succesiv, în cazuri temeinic justificate autoritatea vamală poate prelungi termenul de încheiere, la cererea titularului, fără însă ca perioada totală să depăşească un an.
    ART. 403
    Pentru încheierea regimului sau pentru cererea de rambursare a drepturilor de import sunt asimilate unui reexport sau exportului:
    a) livrarea produselor compensatoare către persoane care beneficiază de scutire de drepturi de import pe baza Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566/1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 89 din 8 iulie 1968, sau a Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la 24 aprilie 1963, ratificată prin Decretul nr. 481/1971 publicat în Buletinul Oficial nr. 10 din 28 ianuarie 1972 sau a altor convenţii la care România este parte;
    b) livrarea produselor compensatoare către forţele armate aparţinând altor ţări, staţionate pe teritoriul vamal al României, atunci când, potrivit legii, sunt stabilite scutiri de drepturi de import;
    c) livrarea aeronavelor civile; cu toate acestea biroul vamal de control permite ca regimul să fie încheiat la prima distribuire a mărfurilor de import pentru fabricarea, repararea, modificarea sau transformarea aeronavelor civile sau a părţilor acestora, atâta timp cât evidenţele titularului îi permit să se asigure de aplicarea şi funcţionarea corectă a regimului;
    d) livrarea aeronavelor spaţiale şi a echipamentelor aferente; cu toate acestea biroul vamal de control permite ca regimul să fie încheiat la prima distribuire a mărfurilor de import în scopul fabricării, reparării, modificării sau transformării sateliţilor, a lansatoarelor lor şi a echipamentelor de la sol şi a părţilor lor care fac parte integrantă din aceste sisteme, atâta timp cât evidenţele titularului îi permit să se asigure de aplicarea şi funcţionarea corectă a regimului;
    e) utilizarea, potrivit reglementărilor speciale, a produselor compensatoare secundare a căror distrugere sub control vamal este prohibită din motive de mediu; în acest caz titularul trebuie să demonstreze că încheierea regimului, conform reglementărilor vamale, nu este posibilă sau că nu este realizabilă din punct de vedere economic.
    ART. 404
    (1) în cazul exportului anticipat, autorizaţia stabileşte termenul în cadrul căruia mărfurile străine se declară pentru regim, ţinând cont de timpul necesar pentru aprovizionarea şi transportul către România.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi:
    a) 90 de zile pentru produsele agricole care intră sub incidenţa mecanismelor stabilite, potrivit legii, în cadrul organizării pieţei;
    b) 180 de zile pentru celelalte mărfuri.
    Acest termen poate fi prelungit, la cererea temeinic justificată a titularului, fără ca termenul total să depăşească un an.
    în cazuri întemeiate, prelungirea poate fi acordată chiar şi după expirarea termenului acordat iniţial.

    Secţiunea a 4-a
    Dispoziţii aplicabile în funcţionarea sistemului cu suspendare

    ART. 405
    (1) Utilizarea mărfurilor echivalente în cadrul operaţiunilor de perfecţionare activă, conform art. 135 din Codul vamal, nu se supune formalităţilor vamale de plasare sub regim.
    (2) Mărfurile echivalente şi produsele compensatoare devin mărfuri străine, iar mărfurile de import devin mărfuri româneşti din momentul acceptării declaraţiei de încheiere a regimului.
    Cu toate acestea, când mărfurile de import sunt comercializate înainte de încheierea regimului, modificarea statutului lor intervine în momentul acestei comercializări. în mod excepţional, când este prevăzut ca mărfurile echivalente să nu fie prezentate, autoritatea vamală poate permite, la cererea titularului, ca mărfurile echivalente să fie prezentate ulterior, într-un termen rezonabil stabilit de aceasta.
    (3) în cazul exportului anticipat:
    a) produsele compensatoare devin mărfuri străine în momentul acceptării declaraţiei de export şi cu condiţia ca mărfurile ce vor fi importate să fie plasate sub regim;
    b) mărfurile de import devin mărfuri româneşti în momentul plasării lor sub regim.
    ART. 406
    (1) în autorizaţie se stabileşte dacă produsele compensatoare sau mărfurile aflate în aceeaşi stare pot fi puse în liberă circulaţie fără declaraţie vamală, aplicându-se în mod corespunzător măsurile de restricţie sau prohibiţie.
    în acest caz, ele sunt considerate a fi puse în liberă circulaţie, numai dacă nu au primit o destinaţie vamală la expirarea termenului de încheiere.
    (2) în aplicarea art. 241 alin. (1) prima teză din Codul vamal, declaraţia de punere în liberă circulaţie este considerată ca fiind prezentată şi acceptată şi liberul de vamă acordat, în momentul prezentării decontului de încheiere.
    (3) Produsele sau mărfurile devin mărfuri româneşti în momentul comercializării lor.
    ART. 407
    în cazul punerii în liberă circulaţie a produselor compensatoare, rubricile 15, 16, 34, 41 şi 42 din declaraţia vamală în detaliu fac referire la mărfurile de import. Informaţiile corespondente pot, în egală măsură, să fie furnizate printr-o fişă INF 1 sau prin orice alt document care să însoţească declaraţia.
    ART. 408
    Pentru mărfurile de import care, în momentul acceptării declaraţiei de plasare sub regim, ar putea beneficia de un regim tarifar favorabil pentru o destinaţie finală, drepturile de import de încasat, în aplicarea art. 141 alin. (1) din Cod vamal, sunt calculate în raport cu taxa corespunzătoare acestei destinaţii. Recurgerea la un astfel de calcul este permisă când autorizaţia pentru o destinaţie finală ar putea fi acordată şi dacă condiţiile prevăzute pentru acordarea regimului tarifar favorabil ar fi îndeplinite.
    ART. 409
    (1) Lista produselor compensatoare supuse drepturilor de import corespunzătoare lor, conform art. 142 lit. a) din Codul vamal, figurează în anexa nr. 28.
    (2) în situaţia în care produsele compensatoare, altele decât cele enumerate în lista prevăzută la alin. (1), sunt distruse, acestea sunt considerate ca fiind reexportate.
    ART. 410
    (1) în situaţia în care produsele compensatoare sau mărfurile aflate în aceeaşi stare sunt plasate în regimuri suspensive sau introduse într-o zonă liberă supusă controlului de tip I în sensul art. 480 sau într-un antrepozit liber sau plasate într-o zonă liberă supusă controlului de tip II în sensul art. 480, pentru încheierea regimului de perfecţionare activă, documentele privind această destinaţie vamală sau evidenţele utilizate sau orice alt document de înlocuire a lor cuprinde menţiunea "marfă PA/S".
    (2) în situaţia în care mărfurile de import plasate sub un regim fac obiectul unor măsuri specifice de politică comercială care sunt aplicabile la plasarea lor, fie aflate în aceeaşi stare, fie sub formă de produse compensatoare, plasate în regimuri suspensive sau sunt introduse într-o zonă liberă supusă controlului de tip I conform art. 480 sau într-un antrepozit liber, sau sunt plasate într-o zonă liberă supusă controlului de tip II în sensul art. 480, menţiunea prevăzută la alin. (1) trebuie completată cu sintagma politică comercială.

    Secţiunea a 5-a
    Dispoziţii aplicabile în funcţionarea sistemului cu rambursare

    ART. 411
    în situaţia în care mărfurile aflate în sistemul cu rambursare, primesc o destinaţie vamală, prevăzută la art. 410 alin. (1), documentele privind această destinaţie sau evidenţele utilizate ori orice alt document de înlocuire a acestora poartă menţiunea marfă PA/R.

    CAP. 4
    Transformarea sub control vamal

    ART. 412
    (1) Regimul de transformare sub control vamal se aplică pentru mărfurile a căror transformare are drept rezultat produse care se supun unor drepturi de import mai mici decât cele aplicabile pentru mărfurile de import.
    Regimul se aplică şi mărfurilor care trebuie să sufere transformări în vederea îndeplinirii condiţiilor tehnice pentru a fi puse în liberă circulaţie.
    (2) Prevederile art. 402 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Pentru determinarea valorii în vamă a produselor transformate declarate pentru punerea în liberă circulaţie, declarantul poate alege una din regulile prevăzute la art. 2, 3 sau 5 din acordul prevăzut la art. 56 sau valoarea în vamă a mărfurilor de import la care se adaugă cheltuielile de transformare. Aceste cheltuieli de transformare sunt constituite din ansamblul cheltuielilor pentru obţinerea produselor transformate luând în considerare cheltuielile generale şi valoarea mărfurilor româneşti dacă asemenea mărfuri au fost folosite la transformare.
    ART. 413
    (1) Pentru tipurile de mărfuri şi operaţiunile care figurează în anexa nr. 32, condiţiile economice sunt considerate a fi îndeplinite.
    (2) Pentru alte tipuri de mărfuri şi alte operaţiuni, verificarea condiţiilor economice trebuie efectuată.
    (3) în cazul mărfurilor supuse măsurilor de politică agricolă a drepturilor anti-dumping provizorii sau definitive ori a drepturilor compensatorii provizorii sau definitive, verificarea condiţiilor economice trebuie efectuată de Autoritatea Naţională a Vămilor.

    CAP. 5
    Admiterea temporară

    Secţiunea 1
    Dispoziţii generale

    ART. 414
    (1) Animalele născute din animale vii, plasate sub acest regim, sunt considerate a fi mărfuri străine şi plasate, de asemenea, sub acest regim, cu excepţia celor care au o valoare comercială neglijabilă.
    (2) Autoritatea vamală se asigură că termenul maxim în care mărfurile rămân plasate sub regim pentru aceeaşi utilizare şi sub responsabilitatea aceluiaşi titular, nu poate depăşi 24 de luni, chiar dacă regimul se încheie prin plasarea mărfurilor sub un alt regim suspensiv, urmat de o nouă plasare sub regimul de admitere temporară.
    La cererea titularului, autoritatea vamală poate prelungi acest termen cu perioada în care aceste mărfuri nu au fost utilizate, potrivit condiţiilor stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare fel de marfă.
    (3) în sensul art. 160 alin. (3) din Codul vamal, prin împrejurări excepţionale se înţelege orice situaţie care necesită utilizarea mărfurilor pe o perioadă suplimentară în vederea îndeplinirii scopului pentru care s-a recurs la utilizarea regimului de admitere temporară.
    (4) Mărfurile plasate sub acest regim trebuie să rămână în aceeaşi stare. Sunt permise operaţiunile de reparare şi întreţinere, inclusiv revizia, reglajele sau măsurile de conservare a mărfurilor sau de asigurare a conformităţii cu cerinţele tehnice indispensabile pentru a permite utilizarea lor sub acest regim.
    ART. 415
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă numai în temeiul art. 416 - 439.
    (2) Regimul de admitere temporară cu exonerare parţială de drepturi de import nu se acordă pentru produsele consumabile.

    Secţiunea a 2-a
    Condiţii pentru exonerarea totală a drepturilor de import

    Paragraful 1
    Mijloace de transport

    ART. 416
    (1) în sensul prezentei subsecţiuni, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) folosinţă comercială - utilizarea cu plată a unui mijloc de transport pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor ori în cadrul activităţii unui agent economic cu sau fără plată; în cazul în care mijlocul de transport este un vehicul rutier, această definiţie include şi remorcile care pot fi ataşate acesteia;
    b) folosinţă privată - utilizarea unui mijloc de transport, altfel decât în folosinţă comercială;
    c) trafic intern - transportul persoanelor îmbarcate sau al mărfurilor încărcate în România pentru a fi debarcate sau descărcate în interiorul acestui teritoriu;
    d) container - un mecanism-cadru, cisternă, caroserie sau alt mecanism analog precum un compartiment, total sau parţial închis care este destinat să fie încărcat cu mărfuri; are un caracter permanent şi este suficient de rezistent pentru a fi folosit în mod repetat; este special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor fără a afecta încărcătura, pe unul sau mai multe mijloace de transport; este construit astfel încât permite manipularea şi transbordarea de pe un mijloc de transport pe altul; este construit astfel încât să fie uşor de încărcat şi descărcat şi să aibă un volum interior de cel puţin 1 mc.
    Platformele descoperite sunt asimilate containerelor.
    Termenul container cuprinde accesoriile şi echipamentele acestuia, cu condiţia să fie transportate împreună. Termenul container nu cuprinde vehicule, accesorii sau piese detaşate de pe vehicule, ambalajele şi nici paletele. Cu toate acestea, termenul container se aplică şi containerelor utilizate în trafic aerian la un volum interior de cel puţin 1 mc;
    e) transport sub sigiliu vamal - utilizarea unui container pentru transportul mărfurilor când identificarea lor este asigurată prin sigilarea containerului;
    f) caroserie demontabilă - un compartiment de încărcare care nu este în dotarea nici unui mijloc de locomoţie şi care este construit în principal pentru a fi transportat pe vehicule rutiere, şasiul acestui vehicul şi cadrul inferior al caroseriei care este special adaptată în acest scop. Această definiţie acoperă totodată caroseriile mobile care sunt compartimentele de încărcare special construite pentru transporturi combinate;
    g) container ce are un compartiment parţial închis - mecanism care este în general constituit dintr-un planşeu şi o superstructură delimitând un fel de încărcătură echivalent celui unui container închis. Suprastructura este în general făcută din elemente metalice ce constituie carcasa containerului. Acest tip de container poate comporta unul sau mai mulţi pereţi laterali sau frontali. Anumite containere de acest tip au un acoperiş legat la planşeu prin cadre verticale. Containerele de acest tip sunt utilizate în special pentru transportul mărfurilor voluminoase;
    h) platforme descoperite - platforme de încărcare care nu au o suprastructură sau au una incompletă care are aceeaşi lungime şi lăţime a bazei ca a containerului şi sunt echipate cu piese ce au colţuri superioare şi inferioare dispuse în laturile platformei pentru a permite utilizarea aceloraşi dispozitive de amarare şi de ridicare ca pentru containere;
    i) accesorii şi echipamente pentru containere - ansamblul următoarelor dispozitive: echipamente destinate pentru a controla, a modifica sau a menţine temperatura în interiorul containerului; mici aparate - de înregistrare a temperaturii - utilizate pentru a indica sau a înregistra variaţiile privind condiţiile ambiante: - pereţii interiori, paletele, suporturile, rafturile şi alte dispozitive similare;
    j) palete - dispozitive pe planşeul cărora pot fi grupate anumite cantităţi de mărfuri ce constituie o unitate de încărcare în vederea transportului sau în vederea administrării.
    Acest dispozitiv este constituit, fie din două planşee legate între ele, fie dintr-un planşeu aşezat în picioare sau, dintr-un planşeu special utilizat în traficul aerian; înălţimea sa totală este redusă pe cât posibil pentru a permite administrarea sau aşezarea pe rulouri sau pe transpalete;
    k) utilizatorul containerului sau a paletelor - persoana care, proprietară sau nu a acestor containere sau a acestor palete, controlează efectiv mişcările;
    l) beneficiarul regimului pentru un container sau palete - utilizatorul containerului sau al paletelor ori reprezentantul său.
    (2) Mijloacele de transport cuprind şi piesele de schimb, accesoriile şi echipamentele normale care le însoţesc.
    ART. 417
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import este acordat pentru palete. Regimul se poate încheia şi prin exportul sau reexportul de palete de acelaşi tip şi cu o valoare aproape egală.
    ART. 418
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import este acordat pentru containere în cazul în care acestea sunt marcate într-un mod corespunzător şi într-un loc vizibil, cu următoarele indicaţii înscrise într-o formă rezistentă:
    a) identitatea proprietarului sau a utilizatorului, prin indicarea numelui complet sau a unui indicativ consacrat pentru utilizare, fiind excluse simboluri cum ar fi emblemele sau drapele;
    b) mărcile şi numerele de identificare a containerelor adoptate de proprietar sau utilizator, greutatea containerului gol, inclusiv a echipamentelor fixate permanent; aceste indicaţii nu sunt obligatorii în cazul lăzilor mobile utilizate în transporturi combinate feroviar-rutier;
    c) cu excepţia containerelor utilizate în transportul aerian, ţările de apartenenţă sunt indicate fie prin metoda codului de ţară ISO alpha-2 prevăzut în normele internaţionale ISO 3166 sau 6346, fie prin metoda semnului distinctiv pentru indicarea ţării de înmatriculare a vehiculelor automobile în circulaţia rutieră internaţională, fie, în cazul lăzilor mobile utilizate în transportul combinat feroviar-rutier, prin cifre.
    în situaţia în care cererea de autorizare este întocmită conform art. 359 alin. (3) lit. c), containerele trebuie să fie monitorizate de un reprezentant pe teritoriul vamal al României, care este în măsură să le localizeze în orice moment şi care dispune de informaţii referitoare la plasarea lor sub regim şi încheierea acestuia.
    (2) Containerele pot fi utilizate în trafic intern înainte de a fi reexportate şi nu pot fi folosite decât o singură dată pe timpul fiecărei staţionări în ţară, pentru transportul mărfurilor ce urmează a fi descărcate în interiorul ţării.
    (3) în conformitate cu Convenţia vamală relativă la containere, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, ratificată prin Decretul nr. 241/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 16 din 31 ianuarie 1975, autoritatea vamală permite ca regimul să se încheie prin exportul sau reexportul containerelor de acelaşi fel sau de valoare egală.
    (4) Dacă se constată că unele containere agreate nu satisfac prescripţiile tehnice ori dacă un container prezintă defecţiuni majore şi, în consecinţă, nu îndeplineşte normele de agreare pentru transportul sub sigilii vamale, autoritatea vamală ia măsurile prevăzute în anexa nr. 33.
    ART. 419
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală a drepturilor de import se acordă pentru mijloacele de transport rutiere şi feroviare, precum şi celor destinate navigaţiei aeriene, maritime şi fluviale când sunt:
    a) înmatriculate în afara teritoriului vamal al României pe numele unei persoane stabilite în străinătate. Dacă mijloacele de transport nu sunt înmatriculate, această condiţie poate fi îndeplinită dacă aparţin unei persoane stabilite în străinătate;
    b) utilizate de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al României, fără a se înlătura dispoziţiile art. 420 - 422;
    c) în cazul folosinţei comerciale a mijloacelor de transport, altele decât cele feroviare, utilizate exclusiv pentru un transport care începe sau se termină în afara teritoriului vamal al României. Acestea pot fi utilizate în trafic intern, numai în situaţia în care dispoziţiile legale în vigoare în domeniul transporturilor, în special cele privind condiţiile de acces şi execuţie, prevăd această posibilitate.
    (2) în situaţia în care mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) sunt reînchiriate de o companie profesională de închiriere din teritoriul vamal al României unei persoane stabilite în afara acestui teritoriu, acestea trebuie reexportate în termen de 8 zile de la intrarea în vigoare a contractului.
    (3) Regimul de admitere temporară pentru vehiculele rutiere de folosinţă comercială se acordă pe perioada necesară realizării operaţiunilor de transport, debarcare sau îmbarcare a pasagerilor, descărcare sau încărcare a mărfurilor şi, după caz, întreţinerea vehiculelor.
    ART. 420
    Persoanele stabilite în teritoriul vamal al României beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import pentru:
    a) mijloacele de transport feroviare care sunt puse la dispoziţia lor de o anumită persoană, în temeiul unui acord potrivit căruia fiecare reţea de cale ferată poate utiliza materialul rulant al altor reţele ca pe propriul său material rulant;
    b) o remorcă care este ataşată la un mijloc de transport rutier înmatriculat pe teritoriul vamal al României;
    c) utilizarea mijloacelor de transport pe o perioadă de cel mult de 5 zile, în cazul unor situaţii de urgenţă;
    d) mijloacele de transport utilizate de o societate de închirieri pentru a le reexporta într-un termen de cel mult 5 zile.
    ART. 421
    (1) Persoanele fizice stabilite în teritoriul vamal al României beneficiază de regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import dacă utilizează, în scop personal, un mijloc de transport cu titlu ocazional şi urmează instrucţiunile titularului înmatriculării, aflat în teritoriul vamal în momentul utilizării.
    Aceste persoane beneficiază, de exonerare totală de drepturi de import şi dacă ele utilizează un mijloc de transport închiriat, în baza unui contract scris, cu titlu ocazional:
    a) pentru a se întoarce la locul lor de reşedinţă în România;
    b) pentru a părăsi România;
    c) când este admisă cu aprobarea autorităţii vamale.
    (2) Mijloacele de transport trebuie să fie reexportate sau predate unei societăţi de închirieri stabilite în teritoriul vamal al României, în următoarele termene:
    a) 5 zile de la intrarea în vigoare a contractului, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a);
    b) 8 zile de la intrarea în vigoare a contractului, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c).
    (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), mijloacele de transport trebuie să fie reexportate în doua zile de la intrarea în vigoare a contractului.
    ART. 422
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import este acordat pentru mijloacele de transport ce urmează a fi înmatriculate temporar în teritoriul vamal al României în vederea reexportului lor în numele uneia dintre următoarele persoane:
    a) o persoană stabilită în străinătate;
    b) o persoană fizică stabilită în România, când această persoană se pregăteşte să-şi transfere reşedinţa normală în alt loc situat în afara acestui teritoriu.
    în cazul prevăzut la lit. b), mijloacele de transport trebuie să fie reexportate în termen de 90 de zile, calculate de la data înmatriculării.
    (2) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru mijloacele de transport utilizate în scopuri personale sau comerciale de către o persoană fizică stabilită în teritoriul vamal al României, care este angajată de proprietarul mijlocului de transport, stabilit în afara acestui teritoriu sau care este autorizată de către proprietar în acest scop.
    Utilizarea personală a vehiculului trebuie să fie prevăzută în contractul de angajare.
    Autoritatea vamală poate restricţiona utilizarea regimului de admitere temporară a mijloacelor de transport, conform acestor dispoziţii, dacă se constată folosirea acestui regim în mod sistematic.
    (3) în cazuri excepţionale, exonerarea totală a drepturilor de import poate fi acordată pentru mijloacele de transport care sunt utilizate în scop comercial de către o persoană stabilită în teritoriul vamal al României, pentru o perioadă de timp limitată.
    ART. 423
    (1) Fără a se înlătura aplicarea dispoziţiilor prevăzute în alte acte normative, termenele de încheiere sunt următoarele:
    a) 12 luni, pentru mijloacele de transport feroviare;
    b) timpul necesar pentru efectuarea operaţiunilor de transport, pentru mijloacele de transport de folosinţă comercială, altele decât cele de transport feroviar;
    c) 6 luni pentru mijloacele de transport aeriene de folosinţă personală;
    d) 18 luni pentru mijloacele de transport maritime şi fluviale de folosinţă personală.
    (2) Pentru mijloacele de transport rutier de folosinţă personală, termenul de încheiere a regimului este:
    a) durata sejurului în teritoriul vamal al României, numai în scopul de a-şi urma studiile, pentru mijloacele de transport utilizate de către un student;
    b) durata sejurului, numai în scopul finalizării executării misiunii, pentru mijloacele de transport utilizate de către o persoană însărcinată cu executarea unei misiuni pe o durată determinată;
    c) 6 luni, în alte cazuri, inclusiv animalele de călărie şi tracţiune şi atelajele acestora.

