închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOTĂRÂRE Nr. 1173 din 2 octombrie 2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă

EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICATĂ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 722 din 16 octombrie 2003

    în temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta hotărâre are drept scop stabilirea principiilor şi a condiţiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă.
    ART. 2
    Atribuirea prin procedură electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă se realizează cu respectarea următoarelor principii:
    a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice operator de transport rutier să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, titular de autorizaţii de transport rutier internaţional de marfă;
    b) transparenţa, respectiv punerea, în condiţiile legii, la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii electronice pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă;
    c) tratamentul egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selecţie pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, astfel încât orice operator de transport rutier să aibă şanse egale de a i se atribui respectiva autorizaţie.
    ART. 3
    (1) în sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă - sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă dedicată, utilizat pentru atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, sistem denumit în continuare SIAE;
    b) procedură electronică - utilizarea, în tot sau în parte, a facilităţilor tehnice oferite de SIAE în cadrul atribuirii unei autorizaţii de transport rutier internaţional de marfă;
    c) operatorul SIAE - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, persoană juridică de drept public care, în condiţiile legii, asigură atribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă prin procedură electronică;
    d) parc eligibil - totalitatea autovehiculelor deţinute de un operator de transport care sunt licenţiate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care respectă condiţiile cerute de un anumit tip de autorizaţie;
    e) potenţialul de transport - capacitatea operatorului de transport de a efectua, la un moment dat, transporturi rutiere internaţionale de marfă cu autovehiculele din parcul eligibil propriu, corelată cu indicele de comportament;
    f) indicele de comportament - atributul operatorului de transport care reflectă modul de comportament al acestuia în utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă şi în achitarea debitelor către instituţiile statului.
    (2) în cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă sunt acordate Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din România, pe bază de reciprocitate, de către autorităţile competente din străinătate, în conformitate cu acordurile rutiere internaţionale la care România este parte.
    (2) în termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizaţiilor în conformitate cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului le va preda, pe bază de proces-verbal cu borderou pe serii de autorizaţii, operatorului SIAE în vederea atribuirii electronice şi a distribuirii acestora către operatorii de transport rutier.
    ART. 5
    în vederea atribuirii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă operatorii de transport vor parcurge următoarele etape:
    a) înregistrarea în SIAE;
    b) eliberarea certificatului digital;
    c) vizualizarea autorizaţiilor disponibile;
    d) efectuarea rezervării de traseu;
    e) depunerea cererii de eliberare a autorizaţiei;
    f) atribuirea electronică a autorizaţiei;
    g) eliberarea autorizaţiei.

    CAP. 2
    Condiţii de înregistrare în SIAE

    ART. 6
    (1) Pot participa la procedura electronică de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă doar operatorii de transport înregistraţi în SIAE şi care au obţinut de la operatorul SIAE certificatul digital.
    (2) Sunt înscrişi în SIAE operatorii de transport rutier internaţional de marfă licenţiaţi de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea Rutieră Română - ARR.
    (3) Operatorii de transport înscrişi în SIAE au dreptul să solicite operatorului SIAE eliberarea certificatului digital.
    ART. 7
    Eliberarea certificatului digital se face în baza unei cereri depuse de operatorul de transport.
    ART. 8
    (1) La eliberarea certificatului digital, operatorul de transport rutier internaţional de marfă trebuie să plătească un tarif de eliberare al cărui cuantum este de 420.000 lei.
    (2) Sumele încasate din tariful prevăzut la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia operatorului SIAE.
    ART. 9
    (1) Operatorii de transport rutier internaţional de marfă înregistraţi în SIAE se vor autentifica în sistem, pe bază de cont, parolă şi certificat digital.
    (2) Dovada înregistrării în SIAE se face cu certificatul digital eliberat în acest sens de operatorul SIAE.
    (3) Certificatul digital este valabil un an calendaristic şi se reînnoieşte pe baza solicitării operatorilor de transport depuse la operatorul SIAE cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului.
    (4) La reînnoirea certificatului digital, operatorii de transport vor achita către operatorul SIAE un tarif de reînnoire în cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (1).
    (5) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ART. 10
    Operatorul SIAE va radia înscrierea în sistem în situaţia în care operatorul de transport rutier internaţional de marfă:
    a) încalcă normele şi procedurile de securitate ale SIAE, stabilite de operatorul acestuia;
    b) are indice de comportament egal cu zero;
    c) nu solicită în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) reînnoirea certificatului digital.

