închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTĂRÂRE Nr. 768 din 8 noiembrie 1991 Republicată privind ĂŽnfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 20 martie 2006

Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se înfiinţează Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391, sectorul 1, ca persoană juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului Auto Român din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Transporturi.
    "Registrul Auto Român" - R.A. se organizează şi funcţionează conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.
    Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Registrul Auto Român".
    ART. 2
    "Registrul Auto Român" - R.A., în baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ca autoritate în transporturi, certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranţă a circulaţiei, protecţie a mediului înconjurător şi în categoria de folosinţă căreia îi sunt destinate, efectuează verificarea staţiilor de inspecţie tehnică, la cererea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi operaţiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.
    ART. 3
    Pe lângă atribuţiile menţionate la art. 2, "Registrul Auto Român" - R.A. are ca obiect de activitate:
    - omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în ţară sau importate, pe baza încercărilor în laboratoarele proprii;
    - încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţă prevăzute de lege;
    - organizarea şi ţinerea evidenţei tuturor tipurilor de vehicule rutiere în circulaţie şi acordarea numărului de registru;
    - efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit eşantion de vehicule rutiere în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnică;
    - certificarea sistemelor calităţii, produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;
    - acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;
    - elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
    - efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;
    - efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Institutului Român de Standardizare şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricaţia de serie, în scopul verificării stabilităţii procesului de fabricaţie;
    - efectuarea de cercetări şi proiectări legate de siguranţa circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;
    - elaborarea şi propunerea de standarde referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;
    - analizarea aplicării regulamentelor-anexă la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;
    - efectuarea de expertize tehnice pentru unele accidente de circulaţie, în scopul găsirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;
    - stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a autovehiculelor;
    - omologarea vehiculelor care funcţionează cu motoare cu combustibili neconvenţionali;
    - stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;
    - proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
    - consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performanţelor unor vehicule rutiere de serie mică sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor funcţionale pentru staţiile de inspecţie tehnică;
    - participarea, în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. sau în cadrul altor organisme similare, la elaborarea de regulamente de securitate rutieră şi poluare.
    ART. 4
    Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Român" este de 2.321.004.056 lei**), reprezentând mijloacele circulante, contravaloarea aparaturii din dotare şi a clădirilor în care îşi are sediul.
------------
    **) Patrimoniul a fost reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.

    ART. 5
    Producătorii de vehicule rutiere sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, persoanele care le importă sau le construiesc din piese detaşate, au obligaţia să solicite omologarea pentru circulaţie de la "Registrul Auto Român" - R.A., în virtutea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 594 din 2 septembrie 1991.
    ART. 6
    în scopul punerii de acord a regulilor şi prescripţiilor tehnice specifice cu cele ale instituţiilor similare şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu acestea, "Registrul Auto Român" - R.A. poate participa, conform legii, la asociaţii, convenţii şi acorduri cu organisme similare din alte ţări pentru colaborare şi cooperare în domeniul său de activitate.
    ART. 7
    "Registrul Auto Român" - R.A. are în structura sa reprezentanţe pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.
    ART. 8
    Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii, preşedintele acestuia fiind directorul general al regiei.
    ART. 9
    Structura organizatorică şi funcţională a "Registrului Auto Român" - R.A. se aprobă de consiliul de administraţie.
    ART. 10
    Registrul Auto Român" - R.A. îşi acoperă cheltuielile din venituri provenite din lucrări proprii, efectuate pe baza tarifelor stabilite de consiliul de administraţie.
    ART. 11
    "Registrul Auto Român" - R.A. are dreptul de a dispune de veniturile nete în valută, în condiţiile legii.
    ART. 12
    "Registrul Auto Român" - R.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
    ART. 13
    Pentru contribuţia deosebită la buna desfăşurare a activităţii, consiliul de administraţie poate hotărî, în limita disponibilităţilor, acordarea de premii, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 14
    Personalul Registrului Auto Român din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Transporturi, care se preia de către "Registrul Auto Român" - R.A., se consideră transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de diferenţele până la salariul avut şi de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.

    ANEXA 1

                   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
                    a Regiei Autonome "Registrul Auto Român"

    CAP. 1
    Prevederi generale

    ART. 1
    Regia Autonomă "Registrul Auto Român" este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.
    ART. 2
    "Registrul Auto Român" - R.A. este persoană juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.
    ART. 3
    "Registrul Auto Român" - R.A. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391, sectorul 1.
    "Registrul Auto Român" - R.A. are în structura sa reprezentanţe pe teritoriul României.

