închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Hotararea de Guvern nr. 667/18.05.2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructuri
                     HOTARARE  Nr. 667/2022 din 18 mai 2022
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din 23 mai 2022

    Avand în vedere prevederile Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01) si prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna în aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat si ale Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2.240 final,
    în temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Scopul prezentei hotarari îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea întreprinderilor afectate de criza, prin atenuarea efectelor economice generate de conflictul armat din Ucraina.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza schemei de ajutor de stat prevazute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor Comunicarii Comisiei privind Cadrul temporar de criza pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01).
    (3) Ajutoarele de stat din schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) se acorda numai dupa obtinerea deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.
    (4) Se desemneaza ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., iar ca furnizor Ministerul Finantelor.
    (5) Ajutorul de stat se acorda pentru combustibilul utilizat pentru alimentarea motoarelor în:
    a) transportul rutier de marfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;
    b) transportul rutier de marfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata ce depaseste 3,5 tone, dar nu mai mult de 7,5 tone;
    c) transportul rutier de marfuri national si international contra cost, cu ajutorul unor autovehicule sau combinatii de vehicule destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata ce depaseste 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone;
    d) transportul de persoane, regulat si ocazional, inclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 si (CE) nr. 595/2009 si de abrogare a Directivei 2007/46/CE.
    ART. 2
    în sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:
    a) transport rutier de marfuri în cont propriu - transportul rutier de marfuri prevazut la art. 3 pct. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) transport rutier de marfuri contra cost - transportul rutier de marfuri prevazut la art. 3 pct. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) greutate bruta maxima autorizata - masa totala maxima autorizata definita la art. 3 pct. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv masa totala maxima a unui vehicul rutier, astfel cum este declarata de constructorul acestuia;
    d) transport public de persoane - transportul rutier de persoane, astfel cum este definit la art. 3 pct. 45 - 48 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) transport regulat de persoane - serviciile regulate prevazute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) transport ocazional de persoane - serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) card de gestiune a alimentarilor cu combustibil, respectiv inel emitator/receptor - dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de catre operatorul economic si care este valabil doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta.
    ART. 3
    (1) Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 iulie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispozitiilor de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil emise pana la data de 31 decembrie 2022 de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., denumita în continuare A.R.R.
    (2) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 300 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:
    a) credite de angajament în vederea emiterii angajamentelor legale aferente deciziilor centralizatoare de compensare a cresterii pretului la combustibil, pentru perioada 2022 - 31 iulie 2023;
    b) credite bugetare în vederea platii ajutorului de stat acordat în baza deciziilor centralizatoare de compensare a cresterii pretului la combustibil, pentru perioada 2022 - 31 iulie 2023.
    (3) Schema de ajutor de stat se finanteaza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru "Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii" din cadrul bugetului Ministerului Finantelor - Actiuni generale.
    (4) Numarul total estimat al operatorilor economici care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 3.000.
    (5) Masura instituita potrivit prevederilor prezentei hotarari se acorda pentru combustibilul achizitionat începand cu 30 de zile anterioare publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului act normativ.
    ART. 4
    (1) Ajutorul de stat se acorda sub forma de grant si nu depaseste echivalentul în lei a 400.000 de euro per întreprindere. Toate valorile utilizate sunt în valoare bruta, înainte de deducerea taxelor si impozitelor.
    (2) Echivalentul în euro al valorii ajutorului de stat acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a cresterii pretului la combustibil.

