HOTARARE Nr. 153/2024 din 22 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor
                  HOTARARE  Nr. 153/2024 din 22 februarie 2024
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor
EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 153 din 23 februarie 2024

    Avand in vedere prevederile cap. I, II si art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, prevederile art. 342 alin. (9) si (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) si (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si electricitatii, precum si prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul redus al accizelor stabilit prin prezenta hotarare, conform art. 342 alin. (9) si (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor, denumita in continuare compensarea cresterii accizei.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat in baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, denumit in continuare Regulament, si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la art. 44 - Ajutoarele sub forma de reduceri ale taxelor de mediu in temeiul Directivei 2003/96/CE si in capitolul I din Regulament.
    (3) Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din Regulament.
    (4) Ministerul Finantelor este furnizor al ajutorului de stat.
    (5) Se desemneaza ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (6) Ajutorul de stat consta in restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul redus al accizelor stabilit prin prezenta hotarare, conform art. 342 alin. (9) si (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in:
    a) transportul rutier de marfuri in cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;
    b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu exceptia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit in Regulamentul (UE) 2018/858 privind omologarea si supravegherea pietei autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si ale sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 si (CE) nr. 595/2009 si de abrogare a Directivei 2007/46/CE.
    ART. 2
    în sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) decizie de aprobare a cererilor de compensare a cresterii accizei la motorina - document aprobat de administratorul schemei de ajutor de stat;
    b) intreprindere in dificultate - intreprindere care se afla cel putin in una dintre situatiile urmatoare:
    (i) in cazul unei societati cu raspundere limitata, alta decat o IMM care exista de mai putin de 3 ani sau, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve, precum si din toate elementele considerate ca facand parte din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. în sensul prezentei dispozitii, expresia "societate cu raspundere limitata" se refera in special la tipurile de societati prevazute in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar expresia "capital social" include, daca este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) in cazul unei societati in care o parte dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii, alta decat o IMM care exista de mai putin de 3 ani, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor acumulate. în sensul prezentei dispozitii, expresia "o societate in care o parte dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii" se refera in special la acele tipuri de societati prevazute in anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;
    (iv) atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia ori a primit ajutoare pentru restructurare si face in continuare obiectul unui plan de restructurare;
    (v) in cazul unei intreprinderi care nu este o IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
    2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0;
    c) greutate bruta maxima autorizata - masa totala maxima autorizata definita la art. 3 pct. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv masa totala maxima a unui vehicul rutier, astfel cum este declarata de constructorul acestuia;
    d) motorina - motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pana la 2710 19 49;
    e) Cod fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) Cod de procedura fiscala - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) transport rutier de marfuri contra cost - transportul rutier de marfuri prevazut la art. 3 pct. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) transport rutier de marfuri in cont propriu - transportul rutier de marfuri prevazut la art. 3 pct. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) transport public de persoane - transportul rutier de persoane, astfel cum este definit la art. 3 pct. 45 - 47 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) transport regulat de persoane - serviciile regulate prevazute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    k) transport ocazional de persoane - serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    l) card de gestiune a alimentarilor cu motorina, respectiv inel emitator/receptor - dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de catre operatorul economic si care este valabil doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta, pe teritoriul Romaniei.

