închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
LEGE   Nr. 571 din 22 decembrie 2003
privind Codul fiscal
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATÃ îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 927 din 23 decembrie 2003

    Parlamentul României adoptĂŁ prezenta lege.

    TITLUL I
    DispoziĂžii generale

    CAP. 1
    Scopul Âşi sfera de cuprindere a Codului fiscal

    ART. 1
    Scopul Âşi sfera de cuprindere a Codului fiscal
    (1) Prezentul cod stabileÂşte cadrul legal pentru impozitele Âşi taxele prevĂŁzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat Âşi bugetele locale, precizeazĂŁ contribuabilii care trebuie sĂŁ plĂŁteascĂŁ aceste impozite Âşi taxe, precum Âşi modul de calcul Âşi de platĂŁ al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite Âşi taxe. De asemenea, autorizeazĂŁ Ministerul FinanĂželor Publice sĂŁ elaboreze norme metodologice, instrucĂžiuni Âşi ordine în aplicarea prezentului cod Âşi a convenĂžiilor de evitare a dublei impuneri.
    (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor Âşi taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislaĂžia privind procedurile fiscale.
    (3) în materie fiscalĂŁ, dispoziĂžiile prezentului cod prevaleazĂŁ asupra oricĂŁror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziĂžiile Codului fiscal.
    (4) DacĂŁ orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplicĂŁ prevederea acelui tratat.
    (5) Orice mĂŁsurĂŁ de naturĂŁ fiscalĂŁ care constituie ajutor de stat se acordĂŁ potrivit dispoziĂžiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    ART. 2
    Impozitele Âşi taxele reglementate de Codul fiscal
    Impozitele Âşi taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmĂŁtoarele:
    a) impozitul pe profit;
    b) impozitul pe venit;
    c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    d) impozitul pe veniturile obĂžinute din România de nerezidenĂži;
    e) impozitul pe reprezentanĂže;
    f) taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    g) accizele;
    h) impozitele Âşi taxele locale.

    CAP. 2
    Interpretarea Âşi modificarea Codului fiscal

    ART. 3
    Principiile fiscalitĂŁĂžii
    Impozitele Âşi taxele reglementate de prezentul cod se bazeazĂŁ pe urmĂŁtoarele principii:
    a) neutralitatea mĂŁsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori Âşi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiĂžii egale investitorilor, capitalului român Âşi strĂŁin;
    b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sĂŁ nu conducĂŁ la interpretĂŁri arbitrare, iar termenele, modalitatea Âşi sumele de platĂŁ sĂŁ fie precis stabilite pentru fiecare plĂŁtitor, respectiv aceÂştia sĂŁ poatĂŁ urmĂŁri Âşi înĂželege sarcina fiscalĂŁ ce le revine, precum Âşi sĂŁ poatĂŁ determina influenĂža deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
    c) echitatea fiscalĂŁ la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferitĂŁ a veniturilor, în funcĂžie de mĂŁrimea acestora;
    d) eficienĂža impunerii prin asigurarea stabilitĂŁĂžii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi sĂŁ nu conducĂŁ la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice Âşi juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptĂŁrii de cĂŁtre acestea a unor decizii investiĂžionale majore.
    ART. 4
    Modificarea Âşi completarea Codului fiscal
    (1) Prezentul cod se modificĂŁ Âşi se completeazĂŁ numai prin lege, promovatĂŁ, de regulĂŁ, cu 6 luni înainte de data intrĂŁrii în vigoare a acesteia.
    (2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intrĂŁ în vigoare cu începere din prima zi a anului urmĂŁtor celui în care a fost adoptatĂŁ prin lege.
    ART. 5
    Norme metodologice, instrucĂžiuni Âşi ordine
    (1) Ministerul FinanĂželor Publice are atribuĂžia elaborĂŁrii normelor necesare pentru aplicarea unitarĂŁ a prezentului cod.
    (2) în înĂželesul prezentului cod, prin norme se înĂželege norme metodologice, instrucĂžiuni Âşi ordine.
    (3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotĂŁrâre, Âşi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Ordinele Âşi instrucĂžiunile se emit de ministrul finanĂželor publice Âşi se publicĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) InstituĂžiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul FinanĂželor Publice, nu pot elabora Âşi emite norme care sĂŁ aibĂŁ legĂŁturĂŁ cu prevederile prezentului cod, cu excepĂžia celor prevĂŁzute în prezentul cod.
    (6) Anual, Ministerul FinanĂželor Publice colecteazĂŁ Âşi sistematizeazĂŁ toate normele în vigoare având legĂŁturĂŁ cu prevederile prezentului cod Âşi pune aceastĂŁ colecĂžie oficialĂŁ la dispoziĂžia altor persoane, spre publicare.
    ART. 6
    înfiinĂžarea Âşi funcĂžionarea Comisiei fiscale centrale
    (1) Ministerul FinanĂželor Publice înfiinĂžeazĂŁ o Comisie fiscalĂŁ centralĂŁ, care are responsabilitĂŁĂži de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitarĂŁ a prezentului cod.
    (2) Regulamentul de organizare Âşi funcĂžionare a Comisiei fiscale centrale se aprobĂŁ prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (3) Comisia fiscalĂŁ centralĂŁ este coordonatĂŁ de secretarul de stat din Ministerul FinanĂželor Publice care rĂŁspunde de politicile Âşi legislaĂžia fiscalĂŁ.
    (4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobĂŁ prin ordin al ministrului finanĂželor publice.

    CAP. 3
    DefiniĂžii

    ART. 7
    DefiniĂžii ale termenilor comuni
    (1) în înĂželesul prezentului cod, termenii Âşi expresiile de mai jos au urmĂŁtoarea semnificaĂžie:
    1. activitate - orice activitate desfĂŁÂşuratĂŁ de cĂŁtre o persoanĂŁ în scopul obĂžinerii de venit;
    2. activitate dependentĂŁ - orice activitate desfĂŁÂşuratĂŁ de o persoanĂŁ fizicĂŁ într-o relaĂžie de angajare;
    3. activitate dependentĂŁ la funcĂžia de bazĂŁ - orice activitate dependentĂŁ care este declaratĂŁ astfel de persoana fizicĂŁ, în conformitate cu prevederile legii;
    4. activitate independentĂŁ - orice activitate desfĂŁÂşuratĂŁ cu regularitate de cĂŁtre o persoanĂŁ fizicĂŁ, alta decât o activitate dependentĂŁ;
    5. asociere, fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ - orice asociere în participaĂžiune, grup de interes economic, societate civilĂŁ sau altĂŁ entitate care nu este o persoanĂŁ impozabilĂŁ distinctĂŁ, în înĂželesul impozitului pe venit Âşi pe profit, conform normelor emise în aplicare;
    6. autoritate fiscalĂŁ competentĂŁ - organul fiscal din cadrul Ministerului FinanĂželor Publice Âşi serviciile de specialitate ale autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale, dupĂŁ caz, care au responsabilitĂŁĂži fiscale;
    7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) riscurile Âşi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
    b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului cĂŁtre utilizator la momentul expirĂŁrii contractului;
    c) perioada de leasing depĂŁÂşeÂşte 75% din durata normalĂŁ de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; în înĂželesul acestei definiĂžii, perioada de leasing include orice perioadĂŁ pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
    8. contract de leasing operaĂžional - orice contract de leasing încheiat între locator Âşi locatar, care nu îndeplineÂşte condiĂžiile contractului de leasing financiar;
    9. comision - orice platĂŁ în bani sau în naturĂŁ efectuatĂŁ cĂŁtre un broker, un agent comisionar general sau cĂŁtre orice persoanĂŁ asimilatĂŁ unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legĂŁturĂŁ cu o operaĂžiune comercialĂŁ;
    10. contribuĂžii sociale obligatorii - orice contribuĂžii care trebuie plĂŁtite, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, pentru protecĂžia Âşomerilor, asigurĂŁri de sĂŁnĂŁtate sau asigurĂŁri sociale;
    11. credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în strĂŁinĂŁtate, conform convenĂžiilor de evitare a dublei impuneri sau aÂşa cum se stabileÂşte în prezentul cod;
    12. dividend - o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ unui participant la persoana juridicĂŁ, drept consecinÞã a deĂžinerii unor titluri de participare la acea persoanĂŁ juridicĂŁ, exceptând urmĂŁtoarele:
    a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modificĂŁ procentul de deĂžinere a titlurilor de participare ale oricĂŁrui participant la persoana juridicĂŁ;
    b) o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ în legĂŁturĂŁ cu rĂŁscumpĂŁrarea titlurilor de participare la persoana juridicĂŁ, alta decât rĂŁscumpĂŁrarea care face parte dintr-un plan de rĂŁscumpĂŁrare, ce nu modificĂŁ procentul de deĂžinere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridicĂŁ;
    c) o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ în legĂŁturĂŁ cu lichidarea unei persoane juridice;
    d) o distribuire în bani sau în naturĂŁ, efectuatĂŁ cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de cĂŁtre participanĂži.
    DacĂŁ suma plĂŁtitĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ pentru bunurile sau serviciile furnizate cĂŁtre un participant la persoana juridicĂŁ depĂŁÂşeÂşte preĂžul pieĂžei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenĂža se trateazĂŁ drept dividend;
    13. dobânda - orice sumĂŁ ce trebuie plĂŁtitĂŁ sau primitĂŁ pentru utilizarea banilor, indiferent dacĂŁ trebuie sĂŁ fie plĂŁtitĂŁ sau primitĂŁ în cadrul unei datorii, în legĂŁturĂŁ cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânatĂŁ;
    14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuĂŁ între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoanĂŁ, denumitĂŁ francizor, acordĂŁ unei alte persoane, denumitĂŁ beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu;
    15. know-how - orice informaĂžie cu privire la o experienÞã industrialĂŁ, comercialĂŁ sau ÂştiinĂžificĂŁ care este necesarĂŁ pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent Âşi a cĂŁrei dezvĂŁluire cĂŁtre alte persoane nu este permisĂŁ fĂŁrĂŁ autorizaĂžia persoanei care a furnizat aceastĂŁ informaĂžie; în mĂŁsura în care provine din experienÞã, know-how-ul reprezintĂŁ ceea ce un producĂŁtor nu poate Âşti din simpla examinare a produsului Âşi din simpla cunoaÂştere a progresului tehnicii;
    16. mijloc fix - orice imobilizare corporalĂŁ, care este deĂžinutĂŁ pentru a fi utilizatĂŁ în producĂžia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriatĂŁ terĂžilor sau în scopuri administrative, dacĂŁ are o duratĂŁ normalĂŁ de utilizare mai mare de un an Âşi o valoare mai mare decât limita stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului;
    17. nerezident - orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ Âşi orice persoanĂŁ fizicĂŁ nerezidentĂŁ;
    18. organizaĂžie nonprofit - orice asociaĂžie, fundaĂžie sau federaĂžie înfiinĂžatĂŁ în România, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, dar numai dacĂŁ veniturile Âşi activele asociaĂžiei, fundaĂžiei sau federaĂžiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;
    19. participant - orice persoanĂŁ care este proprietarul unui titlu de participare;
    20. persoanĂŁ - orice persoanĂŁ fizicĂŁ sau juridicĂŁ;
    21. persoane afiliate - o persoanĂŁ este afiliatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ, dacĂŁ relaĂžia dintre ele este definitĂŁ de cel puĂžin unul dintre urmĂŁtoarele cazuri:
    a) o persoanĂŁ fizicĂŁ este afiliatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ fizicĂŁ, dacĂŁ acestea sunt rude pânĂŁ la gradul al III-lea inclusiv;
    b) o persoanĂŁ este afiliatĂŁ cu o persoanĂŁ juridicĂŁ dacĂŁ persoana deĂžine, în mod direct sau indirect, inclusiv deĂžinerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numĂŁrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deĂžinute la persoana juridicĂŁ ori dacĂŁ controleazĂŁ în mod efectiv persoana juridicĂŁ;
    c) o persoanĂŁ juridicĂŁ este afiliatĂŁ cu altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ orice altĂŁ persoanĂŁ deĂžine direct sau indirect, inclusiv deĂžinerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau numĂŁrul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deĂžinute la fiecare persoanĂŁ juridicĂŁ ori dacĂŁ controleazĂŁ în mod efectiv fiecare persoanĂŁ juridicĂŁ; în înĂželesul acestei definiĂžii, o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ se considerĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ;
    22. persoanĂŁ fizicĂŁ nerezidentĂŁ - orice persoanĂŁ fizicĂŁ care nu este persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ;
    23. persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ - orice persoanĂŁ fizicĂŁ ce îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) are domiciliul în România;
    b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
    c) este prezentĂŁ în România pentru o perioadĂŁ sau mai multe perioade ce depĂŁÂşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricĂŁrui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
    d) este cetĂŁĂžean român care lucreazĂŁ în strĂŁinĂŁtate, ca funcĂžionar sau angajat al României într-un stat strĂŁin.
    Prin excepĂžie de la prevederile lit. a) - d), nu este persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ un cetĂŁĂžean strĂŁin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetĂŁĂžean strĂŁin care este funcĂžionar ori angajat al unui organism internaĂžional Âşi interguvernamental înregistrat în România, un cetĂŁĂžean strĂŁin care este funcĂžionar sau angajat al unui stat strĂŁin în România Âşi nici membrii familiilor acestora;
    24. persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ - orice persoanĂŁ juridicĂŁ care a fost înfiinĂžatĂŁ în conformitate cu legislaĂžia României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România;
    25. persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ - orice persoanĂŁ juridicĂŁ care nu este persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    26. preĂž de piaÞã - suma care ar fi plĂŁtitĂŁ de un client independent unui furnizor independent în acelaÂşi moment Âşi în acelaÂşi loc, pentru acelaÂşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiĂžii de concurenÞã loialĂŁ;
    27. proprietate imobiliarĂŁ - oricare din urmĂŁtoarele:
    a) orice teren;
    b) orice clĂŁdire sau altĂŁ construcĂžie ridicatĂŁ ori încorporatĂŁ într-un teren;
    c) orice recoltĂŁ, material lemnos, depozit mineral sau altĂŁ resursĂŁ naturalĂŁ ataÂşatĂŁ terenului;
    d) orice proprietate accesorie proprietĂŁĂžii prevĂŁzute la lit. a) - c), inclusiv orice Âşeptel Âşi orice echipament utilizat în agriculturĂŁ sau silviculturĂŁ;
    e) orice drept de proprietate descris la lit. a) - d), inclusiv dreptul de folosinÞã sau dreptul de a obĂžine venit dintr-o astfel de proprietate;
    28. redevenÞã - orice sumĂŁ ce trebuie plĂŁtitĂŁ în bani sau în naturĂŁ pentru folosirea ori dreptul de folosinÞã al oricĂŁruia dintre urmĂŁtoarele:
    a) drept de autor asupra unei lucrĂŁri literare, artistice sau ÂştiinĂžifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum Âşi efectuarea de înregistrĂŁri audio, video;
    b) orice brevet, invenĂžie, inovaĂžie, licenÞã, marcĂŁ de comerĂž sau de fabricĂŁ, francizĂŁ, proiect, desen, model, plan, schiÞã, formulĂŁ secretĂŁ sau procedeu de fabricaĂžie ori software.
    Nu se considerĂŁ redevenÞã, în sensul prezentei legi, remuneraĂžia în bani sau în naturĂŁ plĂŁtitĂŁ pentru achiziĂžiile de software destinate exclusiv operĂŁrii respectivului software, fĂŁrĂŁ alte modificĂŁri decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi consideratĂŁ redevenÞã, în sensul prezentei legi, remuneraĂžia în bani sau în naturĂŁ plĂŁtitĂŁ pentru achiziĂžia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator;
    c) orice transmisiuni, inclusiv cĂŁtre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
    d) orice echipament industrial, comercial sau ÂştiinĂžific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container;
    e) orice know-how;
    f) numele sau imaginea oricĂŁrei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoanĂŁ fizicĂŁ.
    în plus, redevenĂža cuprinde orice sumĂŁ ce trebuie plĂŁtitĂŁ în bani sau în naturĂŁ pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formĂŁ spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitĂŁĂži similare;
    29. rezident - orice persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ Âşi orice persoanĂŁ fizicĂŁ rezidentĂŁ;
    30. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorialĂŁ Âşi spaĂžiul aerian de deasupra teritoriului Âşi mĂŁrii teritoriale, asupra cĂŁrora România îÂşi exercitĂŁ suveranitatea, precum Âşi zona contiguĂŁ, platoul continental Âşi zona economicĂŁ exclusivĂŁ, asupra cĂŁrora România îÂşi exercitĂŁ drepturile suverane Âşi jurisdicĂžia în conformitate cu legislaĂžia sa Âşi potrivit normelor Âşi principiilor dreptului internaĂžional;
    31. titlu de participare - orice acĂžiune sau altĂŁ parte socialĂŁ într-o societate în nume colectiv, societate în comanditĂŁ simplĂŁ, societate pe acĂžiuni, societate în comanditĂŁ pe acĂžiuni, societate cu rĂŁspundere limitatĂŁ sau într-o altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ sau la un fond deschis de investiĂžii;
    32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrĂŁinare a dreptului de proprietate, precum Âşi schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
    (2) Criteriile care stabilesc dacĂŁ o activitate desfĂŁÂşuratĂŁ de o persoanĂŁ fizicĂŁ reprezintĂŁ o activitate dependentĂŁ sau independentĂŁ sunt prevĂŁzute în norme.
    ART. 8
    DefiniĂžia sediului permanent
    (1) în înĂželesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfĂŁÂşoarĂŁ integral sau parĂžial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
    (2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursalĂŁ, birou, fabricĂŁ, magazin, atelier, precum Âşi o minĂŁ, un puĂž de ĂžiĂžei sau gaze, o carierĂŁ sau alte locuri de extracĂžie a resurselor naturale.
    (3) Un sediu permanent presupune un Âşantier de construcĂžii, un proiect de construcĂžie, ansamblu sau montaj sau activitĂŁĂži de supervizare legate de acestea, numai dacĂŁ Âşantierul, proiectul sau activitĂŁĂžile dureazĂŁ mai mult de 6 luni.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1) - (3), un sediu permanent nu presupune urmĂŁtoarele:
    a) folosirea unei instalaĂžii numai în scopul depozitĂŁrii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce aparĂžin nerezidentului;
    b) menĂžinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparĂžin unui nerezident numai în scopul de a fi depozitate sau expuse;
    c) menĂžinerea unui stoc de produse sau bunuri ce aparĂžin unui nerezident numai în scopul de a fi procesate de cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ;
    d) vânzarea de produse sau bunuri ce aparĂžin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul unor expoziĂžii sau târguri fĂŁrĂŁ caracter permanent ori ocazionale, dacĂŁ produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lunĂŁ dupĂŁ încheierea târgului sau a expoziĂžiei;
    e) pĂŁstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziĂžionĂŁrii de produse sau bunuri ori culegerii de informaĂžii pentru un nerezident;
    f) pĂŁstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii de activitĂŁĂži cu caracter pregĂŁtitor sau auxiliar de cĂŁtre un nerezident;
    g) pĂŁstrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinaĂžie a activitĂŁĂžilor prevĂŁzute la lit. a) - f), cu condiĂžia ca întreaga activitate desfĂŁÂşuratĂŁ în locul fix sĂŁ fie de naturĂŁ preparatorie sau auxiliarĂŁ.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) Âşi (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent în România, în ceea ce priveÂşte activitĂŁĂžile pe care o persoanĂŁ, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în numele nerezidentului, dacĂŁ persoana acĂžioneazĂŁ în România în numele nerezidentului Âşi dacĂŁ este îndeplinitĂŁ una din urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) persoana este autorizatĂŁ Âşi exercitĂŁ în România autoritatea de a încheia contracte în numele nerezidentului, cu excepĂžia cazurilor în care activitĂŁĂžile respective sunt limitate la cele prevĂŁzute la alin. (4) lit. a) - f);
    b) persoana menĂžine în România un stoc de produse sau bunuri din care livreazĂŁ produse sau bunuri în numele nerezidentului.
    (6) Un nerezident nu se considerĂŁ cĂŁ are un sediu permanent în România dacĂŁ doar desfĂŁÂşoarĂŁ activitate în România prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut independent, în cazul în care aceastĂŁ activitate este activitatea obiÂşnuitĂŁ a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. DacĂŁ activitĂŁĂžile unui astfel de agent sunt desfĂŁÂşurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului, iar în relaĂžiile comerciale Âşi financiare dintre nerezident Âşi agent existĂŁ condiĂžii diferite de acelea care ar exista între persoane independente, agentul nu se considerĂŁ ca fiind agent cu statut independent.
    (7) Un nerezident nu se considerĂŁ cĂŁ are un sediu permanent în România numai dacĂŁ acesta controleazĂŁ sau este controlat de un rezident ori de o persoanĂŁ ce desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.
    (8) în înĂželesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considerĂŁ a fi baza fixĂŁ.

    CAP. 4
    Reguli de aplicare generalĂŁ

    ART. 9
    Moneda de platĂŁ Âşi de calcul a impozitelor Âşi taxelor
    (1) Impozitele Âşi taxele se plĂŁtesc în moneda naĂžionalĂŁ a României.
    (2) Sumele înscrise pe o declaraĂžie fiscalĂŁ se exprimĂŁ în moneda naĂžionalĂŁ a României.
    (3) Sumele exprimate într-o monedĂŁ strĂŁinĂŁ se convertesc în moneda naĂžionalĂŁ a României, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul unei persoane care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate într-un stat strĂŁin Âşi îÂşi Ăžine contabilitatea acestei activitĂŁĂži în moneda statului strĂŁin, profitul impozabil sau venitul net din activitĂŁĂži independente Âşi impozitul plĂŁtit statului strĂŁin se convertesc în moneda naĂžionalĂŁ a României prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada cĂŁreia îi este aferent profitul impozabil sau venitul net;
    b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda naĂžionalĂŁ a României prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se plĂŁtesc sumele respective ori la altĂŁ datĂŁ prevĂŁzutĂŁ în norme.
    (4) în înĂželesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti în moneda naĂžionalĂŁ a României sumele exprimate în moneda strĂŁinĂŁ, este cursul de schimb comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, exceptând cazurile prevĂŁzute expres în norme.
    ART. 10
    Venituri în naturĂŁ
    (1) în înĂželesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar Âşi/sau în naturĂŁ.
    (2) în cazul venitului în naturĂŁ, valoarea acestuia se stabileÂşte pe baza cantitĂŁĂžii Âşi a preĂžului de piaÞã pentru bunurile sau serviciile respective.
    ART. 11
    Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
    (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înĂželesul prezentului cod, autoritĂŁĂžile fiscale pot sĂŁ nu ia în considerare o tranzacĂžie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacĂžii pentru a reflecta conĂžinutul economic al tranzacĂžiei.
    (2) în cadrul unei tranzacĂžii între persoane afiliate, autoritĂŁĂžile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricĂŁreia dintre persoane, dupĂŁ cum este necesar, pentru a reflecta preĂžul de piaÞã al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacĂžiei. La stabilirea preĂžului de piaÞã al tranzacĂžiilor între persoane afiliate se foloseÂşte cea mai adecvatĂŁ dintre urmĂŁtoarele metode:
    a) metoda comparĂŁrii preĂžurilor, prin care preĂžul de piaÞã se stabileÂşte pe baza preĂžurilor plĂŁtite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile cĂŁtre persoane independente;
    b) metoda cost-plus, prin care preĂžul de piaÞã se stabileÂşte pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzacĂžie, majorat cu marja de profit corespunzĂŁtoare;
    c) metoda preĂžului de revânzare, prin care preĂžul de piaÞã se stabileÂşte pe baza preĂžului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului Âşi o marjĂŁ de profit;
    d) orice altĂŁ metodĂŁ recunoscutĂŁ în liniile directoare privind preĂžurile de transfer emise de OrganizaĂžia pentru Cooperare Âşi Dezvoltare EconomicĂŁ.
    ART. 12
    Venituri obĂžinute din România
    UrmĂŁtoarele venituri sunt considerate ca fiind obĂžinute din România, indiferent din România dacĂŁ sunt primite în România sau în strĂŁinĂŁtate, sub formĂŁ de:
    a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România;
    b) venituri din activitĂŁĂžile dependente desfĂŁÂşurate în România;
    c) dividende de la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    d) dobânzi de la un rezident;
    e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ dobânda este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    f) redevenĂže de la un rezident;
    g) redevenĂže de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ redevenĂža este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    h) venituri din proprietĂŁĂži imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietĂŁĂžii imobiliare situate în România Âşi venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietĂŁĂžilor imobiliare situate în România;
    i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ persoana juridicĂŁ este o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ sau dacĂŁ cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezintĂŁ proprietĂŁĂži imobiliare situate în România;
    j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurĂŁrilor sociale sau de la bugetul de stat;
    k) venituri din servicii prestate în România;
    l) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanÞã în orice domeniu, dacĂŁ aceste venituri sunt obĂžinute de la un rezident sau dacĂŁ veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
    m) venituri reprezentând remuneraĂžii primite de nerezidenĂžii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraĂžie al unei persoane juridice române;
    n) comisioane de la un rezident;
    o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ comisionul este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    p) venituri din activitĂŁĂži sportive Âşi de divertisment desfĂŁÂşurate în România, indiferent dacĂŁ veniturile sunt primite de cĂŁtre persoanele care participĂŁ efectiv la asemenea activitĂŁĂži sau de cĂŁtre alte persoane;
    q) venituri din transportul internaĂžional aerian, naval, feroviar sau rutier care se desfĂŁÂşoarĂŁ între România Âşi un stat strĂŁin;
    r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
    s) venituri obĂžinute la jocurile de noroc practicate în România;
    t) orice alte venituri obĂžinute dintr-o activitate desfĂŁÂşuratĂŁ în România.