    CAP. 2
    Scopul şi obiectul de activitate

    ART. 4
    "Registrul Auto Român" - R.A. are ca obiect de activitate:
    4.1. omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere fabricate în ţară sau importate, pe baza încercărilor efectuate în laboratoarele proprii;
    4.2. încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţă prevăzute de lege;
    4.3. organizarea şi ţinerea evidenţei tuturor tipurilor de vehicule rutiere admise în circulaţie şi acordarea numărului de registru;
    4.4. verificarea, la cererea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a staţiilor de inspecţie tehnică;
    4.5. efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit eşantion de vehicule rutiere, în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnică;
    4.6. certificarea sistemelor calităţii, produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;
    4.7. acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;
    4.8. elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
    4.9. efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;
    4.10. efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Institutului Român de Standardizare şi Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricaţia de serie, în scopul verificării stabilităţii procesului de fabricaţie;
    4.11. efectuarea de cercetări şi proiectări legate de siguranţa circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;
    4.12. analizarea aplicării regulamentelor-anexă la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;
    4.13. elaborarea şi propunerea standardelor referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;
    4.14. efectuarea de expertize tehnice pentru accidentele grave de circulaţie, în scopul găsirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;
    4.15. stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a vehiculelor;
    4.16. omologarea vehiculelor cu motoare care funcţionează cu combustibili neconvenţionali;
    4.17. stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;
    4.18. proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;
    4.19. consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performanţelor unor autovehicule rutiere de serie mică sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor funcţionale pentru staţiile de inspecţie tehnică;
    4.20. participarea la lucrările organizaţiilor şi organismelor internaţionale şi naţionale pe linia vehiculelor rutiere, cu posibilitatea aderării la acestea şi asigurarea transpunerii în practică a hotărârilor adoptate pentru aplicarea convenţiilor internaţionale.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    ART. 5
    Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Român" este de 2.321.004.056 lei. în exercitarea dreptului de proprietate asupra patrimoniului său, "Registrul Auto Român" - R.A. foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, potrivit legii.

    CAP. 4
    Structura regiei

    ART. 6
    "Registrul Auto Român" - R.A. are în subordinea sa reprezentanţe pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.
    Consiliul de administraţie stabileşte constituirea reprezentanţelor, structura organizatorică şi relaţiile lor în cadrul regiei şi cu terţii.
    ART. 7
    în cadrul regiei se constituie direcţii, servicii, laboratoare, oficii şi birouri, în funcţie de necesităţile şi volumul activităţilor.

    CAP. 5
    Organele de conducere ale regiei

    ART. 8
    Conducerea "Registrului Auto Român" - R.A. se asigură prin:
    - consiliul de administraţie;
    - directorul general.
    ART. 9
    Consiliul de administraţie se numeşte sau se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi este compus din 5 - 9 persoane, dintre care una este directorul general al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
    Din consiliul de administraţie fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ceilalţi membri fiind numiţi dintre ingineri, economişti, jurişti sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Regiei Autonome "Registrul Auto Român".
    ART. 10
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 11
    Atribuţiile principale, răspunderile şi competenţele consiliului de administraţie sunt următoarele:
    11.1. aprobă structura organizatorică şi funcţională a regiei;
    11.2. aprobă programele de dezvoltare şi funcţionare a reţelei de reprezentanţe din teritoriu;
    11.3. examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;
    11.4. aprobă utilizarea fondului valutar, potrivit legii;
    11.5. stabileşte, potrivit legii, nivelul de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată;
    11.6. stabileşte funcţiile şi meseriile specifice;
    11.7. stabileşte taxe şi tarife proprii pentru serviciile şi prestaţiile efectuate;
    11.8. aprobă statutul personalului regiei;
    11.9. răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
    11.10. exercită orice alte atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul său de funcţionare şi organizare şi aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.
    ART. 12
    Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe lună şi, la cererea preşedintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.
    ART. 13
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensată material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.
    ART. 14
    Consiliul de administraţie prezintă anual ministerului de resort un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.
    ART. 15
    Directorul general al regiei este numit de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului*).
------------
    *) Până la desemnarea managerului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 263/1994, prevederile referitoare la conducerea regiei autonome, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată, se aplică în continuare.


    ART. 16
    Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul şi numeşte, prin decizie, conducătorii compartimentelor de muncă din structura regiei, cu respectarea prevederilor legale.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri şi cheltuieli

    ART. 17
    "Registrul Auto Român" - R.A. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi aprobate anual de către acesta, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
    ART. 18
    Veniturile şi cheltuielile regiei se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la venituri sumele încasate din tarifele aplicate la prestaţiile efectuate, iar la cheltuieli, valorile consumate pentru funcţionarea regiei.
    ART. 19
    Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă şi de dezvoltare, asigură sumele necesare desfăşurării activităţii şi satisfacerii nevoilor de funcţionare, precum şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.
    ART. 20
    "Registrul Auto Român" - R.A. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limitele competenţelor acordate şi stabileşte sursele proprii de finanţare.
    ART. 21
    Operaţiunile de încasări şi plăţi ale regiei se efectuează prin conturi deschise la bănci.

    CAP. 7
    Relaţiile regiei

    ART. 22
    Pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, compartimentele de muncă ale regiei stabilesc relaţii funcţionale, de cooperare şi colaborare.
    ART. 23
    Relaţiile comerciale dintre "Registrul Auto Român" - R.A. şi alte regii, societăţi comerciale sau alţi parteneri, se desfăşoară pe baze contractuale, guvernate de principiul libertăţii contractuale.
    ART. 24
    Regia Autonomă "Registrul Auto Român" poate încheia contracte de prestări de servicii cu întreprinzători străini, în condiţiile legii.

    CAP. 8
    Controlul activităţii

    ART. 25
    Gestiunea Regiei Autonome "Registrul Auto Român" este controlată de organe proprii, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

    CAP. 9
    Dispoziţii referitoare la personal

    ART. 26
    Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, şi celorlalte reglementări în vigoare.

    CAP. 10
    Dispoziţii finale

    ART. 27
    "Registrul Auto Român" - R.A. respectă şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legislaţia internă, precum şi din convenţiile şi celelalte reglementări emise de organisme internaţionale din domeniul său de activitate.