    Paragraful 2
    Efecte personale şi bunuri importate de către călători în scop sportiv; materiale de agrement destinate navigatorilor

    ART. 424
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală a drepturilor de import se acordă pentru efectele personale necesare în mod obişnuit pe perioada călătoriei şi pentru bunurile importate în scop sportiv de călătorii definiţi la art. 166.
    (2) Prin efecte personale se înţelege articolele, noi sau folosite, de care un călător poate avea nevoie în mod obişnuit pe timpul călătoriei, ţinând seama de toate circumstanţele călătoriei, cu excepţia mărfurilor importate în scopuri comerciale.
    (3) Prin bunuri importate în scop sportiv se înţelege articolele de sport şi alte materiale destinate să fie utilizate de călători cu ocazia competiţiilor sau a demonstraţiilor sportive ori în scopul efectuării antrenamentelor pe teritoriul României.
    (4) Lista exemplificativă cuprinzând efectele personale ale călătorilor şi a materialului sportiv este prevăzută în anexa nr. 34.
    ART. 425
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală a drepturilor de import se acordă pentru materialele de agrement aparţinând navigatorilor în următoarele cazuri:
    a) când sunt utilizate la bordul unei nave destinate traficului maritim internaţional;
    b) când acestea se debarcă dintr-o astfel de navă pentru a fi utilizate temporar pe uscat de către echipaj;
    c) când acestea sunt utilizate de către echipajul unei astfel de nave în locuri cu caracter cultural sau social administrate de organizaţii cu caracter nonprofit, sau în lăcaşuri de cult unde se oficiază cu regularitate slujbe dedicate marinarilor.
    (2) Lista exemplificativă cuprinzând materialul de agrement pentru navigatori este prevăzută în anexa nr. 34.

    Paragraful 3
    Materiale destinate înlăturării efectelor unor catastrofe; material medico-chirurgical şi de laborator; animale; mărfuri destinate a fi utilizate în zonele de frontieră

    ART. 426
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală a drepturilor de import se acordă pentru materialele care sunt utilizate în cadrul măsurilor destinate înlăturării efectelor unor catastrofe sau unor situaţii similare ce afectează teritoriul vamal al României şi care sunt destinate autorităţilor de stat sau unităţilor autorizate de autorităţile competente care acţionează în astfel de situaţii.
    ART. 427
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi la import se acordă pentru materiale medico-chirurgicale şi de laborator când aceste materiale sunt expediate în cadrul unui împrumut efectuat la cererea unui spital sau a unei instituţii sanitare, care au nevoie urgentă de a suplini insuficienţa echipamentelor proprii şi sunt destinate să stabilească diagnostice sau în scopuri terapeutice.
    ART. 428
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru animalele aparţinând unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al României.
    Regimul se acordă pentru următoarele mărfuri destinate activităţilor tradiţionale în zonele de frontieră, aşa cum acestea sunt definite prin dispoziţiile legale în vigoare:
    a) echipamentele aparţinând unei persoane stabilite în zona de frontieră adiacentă zonei de frontieră a admiterii temporare şi utilizate de către o persoană stabilită în această zonă de frontieră adiacentă;
    b) mărfurile utilizate sub responsabilitatea autorităţilor publice în vederea construirii, reparării sau întreţinerii infrastructurii aflată în zona de frontieră.
    (2) Lista exemplificativă cuprinzând activităţile care se declară în cazul animalelor sau la utilizarea echipamentului este prevăzută în anexa nr. 35.

    Paragraful 4
    Suporturi de sunet, de imagine sau informaţii; material promoţional; material profesional; material pedagogic şi ştiinţific

    ART. 429
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru mărfurile:
    a) care constituie suporţi de sunet, de imagine sau de informaţii destinate a fi prezentate înainte de a fi comercializate, sau trimise gratuit sau destinate sonorizării, dublajului sau reproducţiei;
    b) utilizate exclusiv în scopuri promoţionale sau de reclamă. Lista exemplificativă a acestor materiale este prevăzută în anexa nr. 34.
    ART. 430
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru materialul profesional când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) aparţine unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al României;
    b) se importă de către o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al României sau de către un angajat al proprietarului, angajatul putând fi stabilit în teritoriul vamal al României;
    c) este utilizat de importator sau sub supravegherea sa, cu excepţia cazurilor de co-producţii audiovizuale.
    (2) Prin material profesional se înţelege:
    a) materialul de presă, de radiodifuziune sau de televiziune, necesar reprezentanţilor de presă, radiodifuziune sau televiziune stabiliţi în afara teritoriului naţional al României, care intră temporar în România pentru a realiza reportaje, înregistrări sau emisiuni în cadrul unor programe determinate şi care se reîntorc în străinătate;
    b) materialul cinematografic, necesar unei persoane stabilite în străinătate, care intră temporar în România pentru realizarea de filme şi care se reîntoarce în străinătate;
    c) orice material necesar pentru exercitarea meseriei sau profesiei de către o persoană stabilită în străinătate, care intră temporar în România pentru realizarea unei activităţi concret determinate. Nu intră în această categorie materialul profesional destinat unor scopuri comerciale din care rezultă noi mărfuri sau condiţionarea unor mărfuri existente. Sunt totuşi admise uneltele manuale necesare pentru exploatarea resurselor naturale, pentru construcţia, repararea sau întreţinerea imobilelor, executarea lucrărilor de terasament, precum şi pentru alte activităţi similare;
    d) aparatele auxiliare şi accesoriile materialelor prevăzute la lit. a), b) şi c).
    (3) Lista exemplificativă cuprinzând bunurile considerate material profesional este prevăzută în anexa nr. 34.
    (4) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import nu poate fi acordat pentru materialul destinat a fi utilizat pentru fabricarea industrială sau pentru ambalarea mărfurilor sau, cu excepţia uneltelor manuale, pentru exploatarea resurselor naturale, pentru construcţii, reparaţii sau întreţinerea construcţiilor sau cele pentru executarea muncilor de terasare sau operaţiuni similare.
    ART. 431
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru materialul pedagogic şi ştiinţific când în mod cumulativ:
    a) aparţin unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al României;
    b) sunt importate de instituţii ştiinţifice, educaţionale sau de pregătire profesională, publice sau private, al căror obiect de activitate esenţial este nonprofit şi sunt folosite sub responsabilitatea exclusivă a acestora, în scop didactic, al formării profesionale sau al cercetării ştiinţifice;
    c) sunt importate în cantitate raţională ţinând cont de destinaţia acestora;
    d) nu sunt utilizate în scopuri pur comerciale.
    (2) Prin material pedagogic se înţelege orice material destinat procesului didactic şi de formare profesională şi, în special, modele, instrumente, aparate şi maşini.
    (3) Lista exemplificativă cuprinzând mărfurile considerate material pedagogic este prevăzută în anexa nr. 34.
    (4) Prin material ştiinţific se înţelege instrumentele, aparatele şi maşinile-unelte utilizate în scopul cercetărilor ştiinţifice sau în învăţământ.

    Paragraful 5
    Ambalaje, modele, matriţe, clişee, desene, proiecte, instrumente de măsură şi control, de verificare şi alte obiecte similare; unelte şi instrumente speciale; mărfuri care servesc la efectuarea de încercări sau sunt supuse testelor probe; mostre; mijloace de producţie pentru înlocuire

    ART. 432
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru ambalaje când acestea:
    a) sunt destinate a fi reexportate goale sau pline, dacă sunt importate pline;
    b) sunt destinate a fi reexportate pline, dacă sunt importate goale.
    (2) Prin ambalaje se înţelege:
    a) ambalajele utilizate sau destinate să fie utilizate în starea în care sunt prezentate, pentru ambalarea exterioară sau interioară a mărfurilor;
    b) suporturile utilizate sau destinate să fie utilizate, pentru rularea, plierea sau fixarea mărfurilor.
    (3) Nu sunt considerate ambalaje materialele de ambalat cum ar fi paiele, hârtia, fibrele de sticlă şi talaşul, prezentate în vrac.
    (4) Ambalajele nu pot fi utilizate în trafic intern, decât în vederea exportului mărfurilor. în cazul ambalajelor importate pline, această restricţie nu se aplică decât din momentul în care acestea au fost golite de conţinut.
    ART. 433
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru tipare, matriţe, clişee, desene, proiecte, instrumente de măsură, de control, de verificare şi alte obiecte similare, când acestea:
    a) aparţin unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al României;
    b) sunt utilizate de o persoană stabilită în teritoriul vamal al României;
    c) cel puţin 75% din producţia rezultată din utilizarea lor este exportată în afara teritoriului vamal al României.
    (2) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru unelte şi echipamente ori instrumente speciale când acestea:
    a) aparţin unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al României;
    b) sunt puse gratuit la dispoziţia unei persoane stabilite în teritoriul vamal al României pentru a fi utilizate la fabricarea de mărfuri ce urmează a fi exportate în totalitate.
    ART. 434
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru:
    a) mărfurile supuse încercărilor, experienţelor sau demonstraţiilor;
    b) mărfurile importate în cadrul unui contract de vânzare sub rezerva efectuării unor probe satisfăcătoare şi când acestea sunt efectiv supuse acestor încercări;
    c) mărfurile utilizate pentru efectuarea de încercări, experienţe sau demonstraţii care nu constituie o activitate lucrativă.
    în cazul mărfurilor prevăzute la lit. b) termenul de încheiere este de 180 de zile.
    ART. 435
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru mostrele importate în cantităţi rezonabile, pentru a fi prezentate sau să facă obiectul unei demonstraţii în teritoriul vamal al României.
    ART. 436
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru mijloacele de producţie de înlocuire, puse provizoriu la dispoziţia unui client de către furnizor sau reparator, în aşteptarea livrării sau reparării unor mărfuri similare.
    Termenul de încheiere este de 180 de zile.

    Paragraful 6
    Mărfuri destinate unor manifestări sau unor vânzări

    ART. 437
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru mărfurile destinate a fi expuse sau utilizate cu ocazia unei manifestări publice, care nu este exclusiv organizată pentru vânzarea mărfurilor în cauză, sau pentru mărfurile obţinute în cursul unei astfel de manifestări, din mărfurile plasate sub regim.
    în mod excepţional, autoritatea vamală poate autoriza recurgerea la acest regim şi pentru alte manifestări.
    (2) Prin mărfuri prevăzute la alin. (1) se înţelege:
    a) mărfurile destinate să fie expuse sau care fac obiectul unor demonstraţii sau manifestări;
    b) mărfurile destinate să fie utilizate la prezentarea produselor importate cu prilejul unei manifestări, cum sunt: mărfurile necesare demonstraţiilor făcute cu maşinile sau cu aparatele importate expuse; materialul de construcţie sau de decorare, inclusiv echipamentul electric pentru standul unei persoane din străinătate; materialul publicitar şi de documentaţie destinat să fie utilizat cu titlu de publicitate pentru mărfurile importate expuse, cum sunt înregistrările sonore şi video, filmele şi diapozitivele, precum şi aparatura necesară pentru utilizarea lor;
    c) animalele vii destinate să fie expuse sau care participă la manifestări;
    d) materialul destinat să fie utilizat în cadrul reuniunilor, conferinţelor şi congreselor internaţionale, inclusiv instalaţiile de traducere, aparatele de înregistrare video şi filmele cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural;
    e) produsele obţinute în cursul manifestărilor prin folosirea mărfurilor, maşinilor, aparatelor sau animalelor importate temporar.
    (3) Prin alte manifestări se înţelege:
    a) expoziţiile, congresele, saloanele şi manifestările similare din domeniile: comerţ, industrie, agricultură şi artizanat;
    b) expoziţiile sau manifestările organizate în principal cu scop filantropic;
    c) expoziţiile sau manifestările organizate în scop ştiinţific, tehnic, artizanal, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios, sindical, turistic sau de a contribui la înţelegerea între popoare;
    d) reuniunile reprezentanţilor organizaţiilor sau grupărilor internaţionale;
    e) ceremoniile şi manifestările cu caracter oficial sau comemorativ.
    (4) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi la import se acordă pentru mărfurile ce nu pot fi importate ca mostre, când expeditorul doreşte să vândă aceste mărfuri şi destinatarul condiţionează eventuala cumpărare a lor de o verificare prealabilă.
    Termenul de încheiere este de 60 de zile.
    (5) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă şi pentru mărfurile de ocazie.
    (6) Prin mărfuri de ocazie, altele decât cele nou-fabricate, dar neutilizate şi fără defecte, se înţelege:
    a) mărfurile prezentate în vederea vânzării la licitaţie;
    b) mărfurile din cadrul unui contract de vânzare sub rezerva efectuării unor încercări al căror rezultat să fie satisfăcător;
    c) operele de artă ce urmează să fie expuse în vederea unei eventuale vânzări;
    d) trimiterile la vedere de confecţii din blănuri, bijuterii, covoare, articole de bijuterie, dacă după caracteristicile lor nu pot fi considerate mostre.
    (7) Prin trimiteri la vedere se înţelege trimiterea de mărfuri pentru care există oferta de vânzare a exportatorului cu posibilitatea de a fi cumpărate după ce sunt verificate şi acceptate de destinatar.

    Paragraful 7
    Piese de schimb, accesorii şi echipamente, precum şi alte mărfuri

    ART. 438
    Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi de import se acordă pentru piesele de schimb, accesoriile şi echipamentele utilizate pentru repararea şi întreţinerea, inclusiv revizia, reglajele şi măsurile de conservare a mărfurilor plasate sub regim.
    ART. 439
    (1) Regimul de admitere temporară cu exonerare totală de drepturi la import se acordă pentru mărfurile, altele decât cele enumerate la art. 417 - 438 sau pentru cele care nu îndeplinesc condiţiile fixate prin aceste articole, când acestea sunt importate:
    a) fie cu titlu ocazional şi pentru o perioadă nu mai mare de 90 de zile;
    b) fie în situaţii deosebite, fără a avea consecinţe pe plan economic.
    (2) Regimul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru mărfurile a căror valoare este mai mică decât echivalentul în lei a 4000 euro.

    Secţiunea a 3-a
    Dispoziţii aplicabile pentru funcţionarea regimului

    ART. 440
    în situaţia în care efectele personale, mărfurile importate în scopuri sportive sau mijloacele de transport fac obiectul unei declarări verbale sau prin orice altă acţiune pentru plasarea sub regim, autoritatea vamală poate cere o declaraţie scrisă când cuantumul drepturilor de import este ridicat sau când există un risc serios de a nu fi respectate obligaţiile ce decurg din plasarea sub regim.
    ART. 441
    (1) Declaraţiile de plasare sub regim stabilite pe baza carnetelor ATA/CPD sunt acceptate când aceste carnete sunt emise de o ţară participantă şi sunt vizate şi garantate de o asociaţie garantă care face parte din grupul de asociaţii internaţionale.
    în afara cazurilor când se dispune altfel, în cadrul acordurilor bilaterale sau multilaterale, prin ţară participantă se înţelege o parte contractantă a Convenţiei ATA sau a Convenţiei de la Istanbul care acceptă recomandările Consiliului de cooperare vamală din 25 iunie 1992 relative la acceptarea carnetului ATA sau a carnetului CPD pentru regimul de admitere temporară.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică numai când carnetele ATA/CPD:
    a) privesc mărfurile şi utilizările acoperite de aceste convenţii sau acorduri;
    b) sunt certificate de autoritatea vamală în spaţiul prevăzut pe copertă;
    c) sunt valabile pe teritoriul vamal al României.
    Carnetele ATA/CPD sunt prezentate biroului de intrare în teritoriul vamal al României, cu excepţia cazurilor în care biroul nu este în măsură să verifice dacă condiţiile pentru acordarea regimului sunt îndeplinite.
    (3) Lista mărfurilor pentru care admiterea temporară se poate efectua conform Convenţiei ATA este prevăzută în anexa nr. 34.
    (4) Prezentarea carnetului ATA în vederea plasării mărfurilor sub regimul de admitere temporară se face la birourile vamale de intrare care:
    a) completează voletul de intrare pentru mărfurile prevăzute la pct. 1, 10, 12 - 19 din lista prevăzută la alin. (3), dacă sunt în măsură să verifice îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse de regimul de admitere temporară;
    b) completează voletul de tranzit pentru mărfurile prevăzute la pct. 2 - 9, 11 şi 20 din lista prevăzută la alin. (3) şi pentru celelalte mărfuri pentru care nu sunt în măsură să verifice îndeplinirea condiţiilor regimului. în acest caz, biroul de import completează voletul de import.
    ART. 442
    (1) Fără a se înlătura sistemul de garanţii specific carnetelor ATA/CPD, plasarea sub regim printr-o declaraţie scrisă se supune constituirii unei garanţii, cu excepţia cazurilor prevăzute în anexa nr. 36.
    (2) Autoritatea vamală poate solicita ţinerea unei evidenţe scrise pentru facilitarea controlului regimului.
    ART. 443
    (1) în situaţia în care mărfurile plasate sub regim conform art. 437 sunt declarate pentru punerea în liberă circulaţie, cuantumul datoriei se determină pe baza elementelor de calcul aplicabile acestor mărfuri din momentul acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie.
    în situaţia în care mărfurile plasate sub regim conform art. 437 sunt comercializate, acestea sunt considerate ca fiind prezentate în vamă atunci când sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie, anterior expirării termenului de încheiere.
    (2) La încheierea regimului pentru mărfurile vizate la art. 437 alin. (1), consumul lor, distrugerea sau distribuirea gratuită către public în cadrul manifestării, se consideră a fi un reexport atâta timp cât cantitatea corespunde naturii manifestării, numărului de vizitatori şi importanţei participării expozantului la această manifestare, cu excepţia băuturilor alcoolice, ţigărilor şi combustibililor.
    ART. 444
    în situaţia în care mărfurile sunt plasate sub unul din regimurile suspensive sau introduse într-o zonă liberă supusă modalităţilor de control de tipul I în sensul art. 480 sau într-un antrepozit liber, sau plasate într-o zonă liberă supusă modalităţilor de control de tip II în sensul art. 480, care încheie regimul de admitere temporară, documentele altele decât carnetele ATA/CPD sau evidenţele utilizate pentru destinaţia vamală în cauză sau toate documentele de înlocuire trebuie să poarte menţiunea "mărfuri AT".
    ART. 445
    Pentru mijloacele de transport feroviar utilizate în comun în temeiul unui acord internaţional, regimul de admitere temporară se încheie când mijloacele de transport feroviar, de acelaşi tip sau de aceeaşi valoare ca cele care au fost puse la dispoziţia unei persoane stabilite în teritoriul vamal al României, sunt exportate sau reexportate.

    CAP. 6
    Perfecţionarea pasivă

    Secţiunea 1
    Condiţii suplimentare privind acordarea autorizaţiei

    ART. 446
    (1) Interesele esenţiale ale întreprinzătorilor români sunt considerate că nu sunt afectate, cu excepţia existenţei unor indicii contrare.
    (2) în situaţia în care cererea de autorizaţie este întocmită de persoana care exportă mărfurile de export temporar fără efectuarea operaţiunilor de perfecţionare, autoritatea vamală procedează la verificarea prealabilă a condiţiilor prevăzute de art. 167 alin. (2) din Codul vamal pe baza documentelor produse.
    ART. 447
    (1) Autorizaţia stabileşte mijloacele şi metodele prin care se verifică că produsele compensatoare sunt rezultate din procesarea mărfurilor de export temporar sau că sunt respectate condiţiile pentru recurgerea la sistemul de schimburi standard.
    Aceste mijloace şi metode pot include utilizarea fişei informative prevăzută în anexa nr. 37 şi verificarea evidenţelor.
    (2) în situaţia în care natura operaţiunilor de perfecţionare nu permite să se stabilească că produsele compensatoare au rezultat din utilizarea mărfurilor de export temporar, autorizaţia nu poate fi eliberată decât în cazuri temeinic justificate şi când solicitantul probează, oferind suficiente garanţii, că mărfurile utilizate în operaţiunile de procesare au:
    a) acelaşi cod tarifar din N.C.;
    b) aceeaşi calitate comercială;
    c) aceleaşi caracteristici tehnice cu mărfurile de export temporar.
    în autorizaţie se stabilesc condiţiile de utilizare a regimului.
    ART. 448
    în situaţia în care aplicarea regimului este solicitată pentru reparaţii, mărfurile de export temporar trebuie să necesite numai reparaţii iar regimul nu poate fi utilizat pentru ameliorarea performanţelor tehnice ale mărfurilor.