    CAPITOLUL II
    Durata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari

    ART. 3
    (1) Ajutorul de stat sub forma de grant se acorda pana la data de 31 decembrie 2024.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectueaza cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate in bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale pana la data de 31 decembrie 2025 inclusiv, in limita bugetului alocat schemei, in baza dispozitiilor de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii accizei la motorina emise pana la data de 31 decembrie 2024 de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    ART. 4
    (1) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 180 de milioane de lei, astfel:
    a) credite de angajament, in vederea emiterii angajamentelor legale aferente dispozitiilor de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii accizei la motorina, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana la data de 31 decembrie 2025;
    b) credite bugetare, in vederea platii ajutorului de stat acordat in baza dispozitiilor de plata a ajutorului de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari pana la data de 31 decembrie 2025.
    (2) Numarul total estimat al operatorilor economici care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 4.000.
    (3) Masura instituita potrivit prevederilor prezentei hotarari se acorda pentru motorina achizitionata incepand cu 30 de zile anterioare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari si pana la 15 noiembrie 2024.
    ART. 5
    (1) Nivelul redus al accizei prevazut la art. 1 alin. (1) este de:
    a) 1.720,95 lei/1.000 litri, pana la data de 30 iunie 2024 inclusiv;
    b) 2.053,85 lei/1.000 litri, in perioada 1 iulie 2024 - 31 decembrie 2024 inclusiv.
    (2) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea cresterii accizei la motorina este de 13 bani pe litrul de motorina achizitionata.
    (3) Valoarea ajutorului de stat se stabileste fara subdiviziuni, prin reducere atunci cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 si prin majorare atunci cand fractiunile in bani sunt mai mari sau egale cu 50.

    CAPITOLUL III
    Conditii de eligibilitate

    ART. 6
    (1) Sunt eligibili pentru compensarea cresterii accizei la motorina operatorii economici care indeplinesc cumulativ, la momentul depunerii cererii de compensare a cresterii accizei la motorina, urmatoarele conditii:
    a) detin licenta comunitara eliberata in Romania;
    b) detin cel putin un vehicul eligibil;
    c) nu sunt declarati inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu se afla in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;
    d) nu beneficiaza de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile, cu exceptia celor care efectueaza transport public local de persoane;
    e) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale in vigoare;
    f) alimenteaza vehiculele eligibile dupa cum urmeaza:
    (i) de la statiile de distributie ale operatorilor economici inregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de comercianti en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori statiile de distributie anterior mentionate, utilizand un card de gestiune a alimentarilor sau un inel emitator/receptor;
    (ii) din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare sau de parteneri contractuali care detin rezervoare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie. Operatorii economici trebuie sa tina in format electronic evidenta intrarilor/iesirilor de combustibil aferente fiecarui rezervor propriu, din care sa rezulte cantitatile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile in cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a cresterii accizei pentru motorina, sa detina pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sa fie dotate cu dispersoare electronice pentru distributie. Prin dispersor electronic pentru distributie se intelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic si are cel putin urmatoarele specificatii tehnice:
    1. accesul se realizeaza prin cheie magnetica sau cod PIN;
    2. exista posibilitatea de a introduce numarul de inmatriculare al vehiculului si kilometrajul inainte de a alimenta;
    3. exista posibilitatea inregistrarii datei si orei la care se face alimentarea;
    4. dispune de o memorie locala care inregistreaza alimentarile, iar datele se transfera pe unitati electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;
    g) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate definite potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulament;
    h) nu se afla in procedura de executare silita, in insolventa, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare;
    i) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
    (2) în sensul prezentei hotarari sunt considerati operatori licentiati in Romania:
    a) in cazul transportului rutier de marfuri in cont propriu prevazut la art. 2 lit. h), operatorii economici detinatori ai certificatului de transport in cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) in cazul transportului rutier de marfuri contra cost prevazut la art. 2 lit. g), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) in cazul transportului public de persoane prevazut la art. 2 lit. i), operatorii economici detinatori ai licentei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) în sensul alin. (1) lit. b), prin detinator al vehiculelor eligibile se intelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, in calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de inchiriere a unui vehicul incheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    (1) Sunt considerate eligibile in sensul prezentei hotarari vehiculele efectiv utilizate pentru transportul de marfuri prevazut la art. 2 lit. g) si h) si care detin documentele prevazute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfa, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati in Romania care actioneaza in cont propriu, copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) in cazul vehiculelor detinute de operatorii economici licentiati in Romania care efectueaza transport rutier contra cost, copie conforma a licentei comunitare, definita la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sunt considerate eligibile in sensul prezentei hotarari vehiculele efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, prevazut la art. 2 lit. j), cu exceptia transportului public local de persoane, si detin copia conforma a licentei comunitare, definita la art. 3 pct. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL IV
    Procedura de acordare a ajutorului de stat