    TITLUL II
    Impozitul pe profit

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 13
    Contribuabili
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmĂŁtoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:
    a) persoanele juridice române;
    b) persoanele juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
    c) persoanele juridice strĂŁine Âşi persoanele fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate în România într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ;
    d) persoanele juridice strĂŁine care realizeazĂŁ venituri din/sau în legĂŁturĂŁ cu proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât Âşi în strĂŁinĂŁtate din asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizicĂŁ se calculeazĂŁ, se reĂžine Âşi se varsĂŁ de cĂŁtre persoana juridicĂŁ românĂŁ.
    ART. 14
    Sfera de cuprindere a impozitului
    Impozitul pe profit se aplicĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obĂžinut din orice sursĂŁ, atât din România, cât Âşi din strĂŁinĂŁtate;
    b) în cazul persoanelor juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
    c) în cazul persoanelor juridice strĂŁine Âşi al persoanelor fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate în România într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, asupra pĂŁrĂžii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecĂŁrei persoane;
    d) în cazul persoanelor juridice strĂŁine care realizeazĂŁ venituri din/sau în legĂŁturĂŁ cu proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;
    e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizeazĂŁ venituri atât în România, cât Âşi în strĂŁinĂŁtate, din asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, asupra pĂŁrĂžii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.
    ART. 15
    Scutiri
    (1) Sunt scutiĂži de la plata impozitului pe profit urmĂŁtorii contribuabili:
    a) trezoreria statului;
    b) instituĂžiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii Âşi disponibilitĂŁĂžile realizate Âşi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanĂžele publice, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanĂžele publice locale, dacĂŁ legea nu prevede altfel;
    c) persoanele juridice române care plĂŁtesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV;
    d) fundaĂžiile române constituite ca urmare a unui legat;
    e) cultele religioase, pentru veniturile obĂžinute din activitĂŁĂži economice care sunt utilizate pentru susĂžinerea activitĂŁĂžilor cu scop caritabil;
    f) cultele religioase, pentru veniturile obĂžinute din producerea Âşi valorificarea obiectelor Âşi produselor necesare activitĂŁĂžii de cult, potrivit legii, Âşi pentru veniturile obĂžinute din chirii, cu condiĂžia ca sumele respective sĂŁ fie utilizate, în anul curent sau în anii urmĂŁtori, pentru întreĂžinerea Âşi funcĂžionarea unitĂŁĂžilor de cult, pentru lucrĂŁrile de construcĂžie, de reparaĂžie Âşi de consolidare a lĂŁcaÂşurilor de cult Âşi a clĂŁdirilor ecleziastice, pentru învãÞãmânt Âşi pentru acĂžiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despĂŁgubiri sub formĂŁ bĂŁneascĂŁ, obĂžinute ca urmare a mĂŁsurilor reparatorii prevĂŁzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;
    g) instituĂžiile de învãÞãmânt particular acreditate, precum Âşi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii urmĂŁtori, potrivit Legii învãÞãmântului nr. 84/1995, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare Âşi OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 174/2001 privind unele mĂŁsuri pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea finanÞãrii învãÞãmântului superior, cu modificĂŁrile ulterioare;
    h) asociaĂžiile de proprietari constituite ca persoane juridice Âşi asociaĂžiile de locatari recunoscute ca asociaĂžii de proprietari, potrivit Legii locuinĂžei nr. 114/1996, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, pentru veniturile obĂžinute din activitĂŁĂži economice Âşi care sunt sau urmeazĂŁ a fi utilizate pentru îmbunĂŁtĂŁĂžirea utilitĂŁĂžilor Âşi a eficienĂžei clĂŁdirii, pentru întreĂžinerea Âşi repararea proprietĂŁĂžii comune;
    i) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
    j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinĂžat potrivit legii.
    (2) OrganizaĂžiile nonprofit, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmĂŁtoarele tipuri de venituri:
    a) cotizaĂžiile Âşi taxele de înscriere ale membrilor;
    b) contribuĂžiile bĂŁneÂşti sau în naturĂŁ ale membrilor Âşi simpatizanĂžilor;
    c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaĂžiei în vigoare;
    d) veniturile obĂžinute din vize, taxe Âşi penalitĂŁĂži sportive sau din participarea la competiĂžii Âşi demonstraĂžii sportive;
    e) donaĂžiile Âşi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
    f) dividendele, dobânzile Âşi veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare obĂžinute din plasarea veniturilor scutite;
    g) veniturile pentru care se datoreazĂŁ impozit pe spectacole;
    h) resursele obĂžinute din fonduri publice sau din finanÞãri nerambursabile;
    i) veniturile realizate din acĂžiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxĂŁ de participare, serbĂŁri, tombole, conferinĂže, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
    j) veniturile excepĂžionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaĂžiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economicĂŁ;
    k) veniturile obĂžinute din reclamĂŁ Âşi publicitate, realizate de organizaĂžiile nonprofit de utilitate publicĂŁ, potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare, din domeniul culturii, cercetĂŁrii ÂştiinĂžifice, învãÞãmântului, sportului, sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, precum Âşi de camerele de comerĂž Âşi industrie, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale.
    (3) OrganizaĂžiile nonprofit, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit Âşi pentru veniturile din activitĂŁĂži economice realizate pânĂŁ la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevĂŁzutĂŁ la alin. (2). OrganizaĂžiile prevĂŁzute în prezentul alineat datoreazĂŁ impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevĂŁzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dupĂŁ caz.
    ART. 16
    Anul fiscal
    (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
    (2) Când un contribuabil se înfiinĂžeazĂŁ sau înceteazĂŁ sĂŁ mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilĂŁ este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
    ART. 17
    Cotele de impozitare
    (1) Cota de impozit pe profit care se aplicĂŁ asupra profitului impozabil este de 25%, cu excepĂžiile prevĂŁzute la alin. (2), la art. 33 Âşi 38.
    (2) în cazul BĂŁncii NaĂžionale a României, cota de impozit pe profit este de 80% .
    ART. 18
    Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri Âşi pariuri sportive
    Contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive Âşi la care impozitul pe profit datorat pentru activitĂŁĂžile prevĂŁzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaĂži la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.

    CAP. 2
    Calculul profitului impozabil

    ART. 19
    Reguli generale
    (1) Profitul impozabil se calculeazĂŁ ca diferenÞã între veniturile realizate din orice sursĂŁ Âşi cheltuielile efectuate în scopul realizĂŁrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile Âşi la care se adaugĂŁ cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul Âşi alte elemente similare veniturilor Âşi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
    (2) Metodele contabile, stabilite prin reglementĂŁri legale în vigoare, privind ieÂşirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu excepĂžia cazului prevĂŁzut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modificĂŁ în cursul anului fiscal.
    (3) în cazul contribuabililor care produc bunuri mobile Âşi imobile, valorificate pe baza unui contract cu plata în rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului sĂŁ fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil, pe mĂŁsurĂŁ ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzĂŁtoare acestor venituri sunt deductibile la aceleaÂşi termene scadente, proporĂžional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totalĂŁ a contractului. OpĂžiunea se exercitĂŁ la momentul livrĂŁrii bunurilor Âşi este irevocabilĂŁ.
    (4) în cazul contribuabililor care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de servicii internaĂžionale, în baza convenĂžiilor la care România este parte, veniturile Âşi cheltuielile efectuate în scopul realizĂŁrii acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementĂŁrile din aceste convenĂžii.
    ART. 20
    Venituri neimpozabile
    UrmĂŁtoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
    a) dividendele primite de la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ. Sunt, de asemenea, neimpozabile, dupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, dividendele primite de la o persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ, din statele ComunitĂŁĂžii Europene, dacĂŁ persoana juridicĂŁ românĂŁ deĂžine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani, care se încheie la data plĂŁĂžii dividendului;
    b) diferenĂžele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporĂŁrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deĂžin titluri de participare, precum Âşi diferenĂžele de evaluare a investiĂžiilor financiare pe termen lung. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionĂŁrii, a retragerii titlurilor de participare, precum Âşi la data retragerii capitalului social la persoana juridicĂŁ la care se deĂžin titlurile de participare;
    c) veniturile din anularea obligaĂžiilor unei persoane juridice, dacĂŁ obligaĂžiile se anuleazĂŁ în schimbul titlurilor de participare la respectiva persoanĂŁ juridicĂŁ;
    d) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum Âşi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
    e) veniturile neimpozabile, prevĂŁzute expres în acorduri Âşi memorandumuri aprobate prin acte normative.
    ART. 21
    Cheltuieli
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizĂŁrii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
    (2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizĂŁrii de venituri Âşi:
    a) cheltuielile cu achiziĂžionarea ambalajelor, pe durata de viaÞã stabilitĂŁ de cĂŁtre contribuabil;
    b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecĂžia muncii Âşi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncĂŁ Âşi a bolilor profesionale;
    c) cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de muncĂŁ, boli profesionale sau riscuri profesionale;
    d) cheltuielile de reclamĂŁ Âşi publicitate efectuate în scopul popularizĂŁrii firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum Âşi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamĂŁ Âşi publicitate Âşi bunurile care se acordĂŁ în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor Âşi demonstraĂžii la punctele de vânzare, precum Âşi alte bunuri Âşi servicii acordate cu scopul stimulĂŁrii vânzĂŁrilor;
    e) cheltuielile de transport Âşi cazare în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate efectuate de cĂŁtre salariaĂži Âşi administratori, în cazul în care contribuabilul realizeazĂŁ profit în exerciĂžiul curent Âşi/sau din anii precedenĂži;
    f) contribuĂžia la rezerva mutualĂŁ de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
    g) taxele de înscriere, cotizaĂžiile Âşi contribuĂžiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum Âşi contribuĂžiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncĂŁ;
    h) cheltuielile pentru formarea Âşi perfecĂžionarea profesionalĂŁ a personalului angajat;
    i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieĂžei, promovarea pe pieĂže existente sau noi, participarea la târguri Âşi expoziĂžii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii, în cazul în care contribuabilul realizeazĂŁ profit în exerciĂžiul curent Âşi/sau din anii precedenĂži, precum Âşi în situaĂžia în care acesta se aflĂŁ înĂŁuntrul perioadei de recuperarea pierderii fiscale, conform legii;
    j) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
    k) cheltuielile pentru perfecĂžionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreĂžinerea Âşi perfecĂžionarea sistemelor de management al calitĂŁĂžii, obĂžinerea atestĂŁrii conform cu standardele de calitate;
    l) cheltuielile pentru protejarea mediului Âşi conservarea resurselor;
    m) taxele de înscriere, cotizaĂžiile Âşi contribuĂžiile datorate cĂŁtre camerele de comerĂž Âşi industrie, organizaĂžiile sindicale Âşi organizaĂžiile patronale;
    n) pierderile înregistrate, dupĂŁ data de 1 ianuarie 2007, la scoaterea din evidenÞã a creanĂželor neîncasate, ca urmare a închiderii procedurii de faliment a debitorilor, pe baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care se atestĂŁ aceastĂŁ situaĂžie.
    (3) UrmĂŁtoarele cheltuieli au deductibilitate limitatĂŁ:
    a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicatĂŁ asupra diferenĂžei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile Âşi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol Âşi cheltuielile cu impozitul pe profit;
    b) suma cheltuielilor cu indemnizaĂžia de deplasare acordatĂŁ salariaĂžilor pentru deplasĂŁri în România Âşi în strĂŁinĂŁtate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituĂžiile publice, în cazul în care contribuabilul realizeazĂŁ profit în exerciĂžiul curent Âşi/sau din anii precedenĂži. Cheltuielile de transport, cazare Âşi indemnizaĂžia acordatĂŁ salariaĂžilor, în cazul contribuabilului care realizeazĂŁ pierdere în exerciĂžiul curent Âşi/sau din anii precedenĂži, sunt limitate la nivelul legal stabilit pentru instituĂžiile publice;
    c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pânĂŁ la 2%, aplicatĂŁ asupra fondului de salarii realizat. IntrĂŁ sub incidenĂža acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru naÂştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile Âşi protezele, precum Âşi cheltuielile pentru funcĂžionarea corespunzĂŁtoare a unor activitĂŁĂži sau unitĂŁĂži aflate în administrarea contribuabililor: grĂŁdiniĂže, creÂşe, servicii de sĂŁnĂŁtate acordate în cazul bolilor profesionale Âşi ale accidentelor de muncĂŁ pânĂŁ la internarea într-o unitate sanitarĂŁ, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cĂŁmine de nefamiliÂşti, precum Âşi pentru Âşcolile pe care le au sub patronaj. în cadrul acestei limite pot fi deduse Âşi cheltuielile reprezentând: transportul la Âşi de la locul de muncĂŁ al salariaĂžilor, cadouri în bani sau în naturĂŁ oferite copiilor minori ai salariaĂžilor, cadouri în bani sau în naturĂŁ acordate salariatelor, costul prestaĂžiilor pentru tratament Âşi odihnĂŁ pentru salariaĂžii proprii Âşi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul, ajutoare pentru salariaĂžii care au suferit pierderi în gospodĂŁrie Âşi contribuĂžia la fondurile de intervenĂžie ale asociaĂžiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din Âşcoli Âşi centre de plasament;
    d) perisabilitĂŁĂžile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraĂžiei centrale, împreunĂŁ cu instituĂžiile de specialitate, cu avizul Ministerului FinanĂželor Publice;
    e) cheltuielile reprezentând tichetele de masĂŁ acordate de angajatori, în limita prevederilor legii anuale a bugetului de stat;
    f) cheltuielile cu taxele Âşi cotizaĂžiile cĂŁtre organizaĂžiile neguvernamentale sau asociaĂžiile profesionale, în limita echivalentului în lei a 2.000 euro anual, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (2) lit. g) Âşi m);
    g) cheltuielile cu provizioane Âşi rezerve, în limita prevĂŁzutĂŁ la art. 22;
    h) cheltuielile cu dobânda Âşi diferenĂžele de curs valutar, în limita prevĂŁzutĂŁ la art. 23;
    i) amortizarea, în limita prevĂŁzutĂŁ la art. 24;
    j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupaĂžionale, în limita stabilitĂŁ potrivit legii;
    k) cheltuielile cu primele de asigurare private de sĂŁnĂŁtate, în limita stabilitĂŁ potrivit legii;
    l) cheltuielile pentru funcĂžionarea, întreĂžinerea Âşi repararea locuinĂželor de serviciu situate în localitatea unde se aflĂŁ sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzĂŁtoare suprafeĂželor construite prevĂŁzute de legea locuinĂžei, care se majoreazĂŁ din punct de vedere fiscal cu 10% . DiferenĂža nedeductibilĂŁ trebuie recuperatĂŁ de la beneficiari, respectiv chiriaÂşi/locatari;
    m) cheltuielile de funcĂžionare, întreĂžinere Âşi reparaĂžii aferente unui sediu aflat în locuinĂža proprietate personalĂŁ a unei persoane fizice, folositĂŁ Âşi în scop personal, deductibile în limita corespunzĂŁtoare suprafeĂželor puse la dispoziĂžia societĂŁĂžii în baza contractelor încheiate între pĂŁrĂži, în acest scop;
    n) cheltuielile de funcĂžionare, întreĂžinere Âşi reparaĂžii aferente autoturismelor folosite de angajaĂžii cu funcĂžii de conducere Âşi de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecĂŁrei persoane fizice cu astfel de atribuĂžii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale.
    (4) UrmĂŁtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
    a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenĂže din anii precedenĂži sau din anul curent, precum Âşi impozitele pe profit sau pe venit plĂŁtite în strĂŁinĂŁtate. Sunt nedeductibile Âşi cheltuielile cu impozitele nereĂžinute la sursĂŁ în numele persoanelor fizice Âşi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România;
    b) amenzile, confiscĂŁrile, majorĂŁrile de întârziere Âşi penalitĂŁĂžile de întârziere datorate cĂŁtre autoritĂŁĂžile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, penalitĂŁĂžile sau majorĂŁrile datorate cĂŁtre autoritĂŁĂži strĂŁine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România Âşi/sau autoritĂŁĂži strĂŁine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepĂžia majorĂŁrilor, al cĂŁror regim este reglementat prin convenĂžiile de evitare a dublei impuneri.
    Amenzile, majorĂŁrile de întârziere Âşi penalitĂŁĂžile de întârziere, datorate ca urmare a clauzelor prevĂŁzute în contractele comerciale, altele decât cele încheiate cu autoritĂŁĂžile, nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor prezentei litere;
    c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsĂŁ din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ, dacĂŁ aceasta este datoratĂŁ potrivit prevederilor titlului VI;
    d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor acordate salariaĂžilor sub forma unor avantaje în naturĂŁ, dacĂŁ valoarea acestora nu a fost impozitatĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ;
    e) cheltuielile fĂŁcute în favoarea acĂžionarilor sau asociaĂžilor, altele decât cele generate de plĂŁĂži pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preĂžul de piaÞã pentru aceste bunuri sau servicii;
    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bazĂŁ un document justificativ, potrivit legii, prin care sĂŁ se facĂŁ dovada efectuĂŁrii operaĂžiunii sau intrĂŁrii în gestiune, dupĂŁ caz, potrivit normelor;
    g) cheltuielile înregistrate de societĂŁĂžile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul de folosinÞã al terenului agricol adus de membrii asociaĂži, peste cota de distribuĂžie din producĂžia realizatĂŁ din folosinĂža acestuia, prevĂŁzutĂŁ în contractul de societate sau asociere;
    h) cheltuielile determinate de diferenĂžele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deĂžin participaĂžii, precum Âşi de diferenĂžele nefavorabile de valoare aferente obligaĂžiunilor emise pe termen lung, cu excepĂžia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora;
    i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile prevĂŁzute la art. 20, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la art. 20 lit. d);
    j) cheltuielile cu contribuĂžiile plĂŁtite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;
    k) cheltuielile cu primele de asigurare plĂŁtite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;
    l) alte cheltuieli salariale Âşi/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepĂžia prevederilor titlului III;
    m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanÞã, asistenÞã sau alte prestĂŁri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestĂŁrii acestora în scopul desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii proprii Âşi pentru care nu sunt încheiate contracte;
    n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum Âşi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepĂžia celor care privesc bunurile reprezentând garanĂžie bancarĂŁ pentru creditele utilizate în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
    o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenÞã a creanĂželor incerte sau în litigiu neîncasate, pentru partea neacoperitĂŁ de provizion, potrivit art. 22 alin. (1) lit. c). în aceastĂŁ situaĂžie, contribuabilii, care scot în evidenÞã clienĂžii neîncasaĂži, sunt obligaĂži sĂŁ comunice în scris acestora scoaterea din evidenÞã a creanĂželor respective, în vederea recalculĂŁrii profitului impozabil la persoana debitoare, dupĂŁ caz;
    p) cheltuielile de sponsorizare Âşi/sau mecenat efectuate potrivit legii.
    ART. 22
    Provizioane Âşi rezerve
    (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor Âşi provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
    a) rezerva legalĂŁ este deductibilĂŁ în limita unei cote de 5% aplicatĂŁ asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile Âşi se adaugĂŁ cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pânĂŁ ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris Âşi vĂŁrsat sau din patrimoniu, dupĂŁ caz, potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare. în cazul în care aceasta este utilizatĂŁ pentru acoperirea pierderilor sau este distribuitĂŁ sub orice formĂŁ, reconstituirea ulterioarĂŁ a rezervei nu mai este deductibilĂŁ la calculul profitului impozabil. Prin excepĂžie, rezerva constituitĂŁ de persoanele juridice care furnizeazĂŁ utilitĂŁĂži societĂŁĂžilor comerciale care se restructureazĂŁ, se reorganizeazĂŁ sau se privatizeazĂŁ poate fi folositĂŁ pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acĂžiuni obĂžinut în urma procedurii de conversie a creanĂželor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;
    b) provizioanele pentru garanĂžii de bunĂŁ execuĂžie acordate clienĂžilor;
    c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanĂželor asupra clienĂžilor, înregistrate de cĂŁtre contribuabili, altele decât cele prevĂŁzute la lit. d), f), g) Âşi i), care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. sunt înregistrate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004;
    2. sunt neîncasate într-o perioadĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 270 de zile de la data scadenĂžei;
    3. nu sunt garantate de altĂŁ persoanĂŁ;
    4. sunt datorate de o persoanĂŁ care nu este persoanĂŁ afiliatĂŁ contribuabilului;
    5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
    d) provizioanele specifice, potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare, în cazul unei societĂŁĂži comerciale bancare sau al unei alte instituĂžii de credit autorizate, precum Âşi pentru societĂŁĂžile de credit ipotecar Âşi societĂŁĂžile de servicii financiare;
    e) rezervele constituite de societĂŁĂžile comerciale bancare sau alte instituĂžii de credit autorizate, precum Âşi de societĂŁĂžile de credit ipotecar, potrivit legilor de organizare Âşi funcĂžionare;
    f) provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor BĂŁncii NaĂžionale a României;
    g) rezervele legale Âşi provizioanele constituite de Banca NaĂžionalĂŁ a României, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    h) rezervele tehnice constituite de societĂŁĂžile de asigurare Âşi reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare Âşi funcĂžionare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se diminueazĂŁ astfel încât nivelul acestora sĂŁ acopere partea de risc care rĂŁmâne în sarcina asigurĂŁtorului, dupĂŁ deducerea reasigurĂŁrii;
    i) provizioanele de risc pentru operaĂžiunile pe pieĂžele financiare, constituite potrivit reglementĂŁrilor Comisiei NaĂžionale a Valorilor Mobiliare;
    j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanĂželor asupra clienĂžilor, înregistrate de cĂŁtre contribuabili, altele decât cele prevĂŁzute la lit. d), f), g) Âşi i), care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. sunt înregistrate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2007;
    2. creanĂža este deĂžinutĂŁ la o persoanĂŁ juridicĂŁ asupra cĂŁreia este declaratĂŁ procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotĂŁrârii judecĂŁtoreÂşti prin care se atestĂŁ aceastĂŁ situaĂžie;
    3. nu sunt garantate de altĂŁ persoanĂŁ;
    4. sunt datorate de o persoanĂŁ care nu este persoanĂŁ afiliatĂŁ contribuabilului;
    5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.
    (2) Contribuabilii autorizaĂži sĂŁ desfĂŁÂşoare activitate în domeniul exploatĂŁrii zĂŁcĂŁmintelor naturale sunt obligaĂži sĂŁ înregistreze în evidenĂža contabilĂŁ Âşi sĂŁ deducĂŁ provizioane pentru refacerea terenurilor afectate Âşi pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferenĂžei dintre veniturile Âşi cheltuielile din exploatare, pe toatĂŁ durata de funcĂžionare a exploatĂŁrii zĂŁcĂŁmintelor naturale.
    (3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apĂŁ mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalaĂžiilor, a dependinĂželor Âşi anexelor, precum Âşi pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicatĂŁ asupra diferenĂžei dintre veniturile Âşi cheltuielile înregistrate, pe toatĂŁ perioada exploatĂŁrii petroliere.
    (4) Regia AutonomĂŁ "AdministraĂžia RomânĂŁ a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenĂža dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de rutĂŁ aerianĂŁ Âşi costurile efective ale activitĂŁĂžii de rutĂŁ aerianĂŁ, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depĂŁÂşesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.
    (5) Reducerea sau anularea oricĂŁrui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusĂŁ se include în veniturile impozabile, indiferent dacĂŁ reducerea sau anularea este datoratĂŁ modificĂŁrii destinaĂžiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei cĂŁtre participanĂži sub orice formĂŁ, lichidĂŁrii, divizĂŁrii, fuziunii contribuabilului sau oricĂŁrui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplicĂŁ dacĂŁ un alt contribuabil preia un provizion sau o rezervĂŁ în legĂŁturĂŁ cu o divizare sau fuziune, reglementĂŁrile acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervĂŁ.
    (6) Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale Âşi rezerve reprezentând facilitĂŁĂži fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeazĂŁ impozitul pe profit Âşi se stabilesc dobânzi Âşi penalitĂŁĂži de întârziere, de la data aplicĂŁrii facilitĂŁĂžii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitĂŁrii rezervele de influenĂže de curs valutar aferente aprecierii disponibilitĂŁĂžilor în valutĂŁ, constituite potrivit legii, înregistrate de societĂŁĂži comerciale bancare, persoane juridice române Âşi sucursalele bĂŁncilor strĂŁine, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România.
    (7) în înĂželesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se înĂželege Âşi majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
    ART. 23
    Cheltuieli cu dobânzile Âşi diferenĂže de curs valutar
    (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât unu. Gradul de îndatorare a capitalului se determinĂŁ ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an Âşi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului Âşi sfârÂşitul perioadei pentru care se determinĂŁ impozitul pe profit. Prin capitalul împrumutat se înĂželege totalul creditelor Âşi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. începând cu data de 1 ianuarie 2006, cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile, în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât trei.
    (2) în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu inclusiv, cheltuielile cu dobânzile Âşi cu pierderea netĂŁ din diferenĂžele de curs valutar sunt deductibile pânĂŁ la nivelul sumei veniturilor din dobânzi, plus 10% din celelalte venituri ale contribuabilului. Cheltuielile cu dobânzile Âşi cu pierderea netĂŁ din diferenĂžele de curs valutar rĂŁmase nedeductibile se reporteazĂŁ în perioada urmĂŁtoare, în aceleaÂşi condiĂžii, pânĂŁ la deductibilitatea integralĂŁ a acestora.
    (3) în cazul în care cheltuielile din diferenĂžele de curs valutar ale contribuabilului depĂŁÂşesc veniturile din diferenĂžele de curs valutar, diferenĂža va fi tratatĂŁ ca o cheltuialĂŁ cu dobânda, potrivit alin. (1) Âşi (2), deductibilitatea acestei diferenĂže fiind supusĂŁ limitĂŁrilor prevĂŁzute în aceste alineate. Cheltuielile din diferenĂžele de curs valutar, care se limiteazĂŁ potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului.
    (4) Dobânzile Âşi pierderile din diferenĂže de curs valutar, în legĂŁturĂŁ cu împrumuturile obĂžinute direct sau indirect de la bĂŁnci internaĂžionale de dezvoltare Âşi organizaĂžii similare, menĂžionate în norme, Âşi cele care sunt garantate de stat nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor prezentului articol.
    (5) în cazul împrumuturilor obĂžinute de la alte entitĂŁĂži, cu excepĂžia societĂŁĂžilor comerciale bancare române sau strĂŁine, sucursalelor bĂŁncilor strĂŁine, cooperativelor de credit, a societĂŁĂžilor de leasing pentru operaĂžiuni de leasing, a societĂŁĂžilor de credit ipotecar Âşi a persoanelor juridice care acordĂŁ credite potrivit legii, dobânzile deductibile sunt limitate la:
    a) nivelul ratei dobânzilor de referinÞã a BĂŁncii NaĂžionale a României, corespunzĂŁtoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei, Âşi
    b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valutĂŁ. Acest nivel al ratei dobânzii se aplicĂŁ la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valutĂŁ se va actualiza prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    (6) Limita prevĂŁzutĂŁ la alin. (5) se aplicĂŁ separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) Âşi (2).
    (7) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplicĂŁ societĂŁĂžilor comerciale bancare, persoane juridice române, sucursalelor bĂŁncilor strĂŁine care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România, societĂŁĂžilor de leasing pentru operaĂžiunile de leasing, societĂŁĂžilor de credit ipotecar, precum Âşi instituĂžiilor de credit.
    (8) în cazul unei persoane juridice strĂŁine care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului articol se aplicĂŁ prin luarea în considerare a capitalului propriu.
    ART. 24
    Amortizarea fiscalĂŁ
    (1) Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii, producerii, construirii, asamblĂŁrii, instalĂŁrii sau îmbunĂŁtĂŁĂžirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereazĂŁ din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizĂŁrii potrivit prevederilor prezentului articol.
    (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporalĂŁ care îndeplineÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) este deĂžinut Âşi utilizat în producĂžia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii pentru a fi închiriat terĂžilor sau în scopuri administrative;
    b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului;
    c) are o duratĂŁ normalĂŁ de utilizare mai mare de un an.
    Pentru imobilizĂŁrile corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeazĂŁ un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizĂŁrii se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intrĂŁ în structura unui activ corporal, a cĂŁror duratĂŁ normalĂŁ de utilizare diferĂŁ de cea a activului rezultat, amortizarea se determinĂŁ pentru fiecare componentĂŁ în parte.
    (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
    a) investiĂžiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaĂžie de gestiune sau altele asemenea;
    b) mijloacele fixe puse în funcĂžiune parĂžial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporalĂŁ; acestea se cuprind în grupele în care urmeazĂŁ a se înregistra, la valoarea rezultatĂŁ prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
    c) investiĂžiile efectuate pentru descopertĂŁ în vederea valorificĂŁrii de substanĂže minerale utile, precum Âşi pentru lucrĂŁrile de deschidere Âşi pregĂŁtire a extracĂžiei în subteran Âşi la suprafaÞã;
    d) investiĂžiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunĂŁtĂŁĂžirii parametrilor tehnici iniĂžiali Âşi care conduc la obĂžinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
    e) investiĂžiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor aparĂžinând domeniului public, precum Âşi în dezvoltĂŁri Âşi modernizĂŁri ale bunurilor aflate în proprietate publicĂŁ;
    f) amenajĂŁrile de terenuri.
    (4) Nu reprezintĂŁ active amortizabile:
    a) terenurile, inclusiv cele împĂŁdurite;
    b) tablourile Âşi operele de artĂŁ;
    c) fondul comercial;
    d) lacurile, bĂŁlĂžile Âşi iazurile care nu sunt rezultatul unei investiĂžii;
    e) bunurile din domeniul public finanĂžate din surse bugetare;
    f) orice mijloc fix care nu îÂşi pierde valoarea în timp datoritĂŁ folosirii, potrivit normelor;
    g) casele de odihnĂŁ proprii, locuinĂžele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazierĂŁ, altele decât cele utilizate în scopul realizĂŁrii veniturilor.
    (5) Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înĂželege:
    a) costul de achiziĂžie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
    b) costul de producĂžie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de cĂŁtre contribuabil;
    c) valoarea de piaÞã, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit.
    (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determinĂŁ conform urmĂŁtoarelor reguli:
    a) în cazul construcĂžiilor, se aplicĂŁ metoda de amortizare liniarĂŁ;
    b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maÂşinilor, uneltelor Âşi instalaĂžiilor, precum Âşi pentru computere Âşi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniarĂŁ, degresivĂŁ sau acceleratĂŁ;
    c) în cazul oricĂŁrui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniarĂŁ sau degresivĂŁ.
    (7) în cazul metodei de amortizare liniarĂŁ, amortizarea se stabileÂşte prin aplicarea cotei de amortizare liniarĂŁ la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.
    Cota de amortizare liniarĂŁ se calculeazĂŁ raportând numĂŁrul 100 la durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix.
    (8) în cazul metodei de amortizare degresivĂŁ, amortizarea se calculeazĂŁ prin multiplicarea cotelor de amortizare liniarĂŁ cu unul dintre coeficienĂžii urmĂŁtori:
    a) 1,5, dacĂŁ durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 Âşi 5 ani;
    b) 2,0, dacĂŁ durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 Âşi 10 ani;
    c) 2,5, dacĂŁ durata normalĂŁ de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
    (9) în cazul metodei de amortizare acceleratĂŁ, amortizarea se calculeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depĂŁÂşi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;
    b) pentru urmĂŁtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeazĂŁ prin raportarea valorii rĂŁmase de amortizare a mijlocului fix la durata normalĂŁ de utilizare rĂŁmasĂŁ a acestuia.
    (10) Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii de brevete, drepturi de autor, licenĂže, mĂŁrci de comerĂž sau fabricĂŁ Âşi alte valori similare se recupereazĂŁ prin intermediul deducerilor de amortizare liniarĂŁ pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupĂŁ caz. Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii sau producerii programelor informatice se recupereazĂŁ prin intermediul deducerilor de amortizare liniarĂŁ pe o perioadĂŁ de 3 ani. Pentru brevetele de invenĂžie se poate utiliza metoda de amortizare degresivĂŁ sau acceleratĂŁ.
    (11) Amortizarea fiscalĂŁ se calculeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) începând cu luna urmĂŁtoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcĂžiune;
    b) pentru cheltuielile cu investiĂžiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normalĂŁ de utilizare, pe durata normalĂŁ de utilizare rĂŁmasĂŁ sau pe perioada contractului de concesionare sau închiriere, dupĂŁ caz;
    c) pentru cheltuielile cu investiĂžiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locaĂžie de gestiune de cel care a efectuat investiĂžia, pe perioada contractului sau pe durata normalĂŁ de utilizare, dupĂŁ caz;
    d) pentru cheltuielile cu investiĂžiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioadĂŁ de 10 ani;
    e) amortizarea clĂŁdirilor Âşi a construcĂžiilor minelor, salinelor cu extracĂžie în soluĂžie prin sonde, carierelor, exploatĂŁrilor la zi, pentru substanĂže minerale solide Âşi cele din industria extractivĂŁ de petrol, a cĂŁror duratĂŁ de folosire este limitatĂŁ de durata rezervelor Âşi care nu pot primi alte utilizĂŁri dupĂŁ epuizarea rezervelor, precum Âşi a investiĂžiilor pentru descopertĂŁ se calculeazĂŁ pe unitate de produs, în funcĂžie de rezerva exploatabilĂŁ de substanÞã mineralĂŁ utilĂŁ.
    Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeazĂŁ:
    1. din 5 în 5 ani la mine, cariere, extracĂžii petroliere, precum Âşi la cheltuielile de investiĂžii pentru descopertĂŁ;
    2. din 10 în 10 ani la saline;
    f) mijloacele de transport pot fi amortizate Âşi în funcĂžie de numĂŁrul de kilometri sau numĂŁrul de ore de funcĂžionare prevĂŁzut în cĂŁrĂžile tehnice, pentru cele achiziĂžionate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004;
    g) pentru locuinĂžele de serviciu, amortizarea este deductibilĂŁ fiscal pânĂŁ la nivelul corespunzĂŁtor suprafeĂžei construite prevĂŁzute de legea locuinĂžei;
    h) numai pentru autoturismele folosite în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 21 alin. (3) lit. n).
    (12) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenĂžie amortizabile, destinate activitĂŁĂžilor pentru care aceÂştia sunt autorizaĂži Âşi care nu aplicĂŁ regimul de amortizare acceleratĂŁ, pot deduce cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora, la data punerii în funcĂžiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenĂžie. Valoarea rĂŁmasĂŁ de recuperat pe durata normalĂŁ de utilizare se determinĂŁ dupĂŁ scĂŁderea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20% . Pentru achiziĂžiile de animale Âşi plantaĂžii, deducerea de 20% se acordĂŁ astfel:
    a) pentru animale, la data achiziĂžiei;
    b) pentru plantaĂžii, la data recepĂžiei finale de înfiinĂžare a plantaĂžiei.
    IntrĂŁ sub incidenĂža prezentului alineat Âşi mijloacele fixe achiziĂžionate în baza unui contract de leasing financiar cu clauzĂŁ definitivĂŁ de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, la expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la prezentul alineat au obligaĂžia sĂŁ pĂŁstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puĂžin o perioadĂŁ egalĂŁ cu jumĂŁtate din durata lor normalĂŁ de utilizare.
    (13) Pentru investiĂžiile realizate în parcurile industriale pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006 se acordĂŁ o deducere suplimentarĂŁ din profitul impozabil, în cotĂŁ de 20% din valoarea investiĂžiilor în construcĂžii sau a reabilitĂŁrilor de construcĂžii, infrastructurĂŁ internĂŁ Âşi de conexiune la reĂžeaua publicĂŁ de utilitĂŁĂži, Ăžinând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea Âşi duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la alin. (12) nu pot beneficia de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute în prezentul alineat.
    (14) Cheltuielile aferente localizĂŁrii, explorĂŁrii, dezvoltĂŁrii sau oricĂŁrei activitĂŁĂži pregĂŁtitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereazĂŁ în rate egale pe o perioadĂŁ de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii oricĂŁrui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereazĂŁ pe mĂŁsurĂŁ ce resursele naturale sunt exploatate, proporĂžional cu valoarea recuperatĂŁ raportatĂŁ la valoarea totalĂŁ estimatĂŁ a resurselor.
    (15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determinĂŁ fĂŁrĂŁ a lua în calcul amortizarea contabilĂŁ Âşi orice reevaluare contabilĂŁ a acestora. CâÂştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea sau din scoaterea din funcĂžiune a acestor mijloace fixe se calculeazĂŁ pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintĂŁ valoarea fiscalĂŁ de intrare a mijloacelor fixe, diminuatĂŁ cu amortizarea fiscalĂŁ. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilĂŁ evidenĂžiatĂŁ în sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeazĂŁ în baza valorii rĂŁmase neamortizate, folosind metodele de amortizare aplicate pânĂŁ la aceastĂŁ datĂŁ.
    (16) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncĂŁ Âşi bolilor profesionale, precum Âşi înfiinÞãrii Âşi funcĂžionĂŁrii cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcĂžiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (17) în cazul unei imobilizĂŁri corporale cu o valoare de intrare mai micĂŁ decât limita stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizĂŁrii sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (18) Cheltuielile aferente achiziĂžionĂŁrii sau producerii de containere sau ambalaje, care circulĂŁ între contribuabil Âşi clienĂži, se recupereazĂŁ prin deduceri de amortizare, prin metoda liniarĂŁ, pe durata normalĂŁ de utilizare stabilitĂŁ de contribuabilul care îÂşi menĂžine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.
    (19) Ministerul FinanĂželor Publice elaboreazĂŁ normele privind clasificaĂžia Âşi duratele normale de funcĂžionare a mijloacelor fixe.
    (20) Regia AutonomĂŁ "AdministraĂžia RomânĂŁ a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA efectueazĂŁ anual actualizarea valorii rĂŁmase neamortizate a mijloacelor fixe Âşi imobilizĂŁrilor necorporale înscrise în bilanĂžul anului fiscal cu indicele de inflaĂžie al anului precedent, comunicat de Institutul NaĂžional de StatisticĂŁ. Valoarea activelor corporale Âşi necorporale, achiziĂžionate în cursul anului fiscal, va fi actualizatĂŁ în funcĂžie de modificarea indicelui de inflaĂžie din perioada cuprinsĂŁ între luna în care acestea au fost achiziĂžionate Âşi sfârÂşitul anului fiscal. Valoarea activelor Âşi a patrimoniului propriu al Regiei Autonome "AdministraĂžia RomânĂŁ a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA se majoreazĂŁ cu diferenĂžele rezultate din reevaluarea anualĂŁ. Amortizarea capitalului Regiei Autonome "AdministraĂžia RomânĂŁ a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, angajat Âşi imobilizat în active corporale Âşi necorporale, se stabileÂşte prin metoda liniarĂŁ. Valoarea rĂŁmasĂŁ neamortizatĂŁ, aferentĂŁ mijloacelor fixe ale Regiei Autonome "AdministraĂžia RomânĂŁ a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, scoase din funcĂžiune înainte de împlinirea duratei normale de utilizare, diminuatĂŁ cu sumele rezultate din valorificare, se înregistreazĂŁ în cheltuielile de exploatare Âşi este deductibilĂŁ din punct de vedere fiscal.
    (21) Pentru titularii de acorduri petroliere Âşi subcontractanĂžii acestora, care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apĂŁ de peste 100 metri, se calculeazĂŁ amortizarea imobilizĂŁrilor corporale Âşi necorporale aferente operaĂžiunilor petroliere, a cĂŁror duratĂŁ de folosire este limitatĂŁ de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în funcĂžie de rezerva exploatabilĂŁ de substanÞã mineralĂŁ utilĂŁ, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investiĂžiilor în curs, imobilizĂŁrilor corporale Âşi necorporale efectuate pentru operaĂžiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât Âşi în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârÂşitul fiecĂŁrui exerciĂžiu financiar pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României pentru ultima zi a fiecĂŁrui exerciĂžiu financiar.
    (22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale Âşi necorporale, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, nu se aplicĂŁ la calculul profitului impozabil, cu excepĂžia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) Âşi ale art. 8 din aceeaÂşi lege.
    ART. 25
    Contracte de leasing
    (1) în cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaĂžional, locatorul are aceastĂŁ calitate.
    Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de cĂŁtre utilizator, în cazul leasingului financiar, Âşi de cĂŁtre locator, în cazul leasingului operaĂžional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24.
    (2) în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operaĂžional locatarul deduce chiria (rata de leasing).
    ART. 26
    Pierderi fiscale
    (1) Pierderea anualĂŁ, stabilitĂŁ prin declaraĂžia de impozit pe profit, se recupereazĂŁ din profiturile impozabile obĂžinute în urmĂŁtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrĂŁrii acestora, la fiecare termen de platĂŁ a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrĂŁrii acestora.
    (2) Pierderea fiscalĂŁ înregistratĂŁ de contribuabilii care îÂşi înceteazĂŁ existenĂža prin divizare sau fuziune nu se recupereazĂŁ de cĂŁtre contribuabilii nou-înfiinĂžaĂži sau de cĂŁtre cei care preiau patrimoniul societĂŁĂžii absorbite, dupĂŁ caz.
    (3) în cazul persoanelor juridice strĂŁine, prevederile alin. (1) se aplicĂŁ luându-se în considerare numai veniturile Âşi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.
    (4) Contribuabilii care au fost obligaĂži la plata unui impozit pe venit Âşi care anterior au realizat pierdere fiscalĂŁ, intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. AceastĂŁ pierdere se recupereazĂŁ pe perioada cuprinsĂŁ între data înregistrĂŁrii pierderii fiscale Âşi limita celor 5 ani.
    ART. 27
    ReorganizĂŁri, lichidĂŁri Âşi alte transferuri de active Âşi titluri de participare
    (1) în cazul contribuĂžiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la aceastĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) contribuĂžiile nu sunt transferuri impozabile în înĂželesul prevederilor prezentului titlu Âşi al prevederilor titlului III;
    b) valoarea fiscalĂŁ a activelor primite de persoana juridicĂŁ este egalĂŁ cu valoarea fiscalĂŁ a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
    c) valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egalĂŁ cu valoarea fiscalĂŁ a activelor aduse drept contribuĂžie de cĂŁtre persoana respectivĂŁ.
    (2) Distribuirea de active de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ cĂŁtre participanĂžii sĂŁi, fie sub formĂŁ de dividend, fie ca urmare a operaĂžiunii de lichidare, se trateazĂŁ ca transfer impozabil, exceptându-se cazurile prevĂŁzute la alin. (3).
    (3) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ urmĂŁtoarelor operaĂžiuni de reorganizare, dacĂŁ acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscalĂŁ sau evitarea plĂŁĂžii impozitelor:
    a) fuziunea între douĂŁ sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanĂžii la oricare persoanĂŁ juridicĂŁ care fuzioneazĂŁ primesc titluri de participare la persoana juridicĂŁ succesoare;
    b) divizarea unei persoane juridice române în douĂŁ sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participanĂžii la persoana juridicĂŁ iniĂžialĂŁ beneficiazĂŁ de o distribuire proporĂžionalĂŁ a titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare;
    c) achiziĂžionarea de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ a tuturor activelor Âşi pasivelor aparĂžinând uneia sau mai multor activitĂŁĂži economice ale altei persoane juridice române, numai în schimbul unor titluri de participare;
    d) achiziĂžionarea de cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ a minimum 50% din titlurile de participare la altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, în schimbul unor titluri de participare la persoana juridicĂŁ achizitoare Âşi, dacĂŁ este cazul, a unei plĂŁĂži în numerar care nu depĂŁÂşeÂşte 10% din valoarea nominalĂŁ a titlurilor de participare emise în schimb.
    (4) în cazul operaĂžiunilor de reorganizare prevĂŁzute la alin. (3) se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:
    a) transferul activelor Âşi pasivelor nu se trateazĂŁ ca un transfer impozabil în înĂželesul prezentului titlu;
    b) schimbul unor titluri de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ cu titluri de participare la o altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ nu se trateazĂŁ ca transfer impozabil în înĂželesul prezentului titlu Âşi al titlului III;
    c) distribuirea de titluri de participare în legĂŁturĂŁ cu divizarea unei persoane juridice române nu se trateazĂŁ ca dividend;
    d) valoarea fiscalĂŁ a unui activ sau pasiv, aÂşa cum este prevĂŁzut la lit. a), este egalĂŁ, pentru persoana care primeÂşte un astfel de activ, cu valoarea fiscalĂŁ pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat;
    e) amortizarea fiscalĂŁ pentru orice activ prevĂŁzut la lit. a) se determinĂŁ în continuare în conformitate cu regulile prevĂŁzute la art. 24, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, dacĂŁ transferul nu ar fi avut loc;
    f) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se considerĂŁ o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), dacĂŁ un alt contribuabil le preia Âşi le menĂžine la valoarea avutĂŁ înainte de transfer;
    g) valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare prevĂŁzute la lit. b), care sunt primite de o persoanĂŁ, trebuie sĂŁ fie egalĂŁ cu valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare care sunt transferate de cĂŁtre aceastĂŁ persoanĂŁ;
    h) valoarea fiscalĂŁ a titlurilor de participare prevĂŁzute la lit. c), care au fost deĂžinute înainte de a fi distribuite, se alocĂŁ între aceste titluri de participare Âşi titlurile de participare distribuite, proporĂžional cu preĂžul de piaÞã al titlurilor de participare, imediat dupĂŁ distribuire.
    (5) DacĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ deĂžine peste 25% din titlurile de participare la o altĂŁ persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care transferĂŁ active Âşi pasive cĂŁtre prima persoanĂŁ juridicĂŁ, printr-o operaĂžiune prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se considerĂŁ transfer impozabil.
    (6) DupĂŁ data la care România aderĂŁ la Uniunea EuropeanĂŁ, prevederile prezentului articol se aplicĂŁ persoanelor juridice strĂŁine care sunt rezidente în oricare stat membru al Uniunii Europene. în acest caz transferul de active Âşi pasive nu se considerĂŁ a fi transfer impozabil dacĂŁ sunt îndeplinite oricare din urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) activele Âşi pasivele sunt legate efectiv de un sediu permanent în România Âşi continuĂŁ sĂŁ fie utilizate pentru a genera profit impozabil în România;
    b) activele Âşi pasivele sunt legate efectiv de un sediu permanent al persoanei care transferĂŁ activele Âşi pasivele, situat în afara României.
    Prin derogare de la prevederile alin. (4) lit. f), transferul unui provizion sau al unei rezerve se considerĂŁ a fi o reducere impozabilĂŁ a provizionului ori a rezervei respective, dacĂŁ provizionul sau rezerva provine de la un sediu permanent, situat în afara României.
    (7) în înĂželesul prezentului articol, valoarea fiscalĂŁ a unui activ, a unui pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizatĂŁ pentru calculul amortizĂŁrii Âşi al câÂştigului sau pierderii, în înĂželesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit.
    ART. 28
    Asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ
    (1) în cazul unei asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, veniturile Âşi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecĂŁrui asociat, corespunzĂŁtor cotei de participare în asociere.
    (2) Orice asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ dintre persoane juridice strĂŁine, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România, trebuie sĂŁ desemneze una din pĂŁrĂži care sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile ce îi revin fiecĂŁrui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnatĂŁ este responsabilĂŁ pentru:
    a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, înainte ca aceasta sĂŁ înceapĂŁ sĂŁ desfĂŁÂşoare activitate;
    b) conducerea evidenĂželor contabile ale asocierii;
    c) plata impozitului în numele asociaĂžilor, conform art. 34 alin. (1);
    d) depunerea unei declaraĂžii fiscale trimestriale la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, care sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžii cu privire la partea din veniturile Âşi cheltuielile asocierii care este atribuibilĂŁ fiecĂŁrui asociat, precum Âşi impozitul care a fost plĂŁtit la buget în numele fiecĂŁrui asociat;
    e) furnizarea de informaĂžii în scris, cĂŁtre fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile Âşi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilĂŁ acestuia, precum Âşi la impozitul care a fost plĂŁtit la buget în numele acestui asociat.
    (3) într-o asociere fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ cu o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, persoana juridicĂŁ românĂŁ trebuie sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile ce îi revin fiecĂŁrui asociat, potrivit prezentului titlu.