    CAPITOLUL II
    Conditii de eligibilitate

    ART. 5
    (1) Sunt eligibili pentru compensarea cresterii pretului la combustibil operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a cresterii pretului la combustibil urmatoarele conditii:
    a) detin licenta comunitara eliberata în Romania sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) detin cel putin un vehicul eligibil;
    c) nu sunt declarati inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu se afla în inactivitate temporara, înscrisa în registrul comertului, potrivit legii, în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania;
    d) nu beneficiaza de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile, cu exceptia celor care efectueaza transport public local de persoane, în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania;
    e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    f) alimenteaza vehiculele eligibile dupa cum urmeaza:
    (i) de la statiile de distributie ale operatorilor economici înregistrati potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în calitate de comercianti en détail de produse energetice, utilizand un card de gestiune a alimentarilor sau un inel emitator/receptor;
    (ii) din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie, în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania. Operatorii economici trebuie sa tina în format electronic evidenta intrarilor/iesirilor de combustibil aferente fiecarui rezervor propriu, din care sa rezulte cantitatile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a cresterii pretului pentru combustibil, sa detina pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sa fie dotate cu dispersoare electronice pentru distributie. Prin dispersor electronic pentru distributie se întelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic si are cel putin urmatoarele specificatii tehnice:
    1. accesul se realizeaza prin cheie magnetica sau cod PIN;
    2. exista posibilitatea de a introduce numarul de înmatriculare al vehiculului si kilometrajul înainte de a alimenta;
    3. exista posibilitatea înregistrarii datei si orei la care se face alimentarea;
    4. dispune de o memorie locala care înregistreaza alimentarile, iar datele se transfera pe unitati electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;
    g) nu se afla în procedura de executare silita, faliment, dizolvare, închidere operationala sau lichidare;
    h) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
    i) nu fac obiectul sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana;
    j) nu sunt desemnati în mod specific în actele juridice care impun sanctiunile respective;
    k) nu sunt detinuti sau controlati de persoane, entitati sau organisme vizate de sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana;
    l) nu îsi desfasoara activitatea în industrii vizate de sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana, în masura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sanctiunilor relevante, nelimitandu-se însa la acestea.
    (2) în sensul prezentei hotarari sunt considerati operatori licentiati în Romania:
    a) în cazul transportului rutier de marfuri în cont propriu prevazut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici detinatori ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) în cazul transportului rutier de marfuri contra cost prevazut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) în cazul transportului de persoane prevazut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) în sensul prezentei hotarari sunt considerati operatori licentiati în alte state membre ale Uniunii Europene:
    a) în cazul transportului rutier de marfuri în cont propriu, operatorii care prezinta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca efectueaza transport rutier de marfuri în cont propriu, precum si o lista a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie sa contina cel putin numarul de înmatriculare al vehiculului si statul membru în care este înmatriculat;
    b) în cazul transportului rutier de marfuri contra cost prevazut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri;
    c) în cazul transportului de persoane prevazut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
    (4) în scopul obtinerii ajutorului de stat, operatorii economici licentiati în alt stat membru al Uniunii Europene pot sa îsi desemneze un reprezentant în baza unei notificari depuse la administratorul schemei. Notificarea trebuie însotita de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant.
    (5) în sensul alin. (1) lit. b), prin detinator al vehiculelor eligibile se întelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 6
    (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotarari vehiculele prevazute la art. 1 alin. (5) lit. a) - c) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de marfuri si care detin documentele prevazute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfa, dupa cum urmeaza:
    a) în cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati în Romania care actioneaza în cont propriu, copie conforma a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) în cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati în alte state membre ale Uniunii Europene, care actioneaza în cont propriu, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 5 alin. (3) lit. a);
    c) în cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati în Romania sau în alte state membre ale Uniunii Europene care efectueaza transport rutier contra cost, copie conforma a licentei comunitare, definita la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotarari vehiculele prevazute la art. 1 alin. (5) lit. d) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, inclusiv transportul public de persoane în interiorul localitatii, precum si în limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare si detin copia conforma a licentei comunitare, definita la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL III
    Procedura de acordare a ajutorului de stat

