închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 208 din 14 martie 2000 pentru aprobarea ReglementĂŁrilor privind agrearea Âşi verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 459 bis  din 19 septembrie 2000

    Ministrul transporturilor,
    în baza prevederilor OrdonanĂžei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970,
    în temeiul art. 12 lit. d) Âşi al art. 13 alin. (1) Âşi (2) din OrdonanĂža Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 197/1998 Âşi ulterior republicatĂŁ, al art. 4 alin. (2) lit. b) Âşi f) Âşi alin. (3) lit. c) din OrdonanĂža Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificatĂŁ Âşi completatĂŁ prin OrdonanĂža Guvernului nr. 73/1998, Âşi al art. 4 alin. (3) din HotĂŁrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea Âşi funcĂžionarea Ministerului Transporturilor, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare,
    emite urmĂŁtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobĂŁ ReglementĂŁrile privind agrearea Âşi verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5, cuprinse în anexa care face parte integrantĂŁ din prezentul ordin.
    ART. 2
    Transporturile internaĂžionale de produse perisabile pot fi efectuate pe teritoriul României numai cu vehicule agreate în condiĂžiile prevĂŁzute de Acordul cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin OrdonanĂža Guvernului nr. 75/1998.
    Transporturile interne de produse perisabile, realizate cu vehicule izoterme sau refrigeratoare, care depĂŁÂşesc masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de 7,5 t, sau cu vehicule frigorifice ori calorifice, indiferent de masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ, pot fi efectuate numai cu vehicule agreate conform prevederilor ReglementĂŁrilor privind agrearea Âşi verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5.
    ART. 3
    Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Âşi va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicĂŁrii.

                        Ministrul transporturilor,
                              Traian BĂŁsescu

    ANEXA 1

                               REGLEMENTÃRI
privind agrearea Âşi verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile - RNTR 5

    CAP. 1
    Obiectul

    ART. 1
    Prezentele reglementĂŁri stabilesc modul de lucru pentru agrearea Âşi verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile în trafic naĂžional Âşi internaĂžional, în conformitate cu prevederile Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, denumit în continuare ATP, la care România a aderat prin OrdonanĂža Guvernului nr. 75/1998, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 28 august 1998, aprobatĂŁ prin Legea nr. 2/1999.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicare

    ART. 2
    Fac obiectul prezentelor reglementĂŁri:
    a) vehiculele echipate cu suprastructuri specializate pentru transportul de produse perisabile, care efectueazĂŁ transporturi internaĂžionale de produse perisabile;
    b) vehiculele izoterme sau refrigeratoare cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ mai mare de 7,5 t, care efectueazĂŁ transporturi de produse perisabile în trafic naĂžional;
    c) vehiculele frigorifice sau calorifice care efectueazĂŁ transporturi de produse perisabile în trafic naĂžional, indiferent de masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ,
definite Âşi clasificate conform anexei nr. 1 la prezentele reglementĂŁri.