    CAP. 3
    Aspecte fiscale internaĂžionale

    ART. 29
    Veniturile unui sediu permanent
    (1) Persoanele juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate prin intermediul unui sediu permanent în România au obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.
    (2) Profitul impozabil se determinĂŁ în conformitate cu regulile stabilite în capitolul II al prezentului titlu, în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile;
    b) numai cheltuielile efectuate în scopul obĂžinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile;
    c) cheltuielile de conducere Âşi cheltuielile generale de administrare, indiferent de locul în care s-au efectuat, decontate de persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ Âşi înregistrate de sediul permanent, sunt deductibile în limita a 10% din veniturile salariale ale angajaĂžilor sediului permanent.
    (3) Profitul impozabil al sediului permanent se determinĂŁ prin tratarea sediului permanent ca persoanĂŁ separatĂŁ Âşi prin utilizarea regulilor preĂžurilor de transfer la stabilirea preĂžului de piaÞã al unui transfer fĂŁcut între persoana juridicĂŁ strĂŁinĂŁ Âşi sediul sĂŁu permanent.
    (4) înainte de a desfĂŁÂşura activitate printr-un sediu permanent în România, reprezentantul legal al persoanei juridice strĂŁine prevĂŁzute la alin. (1) trebuie sĂŁ înregistreze sediul permanent la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    ART. 30
    Venituri obĂžinute de persoanele juridice strĂŁine din proprietĂŁĂži imobiliare Âşi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare
    (1) Persoanele juridice strĂŁine care obĂžin venituri din proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ au obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
    (2) Veniturile din proprietĂŁĂžile imobiliare situate în România includ urmĂŁtoarele:
    a) veniturile din închirierea sau cedarea folosinĂžei proprietĂŁĂžii imobiliare situate în România;
    b) câÂştigul din vânzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricĂŁror drepturi legate de proprietatea imobiliarĂŁ situatĂŁ în România;
    c) câÂştigul din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietĂŁĂži imobiliare situate în România;
    d) veniturile obĂžinute din exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv câÂştigul din vânzarea-cesionarea oricĂŁrui drept aferent acestor resurse naturale.
    (3) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ care obĂžine venituri dintr-o proprietate imobiliarĂŁ situatĂŁ în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ are obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit, potrivit art. 34, Âşi de a depune declaraĂžii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ poate desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligaĂžii.
    (4) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ sau persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ cu sediul permanent în România, care plĂŁteÂşte veniturile prevĂŁzute la alin. (1), cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ, are obligaĂžia de a reĂžine impozitul calculat din veniturile plĂŁtite Âşi de a vira impozitul reĂžinut la bugetul de stat.
    (5) în cazul câÂştigurilor prevĂŁzute la art. 33, rezultate din vânzarea-cesionarea proprietĂŁĂžilor imobiliare sau ale titlurilor de participare, impozitul care trebuie reĂžinut se stabileÂşte prin aplicarea unei cote de impozitare de 10% la câÂştigul rezultat din aceastĂŁ vânzare-cesionare. Prevederile prezentului alineat se aplicĂŁ numai în cazul în care plĂŁtitorul de venituri obĂžine de la contribuabil justificarea corespunzĂŁtoare privind aplicarea prevederilor art. 33.
    (6) Prevederile art. 119 se aplicĂŁ oricĂŁrei persoane care are obligaĂžia sĂŁ reĂžinĂŁ impozit, în conformitate cu prezentul articol.
    ART. 31
    Credit fiscal
    (1) DacĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ obĂžine venituri dintr-un stat strĂŁin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reĂžinere la sursĂŁ Âşi veniturile sunt impozitate atât în România cât Âşi în statul strĂŁin, atunci impozitul plĂŁtit cĂŁtre statul strĂŁin, fie direct, fie indirect prin reĂžinerea Âşi virarea de o altĂŁ persoanĂŁ, se deduce din impozitul pe profit ce se determinĂŁ potrivit prevederilor prezentului titlu.
    (2) Deducerea pentru impozitele plĂŁtite cĂŁtre un stat strĂŁin într-un an fiscal nu poate depĂŁÂşi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevĂŁzute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obĂžinut în statul strĂŁin, determinat în conformitate cu regulile prevĂŁzute în prezentul titlu sau la venitul obĂžinut din statul strĂŁin.
    (3) Impozitul plĂŁtit unui stat strĂŁin este dedus, numai dacĂŁ persoana juridicĂŁ românĂŁ prezintĂŁ documentaĂžia corespunzĂŁtoare, conform prevederilor legale, din care sĂŁ rezulte faptul cĂŁ impozitul a fost plĂŁtit statului strĂŁin.
    (4) Contribuabilii care efectueazĂŁ sponsorizĂŁri Âşi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea Âşi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacĂŁ sunt îndeplinite cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
    b) nu depĂŁÂşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.
    (5) în limitele respective se încadreazĂŁ Âşi: cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcĂžiei de localuri, dotĂŁrilor, achiziĂžiilor de tehnologie a informaĂžiei Âşi de documente specifice, finanÞãrii programelor de formare continuĂŁ a bibliotecarilor, schimburilor de specialiÂşti, burse de specializare, participarea la congrese internaĂžionale.
    ART. 32
    Pierderi fiscale externe
    (1) Orice pierdere realizatĂŁ printr-un sediu permanent din strĂŁinĂŁtate este deductibilĂŁ doar din veniturile obĂžinute din strĂŁinĂŁtate.
    (2) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strĂŁinĂŁtate se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursĂŁ de venit. Pierderile neacoperite se reporteazĂŁ Âşi se recupereazĂŁ în urmĂŁtorii 5 ani fiscali consecutivi.

    CAP. 4
    Reguli speciale aplicabile vânzĂŁrii-cesionĂŁrii proprietĂŁĂžilor imobiliare Âşi titlurilor de participare

    ART. 33
    Reguli speciale aplicabile vânzĂŁrii-cesionĂŁrii proprietĂŁĂžilor imobiliare Âşi titlurilor de participare
    (1) Prevederile prezentului articol se aplicĂŁ persoanelor juridice române Âşi strĂŁine care vând-cesioneazĂŁ proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau titluri de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ.
    (2) DacĂŁ câÂştigurile rezultate din vânzarea-cesionarea proprietĂŁĂžilor imobiliare situate în România Âşi a titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ depĂŁÂşesc pierderile rezultate dintr-o astfel de vânzare-cesionare, atunci impozitul pe profit se stabileÂşte prin aplicarea unei cote de 10% la diferenĂža rezultatĂŁ.
    (3) Pierderea rezultatĂŁ din vânzarea-cesionarea proprietĂŁĂžilor imobiliare situate în România Âşi a titlurilor de participare deĂžinute la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ se recupereazĂŁ din profiturile impozabile rezultate din operaĂžiuni de aceeaÂşi naturĂŁ, în urmĂŁtorii 5 ani fiscali consecutivi.
    (4) CâÂştigul rezultat din vânzarea-cesionarea proprietĂŁĂžilor imobiliare sau titlurilor de participare este diferenĂža pozitivĂŁ între:
    a) valoarea realizatĂŁ din vânzarea-cesionarea unor asemenea proprietĂŁĂži imobiliare sau titluri de participare; Âşi
    b) valoarea fiscalĂŁ a unor asemenea proprietĂŁĂži imobiliare sau titluri de participare.
    (5) Pierderea rezultatĂŁ dintr-o vânzare-cesionare a proprietĂŁĂžilor imobiliare sau titlurilor de participare este diferenĂža negativĂŁ între:
    a) valoarea realizatĂŁ din vânzare-cesionare a unor asemenea proprietĂŁĂži imobiliare sau titluri de participare; Âşi
    b) valoarea fiscalĂŁ a unor asemenea proprietĂŁĂži imobiliare sau titluri de participare.
    (6) în înĂželesul prevederilor alin. (4) Âşi (5), valoarea realizatĂŁ din vânzare-cesionare se reduce cu comisioanele, taxele sau alte sume plĂŁtite, aferente vânzĂŁrii-cesionĂŁrii.
    (7) Valoarea fiscalĂŁ pentru proprietĂŁĂžile imobiliare sau pentru titlurile de participare se stabileÂşte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul proprietĂŁĂžilor imobiliare, valoarea fiscalĂŁ este costul de cumpĂŁrare, construire sau îmbunĂŁtĂŁĂžire a proprietĂŁĂžii, redus cu amortizarea fiscalĂŁ aferentĂŁ unei astfel de proprietĂŁĂži;
    b) în cazul titlurilor de participare, valoarea fiscalĂŁ este costul de achiziĂžie al titlurilor de participare, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume plĂŁtite, aferente achiziĂžionĂŁrii unor astfel de titluri de participare.
    (8) Prezentul articol se aplicĂŁ în cazul proprietĂŁĂžilor imobiliare sau titlurilor de participare, numai dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) contribuabilul a deĂžinut proprietatea imobiliarĂŁ sau titlurile de participare pe o perioadĂŁ mai mare de doi ani;
    b) persoana care achiziĂžioneazĂŁ proprietatea imobiliarĂŁ sau titlurile de participare nu este persoanĂŁ afiliatĂŁ contribuabilului;
    c) contribuabilul a achiziĂžionat proprietatea imobiliarĂŁ sau titlurile de participare dupĂŁ 31 decembrie 2003.