    ART. 7
    (1) Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a cresterii pretului la combustibil pentru un trimestru calendaristic, în primele 15 zile ale trimestrului urmator celui pentru care se solicita plata ajutorului de stat.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lunile aferente trimestrului IV, respectiv lunile octombrie si noiembrie, cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil se depune pana cel tarziu la data de 1 decembrie 2022.
    (3) în cazul operatorilor economici care aprovizioneaza vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în calitate de comercianti en détail de produse energetice, prin intermediul unui card de gestiune a alimentarilor, respectiv al unui inel emitator/receptor, baza pentru calcularea ajutorului de stat o reprezinta cantitatea totala de combustibil rezultata prin însumarea cantitatilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.
    (4) în cazul operatorilor economici care alimenteaza vehiculele eligibile pe care le detin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distributie, baza pentru compensarea cresterii pretului pentru combustibil o reprezinta cantitatea totala de combustibil obtinuta prin însumarea cantitatilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.
    (5) Baza pentru obtinerea ajutorului de stat o reprezinta cantitatea în litri alimentata efectiv.
    (6) Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile detinute în cursul trimestrului pentru care se solicita compensarea.
    ART. 8
    (1) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea cresterii pretului pentru combustibil este de 50 de bani pe litrul de combustibil achizitionat, dar nu mai mult de 400.000 de euro per întreprindere.
    (2) Suma de restituit se stabileste fara subdiviziuni, prin reducere atunci cand fractiunile în bani sunt mai mici de 50 si prin majorare atunci cand fractiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.
    ART. 9
    (1) în vederea solicitarii ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a cresterii pretului la combustibil, potrivit modelului din anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) este însotita de urmatoarele documente, prezentate în format electronic:
    a) copie de pe certificatul de înregistrare fiscala/înregistrare în scopuri de TVA;
    b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor ori cu emitentul inelului emitator/receptor, dupa caz;
    c) copie de pe dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania;
    d) declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) si d);
    e) declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) - l);
    f) declaratia pe propria raspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici si mijlocii;
    g) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie ale operatorilor economici înregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în calitate de comercianti en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevazut în anexa nr. 2, precum si copii de pe facturile de achizitie a combustibilului, emise de catre statiile de distributie sau de catre terti. Borderoul se întocmeste pe baza informatiilor din facturile de achizitie a combustibilului si din anexele la facturi;
    h) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum si copii de pe facturile de achizitie a combustibilului. Acest borderou se întocmeste pe baza informatiilor stocate pe unitatile electronice de stocare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii);
    i) copie de pe documentul din care reiese detinerea contului de tipul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a carei raza îsi are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru operatorii economici stabiliti în Romania, sau contului bancar, pentru operatorii economici stabiliti în alte state membre;
    j) copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. prevazute în Conventia privind contractul pentru transportul rutier international de marfuri pe sosele, aferente transporturilor pentru care solicita compensarea, în cazul operatorilor economici stabiliti în alte state membre care efectueaza transport rutier de marfuri în cont propriu.
    (3) Facturile de achizitie a combustibilului trebuie sa contina informatiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Facturile pentru alimentarile de combustibil si anexele acestora sunt emise, de regula, de statiile de distributie, în situatia în care cardurile de gestiune a alimentarilor sau inelele emitator/receptor sunt gestionate de catre aceste statii. în cazul în care cardurile de gestiune a alimentarilor sau inelele emitator/receptor nu sunt gestionate de statiile de distributie, ci de catre terti, acestia vor emite facturile pentru alimentarile de combustibil si anexele acestora.
    (5) în cazul operatorilor economici care alimenteaza direct de la statiile de distributie ale operatorilor economici înregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în calitate de comercianti en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie sa fie înscrise cel putin urmatoarele informatii: statia de alimentare, data alimentarii, numarul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numarul de identificare al cardului de gestiune a alimentarilor ori, dupa caz, al inelului emitator/receptor, cantitatea de combustibil alimentata exprimata în litri pe fiecare vehicul, numarul de kilometri înregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentarii.
    (6) Facturile de achizitie a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.
    ART. 10
    (1) Cererile de compensare a cresterii pretului la combustibil, însotite de documentele justificative prevazute la art. 9 alin. (2), trebuie sa fie corect si complet întocmite, sa fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite la art. 7 alin. (1) si (2) si sa fie semnate electronic sau olograf de catre operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia.
    (2) în termen de 3 zile de la înregistrarea unei cereri de compensare a cresterii pretului la combustibil, operatorul economic are posibilitatea sa solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor în situatia în care constata în acestea existenta unor inexactitati.
    (3) în situatia prevazuta la alin. (2), dupa înlaturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii, operatorul economic depune o noua cerere de compensare a cresterii pretului la combustibil conform alin. (1), în termenul prevazut la art. 7 alin. (1) si (2).
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorii economici licentiati în alte state membre ale Uniunii Europene pot sa depuna cererile de compensare a cresterii pretului la combustibil însotite de documentele justificative prevazute la art. 9 alin. (2) pe suport hartie.
    (5) Cererile de compensare a cresterii pretului la combustibil se solutioneaza în ordinea înregistrarii acestora.
