închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 4 octombrie 2021pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 4 octombrie 2021pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT    
GUVERNUL ROMaNIEI

Publicat in  MONITORUL OFICIaL nr. 951 din 5 octombrie 2021

Tinand cont de evolutiile in piata fortei de munca si in relatiile angajator - angajat si avand in vedere necesitatea imbunatatirii gradului de protectie a salariatilor, care sa asigure crearea conditiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenta loiala, concomitent cu asigurarea nivelului de protectie al salariatilor,
avand in vedere faptul ca pe piata muncii, in contextul evolutiei economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de "munca la gri" care consta nu doar in disimularea unui contract individual de munca cu norma intreaga intr-un contract individual de munca cu timp partial, ci si in acordarea in fapt de catre angajator a unui salariu mai mare decat cel evidentiat in documentele financiar-contabile, asa-numitul "salariu in plic", suma fiscalizata fiind mai mica decat cea efectiv primita de catre salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscala, ci si afectarea salariatului in ceea ce priveste drepturile aferente contributiilor sociale care sunt platite la o baza de calcul inferioara celei reale,
se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de "munca la gri" in sensul definirii acesteia ca notiune juridica de "munca subdeclarata" si, totodata, al sanctionarii practicarii acestui fenomen in scopul de a-l descuraja.
Avand in vedere existenta unei situatii socioeconomice dificile generata de pandemie ce s-a resimtit profund atat de catre angajatori, cat si de catre salariati, mecanismul juridic reglementat in prezent in Codul muncii referitor la neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale este unul complex si anevoios ce implica promovarea unor procese in justitie, astfel ca se impune crearea unei reglementari de natura a asigura protectia sociala a salariatilor in concordanta cu principiile ce guverneaza raporturile de munca.
Tinand cont de dificultatile economice care afecteaza numerosi operatori economici, se propune extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere platite de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de munca prin crearea posibilitatii compensarii muncii suplimentare cu timp liber corespunzator intr-o perioada mai mare de timp si asigurarea desfasurarii activitatii angajatorilor in bune conditii.
Totodata, se au in vedere atat aducerea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor corecte corespunzatoare salariului platit in mod real salariatului, cat si protectia acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat in functie de contributiile platite de-a lungul activitatii desfaturate la diferiti angajatori.
Sanctionarea unui asemenea comportament al angajatorilor este necesar a fi reglementat urgent pentru a descuraja asemenea practici generatoare de evaziune fiscala si de nerespectare a drepturilor salariatilor care sunt privati de stabilirea si virarea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.
In considerarea faptului ca elementele de mai sus se constituie intr-o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

articolul I

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15^1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c).
2. Dupa articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu urmatorul cuprins:

articolul 15^2

In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit ti evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale.
3. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

articolul 122
(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
4. La articolul 260, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

articolul 260
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:
5. La articolul 260 alineatul (1), litera e^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e^3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;
6. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e^4) se introduce o noua litera, litera e^5), cu urmatorul cuprins:
e^5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;
7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

articolul II

Prevederile de la art. I pct. 5-7 intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CITU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Dan Vilceanu
Bucuretti, 4 octombrie 2021.
Nr. 117.
-----