    ART. 8
    (1) Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a cresterii accizei la motorina pentru un trimestru calendaristic, in primele 30 de zile ale trimestrului urmator celui pentru care se solicita plata ajutorului de stat.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru alimentarile efectuate in perioada 1 octombrie - 15 noiembrie 2024, cererea de compensare a cresterii accizei la motorina se depune in intervalul 15 - 30 noiembrie 2024.
    (3) în cazul operatorilor economici care aprovizioneaza vehiculele eligibile direct de la operatori economici inregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de comercianti en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori operatori economici anterior mentionati, prin intermediul unui card de gestiune a alimentarilor, respectiv al unui inel emitator/receptor, baza pentru calcularea ajutorului de stat o reprezinta cantitatea totala de combustibil rezultata prin insumarea cantitatilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil in parte.
    (4) în cazul operatorilor economici care alimenteaza vehiculele eligibile pe care le detin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distributie sau de la parteneri contractuali care detin rezervoare de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distributie, baza pentru compensarea cresterii accizei pentru motorina o reprezinta cantitatea totala de combustibil obtinuta prin insumarea cantitatilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.
    (5) Baza pentru obtinerea ajutorului de stat o reprezinta cantitatea in litri alimentata efectiv.
    (6) Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile detinute in cursul trimestrului pentru care se solicita compensarea.
    ART. 9
    (1) în vederea solicitarii ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a cresterii accizei la motorina potrivit modelului din anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de urmatoarele documente, prezentate in format electronic:
    a) copie de pe contractele incheiate cu statii de distributie/parteneri contractuali, emitenti ai cardurilor de gestiune a alimentarilor ori cu emitentul inelului emitator-receptor/parteneri contractuali, dupa caz;
    b) copie de pe dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii). Prin dovada detinerii se intelege factura fiscala, contract de vanzare, contract de inchiriere, contract de comodat;
    c) in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la statiile de distributie ale operatorilor economici inregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de comercianti en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2, precum si copii de pe facturile de achizitie a combustibilului, emise de catre statiile de distributie sau de catre terti. Borderoul se intocmeste pe baza informatiilor din facturile de achizitie a combustibilului si din anexele la facturi;
    d) in cazul in care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, intocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum si copii de pe facturile de achizitie a combustibilului. Acest borderou se intocmeste pe baza informatiilor stocate pe unitatile electronice de stocare prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii);
    e) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca operatorul economic nu este incadrat in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;
    f) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile.
    (3) Facturile de achizitie a combustibilului trebuie sa contina informatiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Facturile pentru alimentarile de combustibil si anexele acestora sunt emise, de regula, de statiile de distributie, in situatia in care cardurile de gestiune a alimentarilor sau inelele emitator/receptor sunt gestionate de catre aceste statii. în cazul in care cardurile de gestiune a alimentarilor sau inelele emitator/receptor nu sunt gestionate de statiile de distributie, ci de catre terti, acestia vor emite facturile pentru alimentarile de combustibil si anexele acestora.
    (5) în cazul operatorilor economici care alimenteaza direct de la statiile de distributie ale operatorilor economici inregistrati potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de comercianti en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie sa fie inscrise cel putin urmatoarele informatii: statia de alimentare, data alimentarii, numarul de inmatriculare al vehiculului alimentat, numarul de identificare al cardului de gestiune a alimentarilor ori, dupa caz, al inelului emitator/receptor, cantitatea de combustibil alimentata exprimata in litri pe fiecare vehicul, numarul de kilometri inregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentarii.
    (6) Facturile de achizitie a combustibilului nu pot constitui prin ele insele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.
    ART. 10
    (1) Cererile de compensare a cresterii accizei la motorina, insotite de documentele justificative prevazute la art. 9 alin. (2), trebuie sa fie corect si complet intocmite, sa fie depuse in sistemul informatizat de administrare a schemei in termenele stabilite la art. 8 alin. (1) si (2) si sa fie semnate electronic sau olograf de catre operatorul economic solicitant.
    (2) în termen de 5 zile de la inregistrarea unei cereri de compensare a cresterii accizei la motorina, operatorul economic are posibilitatea sa solicite in sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor in situatia in care constata in acestea existenta unor inexactitati.
    (3) în situatia prevazuta la alin. (2), dupa inlaturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii, operatorul economic depune o noua cerere de compensare a cresterii accizei la motorina, conform alin. (1), in termenul prevazut la art. 8 alin. (1) si (2).
    (4) Cererile de compensare a cresterii accizei la motorina se solutioneaza in ordinea inregistrarii acestora.
    ART. 11
    Documentele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a cresterii accizei la motorina. Orice modificare ulterioara a informatiilor din documentele prevazute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a cresterii accizei la motorina ulterioare datei la care a intervenit modificarea. în acest sens, operatorul economic depune documentele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) si e), corespunzatoare modificarilor intervenite.
    ART. 12
    (1) în vederea solutionarii cererii de compensare, administratorul schemei verifica:
    a) indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informatiile referitoare la operatorul economic pe care le detine in baza sa de date;
    b) indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) pe baza informatiilor referitoare la vehicule pe care le detine in baza sa de date;
    c) indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) - e),
    g) si h) pe baza informatiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);