    ART. 11
    Documentele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a), d) si e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a cresterii pretului la combustibil. Orice modificare ulterioara a informatiilor din documentele prevazute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a cresterii pretului la combustibil ulterioare datei la care a intervenit modificarea. în acest sens, operatorul economic depune documentele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a), d) si e), corespunzatoare modificarilor intervenite.
    ART. 12
    (1) în vederea solutionarii cererii de compensare, administratorul schemei verifica:
    a) îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informatiile referitoare la operatorul economic pe care le detine în baza sa de date;
    b) îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) pe baza informatiilor referitoare la vehicule pe care le detine în baza sa de date;
    c) îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) si g) pe baza informatiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);
    d) îndeplinirea conditiei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) si e) pe baza informatiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);
    e) îndeplinirea conditiei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f), h) - l) prin analizarea informatiilor din documentele anexate cererii pentru compensare;
    f) daca în perioada pentru care solicita compensarea cresterii pretului la combustibil operatorul economic este eligibil si daca fiecare vehicul pentru care se solicita compensarea cresterii pretului pentru combustibil este eligibil, prin confruntarea cu datele si informatiile pe care le detine în baza sa de date/furnizate de catre alte autoritati;
    g) daca baza de compensare prevazuta la art. 7 alin. (4) este corect determinata, prin analizarea informatiilor prezentate în borderoul anexat cererii pentru compensare, prevazut în anexa nr. 2;
    h) daca suma de restituit înscrisa în cererea solicitantului este corect determinata potrivit algoritmului prevazut la art. 8 si se refera numai la alimentari efectuate în perioada în care operatorul economic si vehiculele sunt eligibile.
    (2) Inexistenta cel putin a uneia dintre informatiile privind o alimentare, prevazute în borderoul centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, atrage neluarea în calcul a respectivei alimentari pentru baza de compensare a cresterii pretului la combustibil prevazuta la art. 7 alin. (4).
    (3) Baza de compensare a cresterii pretului la combustibil prevazuta la art. 7 alin. (4) nu poate depasi suma cantitatilor de combustibil din facturile de achizitie a acesteia care însotesc cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil.
    (4) Suma de compensare a cresterii pretului la combustibil determinata conform art. 8 nu poate depasi suma solicitata prin cerere.
    (5) în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, între Ministerul Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informatiilor referitoare la operatorii economici din Romania care nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c), d), e) si g), care se transmit de catre Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Protocolul va contine prevederi privind frecventa cu care se comunica informatiile catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru operatorii economici care solicita compensarea cresterii pretului pentru combustibil;
    b) informatiilor din Borderoul alimentarilor de combustibil prevazut în anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunica de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. structurii de specialitate cu atributii privind inspectia economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor.
    ART. 13
    în urma verificarilor prevazute la art. 12, cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil:
    a) se aproba, în situatia în care baza de compensare a cresterii pretului la combustibil prevazuta la art. 7 alin. (3) si (4) si suma de compensat înscrisa în cererea solicitantului sunt corect determinate;
    b) se respinge, în situatia în care operatorul economic nu îndeplineste cerintele prevazute în sarcina sa de prezenta hotarare.
    ART. 14
    (1) Administratorul schemei trebuie sa solutioneze cererile de compensare a cresterii pretului la combustibil în termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii prevazute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4).
    (2) în cazul aprobarii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 3, care se întocmeste în doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la administratorul schemei si un exemplar se comunica solicitantului. Comunicarea deciziei se va face si prin mijloace electronice, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativa.
    (3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. transmite ordonatorului principal de credite în datele de 15 si 30 ale fiecarei luni cate o dispozitie de plata, conform anexei nr. 6. Dispozitiile de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completarii unor informatii eronate se restituie Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de catre ordonatorul principal de credite, care are obligatia de a emite o noua dispozitie pe care o va transmite Ministerului Finantelor.
    (4) în cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 4, care se întocmeste în doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la administratorul schemei si un exemplar se comunica solicitantului. Comunicarea deciziei se va face si prin mijloace electronice, pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativa.
    (5) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare este comunicata operatorului economic solicitant în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii prevazute la art. 10 alin. (1), (3) sau (4), cu justificarea corespunzatoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (6) Dupa aprobarea legilor bugetare anuale si a celor de rectificare, Ministerul Finantelor transmite administratorului schemei plafoane trimestriale. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de compensare a cresterii pretului pentru combustibil în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finantelor. Plafonul trimestrial alocat si neconsumat se reporteaza în trimestrul urmator.
    (7) în situatia în care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevazute la alin. (6), termenul maxim de solutionare a cererilor de compensare prevazut la alin. (1) curge de la data primirii de catre administratorul schemei a respectivelor plafoane.
    (8) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre ordonatorul principal de credite exclusiv în baza dispozitiei de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil emise de catre administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.