    CAP. 3
    Agrearea vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

    ART. 3
    (1) Agrearea vehiculelor destinate transportului produselor perisabile se acordĂŁ pentru categoriile de vehicule prevĂŁzute în anexa nr. 1 la prezentele reglementĂŁri, care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie înmatriculate în România Âşi care respectĂŁ, pentru transportul internaĂžional, prevederile anexei nr. 1 la ATP sau, pentru transportul intern, cel puĂžin prevederile anexei nr. 2 la prezentele reglementĂŁri.
    (2) Pentru fiecare vehicul destinat transportului de produse perisabile agrearea se acordĂŁ de Ministerul Transporturilor, prin Regia AutonomĂŁ "Registrul Auto Român", denumit în continuare RAR.
    (3) Vehiculele noi care urmeazĂŁ sĂŁ fie construite sau importate în serie pot fi agreate în baza încercĂŁrilor efectuate pentru un exemplar al seriei. DacĂŁ se constatĂŁ conformitatea cu prescripĂžiile RNTR 5, procesul-verbal/raportul de încercare va fi considerat certificatul de agreare a tipului respectiv de vehicul. în baza acestui certificat RAR poate acorda agrearea individualĂŁ a fiecĂŁrui vehicul fabricat ulterior Âşi înmatriculat în România, care este conform tipului de vehicul agreat.
    ART. 4
    Agrearea unui tip de vehicul se acordĂŁ la cererea constructorului tipului respectiv de vehicul sau a reprezentantului sĂŁu autorizat, iar agrearea individualĂŁ se acordĂŁ la cererea deĂžinĂŁtorului vehiculului.
    ART. 5
    La solicitarea agreĂŁrii unui tip de vehicul, destinat transportului de produse perisabile constructorul sau reprezentantul sĂŁu autorizat va depune la RAR urmĂŁtoarea documentaĂžie:
    1. cererea de agreare ATP, cu precizarea categoriei de clasificare, conform anexei nr. 1 la ATP, pentru care se solicitĂŁ agrearea;
    2. specificaĂžia tehnicĂŁ detaliatĂŁ a vehiculului, care cuprinde:
    a) desenul de ansamblu al vehiculului;
    b) desenul de ansamblu al compartimentului pentru transportul produselor perisabile, cu cotele principale pentru gabaritul exterior Âşi pentru spaĂžiul interior; în cazul cisternelor cu mai multe compartimente se vor menĂžiona Âşi dimensiunile fiecĂŁrui compartiment;
    c) descrierea sau specificaĂžia tehnicĂŁ a materialelor utilizate la construcĂžia caroseriei, respectiv a pereĂžilor laterali, podelei, acoperiÂşului, trapelor, uÂşilor, orificiilor de scurgere a apei; pentru cisterne se vor prezenta date tehnice, inclusiv pentru gurile de vizitare Âşi tubulatura de golire;
    d) în cazul suprastructurilor frigorifice, respectiv al refrigeratoarelor, specificaĂžia tehnicĂŁ a agregatului frigorific sau a agenĂžilor frigorigeni;
    e) specificaĂžia tehnicĂŁ a dispozitivelor de automatizare;
    f) în cazul cisternelor, desenul privind amplasarea pe vehicul a tubulaturii sau a instalaĂžiilor de golire;
    g) desenul privind izolaĂžiile speciale ale pereĂžilor compartimentului pentru încĂŁrcĂŁturĂŁ;
    h) descrierea amenajĂŁrilor interioare specifice, cum ar fi: bare pentru carne, ventilatoare Âşi altele asemenea;
    3. solicitantul agreĂŁrii poate depune documente de certificare internaĂžionalĂŁ sau rapoarte de încercĂŁri care sĂŁ ateste conformitatea cu ATP, emise sau avizate de autoritatea competentĂŁ a unei Þãri care este parte contractantĂŁ la ATP.
    ART. 6
    (1) în cazul agreĂŁrii unui tip de vehicul, care se efectueazĂŁ prin verificĂŁri Âşi încercĂŁri Âşi pe baza documentelor prevĂŁzute la art. 5 pct. 1 Âşi 2 sau a celor prevĂŁzute la art. 5 pct. 3, dacĂŁ sunt îndeplinite toate condiĂžiile, RAR elibereazĂŁ Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transportĂŁ produse perisabile, al cĂŁrui model este prevĂŁzut în anexa nr. 3 la prezentele reglementĂŁri.
    (2) în baza certificatului prevĂŁzut la alin. (1) constructorul sau reprezentantul sĂŁu autorizat este obligat sĂŁ elibereze, pentru fiecare vehicul construit care este conform cu tipul certificat, DeclaraĂžia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile, al cĂŁrei model este prevĂŁzut în anexa nr. 4 la prezentele reglementĂŁri.
    ART. 7
    Vehiculul destinat transportului de produse perisabile se considerĂŁ ca aparĂžinând unui tip agreat de vehicul dacĂŁ satisface condiĂžiile prevĂŁzute la paragraful 2 lit. c) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP.
    ART. 8
    Procesele-verbale/rapoartele de încercare trebuie sĂŁ fie emise de laboratoare specializate care, prin dotarea tehnicĂŁ, încadrarea cu personal calificat corespunzĂŁtor Âşi prin procedurile de lucru, permit efectuarea încercĂŁrilor prevĂŁzute în anexa nr. 1 la ATP. Laboratoarele trebuie sĂŁ fie acreditate sau evaluate Âşi abilitate de RAR prin organismele sale de specialitate, conform condiĂžiilor tehnice cuprinse în anexa nr. 5 la prezentele reglementĂŁri.
    ART. 9
    în situaĂžia în care sunt îndeplinite toate condiĂžiile, pe baza unuia dintre urmĂŁtoarele documente:
    a) DeclaraĂžia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile;
    b) documentele prevĂŁzute la art. 5 pct. 3;
    c) rapoartele întocmite în urma încercĂŁrilor efectuate în conformitate cu prescripĂžiile ATP Âşi ale prezentelor reglementĂŁri,
RAR elibereazĂŁ, prin reprezentanĂžele sale teritoriale, dupĂŁ înmatricularea mijlocului de transport, Certificatul conform Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi, conform modelelor prevĂŁzute în anexele nr. 6.1, 6.2 Âşi 6.3 la prezentele reglementĂŁri, sau Certificatul conform prescripĂžiilor RNTR 5 cu privire la transporturile naĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi, conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementĂŁri, denumite în continuare certificat de agreare.
    ART. 10
    Certificatul prevĂŁzut la art. 9 pentru transporturile internaĂžionale are o valabilitate de maximum 6 ani. Acesta permite Âşi aplicarea pe vehicul a plĂŁcii de conformitate ATP, executatĂŁ conform modelelor cuprinse în anexele nr. 8.1, 8.2 Âşi 8.3 la prezentele reglementĂŁri.
    ART. 11
    Certificatul prevĂŁzut la art. 9 pentru transporturile interne are o perioadĂŁ de valabilitate de maximum 3 ani. Acesta permite Âşi aplicarea pe vehicul a plĂŁcii de conformitate, executatĂŁ conform modelului prevĂŁzut în anexa nr. 9 la prezentele reglementĂŁri.
    ART. 12
    Certificatul de agreare pentru transporturile internaĂžionale de produse perisabile trebuie redactat, în afarĂŁ de limba românĂŁ, Âşi într-o limbĂŁ de circulaĂžie internaĂžionalĂŁ - englezĂŁ, francezĂŁ sau rusĂŁ, la alegerea solicitantului.
    ART. 13
    (1) în timpul efectuĂŁrii transportului certificatul de agreare trebuie sĂŁ fie prezent în mod obligatoriu la bordul autovehiculului, în original sau în copie legalizatĂŁ.
    (2) în cazul în care placa de atestare conformĂŁ anexei nr. 6 sau 7 la prezentele reglementĂŁri este aplicatĂŁ pe vehicul, prezenĂža certificatului de agreare la bordul vehiculului nu este necesarĂŁ.
    (3) DeĂžinĂŁtorul vehiculului este obligat sĂŁ îndepĂŁrteze placa de atestare de pe vehicul în momentul în care acesta nu mai este conform prevederilor ATP sau ale RNTR 5 sau sĂŁ o înlocuiascĂŁ în cazul unei noi agreĂŁri.
    ART. 14
    Certificatul de agreare pentru transporturile internaĂžionale de produse perisabile este valabil Âşi pentru efectuarea de transporturi interne, fĂŁrĂŁ alte menĂžiuni suplimentare.

    CAP. 4
    Verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile

    ART. 15
    (1) Verificarea tehnicĂŁ a suprastructurii vehiculelor destinate transportului de produse perisabile se face:
    a) la solicitarea eliberĂŁrii certificatului de agreare de tip sau individualĂŁ;
    b) la expirarea duratei de valabilitate a certificatului de agreare acordat anterior;
    c) la solicitarea RAR, în urma constatĂŁrii, cu ocazia efectuĂŁrii inspecĂžiei tehnice periodice a vehiculului, a unor deteriorĂŁri semnificative ale suprastructurii sau a efectuĂŁrii unor modificĂŁri ori reparaĂžii de amploare ale acesteia.
    (2) Metodele de verificare tehnicĂŁ care se utilizeazĂŁ sunt prevĂŁzute în anexa nr. 1 la ATP.
    ART. 16
    La prezentarea vehiculului pentru verificarea tehnicĂŁ conform ATP sau RNTR 5, deĂžinĂŁtorul va prezenta:
    a) cartea de identitate a vehiculului Âşi certificatul de înmatriculare a vehiculului, precum Âşi anexa la certificatul de înmatriculare, cu inspecĂžia tehnicĂŁ valabilĂŁ;
    b) certificatul de agreare, dacĂŁ acesta a fost eliberat anterior;
    c) placa de atestare conform anexelor nr. 8.1, 8.2, 8.3 sau nr. 9 la prezentele reglementĂŁri, îndepĂŁrtatĂŁ de pe vehicul, dacĂŁ este cazul.
    ART. 17
    Pe baza documentelor Âşi a verificĂŁrilor efectuate reprezentantul RAR:
    a) emite un alt certificat de agreare valabil pentru respectivul vehicul, dacĂŁ certificatul prezentat este expirat;
    b) aplicĂŁ pe vehicul placa de atestare cu noul termen de valabilitate.
    ART. 18
    în situaĂžia în care se constatĂŁ neconformitĂŁĂži din punct de vedere al prevederilor ATP sau RNTR 5, reprezentantul RAR are obligaĂžia de a reĂžine certificatul de agreare Âşi placa de atestare aferente vehiculului pânĂŁ la remedierea neconformitĂŁĂžilor.