    d) indeplinirea conditiei prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) si i) prin analizarea informatiilor din documentele anexate cererii pentru compensare;
    e) daca in perioada pentru care solicita compensarea cresterii accizei la motorina operatorul economic este eligibil si daca fiecare vehicul pentru care se solicita compensarea cresterii accizei la motorina este eligibil, prin confruntarea cu datele si informatiile pe care le detine in baza sa de date;
    f) daca baza de compensare prevazuta la art. 8 alin. (4) este corect determinata, prin analizarea informatiilor prezentate in borderoul anexat cererii pentru compensare, prevazut in anexa nr. 2;
    g) daca suma de restituit inscrisa in cererea solicitantului este corect determinata potrivit algoritmului prevazut la art. 5 si se refera numai la alimentari efectuate in perioada in care operatorul economic si vehiculele sunt eligibile.
    (2) Inexistenta/Completarea necorespunzatoare a cel putin uneia dintre informatiile privind o alimentare, prevazute in borderoul centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, atrage neluarea in calcul a respectivei alimentari pentru baza de compensare a cresterii accizei la motorina prevazuta la art. 8 alin. (4).
    (3) Baza de compensare a cresterii accizei la motorina prevazuta la art. 8 alin. (4) nu poate depasi suma cantitatilor de combustibil din facturile de achizitie a acesteia care insotesc cererea de compensare a cresterii accizei la motorina.
    (4) Suma de compensare a cresterii accizei la motorina determinata conform art. 5 nu poate depasi suma solicitata prin cerere.
    (5) în termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intre Ministerul Finantelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, se incheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informatiilor referitoare la operatorii economici care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c) - e), g) si
    h) care se transmit de catre Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Protocolul va contine prevederi privind frecventa cu care se comunica informatiile catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru operatorii economici care solicita compensarea cresterii accizei la motorina;
    b) informatiilor din Borderoul alimentarilor de combustibil prevazut in anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunica de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. structurii de specialitate cu atributii privind inspectia economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor;
    c) informatiilor referitoare la obligatiile fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezulta din certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta conditie se considera indeplinita si daca:
    (i) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, iar suma obligatiilor de plata este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
    si/sau
    (ii) in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala operatorul economic are inscrise obligatii de plata, dar are inscrise mentiuni cum ar fi esalonare/plan de reorganizare, aprobat, in curs de derulare;
    si/sau
    (iii) in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala operatorul economic are inscrise obligatii de plata, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide si exigibile pe care acesta le are de incasat de la autoritatile contractante;
    d) informatiilor cu privire la detinerea de catre operatorul economic a contului de tipul 50.70 "Disponibil din subventii si transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea.
    ART. 13
    în urma verificarilor prevazute la art. 12, cererea de compensare a cresterii accizei la motorina:
    a) se aproba, in situatia in care baza de compensare a cresterii accizei la motorina prevazuta la art. 8 alin. (3) si (4) si suma de compensat inscrisa in cererea solicitantului sunt corect determinate;
    b) se respinge, in situatia in care operatorul economic nu indeplineste cerintele prevazute in sarcina sa de prezenta hotarare.
    ART. 14
    (1) Administratorul schemei trebuie sa solutioneze cererile de compensare a cresterii accizei la motorina in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii prevazute la art. 10 alin. (1) si (3).
    (2) în cazul aprobarii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la administratorul schemei si un exemplar se comunica solicitantului. Pentru diminuarea perioadei in care operatorul poate depune o cerere rectificativa pentru sumele partial respinse, comunicarea deciziei se va face si prin afisare in contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, data de la care curge termenul de depunere a cererii rectificative.
    (3) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. transmite ordonatorului principal de credite in datele de 15 si 30 ale fiecarei luni cate o dispozitie de plata, conform anexei nr. 4. Dispozitiile de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii accizei la motorina pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completarii unor informatii eronate se restituie Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de catre ordonatorul principal de credite, care are obligatia de a emite o noua dispozitie pe care o va transmite Ministerului Finantelor.
    (4) în cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, care se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la administratorul schemei si un exemplar se comunica solicitantului. Pentru diminuarea perioadei in care operatorul poate depune o cerere rectificativa pentru sumele respinse, comunicarea deciziei se va face si prin afisare in contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, data de la care curge termenul de depunere a cererii rectificative.
    (5) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare este comunicata operatorului economic solicitant si prin afisare in contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii prevazute la art. 10 alin. (1) si (3), cu justificarea corespunzatoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (6) Dupa aprobarea legilor bugetare anuale si a celor de rectificare, Ministerul Finantelor transmite administratorului schemei plafoane trimestriale. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de compensare a cresterii accizei la motorina in limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finantelor. Plafonul trimestrial alocat si neconsumat se reporteaza in trimestrul urmator.
    (7) în situatia in care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevazute la alin. (6), termenul maxim de solutionare a cererilor de compensare prevazut la alin. (1) curge de la data primirii de catre administratorul schemei a respectivelor plafoane.