    (9) Plata se efectueaza în lei, în termen de 30 de zile lucratoare de la data înregistrarii la Registratura generala a Ministerului Finantelor a deciziei, astfel:
    a) într-un cont bancar din Romania, în cazul operatorilor economici stabiliti în alte state membre ale Uniunii Europene;
    b) într-un cont deschis la Trezoreria Statului, în cazul operatorilor economici stabiliti în Romania.
    (10) în termen de 30 de zile lucratoare de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari se va aproba prin ordin al ministrului finantelor procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) si (9).
    ART. 15
    (1) în cazul în care operatorul economic a primit o decizie de aprobare partiala sau de respingere, acesta poate depune la administratorul schemei o cerere rectificativa, al carei model este prezentat în anexa nr. 5, însotita de documentele justificative aferente.
    (2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevazute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicarii prin mijloace electronice a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu exceptia trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune pana cel tarziu la data de 1 decembrie 2022.
    ART. 16
    (1) în vederea efectuarii controlului ulterior momentului platii ajutorului de stat, operatorii economici au obligatia sa pastreze documentele prevazute la art. 9, precum si:
    a) fisele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu detinut la punctele lor de alimentare, precum si bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu sa fie înscrise cel putin urmatoarele informatii: data alimentarii, numarul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentata exprimata în litri pe fiecare vehicul, numarul de kilometri înregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentarii;
    b) înregistrarile tahografului din prima si din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;
    c) documentele de transport prevazute la art. 3 pct. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi, dar fara a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs care atesta faptul ca vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de marfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localitatii, precum si în limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare;
    d) documentele care atesta dreptul de detinere a vehiculelor pentru care se acorda dreptul de compensare;
    e) documentele de vanzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale caror consumuri sunt incluse în cerere;
    f) anexele la facturile de achizitie a carburantilor;
    g) unitatile electronice de stocare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii).
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza pentru o perioada de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare.
    (3) Controlul ulterior al schemei de ajutor de stat prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prin structura de specialitate cu atributii privind inspectia economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor.
    ART. 17
    (1) în cazul în care în urma controlului ulterior se constata ca aceasta compensare a cresterii pretului la combustibil a fost obtinuta prin frauda, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv si se aplica în mod corespunzator procedurile de recuperare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat, precum si a accesoriilor aferente se realizeaza dupa cum urmeaza:
    a) în cazul operatorilor economici licentiati în Romania, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) în cazul operatorilor economici licentiati în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenta reciproca în materie de colectare.
    (4) în vederea dispunerii stoparii sau recuperarii ajutoarelor de stat acordate, furnizorul masurii de ajutor emite decizii, acestea avand caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligatia transmiterii la Consiliul Concurentei, spre informare, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    ART. 18
    (1) Nerespectarea de catre operatorul economic a obligatiilor de pastrare a evidentei informatiilor despre ajutoarele primite, inclusiv a documentelor prevazute la art. 16 alin. (1), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul împuternicit de A.R.R.
    ART. 19
    (1) Prevederile art. 18 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contraventiei prevazute la art. 18 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 20. - (1) Administratorul schemei trebuie sa pastreze înregistrari detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioada de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor de stat.
    (2) Administratorul schemei are obligatia de a încarca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în Romania - RegAS contractele de finantare, actele de acordare a ajutoarelor de stat, precum si platile efectuate de catre ordonatorul principal de credite.
    (3) Ordonatorul de credite are obligatia de a încarca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în Romania - RegAS obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii aferente masurii.
    (4) Administratorul schemei are obligatia sa raporteze anual Consiliului Concurentei date si informatii privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat si de minimis.
    (5) Administratorul schemei va încarca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în Romania - RegAS datele si informatiile referitoare la schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) în termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016.
    (6) Actele de acordare a ajutoarelor, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor încarca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în Romania - RegAS, de catre administratorul schemei de ajutor de stat, în termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii actelor de acordare a ajutoarelor si în 7 zile lucratoare de la data instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii.
    (7) Situatia platilor efectuate potrivit deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a cresterii pretului la combustibil va fi transmisa de catre Ministerul Finantelor în termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii extraselor de cont de catre directia de specialitate, fara a depasi termenul prevazut la alin. (6).
    ART. 21
    Schema de ajutor de stat se publica pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii împreuna cu rezumatul informatiilor legate de aceasta.
    ART. 22
    La anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, la litera D, în tabel, la numarul curent 4, coloana 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "540".
    ART. 23
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                              PRIM-MINISTRU
                              NICOLAE-IONEL CIUCA