    Secţiunea a 2-a
    Dispoziţii aplicabile în funcţionarea regimului

    ART. 449
    (1) Autorizaţia stabileşte termenul de încheiere, care poate fi prelungit, în cazuri temeinic justificate, chiar şi când acesta a expirat.
    (2) Dispoziţiile art. 177 alin. (2) din Codul vamal se pot aplica chiar şi când termenul de încheiere a expirat.
    ART. 450
    (1) Declaraţia vamală de plasare sub regim a mărfurilor de export temporar se întocmeşte potrivit dispoziţiilor aplicabile la export.
    (2) în cazul unui import anticipat, documentele ce însoţesc declaraţia de punere în liberă circulaţie includ o copie a autorizaţiei, cu excepţia cazului în care această autorizaţie face obiectul unei cereri conform art. 359 alin. (4). Prevederile art. 147 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    Secţiunea a 3-a
    Dispoziţii referitoare la taxare

    ART. 451
    (1) Pentru calculul cuantumului de dedus, drepturile anti-dumping şi compensatorii nu se iau în considerare.
    Produsele compensatoare secundare ce constituie deşeuri, căzături, rebuturi, resturi, sunt considerate a fi incluse.
    (2) Pentru determinarea valorii mărfurilor de export temporar conform prevederilor art. 171 alin. (2) din Codul vamal, cheltuielile de încărcare, de transport şi de asigurare a mărfurilor de export temporar până la locul unde a fost efectuată operaţiunea de perfecţionare pasivă sau ultima operaţiune de acest fel nu se adaugă la:
    a) valoarea mărfurilor de export temporar care se ia în considerare la determinarea valorii în vamă a produselor compensatoare în concordanţă cu dispoziţiile art. 8 paragraful 1 lit. b. i) din acordul prevăzut la art. 57 din Codul vamal;
    b) cheltuielile de perfecţionare, când valoarea mărfurilor de export temporar nu poate fi determinată potrivit dispoziţiilor prevăzute la lit. a).
    Cheltuielile de încărcare, transport şi asigurare ale produselor compensatoare de la locul unde a avut loc operaţiunea de perfecţionare pasivă sau ultima operaţiune de acest fel la locul de introducere pe teritoriul vamal al României se adaugă la cheltuielile de perfecţionare.
    (3) Cheltuielile de încărcare, de transport şi de asigurare includ şi:
    a) comisioanele şi cheltuielile de intermediere, cu excepţia comisioanelor de cumpărare;
    b) costul containerelor care nu fac un tot cu mărfurile de export temporar;
    c) cheltuielile de ambalare, cuprinzând atât manopera cât şi materialele folosite;
    d) cheltuielile de manipulare conexe transportului de mărfuri.
    ART. 452
    (1) Exonerarea parţială de drepturi de import, luându-se în considerare ca valoare în vamă cheltuielile de perfecţionare, este autorizată la cerere.
    (2) Autoritatea vamală refuză calcularea exonerării parţiale de drepturi de import, dacă, înainte de acordarea liberului de vamă pentru punerea în liberă circulaţie a produselor compensatoare, se stabileşte că singurul obiectiv al acordării liberului de vamă pentru punerea în liberă circulaţie cu o taxă vamală zero pentru mărfurile exportate temporar, care nu sunt de origine română, a fost să beneficieze de exonerare parţială.
    (3) Dispoziţiile art. 57 din Codul vamal se aplică în mod corespunzător cheltuielilor de perfecţionare care nu ţin cont de mărfurile de export temporar.
    ART. 453
    (1) în cazul agenţilor economici care efectuează operaţiuni frecvente de perfecţionare pasivă în cadrul unei autorizaţii care nu priveşte operaţiuni de reparare, autoritatea vamală poate, la cererea titularului, să fixeze o rată medie a drepturilor de import valabilă pentru toate aceste operaţiuni.
    Această rată se determină pentru fiecare perioadă de un an şi se aplică cu titlu provizoriu produselor compensatoare puse în liberă circulaţie în această perioadă. La sfârşitul fiecărei perioade, autoritatea vamală efectuează un calcul final şi, când este cazul, aplică dispoziţiile art. 243 alin. (1) sau art. 259 din Codul vamal.

    TITLUL IV
    DISPOZIŢII APLICABILE LA EXPORT

    CAP. 1
    Dispoziţii privind declaraţiile vamale de export depuse în prealabil

    ART. 454
    Dispoziţiile art. 202 din Codul vamal şi ale prezentei secţiuni nu se aplică:
    a) exporturilor de energie electrică;
    b) exporturilor prin conducte;
    c) scrisorilor, cărţilor poştale sau tipăriturilor;
    d) mărfurilor însoţite de declaraţiile CN 22 sau CN 23 cu condiţia ca autoritatea vamală să se asigure că serviciile poştale aplică regulile privind prohibiţiile stabilite prin Convenţia Uniunii Poştale Universale;
    e) declaraţiilor vamale întocmite prin orice altă acţiune conform art. 161, 163, 165 şi 166;
    f) bunurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor;
    g) în cazurile în care este admisă o declaraţie verbală conform art. 155 - 158 alin. (2), 165 şi 166;
    h) mărfurilor care circulă sub acoperirea carnetelor ATA şi CPD;
    i) mărfurilor care circulă sub acoperirea formularului 302 utilizat în aplicarea Acordului între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la Statutul Forţelor lor şi a Protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, ratificate prin Legea nr. 23/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 22 aprilie 1996.
    ART. 455
    (1) în cazul transportului maritim declaraţia vamală de export se depune la biroul vamal de export în următoarele termene:
    a) pentru transporturile containerizate, altele decât cele prevăzute la lit. c), cu cel puţin 24 de ore înainte de încărcarea în portul de plecare a mărfurilor;
    b) pentru mărfurile în vrac, altele decât cele de la lit. c) cu cel puţin 4 ore înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al României;
    c) când durata transportului este mai mică de 24 de ore, cu cel puţin 2 ore înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al României.
    (2) în cazul traficului aerian declaraţia vamală de export se depune la biroul vamal de export cu cel puţin 30 de minute înainte de plecarea din aeroportul internaţional.
    (3) Declaraţia vamală de export se depune la biroul vamal de export în următoarele termene:
    a) cu cel puţin 2 ore înainte de a părăsi teritoriul vamal al României pentru traficul pe calea ferată;
    b) cu cel puţin 1 oră înainte de a părăsi teritoriul vamal al României pentru traficul pe cale rutieră;
    c) cu cel puţin 15 minute înainte ca mijlocul de transport să părăsească teritoriul vamal al României pentru stocurile de piese de schimb şi pentru reparaţii, precum şi pentru alimentele necesare transportului aerian şi maritim.
    (4) în situaţia în care declaraţia vamală de export se depune prin alte procedee decât cele informatice, termenul prevăzut la alin. (1) lit. c) şi la alin. (2) - (3) este de cel puţin 4 ore.
    (5) în situaţia în care sistemul computerizat al autorităţii vamale nu funcţionează temporar, termenele prevăzute la alin (1) - (3), sunt aplicabile conform procedurii stabilite de autoritatea vamală.
    (6) în cazul transportului inter-modal termenul este cel prevăzut pentru mijlocul de transport care părăseşte teritoriul vamal al României.
    (7) în cazul transportului combinat atunci când mijlocul de transport activ este doar de transport a unui mijloc de transport activ principal, obligaţia de prezentare a declaraţiei vamale de export este aferentă mijlocului de transport principal.
    ART. 456
    (1) Autoritatea vamală poate să reducă sau să prelungească termenul prevăzut la art. 455 când, prin acorduri cu alte ţări, se stabileşte un alt termen.
    (2) Termenul nu poate fi mai mic decât cel care este necesar autorităţii vamale pentru efectuarea analizei de risc înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al României.
    ART. 457
    (1) După depunerea declaraţiei vamale, biroul vamal competent, înainte de acordarea liberului de vamă, efectuează controlul bazat pe analiza de risc.
    (2) în situaţia în care mărfurile acoperite de excepţia prevăzută la art. 454, sunt scoase din teritoriul vamal al României, analiza de risc se efectuează pe baza declaraţiei vamale.
    ART. 458
    Fără a înlătura obligaţia prevăzută la art. 202 din Codul vamal şi excepţiile prevăzute în acest capitol, atunci când mărfurile prezentate la vamă nu sunt acoperite de o declaraţie vamală conţinând datele necesare pentru declaraţia prealabilă la plecare, persoana care a adus mărfurile, sau care îşi asumă responsabilitatea pentru transportul mărfurilor din teritoriul vamal al României, depune imediat o declaraţie vamală sau o declaraţie sumară.

    CAP. 2
    Procedura de export

    Secţiunea 1
    Declaraţia de export

    ART. 459
    (1) Declaraţia de export se întocmeşte în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, sau, într-o formă simplificată, conform prevederilor anexei nr. 7 şi se depune la biroul vamal de export utilizând procedee informatice.
    (2) Autoritatea vamală acceptă o declaraţie de export întocmită în scris, potrivit modelului din anexa nr. 9, completată în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu, numai în următoarele cazuri:
    a) nu funcţionează sistemul informatic al autorităţii vamale;
    b) nu funcţionează aplicaţia informatică a persoanei ce depune declaraţia sumară.
    (3) Utilizarea declaraţiei de export întocmită în scris conform alin. (2) lit. b), se face cu aprobarea autorităţii vamale.
    (4) în situaţia în care mărfurile sunt exportate de călători care nu au acces direct la sistemul informatic vamal şi care nu au mijloacele necesare pentru depunerea declaraţiei de export utilizând un procedeu informatic la biroul vamal de plecare, autoritatea vamală autorizează călătorul să utilizeze o declaraţie vamală de export întocmită în scris, într-o formă corespunzătoare modelului stabilit în anexa nr. 9, completată în conformitate cu Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei vamale în detaliu.
    (5) Pentru aplicarea alin. (3) şi (4), autoritatea vamală trebuie să se asigure că pot fi îndeplinite cerinţele pentru schimbul de date de export între biroul vamal de export şi alte birouri vamale.

    Secţiunea a 2-a
    Dispoziţii generale

    ART. 460
    (1) în aplicarea art. 181 din Codul vamal, exportatorul este considerat a fi persoana în numele căreia se întocmeşte declaraţia vamală de export şi care, la momentul acceptării sale, este proprietarul mărfurilor sau are dreptul de dispoziţie asupra acestor mărfuri.
    (2) în situaţia în care dreptul de proprietate sau dreptul de dispoziţie asupra mărfurilor aparţine unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al României conform unui contract în baza căruia se realizează exportul, partea contractantă stabilită pe teritoriul vamal al României este considerată exportator.
    ART. 461
    în cazurile în care operaţiunea comercială implică subcontractanţi, declaraţia de export poate fi depusă la biroul vamal în a cărui rază de competenţă este stabilit subcontractantul.
    ART. 462
    Dacă din motive de organizare administrativă, dispoziţiile art. 181 alin. (4) din Codul vamal nu pot fi aplicate, declaraţia vamală de export poate fi depusă la orice alt birou vamal competent pentru operaţiunea în cauză.
    ART. 463
    în cazuri temeinic justificate, o declaraţie vamală de export poate fi acceptată la:
    a) alt birou vamal decât cel prevăzut la art. 181 alin. (4) din Codul vamal;
    b) alt birou vamal decât cel prevăzut la art. 462.
    în aceste cazuri, operaţiunile de control privind aplicarea măsurilor de prohibiţie şi de restricţie trebuie să ţină cont de caracterul deosebit al situaţiei.

    Secţiunea a 3-a
    Formalităţi la biroul de export

    ART. 464
    (1) Fără a se înlătura aplicarea prevederilor art. 137, atunci când declaraţia vamală de export este întocmită pe baza unei declaraţii vamale în detaliu, se utilizează exemplarele 1, 2 şi 3. Biroul vamal de export aplică ştampila în caseta A şi completează, dacă este cazul, caseta D. Atunci când se acordă liberul de vamă, exemplarul 1 este păstrat de către biroul vamal, exemplarul 2 este trimis la Comisia Naţională de Statistică, iar în cazul în care dispoziţiile cuprinse în art. 471 - 476 nu pot fi aplicate, exemplarul 3 se returnează persoanei interesate.
    (2) Atunci când declaraţia de export este prelucrată la biroul vamal de export prin procedee informatice, exemplarul 3 al declaraţiei poate fi înlocuit cu un document de însoţire la export, imprimat de sistemul informatic al autorităţii vamale. Acest document conţine cel puţin datele cerute pentru documentul de însoţire la export prevăzut la art. 472.
    Documentul de însoţire la export poate fi, dacă se autorizează, imprimat prin sistemul informatic al declarantului.
    (3) Autoritatea vamală poate renunţa la utilizarea exemplarului 3 al declaraţiei sau la documentul de însoţire prevăzut la alin. (2) al acestui articol cu condiţia ca cerinţele prevăzute la art. 202 alin. (2) din Codul vamal să fie îndeplinite.
    ART. 465
    (1) în situaţia în care mărfurile care au primit liber de vamă la export nu părăsesc teritoriul vamal al României, exportatorul informează imediat biroul vamal de export. Exemplarul 3 al declaraţiei în cauză se returnează acestui birou. Biroul de export invalidează declaraţia de export.
    (2) în situaţia în care, în cazurile prevăzute la art. 466 alin. (8) şi (9) o modificare a contractului de transport are ca efect terminarea operaţiunii de transport în interiorul teritoriului vamal al României, care ar fi trebuit să se finalizeze în afara acestui teritoriu, agenţii economici implicaţi pot efectua amendarea contractului numai cu acordul biroului vamal prevăzut la art. 466 alin. (3) lit. a) sau, în cazul operaţiunii de tranzit al biroului de plecare. în acest caz exemplarul 3 se returnează şi declaraţia se invalidează.
    (3) Biroul de export poate solicita exportatorului să probeze că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al României.
    Dacă, după un an de zile de la data acordării liberului de vamă pentru export, mărfurile nu au părăsit teritoriul vamal al României, sau nu a fost furnizată proba pentru exportul în cauză, declaraţia de export se invalidează, iar biroul de export informează declarantul.

    Secţiunea a 4-a
    Formalităţi îndeplinite la biroul vamal de ieşire

    ART. 466
    (1) Fără a înlătura dispoziţiile cuprinse în secţiunea a 6-a a prezentului capitol, când reglementările vamale prevăd posibilitatea înlocuirii exemplarului 3 al declaraţiei vamale în detaliu cu un alt document, dispoziţiile prezentului titlu se aplică acestuia din urmă în mod corespunzător.
    (2) Exemplarul 3 al declaraţiei vamale în detaliu şi mărfurile care au primit liber de vamă la export trebuie să fie prezentate la biroul vamal de ieşire.
    (3) Prin birou vamal de ieşire se înţelege:
    a) pentru mărfurile exportate pe cale ferată, prin poştă, pe cale aeriană sau maritimă, biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află locul în care mărfurile sunt preluate de un agent economic autorizat - Simplificări vamale/securitate şi siguranţă, cu condiţia ca întreaga operaţiune de transport pe teritoriul vamal al României să se desfăşoare de unul sau mai mulţi AEA - simplificări vamale/securitate şi siguranţă;
    b) pentru mărfurile exportate prin conducte sau pentru energia electrică, biroul desemnat de Autoritatea Naţională a Vămilor;
    c) pentru mărfurile exportate prin alte modalităţi sau care nu sunt acoperite de lit. a) şi b), ultimul birou vamal înainte de ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al României.
    (4) Biroul vamal de ieşire efectuează analiza de risc impusă de motivele de securitate şi siguranţă, înainte ca mărfurile să părăsească teritoriul vamal al României şi se asigură că prin această analiză şi prin controalele efectuate prin sondaj, mărfurile prezentate corespund celor declarate. Biroul vamal de ieşire supraveghează ieşirea fizică a mărfurilor.
    în situaţia în care declaraţia vamală de export a fost depusă la un alt birou vamal decât cel de ieşire şi transmiterea informaţiilor între aceste birouri s-a făcut conform art. 202 alin. (2) din Codul vamal, biroul vamal de ieşire poate accepta rezultatele analizei de risc efectuate de către un alt birou.
    (5) în situaţia în care declarantul înscrie în rubrica 44 menţiunea "RET-EXP" sau îşi exprimă opţiunea de a recupera exemplarul 3, biroul vamal de ieşire certifică ieşirea fizică a mărfurilor prin confirmarea pe verso-ul acestui exemplar pe care îl returnează persoanei care l-a prezentat sau, dacă nu este posibil acest lucru, intermediarului desemnat în rubrica 50 şi stabilit în raza sa de competenţă, în vederea returnării acestui exemplar declarantului. Confirmarea are forma unei ştampile, conţinând numele biroului şi data.
    în cazul exportului fracţionat, confirmarea se aplică numai pentru mărfurile efectiv exportate. Când exportul fracţionat se realizează prin mai multe birouri vamale de ieşire, biroul vamal de ieşire la care a fost prezentat originalul exemplarului 3, certifică la cererea justificată, o copie a exemplarului 3, pentru fiecare parte de mărfuri în cauză, în vederea prezentării acestuia la un alt birou vamal de ieşire avut în vedere. Originalul exemplarului 3 este adnotat în mod corespunzător.
    (6) în situaţia în care biroul vamal de ieşire constată o lipsă a mărfurilor, acesta adnotează exemplarul declaraţiei prezentate şi informează biroul vamal de export. Când se constată mărfuri în plus, biroul vamal refuză ieşirea acestora, până când formalităţile de export nu sunt completate.
    în situaţia în care se constată neconcordanţe privind felul mărfurilor, biroul vamal refuză ieşirea acestora până când formalităţile de export nu sunt completate şi informează biroul vamal de export.
    (7) în cazul prevăzut la alin. (3) lit. a), biroul vamal de ieşire confirmă exemplarul 3 al declaraţiei de export conform alin. (5), după ce a fost înscrisă menţiunea "Export" pe documentul de transport şi s-a aplicat ştampila. în cazul unor transporturi directe sau zboruri având ca destinaţie o altă ţară nu este necesară înscrierea menţiunii "Export" când operatorii sunt în măsură să garanteze regularitatea operaţiunilor prin alte modalităţi.
    (8) în situaţia în care mărfurile care părăsesc teritoriul vamal al României sau care sunt îndreptate spre un birou vamal de ieşire, circulă în regim de tranzit, biroul de plecare certifică exemplarul 3, conform alin. (5) şi îl returnează declarantului după înscrierea menţiunii "Export" pe toate exemplarele documentului de tranzit sau pe orice alt document care îl înlocuieşte.
    în situaţia în care este cerut un document însoţitor, acesta se confirmă cu menţiunea "Export" pe toate exemplarele sale.
    Certificarea şi returnarea către declarant a exemplarului 3 sunt aplicabile şi în cazul mărfurilor admise la export care nu circulă în regim de tranzit dar sunt dirijate spre un birou vamal de ieşire şi sunt însoţite de o declaraţie de tranzit pe manifest.
    Biroul vamal de ieşire supraveghează plecarea efectivă a mărfurilor.
    Dispoziţiile primului paragraf nu se aplică în cazul în care se acordă o dispensă de prezentare la biroul de plecare, conform art. 325 alin. (3).
    (9) în situaţia în care mărfurile care circulă în procedura de suspendare a accizelor, părăsesc teritoriul vamal al României sub acoperirea unui document administrativ de însoţire prevăzut de Codul fiscal, biroul vamal de export certifică exemplarul 3 al declaraţiei vamale, conform prevederilor alin. (5) şi îl returnează declarantului după înscrierea cu roşu a menţiunii "Export" şi aplicarea ştampilei la care se face referire în alin. (5), pe toate exemplarele documentului administrativ de însoţire. Pe exemplarul 3 al declaraţiei vamale în detaliu se face referire la documentul administrativ de însoţire şi invers.
    Biroul vamal de ieşire supraveghează ieşirea fizică a mărfurilor şi returnează exemplarul documentului administrativ de însoţire, conform Codului fiscal.
    în cazul aplicării prevederilor cuprinse în alin. (7), constatarea se înscrie pe documentul administrativ de însoţire.
    ART. 467
    Mărfurile destinate exportului, controlate şi vămuite în interiorul ţării, nu se supun controlului vamal la biroul vamal de ieşire, unde se verifică numai numărul, seria şi integritatea sigiliilor aplicate, pe baza documentului vamal de export.
    ART. 468
    (1) Mijloacele de transport şi coletele destinate exportului, vămuite în interiorul ţării, sosite la biroul vamal de ieşire fără sigilii, cu sigilii violate, neaplicate corect sau cu sigilii care nu corespund celor menţionate în documente, precum şi mijloacele de transport şi coletele care nu mai îndeplinesc condiţiile de sigilare se controlează de autoritatea vamală de la frontieră. Controlul vamal se efectuează şi când sunt prezumţii că în mijloacele de transport se află şi alte mărfuri decât cele prevăzute în documente.
    (2) în situaţia în care nu sunt condiţii corespunzătoare de control la birourile vamale de ieşire, mijloacele de transport se îndrumă la cel mai apropiat birou vamal unde există condiţii de efectuare a controlului.
    (3) Transportul, manipularea, ambalarea şi dezambalarea mărfurilor în vederea controlului vamal se efectuează de declarantul vamal, pe cheltuiala acestuia sau, după caz, a reprezentantului acestuia.

    Secţiunea a 5-a
    Alte dispoziţii

    ART. 469
    (1) Declaraţia vamală de export se poate depune la biroul vamal de ieşire în cazul mărfurilor care nu fac obiectul unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie şi care nu depăşesc echivalentul în lei a 3000 euro pentru fiecare transport şi declarant.
    (2) Declararea verbală se poate face numai la biroul vamal de ieşire.
    ART. 470
    în situaţia în care o marfă a părăsit teritoriul vamal al României, fără să fi făcut obiectul unei declaraţii vamale de export, această declaraţie se poate depune ulterior de către exportator la biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află sediul acestuia. în această situaţie se aplică prevederile art. 462.
    Acceptarea acestei declaraţii este condiţionată de prezentarea de către exportator, a dovezii privind realitatea părăsirii teritoriului vamal al României, precum şi a felului şi cantităţii mărfurilor în cauză. Biroul vamal certifică exemplarul 3 al declaraţiei.
    Acceptarea ulterioară a declaraţiei nu înlătură aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi producerea consecinţelor care ar rezulta în domeniul politicii agricole.

    Secţiunea a 6-a
    Dispoziţii specifice aplicabile când schimbul datelor de export între birourile vamale se efectuează cu ajutorul tehnologiei informaţiei sau al reţelelor informatice

    ART. 471
    Dispoziţiile art. 9 şi 10 se aplică regimurilor de export şi de perfecţionare pasivă.
    ART. 472
    (1) Fără a înlătura prevederile art. 474 alin. (2), biroul de export acordă liberul de vamă prin emiterea către declarant a documentului de însoţire la export.
    (2) Documentul de însoţire la export poate fi, în baza unei aprobări, imprimat prin sistemul informatic al declarantului.
    ART. 473
    După acordarea liberului de vamă, biroul vamal de export transmite biroului vamal de ieşire declarat elementele care fac referire la operaţiunea de export, cu ajutorul mesajului "Aviz anticipat de export". Acest mesaj are la bază datele selecţionate din declaraţia de export, modificate şi completate dacă este cazul.
    ART. 474
    (1) Documentul de însoţire la export şi mărfurile admise la export sunt prezentate la biroul vamal de ieşire. Autoritatea vamală poate cere ca notificarea de sosire a mărfurilor să fie efectuată pe cale electronică, caz în care nu este necesară prezentarea documentului de însoţire la export, iar notificarea face referire la numărul declaraţiei electronice.
    (2) în situaţia în care, atât biroul vamal de export cât şi cel de ieşire sunt conectate la Sistemul de Control al Exporturilor şi nu există risc de deturnare, precum şi faptul că a fost pus în funcţiune un dispozitiv eficient pentru a garanta liberul de vamă şi notificarea de sosire, autoritatea vamală poate să renunţe la documentul de însoţire la export.
    ART. 475
    (1) Biroul vamal de ieşire supraveghează ieşirea fizică a mărfurilor de pe teritoriul vamal al României, iar dacă se efectuează un control al mărfurilor, acesta se realizează cu ajutorul mesajului "Aviz anticipat de export" primit de la biroul de export.
    (2) în afara unor cazuri justificate, biroul vamal de ieşire transmite mesajul "Rezultate la ieşire" către biroul de export, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care mărfurile au părăsit teritoriul vamal al României.
    (3) în cazul exportului fracţionat atunci când mărfurile însoţite de un Aviz Anticipat de Export sunt dirijate spre un birou vamal de ieşire în cadrul unei expedieri, dar care părăsesc în tranşe teritoriul vamal al României prin acest birou, biroul vamal de ieşire controlează ieşirea fizică a mărfurilor şi trimite Notificarea de Export doar atunci când toate mărfurile au părăsit teritoriul.
    în situaţia în care mărfurile însoţite de un "Aviz anticipat de export" sunt dirijate spre un birou vamal de ieşire, în cadrul unei expedieri dar care părăsesc în tranşe teritoriul vamal al României prin mai multe birouri vamale de ieşire, în asemenea cazuri în care o parte din încărcătură este transferată către un alt loc de ieşire din România, biroul de ieşire unde transportul a fost prezentat prima dată, certifică la cererea justificată, un exemplar al "Documentului de însoţire la export" pentru fiecare tranşă a mărfurilor în vederea prezentării acestuia către alt birou vamal de ieşire.
    Biroul vamal de ieşire prin care ies mărfurile însoţite de exemplarul Documentului de însoţire la export supraveghează plecarea fizică a mărfurilor, certifică acest exemplar şi îl returnează biroului vamal de ieşire care l-a eliberat. Biroul vamal de ieşire prin care a ieşit prima tranşă de mărfuri trimite Rezultatele la ieşire doar în momentul în care toate mărfurile au părăsit teritoriul vamal al României.
    ART. 476
    (1) Biroul vamal de export, la recepţia confirmării de ieşire a mărfurilor din teritoriul vamal al României emisă de biroul vamal de ieşire, este responsabil pentru certificarea plecării fizice a mărfurilor către declarant, aşa cum este prevăzut la art. 466 alin. (5), prin utilizarea mesajului "Notificare la export" sau în forma stabilită de acest birou în acest scop.
    (2) în situaţia în care biroul vamal de export este informat de către exportator că mărfurile admise la export nu au părăsit şi nu vor mai părăsi teritoriul vamal al României, sau că declaraţia este invalidată, potrivit art. 465, biroul vamal de export anulează imediat declaraţia de export şi informează biroul vamal de ieşire asupra anulării prin utilizarea "Notificării de anulare a exportului".