    (8) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se realizeaza de catre ordonatorul principal de credite exclusiv in baza dispozitiei de plata a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea cresterii accizei la motorina emise de catre administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atesta realitatea si modul de determinare a cuantumului obligatiei de plata.
    (9) Plata se efectueaza in lei, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Registratura generala a Ministerului Finantelor a dispozitiei de plata a ajutorului de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina, intr-un cont deschis la Trezoreria Statului.
    (10) în termen de 30 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari se va aproba prin ordin al ministrului finantelor procedura de punere in aplicare a prevederilor alin. (8) si (9).
    ART. 15
    (1) în cazul in care operatorul economic a primit o decizie de aprobare partiala sau de respingere, acesta poate depune la administratorul schemei o singura cerere rectificativa, al carei model este prezentat in anexa nr. 6, insotita de documentele justificative aferente.
    (2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevazute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicarii in contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu exceptia trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2024.
    (3) în situatia respingerii cererii de compensare, pe motiv de executare silita, cererea rectificativa prevazuta la alin. (1) va fi insotita de certificatul de atestare fiscala, valabil la data depunerii cererii rectificative, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din care rezulta ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul de stat consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    ART. 16
    (1) în vederea efectuarii controlului ulterior, operatorii economici au obligatia sa pastreze documentele prevazute la art. 9, precum si:
    a) fisele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu detinut la punctele lor de alimentare, precum si bonurile de consum intocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care in mod obligatoriu sa fie inscrise cel putin urmatoarele informatii: data alimentarii, numarul de inmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentata exprimata in litri pe fiecare vehicul, numarul de kilometri inregistrati la bordul vehiculului la momentul alimentarii;
    b) inregistrarile tahografului din prima si din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;
    c) documentele de transport prevazute la art. 3 pct. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi, dar fara a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs care atesta faptul ca vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de marfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane in interiorul localitatii, precum si in limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare;
    d) documentele care atesta dreptul de detinere a vehiculelor pentru care se acorda dreptul de compensare;
    e) documentele de vanzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale caror consumuri sunt incluse in cerere;
    f) anexele la facturile de achizitie a carburantilor;
    g) unitatile electronice de stocare prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii).
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza pentru o perioada de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare.
    (3) Controlul ulterior prevazut la alin. (1) se efectueaza potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prin structura de specialitate cu atributii privind inspectia economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor.
    ART. 17
    (1) în cazul in care in urma controlului ulterior se constata ca aceasta compensare a cresterii accizei la motorina a fost obtinuta prin frauda, aceasta constituie ajutor utilizat abuziv si se aplica in mod corespunzator procedurile de recuperare prevazute la art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat, precum si a accesoriilor aferente, in cazul operatorilor economici licentiati in Romania, se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (4) în vederea dispunerii stoparii sau recuperarii ajutoarelor de stat acordate, furnizorul masurii de ajutor emite decizii, care au caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligatia transmiterii Consiliului Concurentei, spre informare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptare, a deciziilor prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.
    ART. 18
    (1) Nerespectarea de catre operatorul economic a obligatiilor de pastrare a evidentei informatiilor despre ajutoarele primite, inclusiv a documentelor prevazute la art. 16 alin. (1), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit din structura de specialitate cu atributii privind inspectia economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor.
    ART. 19
    Prevederile art. 18 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 20
    (1) Administratorul schemei trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate in cadrul schemei pe o perioada de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor de stat.
    (2) Administratorul schemei are obligatia de a incarca in Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate in Romania - RegAS contractele de finantare, actele de acordare a ajutoarelor de stat, platile efectuate de catre ordonatorul principal de credite, precum si obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii aferente masurii.
    (3) Administratorul schemei are obligatia sa raporteze anual Consiliului Concurentei date si informatii privind ajutoarele de stat acordate, in conformitate cu Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 441/2022 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat si de minimis.
    (4) Administratorul schemei va incarca in Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate in Romania - RegAS datele si informatiile referitoare la schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016.
    (5) Actele de acordare a ajutoarelor, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor incarca in Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate in Romania - RegAS de catre administratorul schemei de ajutor de stat, in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii actelor de acordare a ajutoarelor, in 10 zile lucratoare de la data platii si in 7 zile lucratoare de la data instituirii obligatiei de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, respectiv de la data rambursarii efective a acestora.
    (6) Situatia platilor efectuate potrivit deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a cresterii accizei la motorina va fi transmisa de catre Ministerul Finantelor, catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii extraselor de cont de catre directia de specialitate.
    ART. 21
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                              PRIM-MINISTRU
                              ION-MARCEL CIOLACU