    CAP. 3
    Criteriile de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă

    ART. 11
    (1) După primirea de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, operatorul SIAE va realiza repartizarea pe luni a autorizaţiilor şi va publica în SIAE disponibilul pe fiecare lună şi stocul total de autorizaţii.
    (2) Alocarea pe luni a autorizaţiilor se face pe baza datelor statistice cu privire la frecvenţa operaţiunilor de transport rutier internaţional de marfă.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), autorizaţiile CEMT anuale şi autorizaţiile de Franţa anuale se atribuie în luna decembrie a fiecărui an pentru anul calendaristic următor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
    ART. 12
    (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă aferente unei luni se împart, în mod egal, pe fiecare clasă de operatori de transport.
    (2) Operatorii de transport rutier internaţional de marfă se împart în patru clase, fiecare clasă conţinând aproximativ 25% din parcul eligibil total al acestora.
    (3) Operatorii de transport rutier internaţional de marfă cu acelaşi număr de autovehicule licenţiate sunt încadraţi în aceeaşi clasă, gruparea fiind realizată prin comasarea la clasa în care se încadrează majoritatea operatorilor cu parc eligibil identic.
    (4) Clasele de operatori de transport rutier internaţional de marfă pot fi modificate lunar, în funcţie de parcul eligibil comunicat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi vor fi afişate permanent în SIAE.
    ART. 13
    (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă, din cadrul unei clase de transportatori, se atribuie operatorilor de transport din clasa respectivă, cu respectarea criteriului potenţialului de transport al operatorului.
    (2) Potenţialul de transport al operatorului de transport rutier internaţional de marfă se calculează prin înmulţirea numărului de autovehicule licenţiate din parcul acestuia, care respectă criteriile cerute de fiecare categorie de autorizaţie, cu indicele de comportament al operatorului de transport.
    (3) Indicele de comportament al operatorului de transport rutier internaţional de marfă este măsurat în procente, existând posibilitatea să depăşească 100%, dar nu mai mult de 150% .
    (4) Fiecare operator de transport rutier internaţional de marfă are la înregistrare un indice de comportament de 100% .
    ART. 14
    (1) După eliberarea certificatului digital, procentajul prevăzut la art. 13 alin. (4) va fi scăzut de către operatorul SIAE astfel:
    a) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfă transmite autorizaţiile de orice tip, inclusiv autorizaţiile CEMT şi autorizaţiile de Franţa anuale, de la un operator la altul;
    b) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfă utilizează autorizaţiile de Franţa anuale în regim de cabotaj pe teritoriul Franţei şi/sau în regim de terţă ţară;
    c) cu un procentaj de 25% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfă utilizează originalele declarate pierdute, furate sau distruse;
    d) cu un procentaj de 5% - dacă operatorul de transport rutier internaţional de marfă nu returnează autorizaţiile eliberate de operatorul SIAE într-un termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a acestora, cu excepţia autorizaţiilor CEMT anuale şi a autorizaţiilor de Franţa anuale, care se returnează în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.
    (2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) sunt sancţionaţi ambii operatori, atât utilizatorul de drept, cât şi utilizatorul de fapt.
    (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va comunica operatorului SIAE cazurile operatorilor de transport prevăzuţi la alin. (1) lit. a) - c), în vederea modificării indicelui de comportament.
    ART. 15
    Procentajul prevăzut la art. 13 alin. (4) va fi crescut de către operatorul SIAE, în cazul în care operatorul de transport rutier internaţional de marfă renunţă la autorizaţiile suplimentare de recompensă care i se cuvin de drept prin utilizarea sistemelor RO-LA şi RO-RO, cu un procentaj de 2% pentru fiecare autorizaţie.
    ART. 16
    (1) Autorizaţiile suplimentare de recompensă se distribuie doar operatorilor de transport rutier internaţional de marfă care folosesc sistemul RO-LA şi RO-RO, în funcţie de modul de atribuire de către ţările în cauză.
    (2) Dovada utilizării sistemelor RO-LA şi RO-RO se depune la operatorul SIAE.
    (3) Distribuirea autorizaţiilor suplimentare de recompensă se face către operatorul de transport rutier internaţional de marfă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), doar dacă acesta deţine parc eligibil.
    (4) în cazul în care operatorul de transport rutier internaţional de marfă nu deţine parc eligibil, acesta primeşte o autorizaţie bilaterală fără plată pentru acea ţară în limita stocului disponibil sau o creştere a indicelui de comportament cu 2%, iar autorizaţia corespunzătoare se adaugă la stocul de autorizaţii bilaterale fără plată pentru ţara respectivă, în vederea repartizării.
    (5) Operatorul de transport rutier internaţional de marfă poate renunţa, de asemenea, la autorizaţia suplimentară de recompensă cuvenită, dobândind o creştere a indicelui de comportament de 2%, caz în care ea va fi inclusă în categoria autorizaţiilor bilaterale fără plată pentru ţara respectivă, în vederea repartizării.