    CAP. 5
    DispoziĂžii finale Âşi tranzitorii

    ART. 19
    (1) Pentru vehiculele destinate transportului de produse perisabile, aflate la prima înmatriculare în România, certificatul de agreare se va elibera numai dacĂŁ sunt satisfĂŁcute prescripĂžiile ATP.
    (2) Pentru vehiculele noi, construite în România, prevederile alin. (1) vor fi obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2001. Vehiculele construite pânĂŁ la aceastĂŁ datĂŁ, care nu sunt conforme prescripĂžiilor ATP, dar care îndeplinesc condiĂžiile minimale prevĂŁzute în anexa nr. 2 la prezentele reglementĂŁri, vor putea fi utilizate numai în trafic naĂžional.
    (3) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România, care efectueazĂŁ transporturi internaĂžionale de produse perisabile, emiterea certificatului de agreare se va face numai dacĂŁ sunt satisfĂŁcute prescripĂžiile ATP.
    (4) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România, care efectueazĂŁ transporturi interne de produse perisabile, emiterea certificatului de agreare se face numai dacĂŁ sunt satisfĂŁcute prescripĂžiile RNTR 5.
    (5) Pentru vehiculele deja înmatriculate în România certificatul de agreare se elibereazĂŁ pentru toate vehiculele de acelaÂşi tip, pe baza unei verificĂŁri efectuate în condiĂžiile prevĂŁzute la paragrafele 29 Âşi 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP, numai dacĂŁ au fost efectuate probe complete, conform prevederilor anexei nr. 1 la ATP, pentru un numĂŁr de 3 vehicule aparĂžinând aceluiaÂşi tip de vehicul. Certificatul de agreare se elibereazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de prezentul alineat dacĂŁ în urma efectuĂŁrii probelor complete se constatĂŁ cĂŁ sunt îndeplinite cel puĂžin condiĂžiile prevĂŁzute în anexa nr. 2 la prezentele reglementĂŁri.
    (6) Valabilitatea certificatelor de agreare pentru transporturile interne, emise în baza dispoziĂžiilor prevĂŁzute în anexa nr. 2 la prezentele reglementĂŁri, nu poate depĂŁÂşi data de 1 ianuarie 2005.
    (7) începând cu data de 1 ianuarie 2003 toate autovehiculele care efectueazĂŁ transporturi interne de produse perisabile Âşi care fac obiectul acestei reglementĂŁri vor fi echipate cu tahograf.
    (8) La cererea deĂžinĂŁtorului certificatul de agreare pentru transporturile interne se poate elibera Âşi pentru vehiculele sub 7,5 t.
    ART. 20
    Anexele nr. 1 - 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8.1, 8.2, 8.3 Âşi 9 fac parte integrantĂŁ din prezentele reglementĂŁri.

    ANEXA 1
    la reglementĂŁri

    CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR PERISABILE

    1. Mijloace de transport izoterme - mijloace de transport la care caroseria este construitĂŁ cu pereĂži izolanĂži, inclusiv uÂşile, podeaua Âşi acoperiÂşul, asigurând limitarea schimbului de cĂŁldurĂŁ dintre interiorul Âşi exteriorul caroseriei.
    1.1. Mijlocul de transport izoterm normal este caracterizat printr-un coeficient global de transmisie termicĂŁ, denumit în continuare coeficient K, egal cu sau mai mic de 0,7 w/mp grade C.
    1.2. Mijlocul de transport izoterm sporit este caracterizat printr-un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C Âşi are pereĂžii cu grosimea de cel puĂžin 45 mm.
    2. Mijloace de transport refrigeratoare - mijloace de transport izoterme care, cu ajutorul unei surse de frig - gheaÞã hidricĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ adaos de sare, plĂŁci eutectice, gheaÞã carbonicĂŁ, cu sau fĂŁrĂŁ reglaj de sublimare, gaze lichefiate, cu sau fĂŁrĂŁ reglare de evaporare, precum Âşi altele asemenea -, alta decât un echipament mecanic sau cu absorbĂžie, permit scĂŁderea temperaturii în interiorul caroseriei goale Âşi o menĂžin în continuare pentru o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C, fiind prevĂŁzute cu unul sau mai multe compartimente, recipiente sau rezervoare pentru agentul frigorigen, cu o capacitate corespunzĂŁtoare prescripĂžiilor tehnice ATP Âşi care trebuie sĂŁ poatĂŁ fi încĂŁrcate sau reîncĂŁrcate de la exterior.
    2.1. Mijlocul de transport refrigerator de clasa A menĂžine o temperaturĂŁ interioarĂŁ la cel mult 7 grade C.
    2.2. Mijlocul de transport refrigerator de clasa B menĂžine o temperaturĂŁ interioarĂŁ la cel mult -10 grade C Âşi are un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    2.3. Mijlocul de transport refrigerator de clasa C menĂžine o temperaturĂŁ interioarĂŁ la cel mult -20 grade C Âşi are un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    2.4. Mijlocul de transport refrigerator de clasa D menĂžine o temperaturĂŁ interioarĂŁ la cel mult 0 grade C.
    3. Mijloace de transport frigorifice - mijloace de transport izoterme, prevĂŁzute cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport - grup mecanic cu compresor, maÂşinĂŁ cu absorbĂžie Âşi altele asemĂŁnĂŁtoare -, care sĂŁ permitĂŁ, la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de +30 grade C, scĂŁderea temperaturii din interiorul caroseriei goale Âşi menĂžinerea acesteia în mod permanent.
    3.1. Mijlocul de transport frigorific de clasa A permite alegerea temperaturii interioare între +12 grade C Âşi 0 grade C inclusiv.
    3.2. Mijlocul de transport frigorific de clasa B permite alegerea temperaturii interioare între +12 grade C Âşi -10 grade C inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0 0,4 w/mp grade C.
    3.3. Mijlocul de transport frigorific de clasa C permite alegerea temperaturii interioare între +12 grade C Âşi - 20 grade C inclusiv, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    3.4. Mijlocul de transport frigorific de clasa D permite pĂŁstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de 0 grade C.
    3.5. Mijlocul de transport frigorific de clasa E permite pĂŁstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de -10 grade C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    3.6. Mijlocul de transport frigorific de clasa F permite pĂŁstrarea unei temperaturi interioare constante egale cu sau mai mici de -20 grade C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.
    4. Mijloace de transport calorifice - mijloace de transport izoterme, prevĂŁzute cu un dispozitiv de producere a cĂŁldurii care permite ridicarea temperaturii în interiorul caroseriei goale Âşi menĂžinerea acesteia practic constante la o valoare nu mai micĂŁ de +12 grade C Âşi pe o perioadĂŁ de cel puĂžin 12 ore.
    4.1. Mijlocul de transport calorific de clasa A menĂžine temperatura interioarĂŁ de +12 grade C la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de -10 grade C.
    4.2. Mijlocul de transport calorific de clasa B menĂžine temperatura interioarĂŁ de +12 grade C la o temperaturĂŁ exterioarĂŁ medie de -20 grade C, iar coeficientul K este egal cu sau mai mic de 0,4 w/mp grade C.

    CATEGORIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU PRODUSE PERISABILE ÂŞI MÃRCILE DE IDENTIFICARE A ACESTORA
________________________________________________________________
                      Categoria                            Marca
________________________________________________________________
 1. Mijloc de transport izoterm normal                      IN
 2. Mijloc de transport izoterm sporit                      IR
 3. Mijloc de transport refrigerator normal clasa A         RNA
 4. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa A         RRA
 5. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa B         RRB
 6. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa C         RRC
 7. Mijloc de transport refrigerator normal clasa D         RND
 8. Mijloc de transport refrigerator sporit clasa D         RRD
 9. Mijloc de transport frigorific normal clasa A           FNA
10. Mijloc de transport frigorific sporit clasa A           FRA
11. Mijloc de transport frigorific normal clasa B           FNB
12. Mijloc de transport frigorific sporit clasa B           FRB
13. Mijloc de transport frigorific normal clasa C           FNC
14. Mijloc de transport frigorific sporit clasa C           FRC
15. Mijloc de transport frigorific normal clasa D           FND
16. Mijloc de transport frigorific sporit clasa D           FRD
17. Mijloc de transport frigorific normal clasa E           FNE
18. Mijloc de transport frigorific sporit clasa E           FRE
19. Mijloc de transport frigorific normal clasa F           FNF
20. Mijloc de transport frigorific sporit clasa F           FRF
21. Mijloc de transport calorific normal clasa A            CNA
22. Mijloc de transport calorific sporit clasa A            CRA
23. Mijloc de transport calorific sporit clasa B            CRB
________________________________________________________________


    ANEXA 2
    la reglementĂŁri

                         CONDIÞII TEHNICE MINIMALE
aplicabile în cazul mijloacelor de transport pentru produse perisabile aflate în exploatare în trafic naĂžional

    CAP. 1
    CondiĂžii generale

    1. Mijloacele de transport izoterme pot avea o grosime a pereĂžilor mai micĂŁ de 45 mm. Coeficientul global de transmisie termicĂŁ - coeficientul K - poate sĂŁ fie egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C pentru mijloacele de transport izoterme din categoria IN.
    2. Mijloacele de transport frigorifice din clasele A Âşi D pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C, iar cele din clasele B, C, E Âşi F pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,7 w/mp grade C.
    3. Mijloacele de transport refrigeratoare din clasa A pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C, iar cele din clasele B Âşi C pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,6 w/mp grade C.
    4. Mijloacele de transport calorifice din clasa A pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,9 w/mp grade C, iar cele din clasa B pot avea un coeficient K egal cu sau mai mic de 0,6 w/mp grade C.

    CAP. 2
    Controlul eficienĂžei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport pentru produse perisabile în trafic naĂžional

    1. Mijloace de transport refrigeratoare
    Se verificĂŁ dacĂŁ temperatura interioarĂŁ a mijlocului de transport, golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ, adusĂŁ în prealabil la temperatura exterioarĂŁ, poate sĂŁ fie adusĂŁ la temperatura limitĂŁ a clasei mijlocului de transport, prevĂŁzutĂŁ în anexa nr. 1 la reglementĂŁri, Âşi sĂŁ fie menĂžinutĂŁ sub aceastĂŁ temperaturĂŁ pe o duratĂŁ t, astfel încât t >/= 12 x delta teta/delta teta prim, delta teta fiind diferenĂža dintre +30 grade C Âşi aceastĂŁ temperaturĂŁ limitĂŁ, iar delta teta prim, fiind diferenĂža dintre temperatura medie exterioarĂŁ pe timpul încercĂŁrii Âşi respectiva temperaturĂŁ limitĂŁ, temperatura exterioarĂŁ nefiind mai micĂŁ de +15 grade C. în situaĂžia în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport pot fi menĂžinute în exploatare ca refrigeratoare pe o nouĂŁ perioadĂŁ de maximum 3 ani.
    2. Mijloace de transport frigorifice
    Se verificĂŁ - mijlocul de transport fiind golit de orice încĂŁrcĂŁturĂŁ Âşi temperatura exterioarĂŁ nefiind mai micĂŁ de +15 grade C - dacĂŁ temperatura interioarĂŁ poate fi adusĂŁ:
    a) pentru clasa A, B sau C, la temperatura minimĂŁ a clasei mijlocului de transport prevĂŁzutĂŁ în ATP;
    b) pentru clasa D, E sau F, la temperatura limitĂŁ a clasei mijlocului de transport prevĂŁzutĂŁ în ATP.
    în cazul în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport pot fi menĂžinute în exploatare ca frigorifice, în clasa lor, pentru o nouĂŁ perioadĂŁ de maximum 3 ani.
    3. Mijloace de transport calorifice
    Se verificĂŁ dacĂŁ diferenĂža dintre temperatura interioarĂŁ a mijlocului de transport Âşi temperatura exterioarĂŁ care determinĂŁ clasa cĂŁreia îi aparĂžine mijlocul de transport, prevĂŁzutĂŁ de ATP - 22 grade C pentru clasa A Âşi 32 grade C pentru clasa B -, poate fi atinsĂŁ Âşi menĂžinutĂŁ timp de 12 ore sau mai puĂžin. în situaĂžia în care rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menĂžinute în exploatare ca mijloace de transport calorifice, în clasa lor, pentru o perioadĂŁ de maximum 3 ani.
 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 3         |
|                                                            la reglementĂŁri |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                                                                            |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                        CERTIFICAT DE AGREARE DE TIP                        |
|              pentru vehicule care transportĂŁ produse perisabile            |
|                                                                            |
|                       nr. ......... din .............                      |
|                                                                            |
|   Vehiculul având caracteristicile cuprinse în prezentul certificat        |
|  ________________________________________________________________________  |
| | Categoria                 |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Subcategoria              |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Marca                     |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Tipul                     |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | ProducĂŁtorul              |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | Firma solicitantĂŁ         |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
|                                                                            |
|   este agreat ca mijloc de transport ................., în conformitate cu |
|   ReglementĂŁrile privind agrearea Âşi verificarea tehnicĂŁ a vehiculelor     |
|   destinate transportului de produse perisabile.                           |
|                                                                            |
|                                Director,                                   |
|                                                                            |
|                            .................                               |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|