                              Contrasemneaza:
                              Viceprim-ministru,
                              Marian Neacsu

                              Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                              Sorin-Mihai Grindeanu

                              Ministrul finantelor,
                              Marcel-Ioan Bolos

    Bucuresti, 22 februarie 2024.
    Nr. 153.

    ANEXA 1

    Nr. ............ din .............................

                         CERERE*1)
    de compensare a cresterii accizei la motorina

    1. Denumirea operatorului economic ................................
    2. Numarul de ordine din registrul comertului .....................
    3. Adresa operatorului economic: localitatea ....................., str. .............. nr. ........, tara .............. si, dupa caz, judetul/sectorul .................., tel. ................., fax ......................
    4. Codul de inregistrare fiscala/Codul de inregistrare in scopuri de TVA ............................
    5. Trimestrul/Anul pentru care se solicita compensarea: ............../...............
    6. Cantitatea de combustibil pentru care se solicita compensarea: ...................... litri
    7. Suma de compensat: ........................ lei
    Anexam la prezenta cerere, in format electronic, urmatoarele documente:
    a) copii ale facturilor de achizitie a combustibilului, precum si borderoul centralizator al cantitatilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil in parte, intocmit conform modelului din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor;
    b) copie de pe contractul/contractele incheiat/incheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentarilor ori cu emitentul inelului emitator/receptor, dupa caz;
    c) copie de pe dovada detinerii dispersorului electronic pentru distributie prevazut la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024; si/sau, dupa caz
    d) declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024;
    e) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
    Solicitam compensarea cresterii accizei pentru motorina prin virament in contul deschis la unitatea Trezoreriei statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.