    CAP. 4
    Procedura de alocare şi atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă

    ART. 17
    Operatorul SIAE va afişa permanent în sistem, pe ţări şi tipuri, disponibilul de autorizaţii de transport rutier internaţional de marfă, aferent fiecărei luni, precum şi autorizaţiile atribuite pe operatori de transport.
    ART. 18
    Algoritmul utilizat pentru calcularea numărului de autorizaţii ce urmează a fi alocate lunar unui operator este următorul: numărul total de autorizaţii dintr-o anumită categorie se împarte la potenţialul de transport total al operatorilor de transport, rezultând numărul de autorizaţii din categoria respectivă pe unitatea de potenţial; numărul de autorizaţii pe unitatea de potenţial se înmulţeşte cu potenţialul fiecărui operator, rezultând numărul de autorizaţii din respectiva categorie ce urmează a fi alocate pentru fiecare operator.
    ART. 19
    (1) Operatorii de transport rutier internaţional de marfă vor putea face rezervări pentru autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă necesare parcurgerii unui traseu.
    (2) Pentru stabilirea unui traseu, operatorii de transport rutier internaţional de marfă pot defini ei înşişi traseul, prin alegerea pas cu pas a ţărilor de parcurs, sau pot selecta, în funcţie de ţara de destinaţie, unul dintre traseele recomandate de SIAE.
    (3) La sfârşitul fiecărei luni, autorizaţiile nerezervate vor fi reportate pentru luna următoare.
    (4) Un operator de transport rutier internaţional de marfă nu poate face mai mult de două rezervări/lună/autovehicul pentru autorizaţiile dintr-o anumită categorie.
    (5) Numărul maxim de rezervări simultane ale unui operator de transport rutier internaţional de marfă nu poate depăşi jumătate din parcul eligibil pentru autorizare al acestuia.
    ART. 20
    (1) Perioada de valabilitate a rezervărilor prevăzute la art. 19 alin. (1) este de 7 zile calendaristice.
    (2) Operatorul de transport rutier internaţional de marfă are obligaţia ca, în maximum 72 de ore de la momentul efectuării rezervării, să confirme respectiva rezervare, sub sancţiunea radierii acesteia din SIAE.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1), pentru transporturile agabaritice, perioada de valabilitate a rezervării este de 45 de zile calendaristice.
    (4) în situaţia prevăzută la alin. (3), titularul rezervării are obligaţia ca, în primele 30 de zile calendaristice, să reconfirme rezervarea şi, totodată, va putea prelungi perioada de valabilitate a rezervării cu maximum 15 zile calendaristice, fără însă a depăşi un total de 60 de zile calendaristice de la data de început a rezervării.
    ART. 21
    Orice operator de transport rutier internaţional de marfă înregistrat va putea consulta în SIAE, în orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licenţiat, traseele efectuate, autorizaţiile disponibile, rezervările efectuate şi perioada de valabilitate a acestora, precum şi toate autorizaţiile eliberate.
    ART. 22
    (1) Eliberarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă se face în temeiul unei cereri în format electronic a operatorului de transport.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie transmisă în SIAE numai în perioada de valabilitate a rezervării.
    (3) Cererea de eliberare a autorizaţiei va conţine, în mod obligatoriu, opţiunea cu privire la modul de transmitere a autorizaţiei, şi anume: ridicare prin delegat de la sediul operatorului SIAE sau transmitere la sediu operatorilor.
    (4) Autorizaţiile de terţă ţară se acordă, la cerere, oricărui operator de transport rutier internaţional de marfă înscris în SIAE, în limita disponibilităţii acestora în sistem.
    ART. 23
    în procesul de atribuire electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă se va lua în calcul potenţialul de transport al operatorilor de transport, evidenţiat în SIAE.
    ART. 24
    Eliberarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă se va realiza numai în condiţiile în care operatorul de transport prezintă dovada efectuării unui transport internaţional de marfă, prin carnetul TIR sau T1, CMR, număr de sigiliu şi altele asemenea sau dacă declară pe propria răspundere că va efectua un transport internaţional de marfă şi că va ieşi din ţară în termen de 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia.
    ART. 25
    (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă conţin, sub sancţiunea nulităţii absolute, menţiuni cu privire la datele de identificare ale operatorului de transport căruia i-a fost eliberată respectiva autorizaţie, şi anume: denumire, sediu, cod unic de înregistrare/număr de înmatriculare şi codul fiscal, precum şi timbru sec sau hologramă aplicate de operatorul SIAE.
    (2) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă nu pot face obiectul unei cesiuni, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi nu pot fi utilizate decât de titularii acestora.
    ART. 26
    (1) Perioada de utilizare a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă este de 45 de zile calendaristice de la eliberarea acestora, cu excepţia autorizaţiilor de tip CEMT anuale şi a autorizaţiilor de Franţa anuale, a căror valabilitate este de un an, precum şi a autorizaţiilor de tip CEMT lunare, a căror valabilitate este de o lună.
    (2) în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei, operatorul de transport trebuie să efectueze cel puţin un transport rutier internaţional de marfă.
    ART. 27
    (1) în termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a autorizaţiei, operatorii de transport rutier internaţional de marfă sunt obligaţi să returneze operatorului SIAE, prin delegat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, autorizaţiile de transport utilizate.
    (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage modificarea indicelui de comportament al operatorului de transport rutier internaţional de marfă, anularea autorizaţiei şi reducerea, în mod proporţional, a numărului de rezervări din SIAE ale respectivului operator.
    (3) Suspendarea utilizării autorizaţiei va fi publicată în SIAE.
    ART. 28
    (1) La eliberarea autorizaţiei, operatorul de transport rutier internaţional de marfă trebuie să facă dovada achitării, în contul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, a taxelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.130/2002 privind actualizarea taxelor aferente autorizaţiilor pentru transportul rutier internaţional de mărfuri ce se eliberează operatorilor de transport cu sediul în România, care efectuează transport rutier de mărfuri în trafic internaţional.
    (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va transmite operatorului SIAE, defalcat pe fiecare ordin de plată şi tip de autorizaţie, componenta sumelor achitate.