                                                                      (verso)
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Categoria              |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 2. Subcategoria           |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 3. Marca                  |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 4. Tipul/Varianta         |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 5. Categoria, conform ATP |                                            | |
| |___________________________|____________________________________________| |
| | 6. Baza eliberĂŁrii certificatului                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1. Acest certificat a fost eliberat pe baza:                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. încercĂŁrii mijlocului de | 6.1.2. conformitĂŁĂžii cu un mijloc    | |
| |        transport                |        de transport de referinÞã     | |
| |_________________________________|______________________________________| |
| | 6.2. Laboratorul de încercĂŁri                                          | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.3. Natura încercĂŁrilor                                               | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.4. NumĂŁrul raportului de încercĂŁri                                   | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.5. Coeficientul K                                                    | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.6. Capacitatea frigorificĂŁ efectivĂŁ la temperatura exterioarĂŁ de 30  | |
| |      grade C Âşi la temperatura interioarĂŁ de:                          | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7. Valabilitatea certificatului |                                      | |
| |_________________________________|______________________________________| |
|                                                                            |
|    NOTÃ:                                                                   |
|    ProducĂŁtorul sau reprezentantul acestuia este autorizat sĂŁ elibereze    |
| DeclaraĂžia de conformitate pentru vehiculele destinate transporturilor de  |
| produse perisabile, garantând sub semnĂŁturĂŁ cĂŁ produsul comercializat      |
| corespunde tipului agreat de Registrul Auto Român.                         |
|                                                                            |
|                          ..........................                        |
|                            (semnĂŁtura Âşi Âştampila)                         |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|


    ANEXA 4
    la reglementĂŁri

    R.N.T.R.-5

    Antetul producĂŁtorului

                       DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile

    Noi, .................................................................,
                             (numele producĂŁtorului)
    ......................................................................,
                                   (adresa)

    declarĂŁm pe propria rĂŁspundere cĂŁ mijlocul de transport definit mai jos:
 ________________________________________________________________________
| Categoria                 |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Subcategoria              |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Marca                     |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| Tipul/Varianta            |                                            |
|___________________________|____________________________________________|
| NumĂŁrul de identificare   |                                            |
|___________________________|____________________________________________|

    este în conformitate cu Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transportĂŁ produse perisabile cu numĂŁrul ........... din data de ............ .

    ............................    ..........................................
      (locul Âşi data emiterii)      (numele Âşi semnĂŁtura persoanei autorizate)


    ANEXA 5
    la reglementĂŁri

                             CONDIÞII TEHNICE
pentru abilitarea laboratoarelor care efectueazĂŁ încercĂŁrile vehiculelor destinate transportului de produse perisabile în vederea agreĂŁrii