                              Contrasemneaza:
                              Viceprim-ministru,
                              ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin Mihai Grindeanu

                              Ministrul finantelor,
                              Adrian Caciu

    Bucuresti, 18 mai 2022.
    Nr. 667.

    ANEXA 1

    Nr. ............ din .............................

                         CERERE*1)
de compensare a cresterii pretului la combustibil

    1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului*2)
    ...................................................................
    2. Numarul de ordine din registrul comertului
    ...................................................................
    3. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ...................., str. .............. nr. ........, tara .............. si, dupa caz, judetul/sectorul .................., tel. ................., fax ..................
    4. Codul de înregistrare fiscala/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ................
    5. Datele contului deschis la Trezoreria ......................... pentru operatorii economici stabiliti în Romania, cu mentionarea codului IBAN RO _ _ TREZ _ _ _5070_ _ _ _ _ _/Datele contului bancar pentru operatorii economici stabiliti în alte state membre, cu mentionarea codului IBAN .............................
    6. Trimestrul/Anul pentru care se solicita compensarea: ....../..........
    7. Cantitatea de combustibil pentru care se solicita compensarea: ....................... litri
    8. Suma de compensat: ............................... lei
    Anexam la prezenta cerere, în format electronic/hartie*3), urmatoarele documente:
    a) copii ale facturilor de achizitie a combustibilului, precum si borderoul centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 667/2022;
    b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor ori cu emitentul inelului emitator/receptor, dupa caz*3), *4);
    c) copie de pe dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022*4);
    si/sau, dupa caz*3), *4):
    d) în cazul operatorilor economici stabiliti în alte state membre care efectueaza transport rutier de marfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport - C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicita compensarea;
    e) declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), g) si h) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022*3), *4);
    f) dovada detinerii contului prevazut la pct. 5, cu semnatura si stampila trezoreriei la care s-a deschis contul*3), *4).
    Solicitam compensarea cresterii pretului pentru combustibil prin virament în contul prevazut la pct. 5.