    CAP. 3
    Export temporar cu carnet ATA

    ART. 477
    (1) Exportul temporar sub acoperirea unui carnet ATA se desfăşoară în conformitate cu Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 395/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2002.
    (2) Carnetul ATA sau declaraţia sumară de export stabilită pentru mărfurile expediate sub acoperirea carnetului ATA, se depune la biroul vamal de export.
    (3) Dacă biroul vamal de export este altul decât cel de ieşire, formalităţile se efectuează de către biroul vamal de export însă rubrica 7 de pe suşa de export se completează de către biroul vamal de ieşire.
    Biroul vamal de export comunică pe cale electronică biroului vamal de ieşire fie datele din declaraţia sumară, sau după caz, din carnetul ATA, care se referă la numărul carnetului, numele titularului, informaţiile necesare identificării mărfurilor, caracteristicile unor mărci de identificare, identitatea mijloacelor de transport pe care sunt încărcate mărfurile în momentul trecerii frontierei.

    CAP. 4
    Alte dispoziţii

    ART. 478
    Operaţiunile de export temporar se încheie prin:
    a) reimportul mărfurilor trimise temporar sau prin exportul definitiv al acestora;
    b) emiterea unui proces-verbal de control de către biroul vamal care are operaţiunea în evidenţă, când mărfurile nu se înapoiază din considerente economice. în cazul mărfurilor care fac obiectul regimului de export temporar au fost anterior supuse licenţierii, Ministerul Economiei şi Comerţului, pe baza declaraţiei motivate din punct de vedere economic a solicitantului şi pe răspunderea acestuia, eliberează licenţe pentru transformarea exportului temporar în export definitiv, conform aceloraşi date înscrise în licenţa iniţială de export temporar;
    c) emiterea unui proces-verbal de control de către biroul vamal care are operaţiunea în evidenţă când nu se respectă termenul stabilit. în acest caz, biroul vamal sesizează şi organele fiscale.
    ART. 479
    (1) Exportul temporar este supus şi prevederilor legale privind existenţa prealabilă a unei autorizaţii sau a unei licenţe.
    (2) Operaţiunile de export temporar se pot încheia pentru toate mărfurile care fac obiectul operaţiunii sau pentru o parte din acestea.
    (3) Titularii operaţiunilor sunt obligaţi să ţină evidenţa exporturilor temporare până la încheierea totală a acestora.
    (4) La încheierea totală sau parţială a exporturilor temporare titularul operaţiunii este obligat să prezinte la biroul vamal declaraţia vamală cu care s-a efectuat exportul temporar, împreună cu documentele necesare identificării mărfurilor.
    (5) în cazul în care exportul temporar se încheie prin alt birou vamal, acesta este obligat să transmită o copie certificată de pe declaraţia vamală de încheiere, biroului vamal prin care operaţiunea a fost iniţial efectuată, în termen de 15 zile.
    (6) Mărfurile româneşti, precum şi cele străine puse în liberă circulaţie, pot fi exportate temporar, în situaţia în care urmează a fi reintroduse pe teritoriul vamal al României, fără să fi suferit modificări, cu excepţia uzurii lor normale.

    TITLUL V
    ALTE DESTINAŢII VAMALE

    CAP. 1
    Zone libere şi antrepozite libere

    Secţiunea 1
    Dispoziţii comune secţiunilor a 2-a şi a 3-a

    Paragraful 1
    Definiţii şi dispoziţii generale

    ART. 480
    în sensul acestui capitol, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) control de tip I - modalităţile de control vamal bazate, în principal, pe existenţa unei împrejmuiri;
    b) control de tip II - modalităţile de control vamal bazate, în principal, pe formalităţile efectuate în concordanţă cu cerinţele regimului de antrepozitare vamală;
    c) operator - orice persoană care exercită o activitate de depozitare, producere, transformare, vânzare sau cumpărare de mărfuri într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber.
    ART. 481
    (1) Constituirea unei părţi a teritoriului vamal al României într-o zonă liberă, în condiţiile legii, se face cu avizul autorităţii vamale.
    (2) Crearea unui antrepozit liber poate fi solicitată autorităţii vamale de orice persoană.
    ART. 482
    (1) Cererea de autorizare a construirii unei clădiri într-o zonă liberă se face în scris.
    (2) în cerere se specifică activitatea pentru care clădirea urmează a fi folosită şi conţine orice alte informaţii care să permită autorităţii vamale evaluarea posibilităţii acordării autorizaţiei.
    (3) Autoritatea vamală acordă autorizaţia când aplicarea reglementărilor vamale nu este împiedicată.
    (4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplică şi în cazul reconstruirii, consolidării, modificării, extinderii, schimbării de destinaţie a unei clădiri dintr-o zonă liberă sau a unei clădiri constituind un antrepozit liber.

    Paragraful 2
    Aprobarea evidenţei operative

    ART. 483
    (1) Exercitarea de activităţi de către un operator este condiţionată de aprobarea de către autoritatea vamală a evidenţei operative prevăzute de:
    a) art. 194 din Codul vamal, în cazul unei zone libere supuse controlului de tip I sau unui antrepozit liber;
    b) art. 126 din Codul vamal, în cazul unei zone libere supuse controlului de tip II.
    (2) Aprobarea se emite în scris. Aceasta se acordă persoanelor care oferă garanţiile necesare privind aplicarea prevederilor referitoare la zonele libere sau la antrepozitele libere.
    ART. 484
    (1) Cererea pentru aprobarea evidenţei operative se înaintează în scris biroului vamal în a cărui rază teritorială de competenţă se află localizată zona liberă sau antrepozitul liber.
    (2) în cerere se menţionează felul activităţilor avute în vedere, această informaţie fiind considerată notificarea prevăzută la art. 190 din Codul vamal. Cererea include şi următoarele informaţii:
    a) descriere detaliată a evidenţei operative ţinute sau de ţinut;
    b) felul şi statutul vamal al mărfurilor asociate acestor activităţi;
    c) regimul vamal sub care aceste activităţi se desfăşoară, dacă este cazul;
    d) orice alte informaţii cerute de autoritatea vamală în vederea asigurării aplicării corecte a prevederilor legale în vigoare.

    Secţiunea a 2-a
    Dispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip I şi antrepozitelor libere

    Paragraful 1
    Măsuri de control

    ART. 485
    (1) împrejmuirea zonei libere trebuie să fie construită astfel încât să faciliteze autorităţii vamale supravegherea din exterior a zonei libere şi să elimine orice posibilitate de scoatere ilegală a mărfurilor din zona liberă.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi antrepozitelor libere.
    (3) Zona exterioară din imediata apropiere a împrejmuirii trebuie să fie amenajată astfel încât să permită o supraveghere adecvată din partea autorităţii vamale. Accesul în această zonă se face numai cu acordul autorităţii vamale.
    ART. 486
    (1) Evidenţa operativă pentru o zonă liberă sau un antrepozit liber conţine:
    a) indicaţii privind mărcile, numerele de identificare, numărul şi felul coletelor, cantitatea şi descrierea uzuală comercială a mărfurilor şi, unde este cazul, mărcile de identificare a containerelor;
    b) informaţii care să permită urmărirea în orice moment a mărfurilor, în special localizarea acestora, destinaţia vamală ce urmează a fi acordată acestora după depozitarea în zona liberă sau în antrepozitul liber sau la reintroducerea lor în alte părţi ale teritoriului vamal al României;
    c) menţiuni privind documentul de transport utilizat la intrarea şi la ieşirea mărfurilor;
    d) menţiuni privind statutul vamal şi, dacă este cazul, certificatul atestând acest statut potrivit art. 491;
    e) menţiuni privind manipulările uzuale;
    f) una din menţiunile prevăzute art. 410, 411 sau 444, unde este cazul;
    g) indicaţii privind mărfurile care, în caz de punere în liberă circulaţie sau admitere temporară, nu vor fi supuse aplicării drepturilor de import sau măsurilor de politică comercială şi pentru care utilizarea sau destinaţia trebuie să fie controlată;
    h) orice indicaţie suplimentară prevăzută în anexa nr. 7 care ar putea fi solicitată pentru întocmirea unei declaraţii sumare, dacă este cerută conform art. 203 din Codul vamal.
    (2) Autoritatea vamală poate renunţa la solicitarea unora din informaţiile prevăzute la alin. (1) când supravegherea vamală şi controlul zonei libere sau al antrepozitului liber nu sunt afectate.
    în situaţia în care evidenţele se ţin în cadrul derulării unui regim vamal, informaţiile conţinute în acestea nu se reiau în evidenţa operativă.
    ART. 487
    Prin înscrierea în evidenţa operativă, a produselor compensatoare rezultate în urma regimului de perfecţionare activă sau a mărfurilor în aceeaşi stare, ori, după caz, a produselor transformate şi a mărfurilor rezultate în urma regimului de transformare sub control vamal, se consideră încheiate regimurile vamale care au fost derulate în zona liberă sau în antrepozitul liber. Datele de referinţă ale acestor înscrieri se înregistrează în evidenţele regimului de perfecţionare activă sau ale regimului de transformare sub control vamal, după caz.

    Paragraful 2
    Alte dispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip I şi antrepozitelor libere

    ART. 488
    Măsurile de politică comercială prevăzute în reglementările legale sunt aplicabile mărfurilor străine introduse în zona liberă sau în antrepozitul liber numai în cazul în care acestea sunt aplicabile la introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României.
    ART. 489
    în situaţia în care pentru stabilirea datoriei vamale se iau în considerare elementele de taxare aplicabile înainte ca mărfurile să fie supuse manipulărilor uzuale prevăzute în anexa nr. 31, se poate emite o fişă INF 8 conform prevederilor art. 381.
    ART. 490
    într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber se poate înfiinţa un antrepozit de aprovizionare cu produse agricole.
    ART. 491
    (1) Dacă autoritatea vamală atestă statutul român sau străin al mărfurilor conform art. 187 din Codul vamal, aceasta va utiliza formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 38.
    (2) Formularul prevăzut la alin. (1) se utilizează dacă o marfă străină a fost declarată pentru punere în liberă circulaţie conform prevederilor art. 191 din Codul vamal, inclusiv la încheierea regimului de perfecţionare activă sau de transformare sub control vamal.

    Secţiunea a 3-a
    Dispoziţii aplicabile zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip II

    ART. 492
    Fără a se înlătura dispoziţiile Secţiunii 1, prevederile privind regimul de antrepozitare vamală se aplică şi zonelor libere supuse modalităţilor de control de tip II.

    CAP. 2
    Reexportul, distrugerea şi abandonul

    Secţiunea 1
    Reexportul

    ART. 493
    (1) în situaţia în care reexportul face obiectul unei declaraţii vamale, prevederile art. 460 - 476 se aplică în mod corespunzător, fără a încălca dispoziţiile specifice aplicabile la momentul încheierii regimului vamal economic precedent.
    (2) în situaţia în care se utilizează un carnet ATA pentru reexportul mărfurilor plasate sub regim de admitere temporară, declaraţia vamală poate fi depusă la un alt birou vamal decât cel prevăzut în art. 181 alin. (4) din Codul vamal.
    ART. 494
    (1) în situaţia în care reexportul se face fără depunerea unei declaraţii vamale, se depune o declaraţie sumară conform art. 201 şi 203 din Codul vamal şi Titlului VI al prezentei părţi.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică reexportului mărfurilor străine admise pe teritoriul vamal al României care:
    a) nu sunt descărcate de pe mijlocul de transport cu care au fost expediate;
    b) sunt transbordate în locul în care sunt descărcate.
    în aceste cazuri declaraţia sumară stabilită în baza art. 60 din Codul vamal îndeplineşte şi cerinţele prevăzute de art. 203 din Codul vamal.
    Depozitarea pe termen scurt a mărfurilor se consideră ca parte integrantă a transbordării. Măsurile de control au în vedere natura specială a situaţiei respective.

    Secţiunea a 2-a
    Distrugerea şi abandonul

    ART. 495
    (1) în aplicarea art. 200 din Codul vamal, notificarea distrugerii mărfurilor se face în scris şi se semnează de către persoana interesată. Notificarea trebuie făcută în timp util pentru a permite autorităţii vamale să supravegheze distrugerea.
    (2) în situaţia în care mărfurile în cauză fac deja obiectul unei declaraţii vamale acceptate de autoritatea vamală, aceasta menţionează distrugerea pe declaraţie şi o invalidează conform prevederilor art. 89 din Codul vamal. Această dispoziţie se aplică, în mod corespunzător, mărfurilor abandonate în favoarea bugetului statului.
    Autoritatea vamală, care asistă la distrugerea mărfurilor, menţionează pe declaraţie felul şi cantitatea deşeurilor şi resturile rezultate din distrugere, în vederea determinării elementelor de taxare aplicabile acestora la atribuirea unei alte destinaţii vamale.

    TITLUL VI
    MĂRFURI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL VAMAL AL ROMâNIEI

    CAP. 1
    Declararea sumară prealabilă la ieşire

    ART. 496
    în situaţia în care exportul sau reexportul nu fac obiectul unei declaraţii vamale, se depune o declaraţie sumară, conform art. 203 din Codul vamal. Această dispoziţie nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 454.
    ART. 497
    (1) Declaraţia sumară prevăzută la art. 203 din Codul vamal, depusă prin procedee informatice, trebuie să respecte modelul şi instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 7.
    Declaraţia sumară prevăzută la art. 204 alin. (2) din Codul vamal se înregistrează de către biroul vamal de ieşire.
    Prevederile art. 130 alin. (1) şi art. 134 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Autoritatea vamală poate accepta o declaraţie sumară întocmită în scris şi conţinând informaţiile din anexa nr. 7 numai în următoarele cazuri:
    a) nu funcţionează sistemul de procesare al declaraţiilor informatice al autorităţii vamale;
    b) nu funcţionează aplicaţia declarantului.
    (3) Utilizarea unei declaraţii sumare scrise conform alin. (2) lit. b) se aprobă de autoritatea vamală.
    (4) Autoritatea vamală poate accepta ca listele de încărcare să fie utilizate ca parte integrantă a declaraţiilor sumare depuse prin procedee informatice.
    (5) Declaraţia sumară se semnează sau se certifică de către persoana care o întocmeşte.
    ART. 498
    (1) Declaraţia sumară la export se depune la biroul vamal de ieşire în termenele stabilite la art. 455 alin. (1) - (3).
    Dispoziţiile art. 455 alin. (4) - (7), 114 alin. (3) şi art. 115 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (2) Biroul vamal competent efectuează, la depunerea declaraţiei sumare, controlul bazat pe analiza de risc corespunzătoare înainte de acordarea liberului de vamă.
    (3) Fără a înlătura obligaţia prevăzută la art. 203 din Codul vamal şi excepţiile prevăzute în acest capitol, atunci când se constată că mărfurile ce urmează să fie scoase din teritoriul vamal al României, pentru care este cerută o declaraţie sumară şi nu sunt însoţite de o astfel de declaraţie, persoana care aduce mărfurile sau care îşi asumă responsabilitatea pentru transportul mărfurilor în afara teritoriului vamal al României, va depune imediat o declaraţie sumară.
    Autoritatea vamală efectuează analiza de risc cât mai repede posibil, fără a depăşi termenul prevăzut pentru fiecare tip de trafic stabilit la art. 455.
    (4) Autoritatea vamală notifică, cât mai repede posibil, persoanei care a depus declaraţia sumară că nu s-a acordat liberul de vamă.
    ART. 499
    Dispoziţiile art. 456 se aplică în mod corespunzător declaraţiilor sumare.