    Pentru a putea emite procesele-verbale (buletinele) de încercĂŁri prevĂŁzute în anexa nr. 1 la ATP, pe baza cĂŁrora se elibereazĂŁ certificatul de agreare, un laborator specializat în acest sens trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sĂŁ posede cel puĂžin o incintĂŁ cu temperaturĂŁ controlatĂŁ (stabilizatĂŁ), conform normelor ATP, cu dimensiunile necesare în vederea efectuĂŁrii probelor tipului de vehicul cu cele mai mari dimensiuni de gabarit pentru care se solicitĂŁ abilitarea. Pentru accesul vehiculului în incintĂŁ aceasta trebuie sĂŁ aibĂŁ dimensiunile utile cu cel puĂžin 25% mai mari decât dimensiunile de gabarit ale vehiculului, iar uÂşile de acces trebuie sĂŁ fie prevĂŁzute cu izolaĂžie termicĂŁ Âşi garnituri corespunzĂŁtoare.
    Incinta trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ condiĂžiile impuse de ATP, în sensul cĂŁ trebuie sĂŁ asigure o temperaturĂŁ stabilizatĂŁ, controlatĂŁ permanent, de +30 grade C +/- 5 grade C, reglatĂŁ pentru un punct de rouĂŁ de +25 grade C cu o abatere de +/- 2 grade C, pe toatĂŁ perioada încercĂŁrii de 12 ore, Âşi o ventilaĂžie continuĂŁ de 1 - 2 m/s la 10 cm de pereĂžii exteriori ai furgonului (conform prevederilor paragrafului 9 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP;
    b) sĂŁ fie dotat cu aparaturĂŁ de mĂŁsurĂŁ corespunzĂŁtoare, care sĂŁ dea posibilitatea sĂŁ fie mĂŁsuratĂŁ continuu temperatura în 24 de puncte timp de 12 ore;
    c) temperatura din interiorul incintei sĂŁ nu aibĂŁ o variaĂžie mai mare de 2 grade C, astfel încât temperatura medie pe toatĂŁ perioada mĂŁsurĂŁrii sĂŁ nu aibĂŁ o variaĂžie mai mare de 0,5 grade C;
    d) activitatea de încercare sĂŁ poatĂŁ fi desfĂŁÂşuratĂŁ din exteriorul incintei cu temperaturĂŁ controlatĂŁ.
    Verificarea Âşi certificarea îndeplinirii condiĂžiilor menĂžionate se vor face conform legislaĂžiei Âşi procedurilor specifice în domeniu.
 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 6.1       |
|                                                            la reglementĂŁri |
|                                                                            |
|                                    RO                                      |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                                EQUIPMENT                                   |
|                            Mijloc de transport                             |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| |  INSULATED  |  REFRIGERATED  |  MECHANICALLY REFRIGERATED  |  HEATED   | |
| |   Izoterm   |  Refrigerator  |         Frigorific          | Calorific | |
| |_____________|________________|_____________________________|___________| |
|                                                                            |
|                             CERTIFICATE NO                                 |
|                              Certificat nr.                                |
|                                                                            |
|  Issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of         |
|Perishabile Foodstuff and on the Special Equipment to be Used for such      |
|Carriage (ATP)                                                              |
|                                                                            |
|  eliberat conform Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de |
|produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale ce     |
|trebuie folosite pentru aceste transporturi                                 |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Issuing authority           |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Autoritatea emitentĂŁ        |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 2. Equipment                   |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Mijloc de transport         |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 3. Identification number       |              | allotted by |          | |
| |                                |              |             |          | |
| |    NumĂŁr de identificare       |              | acordat de  |          | |
| |________________________________|______________|_____________|__________| |
| | 4. Owner or operated by        |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    AparĂžinând sau exploatat de |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 5. Submited by                 |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Prezentat de                |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6. Is approved as              |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Este atestat ca             |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6.1. with one or more thermal appliances which (is) (are):             | |
| |                                                                        | |
| |      cu unul sau mai multe dispozitive termice care (este) (sunt)      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. independent  |  6.1.2. not   |  6.1.3. removable  |  6.1.4. not | |
| |                     |  independent  |                    |  removable  | |
| |                     |               |                    |             | |
| |    independent      | neindependent |      amovibil      |  neamovibil | |
| |_____________________|_______________|____________________|_____________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 7. Basis of issue of certificate                                       | |
| |                                                                        | |
| | Baza eliberĂŁrii certificatului                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1. This certificate is issued on the basis of:                       | |
| |                                                                        | |
| | Acest certificat a fost eliberat pe baza                               | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1.1. tests of the equipment          | 7.1.2. conformity with a      | |
| |                                        | reference item of equipment   | |
| | încercĂŁrii mijlocului de transport     | conformitĂŁĂžii cu un mijloc de | |
| |                                        | transport de referinÞã        | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.1.3. a periodic inspection           | 7.1.4. transitorial provisions| |
| |                                        |                               | |
| | inspecĂžiei periodice                   | dispoziĂžiilor tranzitorii     | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.2. If the certificate is issued on the basis of a test or by         | |
| | reference to an item of equipment of the same type which has been      | |
| | tested, specify:                                                       | |
| |                                                                        | |
| | DacĂŁ certificatul este eliberat pe baza unei încercĂŁri sau prin        | |
| | referire la un mijloc de transport de acelaÂşi tip care a fost supus    | |
| | încercĂŁrii, a se specifica:                                            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.2.1. the testing station           |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | laboratorul de încercĂŁri             |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.2. the nature of the test        |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | natura încercĂŁrilor                  |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.3. the number(s) of the report(s)|                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | numĂŁrul raportului de încercĂŁri      |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.4. the K coefficient             |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | coeficientul K                       |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.5. the effective refrigerating capacity at an outside temperature  | |
| | of 30 degrees C and an inside temperature of                           | |
| |                                                                        | |
| | capacitatea frigorificĂŁ efectivĂŁ la temperatura exterioarĂŁ de 30 grade | |
| | C Âşi la temperatura interioarĂŁ de                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ degrees C ....... w                                       | |
| | ............ degrees C ....... w                                       | |
| | ............ degrees C ....... w                                       | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8. This certificate is valid until   |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | Acest certificat este valabil pânĂŁ la|                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1. provided that:                  |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | asigurându-se cĂŁ:                    |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1.1. the insuleted body (and, where applicable, the thermal          | |
| | applience) is maintained in good condition                             | |
| |                                                                        | |
| | furgonul izoterm (Âşi unde este cazul, echipamentul termic) sĂŁ fie      | |
| | menĂžinut în stare bunĂŁ de întreĂžinere                                  | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.2. no material alteration is made to the thermal appliances; and   | |
| |                                                                        | |
| | nu sunt aduse modificĂŁri importante dispozitivelor termice; Âşi         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.3. if the thermal appliance is replaced, it is replaced by an      | |
| | appliance of equal or greater refrigerating capacity                   | |
| |                                                                        | |
| | dacĂŁ se înlocuieÂşte dispozitivul termic, acesta sĂŁ aibĂŁ o putere       | |
| | frigorificĂŁ egalĂŁ sau mai mare ca a dispozitivului înlocuit            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 9. Done at                                      | 10. On               | |
| |                                                 |                      | |
| | Eliberat în                                     | data                 | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Issuing by RAR Branch                           |                      | |
| |                                                 |                      | |
| | Emis de reprezentanÞã RAR                       |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
|                                                                            |
|                            Stamp and signature                             |
|                                                                            |
|                           SemnĂŁtura Âşi Âştampila                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 6.2       |
|                                                            la reglementĂŁri |
|                                                                            |
|                                    RO                                      |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                                  ENGIN                                     |
|                            Mijloc de transport                             |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| |   ISOTHERME   |   REFRIGERANT    |    FRIGORIFIQUE    |   CALORIFIQUE  | |
| |    Izoterm    |   Refrigerator   |     Frigorific     |    Calorific   | |
| |_______________|__________________|____________________|________________| |
|                                                                            |
|                              ATTESTATION NO                                |
|                              Certificat nr.                                |
|                                                                            |
|  Delivree conformement a l"Accord relatif aux transports internationaux de |
|denrees perissables et aux engins speciaux a utiliser pour ces transports   |
|(ATP)                                                                       |
|                                                                            |
|  eliberat conform Acordului cu privire la transporturile internaĂžionale de |
|produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport speciale ce     |
|trebuie folosite pentru aceste transporturi                                 |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Autorite delivrant          |                                       | |
| |    l"attestation               |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Autoritatea emitentĂŁ        |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 2. L"engin                     |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Mijloc de transport         |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 3. Numero d"identification     |              |    donne    |          | |
| |                                |              |             |          | |
| |    NumĂŁr de identificare       |              |  acordat de |          | |
| |________________________________|______________|_____________|__________| |
| | 4. Appartenant a ou exploite   |                                       | |
| |    par                         |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    AparĂžinând sau exploatat de |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 5. Presente par                |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Prezentat de                |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6. Est reconnu comme           |                                       | |