    CAP. 5
    Plata impozitului Âşi depunerea declaraĂžiilor fiscale

    ART. 34
    Plata impozitului
    (1) Contribuabilii au obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe profit trimestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a primei luni urmĂŁtoare trimestrului pentru care se calculeazĂŁ impozitul, dacĂŁ în prezentul articol nu este prevĂŁzut altfel.
    (2) Banca NaĂžionalĂŁ a României, societĂŁĂžile comerciale bancare, persoane juridice române, Âşi sucursalele din România ale bĂŁncilor, persoane juridice strĂŁine, au obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe profit lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoarele celei pentru care se calculeazĂŁ impozitul, dacĂŁ în prezentul articol nu este prevĂŁzut altfel.
    (3) OrganizaĂžiile nonprofit au obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe profit anual, pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care se calculeazĂŁ impozitul.
    (4) Contribuabilii care obĂžin venituri majoritare din cultura cerealelor Âşi plantelor tehnice, pomiculturĂŁ Âşi viticulturĂŁ au obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe profit anual, pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care se calculeazĂŁ impozitul.
    (5) în înĂželesul alin. (1) Âşi (2), profitul impozabil Âşi impozitul pe profit sunt calculate Âşi înregistrate trimestrial, respectiv lunar, în cazul BĂŁncii NaĂžionale a României, societĂŁĂžilor comerciale bancare, persoane juridice române, Âşi sucursalelor din România ale bĂŁncilor, persoane juridice strĂŁine, cumulat de la începutul anului fiscal.
    (6) Contribuabilii care efectueazĂŁ plĂŁĂži trimestriale Âşi, respectiv, lunare plĂŁtesc pentru ultimul trimestru sau pentru luna decembrie, în cazul BĂŁncii NaĂžionale a României, societĂŁĂžilor comerciale bancare, persoane juridice române, Âşi în cazul sucursalelor din România ale bĂŁncilor, persoane juridice strĂŁine, o sumĂŁ egalĂŁ cu impozitul calculat Âşi evidenĂžiat pentru trimestrul III al aceluiaÂşi an fiscal, respectiv o sumĂŁ egalĂŁ cu impozitul calculat Âşi evidenĂžiat pentru luna noiembrie a aceluiaÂşi an fiscal, urmând ca plata finalĂŁ a impozitului pe profit pentru anul fiscal sĂŁ se facĂŁ pânĂŁ la data stabilitĂŁ ca termen limitĂŁ pentru depunerea situaĂžiilor financiare ale contribuabilului.
    (7) Contribuabilii care au definitivat pânĂŁ la data de 15 februarie închiderea exerciĂžiului financiar anterior depun declaraĂžia anualĂŁ de impozit pe profit Âşi plĂŁtesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor.
    (8) Persoanele juridice care înceteazĂŁ sĂŁ existe au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ declaraĂžia de impunere Âşi sĂŁ plĂŁteascĂŁ impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrĂŁrii încetĂŁrii existenĂžei persoanei juridice la registrul comerĂžului.
    (9) Prevederile alin. (3), (4) Âşi (7) se aplicĂŁ pentru impozitul pe profit datorat, începând cu anul fiscal 2004. Regularizarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2003 se realizeazĂŁ, potrivit legislaĂžiei în vigoare, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2003.
    (10) ObligaĂžiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Ca excepĂžie, impozitul pe profit, dobânzile/majorĂŁrile de întârziere Âşi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale Âşi a consiliilor judeĂžene, precum Âşi cele datorate de societĂŁĂžile comerciale în care consiliile locale Âşi/sau judeĂžene sunt acĂžionari majoritari sunt venituri ale bugetelor locale respective.
    ART. 35
    Depunerea declaraĂžiilor de impozit pe profit
    (1) Contribuabilii au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie anualĂŁ de impozit pe profit, pânĂŁ la termenul prevĂŁzut pentru depunerea situaĂžiilor financiare, cu excepĂžia contribuabililor prevĂŁzuĂži la art. 34 alin. (3), (4) Âşi (7), care depun declaraĂžia anualĂŁ de impozit pe profit pânĂŁ la data de 15 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor. în cursul anului fiscal, contribuabilii au obligaĂžia de a depune declaraĂžia de impunere pânĂŁ la termenul de platĂŁ al impozitului pe profit, inclusiv.
    (2) O datĂŁ cu declaraĂžia de impozit pe profit anualĂŁ, contribuabilii au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ Âşi o declaraĂžie privind plĂŁĂžile Âşi angajamentele de platĂŁ cĂŁtre persoanele nerezidente, care cuprinde scopul Âşi suma fiecĂŁrei plĂŁĂži, numele Âşi adresa beneficiarului. Nu se cuprind în aceastĂŁ declaraĂžie sumele angajate sau plĂŁtite pentru bunurile importate sau pentru transportul internaĂžional.
    (3) Contribuabilii sunt rĂŁspunzĂŁtori pentru calculul impozitului pe profit.

    CAP. 6
    ReĂžinerea impozitului pe dividende

    ART. 36
    ReĂžinerea impozitului pe dividende
    (1) O persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care plĂŁteÂşte dividende cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ are obligaĂžia sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi sĂŁ verse impozitul pe dividende reĂžinut cĂŁtre bugetul de stat, aÂşa cum se prevede în prezentul articol.
    (2) Impozitul pe dividende se stabileÂşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plĂŁtit cĂŁtre o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ.
    (3) Impozitul care trebuie reĂžinut se plĂŁteÂşte la bugetul de stat pânĂŁ la data de 20 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care se plĂŁteÂşte dividendul. în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plĂŁtite pânĂŁ la sfârÂşitul anului în care s-au aprobat situaĂžiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plĂŁteÂşte pânĂŁ la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (4) Prevederile prezentului articol nu se aplicĂŁ în cazul dividendelor plĂŁtite de o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ unei alte persoane juridice române, dacĂŁ beneficiarul dividendelor deĂžine minimum 25% din titlurile de participare ale acestuia la data plĂŁĂžii dividendelor, pe o perioadĂŁ de 2 ani împliniĂži pânĂŁ la data plĂŁĂžii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplicĂŁ dupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ.
    (5) Prevederile prezentului articol nu se aplicĂŁ în cazul dividendelor care sunt plĂŁtite unui nerezident Âşi care fac obiectul prevederilor titlului V.

    CAP. 7
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 37
    Pierderi fiscale din perioadele de scutire
    Orice pierdere fiscalĂŁ netĂŁ care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperatĂŁ din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 26. Pierderea fiscalĂŁ netĂŁ este diferenĂža dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire Âşi profitul impozabil total în aceeaÂşi perioadĂŁ.
    ART. 38
    DispoziĂžii tranzitorii
    (1) în cazul persoanelor juridice care au obĂžinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zona defavorizatĂŁ, scutirea de impozit pe profitul aferent investiĂžiilor noi se aplicĂŁ în continuare pe perioada existenĂžei zonei defavorizate.
    (2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investiĂžii înainte de 1 iulie 2002, potrivit OrdonanĂžei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitĂŁĂži persoanelor care domiciliazĂŁ sau lucreazĂŁ în unele localitĂŁĂži din MunĂžii Apuseni Âşi în RezervaĂžia Biosferei "Delta DunĂŁrii", republicatĂŁ, cu modificĂŁrile ulterioare, Âşi care continuĂŁ investiĂžiile conform ordonanĂžei menĂžionate, beneficiazĂŁ în continuare de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidenĂžiate, fĂŁcute cu investiĂžiile respective, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi data de 31 decembrie 2006.
    (3) Contribuabilii care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în zona liberĂŁ pe bazĂŁ de licenÞã Âşi care pânĂŁ la data de 1 iulie 2002 au realizat investiĂžii în zona liberĂŁ, în active corporale amortizabile utilizate în industria prelucrĂŁtoare, în valoare de cel puĂžin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, pânĂŁ la data de 30 iunie 2007. DispoziĂžiile prezentului alineat nu se mai aplicĂŁ în situaĂžia în care survin modificĂŁri în structura acĂžionariatului contribuabilului. în înĂželesul prezentului alineat, modificare de acĂžionariat în cazul societĂŁĂžilor cotate se considerĂŁ a fi o modificare a acĂžionariatului, în proporĂžie de mai mult de 25% din acĂžiuni, pe parcursul unui an calendaristic.
    (4) Cu excepĂžia prevederilor alin. (3), contribuabilii care obĂžin venituri din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate pe bazĂŁ de licenÞã într-o zonĂŁ liberĂŁ au obligaĂžia de a plĂŁti impozit pe profit în cotĂŁ de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004.
    (5) Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la alin. (1) - (4) nu pot beneficia de amortizarea acceleratĂŁ sau de deducerea prevĂŁzutĂŁ la art. 24 alin. (12).
    (6) UnitĂŁĂžile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecĂžia specialĂŁ Âşi încadrarea în muncĂŁ a persoanelor cu handicap, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 519/2002, cu modificĂŁrile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacĂŁ minimum 75% din sumele obĂžinute prin scutire se reinvestesc în vederea achiziĂžiei de echipament tehnologic, maÂşini, utilaje, instalaĂžii Âşi/sau pentru amenajarea locurilor de muncĂŁ protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplicĂŁ pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006.
    (7) Contribuabilii direct implicaĂži în producĂžia de filme cinematografice, înscriÂşi ca atare în Registrul cinematografic, beneficiazĂŁ, pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, de:
    a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-pĂŁrĂži din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei;
    b) reducerea impozitului pe profit în proporĂžie de 20%, în cazul în care se creeazĂŁ noi locuri de muncĂŁ Âşi se asigurĂŁ creÂşterea numĂŁrului scriptic de angajaĂži, cu cel puĂžin 10% faÞã de anul financiar precedent.
    (8) Societatea NaĂžionalĂŁ "Nuclearelectrica" - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2010, în condiĂžiile în care profitul este utilizat exclusiv pentru finanĂžarea lucrĂŁrilor de investiĂžii la obiectivul Centrala NuclearoelectricĂŁ CernavodĂŁ - Unitatea 2, potrivit legii.
    (9) Societatea ComercialĂŁ "Automobile Dacia" - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 1 octombrie 2007.
    (10) Societatea ComercialĂŁ "Sidex" - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006.
    (11) Compania NaĂžionalĂŁ "Aeroportul InternaĂžional BucureÂşti - Otopeni" - S.A. beneficiazĂŁ de scutire de la plata impozitului pe profit pânĂŁ la data de 31 decembrie 2012.
    (12) La calculul profitului impozabil, urmĂŁtoarele venituri sunt neimpozabile pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006:
    a) veniturile realizate din activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate pentru obiectivul Centrala NuclearoelectricĂŁ CernavodĂŁ - Unitatea 2, pânĂŁ la punerea în funcĂžiune a acestuia;
    b) veniturile realizate din aplicarea unei invenĂžii brevetate în România, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioadĂŁ de 5 ani de la prima aplicare, calculaĂži de la data începerii aplicĂŁrii Âşi cuprinÂşi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii;
    c) veniturile realizate din practicarea apiculturii.
    (13) Pentru investiĂžiile directe cu impact semnificativ în economie, realizate pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cotĂŁ suplimentarĂŁ de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculeazĂŁ în luna în care se realizeazĂŁ investiĂžia. în situaĂžia în care se realizeazĂŁ pierdere fiscalĂŁ, aceasta se recupereazĂŁ potrivit dispoziĂžiilor art. 26. Pentru investiĂžiile realizate se poate calcula amortizare acceleratĂŁ, cu excepĂžia investiĂžiilor în clĂŁdiri. Contribuabilii care beneficiazĂŁ de facilitĂŁĂžile prevĂŁzute la prezentul alineat nu pot aplica prevederile art. 24 alin. (12).
    (14) FacilitĂŁĂžile fiscale privind impozitul pe profit din actele normative menĂžionate în prezentul articol, precum Âşi cele care decurg din alte acte normative date în aplicarea acestora rĂŁmân în vigoare pânĂŁ la termenele Âşi în condiĂžiile stipulate de acestea.

    TITLUL III
    Impozitul pe venit

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 39
    Contribuabili
    UrmĂŁtoarele persoane datoreazĂŁ plata impozitului conform prezentului titlu Âşi sunt numite în continuare contribuabili:
    a) persoanele fizice rezidente;
    b) persoanele fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate independentĂŁ prin intermediul unui sediu permanent în România;
    c) persoanele fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži dependente în România;
    d) persoanele fizice nerezidente care obĂžin venituri prevĂŁzute la art. 95.
    ART. 40
    Sfera de cuprindere a impozitului
    (1) Impozitul prevĂŁzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplicĂŁ urmĂŁtoarelor venituri:
    a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obĂžinute din orice sursĂŁ, atât din România, cât Âşi din afara României;
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevĂŁzute la lit. a), numai veniturilor obĂžinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecĂŁrei surse din categoriile de venituri prevĂŁzute la art. 41;
    c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate independentĂŁ prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente care desfĂŁÂşoarĂŁ activitate dependentĂŁ în România, venitului salarial net din aceastĂŁ activitate dependentĂŁ;
    e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obĂžin veniturile prevĂŁzute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevĂŁzute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.
    (2) Persoanele fizice care îndeplinesc condiĂžiile de rezidenÞã prevĂŁzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obĂžinute din orice sursĂŁ, atât din România, cât Âşi din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.
    ART. 41
    Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
    Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmĂŁtoarele:
    a) venituri din activitĂŁĂži independente, definite conform art. 47;
    b) venituri din salarii, definite conform art. 56;
    c) venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor, definite conform art. 65;
    d) venituri din investiĂžii, definite conform art. 69;
    e) venituri din pensii, definite conform art. 72;
    f) venituri din activitĂŁĂži agricole, definite conform art. 75;
    g) veniturile din premii Âşi din jocuri de noroc, definite conform art. 79;
    h) venituri din alte surse, definite conform art. 83.
    ART. 42
    Venituri neimpozabile
    în înĂželesul impozitului pe venit, urmĂŁtoarele venituri nu sunt impozabile:
    a) ajutoarele, indemnizaĂžiile Âşi alte forme de sprijin cu destinaĂžie specialĂŁ, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurĂŁrilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale Âşi din alte fonduri publice, inclusiv indemnizaĂžia de maternitate Âşi pentru creÂşterea copilului, precum Âşi cele de aceeaÂşi naturĂŁ primite de la alte persoane, cu excepĂžia indemnizaĂžiilor pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ;
    b) sumele încasate din asigurĂŁri de orice fel reprezentând despĂŁgubiri, sume asigurate, precum Âşi orice alte drepturi, cu excepĂžia câÂştigurilor primite de la societĂŁĂžile de asigurĂŁri ca urmare a contractului de asigurare încheiat între pĂŁrĂži, cu ocazia tragerilor de amortizare.
    Nu sunt venituri impozabile despĂŁgubirile în bani sau în naturĂŁ primite de cĂŁtre o persoanĂŁ fizicĂŁ, ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despĂŁgubirile reprezentând daunele morale;
    c) sumele primite drept despĂŁgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitĂŁĂžilor naturale, precum Âşi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
    d) pensiile pentru invalizii de rĂŁzboi, orfanii, vĂŁduvele/vĂŁduvii de rĂŁzboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraĂži în gradul I de invaliditate, precum Âşi pensiile, altele decât pensiile plĂŁtite din fonduri constituite prin contribuĂžii obligatorii la un sistem de asigurĂŁri sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupaĂžionale Âşi cele finanĂžate de la bugetul de stat;
    e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintĂŁ bonuri de valoare care se acordĂŁ cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispoziĂžiilor legale în vigoare;
    f) sumele sau bunurile primite sub formĂŁ de sponsorizare sau mecenat;
    g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile Âşi mobile corporale din patrimoniul personal, altele decât câÂştigurile din transferul titlurilor de valoare;
    h) drepturile în bani Âşi în naturĂŁ primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenĂžii Âşi elevii unitĂŁĂžilor de învãÞãmânt din sectorul de apĂŁrare naĂžionalĂŁ, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ Âşi civile, precum Âşi cele ale gradaĂžilor Âşi soldaĂžilor concentraĂži sau mobilizaĂži;
    i) bursele primite de persoanele care urmeazĂŁ orice formĂŁ de Âşcolarizare sau perfecĂžionare în cadru instituĂžionalizat;
    j) sumele sau bunurile primite cu titlu de moÂştenire Âşi donaĂžie;
    k) veniturile din agriculturĂŁ Âşi silviculturĂŁ, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la art. 75;
    l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice Âşi ai posturilor consulare pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în România în calitatea lor oficialĂŁ, în condiĂžii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaĂžional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
    m) veniturile nete în valutĂŁ primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare Âşi institutelor culturale ale României amplasate în strĂŁinĂŁtate, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    n) veniturile primite de oficialii organismelor Âşi organizaĂžiilor internaĂžionale din activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în România în calitatea lor oficialĂŁ, cu condiĂžia ca poziĂžia acestora, de oficial, sĂŁ fie confirmatĂŁ de Ministerul Afacerilor Externe;
    o) veniturile primite de cetĂŁĂženi strĂŁini pentru activitatea de consultanÞã desfĂŁÂşuratĂŁ în România, în conformitate cu acordurile de finanĂžare nerambursabilĂŁ încheiate de România cu alte state, cu organisme internaĂžionale Âşi organizaĂžii neguvernamentale;
    p) veniturile primite de cetĂŁĂženi strĂŁini pentru activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în România, în calitate de corespondenĂži de presĂŁ, cu condiĂžia reciprocitĂŁĂžii acordate cetĂŁĂženilor români pentru venituri din astfel de activitĂŁĂži, Âşi cu condiĂžia ca poziĂžia acestor persoane sĂŁ fie confirmatĂŁ de Ministerul Afacerilor Externe;
    q) sumele reprezentând diferenĂža de dobândĂŁ subvenĂžionatĂŁ pentru creditele primite în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    r) subvenĂžiile primite pentru achiziĂžionarea de bunuri, dacĂŁ subvenĂžiile sunt acordate în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    s) veniturile reprezentând avantaje în bani Âşi/sau în naturĂŁ primite de persoanele cu handicap, veteranii de rĂŁzboi, invalizii Âşi vĂŁduvele de rĂŁzboi, accidentaĂžii de rĂŁzboi în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instauratĂŁ cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în strĂŁinĂŁtate ori constituite în prizonieri, urmaÂşii eroilor-martiri, rĂŁniĂžilor, luptĂŁtorilor pentru victoria RevoluĂžiei din decembrie 1989, precum Âşi persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânĂŁ la 6 martie 1945;
    t) premiile obĂžinute de sportivii medaliaĂži la campionatele mondiale, europene Âşi la jocurile olimpice.
    Nu sunt venituri impozabile premiile, primele Âşi indemnizaĂžiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor Âşi altor specialiÂşti, prevĂŁzuĂži în legislaĂžia în materie, în vederea realizĂŁrii obiectivelor de înaltĂŁ performanÞã:
    - clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale Âşi jocurile olimpice;
    - calificarea Âşi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale Âşi europene, prima grupĂŁ valoricĂŁ, precum Âşi la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive.
    Nu sunt venituri impozabile primele Âşi indemnizaĂžiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor Âşi altor specialiÂşti, prevĂŁzuĂži de legislaĂžia în materie, în vederea pregĂŁtirii Âşi participĂŁrii la competiĂžiile internaĂžionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;
    u) premiile Âşi alte drepturi sub formĂŁ de cazare, masĂŁ, transport Âşi alte asemenea, obĂžinute de elevi Âşi studenĂži în cadrul competiĂžiilor interne Âşi internaĂžionale, inclusiv elevi Âşi studenĂži nerezidenĂži în cadrul competiĂžiilor desfĂŁÂşurate în România;
    v) alte venituri care nu sunt impozabile, aÂşa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.
    ART. 43
    Barem de impunere
    (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul plĂŁĂžilor anticipate, este prevĂŁzut în urmĂŁtorul tabel:
 _______________________________________________________________________
|  Venitul anual impozabil  |          Impozitul anual (lei)            |
|          (lei)            |                                           |
|___________________________|___________________________________________|
| pânĂŁ la 28.800.000        | 18%                                       |
| 28.800.001 - 69.600.000   | 5.184.000 + 23% pentru ceea ce depĂŁÂşeÂşte  |
|                           | suma de 28.800.000 lei                    |
| 69.600.001 - 111.600.000  | 14.568.000 + 28% pentru ceea ce depĂŁÂşeÂşte |
|                           | suma de 69.600.000 lei                    |
| 111.600.001 - 156.000.000 | 26.328.000 + 34% pentru ceea ce depĂŁÂşeÂşte |
|                           | suma de 111.600.000 lei                   |
| peste 156.000.000         | 41.424.000 + 40% pentru ceea ce depĂŁÂşeÂşte |
|                           | suma de 156.000.000 lei                   |
|___________________________|___________________________________________|


    Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii Âşi pensii se st
abileÂşte prin ordin al ministrului finanĂželor publice, având ca bazĂŁ de calcul baremul anual de mai sus.
    (2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculeazĂŁ prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevĂŁzut la alin. (1), corectat, prin ordin al ministrului finanĂželor publice, cu rata inflaĂžiei realizate pe anul 2004, diminuatĂŁ cu 1/2 din rata inflaĂžiei prognozate pe acest an.
    (3) începând cu anul fiscal 2005, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul plĂŁĂžilor anticipate cu titlu de impozit se stabileÂşte luându-se în calcul 1/2 din rata inflaĂžiei prognozate pentru anul respectiv, aplicatĂŁ la baremul de impunere construit pe baza ratei inflaĂžiei realizate pe perioada ianuarie - octombrie Âşi a prognozei pe lunile noiembrie - decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aprobĂŁ prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (4) începând cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileÂşte prin ordin al ministrului finanĂželor publice, pe baza baremului anual prevĂŁzut la alin. (3), corectat cu variaĂžia ratei inflaĂžiei realizate, faÞã de cea prognozatĂŁ pe perioada impozabilĂŁ.
    ART. 44
    Perioada impozabilĂŁ
    (1) Perioada impozabilĂŁ este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
    (2) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilĂŁ este inferioarĂŁ anului calendaristic, în situaĂžia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.
    ART. 45
    Deduceri personale
    (1) Persoanele fizice prevĂŁzute la art. 40 alin. (1) lit. a) Âşi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub formĂŁ de deducere personalĂŁ de bazĂŁ Âşi deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare lunĂŁ a perioadei impozabile.
    (2) Deducerea personalĂŁ de bazĂŁ, începând cu luna ianuarie 2004, este fixatĂŁ la suma de 2.000.000 lei pe lunĂŁ.
    (3) Deducerea personalĂŁ suplimentarĂŁ pentru soĂžia/soĂžul, copiii sau alĂži membri de familie, aflaĂži în întreĂžinere este de 0,5 înmulĂžit cu deducerea personalĂŁ de bazĂŁ.
    (4) Contribuabilii mai beneficiazĂŁ de deduceri personale suplimentare, în funcĂžie de situaĂžia proprie sau a persoanelor aflate în întreĂžinere, în afara sumelor rezultate din calculul prevĂŁzut la alin. (2) Âşi (3), astfel:
    a) 1,0 înmulĂžit cu deducerea personalĂŁ de bazĂŁ pentru invalizii de gradul I Âşi persoanele cu handicap grav;
    b) 0,5 înmulĂžit cu deducerea personalĂŁ de bazĂŁ pentru invalizii de gradul II Âşi persoanele cu handicap accentuat.
    (5) Nu sunt considerate persoane aflate în întreĂžinere acele persoane ale cĂŁror venituri, impozabile Âşi neimpozabile, depĂŁÂşesc sumele reprezentând deduceri personale, conform alin. (3) Âşi (4). în cazul în care o persoanĂŁ este întreĂžinutĂŁ de mai mulĂži contribuabili, suma reprezentând deducerea personalĂŁ a acesteia se împarte în pĂŁrĂži egale între contribuabili, exceptându-se cazul în care aceÂştia se înĂželeg asupra unui alt mod de împĂŁrĂžire a sumei. Copiii minori, în vârstĂŁ de pânĂŁ la 18 ani împliniĂži, ai contribuabilului sunt consideraĂži întreĂžinuĂži, iar suma reprezentând deducerea personalĂŁ suplimentarĂŁ se acordĂŁ pentru persoanele aflate în întreĂžinerea contribuabilului, pentru acea perioadĂŁ impozabilĂŁ din anul fiscal în care acestea au fost întreĂžinute. Perioada se rotunjeÂşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.
    (6) Nu sunt considerate persoane aflate în întreĂžinere:
    a) persoanele fizice care deĂžin terenuri agricole Âşi silvice în suprafaÞã de peste 10.000 mp în zonele colinare Âşi de Âşes Âşi de peste 20.000 mp în zonele montane;
    b) persoanele fizice care obĂžin venituri din cultivarea Âşi din valorificarea florilor, legumelor Âşi zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri Âşi/sau în sistem irigat, din cultivarea Âşi din valorificarea arbuÂştilor, plantelor decorative Âşi ciupercilor, precum Âşi din exploatarea pepinierelor viticole Âşi pomicole, indiferent de suprafaÞã.
    (7) La stabilirea veniturilor realizate de persoanele fizice aflate în întreĂžinere, potrivit alin. (5), se va avea în vedere Âşi venitul determinat potrivit legislaĂžiei privind venitul minim garantat.
    (8) Sunt consideraĂži alĂži membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale soĂžului/soĂžiei acestuia pânĂŁ la gradul al doilea inclusiv.
    (9) Deducerile personale prevĂŁzute la alin. (2), (3) Âşi (4) se însumeazĂŁ. Suma deducerilor personale admisĂŁ pentru calculul impozitului nu poate depĂŁÂşi de 3 ori deducerea personalĂŁ de bazĂŁ Âşi se acordĂŁ în limita venitului realizat.
    (10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acordĂŁ personalului trimis în misiune permanentĂŁ în strĂŁinĂŁtate, potrivit legii.
    ART. 46
    Actualizarea deducerilor personale Âşi a sumelor fixe
    (1) Deducerea personalĂŁ de bazĂŁ lunarĂŁ, precum Âşi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc potrivit procedurii prevĂŁzute la art. 45.
    (2) începând cu anul fiscal 2004, sumele fixe exprimate în lei, altele decât deducerea personalĂŁ de bazĂŁ, se stabilesc potrivit procedurii prevĂŁzute la art. 43 alin. (3).
    (3) Sumele fixe se aprobĂŁ prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (4) Sumele Âşi tranÂşele de venituri impozabile sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul cĂŁ fracĂžiunile sub 100.000 lei se majoreazĂŁ la 100.000 lei.