    Numele si prenumele ...............................................
    Semnatura solicitantului ..........................................

    Data ......................

    ANEXA 2

    Operatorul economic ...............................................
    Codul de inregistrare fiscala/Codul de inregistrare in scopuri de TVA ....................

                         BORDEROUL*2)
                alimentarilor cu combustibil

                trimestrul ....... din anul ..........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - nr. de inmatriculare al vehiculului;
    B - furnizor combustibil;
    C - data alimentarii;
    D - factura nr./data.
 ________________________________________________________________
|Nr. |Modul de  |Numar de     |A|Serie|B|Statie de |C|Cantitate|D| Nr.|
|crt.|alimentare|identificare/| |sasiu| |alimentare| |- litri -| | km |
|    |*3)       |inventar al  | |     | |          | |         | |    |
|    |          |rezervorului/| |     | |          | |         | |    |
|    |          |nr. card/    | |     | |          | |         | |    |
|    |          |inel*4)      | |     | |          | |         | |    |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|
|  0 |     1    |      2      |3|  4  |5|    6     |7|    8    |9| 10 |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|
|    |          |             | |     | |          | |         | |    |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|
|    |          |             | |     | |          | |         | |    |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|
|    |          |             | |     | |          | |         | |    |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|
|    |          |             | |     | |          | |         | |    |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|
|    |          |             | |     | |          | |         | |    |
|____|__________|_____________|_|_____|_|__________|_|_________|_|____|


                              Data ..............
                  Numele si prenumele reprezentantului legal
                 ............................................
                        Semnatura ....................

------------
    *1) înregistrarea cererii de compensare angajeaza raspunderea solicitantului cu privire la toate informatiile prezentate in cerere si in documentele anexate acesteia.
    *2) Se completeaza pe baza informatiilor din anexele la facturi in cazul alimentarilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor sau pe baza informatiilor stocate pe unitatile electronice prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 si trebuie sa cuprinda doar alimentarile realizate in trimestrul pentru care se solicita compensarea.
    *3) Se completeaza "SD" in cazul alimentarilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 si "RP" in cazul alimentarilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024.
    *4) Se completeaza nr. card/inel in cazul alimentarilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 si nr. de identificare/inventar al rezervorului in cazul alimentarilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024.

    ANEXA 3

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ?I INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

                                          Data ........................
                                          Nr. de inregistrare .........

                         DECIZIE
de aprobare a cererii de compensare a cresterii accizei la combustibil

    Catre
    Denumirea operatorului economic: ..................................
    Numarul de ordine din registrul comertului: .......................
    Codul de identificare fiscala/Codul de inregistrare in scopuri de TVA:
....................
    Adresa: localitatea ....................., str. ............... nr. ......, bl. ....., ap. ....., judetul/sectorul .........................
    în temeiul art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor, va comunicam ca se aproba Cererea de compensare a cresterii accizei la motorina nr. ........... din data de ......................, inregistrata la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu nr. ......... din data de ......................, pentru suma de ................ lei, aferenta bazei de compensare de ............. litri combustibil, pentru trimestrul ........../anul ............ .
    1. Modalitatea de determinare a sumei:
    1.1. suma solicitata la compensare: .......................... lei;
    1.2. suma aprobata la compensare: ............................ lei;
    1.3. suma respinsa la compensare: ............................ lei.
    2. Motivele de fapt ale respingerii:
    ...................................................................
    3. Temeiul de drept:
    ...................................................................
    Compensarea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite, in contul/cod IBAN ......................................... .

            Aprobat                                   întocmit

    Functia                                    Functia
    ........................                   ........................
    Numele si prenumele                        Numele si prenumele
    ........................                   ........................
    Data                                       Data
    ........................                   ........................
    Semnatura                                  Semnatura
    ........................                   ........................