    Numele si prenumele ..........................
    Semnatura solicitantului .....................          Data ..........

------------
    *1) înregistrarea cererii de compensare angajeaza raspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informatiile prezentate în cerere si în documentele anexate acesteia.
    *2) Cererea se întocmeste de catre operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevazut la art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022.
    *3) în cazul operatorilor economici stabiliti în alte state membre, se pot depune si pe suport de hartie.
    *4) în cazul operatorilor economici licentiati în Romania.

    ANEXA 2

    Operatorul economic .......................................
    Codul de înregistrare fiscala/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ....................

                         BORDEROUL*1)
                         alimentarilor cu combustibil
                         trimestrul ....... din anul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - nr. de înmatriculare al vehiculului;
    B - furnizor combustibil;
    C - data alimentarii;
 __________________________________________________________________
|Nr. |Modul de  |Numar de     | A|Serie| B|Statie de | C|Cantitate| D|Nr.|
|crt.|alimentare|identificare/|  |sasiu|  |alimentare|  |- litri -|  |km |
|    |*2)       |inventar al  |  |     |  |          |  |         |  |   |
|    |          |rezervorului/|  |     |  |          |  |         |  |   |
|    |          |nr. card/    |  |     |  |          |  |         |  |   |
|    |          |inel*3)      |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|  0 |    1     |       2     | 3|   4 | 5|     6    | 7|    8    | 9| 10|
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|
|    |          |             |  |     |  |          |  |         |  |   |
|____|__________|_____________|__|_____|__|__________|__|_________|__|___|


    D - factura nr./data.
        Data ..............  Numele si prenumele reprezentantului legal
                                    ...........................
                                  Semnatura ....................

    Cunoscand dispozitiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar ca datele înscrise în acest formular sunt reale, corecte si complete.

------------
    *1) Se completeaza pe baza informatiilor din anexele la facturi în cazul alimentarilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. i) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 sau pe baza informatiilor stocate pe unitatile electronice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 si trebuie sa cuprinda doar alimentarile realizate în trimestrul pentru care se solicita compensarea.
    *2) Se completeaza "SD" în cazul alimentarilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 si "RP" în cazul alimentarilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022.
    *3) Se completeaza nr. card/inel în cazul alimentarilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 si nr. de identificare/inventar al rezervorului în cazul alimentarilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022.

    ANEXA 3

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ?I INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

                                          Data ........................
                                          Nr. de înregistrare .........

                         DECIZIE
de aprobare a cererii de compensare a cresterii pretului la combustibil

    Catre

    Denumirea operatorului economic/reprezentantului: ................,
    Numarul de ordine din registrul comertului: ......................,
    Codul de identificare fiscala/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................
    Adresa: localitatea ............................, str. ................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., judetul/sectorul ...................................... .
    în temeiul art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, va comunicam ca se aproba Cererea de compensare a cresterii pretului la combustibil nr. ................... din data de ......................, înregistrata la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu nr. .............. din data de ........................., pentru suma de ..................... lei, aferenta bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............. .
    1. Modalitatea de determinare a sumei:
    1.1. Suma solicitata la compensare: .............................. lei;
    1.2. Suma aprobata la compensare: .............................. lei;
    1.3. Suma respinsa la compensare: ............................... lei.
    2. Motivele de fapt ale respingerii:
    ...................................................................
    ...................................................................
    3. Temeiul de drept:
    ...................................................................
    ...................................................................
    Compensarea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN comunicat de dumneavoastra în cererea de compensare a cresterii pretului pentru combustibil, respectiv: ...................................... .

                  Aprobat                          întocmit
    Functia ........................     Functia ......................
    Numele si prenumele ............     Numele si prenumele ..........
    Data ...........................     Data .........................
    Semnatura ......................     Semnatura ....................