    PARTEA III
    OPERAŢIUNI PRIVILEGIATE

    TITLUL I
    Mărfuri returnate

    ART. 500
ART. 500
    (1) Sunt exonerate de la plata drepturilor de import mărfurile pentru care, la exportul lor de pe teritoriul vamal al României, s-au efectuat formalităţi vamale de export cu scopul de a se obţine rambursări sau alte sume prevăzute în cadrul politicii agricole sau pentru care s-a acordat un avantaj financiar, diferit de aceste rambursări sau alte sume prevăzute în actele normative care reglementează politica agricolă, cu obligaţia efectuării exportului acestor mărfuri.
    Exonerarea de la plata drepturilor de import se acordă în condiţiile în care rambursările sau celelalte sume plătite au fost înapoiate ori în condiţiile în care s-au luat măsurile necesare de oprire de la plată a sumelor respective de către autoritatea competentă, iar celelalte avantaje financiare acordate au fost anulate.
    Pentru a beneficia de exonerare de la plata drepturilor de import trebuie să se facă dovada că mărfurile:
    a) nu au putut fi eliberate pentru consum în ţara de destinaţie din motive ţinând de reglementările aplicabile în ţara respectivă;
    b) sunt returnate de către destinatar ca fiind defecte sau neconforme cu prevederile din contract;
    c) sunt reimportate pe teritoriul vamal al României pentru că nu au putut fi folosite în scopurile avute în vedere datorită altor circumstanţe la care exportatorul nu a avut nici o influenţă.
    (2) Circumstanţele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele:
    a) mărfurile revin pe teritoriul vamal al României ca urmare a unei avarii, survenite înainte de livrarea la destinatar, la mărfuri sau la mijlocul de transport în care au fost transportate;
    b) mărfurile au fost exportate în scopul consumului sau vânzării în cadrul unui târg sau al unei alte manifestări similare, dar nu au fost consumate sau vândute;
    c) mărfurile nu au putut fi livrate destinatarului datorită incapacităţii sale de a onora contractul prin care s-a efectuat exportul;
    d) mărfurile nu au putut fi livrate destinatarului sau au ajuns la acesta după data de livrare obligatorie specificată în contractul prin care s-a efectuat exportul, din cauza unor evenimente naturale, politice sau sociale;
    e) fructele şi legumele au fost exportate în cadrul unei vânzări în regim comercial de consignaţie, dar nu au fost vândute pe piaţa din ţara de destinaţie.
    (3) Mărfurile care fac obiectul reglementărilor privind politica agricolă, exportate sub acoperirea unui certificat de export, nu sunt admise în exonerare de plata drepturilor de import decât în cazurile strict prevăzute de reglementările în domeniu.
    (4) Mărfurile prevăzute la alin. (1) nu pot beneficia de exonerare de la plata drepturilor de import decât dacă sunt declarate pentru punerea în liberă circulaţie pe teritoriul vamal al României într-un interval de 12 luni de la data îndeplinirii formalităţilor vamale pentru exportul acestora. Autoritatea vamală poate accepta depăşirea acestui termen în circumstanţe excepţionale.
    ART. 501
    Mărfurile returnate beneficiază de exonerarea de la plata drepturilor de import chiar dacă reprezintă doar o fracţiune din mărfurile exportate anterior în afara teritoriului vamal al României.
    Acelaşi regim se aplică şi în cazul mărfurilor care reprezintă părţi componente sau accesorii ale maşinilor, instrumentelor, aparatelor sau altor produse exportate anterior în afara teritoriului vamal al României.
    ART. 502
    (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 208 din Codul vamal, sunt admise în exonerare de la plata drepturilor de import mărfurile returnate aflate în una din următoarele situaţii:
    a) mărfuri care, după exportul lor în afara teritoriului vamal al României, nu au făcut decât obiectul unor tratamente necesare menţinerii lor în stare de conservare sau unor manipulări care au modificat doar modul lor de prezentare;
    b) mărfuri care, după ce au fost exportate în afara teritoriului vamal al României, deşi au făcut obiectul unor tratamente altele decât cele necesare menţinerii lor în stare de conservare sau al unor manipulări altele decât cele care ar fi modificat doar modul lor de prezentare, s-au dovedit defectuoase sau inapte pentru utilizarea lor iniţială, când aceste mărfuri au făcut obiectul tratamentelor menţionate numai în vederea reparării sau readucerii lor în stare bună, iar inadecvarea mărfurilor pentru utilizarea lor iniţială a fost constatată numai după începerea tratamentelor sau manipulărilor menţionate.
    (2) în cazul în care tratamentele sau manipulările pe care mărfurile returnate le-au suferit, conform prevederilor alin. (1) lit. b), ar fi avut drept consecinţă pentru mărfurile plasate sub regim de perfecţionare pasivă perceperea de drepturi de import, se aplică regulile de taxare în vigoare în cadrul regimului respectiv.
    Cu toate acestea, dacă mărfurile au fost supuse unor operaţiuni constând în repararea sau readucerea lor în stare bună, devenită necesară ca urmare a unui eveniment imprevizibil intervenit în afara teritoriului vamal al României, iar acest fapt este dovedit corespunzător autorităţii vamale, exonerarea de drepturi de import se acordă cu condiţia ca în urma unor astfel de operaţiuni valoarea mărfurilor returnate să nu fi devenit mai mare decât valoarea din momentul exportului acestora de pe teritoriul vamal al României.
    (3) Prin repararea sau readucerea în stare bună devenită necesară se înţelege orice operaţiune având ca efect remedierea defecţiunilor de funcţionare sau a deteriorărilor materiale suferite de o marfă în timp ce se afla în afara teritoriului vamal al României, operaţiune fără de care marfa nu mai poate fi utilizată în condiţii normale, în scopurile pentru care a fost destinată.
    Se consideră că valoarea unei mărfi returnate nu a devenit mai mare decât valoarea din momentul exportului în afara teritoriului vamal al României, ca rezultat al operaţiunii la care a fost supusă, când operaţiunea nu depăşeşte ceea ce este strict necesar pentru a permite utilizarea mărfii în aceleaşi condiţii ca cele care existau la momentul exportului respectiv.
    în situaţia în care repararea sau readucerea în stare bună a mărfurilor necesită încorporarea unor piese de schimb, o asemenea încorporare trebuie să se limiteze la piesele strict necesare pentru a permite utilizarea mărfurilor în aceleaşi condiţii ca acelea din momentul exportului.
    ART. 503
    La cererea persoanei interesate, autoritatea vamală eliberează, în momentul îndeplinirii formalităţilor vamale de export, un document care conţine informaţiile necesare pentru identificarea mărfurilor, în eventualitatea reintroducerii lor pe teritoriul vamal al României.
    ART. 504
    (1) Sunt acceptate ca fiind mărfuri returnate acele mărfuri pentru care se prezintă, împreună cu declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie, fie exemplarul declaraţiei de export returnat exportatorului de către autoritatea vamală, sau o copie a acestui document certificată ca fiind corespunzătoare de către autoritatea vamală, fie fişa INF 3 prevăzută în anexa nr. 39.
    în situaţia în care biroul vamal de reimport este în măsură să constate, cu mijloacele de probă de care dispune sau pe care le poate solicita persoanei interesate, că mărfurile declarate pentru punerea în liberă circulaţie sunt mărfuri exportate iniţial în afara teritoriului vamal al României şi că la momentul exportului îndeplineau condiţiile necesare pentru a fi acceptate ca mărfuri returnate, documentele prevăzute la paragraful 1 nu sunt necesare.
    De asemenea, sunt acceptate ca fiind mărfuri returnate acele mărfuri acoperite de un carnet ATA, în limitele stabilite de art. 207 din Codul vamal, chiar în condiţiile în care carnetul ATA a depăşit termenul de valabilitate.
    în toate cazurile, trebuie să se procedeze la îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 233 alin. (2).
    (2) Dispoziţiile alin. (1) paragraful 1 nu se aplică la circulaţia internaţională a ambalajelor, a mijloacelor de transport sau a anumitor mărfuri acceptate sub un regim vamal special, pentru care reglementări speciale stipulează, în astfel de împrejurări, o dispensă de documente vamale. Aceste dispoziţii nu se aplică nici în situaţia în care mărfurile pot fi declarate pentru punerea în liberă circulaţie în mod verbal sau prin altă acţiune.
    (3) în situaţia în care consideră necesar, biroul vamal de reimport poate solicita persoanei interesate dovezi suplimentare, în scopul identificării mărfurilor returnate.
    ART. 505
    (1) Pe lângă documentele prevăzute la art. 504, declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie ce are ca obiect mărfuri returnate pentru care este posibil să fi fost îndeplinite formalităţi vamale de export în vederea obţinerii de rambursări sau de alte sume prevăzute pentru export în cadrul unor reglementări privind politica agricolă, trebuie să fie însoţită de un certificat eliberat de autoritatea competentă pentru acordarea unor asemenea rambursări sau sume. Acest certificat trebuie să conţină toate elementele necesare care să permită biroului vamal la care mărfurile sunt declarate pentru punerea în liberă circulaţie să verifice dacă acesta se referă la mărfurile respective.
    (2) în situaţia în care exportul mărfurilor nu a necesitat îndeplinirea formalităţilor vamale de export în vederea obţinerii de rambursări sau de alte sume prevăzute pentru export în cadrul unor reglementări privind politica agricolă, certificatul trebuie să cuprindă menţiunea "Fără rambursări sau alte sume acordate la export".
    (3) în situaţia în care mărfurile au făcut obiectul unor formalităţi vamale de export în vederea obţinerii de rambursări sau de alte sume prevăzute pentru export în cadrul unor reglementări privind politica agricolă, certificatul trebuie să cuprindă menţiunea "Rambursări şi alte sume acordate pentru exportul cantităţii de ........" sau "Dreptul la rambursări sau alte sume la export anulat pentru cantitatea de ........", dacă rambursările sau celelalte sume prevăzute pentru export au fost sau nu plătite de autoritatea competentă.
    (4) în cazul mărfurilor returnate a căror declaraţie vamală pentru punerea în liberă circulaţie este însoţită de fişa INF 3, acest document trebuie să conţină datele cuprinse în certificatul prevăzut la alin. (1).
    (5) în situaţia în care biroul vamal la care mărfurile sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie este în măsură, prin mijloacele de care dispune, să constate că nu s-a acordat nici o rambursare sau alte sume prevăzute pentru export în cadrul unor reglementări privind politica agricolă şi nici nu se vor putea acorda ulterior, nu mai este necesar documentul prevăzut la alin. (1).
    ART. 506
    Fişa INF 3 este întocmită într-un exemplar original şi două copii.
    ART. 507
    (1) Sub rezerva dispoziţiilor alin. (3), fişa INF 3 este eliberată la cererea exportatorului de către biroul vamal de export în momentul îndeplinirii formalităţilor de export pentru mărfurile la care se referă, în cazul în care exportatorul declară că este probabil ca respectivele mărfuri să fie returnate printr-un alt birou vamal decât biroul vamal de export.
    (2) Fişa INF 3 poate fi, de asemenea, eliberată la cererea exportatorului, de către biroul vamal de export, după îndeplinirea formalităţilor de export pentru mărfurile la care se referă, dacă biroul vamal respectiv constată, pe baza informaţiilor de care dispune, că detaliile conţinute în cererea exportatorului corespund mărfurilor exportate.
    (3) în cazul mărfurilor prevăzute la art. 505 alin. (1), fişa INF 3 este eliberată numai după îndeplinirea formalităţilor vamale de export potrivit alin. (2).
    Eliberarea acestui document se face cu condiţia ca:
    a) rubrica B din fişă să fi fost, în prealabil, completată şi vizată de autoritatea vamală;
    b) rubrica A din fişă să fi fost, în prealabil, completată şi vizată de autoritatea vamală, când este prevăzută obligaţia furnizării informaţiilor pe care le conţine.
    ART. 508
    (1) Fişa INF 3 conţine toate informaţiile necesare autorităţii vamale în vederea identificării mărfurilor exportate.
    (2) în situaţia în care este de aşteptat ca mărfurile exportate să fie returnate pe teritoriul vamal al României prin mai multe birouri vamale, altele decât biroul vamal de export, exportatorul poate solicita eliberarea mai multor fişe INF 3 pentru a acoperi întreaga cantitate de mărfuri exportate.
    în mod similar, exportatorul poate cere autorităţii vamale care a eliberat o fişă INF 3 înlocuirea ei cu mai multe fişe INF 3 care să acopere toată cantitatea de mărfuri cuprinsă în fişa INF 3 eliberată iniţial.
    Exportatorul poate solicita, de asemenea, eliberarea unei fişe INF 3 doar pentru o parte a mărfurilor exportate.
    ART. 509
    Originalul şi o copie a fişei INF 3 se înapoiază exportatorului pentru a fi prezentată la biroul vamal de reimport. A doua copie rămâne clasată la biroul vamal emitent.
    ART. 510
    Biroul vamal de reimport menţionează pe original şi pe copia fişei INF 3 cantitatea de mărfuri returnate care beneficiază de exonerare de la plata drepturilor de import, reţine originalul şi trimite biroului vamal emitent copia aferentă pe care sunt menţionate numărul şi data declaraţiei de punere în liberă circulaţie.
    Biroul vamal emitent compară copia respectivă cu cea care se află în evidenţa proprie, după care o clasează.
    ART. 511
    în caz de furt, pierdere sau distrugere a originalului fişei INF 3, persoana interesată poate solicita un duplicat biroului vamal care l-a eliberat. Biroul vamal dă curs solicitării, dacă situaţia o justifică, iar pe documentul eliberat să înscrie menţiunea "DUPLICAT".
    Autoritatea vamală menţionează pe copia fişei INF 3 aflată în propria evidenţă faptul că s-a eliberat un duplicat.
    ART. 512
    (1) La cererea biroului vamal de reimport, biroul vamal de export comunică acestuia toate informaţiile de care dispune pentru a-i permite să constate dacă mărfurile îndeplinesc condiţiile necesare pentru a beneficia de dispoziţiile prezentei părţi.
    (2) Fişa INF 3 poate fi utilizată la solicitarea şi la transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1).

    TITLUL II
    PRODUSELE DE PESCUIT MARITIM ŞI ALTE PRODUSE PESCUITE DIN APELE TERITORIALE ALE UNEI ALTE ŢĂRI DE NAVELE DE PESCUIT ROMâNEŞTI

    ART. 513
    (1) Exonerarea de drepturi de import pentru mărfurile prevăzute de art. 210 din Codul vamal este condiţionată de prezentarea împreună cu declaraţia vamală de punere în liberă circulaţie, a unui atestat potrivit căruia mărfurile se află în situaţia prevăzută de acel articol.
    (2) Modelul atestatului este prevăzut în anexa nr. 40 şi trebuie să fie completat conform prevederilor alin. (3).
    (3) Căpitanul vasului de pescuit românesc care a făcut captura de pescuit maritim completează rubricile 3 - 5 şi, dacă este necesar, şi rubrica 9 a atestatului. în cazul în care a avut loc la bord o prelucrare a produselor pescuite, căpitanul vasului completează şi rubricile 6, 7 şi 8.
    în cazul declarării pentru punerea în liberă circulaţie a acestor produse, declarantul completează rubricile 1 şi 2 din atestat.
    (4) Pentru a asigura aplicarea corectă a alin. (1) - (3), autoritatea vamală poate acorda asistenţă altor administraţii în regim de reciprocitate pentru verificarea autenticităţii atestatelor şi a exactităţii menţiunilor cuprinse în acestea.

    PARTEA IV
    DATORIA VAMALĂ

    TITLUL I
    Garanţii

    ART. 514
    (1) Modalităţile de constituire a garanţiei, altele decât depozitul bănesc sau garantul în înţelesul art. 215 - 217 din Codul vamal, sunt următoarele:
    a) constituirea, în favoarea autorităţii vamale, a unei ipoteci sau a unui alt drept considerat echivalent cu un drept ţinând de proprietatea de bunuri imobiliare;
    b) cesiunea de creanţă, constituirea unui gaj cu sau fără cedarea posesiei asupra bunurilor, a titlurilor sau a creanţelor ori a unui carnet de economii;
    c) constituirea unei răspunderi contractuale solidare pentru întregul cuantum al datoriei de către o terţă parte agreată în acest scop de autoritatea vamală şi, îndeosebi, depunerea unei poliţe a cărei plată este garantată de respectiva persoană terţă.
    (2) Cazurile şi condiţiile în care se poate recurge la modalităţile de garanţie prevăzute în alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Naţională a Vămilor.
    ART. 515
    Constituirea unei garanţii prin depozit bănesc nu dă dreptul la plata de dobândă de către autoritatea vamală.

    TITLUL II
    NAŞTEREA DATORIEI

    CAP. 1
    Omisiuni fără efect semnificativ asupra depozitării temporare sau a regimului vamal

    ART. 516
    în cazul în care nu constituie o tentativă de sustragere ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală şi nu presupun o neglijenţă din partea persoanei interesate, iar toate formalităţile necesare pentru reglementarea situaţiei mărfurilor sunt efectuate ulterior, următoarele omisiuni sunt considerate ca fără efect semnificativ asupra corectitudinii operaţiunii de depozitare temporară sau a regimului vamal considerat în sensul art. 226 alin. (1) din Codul vamal:
    a) depăşirea termenului limită permis pentru a se atribui mărfurilor una dintre destinaţiile vamale prevăzute în cadrul depozitării temporare sau a regimului vamal respectiv, în cazul în care limita de timp ar fi fost prelungită dacă cererea de prelungire ar fi fost prezentată la timp;
    b) depăşirea termenului de prezentare a mărfurilor la biroul de destinaţie, când această prezentare se face ulterior, în cazul mărfurilor în regim de tranzit;
    c) manipularea fără autorizarea prealabilă din partea autorităţii vamale, cu condiţia că manipularea respectivă ar fi fost autorizată dacă ar fi fost solicitată în cazul mărfurilor plasate în regim de depozitare temporară sau de antrepozitare vamală;
    d) utilizarea mărfurilor în alte condiţii decât cele prevăzute în autorizaţie, cu condiţia ca această utilizare să fi fost autorizată în respectivul regim dacă ar fi fost solicitată, în cazul unor mărfuri plasate în regim de admitere temporară;
    e) deplasarea neautorizată a mărfurilor, cu condiţia ca mărfurile să poată fi prezentate autorităţii vamale la cererea acesteia, în cazul unor mărfuri în depozit temporar sau plasate sub regim vamal;
    f) scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al României sau introducerea lor într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber fără îndeplinirea formalităţilor necesare, în cazul mărfurilor în depozit temporar sau plasate sub un regim vamal;
    g) transferul mărfurilor fără avizul autorităţii vamale înainte de a fi primit o destinaţie vamală, cu condiţia ca transferul să fie înscris în evidenţele celui care face transferul, iar cel către care se face transferul deţine o autorizaţie pentru mărfurile respective, în cazul unor mărfuri care au beneficiat de măsuri tarifare preferenţiale datorită destinaţiei lor finale.
    ART. 517
    Autoritatea vamală consideră că s-a născut o datorie vamală, conform art. 226 alin. (1) din Codul vamal, dacă persoana susceptibilă de a fi debitor vamal nu demonstrează că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 516.
    ART. 518
    Deşi omisiunile prevăzute în art. 516 nu dau naştere unei datorii vamale, acestea nu înlătură răspunderea penală sau contravenţională în condiţiile legii, precum şi aplicarea dispoziţiilor care permit anularea şi revocarea autorizaţiilor eliberate pentru regimul vamal respectiv.

    CAP. 2
    Pierderi naturale

    ART. 519
    (1) în scopul aplicării art. 228 din Codul vamal, autoritatea vamală, la cererea persoanei interesate, ia în considerare cantităţile lipsă ori de câte ori se poate demonstra că pierderile constatate se datorează exclusiv unor cauze legate de natura mărfurilor şi nu din neglijenţă sau dol din partea acesteia.
    (2) Prin neglijenţă sau dol în sensul alin. (1) se înţelege, în principal, orice încălcare a regulilor, stabilite de autoritatea vamală referitoare la transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea sau transformarea mărfurilor.
    ART. 520
    Autoritatea vamală poate scuti persoana interesată de obligaţia de a furniza dovada că mărfurile au fost pierdute iremediabil din motive naturale, în cazul în care este evident că pierderea nu se explică în alt mod.
    ART. 521
    Prevederile privind ratele legale de pierdere irecuperabilă din cauze naturale se aplică în cazul în care persoana interesată nu poate face dovada că pierderea efectivă o depăşeşte pe cea calculată prin aplicarea ratei legale pentru mărfurile respective.

    CAP. 3
    Statutul vamal al mărfurilor în anumite situaţii speciale

    ART. 522
    Prezentarea unei declaraţii vamale pentru mărfurile respective sau a oricărui alt act având acelaşi efect juridic, precum şi prezentarea unui document la viză către autoritatea vamală se consideră sustragere a mărfurilor de sub supraveghere vamală în înţelesul art. 225 alin. (1) din Codul vamal în cazul în care aceste acţiuni au efectul de a le conferi în mod fals statutul de mărfuri româneşti.
    ART. 523
    în situaţia în care declaraţia sumară este modificată şi comportamentul persoanei în cauză nu indică o fraudă, nu se naşte o datorie vamală conform art. 224 din Codul vamal privind introducerea ilegală a mărfurilor care, înainte de modificarea declaraţiei, nu au fost corect declarate.
    ART. 524
    Fără încălcarea dispoziţiilor referitoare la interdicţiile sau restricţiile care pot fi aplicabile mărfurilor respective, în cazul în care se naşte o datorie vamală la import conform art. 224, 225, 226 sau 227 din Codul vamal, iar drepturile de import au fost achitate, mărfurile se consideră ca fiind româneşti fără a mai fi necesar să se facă o declaraţie de punere în liberă circulaţie.
    ART. 525
    Confiscarea unor mărfuri conform prevederilor art. 256 alin. (1) lit. d) din Codul vamal nu modifică statutul vamal al mărfurilor respective.
    ART. 526
    (1) Mărfurile străine abandonate în favoarea statului, reţinute sau confiscate sunt considerate ca fiind plasate sub regimul de antrepozitare vamală.
    (2) Mărfurile prevăzute la alin. (1) pot fi valorificate de către autoritatea vamală, numai în cazul în care cumpărătorul efectuează fără întârziere formalităţile pentru acordarea unei destinaţii vamale.
    în situaţia în care valorificarea are loc la un preţ care include suma drepturilor de import, această valorificare este considerată ca punere în liberă circulaţie, iar autoritatea vamală trebuie să procedeze la calculul drepturilor şi la înscrierea în evidenţa contabilă.
    în aceste cazuri, valorificarea se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    (3) în cazul în care autoritatea competentă decide de a dispune în alt mod decât vânzarea mărfurilor, aceasta efectuează imediat formalităţile pentru acordarea unei destinaţii vamale potrivit la art. 4 pct. 19 lit. a) - d) din Codul vamal.

    TITLUL III
    îNSCRIEREA îN EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI RAMBURSAREA DUPĂ VĂMUIRE

    ART. 527
    (1) Autoritatea vamală poate să nu înscrie în evidenţa contabilă cuantumul drepturilor de import mai mici decât echivalentul în lei a sumei de 10 euro.
    (2) Nu se procedează la rambursarea după vămuire a drepturilor de import sau a drepturilor de export în cazul în care cuantumul pentru fiecare acţiune de rambursare este mai mic decât echivalentul în lei a sumei de 10 euro.
    ART. 528
    Autoritatea vamală decide să nu înscrie în evidenţa contabilă drepturile necolectate:
    a) în cazul în care s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial în cadrul unui contingent tarifar, al unui plafon tarifar sau al altor regimuri, când dreptul de a beneficia de acest tratament s-a încheiat la data acceptării declaraţiei vamale fără să se fi publicat acest fapt în Monitorul Oficial al României înainte de liberul de vamă pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor respective sau în cazul în care nu s-a făcut public acest lucru, persoana pasibilă de plată acţionând de bună credinţă şi respectând toate dispoziţiile prevăzute de reglementările vamale în vigoare cu privire la declaraţia vamală;
    b) în cazul în care autoritatea vamală consideră că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute în art. 243 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, cu condiţia ca suma necolectată de la agentul economic cu privire la una sau mai multe operaţiuni de export dar ca urmare a unei singure erori este mai mică decât echivalentul în lei a 2000 euro.

    TITLUL IV
    RAMBURSAREA SAU REMITEREA DREPTURILOR DE IMPORT SAU DE EXPORT

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 529
    (1) în sensul prezentului titlu, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) birou vamal de înscriere în evidenţa contabilă - biroul vamal unde s-au înscris drepturile de import sau de export a căror rambursare sau remitere este solicitată;
    b) autoritate vamală de decizie - autoritatea vamală competentă să decidă asupra cererii de rambursare sau de remitere;
    c) birou vamal de control - biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află mărfurile care au generat înscrierea în evidenţa contabilă a drepturilor de import sau de export a căror rambursare sau remitere este solicitată şi care procedează la anumite controale necesare pentru analizarea cererii;
    d) birou vamal de implementare - biroul vamal care adoptă măsurile necesare pentru a se asigura de execuţia corectă a deciziei de rambursare sau remitere a drepturilor de import sau de export.
    (2) Funcţiile de birou de înscriere în evidenţa contabilă, de autoritate vamală de decizie, de birou vamal de control, precum şi de birou vamal de implementare pot fi îndeplinite, în total sau în parte, de acelaşi birou vamal.

    CAP. 2
    Dispoziţii de punere în aplicare a art. 258 - 261 din Codul vamal

    Secţiunea 1
    Cererea

    ART. 530
    (1) Cererea de rambursare sau de remitere a drepturilor de import sau de export denumită în continuare cerere de rambursare sau de remitere este făcută de persoana care a achitat aceste drepturi sau este pasibilă de a le plăti sau de către persoana care a preluat drepturile şi obligaţiile, precum şi de reprezentantul acestora.
    (2) Cererea de rambursare sau de remitere se face, într-un exemplar original şi o copie, pe un formular conform modelului şi instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 41.
    Cu toate acestea, cererea de rambursare sau de remitere poate să fie făcută, de persoana prevăzută la alin. (1), pe o foaie de hârtie obişnuită, cu condiţia ca aceasta să conţină informaţiile din în anexa nr. 41.
    ART. 531
    (1) Cererea de rambursare sau de remitere, însoţită de documentele prevăzute în art. 33 alin. (1) din Codul vamal, se depune la biroul vamal de înscriere în evidenţa contabilă, care o transmite imediat după înregistrare către autoritatea vamală de decizie în cazul în care nu a fost desemnat în acest sens.
    (2) Biroul vamal înscrie data de înregistrare pe originalul şi pe copia cererii. Copia se restituie solicitantului. în cazul prevăzut la art. 530 alin. (2) paragraf 2, biroul vamal confirmă solicitantului în scris primirea.
    ART. 532
    (1) Fără a se înlătura dispoziţiile specifice prevăzute în reglementările privind politica agricolă, atunci când cererea se referă la mărfuri pentru care s-a prezentat o licenţă de import sau un certificat pentru stabilirea în avans a restituirilor la export, această cerere trebuie însoţită de o atestare, emisă de autoritatea abilitată să elibereze licenţa sau certificatul, care să demonstreze că au fost întreprinse demersurile necesare pentru a anula efectele licenţei sau certificatului.
    (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) nu este necesar:
    a) în cazul în care autoritatea vamală căreia i se prezintă cererea este cea care a eliberat licenţa sau certificatul;
    b) în cazul în care motivul invocat în sprijinul cererii constă dintr-o eroare materială care nu are nici un efect asupra atribuirii licenţei sau certificatului.
    ART. 533
    (1) Biroul vamal prevăzut la art. 531 poate admite o cerere care nu cuprinde toate informaţiile prevăzute pe formularul prevăzut la art. 530 alin. (2), dar care conţine cel puţin informaţiile care se înscriu în rubricile nr. 1 - 3 şi 7 ale acestuia.
    (2) Biroul vamal stabileşte un termen pentru furnizarea informaţiilor şi/sau a documentelor lipsă.
    (3) în situaţia în care termenul fixat de biroul vamal nu se respectă, cererea se consideră ca fiind retrasă şi solicitantul este informat despre aceasta imediat.
    ART. 534
    (1) Pentru mărfurile reintroduse pe teritoriul vamal al României la care drepturile de export au fost încasate la data exportului, rambursarea sau remiterea se face cu condiţia prezentării autorităţii vamale a unei cereri însoţită de:
    a) documentul eliberat ca dovadă de plată, în cazul în care sumele respective au fost deja plătite;
    b) originalul sau copia, vizată de biroul vamal de reimport, a declaraţiei vamale pentru punere în liberă circulaţie referitoare la mărfurile respective; acest document trebuie să conţină o viză aplicată de biroul vamal de reimport cu textul Mărfuri reintroduse conform art. 207 alin. (4) lit. b) din Codul vamal;
    c) exemplarul declaraţiei de export restituit exportatorului la data încheierii formalităţilor de export pentru mărfuri, sau o copie a acesteia certificată de biroul vamal de export.
    în situaţia în care autoritatea vamală de decizie dispune deja de elementele cuprinse de una sau mai multe din declaraţiile prevăzute la lit. a) - c) acestea nu se mai prezintă.
    (2) Cererea se depune la biroul vamal, prevăzut la art. 531, în termen de 12 luni de la data înregistrării declaraţiei de export.