| |                                |                                       | |
| |    Este atestat ca             |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6.1. avec dispositif(s) thermique(s):                                  | |
| |                                                                        | |
| |      cu unul sau mai multe dispozitive termice care (este) (sunt)      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. autonome| 6.1.2. non autonome | 6.1.3. amovible | 6.1.4. non    | |
| |                |                     |                 |   amovible    | |
| |                |                     |                 |               | |
| |    independent |    neindependent    |    amovibil     |   neamovibil  | |
| |________________|_____________________|_________________|_______________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 7. Base de delivrance de l"attestation                                 | |
| |                                                                        | |
| | Baza eliberĂŁrii certificatului                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1. Cette attestation est delivree sur la base:                       | |
| |                                                                        | |
| | Acest certificat a fost eliberat pe baza                               | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1.1. de l"essai de l"engin           | 7.1.2 de la conformite a un   | |
| |                                        | engin de reference            | |
| | încercĂŁrii mijlocului de transport     | conformitĂŁĂžii cu un mijloc de | |
| |                                        | transport de referinÞã        | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.1.3. d"un controle periodique        | 7.1.4. de dispositions        | |
| |                                        | transitoires                  | |
| |                                        |                               | |
| | inspecĂžiei periodice                   | dispoziĂžiilor tranzitorii     | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.2. Lorsque l"attestation est delivree sur la base d"un essai ou par  | |
| | reference a un engin de meme type ayant subi un essai, indiquer:       | |
| |                                                                        | |
| | DacĂŁ certificatul este eliberat pe baza unei încercĂŁri sau prin        | |
| | referire la un mijloc de transport de acelaÂşi tip care a fost supus    | |
| | încercĂŁrii, a se specifica:                                            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.2.1. la station d"essai            |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | laboratorul de încercĂŁri             |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.2. la nature des essais          |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | natura încercĂŁrilor                  |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.3. le ou les numeros du ou des   |                                 | |
| | proces - verbaux                     |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | numĂŁrul raportului de încercĂŁri      |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.4. la valeur du coefficient K    |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | coeficientul K                       |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.5. la puissance frigorifique utile a la temperature exterieure de  | |
| | 30 grades C et a la temperature interieure de                          | |
| |                                                                        | |
| | capacitatea frigorificĂŁ efectivĂŁ la temperatura exterioarĂŁ de 30 grade | |
| | C Âşi la temperatura interioarĂŁ de                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ grades C ....... w                                        | |
| | ............ grades C ....... w                                        | |
| | ............ grades C ....... w                                        | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8. Cette attestation est valable     |                                 | |
| | jusq" au                             |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | Acest certificat este valabil pânĂŁ la|                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1. Sous reserve:                   |                                 | |
| |                                      |                                 | |
| | asigurându-se cĂŁ:                    |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1.1. que la caisse isotherme (et, le cas echeant, l"equipement       | |
| | thermique) soit maintenue en bon etat d"entretien;                     | |
| |                                                                        | |
| | furgonul izoterm (Âşi unde este cazul, echipamentul termic) sĂŁ fie      | |
| | menĂžinut în stare bunĂŁ de întreĂžinere                                  | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.2. qu"aucune modification importante ne soit apportee aux          | |
| | dispositifs thermiques; et                                             | |
| |                                                                        | |
| | nu sunt aduse modificĂŁri importante dispozitivelor termice; Âşi         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.3. que si le dispositif thermique est remplace, le dispositif de   | |
| | remplacement ait une puissance frigorifique egale ou superieure a celle| |
| | du dispositif remplace.                                                | |
| |                                                                        | |
| | dacĂŁ se înlocuieÂşte dispozitivul termic, acesta sĂŁ aibĂŁ o putere       | |
| | frigorificĂŁ egalĂŁ sau mai mare ca a dispozitivului înlocuit            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 9. Fait a:                                      | 10. Le:              | |
| |                                                 |                      | |
| | Eliberat în                                     | data                 | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Emis par la Representance de RAR                |                      | |
| |                                                 |                      | |
| | Emis de reprezentanÞã RAR                       |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
|                                                                            |
|                            Cachet et signature                             |
|                                                                            |
|                           SemnĂŁtura Âşi Âştampila                            |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 6.3       |
|                                                            la reglementĂŁri |
|                                                                            |
|                                                                            |
|        CARACTERELE îN LIMBA RUSÃ NU POT FI REPREZENTATE PE ECRAN.          |
|____________________________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________________
| R.N.T.R.-5                                                                 |
|                                                                            |
|                                                            ANEXA 7         |
|                                                            la reglementĂŁri |
|                                                                            |
|                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR                         |
|                                                                            |
|                           REGISTRUL AUTO ROMâN                             |
|                                                                            |
|                            MIJLOC DE TRANSPORT                             |
|                                                                            |
|  ________________________________________________________________________  |
| |    IZOTERM    |    REFRIGERATOR    |    FRIGORIFIC    |    CALORIFIC   | |
| |_______________|____________________|__________________|________________| |
|                                                                            |
|                              CERTIFICAT NR.                                |
|                                                                            |
|  eliberat conform prescripĂžiilor RNTR 5 cu privire la transporturile       |
|  naĂžionale de produse perisabile Âşi cu privire la mijloacele de transport  |
|  speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi                   |
|  ________________________________________________________________________  |
| | 1. Autoritatea emitentĂŁ        |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 2. Mijlocul de transport       |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 3. NumĂŁrul de identificare     |              | acordat de  |          | |
| |________________________________|______________|_____________|__________| |
| | 4. AparĂžinând sau exploatat de |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 5. Prezentat de                |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6. Este atestat ca             |                                       | |
| |________________________________|_______________________________________| |
| | 6.1. cu dispozitiv(e) termic(e) care este (sunt):                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 6.1.1. independent| 6.1.2.       | 6.1.3. amovibil | 6.1.4. neamovibil | |
| |                   | neindependent|                 |                   | |
| |___________________|______________|_________________|___________________| |
|____________________________________________________________________________|
 ____________________________________________________________________________
|  ________________________________________________________________________  |
| | 7. Baza eliberĂŁrii certificatului                                      | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1. Acest certificat a fost eliberat pe baza:                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.1.1. încercĂŁrii mijlocului de        | 7.1.2. conformitĂŁĂžii cu un    | |
| |        transport                       | mijloc de transport de        | |
| |                                        | referinÞã                     | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.1.3. inspecĂžiei periodice            | 7.1.4. dispoziĂžiilor          | |
| |                                        |        tranzitorii            | |
| |________________________________________|_______________________________| |
| | 7.2. DacĂŁ certificatul este eliberat pe baza unei încercĂŁri sau prin   | |
| | referire la un mijloc de transport de acelaÂşi tip care a fost supus    | |
| | încercĂŁrii, a se specifica:                                            | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 7.2.1. laboratorul de încercĂŁri      |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.2. natura încercĂŁrilor           |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.3. numĂŁrul raportului de         |                                 | |
| |        încercĂŁri                     |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.4. coeficientul K                |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 7.2.5. capacitatea frigorificĂŁ efectivĂŁ la temperatura exterioarĂŁ de   | |
| | 30 grade C Âşi la temperatura interioarĂŁ de                             | |
| |________________________________________________________________________| |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| | ............ grade C ....... w                                         | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8. Acest certificat este valabil     |                                 | |
| |    pânĂŁ la                           |                                 | |
| |______________________________________|_________________________________| |
| | 8.1. asigurându-se cĂŁ:                                                 | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.1. furgonul izoterm (Âşi unde este cazul, echipamentul termic) sĂŁ   | |
| | fie menĂžinut în stare bunĂŁ de întreĂžinere                              | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.2. nu sunt aduse modificĂŁri importante dispozitivelor termice; Âşi  | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 8.1.3. dacĂŁ se înlocuieÂşte dispozitivul termic, acesta sĂŁ aibĂŁ o       | |
| | putere frigorificĂŁ egalĂŁ sau mai mare ca a dispozitivului înlocuit     | |
| |________________________________________________________________________| |
| | 9. Eliberat în                                  | 10. Data             | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Emis de reprezentanÞã RAR                       |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
| | Reprezentant RAR                                |                      | |
| |_________________________________________________|______________________| |
|                                                                            |
|                           SemnĂŁtura Âşi Âştampila                            |
|                                                                            |
|____________________________________________________________________________|