    ANEXA 4

                         DISPOZI?IE DE PLATA
a ajutorului de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina

    Catre: Ministerul Finantelor
    Directia generala ajutor de stat
    în temeiul art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor,
    va solicitam plata ajutorului de stat in suma de .................,
    (suma totala se va prelua automat din anexa)
    stabilita de Autoritatea Romana Rutiera - A.R.R., in calitate de administrator al schemei, pentru luna ............., reprezentand valoarea deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a cresterii accizei la motorina.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Trezoreria;
    B - Suma de plata - lei -.

    Nr. de ordine al intreprinderii in registrul comertului (J..../...): -
 ________________________________________________________________
|Nr. |Codul unic de |Denumire     | Adresa      |Cod IBAN     | A | B |
|crt.|inregistrare  |intreprindere| (sediul     |intreprindere|   |   |
|    |(CUI          |             | social al   |             |   |   |
|    |intreprindere)|             | societatii) |             |   |   |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|___|___|
|  1 |              |             |             |             |   |   |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|___|___|
|  2 |              |             |             |             |   |   |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|___|___|
|  3 |              |             |             |             |   |   |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|___|___|
|    |              |             |             |    TOTAL    |   |   |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|___|___|

    Mentionam ca prezentul document contine ........ pagini.

    Cu stima,
    Directorul general al Autoritatii Rutiere Romane,
    ...................................................................
              (numele, prenumele, semnatura)

    ANEXA 5

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ?I INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

                                          Data ........................
                                          Nr. de inregistrare .........

                         DECIZIE
de respingere a cererii de compensare a cresterii accizei la motorina

    Catre
    Denumirea operatorului economic ...................................
    Numarul de ordine din registrul comertului: .......................
    Codul de identificare fiscala/Codul de inregistrare in scopuri de TVA:
....................
    Adresa: localitatea ..................., str. ............... nr. ....., bl. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....................
    în temeiul art. 14 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor, va comunicam ca Cererea de compensare a cresterii accizei pentru motorina nr. ........... din data de ..............., inregistrata la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu nr. .......... din data de ..............., pentru suma de .............. lei, aferenta bazei de compensare de ............. litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul ..........., se resping.
    Motivele de fapt ale respingerii:
    ...................................................................
    Temeiul de drept:
    ...................................................................

            Aprobat                                   întocmit

    Functia                                    Functia
    ........................                   ........................
    Numele si prenumele                        Numele si prenumele
    ........................                   ........................
    Data                                       Data
    ........................                   ........................
    Semnatura                                  Semnatura
    ........................                   ........................

    ANEXA 6

    Nr. ........... din ........................

                         CERERE RECTIFICATIVA*)
               de compensare a cresterii accizei la motorina

    Operatorul economic ...................................................., codul de inregistrare fiscala/codul de inregistrare in scopuri de TVA .............., cu sediul social in localitatea str. ............................ nr. ........, tara ................., judetul/sectorul .................................., tel. ......................, fax ........, formulez prezenta cerere rectificativa in baza Cererii de compensare a cresterii accizei la motorina nr. ............ din ........, aprobata prin Decizia nr. ........... din ...................., avand suma respinsa de ............ lei.
    a) Trimestrul/anul pentru care se solicita compensarea: ...........
    b) Cantitatea de combustibil pentru care se solicita compensarea: ........ litri
    c) Suma de compensat: .......... lei
    în temeiul art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea cresterii accizei la motorina utilizata drept combustibil pentru motor, anexez la prezenta cerere cu titlu rectificativ in format electronic urmatoarele documente justificative:
    1. ................................................................
    2. ................................................................
    3. ................................................................
    4. ................................................................

    Numele si prenumele ......................................
    Data .....................
    Semnatura solicitantului ..................................

------------
    *) înregistrarea cererii rectificative de compensare angajeaza raspunderea solicitantului cu privire la toate informatiile prezentate in cerere si in documentele anexate acesteia.

                              ---------------