    Secţiunea a 2-a
    Procedura de acordare a rambursării sau a remiterii

    ART. 535
    Autoritatea vamală de decizie poate autoriza încheierea formalităţilor necesare pentru a se efectua rambursarea sau remiterea înainte de a se pronunţa asupra cererii de rambursare sau remitere.
    ART. 536
    Fără a se înlătura aplicarea art. 535 şi până la luarea unei decizii asupra cererii de rambursare sau de remitere, mărfurile pentru care se cere rambursarea sau remiterea drepturilor nu pot fi transferate în alt loc decât cel specificat în cerere, cu excepţia cazului când solicitantul notifică, în prealabil, biroului vamal prevăzut la art. 531, care la rândul său trebuie să informeze autoritatea vamală de decizie.
    ART. 537
    (1) în situaţia în care cererea de rambursare sau de remitere se referă la un caz pentru care sunt necesare informaţii suplimentare sau dacă mărfurile trebuie verificate pentru a se stabili că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Codul vamal şi în prezentul titlu, pentru a se beneficia de rambursare sau de remitere, autoritatea vamală de decizie ia toate măsurile necesare în acest scop, dacă este nevoie solicitând sprijin din partea biroului vamal de control, specificând precis natura informaţiilor de obţinut sau a controalelor de efectuat.
    (2) Biroul vamal de control dă imediat curs acestei cereri şi comunică autorităţii vamale de decizie informaţiile obţinute şi rezultatele controalelor efectuate. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 42.
    ART. 538
    (1) în situaţia în care se află în posesia tuturor elementelor necesare, autoritatea vamală de decizie se pronunţă în scris asupra cererii de rambursare sau remitere conform art. 33 alin. (2) şi (3) din Codul vamal.
    (2) în cazul în care este favorabilă, decizia trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare aplicării sale. De asemenea, după caz, toate sau o parte din informaţiile următoare se înscriu în decizie:
    a) informaţii care să permită identificarea mărfurilor la care se aplică;
    b) motivele rambursării sau a remiterii drepturilor de import sau de export, cu referire la articolul corespunzător din Codul vamal şi, dacă este cazul, articolul corespunzător din prezentul titlu;
    c) destinaţia la care pot fi trimise mărfurile;
    d) data limită pentru îndeplinirea formalităţilor pentru rambursarea sau remiterea drepturilor de import sau de export;
    e) precizarea că drepturile de import sau de export nu se rambursează sau remit decât după ce biroul de implementare a informat autoritatea vamală de decizie că formalităţile de care depinde rambursarea sau remiterea au fost îndeplinite;
    f) cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mărfurile în aşteptarea aplicării deciziei;
    g) notificarea beneficiarului că este obligat să predea originalul deciziei către biroul vamal de implementare, ales de acesta când prezintă mărfurile.
    ART. 539
    (1) Biroul vamal de implementare întreprinde măsuri pentru a se asigura, dacă este cazul, că cerinţele prevăzute la art. 538 alin. (2) lit. f) sunt îndeplinite şi că în toate cazurile mărfurile sunt efectiv folosite în modul prevăzut sau trimise la destinaţia specificată în decizia de rambursare sau de remitere a drepturilor de import sau de export.
    (2) în cazul în care decizia precizează că mărfurile pot fi plasate în antrepozit vamal, zonă liberă sau antrepozit liber şi beneficiarul foloseşte această posibilitate, formalităţile necesare se realizează la biroul vamal de implementare.
    (3) După ce s-a asigurat că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), biroul vamal de implementare transmite un certificat în acest sens autorităţii vamale de decizie.
    ART. 540
    După ce a aprobat cererea de rambursare sau de remitere a drepturilor, autoritatea vamală de decizie rambursează sau remite drepturile numai după ce primeşte certificatul prevăzut în art. 539 alin. (3).
    ART. 541
    (1) în cazul în care cererea de rambursare sau de remitere se bazează, la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a mărfurilor, pe existenţa unei taxe vamale de import reduse sau zero, aplicabilă în cadrul unui contingent tarifar, a unui plafon tarifar sau a unui alt regim tarifar preferenţial, rambursarea sau remiterea se acordă numai cu condiţia ca, la data depunerii cererii, însoţită de documentele necesare:
    a) volumul contingentului tarifar nu este epuizat;
    b) taxa vamală datorată în mod normal nu a fost restabilită, în alte cazuri.
    (2) în cazul în care condiţiile prevăzute în alin. (1) nu se îndeplinesc, rambursarea sau remiterea se acordă dacă omisiunea de a aplica taxa vamală redusă sau zero la mărfuri a fost rezultatul unei erori din partea autorităţii vamale şi declaraţia pentru punere în liberă circulaţie a cuprins toate elementele şi a fost însoţită de toate documentele necesare pentru aplicarea acelei taxe.
    ART. 542
    (1) Dacă în sprijinul cererii de rambursare sau remitere se prezintă un certificat de origine, un certificat de circulaţie, un document de tranzit sau orice alt document corespunzător care atestă că mărfurile importate ar fi putut, la momentul acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie, să beneficieze de tratamentul tarifar preferenţial, autoritatea vamală de decizie aprobă această cerere numai dacă se stabileşte că:
    a) documentul astfel prezentat se referă în mod expres la mărfurile respective şi toate condiţiile referitoare la acceptarea numitului document sunt îndeplinite;
    b) toate celelalte condiţii pentru acordarea tratamentului tarifar preferenţial sunt îndeplinite.
    (2) Rambursarea sau remiterea se efectuează la prezentarea mărfurilor. în cazul în care mărfurile nu pot fi prezentate la biroul vamal de implementare, acesta acordă rambursarea sau remiterea numai dacă deţine informaţii care indică, în mod neîndoielnic, că certificatul sau documentul prezentat după vămuire se aplică acestor mărfuri.
    ART. 543
    Nu se acordă rambursarea sau remiterea drepturilor de import conform art. 261 din Codul vamal când:
    a) defectele mărfurilor au fost luate în considerare la stabilirea condiţiilor contractului, îndeosebi a preţului, la care acestea au fost plasate sub regimul vamal care impunea obligaţia de a plăti drepturi de import;
    b) mărfurile sunt vândute de importator după ce au fost stabilite defectele acestora sau neconformitatea cu condiţiile contractului.
    ART. 544
    (1) Fără a se înlătura aplicarea art. 551 alin. (1) lit. c), autoritatea vamală de decizie stabileşte un termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de rambursare sau remitere a drepturilor de import sau de export, pentru îndeplinirea formalităţilor vamale care condiţionează rambursarea sau remiterea drepturilor.
    (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea dreptului de rambursare sau remitere, cu excepţia cazului în care persoana interesată face dovada că a fost împiedicată să respecte termenul de împrejurări neprevăzute sau de un caz de forţă majoră.
    ART. 545
    în situaţia în care distrugerea mărfurilor autorizată de autoritatea vamală de decizie conduce la producerea de resturi şi deşeuri, acestea se consideră ca mărfuri străine imediat ce se ia o decizie favorabilă asupra cererii de rambursare sau de remitere.
    ART. 546
    în situaţia în care se acordă autorizaţia prevăzută în art. 261 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, autoritatea vamală trebuie să întreprindă toate demersurile pentru a se asigura că mărfurile plasate în antrepozit vamal, în zonă liberă sau în antrepozit liber, pot fi recunoscute ulterior ca mărfuri străine.
    ART. 547
    (1) Mărfurile care, în cadrul politicii agricole, se plasează sub un regim vamal care impune obligaţia de a plăti drepturi de import în baza unui certificat de import sau a unui certificat pentru stabilirea în avans a restituirilor la export, beneficiază de dispoziţiile art. 260 - 262 din Codul vamal, numai dacă biroul vamal constată că au fost luate măsurile necesare de autoritatea competentă pentru anularea efectelor licenţei sau certificatului sub acoperirea cărora a avut loc operaţiunea de import.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul reexportului, plasării în antrepozitul vamal sau în zonă liberă ori în antrepozit liber, precum şi în cazul distrugerii mărfurilor.
    ART. 548
    în cazul în care exportul, reexportul sau distrugerea ori orice altă destinaţie vamală nu se referă la un articol complet, ci la unul sau mai multe elemente componente ale acelui articol, suma de rambursat sau remis este diferenţa dintre cuantumul la care se ridică drepturile de import aferente articolului complet şi cel al drepturilor de import care s-ar fi aplicat restului articolului, dacă acesta ar fi fost plasat în stare netransformată sub un regim vamal care impunea obligaţia de a plăti astfel de drepturi la data la care articolul complet a fost plasat astfel.
    ART. 549
    Suma prevăzută în art. 263 din Codul vamal se fixează la echivalentul în lei a sumei de 10 euro.

    CAP. 3
    Dispoziţii specifice referitoare la aplicarea art. 262 din Codul vamal

    Secţiunea 1
    Decizii urmând a fi luate de autoritatea vamală

    ART. 550
    în cazul în care autoritatea vamală de decizie stabileşte că cererea de rambursare sau de remitere are la bază motive corespunzând uneia dintre circumstanţele prevăzute în art. 551 - 554 şi că acestea nu implică nici dol, nici neglijenţă din partea persoanei interesate, aceasta acordă rambursarea sau remiterea drepturilor de import respective. Persoana interesată este persoana prevăzută la art. 530 alin. (1) sau reprezentantul acesteia, precum şi orice persoană care a participat la îndeplinirea formalităţilor vamale referitoare la mărfurile respective sau a dat instrucţiunile necesare pentru îndeplinirea acestor formalităţi.
    ART. 551
    (1) Se procedează la rambursarea sau remiterea drepturilor de import când:
    a) mărfurile străine plasate sub un regim vamal cu exonerare totală sau parţială de drepturi de import sau mărfurile puse în liberă circulaţie cu un tratament tarifar favorabil, pe baza utilizării lor finale, sunt furate, cu condiţia ca bunurile să fie recuperate imediat şi plasate din nou în situaţia vamală iniţială, în starea în care erau când au fost furate;
    b) mărfurile străine sunt scoase din eroare din regimul vamal cu exonerarea totală sau parţială de drepturi, cu condiţia ca, imediat ce aceasta a fost descoperită, să fie plasate din nou în situaţia vamală iniţială, în starea în care se aflau când au fost retrase;
    c) este imposibil să se pună în funcţiune mecanismul de deschidere al mijlocului de transport în care se află mărfurile puse, în prealabil, în liberă circulaţie şi să se procedeze la descărcarea lor când sosesc la destinaţie, cu condiţia ca ele să fie reexportate imediat;
    d) mărfurile puse în liberă circulaţie se returnează ulterior furnizorului lor străin, în baza regimului de perfecţionare pasivă, pentru a-i permite în mod gratuit să elimine defecţiunile existente înainte ca ele să primească liber de vamă şi chiar dacă acestea sunt descoperite după eliberarea mărfurilor sau să le aducă într-o stare conformă cu dispoziţiile contractuale în temeiul cărora au primit liber de vamă şi furnizorul hotărăşte să păstreze mărfurile deoarece nu poate remedia defectele sau nu ar fi eficient să facă aceasta;
    e) se constată, după ce autoritatea vamală decide asupra înscrierii, după vămuire, în evidenţa contabilă a drepturilor de import de care sunt efectiv susceptibile mărfurile puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de plată a acestor drepturi, că mărfurile au fost reexportate în afara teritoriului vamal al României fără supraveghere vamală, cu condiţia de a se stabili că s-ar fi îndeplinit efectiv condiţiile prevăzute de Codul vamal pentru rambursarea sau remiterea drepturilor de import respective la data la care a avut loc reexportul, dacă suma ar fi fost percepută la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor;
    f) o instanţă judecătorească a pronunţat interdicţia de comercializare a unui articol plasat, în prealabil, sub un regim vamal la care s-au achitat drepturile de import, iar acel articol este reexportat în afara teritoriului vamal al României sau distrus sub controlul autorităţii vamale, cu condiţia să se constate că articolul respectiv nu a fost efectiv utilizat;
    g) mărfurile au fost plasate sub un regim vamal cu plata drepturilor de import de către un declarant abilitat să acţioneze din proprie iniţiativă şi, dintr-un motiv neimputabil acestui declarant, nu au putut fi livrate destinatarului lor;
    h) mărfurile au fost adresate destinatarului printr-o eroare a expeditorului;
    i) mărfurile s-au dovedit a fi improprii utilizării prevăzute de către destinatar, din cauza unei erori materiale evidente din comanda sa;
    j) mărfurile în legătură cu care se constată că, după punerea în liberă circulaţie pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import, în momentul în care a avut loc această punere în liberă circulaţie, nu erau conforme cu reglementările în vigoare în ce priveşte utilizarea sau comercializarea lor şi că din acest motiv nu pot fi utilizate în scopurile prevăzute de destinatar;
    k) utilizarea mărfurilor, în scopurile prevăzute de destinatar, este împiedicată sau considerabil limitată ca urmare a unor măsuri de interes general luate de o autoritate sau organism având puterea de decizie corespunzătoare, după data la care s-au pus în liberă circulaţie pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import;
    l) exonerarea totală sau parţială de plata drepturilor de import, solicitată de persoana interesată în baza dispoziţiilor legale în vigoare, din motive neimputabile acesteia din urmă, nu poate fi efectiv acordată de autoritatea vamală care, în consecinţă, înscrie în conturi drepturile de import care devin astfel datorate;
    m) mărfurile au ajuns la destinatar după expirarea termenelor de livrare obligatorii prevăzute în contractul în baza căruia au fost plasate sub un regim vamal presupunând obligaţia de a plăti drepturi de import;
    n) a fost imposibil să se valorifice mărfurile pe teritoriul vamal al României, astfel că sunt livrate gratuit către instituţii de binefacere care îşi desfăşoare activitatea în România, cu condiţia ca aceste instituţii să poată beneficia de exonerare de drepturi de import pentru punerea în liberă circulaţie a unor mărfuri străine similare.
    (2) Fără a se înlătura aplicarea dispoziţiilor de la alin. (3), rambursarea sau remiterea drepturilor de import în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), f) şi n) este condiţionată, în afara cazurilor când aceste mărfuri sunt distruse din ordinul autorităţii publice sau livrate gratuit către instituţii de binefacere care îşi desfăşoară activitatea în România, de reexportul lor de pe teritoriul vamal al României sub controlul autorităţii vamale.
    Dacă i se solicită, autoritatea de decizie admite înlocuirea reexportului mărfurilor cu distrugerea sau plasarea lor, în vederea reexportului, sub regimul de tranzit, sub regim de antrepozitare vamală, în zonă liberă sau în antrepozit liber.
    Mărfurile care urmează a fi plasate sub unul dintre aceste regimuri se consideră mărfuri străine.
    în acest caz, autoritatea vamală ia toate măsurile necesare pentru ca mărfurile plasate în antrepozit vamal, în zonă liberă sau în antrepozit liber, să poată fi recunoscute ulterior ca mărfuri străine.
    (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i), rambursarea sau remiterea drepturilor de import este condiţionată de reexportul mărfurilor la furnizorul iniţial sau la o adresă indicată de acesta.
    (4) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1) - (3), biroul vamal de control trebuie să stabilească şi că mărfurile nu au fost utilizate sau vândute înainte de reexportarea lor.
    ART. 552
    Se procedează la rambursarea sau remiterea drepturilor de import în cazul în care:
    a) mărfurile declarate din eroare pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import au fost reexportate în afara teritoriului vamal al României, fără să fi fost introduse, în prealabil, sub regimul vamal în care ar fi trebuit să fie plasate, cu condiţia ca celelalte condiţii prevăzute în art. 260 din Codul vamal să fi fost îndeplinite;
    b) mărfurile au fost reexportate sau distruse fără supraveghere vamală conform prevederilor art. 261 alin. (2) lit. b) din Codul vamal, dacă se îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute în acel articol;
    c) mărfurile au fost reexportate sau distruse fără supraveghere vamală conform prevederilor art. 551 alin. (1) lit. c) şi f) - n), dacă se îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute în art. 551 alin. (2) şi (4).
    (2) Rambursarea sau remiterea drepturilor de import în cazurile prevăzute la alin. (1) se efectuează în cazul în care se prezintă toate dovezile necesare pentru a permite autorităţii vamale de decizie să se asigure că mărfurile pentru care se solicită rambursarea sau remiterea drepturilor au fost:
    a) fie efectiv reexportate de pe teritoriul vamal al României;
    b) fie distruse sub supravegherea autorităţilor sau al persoanelor abilitate să facă oficial constatarea distrugerii.
    (3) Rambursarea sau remiterea drepturilor de import în cazurile prevăzute la alin. (1) se efectuează şi în cazul în care se prezintă către autoritatea vamală de decizie orice document care atestă statutul de marfă românească pe baza căruia ar fi putut părăsi teritoriul vamal al României sau se prezintă orice mijloc de probă considerat necesar de autoritatea vamală pentru a se asigura că documentul respectiv nu poate fi utilizat ulterior cu ocazia unui import de mărfuri pe teritoriul vamal al României.
    ART. 553
    (1) în aplicarea art. 552 alin. (2) şi (3), elementele de probă, necesare pentru a permite autorităţii vamale de decizie să se asigure că mărfurile pentru care este solicitată restituirea sau remiterea au fost efectiv reexportate de pe teritoriul vamal al României, se prezintă de către solicitant şi cuprind originalul sau o copie certificată după declaraţia de export a mărfurilor şi o certificare din partea biroului vamal prin care mărfurile au ieşit efectiv de pe teritoriul vamal al României.
    în cazul în care nu se poate prezenta o astfel de certificare, dovada ieşirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al României poate fi prezentată sub forma unei certificări din partea biroului vamal din ţara de destinaţie care confirmă sosirea mărfurilor sau a originalului ori copiei certificate a declaraţiei vamale pentru mărfuri, întocmită în ţara de destinaţie.
    Aceste documente trebuie însoţite de documentaţia administrativă şi comercială care să permită autorităţii vamale de decizie să controleze dacă mărfurile care au făcut obiectul exportului în afara teritoriului vamal al României sunt aceleaşi cu cele care au fost declarate pentru un regim vamal cu plata drepturilor de import, şi anume:
    a) originalul sau o copie certificată a declaraţiei pentru regimul menţionat;
    b) documentele comerciale sau administrative - facturi, note de expediţie, documente de tranzit, certificate sanitare - care cuprind o descriere precisă a mărfurilor - denumirea comercială, cantităţi, marcaje şi alte elemente de identificare - ce au fost prezentate împreună cu declaraţia pentru export de pe teritoriul vamal al României sau declaraţia vamală făcută pentru mărfurile din ţara de destinaţie, după caz, în măsura în care se consideră necesar de către autoritatea vamală de decizie.
    (2) De asemenea, în aplicarea art. 537 elementele doveditoare, necesare pentru a permite autorităţii vamale de decizie să se asigure că mărfurile, pentru care se solicită rambursarea sau remiterea, au fost efectiv distruse sub controlul autorităţilor sau al persoanelor abilitate să certifice în mod oficial distrugerea, trebuie să includă prezentarea de către solicitant:
    a) fie a procesului-verbal sau a declaraţiei de distrugere întocmite de autorităţile oficiale sub controlul cărora a avut loc această distrugere, sau a unei copii certificate după acestea;
    b) fie a unui certificat întocmit de persoana abilitată să constate distrugerea, însoţit de dovada acestei abilitări.
    Aceste documente trebuie să cuprindă o descriere suficient de precisă a mărfurilor distruse - denumirea comercială, cantităţi, marcaje şi alte inscripţionări de identificare - pentru a permite autorităţii vamale să stabilească prin comparaţie cu elementele înscrise în declaraţia pentru punere sub regim vamal cu plata drepturilor de import şi documentele comerciale însoţitoare - facturi, note de expediţie, sau altele - că mărfurile distruse sunt aceleaşi cu cele care au fost declarate pentru plasarea sub acel regim vamal.
    (3) în cazul în care probele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt insuficiente pentru a permite autorităţii vamale de decizie să ia o hotărâre asupra cazului prezentat în deplină cunoştinţă de cauză, sau în cazul în care unele elemente de probă nu sunt disponibile, acestea se pot completa sau înlocui cu orice alte documente considerate necesare.
    ART. 554
    (1) Pentru mărfurile returnate pe teritoriul vamal al României, la care s-a încasat un drept de export când au fost exportate de pe teritoriul vamal al României, punerea lor în liberă circulaţie dă dreptul de rambursare a drepturilor încasate.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai mărfurilor care se află în una din situaţiile prevăzute în art. 500 când se face dovada la biroul vamal la care mărfurile sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie că acestea se află în una dintre situaţiile prevăzute în art. 207 din Codul vamal.
    (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi când mărfurile returnate reprezintă numai o parte din mărfurile exportate anterior de pe teritoriul vamal al României.
    ART. 555
    Rambursarea sau remiterea drepturilor de import nu se acordă când singurul motiv în sprijinul cererii de rambursare sau remitere este, după caz:
    a) reexportul de pe teritoriul vamal al României al mărfurilor plasate anterior sub un regim vamal presupunând obligaţia de a se plăti drepturi de import, din alte motive decât acelea prevăzute în art. 260 sau 261 din Codul vamal sau în art. 551 sau 552, mai ales imposibilitatea de a le vinde;
    b) distrugerea, indiferent de motiv, în afara cazurilor prevăzute expres de lege, a mărfurilor declarate pentru un regim vamal cu obligaţia de plată a drepturilor de import, după acordarea liberului de vamă de către autoritatea vamală;
    c) prezentarea, în scopul obţinerii unui tratament tarifar preferenţial în favoarea mărfurilor declarate pentru liberă circulaţie, a unor documente care ulterior se dovedesc a fi false, falsificate sau nevalabile, chiar dacă acestea au fost prezentate cu bună credinţă.