    CAP. 5
    Sancţiuni

    ART. 29
    (1) Operatorii de transport rutier internaţional de marfă vor fi suspendaţi din SIAE, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în situaţia utilizării autorizaţiilor originale declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate.
    (2) în cazul prevăzut la alin. (1), măsura suspendării se ia pe o perioadă de două luni.
    (3) După aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1), operatorul SIAE va informa despre aceasta, de îndată, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
    ART. 30
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 120.000.000 lei la 400.000.000 lei următoarele fapte:
    a) neutilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă, cu excepţia autorizaţiilor de tip CEMT anuale, pentru o perioadă ce depăşeşte 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia;
    b) utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă de către altă persoană decât titularul acesteia;
    c) utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă fără ca aceasta să fie completată cu datele de identificare ale operatorului de transport ori fără să aibă aplicat timbrul sec sau holograma;
    d) nereturnarea autorizaţiilor în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1).
    (2) Constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) se face de către personalul autorizat al operatorului SIAE sau al Autorităţii Rutiere Române - ARR.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Rutiere Române - ARR, la sesizarea operatorului SIAE.
    (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29 din aceeaşi ordonanţă.

    CAP. 6
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 31
    (1) începând cu data de 1 ianuarie 2004, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere rutele alternative şi transportul combinat.
    (2) Pentru anul 2003, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere stocul disponibil de autorizaţii, rutele alternative, precum şi transportul combinat.
    ART. 32
    (1) în vederea participării la procedura electronică de atribuire a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, operatorii de transport rutier internaţional de marfă au obligaţia ca, până la data de 30 septembrie 2003, să obţină certificatul digital.
    (2) în vederea obţinerii certificatului digital, operatorii de transport rutier internaţional de marfă trebuie să prezinte şi autorizaţiile deţinute în stoc la momentul respectiv.
    (3) Autorizaţiile prezentate în condiţiile alin. (2) se vizează de operatorul SIAE prin aplicare de timbru sec sau hologramă şi se completează cu datele de identificare ale operatorului de transport deţinător.
    (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage suspendarea utilizării autorizaţiilor neprezentate.
    ART. 33
    La ieşirea din ţară a operatorilor de transport rutier internaţional de marfă, Poliţia de Frontieră Română verifică existenţa, exactitatea şi autenticitatea timbrului sec sau a hologramei aplicate pe autorizaţia de transport rutier internaţional de marfă.
    ART. 34
    Pentru buna funcţionare a SIAE, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - I.G.C.T.I., şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Rutieră Română - ARR, vor asigura, în mod reciproc, fluxurile de date necesare punerii în practică a prevederilor prezentei hotărâri.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NĂSTASE

                         Contrasemnează:
                         Ministrul transporturilor,
                         construcţiilor şi turismului,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul comunicaţiilor şi
                         tehnologiei informaţiei,
                         Dan Nica

                         Ministrul administraţiei şi internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finanţelor publice,
                         Mihai Nicolae Tănăsescu