    ANEXA 8.1
    la reglementĂŁri

    R.N.T.R.-5

                           MODEL DE PLACÃ ATP

 ____________________________________________________________
|  a)    ATP                       APPROVED FOR TRANSPORT            |
|                                  OF PERISHABLE FOODSTUFFS          |
|                                                                    |
|  b)    APPROVAL NUMBER:            RO - XX - 123456*)              |
|                                                                    |
|  c)   EQUIPMENT NUMBER:           ABCDEF12345678900*)              |
|                                                                    |
|  d)           ATP MARK:                  RNA*)                     |
|                                                                    |
|  e)        VALID UNTIL:               12 - 2000*)                  |
|____________________________________________________________________|

    *) MenĂžiuni date ca exemplu de inscripĂžionare a plĂŁcii ATP.

    1. AceastĂŁ placĂŁ trebuie sĂŁ fie fixatĂŁ pe mijlocul de transport în mod permanent Âşi într-un loc foarte vizibil, alĂŁturi de celelalte plĂŁci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale.
    AceastĂŁ placĂŁ, potrivit modelului de mai sus, trebuie sĂŁ se prezinte sub forma unei plĂŁci dreptunghiulare, rezistentĂŁ la coroziune Âşi la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 x 100 mm. Pe placĂŁ trebuie sĂŁ fie înscrise, lizibil Âşi greu de Âşters, urmĂŁtoarele informaĂžii, cel puĂžin în limba englezĂŁ, francezĂŁ sau rusĂŁ:
    a) ATP cu litere latine, urmate de ATESTAT PENTRU TRANSPORTUL DE PRODUSE PERISABILE;
    b) ATESTAT, urmat de semnul distinctiv (folosit în circulaĂžia rutierĂŁ internaĂžionalĂŁ) a statului care a acordat atestarea Âşi numĂŁrul (în cifre Âşi în litere) de referinÞã al atestĂŁrii;
    c) MIJLOC DE TRANSPORT, urmat de numĂŁrul individual care permite identificarea mijlocului de transport respectiv (poate fi Âşi numĂŁrul de identificare);
    d) MARCA ATP, urmatĂŁ de marca de identificare prescrisĂŁ în anexa nr. 1, corespunzĂŁtoare clasei Âşi categoriei mijlocului de transport;
    e) VALABIL PâNÃ LA, urmat de data (luna Âşi anul) la care expirĂŁ atestarea mijlocului de transport individual respectiv. DacĂŁ atestarea se reînnoieÂşte ca urmare a unui test sau a unui control, urmĂŁtoarea datĂŁ de expirare se poate adĂŁuga pe aceeaÂşi linie.
    2. Literele inscripĂžiei ATP, precum Âşi cele ale mĂŁrcii de identificare trebuie sĂŁ aibĂŁ o înĂŁlĂžime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere Âşi cifre nu trebuie sĂŁ aibĂŁ înĂŁlĂžimea mai micĂŁ de 5 mm.

    ANEXA 8.2
    la reglementĂŁri

    R.N.T.R.-5

                          MODEL DE PLACÃ ATP
 ____________________________________________________________________
|  a)    ATP                       AGREE POUR LE TRANSPORT           |
|                                  DES DENREES PERISSABLES           |
|                                                                    |
|  b)          AGREMENT:             RO - XX - 123456*)              |
|                                                                    |
|  c)             ENGIN:             ABCDEF12345678900*)             |
|                                                                    |
|  d)        MARQUE ATP:                   RNA*)                     |
|                                                                    |
|  e)  VALABLE JUSQ" AU:                12 - 2000*)                  |
|____________________________________________________________________|
    *) MenĂžiuni date ca exemplu de inscripĂžionare a plĂŁcii ATP.


    Placa ATP în limba francezĂŁ se completeazĂŁ în conformitate cu modul de completare a plĂŁcii în limba englezĂŁ.

    ANEXA 8.3
    la reglementĂŁri

    R.N.T.R.-5

                          MODEL DE PLACÃ ATP

    Placa ATP în limba rusĂŁ se completeazĂŁ în conformitate cu modul de completare a plĂŁcii în limba englezĂŁ.

    ANEXA 9
    la reglementĂŁri

    R.N.T.R.-5

                          MODEL DE PLACÃ ATP
 ____________________________________________________________________
| a)                     REGISTRUL AUTO ROMâN                        |
|                                                                    |
|          VEHICUL DESTINAT TRANSPORTULUI DE PRODUSE PERISABILE      |
|                                                                    |
| c)   NUMÃRUL ATESTATULUI              AG - XX - 123456*)           |
|                                                                    |
| d)   NUMÃRUL DE IDENTIFICARE          ABCDEFGHJK12345*)            |
|                                                                    |
| e)   SIMBOLUL ATP                            RNA                   |
|                                                                    |
| f)   VALABIL PâNÃ LA                       12 - 2000               |
|____________________________________________________________________|
    *) MenĂžiuni date ca exemplu de inscripĂžionare a plĂŁcii ATP.


    1. AceastĂŁ placĂŁ trebuie sĂŁ fie fixatĂŁ pe mijlocul de transport în mod permanent Âşi într-un loc foarte vizibil, alĂŁturi de celelalte plĂŁci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale. AceastĂŁ placĂŁ, potrivit modelului de mai sus, trebuie sĂŁ se prezinte sub forma unei plĂŁci dreptunghiulare, rezistentĂŁ la coroziune Âşi la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 x 100 mm. Pe placĂŁ informaĂžiile trebuie sĂŁ fie înscrise lizibil Âşi greu de Âşters.
    2. Sigla RAR trebuie sĂŁ aibĂŁ o înĂŁlĂžime de aproximativ 20 mm; celelalte litere de la lit. a) Âşi b) vor avea o înĂŁlĂžime de minimum 10 mm.
    3. Literele simbolului ATP trebuie sĂŁ aibĂŁ o înĂŁlĂžime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere Âşi cifre de la lit. c) - f) nu trebuie sĂŁ aibĂŁ înĂŁlĂžimea mai micĂŁ de 5 mm.