    PARTEA V
    CONTROLUL DESTINAŢIEI MĂRFURILOR

    ART. 556
    (1) în sensul prezentei părţi, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) autoritatea vamală - autoritatea competentă în aplicarea prezentei părţi;
    b) birou - biroul vamal competent în aplicarea prezentei părţi;
    c) exemplarul de control T5R - exemplarul T5R, original şi copie, la care se adaugă, când este cazul, fie unul sau mai multe formulare T5R bis, original şi copie, precum şi una sau mai multe liste de încărcătură T5R, original şi copie. Modelul formularelor T5R şi T5R bis, precum şi instrucţiunile de utilizare şi completare a acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 13. Modelul listelor de încărcătură şi instrucţiunile de completare sunt prevăzute în anexa nr. 43.
    (2) în situaţia în care aplicarea unei reglementări cu privire la importul, exportul sau circulaţia pe teritoriul vamal al României impune existenţa unei probe că mărfurile au primit utilizarea şi/sau destinaţia declarată conform acestei reglementări, proba respectivă se prezintă sub forma exemplarului de control T5R, completat şi folosit în conformitate cu dispoziţiile prezentei părţi.
    (3) Pe un exemplar de control T5R figurează mărfuri încărcate pe un singur mijloc de transport, destinate unui singur destinatar şi care au aceeaşi utilizare şi/sau destinaţie.
    Autoritatea vamală poate permite ca formularul prevăzut în anexa nr. 13 să fie înlocuit cu listele de încărcătură T5R întocmite prin procedee informatice sau cu liste descriptive stabilite pentru întocmirea formalităţilor de expediere/export, care includ toate datele prevăzute în formularul din anexa nr. 13, cu condiţia ca aceste liste să fie concepute şi completate în aşa fel încât să poată fi folosite fără dificultate şi să ofere toate măsurile de siguranţă pe care autoritatea vamală le consideră necesare.
    (4) în plus faţă de obligaţiile impuse potrivit unei reglementări specifice, orice persoană care semnează un exemplar de control T5R este obligată să atribuie mărfurilor descrise în acest document destinaţia declarată.
    Persoana care a semnat exemplarul de control T5R este răspunzătoare în cazul folosirii abuzive de către orice altă persoană a exemplarului respectiv.
    ART. 557
    (1) Exemplarul de control T5R se întocmeşte de către persoana interesată în original şi cel puţin o copie. Fiecare din aceste formulare trebuie să conţină semnătura persoanei interesate, toate datele privind descrierea mărfurilor şi orice alte menţiuni speciale cerute prin reglementările legale referitoare la efectuarea controlului.
    (2) în situaţia în care reglementările care impun efectuarea controlului prevăd necesitatea constituirii unei garanţii, aceasta se depune la biroul care eliberează exemplarul de control T5R, conform modului de determinare prevăzut de aceste reglementări.
    în acest caz, în rubrica 106 a exemplarului de control T5R se menţionează: "Garanţie constituită în cuantum de ...".
    (3) în situaţia în care reglementările care impun efectuarea controlului stabilesc un termen pentru atribuirea unei utilizări şi/sau destinaţii pentru mărfurile în cauză, în rubrica 104 a exemplarului de control T5R se menţionează: "Termen de ... zile pentru realizare".
    (4) în situaţia în care mărfurile circulă sub un regim vamal, exemplarul de control T5R este eliberat de către biroul de unde sunt expediate mărfurile.
    Documentul corespunzător regimului vamal utilizat trebuie să conţină o referire la exemplarul de control T5R eliberat. De asemenea, rubrica 109 a exemplarului de control T5R eliberat trebuie să conţină o referire la documentul corespunzător regimului vamal utilizat.
    (5) în situaţia în care mărfurile nu sunt plasate sub un regim vamal, exemplarul de control T5R se eliberează de către biroul de unde se expediază mărfurile.
    în rubrica 109 a exemplarului de control T5R se menţionează: Mărfuri care nu circulă sub un regim vamal.
    (6) Exemplarul de control T5R este vizat de către biroul prevăzut la alin. (4) şi (5). Această viză apare în rubrica A "Biroul de plecare" şi conţine următoarele:
    a) în cazul exemplarului de control T5R, numele şi ştampila biroului, semnătura persoanei competente, data şi numărul de înregistrare care poate fi pretipărit;
    b) în cazul exemplarului de control T5R bis sau al listei de încărcătură T5R, numărul de înregistrare care apare pe exemplarul de control T5R. Acest număr se aplică fie cu ajutorul unei ştampile care conţine numele biroului, fie de mână; în acest ultim caz se aplică ştampila oficială a biroului respectiv.
    (7) în măsura în care reglementările care impun efectuarea controlului cu privire la utilizarea şi/sau destinaţia mărfurilor nu prevăd altfel, prevederile art. 215 se aplică în mod corespunzător. Biroul prevăzut la alin. (4) şi (5) procedează la controlul expediţiei, completează şi vizează rubrica D "Control la biroul de plecare" ce figurează pe faţa formularului T5R.
    (8) Biroul prevăzut la alin. (4) şi (5) păstrează o copie a fiecărui exemplar de control T5R. Originalele acestor documente se returnează persoanei interesate imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor administrative şi după completarea corespunzătoare a rubricilor A "Biroul de plecare" şi B "Returnat la:" de pe exemplarul de control T5R.
    (9) Prevederile art. 282 se aplică în mod corespunzător.
    ART. 558
    (1) Mărfurile şi originalele exemplarului de control T5R se prezintă la biroul de destinaţie.
    în măsura în care reglementările care impun efectuarea controlului cu privire la utilizarea şi/sau destinaţia mărfurilor nu prevăd altfel, biroul de destinaţie poate permite ca mărfurile să fie livrate direct destinatarului, în condiţiile stabilite de biroul respectiv, în aşa fel încât să poată efectua controlul în momentul sosirii mărfurilor sau după.
    Persoana care prezintă la biroul de destinaţie exemplarul de control T5R şi expediţia la care se referă acest document poate obţine, la cerere, o recipisă completată pe un formular corespunzător modelului din anexa nr. 21. Această recipisă nu poate înlocui exemplarul de control T5R.
    (2) în situaţia în care reglementările impun efectuarea controlului la ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al României:
    a) pentru mărfurile care pleacă pe mare, biroul de destinaţie este biroul vamal în a cărei rază de competenţă se află portul unde sunt încărcate mărfurile pe navă;
    b) pentru mărfurile care pleacă pe calea aerului, biroul de destinaţie este biroul vamal în a cărei rază de competenţă se află aeroportul internaţional, unde mărfurile sunt încărcate pe o aeronavă cu destinaţia către un aeroport din afara teritoriului vamal al României;
    c) pentru mărfuri care pleacă pe orice alt mijloc de transport, biroul de destinaţie este biroul de ieşire prevăzut la art. 466 alin (3).
    (3) Biroul de destinaţie efectuează controlul privind utilizarea şi/sau destinaţia declarată a mărfurilor. Acest birou înregistrează, când este cazul, prin reţinerea unei copii a documentului respectiv, datele de pe exemplarul de control T5R şi rezultatul controlului efectuat.
    (4) Biroul de destinaţie trimite originalul exemplarului de control T5R la adresa indicată în rubrica B "Returnat la:" de pe exemplarul de control T5R imediat după efectuarea tuturor formalităţilor şi a adnotărilor cerute.
    ART. 559
    (1) Prevederile acestui articol se aplică când eliberarea exemplarului de control T5R necesită constituirea unei garanţii potrivit art. 557 alin (2).
    (2) în situaţia în care pentru anumite cantităţi de mărfuri nu s-a atribuit utilizarea şi/sau destinaţia declarată până la expirarea unui interval de timp potrivit art. 557 alin. (3), autoritatea vamală ia măsurile necesare pentru a permite recuperarea, când este cazul, a părţii corespunzătoare din garanţia constituită care corespunde cantităţilor respective.
    Cu toate acestea, la solicitarea persoanei interesate, autoritatea vamală poate să reţină din garanţie o anumită sumă, când acest lucru este posibil. Suma reţinută se obţine prin înmulţirea sumei din garanţia aferentă cantităţii de mărfuri căreia nu i s-a atribuit utilizarea şi/sau destinaţia declarată până la termenul limită, cu coeficientul obţinut prin împărţirea numărului de zile cu care s-a depăşit termenul limită la numărul de zile a termenului limită. Această dispoziţie nu se aplică atunci când persoana interesată poate dovedi că mărfurile respective s-au pierdut în urma unei situaţii de forţă majoră.
    (3) Dacă, în termen de 180 de zile de la data eliberării exemplarului de control T5R sau de la data limită înscrisă în rubrica 104 în textul "Termen de ... zile pentru realizare", de la caz la caz, acest exemplar, adnotat corespunzător de către biroul de destinaţie, nu a fost primit de biroul menţionat în rubrica B a documentului, autoritatea vamală ia măsurile necesare pentru executarea garanţiei de către biroul la care a fost constituită conform art. 557 alin. (2). Această dispoziţie nu se aplică când întârzierea returnării exemplarului de control T5R nu se poate imputa persoanei interesate.
    (4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplică în măsura în care în reglementările care impun efectuarea controlului privind utilizarea şi/sau destinaţia mărfurilor nu este prevăzut altfel, fără a se înlătura aplicarea dispoziţiilor privind datoria vamală.
    ART. 560
    (1) în măsura în care reglementările care impun efectuarea controlului privind destinaţia mărfurilor nu stabilesc altfel, exemplarul de control T5R şi expediţia pe care o însoţeşte pot fi fracţionate înainte de încheierea regimului pentru care acest exemplar a fost eliberat. Expediţiile ce rezultă în urma unei asemenea fracţionări pot fi fracţionate în continuare la rândul lor.
    (2) Biroul la care se efectuează fracţionarea eliberează, conform prevederilor art. 557, un extras al exemplarului de control T5R pentru fiecare parte a expediţiei fracţionate.
    Fiecare extras trebuie să conţină:
    a) în special menţiunile din rubricile 100, 104, 105, 106 şi 107 ale exemplarului de control T5R iniţial;
    în rubrica 106 a fiecărui extras se menţionează: "Extras al exemplarului de control T5R iniţial - numărul de înregistrare, data, biroul emitent: ....."
    b) greutatea netă şi cantitatea netă a mărfurilor la care se referă extrasul;
    c) rubrica B "Returnat la: ......" de pe formularul T5R fracţionat trebuie să conţină menţiunea care figurează în rubrica corespunzătoare a formularului T5R iniţial;
    d) la rubrica J "Controlul utilizării şi/sau destinaţiei" de pe exemplarul de control T5R iniţial se menţionează: "..... numărul de extrase eliberate - copii anexate".
    Exemplarul de control T5R iniţial se trimite fără întârziere la adresa indicată în rubrica B "Returnat la: ....." de pe formularul T5R, însoţit de copiile extraselor eliberate.
    Biroul unde are loc fracţionarea păstrează o copie a exemplarului de control T5R iniţial şi a extraselor. Originalele extraselor exemplarului de control T5R însoţesc fiecare parte a expediţiei fracţionate la birourile de destinaţie corespunzătoare, unde se aplică prevederile art. 558.
    (3) în cazul unei noi fracţionări potrivit alin. (1), prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 561
    (1) Exemplarul de control T5R poate fi eliberat retroactiv, cu condiţia ca:
    a) persoana interesată să nu fie răspunzătoare de faptul că cererea nu a fost înaintată sau documentul nu a fost eliberat în momentul expediţiei mărfurilor sau persoana interesată poate prezenta dovezi că lipsa cererii sau neeliberarea documentului nu se datorează unei încercări de fraudă sau de neglijenţă evidentă din partea sa;
    b) persoana interesată prezintă dovada că exemplarul de control T5R se referă la mărfuri pentru care au fost îndeplinite toate formalităţile;
    c) persoana interesată prezintă documentele solicitate în vederea eliberării exemplarului de control T5R;
    d) să se stabilească, în mod satisfăcător pentru autoritatea vamală, că eliberarea retroactivă a exemplarului de control T5R nu poate duce la obţinerea de beneficii financiare altele decât cele care rezultă din regimul vamal folosit, statutul vamal al mărfurilor şi din utilizarea şi/sau destinaţia acestora.
    în situaţia în care exemplarul de control T5R se emite retroactiv, formularul T5R trebuie să conţină următoarea frază scrisă cu roşu Eliberat retroactiv, iar persoana interesată menţionează identitatea mijlocului de transport cu care au fost expediate mărfurile, data plecării şi, dacă este cazul, data la care au fost prezentate mărfurile la biroul de destinaţie.
    (2) în caz de pierdere a originalului şi a extraselor exemplarului de control T5R biroul emitent poate elibera, la cererea persoanei interesate, duplicate ale acestor documente. Duplicatul trebuie să poarte ştampila biroului şi semnătura funcţionarului competent şi, cu litere roşii de tipar, următoarea menţiune: "DUPLICAT".
    (3) Exemplarul de control T5R eliberat retroactiv şi duplicatele lui pot fi adnotate de către biroul de destinaţie numai dacă acest birou constată că mărfurile la care se referă documentul respectiv au primit utilizarea şi/sau destinaţia declarată conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 562
    (1) Autoritatea vamală poate autoriza orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4) denumit "expeditor agreat" şi care intenţionează să expedieze mărfuri pentru care trebuie eliberat un exemplar de control T5R să nu prezinte la biroul de plecare nici mărfurile şi nici exemplarul de control T5R corespunzător.
    (2) în ceea ce priveşte exemplarul de control T5R folosit de către expeditorii agreaţi, autoritatea vamală poate stabili ca formularele să conţină semne distinctive ca mod de identificare a expeditorilor agreaţi.
    De asemenea, poate autoriza una din următoarele variante de completare a rubricii A "Biroul de plecare" a formularului:
    a) să fie prevăzută în prealabil cu amprenta ştampilei biroului de plecare şi cu semnătura unui funcţionar de la acest birou;
    b) să conţină amprenta ştampilei speciale, aplicată de expeditorul agreat, conform modelului din anexa nr. 11;
    c) să fie preimprimată cu amprenta ştampilei speciale dacă imprimarea se realizează de către o imprimerie agreată în acest scop. Imprimarea poate fi realizată şi prin procedee informatice.
    Autoritatea vamală poate aproba ca expeditorul agreat să nu semneze formularele care conţin amprenta ştampilei speciale prevăzută în anexa nr. 11 aplicată prin procedee informatice. în acest caz, spaţiul rezervat pentru semnătura declarantului din rubrica 110 a formularelor trebuie să conţină următoarea menţiune: Renunţare la semnătură - art. 562 din Regulamentul vamal.
    (3) Exemplarul de control T5R se completează de expeditorul agreat, prin introducerea datelor prevăzute. în plus, la rubrica A "Biroul de plecare" se menţionează data la care mărfurile au fost expediate şi numărul alocat declaraţiei vamale şi la rubrica D "Control efectuat de biroul de plecare" a exemplarului de control T5R, se menţionează: Procedură simplificată - art. 562 Regulamentul vamal şi, dacă este cazul, termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie, măsurile de identificare aplicate şi referirile la documentul de expediţie.
    Acest exemplar, completat corespunzător şi, dacă este cazul, semnat de expeditorul agreat, se consideră ca fiind eliberat de biroul ce figurează pe amprenta prevăzută la alin. (2) paragraful 2.
    După expedierea mărfurilor, expeditorul agreat trebuie să trimită fără întârziere la biroul de plecare o copie a exemplarului de control T5R, însoţit de documentele pe baza cărora a fost întocmit exemplarul de control T5R.
    (4) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă numai persoanelor care efectuează frecvent expediţii de mărfuri, ale căror evidenţe permit autorităţii vamale să le verifice operaţiunile şi care nu au comis abateri grave sau repetate de la reglementările vamale.
    în mod special, în autorizaţie se specifică:
    a) biroul sau birourile abilitate să funcţioneze ca birouri de plecare pentru expediţii;
    b) termenul şi procedura prin care expeditorul agreat trebuie să informeze biroul de plecare cu privire la expediţiile pe care le efectuează, astfel încât biroul să poată efectua orice fel de control, inclusiv controlul înainte de plecarea mărfurilor când este prevăzut de reglementările în vigoare;
    c) termenul în care mărfurile trebuie să fie prezentate la biroul de destinaţie; acest termen se stabileşte fie în funcţie de condiţiile de transport, fie potrivit reglementărilor în vigoare;
    d) măsurile care trebuie să fie luate pentru identificarea mărfurilor şi care pot include, când este cazul, folosirea de sigilii speciale aprobate de autoritatea vamală şi aplicate de către expeditorul agreat;
    e) modul de constituire a garanţiilor când acestea sunt necesare pentru eliberarea exemplarului de control T5R.
    (5) Expeditorul agreat trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în condiţii de securitate a ştampilei speciale sau a formularelor care conţin amprenta ştampilei biroului de plecare sau amprenta ştampilei speciale.
    Expeditorul agreat suportă toate consecinţele, în special consecinţele financiare, ale erorilor, omisiunilor sau altor greşeli de pe exemplarele de control T5R pe care le întocmeşte sau care apar în derularea procedurilor care îi revin potrivit autorizaţiei prevăzute la alin. (1).
    în cazul folosirii abuzive de către orice persoană a exemplarelor de control T5R prevăzute în avans cu amprenta ştampilei biroului de plecare sau cu amprenta ştampilei speciale, expeditorul agreat este pasibil, în afara sancţiunilor legale, de plata drepturilor şi a altor sume care nu au fost achitate, precum şi de restituirea avantajelor financiare care au fost obţinute în mod abuziv ca urmare a acestei folosiri, dacă nu poate dovedi autorităţii vamale de la care a primit autorizaţia că a luat măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în siguranţă a ştampilei speciale sau a formularelor ce conţin amprenta ştampilei biroului de plecare sau amprenta ştampilei speciale.