    CAP. 2
    Venituri din activitĂŁĂži independente

    ART. 47
    Definirea veniturilor din activitĂŁĂži independente
    (1) Veniturile din activitĂŁĂži independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere Âşi veniturile din drepturi de proprietate intelectualĂŁ, realizate în mod individual Âşi/sau într-o formĂŁ de asociere, inclusiv din activitĂŁĂži adiacente.
    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerĂž ale contribuabililor, din prestĂŁri de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (3), precum Âşi din practicarea unei meserii.
    (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obĂžinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfĂŁÂşurate în mod independent, în condiĂžiile legii.
    (4) Veniturile din valorificarea sub orice formĂŁ a drepturilor de proprietate intelectualĂŁ provin din brevete de invenĂžie, desene Âşi modele, mostre, mĂŁrci de fabricĂŁ Âşi de comerĂž, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor Âşi drepturi conexe dreptului de autor Âşi altele asemenea.
    ART. 48
    Venituri neimpozabile
    (1) Nu sunt venituri impozabile:
    a) veniturile obĂžinute prin aplicarea efectivĂŁ în ĂžarĂŁ de cĂŁtre titular sau, dupĂŁ caz, de cĂŁtre licenĂžiaĂžii acestuia a unei invenĂžii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, dupĂŁ caz, aplicarea procedeului, în primii 5 ani de la prima aplicare, calculaĂži de la data începerii aplicĂŁrii Âşi cuprinÂşi în perioada de valabilitate a brevetului;
    b) venitul obĂžinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiazĂŁ persoanele fizice care exploateazĂŁ invenĂžia, respectiv titularul brevetului aplicat.
    ART. 49
    Reguli generale de stabilire a venitului net din activitĂŁĂži independente determinat pe baza contabilitĂŁĂžii în partidĂŁ simplĂŁ
    (1) Venitul net din activitĂŁĂži independente se determinĂŁ ca diferenÞã între venitul brut Âşi cheltuielile aferente realizĂŁrii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ, cu excepĂžia prevederilor art. 50 Âşi 51.
    (2) Venitul brut cuprinde:
    a) sumele încasate Âşi echivalentul în lei al veniturilor în naturĂŁ din desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii;
    b) veniturile sub formĂŁ de dobânzi din creanĂže comerciale sau din alte creanĂže utilizate în legĂŁturĂŁ cu o activitate independentĂŁ;
    c) câÂştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate într-o activitate independentĂŁ, inclusiv contravaloarea bunurilor rĂŁmase dupĂŁ încetarea definitivĂŁ a activitĂŁĂžii;
    d) veniturile din angajamentul de a nu desfĂŁÂşura o activitate independentĂŁ sau de a nu concura cu o altĂŁ persoanĂŁ;
    e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de platĂŁ apĂŁrute în legĂŁturĂŁ cu o activitate independentĂŁ.
    (3) Nu sunt considerate venituri brute:
    a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în naturĂŁ fĂŁcute la începerea unei activitĂŁĂži sau în cursul desfĂŁÂşurĂŁrii acesteia;
    b) sumele primite sub formĂŁ de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;
    c) sumele primite ca despĂŁgubiri;
    d) sumele sau bunurile primite sub formĂŁ de sponsorizĂŁri, mecenat sau donaĂžii.
    (4) CondiĂžiile generale pe care trebuie sĂŁ le îndeplineascĂŁ cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
    a) sĂŁ fie efectuate în cadrul activitĂŁĂžilor desfĂŁÂşurate în scopul realizĂŁrii venitului, justificate prin documente;
    b) sĂŁ fie cuprinse în cheltuielile exerciĂžiului financiar al anului în cursul cĂŁruia au fost plĂŁtite;
    c) sĂŁ respecte regulile privind amortizarea, prevĂŁzute în titlul II;
    d) cheltuielile cu primele de asigurare sĂŁ fie efectuate pentru:
    1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
    2. activele ce servesc ca garanĂžie bancarĂŁ pentru creditele utilizate în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii pentru care este autorizat contribuabilul;
    3. boli profesionale, risc profesional Âşi accidente de muncĂŁ;
    4. persoane care obĂžin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu condiĂžia impozitĂŁrii sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plĂŁĂžii de cĂŁtre suportator.
    (5) UrmĂŁtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
    a) cheltuielile de sponsorizare Âşi mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinatĂŁ conform alin. (6);
    b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinatĂŁ conform alin. (6);
    c) suma cheltuielilor cu indemnizaĂžia primitĂŁ pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituĂžiile publice;
    d) cheltuielile sociale, în limita sumei obĂžinute prin aplicarea unei cote de pânĂŁ la 2% la fondul de salarii realizat anual;
    e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevĂŁzute de actele normative în materie;
    f) cheltuielile reprezentând tichetele de masĂŁ acordate de angajatori, potrivit legii;
    g) contribuĂžiile efectuate în numele angajaĂžilor la scheme facultative de pensii ocupaĂžionale, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual, pentru o persoanĂŁ;
    h) prima de asigurare pentru asigurĂŁrile private de sĂŁnĂŁtate, în limita stabilitĂŁ potrivit legii;
    i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentĂŁ, cât Âşi în scopul personal al contribuabilului sau asociaĂžilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuialĂŁ care este aferentĂŁ activitĂŁĂžii independente;
    j) cheltuielile reprezentând contribuĂžii sociale obligatorii pentru salariaĂži Âşi contribuabili, potrivit legii;
    k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice Âşi juridice utilizate în desfĂŁÂşurarea activitĂŁĂžii, pe baza contractului încheiat între pĂŁrĂži, în limita nivelului dobânzii de referinÞã a BĂŁncii NaĂžionale a României;
    l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operaĂžional, respectiv cheltuielile cu amortizarea Âşi dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operaĂžiunile de leasing Âşi societĂŁĂžile de leasing.
    (6) Baza de calcul se determinĂŁ ca diferenÞã dintre venitul brut Âşi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat Âşi cheltuielile de protocol.
    (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
    a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
    b) cheltuielile corespunzĂŁtoare veniturilor neimpozabile ale cĂŁror surse se aflĂŁ pe teritoriul României sau în strĂŁinĂŁtate;
    c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în strĂŁinĂŁtate;
    d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (4) lit. d) Âşi la alin. (5) lit. h);
    e) donaĂžii de orice fel;
    f) amenzile, confiscĂŁrile, dobânzile, penalitĂŁĂžile de întârziere Âşi penalitĂŁĂžile datorate autoritĂŁĂžilor române Âşi strĂŁine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plĂŁtite conform clauzelor din contractele comerciale;
    g) ratele aferente creditelor angajate;
    h) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziĂžionarea de imobilizĂŁri corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsĂŁ în valoarea de intrare a imobilizĂŁrii corporale, potrivit prevederilor legale;
    i) cheltuielile de achiziĂžionare sau de fabricare a bunurilor Âşi a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
    j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsĂŁ din gestiune sau degradate Âşi neimputabile, dacĂŁ inventarul nu este acoperit de o poliÞã de asigurare;
    k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate, ca urmare a încĂŁlcĂŁrii dispoziĂžiilor legale în vigoare;
    l) impozitul pe venit suportat de plĂŁtitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
    m) alte sume prevĂŁzute prin legislaĂžia în vigoare.
    (8) Contribuabilii care obĂžin venituri din activitĂŁĂži independente sunt obligaĂži sĂŁ organizeze Âşi sĂŁ conducĂŁ evidenĂža contabilĂŁ în partidĂŁ simplĂŁ, cu respectarea reglementĂŁrilor în vigoare privind evidenĂža contabilĂŁ, Âşi sĂŁ completeze Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži, Registrul-inventar Âşi alte documente contabile prevĂŁzute de legislaĂžia în materie.
    (9) în Registrul-inventar se trec toate bunurile Âşi drepturile aferente desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii.
    ART. 50
    Stabilirea venitului net din activitĂŁĂži independente, pe baza normelor de venit
    (1) Venitul net dintr-o activitate independentĂŁ, care este desemnatĂŁ conform alin. (2), Âşi care este desfĂŁÂşuratĂŁ de cĂŁtre contribuabil, individual, fĂŁrĂŁ salariaĂži, se determinĂŁ pe baza normelor de venit.
    (2) Ministerul FinanĂželor Publice elaboreazĂŁ normele care conĂžin nomenclatorul activitĂŁĂžilor pentru care venitul net se stabileÂşte pe bazĂŁ de norme de venit Âşi precizeazĂŁ regulile care se utilizeazĂŁ pentru stabilirea acestor norme de venit.
    (3) DirecĂžiile generale ale finanĂželor publice teritoriale au obligaĂžia de a stabili Âşi publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a anului în care urmeazĂŁ a se aplica normele respective.
    (4) în cazul în care un contribuabil desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate independentĂŁ pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentĂŁ acelei activitĂŁĂži se corecteazĂŁ astfel încât sĂŁ reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfĂŁÂşuratĂŁ activitatea respectivĂŁ.
    (5) DacĂŁ un contribuabil desfĂŁÂşoarĂŁ douĂŁ sau mai multe activitĂŁĂži desemnate, venitul net din aceste activitĂŁĂži se stabileÂşte pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitĂŁĂži.
    (6) în cazul în care un contribuabil desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate din cele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi o altĂŁ activitate care nu este prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), atunci venitul net din activitĂŁĂžile independente desfĂŁÂşurate de contribuabil se determinĂŁ pe baza contabilitĂŁĂžii în partidĂŁ simplĂŁ, conform art. 49.
    (7) Venitul net din activitatea de transport de persoane Âşi de bunuri în regim de taxi se determinĂŁ pe baza normelor de venit.
    (8) DacĂŁ un contribuabil desfĂŁÂşoarĂŁ activitate de transport de persoane Âşi de bunuri în regim de taxi Âşi desfĂŁÂşoarĂŁ Âşi o altĂŁ activitate independentĂŁ, atunci venitul net din activitĂŁĂžile independente desfĂŁÂşurate de contribuabil se determinĂŁ pe baza datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ, conform art. 49. în acest caz, venitul net din aceste activitĂŁĂži nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice Âşi de bunuri în regim de taxi.
    (9) Contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži pentru care venitul net se determinĂŁ pe bazĂŁ de norme de venit nu au obligaĂžia sĂŁ organizeze Âşi sĂŁ conducĂŁ evidenĂža contabilĂŁ în partidĂŁ simplĂŁ pentru activitatea respectivĂŁ.
    ART. 51
    Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectualĂŁ
    (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectualĂŁ se stabileÂşte prin scĂŁderea din venitul brut a urmĂŁtoarelor cheltuieli:
    a) o cheltuialĂŁ deductibilĂŁ egalĂŁ cu 60% din venitul brut;
    b) contribuĂžiile sociale obligatorii plĂŁtite.
    (2) în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrĂŁri de artĂŁ monumentalĂŁ, venitul net se stabileÂşte prin deducerea din venitul brut a urmĂŁtoarelor cheltuieli:
    a) o cheltuialĂŁ deductibilĂŁ egalĂŁ cu 70% din venitul brut;
    b) contribuĂžiile sociale obligatorii plĂŁtite.
    (3) în cazul exploatĂŁrii de cĂŁtre moÂştenitori a drepturilor de proprietate intelectualĂŁ, precum Âşi în cazul remuneraĂžiei reprezentând dreptul de suitĂŁ Âşi al remuneraĂžiei compensatorii pentru copia privatĂŁ, venitul net se determinĂŁ prin scĂŁderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivĂŁ sau altor plĂŁtitori de asemenea venituri, potrivit legii, fĂŁrĂŁ aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2).
    (4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectualĂŁ, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de încasĂŁri Âşi plĂŁĂži referitoare la încasĂŁri. AceastĂŁ reglementare este opĂžionalĂŁ pentru cei care considerĂŁ cĂŁ îÂşi pot îndeplini obligaĂžiile declarative direct pe baza documentelor emise de plĂŁtitorul de venit. AceÂşti contribuabili au obligaĂžia sĂŁ arhiveze Âşi sĂŁ pĂŁstreze documentele justificative cel puĂžin în limita termenului de prescripĂžie prevĂŁzut de lege.
    ART. 52
    OpĂžiunea de a stabili venitul net, utilizându-se datele din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ
    (1) Contribuabilii care obĂžin venituri din activitĂŁĂži independente, impuÂşi pe bazĂŁ de norme de venit, precum Âşi cei care obĂžin venituri din drepturi de proprietate intelectualĂŁ au dreptul sĂŁ opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 49.
    (2) OpĂžiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadĂŁ de 2 ani fiscali consecutivi Âşi se considerĂŁ reînnoitĂŁ pentru o nouĂŁ perioadĂŁ dacĂŁ nu se depune o cerere de renunĂžare de cĂŁtre contribuabil.
    (3) Cererea de opĂžiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent pânĂŁ la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfĂŁÂşurat activitate Âşi în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitĂŁĂžii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.
    ART. 53
    ReĂžinerea la sursĂŁ a impozitului pentru unele venituri din activitĂŁĂži independente
    (1) PlĂŁtitorii urmĂŁtoarelor venituri au obligaĂžia de a calcula, de a reĂžine Âşi de a vira impozit prin reĂžinere la sursĂŁ, reprezentând plĂŁĂži anticipate, din veniturile plĂŁtite:
    a) venituri din drepturi de proprietate intelectualĂŁ;
    b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaĂžie;
    c) venituri din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
    d) venituri din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în baza contractelor/convenĂžiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
    e) venituri din activitatea de expertizĂŁ contabilĂŁ Âşi tehnicĂŁ, judiciarĂŁ Âşi extrajudiciarĂŁ;
    f) venitul obĂžinut de o persoanĂŁ fizicĂŁ dintr-o asociere cu o persoanĂŁ juridicĂŁ contribuabil, potrivit titlului II, care nu genereazĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ;
    g) venitul obĂžinut de o persoanĂŁ fizicĂŁ dintr-o asociere cu o persoanĂŁ juridicĂŁ contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereazĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ.
    (2) Impozitul ce trebuie reĂžinut se stabileÂşte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) în cazul veniturilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. a), aplicând o cotĂŁ de impunere de 15% la venitul brut;
    b) în cazul veniturilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. f), aplicând cotele de impunere prevĂŁzute pentru impozitul pe profit, la profitul cuvenit persoanei fizice asociate;
    c) în cazul veniturilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. g), aplicând cota de impunere prevĂŁzutĂŁ pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;
    d) în cazul celorlalte venituri prevĂŁzute la alin. (1), aplicând o cotĂŁ de impunere de 10% la venitul brut.
    (3) Impozitul ce trebuie reĂžinut se vireazĂŁ la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost plĂŁtit venitul, cu excepĂžia impozitului aferent veniturilor prevĂŁzute la alin. (1) lit. f) Âşi g), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlurilor II Âşi IV.
    ART. 54
    PlĂŁĂži anticipate ale impozitului pe veniturile din activitĂŁĂži independente
    Un contribuabil care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate independentĂŁ are obligaĂžia sĂŁ efectueze plĂŁĂži anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 88, cu excepĂžia veniturilor prevĂŁzute la art. 53, pentru care plata anticipatĂŁ se efectueazĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ.
    ART. 55
    Includerea venitului net din activitĂŁĂži independente în venitul anual global
    Venitul net din activitĂŁĂži independente se include în venitul anual global Âşi se impoziteazĂŁ potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.

    CAP. 3
    Venituri din salarii

    ART. 56
    Definirea veniturilor din salarii
    (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani Âşi/sau în naturĂŁ obĂžinute de o persoanĂŁ fizicĂŁ ce desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate în baza unui contract individual de muncĂŁ sau a unui statut special prevĂŁzut de lege, indiferent de perioada la care se referĂŁ, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordĂŁ, inclusiv indemnizaĂžiile pentru incapacitate temporarĂŁ de muncĂŁ.
    (2) în vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:
    a) indemnizaĂžiile din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate ca urmare a unei funcĂžii de demnitate publicĂŁ, stabilite potrivit legii;
    b) indemnizaĂžiile din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate ca urmare a unei funcĂžii alese în cadrul persoanelor juridice fĂŁrĂŁ scop lucrativ;
    c) drepturile de soldĂŁ lunarĂŁ, indemnizaĂžiile, primele, premiile, sporurile Âşi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
    d) indemnizaĂžia lunarĂŁ brutĂŁ, precum Âşi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societĂŁĂži naĂžionale, societĂŁĂži comerciale la care statul sau o autoritate a administraĂžiei publice locale este acĂžionar majoritar, precum Âşi la regiile autonome;
    e) sumele primite de membrii fondatori ai societĂŁĂžilor comerciale constituite prin subscripĂžie publicĂŁ;
    f) sumele primite de reprezentanĂžii în adunarea generalĂŁ a acĂžionarilor, în consiliul de administraĂžie Âşi în comisia de cenzori;
    g) sumele primite de reprezentanĂžii în organisme tripartite, potrivit legii;
    h) indemnizaĂžia lunarĂŁ a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraĂžia de asigurĂŁri sociale;
    i) sumele acordate de personale juridice fĂŁrĂŁ scop patrimonial Âşi de alte entitĂŁĂži neplĂŁtitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaĂžia primitĂŁ pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, în interesul serviciului, pentru salariaĂžii din instituĂžiile publice;
    j) orice alte sume sau avantaje de naturĂŁ salarialĂŁ ori asimilate salariilor.
    (3) Avantajele, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la alin. (4), primite în legĂŁturĂŁ cu o activitate dependentĂŁ includ, însĂŁ nu sunt limitate la:
    a) utilizarea oricĂŁrui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepĂžia deplasĂŁrii pe distanÞã dus-întors de la domiciliu la locul de muncĂŁ;
    b) cazare, hranĂŁ, îmbrĂŁcĂŁminte, personal pentru munci casnice, precum Âşi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preĂž mai mic decât preĂžul pieĂžei;
    c) împrumuturi nerambursabile Âşi diferenĂža favorabilĂŁ dintre dobânda preferenĂžialĂŁ Âşi dobânda de referinÞã a BĂŁncii NaĂžionale a României, pentru depozite Âşi credite;
    d) anularea unei creanĂže a angajatorului asupra angajatului;
    e) abonamentele Âşi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;
    f) permise de cĂŁlĂŁtorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;
    g) primele de asigurare plĂŁtite de cĂŁtre suportator pentru salariaĂžii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plĂŁĂžii primei respective, altele decât cele obligatorii.
    (4) UrmĂŁtoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale Âşi nu sunt impozabile, în înĂželesul impozitului pe venit:
    a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodĂŁriile proprii ca urmare a calamitĂŁĂžilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave Âşi incurabile, ajutoarele pentru naÂştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaĂžilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la Âşi de la locul de muncĂŁ al salariatului, costul prestaĂžiilor pentru tratament Âşi odihnĂŁ, inclusiv transportul pentru salariaĂžii proprii Âşi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaĂžii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevĂŁzut în contractul de muncĂŁ. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaĂžilor, cu ocazia PaÂştelui, zilei de 1 iunie, CrĂŁciunului Âşi a sĂŁrbĂŁtorilor similare ale altor culte religioase, precum Âşi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în mĂŁsura în care valoarea cadoului oferit fiecĂŁrei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depĂŁÂşeÂşte 1.200.000 lei. Nu sunt incluse în veniturile salariale Âşi nu sunt impozabile veniturile de natura celor prevĂŁzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacĂŁ aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale Âşi finanĂžate din buget;
    b) tichetele de masĂŁ Âşi drepturile de hranĂŁ acordate de angajatori angajaĂžilor, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    c) contravaloarea folosinĂžei locuinĂžei de serviciu sau a locuinĂžei din incinta unitĂŁĂžii, potrivit repartiĂžiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitĂŁĂžii activitĂŁĂžii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apĂŁrare naĂžionalĂŁ, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ, precum Âşi compensarea diferenĂžei de chirie, suportate de persoana fizicĂŁ, conform legilor speciale;
    d) cazarea Âşi contravaloarea chiriei pentru locuinĂžele puse la dispoziĂžia oficialitĂŁĂžilor publice, a angajaĂžilor consulari Âşi diplomatici care lucreazĂŁ în afara Þãrii, în conformitate cu legislaĂžia în vigoare;
    e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecĂžie Âşi de lucru, a alimentaĂžiei de protecĂžie, a medicamentelor Âşi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecĂžie a muncii, precum Âşi a uniformelor obligatorii Âşi a drepturilor de echipament, ce se acordĂŁ potrivit legislaĂžiei în vigoare;
    f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaĂžii îÂşi au domiciliul Âşi localitatea unde se aflĂŁ locul de muncĂŁ al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaĂžiile în care nu se asigurĂŁ locuinÞã sau nu se suportĂŁ contravaloarea chiriei, conform legii;
    g) sumele primite de angajaĂži pentru acoperirea cheltuielilor de transport Âşi cazare a indemnizaĂžiei primite pe perioada delegĂŁrii Âşi detaºãrii în altĂŁ localitate, în ĂžarĂŁ Âşi în strĂŁinĂŁtate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fĂŁrĂŁ scop patrimonial Âşi de alte entitĂŁĂži neplĂŁtitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizaĂžia acordatĂŁ salariaĂžilor din instituĂžiile publice;
    h) sumele primite, potrivit dispoziĂžiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
    i) indemnizaĂžiile de instalare ce se acordĂŁ o singurĂŁ datĂŁ, la încadrarea într-o unitate situatĂŁ într-o altĂŁ localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dupĂŁ absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bazĂŁ la angajare, precum Âşi indemnizaĂžiile de instalare Âşi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituĂžiile publice Âşi celor care îÂşi stabilesc domiciliul în localitĂŁĂži din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îÂşi au locul de muncĂŁ;
    j) sumele reprezentând plĂŁĂžile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale cĂŁror contracte individuale de muncĂŁ au fost desfĂŁcute ca urmare a concedierilor colective, precum Âşi sumele reprezentând plĂŁĂžile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apĂŁrare naĂžionalĂŁ, ordine publicĂŁ Âşi siguranÞã naĂžionalĂŁ la încetarea raporturilor de muncĂŁ sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere Âşi de restructurare, acordate potrivit legii;
    k) sumele reprezentând plĂŁĂžile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervĂŁ sau al cĂŁrui contract înceteazĂŁ ca urmare a nevoilor de reducere Âşi de restructurare, precum Âşi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunarĂŁ netĂŁ, acordate acestora la trecerea în rezervĂŁ sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiĂžiile de pensie, precum Âşi ajutoare sau plĂŁĂži compensatorii primite de poliĂžiÂşti aflaĂži în situaĂžii similare, al cĂŁror cuantum se determinĂŁ în raport cu salariul de bazĂŁ lunar net, acordate potrivit legislaĂžiei în materie;
    l) veniturile din salarii, ca urmare a activitĂŁĂžii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creaĂžie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritĂŁĂžii sociale Âşi familiei, al ministrului comunicaĂžiilor Âşi tehnologiei informaĂžiei Âşi al ministrului finanĂželor publice;
    m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitĂŁĂži dependente desfĂŁÂşurate într-un stat strĂŁin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepĂžie veniturile salariale plĂŁtite de cĂŁtre sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care se supun procedurii de globalizare, indiferent de perioada de desfĂŁÂşurare a activitĂŁĂžii în strĂŁinĂŁtate;
    n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregĂŁtirea profesionalĂŁ Âşi perfecĂžionarea angajatului legatĂŁ de activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ de acesta pentru angajator;
    o) costul abonamentelor telefonice Âşi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
    p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajĂŁrii Âşi implicit la momentul acordĂŁrii.
    (5) Avantajele primite în bani Âşi în naturĂŁ Âşi imputate salariatului în cauzĂŁ nu se impoziteazĂŁ.
    (6) Impozitul calculat pe veniturile prevĂŁzute la alin. (2) lit. g) este final în situaĂžia în care contribuabilul care le-a realizat justificĂŁ cu documente virarea veniturilor la entitatea pe care a reprezentat-o.
    ART. 57
    Stabilirea venitului net anual din salarii
    Venitul net anual din salarii al unui contribuabil se stabileÂşte prin deducerea din venitul salarial brut a urmĂŁtoarelor cheltuieli:
    a) contribuĂžiile obligatorii datorate de contribuabil, dupĂŁ caz;
    b) o cotĂŁ de 15% din deducerea personalĂŁ de bazĂŁ aferentĂŁ fiecĂŁrei luni, acordatĂŁ o datĂŁ cu deducerea personalĂŁ de bazĂŁ, cu titlu de cheltuieli profesionale, la locul de muncĂŁ unde se aflĂŁ funcĂžia de bazĂŁ.
    ART. 58
    Determinarea lunarĂŁ a impozitului pe venitul din salarii
    (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreazĂŁ un impozit lunar reprezentând plĂŁĂži anticipate, care se calculeazĂŁ Âşi se reĂžine la sursĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorii de venituri.
    (2) Impozitul lunar prevĂŁzut la alin. (1) se determinĂŁ astfel:
    a) la locul unde se aflĂŁ funcĂžia de bazĂŁ, prin aplicarea baremului lunar prevĂŁzut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferenÞã între venitul net din salarii, aferent unei luni, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuĂžiilor obligatorii Âşi a cheltuielilor profesionale, Âşi deducerile personale acordate pentru luna respectivĂŁ;
    b) pentru veniturile obĂžinute în celelalte cazuri, prin aplicarea baremului lunar prevĂŁzut la art. 43 asupra bazei de calcul determinate ca diferenÞã între venitul brut Âşi contribuĂžiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
    ART. 59
    Venituri salariale stabilite prin hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti
    în cazul salariilor sau diferenĂželor de salarii stabilite în baza unor hotĂŁrâri judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile, beneficiarii de astfel de venituri datoreazĂŁ un impozit final care se calculeazĂŁ Âşi se reĂžine la sursĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 20% asupra bazei de calcul determinate ca diferenÞã între venitul brut Âşi contribuĂžiile obligatorii prevĂŁzute de lege, Âşi nu se cumuleazĂŁ cu celelalte drepturi salariale ale lunii în care se plĂŁtesc.
    ART. 60
    Termen de platĂŁ a impozitului
    PlĂŁtitorii de salarii Âşi de venituri asimilate salariilor au obligaĂžia de a calcula Âşi de a reĂžine impozitul aferent veniturilor fiecĂŁrei luni, la data efectuĂŁrii plĂŁĂžii acestor venituri, precum Âşi de a-l vira la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se plĂŁtesc aceste venituri.
    ART. 61
    Regularizarea anualĂŁ a impozitului reĂžinut pentru anumite venituri de naturĂŁ salarialĂŁ
    (1) PlĂŁtitorii de venituri de naturĂŁ salarialĂŁ au urmĂŁtoarele obligaĂžii:
    a) sĂŁ determine venitul net anual impozabil din salarii, ca diferenÞã între venitul net anual din salarii Âşi urmĂŁtoarele:
    1. deducerile personale stabilite conform art. 45;
    2. cotizaĂžia de sindicat plĂŁtitĂŁ conform legii;
    b) sĂŁ stabileascĂŁ diferenĂža dintre impozitul calculat la nivelul anului Âşi cel calculat Âşi reĂžinut lunar, sub forma plĂŁĂžilor anticipate în cursul anului fiscal, pânĂŁ în ultima zi lucrĂŁtoare a lunii februarie a anului fiscal urmĂŁtor;
    c) sĂŁ efectueze regularizarea acestor diferenĂže de impozit, în termen de 90 de zile de la termenul prevĂŁzut la lit. b), numai pentru persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    1. au fost angajaĂžii permanenĂži ai plĂŁtitorului în cursul anului, cu funcĂžie de bazĂŁ;
    2. nu au alte surse de venit care se cuprind în venitul anual global impozabil;
    3. nu solicitĂŁ alte deduceri, potrivit art. 86 alin. (1), cu excepĂžia deducerilor personale Âşi a cotizaĂžiei de sindicat plĂŁtitĂŁ potrivit legii.
    (2) DiferenĂžele de impozit rezultate din operaĂžiunile de regularizare modificĂŁ obligaĂžia de platĂŁ pentru bugetul de stat, a impozitului pe venitul din salarii al angajatorului, pentru luna în care are loc regularizarea, rezultând impozitul de virat pentru luna respectivĂŁ.
    (3) Sumele reprezentând deduceri personale cuvenite, dar neacordate în cursul anului fiscal de cĂŁtre angajatori, precum Âşi deduceri personale acordate, dar necuvenite, se regularizeazĂŁ cu ocazia stabilirii impozitului anual pe venit.
    (4) La calculul venitului anual impozabil din salarii se au în vedere, dupĂŁ caz, Âşi deducerile prevĂŁzute la art. 86 alin. (1) lit. c) - f), situaĂžie în care operaĂžiunea de regularizare se efectueazĂŁ de cĂŁtre organul fiscal de domiciliu. în acest caz, în perioada 1 - 15 ianuarie a anului urmĂŁtor, contribuabilul va comunica angajatorului sĂŁ nu efectueze aceastĂŁ operaĂžiune.
    (5) Impozitul anual pe venitul din salarii datorat se calculeazĂŁ prin aplicarea baremului anual de impunere prevĂŁzut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului net anual impozabil realizat din salarii.
    ART. 62
    Includerea veniturilor salariale anuale în venitul anual global
    (1) DacĂŁ impozitul reĂžinut din veniturile salariale ale contribuabilului este regularizat potrivit art. 61, atunci impozitul reĂžinut este impozit final pe venit al contribuabilului, aferent respectivelor venituri salariale.
    (2) DacĂŁ impozitul reĂžinut din veniturile salariale ale unui contribuabil nu este regularizat în conformitate cu art. 61, venitul salarial net al contribuabilului se include în venitul anual global Âşi se impoziteazĂŁ potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.
    ART. 63
    FiÂşe fiscale
    (1) InformaĂžiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fiÂşele fiscale.
    (2) PlĂŁtitorul de venituri are obligaĂžia sĂŁ completeze formularele prevĂŁzute la alin. (1), pe întreaga duratĂŁ de efectuare a plĂŁĂžii salariilor Âşi, dupĂŁ caz, sĂŁ recalculeze Âşi sĂŁ regularizeze anual impozitul pe salarii. PlĂŁtitorul este obligat sĂŁ pĂŁstreze fiÂşele fiscale pe întreaga duratĂŁ a angajĂŁrii Âşi sĂŁ transmitĂŁ organului fiscal competent Âşi angajatului, sub semnĂŁturĂŁ, câte o copie pentru fiecare an, pânĂŁ în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat.
    ART. 64
    PlĂŁĂži anticipate de impozit pentru anumite venituri salariale
    (1) Contribuabililor care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în România Âşi care obĂžin venituri sub formĂŁ de salarii din strĂŁinĂŁtate, precum Âşi persoanelor fizice române care obĂžin venituri din salarii, ca urmare a activitĂŁĂžii desfĂŁÂşurate la misiunile diplomatice Âşi posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.
    (2) Orice contribuabil prevĂŁzut la alin. (1) are obligaĂžia de a declara Âşi de a plĂŁti impozit lunar la bugetul de stat, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul sub forma plĂŁĂžilor anticipate aferent unei luni se stabileÂşte potrivit art. 58.
    (3) Misiunile diplomatice Âşi posturile consulare acreditate în România, precum Âşi reprezentanĂžele organismelor internaĂžionale ori reprezentanĂžele societĂŁĂžilor comerciale Âşi ale organizaĂžiilor economice strĂŁine, autorizate potrivit legii sĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajaĂžii acestora care realizeazĂŁ venituri din salarii impozabile în România sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile privind calculul, reĂžinerea Âşi virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplicĂŁ contribuabililor în cazul în care opĂžiunea de mai sus este formulatĂŁ.
    (4) Persoana fizicĂŁ, juridicĂŁ sau orice altĂŁ entitate la care contribuabilul îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea potrivit alin. (1), este obligatĂŁ sĂŁ ofere informaĂžii organului fiscal competent, referitoare la data începerii desfĂŁÂşurĂŁrii activitĂŁĂžii de cĂŁtre contribuabil Âşi, respectiv, a încetĂŁrii acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