    ANEXA 4

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ?I INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

                                        Data ........................
                                        Nr. de înregistrare .........

                         DECIZIE
de respingere a cererii de compensare a cresterii pretului la combustibil

    Catre

    Denumirea operatorului economic/reprezentantului: ................,
    Numarul de ordine din registrul comertului: ......................,
    Codul de identificare fiscala/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................
    Adresa: localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....................................
    în temeiul art. 14 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, va comunicam ca Cererea de compensare a cresterii pretului pentru combustibil nr. ............. din data de .................., înregistrata la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu nr. .............. din data de ................, pentru suma de ......................... lei, aferenta bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............., se respinge.
    Motivele de fapt ale respingerii:
    ...................................................................
    ...................................................................
    Temeiul de drept:
    ...................................................................
    ...................................................................

                  Aprobat                          întocmit
    Functia ........................     Functia ......................
    Numele si prenumele ............     Numele si prenumele ..........
    Data ...........................     Data .........................
    Semnatura ......................     Semnatura ....................

    ANEXA 5

    Nr. ......... din ........................

                         CERERE RECTIFICATIVA*)
de compensare a cresterii pretului pentru combustibil

    Operatorul economic ......................., codul de înregistrare fiscala/codul de înregistrare în scopuri de TVA ........., cu sediul social în str. .......... nr. ......, tara ......, judetul/sectorul ......., tel. ........, fax ........, formulez prezenta cerere rectificativa în baza Cererii de compensare a cresterii pretului pentru combustibil nr. ... din ........, aprobata prin Decizia nr. .... din .........., avand suma respinsa de ............ lei.
    a) Trimestrul/anul pentru care se solicita compensarea: .........
    b) Cantitatea de combustibil pentru care se solicita compensarea: ........ litri
    c) Suma de compensat: ......... lei
    în temeiul art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, anexez la prezenta cerere cu titlu rectificativ în format electronic urmatoarele documente justificative:
    1. ................................................................
    2. ................................................................
    3. ................................................................
    4. ................................................................

    Numele si prenumele ...............................
    Data .....................
    Semnatura solicitantului ......................

------------
    *) înregistrarea cererii de compensare angajeaza raspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informatiile prezentate în cerere si în documentele anexate acesteia.

    ANEXA 6

                         DISPOZI?IE DE PLATA
a ajutorului de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil

    Catre: Ministerul Finantelor
              Directia Generala Ajutor de Stat
    în temeiul art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,
    va solicitam plata ajutorului de stat în suma de
......................................................................,
(suma totala se va prelua automat din anexa)
stabilita de Autoritatea Romana Rutiera - A.R.R., în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............., reprezentand valoarea deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a cresterii pretului la combustibil.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Trezoreria/Banca;
    B - Suma de plata - lei -.
 ________________________________________________________________
|Nr |Codul unic  |Denumirea |Adresa     |Numarul de|Cod IBAN    | A| B|
|crt|de          |societatii|(sediul    |ordine în |societate/  |  |  |
|   |înregistrare|          |social al  |registrul |reprezentant|  |  |
|   |(CUI        |          |societatii)|comertului|            |  |  |
|   |societate)  |          |           |(j.../...)|            |  |  |
|___|____________|__________|___________|__________|____________|__|__|
| 1 |            |          |           |          |            |  |  |
|___|____________|__________|___________|__________|____________|__|__|
| 2 |            |          |           |          |            |  |  |
|___|____________|__________|___________|__________|____________|__|__|
| 3 |            |          |           |          |            |  |  |
|___|____________|__________|___________|__________|____________|__|__|
|   |            |          |           |          |            |  |  |
|___|____________|__________|___________|__________|____________|__|__|
| n |            |          |           |          |            |  |  |
|___|____________|__________|___________|__________|____________|__|__|
|   |            |          |           |          |       TOTAL   |  |
|___|____________|__________|___________|__________|_______________|__|


    Mentionam ca prezentul document contine .... pagini.
    Cu stima,
    Directorul general al Autoritatii Rutiere Romane

                              ---------------