    PARTEA VI
    ALTE DISPOZIŢII

    CAP. 1
    Comisionari în vamă

    ART. 563
    Comisionar în vamă este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, în numele şi pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane, prezintă mărfurile şi efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea şi alte formalităţi prevăzute în reglementările vamale, precum şi plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import şi de export.
    ART. 564
    Comisionarul în vamă stabileşte raporturi juridice directe cu autoritatea vamală pentru ansamblul operaţiunilor pe care le efectuează potrivit art. 563 şi răspunde de respectarea reglementărilor vamale.
    ART. 565
    Comisionarul în vamă poate să-şi exercite atribuţiile numai după obţinerea autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională a Vămilor.
    ART. 566
    Autorizaţia de comisionar în vamă se eliberează numai dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are incluse în obiectul de activitate operaţiunile prevăzute la art. 563;
    b) deţine echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni;
    c) dispune de personal care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale;
    d) deţine spaţiu de birou şi are asigurată birotica necesară desfăşurării activităţii;
    e) este dotat cu echipamente informatice şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informatic vamal; această condiţie nu este obligatorie în cazul în care biroul vamal pe lângă care se solicită autorizarea nu este informatizat;
    f) nu are în denumirea societăţii expresii similare cu cele ale autorităţii vamale;
    g) nu are debite pe lângă biroul vamal pentru care solicită autorizarea;
    h) nu a săvârşit încălcări grave sau repetate ale reglementărilor vamale sau fiscale;
    i) deţine unul sau mai multe spaţii de depozitare, situate în zona de supraveghere a fiecărui biroul vamal pentru care se solicită autorizarea - care să îndeplinească condiţiile necesare păstrării mărfurilor aflate sub supraveghere vamală; condiţia trebuie respectată numai în cazul în care se solicită autorizarea în calitate de comisionar în vamă pe lângă unul sau mai multe birouri vamale situate în interiorul ţării, precum şi pentru birourile vamale situate la frontieră atunci când activitatea urmează să fie deservită prin intermediul unui punct vamal.
    în cazul în care se solicită autorizarea pe lângă un birou vamal de frontieră care funcţionează într-un oraş reşedinţă de judeţ, condiţia privind deţinerea spaţiului/spaţiilor de depozitare şi a condiţiilor pe care acestea trebuie să le îndeplinească în vederea exercitării supravegherii vamale este obligatorie.
    ART. 567
    (1) în situaţia în care spaţiul de depozitare deţinut de comisionarul în vamă este utilizat pentru stocarea în comun a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală şi a celor care nu sunt supuse supravegherii vamale, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să facă posibilă exercitarea supravegherii vamale a mărfurilor ce fac obiectul acesteia;
    b) să fie astfel organizat încât mărfurile depozitate să poată fi identificate pentru evidenţierea celor aflate sub supraveghere vamală de cealaltă categorie, prin utilizarea diferitelor metode alternative, cum ar fi delimitarea prin mijloace specifice: indicatoarele, stocarea pe partide separate de marfă, organizarea unei evidenţe proprii care să permită controlul mărfurilor aflate sub supraveghere vamală şi altele asemenea.
    (2) în cazul în care stocarea are ca efect imposibilitatea identificării de către biroul vamal a mărfurilor supuse supravegherii vamale faţă de cele ce nu fac obiectul acesteia, stocarea în comun este permisă numai în cazul mărfurilor echivalente care sunt mărfuri încadrate la acelaşi cod tarifar din N.C., cu aceeaşi calitate comercială şi având aceleaşi caracteristici tehnice.
    (3) Este interzisă compensarea prin echivalenţă între mărfurile ce pot fi distinse unele de altele.
    ART. 568
    Comisionarul în vamă poate declara mărfuri în vederea efectuării formalităţilor vamale sau desfăşura activităţi legate de acestea, prin utilizarea sistemului informatic vamal, numai după obţinerea autorizaţiei de acces la sistemul informatic.
    ART. 569
    (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de comisionar în vamă se depune la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere care cuprinde următoarele date:
    a) denumirea persoanei juridice şi sediul social al acesteia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;
    b) codul unic de înregistrare;
    c) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal persoana juridică: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
    d) numele şi prenumele personalului propriu care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale, pe lângă biroul sau birourile vamale pe lângă care se solicită autorizarea;
    e) numerele de cont bancar şi băncile la care acestea sunt deschise;
    f) denumirea biroului vamal pe lângă care se solicită autorizaţia de funcţionare în calitate de comisionar în vamă;
    g) perioada pentru care se solicită autorizarea;
    h) indicarea adresei pentru spaţiul de birou ce va fi folosit în desfăşurarea activităţii de comisionar în vamă la biroul vamal pe lângă care se solicită autorizarea;
    i) indicarea adresei pentru spaţiul de depozitare aflat în raza de supraveghere a biroului vamal pe lângă care se solicită autorizarea.
    (2) Informaţiile furnizate prin cererea de autorizare trebuie să fie susţinute de următoarele acte:
    a) certificatul de înmatriculare, conţinând codul unic de înregistrare, în copie;
    b) certificatul de cazier fiscal, în copie;
    c) statutul, contractul de societate sau actul constitutiv al persoanei juridice, precum şi actele adiţionale la acestea care privesc schimbările ulterioare referitoare la persoanele care angajează oficial persoana juridică, sediul social, introducerea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 563, durata de funcţionare a societăţii, în copie; actele adiţionale sunt însoţite de certificatele de înscriere menţiuni şi rezoluţiile corespunzătoare emise de Oficiul Registrului Comerţului, în copie;
    d) documentele de identitate ale persoanelor care angajează legal persoana juridică, în copie, precum şi certificatele de cazier judiciar aferente, în original;
    e) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale pe lângă biroul vamal la care se solicită autorizarea, în original;
    f) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de deţinere asupra spaţiului de depozitare, în copie;
    g) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de deţinere asupra spaţiului de birou, în copie;
    h) actul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de deţinere asupra echipamentelor pe care le deţine, necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, în copie, precum şi datele de identificare ale personalului specializat pentru utilizarea acestor echipamente, sub forma unei declaraţii pe propria răspundere;
    i) extrasul din evidenţa contabilă cu mijloacele fixe, categoria echipamente de calcul, necesare utilizării sistemului informatic, în copie.
    ART. 570
    (1) în cazul în care cererea şi documentele depuse în vederea autorizării pot fi acceptate, Autoritatea Naţională a Vămilor solicită biroului vamal avut în vedere prin cererea de autorizare, transmiterea unui raport privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 566 lit. b) - e), g) şi i).
    (2) Verificarea se face de biroul vamal.
    (3) în situaţia în care condiţiile prevăzute la art. 566 lit. b) - e), g) şi i) sunt îndeplinite, biroul vamal transmite Autorităţii Naţionale a Vămilor un raport al cărui model este stabilit în anexa nr. 44.
    (4) Raportul se transmite la Autoritatea Naţională a Vămilor în termen de 3 zile de la data primirii cererii de raport.
    ART. 571
    Dacă se constată că toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizaţia de comisionar în vamă se acordă în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete şi a actelor prevăzute la art. 569.
    ART. 572
    (1) Autorizaţia de comisionar în vamă se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare decât durata de funcţionare a societăţii comerciale.
    (2) Autorizaţia este valabilă pentru unul sau mai multe birouri vamale, în funcţie de solicitarea persoanei juridice şi dacă sunt îndeplinite condiţiile de autorizare pentru fiecare dintre aceste birouri vamale.
    ART. 573
    (1) La eliberarea autorizaţiei de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid pentru persoane fizice, se cere îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare autorizării în calitate de comisionar în vamă, cu excepţia celor privitoare la conectarea la sistemul informatic vamal; excepţia nu se aplică în cazul în care trimiterile poştale sunt destinate persoanelor juridice.
    (2) La dosarul depus în vederea autorizării în calitate de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid, în plus faţă de documentele prevăzute la art. 569 alin. (2) se prezintă certificatul-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală, eliberată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare şi a Deciziei nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003.
    ART. 574
    Titularul autorizaţiei de comisionar în vamă poate solicita extinderea autorizaţiei iniţiale în ceea ce priveşte durata de valabilitate a acesteia sau a numărului de birouri vamale pentru care s-a eliberat iniţial autorizaţia. în acest din urmă caz este obligatorie îndeplinirea în mod similar a condiţiilor prevăzute la art. 566 lit. b), c), d), e), g), h) şi i) pe lângă acest birou vamal.
    ART. 575
    (1) Extinderea autorizaţiei de comisionar în vamă pe lângă alt birou vamal, decât cel pentru care s-a eliberat iniţial autorizaţia, se face pe baza unei cereri adresate Autorităţii Naţionale a Vămilor care cuprinde:
    a) denumirea biroului vamal pe lângă care se solicită extinderea;
    b) perioada pentru care se solicită extinderea autorizaţiei;
    c) indicarea adresei pentru spaţiul de birou ce va fi folosit în desfăşurarea activităţii de comisionar în vamă la biroul vamal pe lângă care se solicită extinderea autorizaţiei;
    d) indicarea adresei pentru spaţiul de depozitare aflat în raza de supraveghere a biroului vamal pe lângă care solicită extinderea autorizaţiei;
    e) numele şi prenumele personalului propriu care urmează să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale, pe lângă biroul sau birourile vamale pe lângă care solicită extinderea.
    (2) Informaţiile furnizate prin cererea de extindere trebuie să fie susţinute de actele prevăzute la art. 569 alin. (2) lit. b), e), f), g), h) şi i).
    (3) în cazul în care cererea şi documentele depuse în vederea extinderii autorizaţiei pot fi acceptate, Autoritatea Naţională a Vămilor solicită biroului vamal avut în vedere prin cererea de extindere, transmiterea unui raport, potrivit prevederilor art. 570.
    (4) Extinderea autorizaţiei de comisionar în vamă se acordă pentru perioada solicitată, dar care nu poate fi mai mare decât durata de funcţionare a persoanei juridice; perioada de extindere nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei emise înainte de prima solicitare de extindere.
    ART. 576
    Extinderea autorizaţiei de comisionar în vamă se eliberează de Autoritatea Naţională a Vămilor, dacă se constată că toate condiţiile sunt îndeplinite, în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii complete şi a actelor însoţitoare.
    ART. 577
    (1) în cazul în care Autoritatea Naţională a Vămilor consideră că autorizaţia de comisionar în vamă sau extinderea autorizaţiei nu poate fi acordată va comunica aceasta solicitantului, indicând şi motivele acestei decizii, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (2) Solicitantul poate ataca decizia la instanţa de contencios administrativ competentă.
    ART. 578
    (1) în exercitarea activităţii, comisionarul în vamă are următoarele obligaţii:
    a) să respecte programul de lucru al biroului vamal pe lângă care funcţionează;
    b) să prezinte biroului vamal o împuternicire pentru salariaţii abilitaţi să exercite activităţi legate de îndeplinirea formalităţilor vamale şi să retragă împuternicirea atunci când persoanele respective nu mai realizează această activitate;
    c) să manipuleze, să dezambaleze mărfurile la cererea autorităţilor vamale şi să le reambaleze fără să provoace deprecierea lor;
    d) să asigure completarea corectă a documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare şi să efectueze cu exactitate calculul sumelor cuvenite bugetului de stat;
    e) să constituie la biroul vamal o garanţie care să acopere cuantumul drepturilor de import şi de export corespunzătoare mărfurilor supuse vămuirii şi aflate în depozitele sau în gestiunea proprie;
    f) să asigure depunerea declaraţiei vamale la biroul vamal pe lângă care îşi desfăşoară activitatea, prin procedee informatice, în structura utilizată de sistemul informatic integrat al activităţii vamale;
    g) să asigure depozitarea şi conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate în vederea confiscării de către organele de cercetare penală şi de către autoritatea vamală;
    h) să asigure integritatea mărfurilor depozitate în spaţii de depozitare proprii;
    i) să plătească la birourile vamale cuantumul drepturilor cuvenite bugetului de stat, prevăzute în normele legale, în cazul în care această plată nu s-a efectuat direct de către titularul operaţiunii;
    j) să comunice imediat Autorităţii Naţionale a Vămilor şi biroului vamal pe lângă care funcţionează schimbarea sediului social, a persoanelor care reprezintă persoana juridică, a spaţiului de birou, ori a spaţiului de depozitare şi orice altă modificare în ceea ce priveşte activitatea de comisionar în vamă;
    k) să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate în mod identic cu evidenţa biroului vamal pe lângă care funcţionează; registrele de evidenţă pe care le utilizează se certifică de şeful biroului vamal pe lângă care funcţionează;
    l) să păstreze timp de 5 ani toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate;
    m) să păstreze secretul operaţiunilor vamale, comerciale şi financiare şi al datelor şi informaţiilor obţinute, care nu sunt destinate publicităţii;
    n) să informeze conducerea biroului vamal pe lângă care funcţionează cu privire la orice încălcare a reglementărilor vamale de care ia cunoştinţă;
    o) să prezinte autorităţii vamale, ori de câte ori aceasta solicită, orice informaţie privind operaţiunile derulate;
    p) să elibereze titularilor operaţiunilor o factură în care să apară data şi felul prestaţiei, precum şi preţul achitat.
    (2) în cazul în care modificările aduse la cunoştinţa Autorităţii Naţionale a Vămilor se referă la condiţiile ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de comisionar în vamă sau la extinderea acesteia, Autoritatea Naţională a Vămilor solicită biroului vamal în cauză o reverificare a tuturor condiţiilor şi transmiterea raportului de verificare, potrivit prevederilor de la art. 570.
    ART. 579
    Comisionarul în vamă răspunde în solidar cu titularul operaţiunii de vămuire pentru diferenţele în minus constatate la controlul ulterior, precum şi pentru penalităţile rezultate din aceste operaţiuni.
    ART. 580
    (1) Autorizaţia de comisionar în vamă poate fi suspendată, motivat, de către Autoritatea Naţională a Vămilor pe o perioadă de până la 6 luni dacă titularul autorizaţiei nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 578 sau săvârşeşte abateri repetate de la reglementările vamale.
    (2) Biroul vamal pe lângă care persoana juridică este autorizată în calitate de comisionar în vamă, direcţia regională vamală în subordinea căreia se găseşte biroul vamal pe lângă care este autorizat comisionarul în vamă, direcţiile de specialitate şi serviciile independente din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt obligate să informeze conducerea Autorităţii Naţionale a Vămilor imediat ce iau la cunoştinţă despre săvârşirea unei situaţii care conduce la suspendarea autorizaţiei de comisionar în vamă.
    (3) Suspendarea autorizaţiei de comisionar în vamă îşi produce efecte din momentul primirii comunicării deciziei de suspendare de către comisionarul în vamă şi de biroul vamal.
    ART. 581
    (1) Autorizaţia de comisionar în vamă poate fi anulată de către Autoritatea Naţională a Vămilor în următoarele cazuri:
    a) când una dintre condiţiile ce au stat la baza autorizării nu mai este îndeplinită;
    b) când se dovedeşte că autorizaţia a fost acordată în urma furnizării unor informaţii inexacte, cu care solicitantul era la curent sau trebuia să fie în mod normal la curent, şi pe care autoritatea vamală nu a avut posibilitatea să le constate;
    c) când se constată săvârşirea unei abateri grave de la reglementările vamale;
    d) când comisionarul în vamă îşi încetează activitatea sau nu îşi execută atribuţiile pe o perioadă de un an calendaristic;
    e) când comisionarul în vamă are debite faţă de autoritatea vamală şi refuză să le achite;
    f) când comisionarul în vamă nu respectă regulile de funcţionare şi de securitate impuse de sistemul informatic utilizat în activitatea de vămuire a mărfurilor.
    (2) Autorizaţia de comisionar în vamă care desfăşoară activităţi de curierat rapid, poate fi anulată de Autoritatea Naţională a Vămilor şi în situaţia în care, în aplicarea art. 59 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, se ia măsura retragerii licenţei individuale sau a autorizaţiei generale pentru servicii poştale.
    (3) Biroul vamal pe lângă care persoana juridică este autorizată în calitate de comisionar în vamă, direcţia regională vamală în subordinea căruia se găseşte biroul vamal pe lângă care este autorizat comisionarul în vamă, direcţiile de specialitate şi serviciile independente din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt obligate să informeze conducerea instituţiei imediat ce iau la cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte care conduce la anularea autorizaţiei de comisionar în vamă.
    (4) Anularea autorizaţiei de comisionar în vamă îşi produce efecte din momentul primirii comunicării deciziei de anulare de către comisionarul în vamă şi de biroul vamal.
    ART. 582
    Decizia de anulare a autorizaţiei de comisionar în vamă şi decizia de suspendare a acesteia pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ competentă.
    ART. 583
    Comisionarii în vamă au dreptul de a participa la reuniunile şi dezbaterile pe probleme privind activitatea vamală, organizate de autoritatea vamală.

    CAP. 2
    Supravegherea vamală

    ART. 584
    Supravegherea vamală se realizează prin:
    a) ţinerea operativă a evidenţei mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, prin înscrierea lor în registre, documente sau prin evidenţe informatizate;
    b) aplicarea de marcaje, sigilii sau alte mijloace de identificare la mărfurile, mijloacele de transport supuse regimului vamal, precum şi la accesul în spaţiile în care acestea se găsesc;
    c) efectuarea de verificări selective, inopinate la mijloacele de transport încărcate cu mărfuri care nu au fost controlate sau cărora nu li s-a acordat un regim vamal;
    d) stabilirea de posturi permanente sau temporare, fixe sau mobile, la locul de acces al persoanelor în porturi şi aeroporturi, la scara navelor şi aeronavelor, în depozite sau în alte locuri unde se află mărfuri supuse controlului vamal, precum şi pe căile de comunicaţii;
    e) efectuarea, în cazuri de indicii de fraudă vamală, de verificări la mărfuri în anumite perioade sau pentru unele categorii în vederea stabilirii şi sancţionării abaterilor de la reglementările vamale;
    f) utilizarea procedurilor de analiză de risc;
    g) utilizarea alertelor şi consemnelor vamale;
    h) orice altă acţiune a autorităţii vamale pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale.
    ART. 585
    în porturile şi zonele libere sau antrepozitele libere, supravegherea vamală se efectuează în mod specific şi prin:
    a) asigurarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor în care se efectuează activităţi specifice porturilor şi zonelor libere, precum şi a antrepozitelor libere;
    b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor şi bunurilor în porturile şi zonele libere sau antrepozitele libere;
    c) alte măsuri proprii unor porturi şi zone libere, sau antrepozite libere, prevăzute în actele normative de înfiinţare şi funcţionare a acestora.
    ART. 586
    (1) Condiţiile materiale necesare desfăşurării supravegherii vamale prevăzute pentru porturile şi zonele libere se stabilesc de administraţia acestora, de comun acord cu autoritatea vamală.
    (2) Administraţia zonelor şi porturilor libere are obligaţia să notifice în scris, în prealabil, biroului vamal transporturile de mărfuri şi bunuri restricţionate legal care se efectuează în şi din porturile şi zonele libere.
    ART. 587
    La nivelul biroului vamal, supravegherea vamală se organizează de şeful biroului vamal, pe baza unui plan de supraveghere vamală, în funcţie de specificul şi cerinţele activităţii, respectiv volumul de activitate, locaţia acestuia, suprafeţele şi condiţiile asigurate pentru depozitare, controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi de alte cerinţe identificate.
    ART. 588
    (1) Biroul vamal care funcţionează în porturi exercită supravegherea în incinta şi în rada acestora asupra ambarcaţiunilor, pontoanelor, precum şi asupra bunurilor aparţinând persoanelor care intră, ies sau îşi desfăşoară activitatea în porturi.
    (2) Biroul vamal de frontieră care funcţionează în punctele rutiere şi în staţiile de cale ferată exercită supravegherea vamală în incinta acestora. Pe calea ferată supravegherea vamală se realizează şi în timpul efectuării controlului vamal în trenurile de călători.
    (3) Biroul vamal din interiorul ţării, care funcţionează în staţiile de cale ferată, în oficii poştale sau în incinte proprii, îşi exercită atribuţiile de supraveghere vamală în aceste locuri, precum şi în alte locuri unde autoritatea vamală se deplasează în vederea executării controlului vamal.

    CAP. 3
    Supravegherea şi controlul vamal exercitate de către compartimentele de supraveghere şi control vamal

    ART. 589
    în scopul prevenirii şi combaterii fraudelor în domeniul vamal, în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al direcţiilor regionale vamale sunt organizate compartimente specializate cu sarcini de supraveghere şi control vamal.
    ART. 590
    Autoritatea vamală abilitată la nivel central şi teritorial îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) exercită prin mijloace şi procedee specifice supravegherea vamală a persoanelor, precum şi a mărfurilor care sunt supuse controlului vamal pe întregul teritoriul vamal al României;
    b) constată diferenţele de drepturi de import sau de export şi ia măsuri pentru încasarea acestora inclusiv majorările de întârziere aferente, rezultate ca urmare a acţiunilor proprii întreprinse;
    c) constată şi sancţionează nerespectarea reglementărilor în domeniul vamal;
    d) constată şi dispun, în condiţiile legii, reţinerea în vederea confiscării a mărfurilor care fac obiectul încălcării reglementărilor vamale, ca urmare a acţiunilor proprii întreprinse;
    e) previn şi combat prin mijloace specifice traficul ilicit de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive, produse şi droguri, precursori, produse şi substanţe toxice, obiecte de patrimoniu, metale şi pietre preţioase, precum şi orice trafic ilegal de bunuri.
    ART. 591
    Pe întregul teritoriu naţional, autoritatea vamală abilitată are, în condiţiile legii, următoarele drepturi:
    a) de a opri orice mijloace de transport, utilizând semnale formale specifice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006;
    b) de a verifica documentele mijlocului de transport, precum şi cele care arată provenienţa şi regimul vamal al bunurilor, inclusiv documentele de transport internaţional;
    c) de a controla mijlocul de transport, aplicând sigilii vamale asupra compartimentului de marfă atunci când este cazul;
    d) de a controla clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective, unde se găsesc sau ar putea să se găsească mărfuri supuse controlului vamal.
    ART. 592
    în zona specială de supraveghere vamală, autoritatea vamală este abilitată să controleze magazinele, punctele de desfacere, care comercializează mărfuri, în vederea identificării statutului vamal al mărfurilor.
    ART. 593
    în zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală abilitată legitimează persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.
    ART. 594
    (1) La semnalul autorităţii vamale abilitate conducătorul mijlocului de transport este obligat să oprească şi să creeze condiţiile necesare verificării acestuia.
    (2) Nesupunerea la semnal determină luarea tuturor măsurilor necesare pentru oprirea mijlocului de transport, inclusiv solicitarea ajutorului organelor poliţiei de frontieră sau, după caz, al organelor de poliţie.
    (3) în cazul în care nu se poate realiza controlul mijlocului de transport în locul unde a fost oprit, se procedează la însoţirea acestuia până la cel mai apropiat birou vamal, în vederea realizării controlului.
    ART. 595
    Personalul vamal anume desemnat poate:
    a) opri şi controla mijloacele de transport aflate în trafic;
    b) verifica, în condiţiile legii, clădirile, depozitele, sediile sau alte obiective unde se găsesc sau ar putea să se găsească bunuri supuse vămuirii, aflate în zone izolate sau despre care există informaţii că prezintă pericole;
    c) efectua controale pe timp de noapte;
    d) participa la controale stabilite în urma analizei de risc ca fiind potenţial periculoase.
    ART. 596
    Dotarea, păstrarea, distribuirea şi portul armamentului şi a mijloacelor individuale de autoapărare se stabilesc de Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv atribuţiile ce revin personalului pe nivele şi grade de competenţă privind drepturile şi obligaţiile referitoare la acestea, în condiţiile stabilite de prevederile legale privind regimul armelor şi muniţiilor, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acestora.
    ART. 597
    (1) Pregătirea personalului propriu pentru deţinerea şi utilizarea armamentului şi mijloacelor individuale de autoapărare, se va efectua prin intermediul instituţiilor specializate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care pregătesc personal militar şi care prin lege au dreptul să deţină şi să folosească armament, pe baza acordului între instituţii.
    (2) Răspunderea pentru asimilarea cunoştinţelor şi aplicarea corespunzătoare a acestora revine personalului vamal stabilit conform art. 27 alin. (1) din Codul vamal, care vor fi testaţi în conformitate cu reglementările legale privind regimul armelor şi muniţiilor, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acestora, anterior încredinţării armamentului şi echipamentelor respective.
    ART. 598
    (1) în afara birourilor vamale pot fi create posturi fixe sau mobile pentru realizarea supravegherii şi controlului vamal în trafic de către echipele mobile aparţinând autorităţii vamale.
    (2) Autovehiculele de serviciu utilizate de echipele mobile pentru supravegherea şi controlul vamal în trafic, vor fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare luminoasă şi sonoră şi vor avea inscripţionate vizibil "VAMA/CUSTOMS" pe capotă şi portbagaj iar pe portiere sigla Autorităţii Naţionale a Vămilor.
    Aceste autovehicule pot avea instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile destinate atenţionării participanţilor la trafic.
    (3) Mijloacele speciale de avertizare luminoasă şi sonoră se certifică sau se omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii.
    (4) Pentru siguranţa derulării acţiunilor de supraveghere şi control vamal în trafic, locurile în care sunt instalate posturi fixe sau mobile, vor fi semnalizate şi marcate corespunzător cu indicatoare de avertizare şi conuri de dirijare iar pe timpul nopţii vor fi dotate suplimentar cu dispozitive de semnalizare cu lumină intermitentă de culoare galbenă.
    (5) Oprirea autovehiculelor în vederea efectuării controlului de către echipele mobile, se efectuează folosind semnalele specifice în conformitate cu normele legale prevăzute pentru circulaţia pe drumurile publice.
    (6) Personalul vamal care prin atribuţiile de serviciu execută misiuni de supraveghere şi control vamal în trafic este obligat să poarte echipamentul special din dotare, care are inscripţionat pe spate VAMA/CUSTOMS şi pe mâneca braţului stâng sigla Autorităţii Naţionale a Vămilor. Pentru identificare se va purta pe partea stângă a pieptului ecusonul cu numărul personal.
    ART. 599
    (1) Pe întregul teritoriu naţional, mijloacele de transport aflate în tranzit pot fi însoţite de autoritatea vamală abilitată între două birouri vamale, în cazul în care există suspiciunea descărcării frauduloase.
    (2) Acţiunea de însoţire poate fi realizată şi la iniţiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau a reprezentantului acestuia cu aprobarea autorităţii vamale abilitate.
    (3) în situaţia în care însoţirea se realizează din iniţiativa transportatorului, destinatarului mărfii sau reprezentantului acestuia, cheltuielile privind deplasarea reprezentantului autorităţii vamale abilitate sunt suportate de titularul operaţiunii de tranzit.
    (4) Metodologia de însoţire şi modalitatea de calcul al cheltuielilor de deplasare se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    ART. 600


de la art 600 la anexa 9 inclusiv
Mr.
Mr.
Mr.