    CAP. 4
    Venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor

    ART. 65
    Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinĂžei bunurilor
    Veniturile din cedarea folosinĂžei bunurilor sunt veniturile, în bani Âşi/sau în naturĂŁ, provenind din cedarea folosinĂžei bunurilor mobile Âşi imobile, obĂžinute de cĂŁtre proprietar, uzufructuar sau alt deĂžinĂŁtor legal, altele decât veniturile din activitĂŁĂži independente.
    ART. 66
    Stabilirea venitului net din cedarea folosinĂžei bunurilor
    (1) Venitul brut reprezintĂŁ totalitatea sumelor în bani Âşi/sau echivalentul în lei al veniturilor în naturĂŁ Âşi se stabileÂşte pe baza chiriei sau a arendei prevĂŁzute în contractul încheiat între pĂŁrĂži pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasĂŁrii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreazĂŁ cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziĂžiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deĂžinĂŁtor legal, dacĂŁ sunt efectuate de cealaltĂŁ parte contractantĂŁ. în cazul în care arenda se exprimĂŁ în naturĂŁ, evaluarea în lei se va face pe baza preĂžurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotĂŁrâri ale consiliilor judeĂžene Âşi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului BucureÂşti, ca urmare a propunerilor direcĂžiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, PĂŁdurilor, Apelor Âşi Mediului, hotĂŁrâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotĂŁrâri se transmit în cadrul aceluiaÂşi termen direcĂžiilor generale ale finanĂželor publice judeĂžene Âşi a municipiului BucureÂşti, pentru a fi comunicate unitĂŁĂžilor fiscale din subordine.
    (2) Venitul net din cedarea folosinĂžei bunurilor se stabileÂşte prin deducerea din venitul brut a urmĂŁtoarelor cheltuieli:
    a) în cazul construcĂžiilor, o cotĂŁ de cheltuieli deductibile aferente venitului, în sumĂŁ de 50% din venitul brut;
    b) în celelalte cazuri, o cotĂŁ de cheltuieli deductibile aferente venitului, în sumĂŁ de 30% din venitul brut.
    (3) Prin excepĂžie de la prevederile alin. (1) Âşi (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosinĂžei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ.
    (4) DispoziĂžiile privind opĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la art. 52 alin. (2) Âşi (3) se aplicĂŁ Âşi în cazul contribuabililor menĂžionaĂži la alin. (3).
    ART. 67
    PlĂŁĂži anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinĂžei bunurilor
    Un contribuabil care realizeazĂŁ venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor pe parcursul unui an, cu excepĂžia veniturilor din arendare, datoreazĂŁ plĂŁĂži anticipate în contul impozitului pe venit cĂŁtre bugetul de stat, conform art. 88.
    ART. 68
    Includerea venitului net din cedarea folosinĂžei bunurilor în venitul anual global
    Venitul net din cedarea folosinĂžei bunurilor se include în venitul anual global Âşi se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.

    CAP. 5
    Venituri din investiĂžii

    ART. 69
    Definirea veniturilor din investiĂžii
    (1) Veniturile din investiĂžii cuprind:
    a) dividende;
    b) venituri impozabile din dobânzi;
    c) câÂştiguri din transferul titlurilor de valoare;
    d) venituri din operaĂžiuni de vânzare-cumpĂŁrare de valutĂŁ la termen, pe bazĂŁ de contract, precum Âşi orice alte operaĂžiuni similare.
    ReprezintĂŁ titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiĂžii sau alt instrument financiar calificat astfel de cĂŁtre Comisia NaĂžionalĂŁ a Valorilor Mobiliare, precum Âşi pĂŁrĂžile sociale.
    (2) Veniturile impozabile din dobânzi sunt toate veniturile sub formĂŁ de dobânzi, altele decât:
    a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere Âşi la depuneri la casele de ajutor reciproc;
    b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat, precum Âşi obligaĂžiunilor municipale, ale AgenĂžiei NaĂžionale pentru LocuinĂže Âşi ale altor entitĂŁĂži emitente de obligaĂžiuni, care vizeazĂŁ construcĂžia de locuinĂže.
    ART. 70
    Stabilirea venitului din investiĂžii
    (1) CâÂştigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiĂžii Âşi pĂŁrĂžile sociale, reprezintĂŁ diferenĂža pozitivĂŁ dintre preĂžul de vânzare Âşi preĂžul de cumpĂŁrare pe tipuri de titluri de valori, diminuatĂŁ, dupĂŁ caz, cu comisioanele datorate intermediarilor. în cazul tranzacĂžiilor cu acĂžiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masĂŁ, preĂžul de cumpĂŁrare la prima tranzacĂžionare va fi asimilat cu valoarea nominalĂŁ a acestora. în cazul tranzacĂžiilor cu acĂžiuni cumpĂŁrate la preĂž preferenĂžial, în cadrul sistemului stock options plan, câÂştigul se determinĂŁ ca diferenÞã între preĂžul de vânzare Âşi preĂžul de cumpĂŁrare preferenĂžial, diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor.
    (2) în cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investiĂžii, câÂştigul se determinĂŁ ca diferenÞã pozitivĂŁ dintre preĂžul de rĂŁscumpĂŁrare Âşi preĂžul de cumpĂŁrare/subscriere. PreĂžul de rĂŁscumpĂŁrare este preĂžul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. PreĂžul de cumpĂŁrare/subscriere este preĂžul plĂŁtit de investitorul persoanĂŁ fizicĂŁ pentru achiziĂžionarea titlului de participare.
    (3) în cazul transferului dreptului de proprietate asupra pĂŁrĂžilor sociale, câÂştigul din înstrĂŁinarea pĂŁrĂžilor sociale se determinĂŁ ca diferenÞã pozitivĂŁ între preĂžul de vânzare Âşi valoarea nominalĂŁ/preĂžul de cumpĂŁrare. începând cu a doua tranzacĂžie, valoarea nominalĂŁ va fi înlocuitĂŁ cu preĂžul de cumpĂŁrare, care include Âşi cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzacĂžiei Âşi alte cheltuieli similare justificate cu documente.
    (4) Determinarea câÂştigului potrivit alin. (1) - (3) se efectueazĂŁ la data încheierii tranzacĂžiei, pe baza contractului încheiat între pĂŁrĂži.
    (5) Veniturile obĂžinute sub forma câÂştigurilor din operaĂžiuni de vânzare-cumpĂŁrare de valutĂŁ la termen, pe bazĂŁ de contract, precum Âşi din orice alte operaĂžiuni de acest gen, reprezintĂŁ diferenĂžele de curs favorabile rezultate din aceste operaĂžiuni în momentul închiderii operaĂžiunii Âşi evidenĂžierii în contul clientului.
    ART. 71
    ReĂžinerea impozitului din veniturile din investiĂžii
    (1) Veniturile sub formĂŁ de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a deĂžinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiĂžii, se impun cu o cotĂŁ de 5% din suma acestora. ObligaĂžia calculĂŁrii Âşi reĂžinerii impozitului pe veniturile sub formĂŁ de dividende revine persoanelor juridice o datĂŁ cu plata dividendelor cĂŁtre acĂžionari sau asociaĂži. Termenul de virare a impozitului este pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plĂŁtite acĂžionarilor sau asociaĂžilor pânĂŁ la sfârÂşitul anului în care s-a aprobat bilanĂžul contabil, termenul de platĂŁ a impozitului pe dividende este pânĂŁ la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (2) Veniturile sub formĂŁ de dobânzi se impun cu o cotĂŁ de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub formĂŁ de dobânzi, impozitul se calculeazĂŁ Âşi se reĂžine de cĂŁtre plĂŁtitorii de astfel de venituri la momentul înregistrĂŁrii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul rĂŁscumpĂŁrĂŁrii, în cazul unor instrumente de economisire. în situaĂžia sumelor primite sub formĂŁ de dobândĂŁ pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueazĂŁ la momentul plĂŁĂžii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare înregistrĂŁrii/rĂŁscumpĂŁrĂŁrii, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plĂŁĂžii dobânzii, pentru venituri de aceastĂŁ naturĂŁ pe baza contractelor civile.
    (3) Calculul, reĂžinerea Âşi virarea impozitului pe veniturile din investiĂžii, altele decât cele prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2), se efectueazĂŁ astfel:
    a) în cazul câÂştigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiĂžii Âşi pĂŁrĂžile sociale, obligaĂžia calculĂŁrii, reĂžinerii Âşi virĂŁrii impozitului revine intermediarilor sau altor plĂŁtitori de venit, dupĂŁ caz; în cazul câÂştigului din operaĂžiuni de vânzare-cumpĂŁrare de valutĂŁ la termen, pe bazĂŁ de contract, precum Âşi din orice alte operaĂžiuni de acest gen, obligaĂžia calculĂŁrii, reĂžinerii Âşi virĂŁrii impozitului revine intermediarilor sau altor plĂŁtitori de venit, dupĂŁ caz;
    b) în cazul câÂştigului din rĂŁscumpĂŁrarea titlurilor de participare la un fond deschis de investiĂžii, obligaĂžia calculĂŁrii, reĂžinerii Âşi virĂŁrii impozitului revine societĂŁĂžii de administrare a investiĂžiilor;
    c) în cazul câÂştigului din transferul dreptului de proprietate asupra pĂŁrĂžilor sociale Âşi valorilor mobiliare în cazul societĂŁĂžilor închise, obligaĂžia calculĂŁrii Âşi reĂžinerii impozitului revine dobânditorului de pĂŁrĂži sociale sau de valori mobiliare, în momentul încheierii tranzacĂžiei, pe baza contractului încheiat între pĂŁrĂži.
    Când dobânditorul de titluri de valoare nu este o persoanĂŁ fizicĂŁ românĂŁ cu domiciliul în România, obligaĂžia de calcul Âşi virare a impozitului revine persoanei fizice române cu domiciliul în România, care realizeazĂŁ venitul, dacĂŁ dobânditorul nu îÂşi desemneazĂŁ un reprezentant fiscal în România.
    Termenul de virare a impozitului pentru plĂŁtitorii de astfel de venituri este pânĂŁ la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra pĂŁrĂžilor sociale sau valorilor mobiliare, la registrul comerĂžului sau în registrul acĂžionarilor, dupĂŁ caz, operaĂžiune care nu se poate efectua fĂŁrĂŁ justificarea virĂŁrii impozitului la bugetul de stat;
    d) impozitul se calculeazĂŁ prin aplicarea unei cote de 1% asupra câÂştigului din transferul titlurilor de valoare, precum Âşi din operaĂžiuni de vânzare-cumpĂŁrare de valutĂŁ la termen pe bazĂŁ de contract Âşi orice alte operaĂžiuni similare;
    e) impozitul calculat Âşi reĂžinut la sursĂŁ, potrivit lit. d), se vireazĂŁ la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost reĂžinut, cu excepĂžia lit. c);
    f) cursul de schimb necesar pentru transformarea în lei a sumelor exprimate în valutĂŁ, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, este cursul de schimb al pieĂžei valutare, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, pentru ziua anterioarĂŁ efectuĂŁrii plĂŁĂžii venitului.
    în situaĂžia în care pĂŁrĂžile contractante convin ca plata sĂŁ se facĂŁ eÂşalonat, în rate, cursul de schimb utilizat este cel al pieĂžei valutare, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, pentru ziua anterioarĂŁ efectuĂŁrii fiecĂŁrei plĂŁĂži.
    (4) Impozitul reĂžinut conform alin. (1) - (3) reprezintĂŁ impozit final pe venit, pentru venitul prevĂŁzut la alineatul respectiv.
    (5) Pierderile înregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, precum Âşi din operaĂžiuni de vânzare-cumpĂŁrare de valutĂŁ la termen, pe bazĂŁ de contract, Âşi orice alte operaĂžiuni similare nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseazĂŁ, reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.
    (6) în aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeazĂŁ norme privind determinarea, reĂžinerea Âşi virarea impozitului pe câÂştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obĂžinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia NaĂžionalĂŁ a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului FinanĂželor Publice.

    CAP. 6
    Venituri din pensii

    ART. 72
    Definirea veniturilor din pensii
    Veniturile din pensii reprezintĂŁ sume primite ca pensii de la fondurile înfiinĂžate din contribuĂžiile sociale obligatorii, fĂŁcute cĂŁtre un sistem de asigurĂŁri sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupaĂžionale, Âşi cele finanĂžate de la bugetul de stat.
    ART. 73
    Stabilirea venitului impozabil din pensii
    Venitul impozabil lunar din pensii se stabileÂşte prin scĂŁderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din venitul din pensii.
    ART. 74
    ReĂžinerea impozitului din venitul din pensii
    (1) Orice plĂŁtitor de venituri din pensii are obligaĂžia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l reĂžine Âşi de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.
    (2) Impozitul se calculeazĂŁ prin aplicarea baremului lunar de impunere prevĂŁzut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra venitului impozabil lunar din pensii.
    (3) Impozitul calculat se reĂžine la data efectuĂŁrii plĂŁĂžii pensiei Âşi se vireazĂŁ la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei pentru care se face plata pensiei.
    (4) Impozitul reĂžinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
    (5) în cazul unei pensii care nu este plĂŁtitĂŁ lunar, impozitul ce trebuie reĂžinut se stabileÂşte prin împĂŁrĂžirea pensiei plĂŁtite la fiecare din lunile cĂŁrora le este aferentĂŁ pensia.
    (6) Drepturile de pensie restante se defalcheazĂŁ pe lunile la care se referĂŁ, în vederea calculĂŁrii impozitului datorat, reĂžinerii Âşi virĂŁrii acestuia.
    (7) Veniturile din pensiile de urmaÂş vor fi individualizate în funcĂžie de numĂŁrul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecĂŁrui urmaÂş.

    CAP. 7
    Venituri din activitĂŁĂži agricole

    ART. 75
    Definirea veniturilor din activitĂŁĂži agricole
    Veniturile din activitĂŁĂži agricole sunt venituri din urmĂŁtoarele activitĂŁĂži:
    a) cultivarea Âşi valorificarea florilor, legumelor Âşi zarzavaturilor, în sere Âşi solarii special destinate acestor scopuri Âşi/sau în sistem irigat;
    b) cultivarea Âşi valorificarea arbuÂştilor, plantelor decorative Âşi ciupercilor;
    c) exploatarea pepinierelor viticole Âşi pomicole Âşi altele asemenea.
    ART. 76
    Stabilirea venitului net din activitĂŁĂži agricole pe bazĂŁ de norme de venit
    (1) Venitul net dintr-o activitate agricolĂŁ se stabileÂşte pe bazĂŁ de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de cĂŁtre direcĂžiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, PĂŁdurilor, Apelor Âşi Mediului Âşi se aprobĂŁ de cĂŁtre direcĂžiile generale ale finanĂželor publice teritoriale ale Ministerului FinanĂželor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeazĂŁ Âşi se publicĂŁ pânĂŁ cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplicĂŁ aceste norme de venit.
    (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaÞã.
    (3) DacĂŁ o activitate agricolĂŁ este desfĂŁÂşuratĂŁ de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare Âşi alte fracĂžii de an - decât anul calendaristic, norma de venit aferentĂŁ acelei activitĂŁĂži se corecteazĂŁ astfel încât sĂŁ reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul cĂŁreia se desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    (4) DacĂŁ o activitate agricolĂŁ a unui contribuabil înregistreazĂŁ o pierdere datoratĂŁ calamitĂŁĂžilor naturale, norma de venit aferentĂŁ activitĂŁĂžii se reduce, astfel încât sĂŁ reflecte aceastĂŁ pierdere.
    (5) Contribuabilii care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži pentru care venitul net se determinĂŁ pe bazĂŁ de norme de venit nu au obligaĂžia sĂŁ organizeze Âşi sĂŁ conducĂŁ evidenĂža contabilĂŁ în partidĂŁ simplĂŁ, pentru activitatea respectivĂŁ.
    ART. 77
    OpĂžiunea de a determina venitul net prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ
    (1) Un contribuabil care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate agricolĂŁ, prevĂŁzutĂŁ la art. 75, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ, potrivit art. 49.
     (2) DispoziĂžiile privind opĂžiunea prevĂŁzutĂŁ la art. 52 alin. (2) Âşi (3) se aplicĂŁ Âşi în cazul contribuabililor menĂžionaĂži la alin. (1).
    ART. 78
    Calculul Âşi plata impozitului aferent veniturilor din activitĂŁĂži agricole
    (1) Impozitul pe venitul net din activitĂŁĂži agricole se calculeazĂŁ prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net, determinat pe bazĂŁ de norme de venit, cât Âşi în sistem real, impozitul fiind final.
    (2) Orice contribuabil care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate agricolĂŁ, menĂžionatĂŁ la art. 75, pentru care venitul se determinĂŁ pe bazĂŁ de normĂŁ de venit, are obligaĂžia de a depune anual o declaraĂžie de venit la organul fiscal competent, pânĂŁ la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. în cazul unei activitĂŁĂži pe care contribuabilul începe sĂŁ o desfĂŁÂşoare dupĂŁ data de 30 iunie, declaraĂžia de venit se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe sĂŁ desfĂŁÂşoare activitatea.
    (3) în cazul unui contribuabil care determinĂŁ venitul net din activitĂŁĂži agricole, pe baza datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ, acesta este obligat sĂŁ efectueze plĂŁĂži anticipate aferente acestor venituri la bugetul de stat, la termenele prevĂŁzute la art. 88 alin. (3). PânĂŁ la data de 31 mai a anului urmĂŁtor, plĂŁĂžile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent.

    CAP. 8
    Venituri din premii Âşi din jocuri de noroc

    ART. 79
    Definirea veniturilor din premii Âşi din jocuri de noroc
    în înĂželesul prezentului titlu, veniturile din premii Âşi din jocuri de noroc cuprind veniturile din concursuri Âşi jocuri de noroc, altele decât cele realizate ca urmare a participĂŁrii la jocuri de tip cazinou, maÂşini electronice cu câÂştiguri Âşi altele decât cele prevĂŁzute la art. 42.
    ART. 80
    Stabilirea venitului net din premii Âşi din jocuri de noroc
    (1) Venitul net este diferenĂža dintre venitul din premii, respectiv din jocuri de noroc, Âşi suma reprezentând venit neimpozabil.
    (2) Pierderile înregistrate din jocuri de noroc nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseazĂŁ, reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.
    ART. 81
    ReĂžinerea impozitului aferent veniturilor din premii Âşi din jocuri de noroc
    (1) Venitul sub formĂŁ de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reĂžinere la sursĂŁ, cu o cotĂŁ de 10% aplicatĂŁ asupra venitului net.
    (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reĂžinere la sursĂŁ, cu o cotĂŁ de 20% aplicatĂŁ asupra venitului net.
    (3) ObligaĂžia calculĂŁrii, reĂžinerii Âşi virĂŁrii impozitului revine plĂŁtitorilor de venituri.
    (4) Nu sunt impozabile veniturile obĂžinute din premii Âşi din jocuri de noroc, în bani Âşi/sau în naturĂŁ, sub valoarea sumei neimpozabile stabilitĂŁ în sumĂŁ de 7.600.000 lei pentru fiecare câÂştig realizat de la acelaÂşi organizator sau plĂŁtitor, într-o singurĂŁ zi.
    (5) Impozitul calculat Âşi reĂžinut în momentul plĂŁĂžii venitului se vireazĂŁ la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost reĂžinut.
    ART. 82
    Neincluderea în venitul anual global a venitului net din premii Âşi din jocuri de noroc
    Venitul net din premii Âşi din jocuri de noroc nu se cuprinde în venitul anual global, impozitul fiind final.

    CAP. 9
    Venituri din alte surse

    ART. 83
    Definirea veniturilor din alte surse
    (1) în aceastĂŁ categorie se includ, însĂŁ nu sunt limitate, urmĂŁtoarele venituri:
    a) prime de asigurĂŁri suportate de o persoanĂŁ fizicĂŁ independentĂŁ sau de orice altĂŁ entitate, în cadrul unei activitĂŁĂži pentru o persoanĂŁ fizicĂŁ în legĂŁturĂŁ cu care suportatorul nu are o relaĂžie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;
    b) câÂştiguri primite de la societĂŁĂžile de asigurĂŁri, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între pĂŁrĂži cu ocazia tragerilor de amortizare;
    c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferenĂželor de preĂž pentru anumite bunuri, servicii Âşi alte drepturi, foÂşti salariaĂži, potrivit clauzelor contractului de muncĂŁ sau în baza unor legi speciale.
    d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial.
    (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul FinanĂželor Publice, altele decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.
    ART. 84
    Calculul impozitului Âşi termenul de platĂŁ
    (1) Impozitul pe venit se calculeazĂŁ prin reĂžinere la sursĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului brut. Fac excepĂžie veniturile prevĂŁzute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 40% la venitul brut.
    (2) Impozitul astfel reĂžinut se vireazĂŁ la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare realizĂŁrii acestuia.
    ART. 85
    Neincluderea în venitul anual global a veniturilor din alte surse
    Impozitul calculat potrivit art. 84 reprezintĂŁ impozit final.

    CAP. 10
    Venitul anual global

    ART. 86
    Stabilirea venitului anual global
    (1) Venitul anual global impozabil se stabileÂşte prin deducerea din venitul anual global, în ordine, a urmĂŁtoarelor:
    a) pierderi fiscale reportate;
    b) deduceri personale determinate conform art. 45;
    c) cheltuieli pentru reabilitarea locuinĂžei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de cĂŁldurĂŁ în scopul îmbunĂŁtĂŁĂžirii confortului termic, în limita sumei de 15.000.000 lei anual, conform procedurii stabilite prin hotĂŁrâre a Guvernului, la iniĂžiativa Ministerului Transporturilor, ConstrucĂžiilor Âşi Turismului;
    d) prime de asigurare pentru locuinĂža de domiciliu, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;
    e) contribuĂžii la schemele facultative de pensii ocupaĂžionale, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;
    f) contribuĂžii pentru asigurĂŁrile private de sĂŁnĂŁtate, cu excepĂžia celor încheiate în scopuri estetice, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;
    g) cotizaĂžia de sindicat plĂŁtitĂŁ potrivit legislaĂžiei în materie.
    (2) Venitul anual global cuprinde, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) venitul net din activitĂŁĂži independente;
    b) venitul net din salarii;
    c) venitul net din cedarea folosinĂžei bunurilor.
    (3) Venitul impozabil ce se realizeazĂŁ într-o fracĂžiune de an sau în perioade diferite, ce reprezintĂŁ fracĂžiuni ale aceluiaÂşi an, se considerĂŁ venit anual impozabil.
    (4) Pierderea fiscalĂŁ anualĂŁ înregistratĂŁ din activitĂŁĂži independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse în venitul anual, altele decât cele din salarii Âşi asimilate salariilor, obĂžinute în cursul aceluiaÂşi an fiscal. Pierderea care rĂŁmâne necompensatĂŁ în cursul aceluiaÂşi an fiscal devine pierdere reportatĂŁ. Pierderile provenind din strĂŁinĂŁtate ale persoanelor fizice rezidente se compenseazĂŁ cu veniturile de aceeaÂşi naturĂŁ, din strĂŁinĂŁtate, pe fiecare ĂžarĂŁ, înregistrate în cursul aceluiaÂşi an fiscal sau se reporteazĂŁ pe urmĂŁtorii 5 ani, asupra veniturilor realizate din Ăžara respectivĂŁ.
    (5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmĂŁtoarele:
    a) reportul se efectueazĂŁ cronologic, în funcĂžie de vechimea pierderii, în urmĂŁtorii 5 ani consecutivi;
    b) dreptul la report este personal Âşi netransmisibil;
    c) pierderea reportatĂŁ, necompensatĂŁ dupĂŁ expirarea perioadei prevĂŁzute la lit. a), reprezintĂŁ pierdere definitivĂŁ a contribuabilului;
    d) compensarea pierderii reportate se efectueazĂŁ numai din veniturile prevĂŁzute la alin. (2) lit. a) Âşi c).
    ART. 87
    DeclaraĂžii de venit estimat
    (1) Contribuabilii, precum Âşi asociaĂžiile fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaĂži sĂŁ depunĂŁ la organul fiscal competent o declaraĂžie referitoare la veniturile Âşi cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac excepĂžie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeazĂŁ venituri pentru care impozitul se percepe prin reĂžinere la sursĂŁ.
    (2) Contribuabilii care obĂžin venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor din patrimoniul personal au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între pĂŁrĂži. DeclaraĂžia privind venitul estimat se depune o datĂŁ cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între pĂŁrĂži.
    (3) Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi Âşi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum Âşi cei care, din motive obiective, estimeazĂŁ cĂŁ vor realiza venituri care diferĂŁ cu cel puĂžin 20% faÞã de anul fiscal anterior depun, o datĂŁ cu declaraĂžia specialĂŁ, Âşi declaraĂžia estimativĂŁ de venit.
    (4) Contribuabilii care determinĂŁ venitul net pe bazĂŁ de norme de venit, precum Âşi cei pentru care cheltuielile se determinĂŁ în sistem forfetar Âşi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun, o datĂŁ cu cererea de opĂžiuni, Âşi declaraĂžia de venit estimat.
    ART. 88
    Stabilirea plĂŁĂžilor anticipate de impozit
    (1) Contribuabilii care realizeazĂŁ venituri din activitĂŁĂži independente, din cedarea folosinĂžei bunurilor, cu excepĂžia veniturilor din arendare, precum Âşi venituri din activitĂŁĂži agricole sunt obligaĂži sĂŁ efectueze în cursul anului plĂŁĂži anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plĂŁĂžile anticipate se stabilesc prin reĂžinere la sursĂŁ.
    (2) PlĂŁĂžile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare categorie de venit Âşi loc de realizare, luându-se ca bazĂŁ de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dupĂŁ caz. La impunerile efectuate dupĂŁ expirarea termenelor de platĂŁ prevĂŁzute la alin. (3) sumele datorate se stabilesc la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de platĂŁ al anului precedent. DiferenĂža dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent Âşi suma reprezentând plĂŁĂži anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeazĂŁ pe termenele de platĂŁ urmĂŁtoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraĂžiile de venit estimativ, depuse în luna decembrie, nu se mai stabilesc plĂŁĂži anticipate, venitul net aferent perioadei pânĂŁ la sfârÂşitul anului urmând sĂŁ fie supus impozitĂŁrii, pe baza deciziei emise pentru declaraĂžia de venit global. PlĂŁĂžile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinĂžei bunurilor, cu excepĂžia veniturilor din arendĂŁ, se stabilesc de organul fiscal astfel:
    a) pe baza contractului încheiat între pĂŁrĂži; sau
    b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidĂŁ simplĂŁ, potrivit opĂžiunii.
    în cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinĂžei bunurilor reprezintĂŁ echivalentul în lei al unei sume în valutĂŁ, determinarea venitului anual estimat se efectueazĂŁ pe baza cursului de schimb al pieĂžei valutare, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, din ziua precedentĂŁ celei în care se efectueazĂŁ impunerea.
    (3) PlĂŁĂžile anticipate se efectueazĂŁ în 4 rate egale, pânĂŁ la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepĂžia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueazĂŁ potrivit deciziei emise pe baza declaraĂžiei de venit global. Contribuabilii care determinĂŁ venitul net din activitĂŁĂži agricole, potrivit art. 76 Âşi 77, datoreazĂŁ plĂŁĂži anticipate cĂŁtre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în douĂŁ rate egale, astfel: 50% din impozit, pânĂŁ la data de 1 septembrie inclusiv, Âşi 50% din impozit, pânĂŁ la data de 15 noiembrie inclusiv.
    (4) Termenele Âşi procedura de emitere a deciziilor de plĂŁĂži anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (5) Pentru stabilirea plĂŁĂžilor anticipate, organul fiscal va lua ca bazĂŁ de calcul venitul anual estimat, în toate situaĂžiile în care a fost depusĂŁ o declaraĂžie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaraĂžia specialĂŁ pentru anul fiscal precedent, dupĂŁ caz. La stabilirea plĂŁĂžilor anticipate se utilizeazĂŁ baremul anual de impunere, prevĂŁzut la art. 43 alin. (1) Âşi (3), cu excepĂžia impozitului pe venitul din activitĂŁĂži agricole, pentru care plĂŁĂžile anticipate se determinĂŁ prin aplicarea cotei de 15% asupra venitului net estimat.
    ART. 89
    DeclaraĂžia de venit global Âşi declaraĂžii speciale
    (1) Contribuabilii prevĂŁzuĂži la art. 40 alin. (1) lit. a) Âşi cei care îndeplinesc condiĂžiile de la art. 40 alin. (2), cu excepĂžia contribuabililor prevĂŁzuĂži la alin. (4) din prezentul articol, au obligaĂžia de a depune o declaraĂžie de venit global la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. DeclaraĂžia de venit global se depune o datĂŁ cu declaraĂžiile speciale pentru anul fiscal, pânĂŁ la data de 15 mai inclusiv a anului urmĂŁtor celui de realizare a venitului.
    (2) Contribuabilii, alĂžii decât cei prevĂŁzuĂži la alin. (1), depun numai declaraĂžiile speciale pentru anul fiscal, pânĂŁ la data de 15 mai inclusiv a anului urmĂŁtor celui de realizare a venitului. în cazul veniturilor din salarii, fiÂşele fiscale se depun în cadrul aceluiaÂşi termen ca Âşi declaraĂžiile speciale.
    (3) DeclaraĂžiile speciale se completeazĂŁ pentru fiecare categorie Âşi loc de realizare a venitului. DeclaraĂžiile speciale se depun de toĂži contribuabilii care realizeazĂŁ, individual sau dintr-o formĂŁ de asociere, venituri din activitĂŁĂži independente, precum Âşi venituri din cedarea folosinĂžei bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activitĂŁĂži agricole determinate în sistem real. în cazul veniturilor din salarii, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la alin. (4) lit. a), realizate de contribuabilii, alĂžii decât persoanele fizice române cu domiciliul în România Âşi cele care îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la art. 40 alin. (2), fiÂşele fiscale se depun pentru fiecare loc de realizare a venitului, în cadrul aceluiaÂşi termen, ca Âşi declaraĂžiile speciale. Pentru veniturile realizate dintr-o formĂŁ de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuitĂŁ din asociere. Nu se depun declaraĂžii speciale pentru urmĂŁtoarele categorii de venituri:
    a) venituri sub formĂŁ de salarii Âşi venituri asimilate salariilor, pentru care informaĂžiile sunt cuprinse în fiÂşele fiscale, care au regim de declaraĂžii de impozite Âşi taxe sau declaraĂžii lunare, depuse de contribuabilii prevĂŁzuĂži la art. 64;
    b) venituri din investiĂžii, precum Âşi venituri din premii Âşi din jocuri de noroc, a cĂŁror impunere este finalĂŁ;
    c) venituri din pensii;
    d) venituri nete determinate pe bazĂŁ de norme de venit;
    e) venituri din alte surse.
    (4) Contribuabilii nu sunt obligaĂži sĂŁ depunĂŁ declaraĂžie de venit global la organul fiscal competent, dacĂŁ:
    a) obĂžin numai venituri dintr-o singurĂŁ sursĂŁ, sub formĂŁ de salarii de la funcĂžia de bazĂŁ, pe întregul an fiscal, pentru activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate în România, în situaĂžia în care angajatorul a efectuat operaĂžiunea de regularizare prevĂŁzutĂŁ la art. 61;
    b) obĂžin numai venituri din investiĂžii, pensii, venituri din activitĂŁĂži agricole, venituri din premii Âşi din jocuri de noroc, venituri din alte surse a cĂŁror impunere este finalĂŁ;
    c) obĂžin venituri potrivit art. 40 alin. (1) lit. b) - e) coroborat cu alin. (2).
    ART. 90
    Stabilirea Âşi plata impozitului pe venitul anual global
    (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaraĂžiei de venit global, prin aplicarea baremului anual de impunere prevĂŁzut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal respectiv.
    (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaĂžiei unei sume reprezentând pânĂŁ la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitĂŁĂžilor nonprofit care funcĂžioneazĂŁ în condiĂžiile OrdonanĂžei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaĂžii Âşi fundaĂžii, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.
    (3) ObligaĂžia calculĂŁrii, reĂžinerii Âşi virĂŁrii sumei reprezentând pânĂŁ la 1% din impozitul pe venitul anual datorat revine angajatorului sau organului fiscal competent, dupĂŁ caz.
    (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) Âşi (3) se stabileÂşte prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (5) Organul fiscal stabileÂşte impozitul anual datorat pentru anul precedent Âşi emite o decizie de impunere, în intervalul Âşi în forma stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (6) DiferenĂžele de impozit rĂŁmase de achitat conform deciziei de impunere anualĂŁ se plĂŁtesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicĂŁrii deciziei de impunere, perioadĂŁ pentru care nu se calculeazĂŁ Âşi nu se datoreazĂŁ sumele stabilite potrivit reglementĂŁrilor în materie, privind colectarea creanĂželor bugetare.

    CAP. 11
    Proprietatea comunĂŁ Âşi asociaĂžiile fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ

    ART. 91
    Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deĂžinute în comun
    Venitul net obĂžinut din exploatarea bunurilor Âşi drepturilor de orice fel, deĂžinute în comun, este considerat ca fiind obĂžinut de proprietari, uzufructuari sau de alĂži deĂžinĂŁtori legali, înscriÂşi într-un document oficial, Âşi se atribuie proporĂžional cu cotele-pĂŁrĂži pe care aceÂştia le deĂžin în acea proprietate sau în mod egal, în situaĂžia în care acestea nu se cunosc.
    ART. 92
    Reguli privind asocierile fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ
    (1) Pentru asocierile fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, altele decât cele prevĂŁzute la art. 28, se aplicĂŁ prevederile prezentului articol.
    (2) Prevederile prezentului articol nu se aplicĂŁ fondurilor de investiĂžii constituite ca asociaĂžii fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ.
    (3) în cadrul fiecĂŁrei asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, constituitĂŁ potrivit legii, asociaĂžii au obligaĂžia sĂŁ încheie contracte de asociere în formĂŁ scrisĂŁ, la începerea activitĂŁĂžii, care sĂŁ cuprindĂŁ inclusiv date referitoare la:
    a) pĂŁrĂžile contractante;
    b) obiectul de activitate Âşi sediul asociaĂžiei;
    c) contribuĂžia asociaĂžilor în bunuri Âşi drepturi;
    d) cota procentualĂŁ de participare a fiecĂŁrui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzĂŁtoare contribuĂžiei fiecĂŁruia;
    e) desemnarea asociatului care sĂŁ rĂŁspundĂŁ pentru îndeplinirea obligaĂžiilor asociaĂžiei faÞã de autoritĂŁĂžile publice;
    f) condiĂžiile de încetare a asocierii.
    ContribuĂžiile asociaĂžilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociaĂžie.
    Contractul de asociere se înregistreazĂŁ la organul fiscal teritorial în raza cĂŁruia îÂşi are sediul asociaĂžia, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sĂŁ refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.
    (4) în cazul în care între membrii asociaĂži existĂŁ legĂŁturi de rudenie pânĂŁ la gradul al patrulea inclusiv, pĂŁrĂžile sunt obligate sĂŁ facĂŁ dovada cĂŁ participĂŁ la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cĂŁrora au drept de proprietate. Pot fi membri asociaĂži Âşi persoanele fizice care au dobândit capacitate de exerciĂžiu restrânsĂŁ.
    (5) Asocierile au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ la organul fiscal competent, pânĂŁ la data de 15 martie a anului urmĂŁtor, declaraĂžii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice, care vor cuprinde Âşi distribuĂžia venitului net/pierderii pe asociaĂži.
    (6) Venitul/pierderea anual/anualĂŁ, realizate în cadrul asocierii, se distribuie asociaĂžilor, proporĂžional cu cota procentualĂŁ de participare corespunzĂŁtoare contribuĂžiei, conform contractului de asociere.
    (7) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o persoanĂŁ juridicĂŁ, va fi stabilit în aceeaÂşi manierĂŁ ca Âşi pentru categoria de venituri în care este încadrat.
    (8) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, plĂŁtitoare de impozit pe profit, sau microîntreprindere care nu genereazĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul II sau, respectiv, în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitĂŁĂži independente, din care se deduc contribuĂžiile obligatorii în vederea obĂžinerii venitului net.
(9) Impozitul reĂžinut de persoana juridicĂŁ în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care nu genereazĂŁ o persoanĂŁ juridicĂŁ, reprezintĂŁ plata anticipatĂŁ în contul impozitului anual pe venit. ObligaĂžia calculĂŁrii, reĂžinerii Âşi virĂŁrii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislaĂžia privind impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderii, revine persoanei juridice române.

    CAP. 12
    Aspecte fiscale internaĂžionale

    ART. 93
    Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitĂŁĂži independente
    (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfĂŁÂşoarĂŁ o activitate independentĂŁ, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net din activitatea independentĂŁ, ce este atribuibil sediului permanent.
    (2) Venitul net dintr-o activitate independentĂŁ ce este atribuibil unui sediu permanent se determinĂŁ conform art. 49, în urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;
    b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizĂŁrii acestor venituri.
    ART. 94
    Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitĂŁĂži dependente
    Persoanele fizice nerezidente, care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži dependente în România, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai dacĂŁ se îndeplineÂşte cel puĂžin una dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) persoana nerezidentĂŁ este prezentĂŁ în România timp de una sau mai multe perioade de timp care, în total, depĂŁÂşesc 183 de zile din oricare perioadĂŁ de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic în cauzĂŁ;
    b) veniturile salariale sunt plĂŁtite de cĂŁtre sau în numele unui angajator care este rezident;
    c) veniturile salariale reprezintĂŁ cheltuiala deductibilĂŁ a unui sediu permanent în România.
    ART. 95
    Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
    (1) Persoanele fizice nerezidente, care obĂžin alte venituri decât cele prevĂŁzute la art. 93, 94 Âşi la titlul V, datoreazĂŁ impozit potrivit reglementĂŁrilor prezentului titlu.
    (2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevĂŁzute la alin. (1), se determinĂŁ pe fiecare sursĂŁ, potrivit regulilor specifice fiecĂŁrei categorii de venit, impozitul fiind final.
    (3) Cu excepĂžia plĂŁĂžii impozitului pe venit prin reĂžinere la sursĂŁ, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeazĂŁ venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligaĂžia sĂŁ declare Âşi sĂŁ plĂŁteascĂŁ impozitul corespunzĂŁtor fiecĂŁrei surse de venit, direct sau printr-un reprezentant fiscal.
    ART. 96
    Venituri obĂžinute din strĂŁinĂŁtate a cĂŁror impunere în România este finalĂŁ
    (1) Persoanele fizice prevĂŁzute la art. 40 alin. (1) lit. a) Âşi cele care îndeplinesc condiĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 40 alin. (2) datoreazĂŁ impozit pentru veniturile obĂžinute din strĂŁinĂŁtate de natura celor a cĂŁror impunere în România este finalĂŁ.
    (2) Veniturile realizate din strĂŁinĂŁtate se supun impozitĂŁrii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupĂŁ regulile proprii fiecĂŁrei categorii de venit, în funcĂžie de natura acestuia.
    (3) Contribuabilii care obĂžin venituri din strĂŁinĂŁtate au obligaĂžia sĂŁ le declare, potrivit declaraĂžiei specifice, pânĂŁ la data de 15 mai a anului urmĂŁtor celui de realizare a venitului.
    (4) Organul fiscal stabileÂşte impozitul anual datorat Âşi emite o decizie de impunere, în intervalul Âşi în forma stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice.
    (5) DiferenĂžele de impozit rĂŁmase de achitat, conform deciziei de impunere anualĂŁ, se plĂŁtesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicĂŁrii deciziei de impunere, perioadĂŁ pentru care nu se calculeazĂŁ Âşi nu se datoreazĂŁ sumele stabilite potrivit reglementĂŁrilor în materie, privind colectarea creanĂželor bugetare.
    ART. 97
    Creditul fiscal extern
    (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaÂşi venit Âşi în decursul aceleiaÂşi perioade impozabile, sunt supuÂşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât Âşi în strĂŁinĂŁtate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plĂŁtit în strĂŁinĂŁtate, denumit în continuare credit fiscal extern, în limitele prevĂŁzute în prezentul articol.
    (2) Creditul fiscal extern se acordĂŁ dacĂŁ sunt îndeplinite, cumulativ, urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) impozitul plĂŁtit în strĂŁinĂŁtate, pentru venitul obĂžinut în strĂŁinĂŁtate, a fost efectiv plĂŁtit în mod direct de persoana fizicĂŁ sau de reprezentantul sĂŁu legal ori prin reĂžinere la sursĂŁ de cĂŁtre plĂŁtitorul venitului. Plata impozitului în strĂŁinĂŁtate se dovedeÂşte printr-un document justificativ, eliberat de:
    1. autoritatea fiscalĂŁ a statului strĂŁin respectiv;
    2. angajator, în cazul veniturilor din salarii;
    3. alt plĂŁtitor de venit, pentru alte categorii de venituri;
    b) venitul pentru care se acordĂŁ credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevĂŁzute la art. 41.
    (3) Creditul fiscal extern se acordĂŁ la nivelul impozitului plĂŁtit în strĂŁinĂŁtate, aferent venitului din sursa din strĂŁinĂŁtate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentĂŁ venitului din strĂŁinĂŁtate. în situaĂžia în care contribuabilul în cauzĂŁ obĂžine venituri din strĂŁinĂŁtate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare ĂžarĂŁ Âşi pe fiecare naturĂŁ de venit.
    (4) Veniturile realizate din strĂŁinĂŁtate de persoanele fizice prevĂŁzute la art. 40 alin. (1) lit. a) Âşi cele care îndeplinesc condiĂžia de la art. 40 alin. (2), a cĂŁror impunere în România este finalĂŁ, se supun impozitĂŁrii în România, recunoscându-se impozitul plĂŁtit în strĂŁinĂŁtate sub forma creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat în România.
    (5) în vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valutĂŁ se transformĂŁ la cursul de schimb mediu anual al pieĂžei valutare, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strĂŁinĂŁtate realizate de persoanele fizice rezidente, precum Âşi impozitul aferent, exprimate în unitĂŁĂži monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca NaĂžionalĂŁ a României, se vor transforma astfel:
    a) din moneda statului de sursĂŁ, într-o valutĂŁ de circulaĂžie internaĂžionalĂŁ, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din Ăžara de sursĂŁ;
    b) din valuta de circulaĂžie internaĂžionalĂŁ, în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
    ART. 98
    Pierderi fiscale externe
    (1) Pierderile fiscale obĂžinute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strĂŁin se compenseazĂŁ numai cu veniturile de aceeaÂşi naturĂŁ din strĂŁinĂŁtate, pe fiecare ĂžarĂŁ, înregistrate în cursul aceluiaÂşi an fiscal.
    (2) Pierderea care nu este acoperitĂŁ, în temeiul alin. (1), se reporteazĂŁ pentru o perioadĂŁ de 5 ani fiscali consecutivi Âşi se compenseazĂŁ numai cu veniturile de aceeaÂşi naturĂŁ din statul respectiv.

    CAP. 13
    ObligaĂžii declarative ale plĂŁtitorilor de venituri cu reĂžinere la sursĂŁ

    ART. 99
    ObligaĂžii declarative ale plĂŁtitorilor de venituri cu reĂžinere la sursĂŁ
    (1) PlĂŁtitorii de venituri, cu regim de reĂžinere la sursĂŁ a impozitelor, sunt obligaĂži sĂŁ calculeze, sĂŁ reĂžinĂŁ Âşi sĂŁ vireze impozitul reĂžinut la sursĂŁ Âşi sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie privind calcularea Âşi reĂžinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pânĂŁ la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.
    (2) Fac excepĂžie de la termenul prevĂŁzut la alin. (1) plĂŁtitorii de venituri din activitĂŁĂži independente, menĂžionate la art. 53, pentru care impozitul pe venit se reĂžine la sursĂŁ, pentru care depunerea declaraĂžiei se efectueazĂŁ pânĂŁ în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

    CAP. 14
    DispoziĂžii tranzitorii Âşi finale

    ART. 100
    DispoziĂžii tranzitorii
    (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevĂŁzute în actele normative privind unele mĂŁsuri de protecĂžie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, rĂŁmân valabile pânĂŁ la data expirĂŁrii lor.
    (2) Scutirile de la plata impozitului, în cazul serviciilor turistice prestate în mediul rural, potrivit legii, rĂŁmân în vigoare pânĂŁ la data de 31 decembrie 2004.
    (3) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabilii care beneficiazĂŁ de prevederile alin. (1) Âşi (2) nu se compenseazĂŁ cu veniturile obĂžinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi Âşi nu se reporteazĂŁ, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.
    (4) Prevederile privind îndeplinirea condiĂžiei prevĂŁzute la art. 40 alin. (2) se aplicĂŁ începând cu data de 1 ianuarie 2004.
    ART. 101
    Definitivarea impunerii pe anul 2003
    Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat în anul fiscal 2003, prin ordin al ministrului finanĂželor publice se va stabili baremul de impunere obĂžinut pe baza baremului anual pentru plĂŁĂži anticipate din anul 2003, respectiv deducerea personalĂŁ de bazĂŁ, corectate cu variaĂžia ratei inflaĂžiei realizate, diminuat cu 1/2 din rata inflaĂžiei prognozate în acest an, conform legislaĂžiei în vigoare în anul 2003.
    ART. 102
    DispoziĂžii finale
    începând cu data de 1 ianuarie 2005 se va aplica un sistem de impunere a veniturilor persoanelor fizice potrivit legii de modificare Âşi completare a prezentului Cod fiscal.

    TITLUL IV
    Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

    ART. 103
    DefiniĂžia microîntreprinderii
    în sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care îndeplineÂşte cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
    a) are înscrisĂŁ în obiectul de activitate producĂžia de bunuri materiale, prestarea de servicii Âşi/sau comerĂžul;
    b) are de la 1 pânĂŁ la 9 salariaĂži inclusiv;
    c) a realizat venituri care nu au depĂŁÂşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
    d) capitalul social al persoanei juridice este deĂžinut de persoane, altele decât statul, autoritĂŁĂžile locale Âşi instituĂžiile publice.
    ART. 104
    OpĂžiunea de a plĂŁti impozit pe veniturile microîntreprinderii
    (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opĂžional.
    (2) Microîntreprinderile plĂŁtitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmĂŁtor, dacĂŁ îndeplinesc condiĂžiile prevĂŁzute la art. 103 Âşi dacĂŁ nu au mai fost plĂŁtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
    (3) O persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ care este nou-înfiinĂžatĂŁ poate opta sĂŁ plĂŁteascĂŁ impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacĂŁ condiĂžiile prevĂŁzute la art. 103 lit. a) Âşi d) sunt îndeplinite la data înregistrĂŁrii la registrul comerĂžului Âşi condiĂžia prevĂŁzutĂŁ la art. 103 lit. b) este îndeplinitĂŁ în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrĂŁrii.
    (4) Microîntreprinderile plĂŁtitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplicĂŁ acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmĂŁtor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiĂžiile prevĂŁzute la art. 103.
    (5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
    a) desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în domeniul bancar;
    b) desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în domeniile asigurĂŁrilor Âşi reasigurĂŁrilor, al pieĂžei de capital, cu excepĂžia persoanelor juridice care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži de intermediere în aceste domenii;
    c) desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
    d) au capitalul social deĂžinut de un acĂžionar sau asociat persoanĂŁ juridicĂŁ cu peste 250 de angajaĂži.
    ART. 105
    Aria de cuprindere a impozitului
    Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplicĂŁ asupra veniturilor obĂžinute de microîntreprinderi din orice sursĂŁ, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la art. 108.
    ART. 106
    Anul fiscal
    (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
    (2) în cazul unei persoane juridice care se înfiinĂžeazĂŁ sau îÂşi înceteazĂŁ existenĂža, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridicĂŁ a existat.
    ART. 107
    Cota de impozitare
    Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1,5% .
    ART. 108
    Baza impozabilĂŁ
    (1) Baza impozabilĂŁ a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursĂŁ, din care se scad:
    a) veniturile din variaĂžia stocurilor;
    b) veniturile din producĂžia de imobilizĂŁri corporale Âşi necorporale;
    c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenĂžiilor guvernamentale Âşi a altor resurse pentru finanĂžarea investiĂžiilor;
    d) veniturile din provizioane;
    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor Âşi a majorĂŁrilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementĂŁrilor legale;
    f) veniturile realizate din despĂŁgubiri, de la societĂŁĂžile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
    (2) în cazul în care o microîntreprindere achiziĂžioneazĂŁ case de marcat, valoarea de achiziĂžie a acestora se deduce din baza impozabilĂŁ, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcĂžiune, potrivit legii.
    ART. 109
    Procedura de declarare a opĂžiunii
    (1) Persoanele juridice plĂŁtitoare de impozit pe profit comunicĂŁ opĂžiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaraĂžiei de menĂžiuni pentru persoanele juridice, asociaĂžiile familiale Âşi asociaĂžiile fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ, pânĂŁ la data de 31 ianuarie inclusiv.
    (2) Persoanele juridice care se înfiinĂžeazĂŁ în cursul unui an fiscal înscriu opĂžiunea în cererea de înregistrare la registrul comerĂžului. OpĂžiunea este definitivĂŁ pentru anul fiscal respectiv Âşi pentru anii fiscali urmĂŁtori, cât timp sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute la art. 103.
    (3) în cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiĂžiile impuse nu mai este îndeplinitĂŁ, microîntreprinderea are obligaĂžia de a pĂŁstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fĂŁrĂŁ posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmĂŁtoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacĂŁ ulterior îndeplineÂşte condiĂžiile prevĂŁzute la art. 103.
    (4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu Âşi microîntreprinderile care desfĂŁÂşoarĂŁ activitĂŁĂži în zonele libere Âşi/sau în zonele defavorizate.
    ART. 110
    Plata impozitului Âşi depunerea declaraĂžiilor fiscale
    (1) Calculul Âşi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectueazĂŁ trimestrial, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare trimestrului pentru care se calculeazĂŁ impozitul.
    (2) Microîntreprinderile au obligaĂžia de a depune, pânĂŁ la termenul de platĂŁ a impozitului, declaraĂžia de impozit pe venit.
    ART. 111
    Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
    în cazul unei asocieri fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ dintre o microîntreprindere plĂŁtitoare de impozit, conform prezentului titlu, Âşi o persoanĂŁ fizicĂŁ, rezidentĂŁ sau nerezidentĂŁ, microîntreprinderea are obligaĂžia de a calcula, de a reĂžine Âşi de a vĂŁrsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizicĂŁ, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.
    ART. 112
    Prevederi fiscale referitoare la amortizare
    Persoanele juridice plĂŁtitoare de impozit pe venit sunt obligate sĂŁ evidenĂžieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil plĂŁtitorilor de impozit pe profit.

    TITLUL V
    Impozitul pe veniturile obĂžinute din România de nerezidenĂži Âşi impozitul pe reprezentanĂžele firmelor strĂŁine înfiinĂžate în România

    CAP. 1
    Impozitul pe veniturile obĂžinute din România de nerezidenĂži

    ART. 113
    Contribuabili
    NerezidenĂžii care obĂžin venituri impozabile din România au obligaĂžia de a plĂŁti impozit conform prezentului capitol Âşi sunt denumiĂži în continuare contribuabili.
    ART. 114
    Sfera de cuprindere a impozitului
    Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obĂžinute din România de nerezidenĂži, se aplicĂŁ asupra veniturilor brute impozabile obĂžinute din România.
    ART. 115
    Venituri impozabile obĂžinute din România
    (1) Veniturile impozabile obĂžinute din România, indiferent dacĂŁ veniturile sunt primite în România sau în strĂŁinĂŁtate, sunt:
    a) dividende de la o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    b) dobânzi de la un rezident;
    c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ dobânda este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    d) redevenĂže de la un rezident;
    e) redevenĂže de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ redevenĂža este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    f) comisioane de la un rezident;
    g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacĂŁ comisionul este o cheltuialĂŁ a sediului permanent;
    h) venituri din activitĂŁĂži sportive Âşi de divertisment desfĂŁÂşurate în România, indiferent dacĂŁ veniturile sunt primite de cĂŁtre persoanele care participĂŁ efectiv la asemenea activitĂŁĂži sau de cĂŁtre alte persoane;
    i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanÞã din orice domeniu, dacĂŁ aceste venituri sunt obĂžinute de la un rezident sau dacĂŁ veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;
    j) venituri reprezentând remuneraĂžii primite de nerezidenĂži ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraĂžie al unei persoane juridice române;
    k) venituri din servicii prestate în România;
    l) venituri din profesii independente desfĂŁÂşurate în România - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor Âşi alte profesii similare -, în cazul când sunt obĂžinute în alte condiĂžii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadĂŁ sau în mai multe perioade care nu depĂŁÂşesc în total 183 de zile pe parcursul oricĂŁrui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;
    m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurĂŁrilor sociale sau de la bugetul de stat, în mĂŁsura în care pensia lunarĂŁ depĂŁÂşeÂşte plafonul prevĂŁzut de art. 73;
    n) venituri din transportul internaĂžional aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfĂŁÂşoarĂŁ între România Âşi un stat strĂŁin;
    o) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;
    p) venituri obĂžinute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obĂžinute de la acelaÂşi organizator într-o singurĂŁ zi de joc.
    (2) UrmĂŁtoarele venituri impozabile obĂžinute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol Âşi se impoziteazĂŁ conform titlurilor II sau III, dupĂŁ caz:
    a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România;
    b) veniturile unei persoane juridice strĂŁine obĂžinute din proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare deĂžinute într-o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ;
    c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obĂžinute dintr-o activitate dependentĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ în România;
    d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obĂžinute din închirierea sau altĂŁ formĂŁ de cedare a dreptului de folosinÞã a unei proprietĂŁĂži imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare deĂžinute într-o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ.
    ART. 116
    ReĂžinerea impozitului din veniturile impozabile obĂžinute din România de nerezidenĂži
    (1) Impozitul datorat de nerezidenĂži pentru veniturile impozabile obĂžinute din România se calculeazĂŁ, se reĂžine Âşi se varsĂŁ la bugetul de stat de cĂŁtre plĂŁtitorii de venituri.
    (2) Impozitul datorat se calculeazĂŁ prin aplicarea urmĂŁtoarelor cote asupra veniturilor brute:
    a) 5% pentru veniturile din dobânzile la depozitele la termen, certificatele de depozit Âşi alte instrumente de economisire la bĂŁnci Âşi alte instituĂžii de credit autorizate Âşi situate în România;
    b) 20% pentru veniturile obĂžinute din jocurile de noroc, prevĂŁzute la art. 115 alin. (1) lit. p);
    c) 15% în cazul oricĂŁror alte venituri impozabile obĂžinute din România, aÂşa cum sunt enumerate la art. 115.
    (3) în înĂželesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost plĂŁtit unui nerezident, dacĂŁ impozitul nu ar fi fost reĂžinut din venitul plĂŁtit nerezidentului.
    (4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reĂžinut se calculeazĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) pentru veniturile ce reprezintĂŁ remuneraĂžii primite de nerezidenĂži ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraĂžie al unei persoane juridice române, potrivit prevederilor art. 58;
    b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurĂŁrilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 74.
    (5) Impozitul ce trebuie reĂžinut se vireazĂŁ la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care s-a plĂŁtit venitul, la cursul de schimb al pieĂžei valutare, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, din ziua precedentĂŁ celei în care se efectueazĂŁ plata cĂŁtre bugetul de stat.
    (6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie reĂžinut, în conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.
    ART. 117
    Scutiri de la impozitul prevĂŁzut în prezentul capitol
    Sunt scutite de impozitul pe veniturile obĂžinute din România de nerezidenĂži urmĂŁtoarele venituri:
    a) dobânda pentru depunerile la vedere în cont curent de la bĂŁnci sau alte instituĂžii de credit din România;
    b) dobânda la instrumente/titluri de creanÞã emise Âşi/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca NaĂžionalĂŁ a României, precum Âşi de bĂŁnci sau alte instituĂžii financiare care acĂžioneazĂŁ în calitate de agent al Guvernului român;
    c) dobânda la instrumente/titluri de creanÞã emise de o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ, dacĂŁ instrumentele/titlurile de creanÞã sunt tranzacĂžionate pe o piaÞã de valori mobiliare recunoscutĂŁ Âşi dobânda este plĂŁtitĂŁ unei persoane care nu este o persoanĂŁ afiliatĂŁ a emiÞãtorului instrumentelor/titlurilor de creanÞã;
    d) premiile unei persoane fizice nerezidente obĂžinute din România, ca urmare a participĂŁrii la festivalurile naĂžionale Âşi internaĂžionale artistice, culturale Âşi sportive finanĂžate din fonduri publice;
    e) premiile acordate elevilor Âşi studenĂžilor nerezidenĂži la concursurile finanĂžate din fonduri publice;
    f) veniturile obĂžinute de nerezidenĂži din România, care presteazĂŁ servicii de consultanÞã, asistenÞã tehnicĂŁ Âşi alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finanĂžate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internaĂžionale Âşi statul român ori persoane juridice române, inclusiv autoritĂŁĂži publice, având garanĂžia statului român, precum Âşi în cadrul contractelor finanĂžate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda perceputĂŁ pentru aceste împrumuturi se situeazĂŁ sub nivelul de 3% pe an;
    g) veniturile persoanelor juridice strĂŁine care desfĂŁÂşoarĂŁ în România activitĂŁĂži de consultanÞã în cadrul unor acorduri de finanĂžare gratuitĂŁ încheiate de Guvernul României cu alte guverne sau organizaĂžii internaĂžionale guvernamentale sau neguvernamentale;
    h) dupĂŁ data aderĂŁrii României la Uniunea EuropeanĂŁ, dividendele plĂŁtite de o persoanĂŁ juridicĂŁ românĂŁ unei persoane juridice din statele membre ale ComunitĂŁĂžii Europene sunt scutite de impozit, dacĂŁ beneficiarul dividendelor deĂžine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridicĂŁ românĂŁ, pe o perioadĂŁ neîntreruptĂŁ de cel puĂžin 2 ani, care se încheie la data plĂŁĂžii dividendului.
    ART. 118
    Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenĂžiilor de evitare a dublei impuneri
    (1) în înĂželesul art. 116, dacĂŁ un contribuabil este rezident al unei Þãri cu care România a încheiat o convenĂžie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit Âşi capital, cota de impozit care se aplicĂŁ venitului impozabil obĂžinut de cĂŁtre acel contribuabil din România nu poate depĂŁÂşi cota de impozit, prevĂŁzutĂŁ în convenĂžie, care se aplicĂŁ asupra acelui venit, potrivit alin. (2). în situaĂžia în care cotele de impozitare din legislaĂžia internĂŁ sunt mai favorabile decât cele din convenĂžiile de evitare a dublei impuneri se aplicĂŁ cotele de impozitare mai favorabile.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor convenĂžiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligaĂžia de a prezenta plĂŁtitorului de venit certificatul de rezidenÞã fiscalĂŁ.
    (3) Macheta certificatului de rezidenÞã fiscalĂŁ Âşi termenul de depunere a acestuia de cĂŁtre nerezident se stabilesc prin norme.
    ART. 119
    DeclaraĂžii anuale privind reĂžinerea la sursĂŁ
    (1) PlĂŁtitorii de venituri care au obligaĂžia sĂŁ reĂžinĂŁ la sursĂŁ impozitul pentru veniturile obĂžinute de contribuabili din România trebuie sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ pânĂŁ la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care s-a plĂŁtit impozitul.
    (2) PlĂŁtitorii de venituri care au obligaĂžia sĂŁ reĂžinĂŁ impozit din veniturile obĂžinute de contribuabili din România trebuie sĂŁ furnizeze contribuabilului informaĂžii în scris despre natura Âşi suma veniturilor impozabile, precum Âşi impozitul reĂžinut în numele contribuabilului. InformaĂžiile se transmit fiecĂŁrui contribuabil pânĂŁ la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmĂŁtor celui pentru care s-a plĂŁtit impozitul.
    ART. 120
    Certificatele de atestare a impozitului plĂŁtit de nerezidenĂži
    (1) Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului plĂŁtit cĂŁtre bugetul de stat de el însuÂşi sau de o altĂŁ persoanĂŁ, în numele sĂŁu.
    (2) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ are obligaĂžia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plĂŁtit de nerezidenĂži.
    (3) Forma cererii Âşi a certificatului de atestare a impozitului plĂŁtit de nerezident, precum Âşi condiĂžiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.
    ART. 121
    DispoziĂžii tranzitorii
    Veniturile obĂžinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice Âşi juridice nerezidente, Âşi de angajaĂžii Âşi contractorii independenĂži ai acestora, din activitĂŁĂži desfĂŁÂşurate de aceÂştia pentru realizarea obiectivului de investiĂžii Centrala NuclearoelectricĂŁ CernavodĂŁ- Unitatea 2, sunt scutite de impozitul prevĂŁzut în prezentul capitol, pânĂŁ la punerea în funcĂžiune a obiectivului de mai sus.

    CAP. 2
    Impozitul pe reprezentanĂže

    ART. 122
    Contribuabili
    Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ, care are o reprezentanÞã autorizatĂŁ sĂŁ funcĂžioneze în România, potrivit legii, are obligaĂžia de a plĂŁti un impozit anual, conform prezentului capitol.
    ART. 123
    Stabilirea impozitului
    (1) Impozitul pe reprezentanÞã pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilitĂŁ pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieĂžei valutare, comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României, din ziua precedentĂŁ celei în care se efectueazĂŁ plata impozitului cĂŁtre bugetul de stat.
    (2) în cazul unei persoane juridice strĂŁine, care în cursul unui an fiscal înfiinĂžeazĂŁ sau desfiinĂžeazĂŁ o reprezentanÞã în România, impozitul datorat pentru acest an se calculeazĂŁ proporĂžional cu numĂŁrul de luni de existenÞã a reprezentanĂžei în anul fiscal respectiv.
    ART. 124
    Plata impozitului Âşi depunerea declaraĂžiei fiscale
    (1) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ are obligaĂžia de a plĂŁti impozitul pe reprezentanÞã la bugetul de stat, în douĂŁ tranÂşe egale, pânĂŁ la datele de 20 iunie Âşi 20 decembrie.
    (2) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ care datoreazĂŁ impozitul pe reprezentanÞã are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie anualĂŁ la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, pânĂŁ la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.
    (3) Orice persoanĂŁ juridicĂŁ strĂŁinĂŁ, care înfiinĂžeazĂŁ sau desfiinĂžeazĂŁ o reprezentanÞã în cursul anului fiscal, are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie fiscalĂŁ la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanĂža a fost înfiinĂžatĂŁ sau desfiinĂžatĂŁ.
    (4) ReprezentanĂžele sunt obligate sĂŁ conducĂŁ evidenĂža contabilĂŁ prevĂŁzutĂŁ de legislaĂžia în vigoare din România.

    &nbs;TITLUL VI
    Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 125
    DefiniĂžia taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ este un impozit indirect care se datoreazĂŁ bugetului de stat.

    CAP. 2
    Sfera de aplicare

    ART. 126
    Sfera de aplicare
    (1) în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se cuprind operaĂžiunile care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu platĂŁ;
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizatĂŁ de o persoanĂŁ impozabilĂŁ, astfel cum este definitĂŁ la art. 127 alin. (1);
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sĂŁ rezulte din una dintre activitĂŁĂžile economice prevĂŁzute la art. 127 alin. (2).
    (2) în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se cuprinde Âşi importul de bunuri.
    (3) OperaĂžiunile care se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ sunt denumite în continuare operaĂžiuni impozabile.
    (4) OperaĂžiunile impozabile pot fi:
    a) operaĂžiuni taxabile, pentru care se aplicĂŁ cotele prevĂŁzute la art. 140;
    b) operaĂžiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreazĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, dar este permisĂŁ deducerea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ datorate sau plĂŁtite pentru bunurile sau serviciile achiziĂžionate. în prezentul titlu, aceste operaĂžiuni sunt prevĂŁzute la art. 143 Âşi art. 144;
    c) operaĂžiuni scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere, pentru care nu se datoreazĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ Âşi nu este permisĂŁ deducerea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ datorate sau plĂŁtite pentru bunurile sau serviciile achiziĂžionate. în prezentul titlu, aceste operaĂžiuni sunt prevĂŁzute la art. 141;
    d) operaĂžiuni de import scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, prevĂŁzute la art. 142, pentru care nu se datoreazĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ în vamĂŁ.

    CAP. 3
    Persoane impozabile

    ART. 127
    Persoane impozabile Âşi activitatea economicĂŁ
    (1) Este consideratĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ orice persoanĂŁ care desfĂŁÂşoarĂŁ, de o manierĂŁ independentĂŁ Âşi indiferent de loc, activitĂŁĂži economice de natura celor prevĂŁzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitĂŁĂži.
    (2) în sensul prezentului titlu, activitĂŁĂžile economice cuprind activitĂŁĂžile producĂŁtorilor, comercianĂžilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitĂŁĂžile extractive, agricole Âşi activitĂŁĂžile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economicĂŁ exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în scopul obĂžinerii de venituri cu caracter de continuitate.
    (3) Nu acĂžioneazĂŁ de o manierĂŁ independentĂŁ angajaĂžii sau orice alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncĂŁ sau prin orice alte instrumente juridice care creeazĂŁ un raport angajator/angajat în ceea ce priveÂşte condiĂžiile de muncĂŁ, remunerarea sau alte obligaĂžii ale angajatorului.
    (4) Cu excepĂžia celor prevĂŁzute la alin. (5) Âşi (6), instituĂžiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitĂŁĂžile care sunt desfĂŁÂşurate în calitate de autoritĂŁĂži publice, chiar dacĂŁ pentru desfĂŁÂşurarea acestor activitĂŁĂži se percep cotizaĂžii, onorarii, redevenĂže, taxe sau alte plĂŁĂži.
    (5) InstituĂžiile publice sunt persoane impozabile pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în calitate de autoritĂŁĂži publice, dacĂŁ tratarea lor ca persoane neimpozabile ar produce distorsiuni concurenĂžiale.
    (6) InstituĂžiile publice sunt persoane impozabile pentru activitĂŁĂžile desfĂŁÂşurate în aceleaÂşi condiĂžii legale ca Âşi cele aplicabile operatorilor economici, chiar dacĂŁ sunt prestate în calitate de autoritate publicĂŁ, precum Âşi pentru activitĂŁĂžile urmĂŁtoare:
    a) telecomunicaĂžii;
    b) furnizarea de apĂŁ, gaze, energie electricĂŁ, energie termicĂŁ, agent frigorific Âşi altele de aceeaÂşi naturĂŁ;
    c) transport de bunuri Âşi de persoane;
    d) servicii prestate de porturi Âşi aeroporturi;
    e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
    f) activitatea târgurilor Âşi expoziĂžiilor comerciale;
    g) depozitarea;
    h) activitĂŁĂžile organelor de publicitate comercialĂŁ;
    i) activitĂŁĂžile agenĂžiilor de cĂŁlĂŁtorie;
    j) activitĂŁĂžile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante Âşi alte localuri asemĂŁnĂŁtoare.
    (7) Sunt asimilate instituĂžiilor publice, în ceea ce priveÂşte regulile aplicabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, orice entitĂŁĂži a cĂŁror înfiinĂžare este reglementatĂŁ prin legi sau hotĂŁrâri ale Guvernului, pentru activitĂŁĂžile prevĂŁzute prin actul normativ de înfiinĂžare, care nu creeazĂŁ distorsiuni concurenĂžiale, nefiind desfĂŁÂşurate Âşi de alte persoane impozabile.

    CAP. 4
    OperaĂžiuni impozabile

    ART. 128
    Livrarea de bunuri
    (1) Prin livrare de bunuri se înĂželege orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ, direct sau prin persoane care acĂžioneazĂŁ în numele acestuia.
    (2) în înĂželesul prezentului titlu, prin bunuri se înĂželege bunurile corporale mobile Âşi imobile, prin natura lor sau prin destinaĂžie. Energia electricĂŁ, energia termicĂŁ, gazele naturale, agentul frigorific Âşi altele de aceeaÂşi naturĂŁ sunt considerate bunuri mobile corporale.
    (3) Sunt, de asemenea, considerate livrĂŁri de bunuri efectuate cu platĂŁ, în sensul alin. (1):
    a) predarea efectivĂŁ a bunurilor cĂŁtre o altĂŁ persoanĂŁ, în cadrul unui contract care prevede cĂŁ plata se efectueazĂŁ în rate sau orice alt tip de contract ce prevede cĂŁ proprietatea este atribuitĂŁ cel mai târziu în momentul plĂŁĂžii ultimei scadenĂže, cu excepĂžia contractelor de leasing;
    b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executĂŁrii silite;
    c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiĂžiile prevĂŁzute de legislaĂžia referitoare la proprietatea publicĂŁ Âşi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despĂŁgubiri;
    d) transmiterea de bunuri efectuatĂŁ pe baza unui contract de comision la cumpĂŁrare sau la vânzare, atunci când comisionarul acĂžioneazĂŁ în nume propriu, dar în contul comitentului;
    e) bunurile constatate lipsĂŁ din gestiune, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la alin. (9) lit. a) Âşi c).
    (4) Preluarea de cĂŁtre persoane impozabile a bunurilor achiziĂžionate sau fabricate de cĂŁtre acestea pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legĂŁturĂŁ cu activitatea economicĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ sau pentru a fi puse la dispoziĂžie altor persoane în mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuatĂŁ cu platĂŁ, dacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor respective sau pĂŁrĂžilor lor componente a fost dedusĂŁ total sau parĂžial.
    (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei societĂŁĂži comerciale cĂŁtre asociaĂžii sau acĂžionarii sĂŁi, inclusiv o distribuire de bunuri legatĂŁ de lichidarea sau de dizolvarea fĂŁrĂŁ lichidare a societĂŁĂžii, constituie livrare de bunuri efectuatĂŁ cu platĂŁ.
    (6) în cazul a douĂŁ sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separatĂŁ a bunului, chiar dacĂŁ acesta este transferat direct beneficiarului final.
    (7) Transferul de bunuri efectuat cu ocazia operaĂžiunilor de transfer total sau parĂžial de active Âşi pasive, ca urmare a fuziunii Âşi divizĂŁrii, nu constituie livrare de bunuri, indiferent dacĂŁ e fĂŁcutĂŁ cu platĂŁ sau nu.
    (8) Aportul în naturĂŁ la capitalul social al unei societĂŁĂži comerciale nu constituie livrare de bunuri, dacĂŁ primitorului bunurilor i-ar fi fost permisĂŁ deducerea integralĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, dacĂŁ aceasta s-ar fi aplicat transferului respectiv. în situaĂžia în care primitorul bunurilor este o persoanĂŁ impozabilĂŁ, care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ sau are dreptul de deducere parĂžial, operaĂžiunea se considerĂŁ livrare de bunuri, dacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor respective sau pĂŁrĂžilor lor componente a fost dedusĂŁ total sau parĂžial.
    (9) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
    a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitĂŁĂži naturale sau a altor cauze de forÞã majorĂŁ;
    b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate în condiĂžiile stabilite prin norme;
    c) perisabilitĂŁĂžile, în limitele prevĂŁzute prin lege;
    d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare externe sau interne;
    e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor publicitare, pentru încercarea produselor sau pentru demonstraĂžii la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimulĂŁrii vânzĂŁrilor;
    f) acordarea de bunuri, în mod gratuit, în cadrul acĂžiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum Âşi alte destinaĂžii prevĂŁzute de lege, în condiĂžiile stabilite prin norme.
    ART. 129
    Prestarea de servicii
    (1) Se considerĂŁ prestare de servicii orice operaĂžiune care nu constituie livrare de bunuri.
    (2) PrestĂŁrile de servicii cuprind operaĂžiuni cum sunt:
    a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinĂžei bunurilor, în cadrul unui contract de leasing;
    b) transferul Âşi/sau transmiterea folosinĂžei drepturilor de autor, brevetelor, licenĂželor, mĂŁrcilor comerciale Âşi a altor drepturi similare;
    c) angajamentul de a nu desfĂŁÂşura o activitate economicĂŁ, de a nu concura cu altĂŁ persoanĂŁ sau de a tolera o acĂžiune ori o situaĂžie;
    d) prestĂŁrile de servicii efectuate în baza unui ordin emis de/sau în numele unei autoritĂŁĂži publice sau potrivit legii;
    e) intermedierea efectuatĂŁ de comisionari, care acĂžioneazĂŁ în numele Âşi în contul comitentului, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
    (3) Se considerĂŁ prestĂŁri de servicii cu platĂŁ:
    a) utilizarea temporarĂŁ a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri ce nu au legĂŁturĂŁ cu activitatea sa economicĂŁ, sau pentru a fi puse la dispoziĂžie, în vederea utilizĂŁrii în mod gratuit, altor persoane, dacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru bunurile respective a fost dedusĂŁ total sau parĂžial;
    b) prestĂŁrile de servicii efectuate în mod gratuit de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ, în scopuri care nu au legĂŁturĂŁ cu activitatea sa economicĂŁ pentru uzul personal al angajaĂžilor sĂŁi sau al altor persoane.
    (4) Nu se considerĂŁ prestare de servicii efectuatĂŁ cu platĂŁ utilizarea bunurilor Âşi prestĂŁrile de servicii prevĂŁzute la alin. (3), efectuate în limitele Âşi potrivit destinaĂžiilor prevĂŁzute prin lege, precum Âşi prestĂŁrile de servicii efectuate în scopuri publicitare sau în scopul stimulĂŁrii vânzĂŁrilor.
    (5) Persoana impozabilĂŁ care acĂžioneazĂŁ în nume propriu, dar în contul unei alte persoane, în legĂŁturĂŁ cu o prestare de servicii, se considerĂŁ cĂŁ a primit Âşi a prestat ea însĂŁÂşi acele servicii.
    (6) în cazul prestĂŁrii unui serviciu de cĂŁtre mai multe persoane impozabile, prin tranzacĂžii succesive, fiecare tranzacĂžie se considerĂŁ o prestare separatĂŁ Âşi se impoziteazĂŁ distinct, chiar dacĂŁ serviciul respectiv este prestat direct cĂŁtre beneficiarul final.
    ART. 130
    Schimburi de bunuri sau servicii
    în cazul unei operaĂžiuni care implicĂŁ o livrare de bunuri Âşi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrĂŁri de bunuri Âşi/sau prestĂŁri de servicii, fiecare persoanĂŁ impozabilĂŁ se considerĂŁ cĂŁ a efectuat o livrare de bunuri Âşi/sau o prestare de servicii cu platĂŁ.
    ART. 131
    Importul de bunuri
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, se considerĂŁ import de bunuri intrarea de bunuri în România provenind dintr-un alt stat.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile sunt plasate, dupĂŁ intrarea lor în ĂžarĂŁ, în regimuri vamale suspensive, aceste bunuri nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ. TotuÂşi, acestea sunt supuse reglementĂŁrilor vamale în ceea ce priveÂşte plata sau, dupĂŁ caz, garantarea drepturilor de import pe perioada cât se aflĂŁ în regim vamal suspensiv.
    (3) Importul bunurilor plasate în regimuri vamale suspensive este efectuat în statul pe teritoriul cĂŁruia bunurile ies din aceste regimuri.
    (4) Nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ livrarea bunurilor aflate în regimuri vamale suspensive.

    CAP. 5
    Locul operaĂžiunilor impozabile

    ART. 132
    Locul livrĂŁrii de bunuri
    (1) Se considerĂŁ a fi locul livrĂŁrii de bunuri:
    a) locul unde se gĂŁsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de un terĂž;
    b) locul unde se efectueazĂŁ instalarea sau montajul, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalĂŁri sau montaj, indiferent dacĂŁ punerea în funcĂžiune este efectuatĂŁ de cĂŁtre furnizor sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu;
    c) locul unde se gĂŁsesc bunurile în momentul în care are loc livrarea, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
    d) locul de plecare al transportului de pasageri, în cazul în care livrĂŁrile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor sau avion;
    e) locul de plecare al transportului de pasageri, în cazul în care livrĂŁrile de bunuri sunt efectuate într-un autocar sau tren, Âşi pe partea din parcursul transportului de pasageri efectuat în interiorul Þãrii.
    (2) în aplicarea prevederilor alin. (1) lit. e), se înĂželege:
    a) prin partea din parcursul transportului de pasageri efectuat în interiorul Þãrii, parcursul efectuat între locul de plecare Âşi locul de sosire al transportului de pasageri, fĂŁrĂŁ oprire în afara Þãrii;
    b) prin locul de plecare al transportului de pasageri, primul punct de îmbarcare a pasagerilor situat în interiorul Þãrii, dacĂŁ este cazul, dupĂŁ oprirea efectuatĂŁ în afara Þãrii;
    c) prin locul de sosire a unui transport de pasageri, ultimul punct de debarcare prevĂŁzut în interiorul Þãrii, pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Þãrii, dacĂŁ este cazul, înainte de oprirea efectuatĂŁ în afara Þãrii.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) Âşi b), atunci când locul de plecare sau de expediere ori de transport al bunurilor se aflĂŁ în afara României, acestea fiind importate în România, locul livrĂŁrii efectuate de importator, în sensul art. 150 alin. (2), este considerat a fi în România.
    ART. 133
    Locul prestĂŁrii de servicii
    (1) Locul prestĂŁrii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul îÂşi are stabilit sediul activitĂŁĂžii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, în lipsa acestora, domiciliul sau reÂşedinĂža sa obiÂşnuitĂŁ.
    (2) Prin excepĂžie de la alin. (1), pentru urmĂŁtoarele prestĂŁri de servicii, locul prestĂŁrii este considerat a fi:
    a) locul unde bunul imobil este situat, pentru prestĂŁrile de servicii efectuate în legĂŁturĂŁ directĂŁ cu un bun imobil, inclusiv prestaĂžiile agenĂžiilor imobiliare Âşi de expertizĂŁ, ca Âşi prestĂŁrile privind pregĂŁtirea sau coordonarea executĂŁrii lucrĂŁrilor imobiliare, cum ar fi, de exemplu, prestaĂžiile furnizate de arhitecĂži Âşi serviciile de supervizare;
    b) locul unde se efectueazĂŁ transportul, în funcĂžie de distanĂžele parcurse, în cazul transportului de bunuri Âşi de persoane;
    c) sediul activitĂŁĂžii economice sau sediul permanent al beneficiarului pentru care sunt prestate serviciile sau, în absenĂža acestora, domiciliul sau reÂşedinĂža obiÂşnuitĂŁ a beneficiarului în cazul urmĂŁtoarelor servicii:
    1. închirierea de bunuri mobile corporale;
    2. operaĂžiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale;
    3. transferul Âşi/sau transmiterea folosinĂžei drepturilor de autor, brevetelor, licenĂželor, mĂŁrcilor comerciale Âşi al altor drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate Âşi marketing;
    5. serviciile de consultanÞã, de inginerie, juridice Âşi de avocaturĂŁ, serviciile contabililor Âşi experĂžilor contabili, ale birourilor de studii Âşi alte servicii similare;
    6. prelucrarea de date Âşi furnizarea de informaĂžii;
    7. operaĂžiunile bancare, financiare Âşi de asigurĂŁri, inclusiv reasigurĂŁri, cu excepĂžia închirierii de seifuri;
    8. punerea la dispoziĂžie de personal;
    9. telecomunicaĂžiile. Sunt considerate servicii de telecomunicaĂžii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea Âşi recepĂžia de semnale, înscrisuri, imagini Âşi sunete sau informaĂžii de orice naturĂŁ prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepĂžii; serviciile de telecomunicaĂžii cuprind, de asemenea, Âşi furnizarea accesului la reĂžeaua mondialĂŁ de informaĂžii;
    10. serviciile de radiodifuziune Âşi de televiziune;
    11. serviciile furnizate pe cale electronicĂŁ; sunt considerate servicii furnizate pe cale electronicĂŁ: furnizarea Âşi conceperea de site-uri informatice, mentenanÞã la distanÞã a programelor Âşi echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - Âşi actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte Âşi de informaĂžii Âşi punerea la dispoziĂžie de baze de date, furnizarea de muzicĂŁ, de filme Âşi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea Âşi difuzarea de emisiuni Âşi evenimente politice, culturale, artistice, sportive, ÂştiinĂžifice, de divertisment Âşi furnizarea de servicii de învãÞãmânt la distanÞã. Atunci când furnizorul de servicii Âşi clientul sĂŁu comunicĂŁ prin curier electronic, serviciul furnizat nu reprezintĂŁ un serviciu electronic;
    12. obligaĂžia de a se abĂžine de la realizarea sau exercitarea, total sau parĂžial, a unei activitĂŁĂži economice sau a unui drept menĂžionat în prezenta literĂŁ;
    13. prestĂŁrile de servicii efectuate de intermediari care intervin în furnizarea prestĂŁrilor prevĂŁzute în prezenta literĂŁ;
    d) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul urmĂŁtoarelor servicii:
    1. culturale, artistice, sportive, ÂştiinĂžifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii Âşi cele ale organizatorilor de astfel de activitĂŁĂži;
    2. prestĂŁrile accesorii transportului, cum sunt: încĂŁrcarea, descĂŁrcarea, manipularea, paza Âşi/sau depozitarea bunurilor Âşi alte servicii similare;
    3. expertize privind bunurile mobile corporale;
    4. prestĂŁrile efectuate asupra bunurilor mobile corporale.

    CAP. 6
    Faptul generator Âşi exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    ART. 134
    Faptul generator Âşi exigibilitatea - reguli generale
    (1) Faptul generator al taxei reprezintĂŁ faptul prin care sunt realizate condiĂžiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.
    (2) Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine exigibilĂŁ atunci când autoritatea fiscalĂŁ devine îndreptĂŁĂžitĂŁ, în baza legii, la un moment dat, sĂŁ solicite taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de la plĂŁtitorii taxei, chiar dacĂŁ plata acesteia este stabilitĂŁ prin lege la o altĂŁ datĂŁ.
    (3) Faptul generator al taxei intervine Âşi taxa devine exigibilĂŁ, la data livrĂŁrii de bunuri sau la data prestĂŁrii de servicii, cu excepĂžiile prevĂŁzute în prezentul titlu.
    (4) LivrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la art. 128 alin. (3) lit. a) Âşi art. 129 alin. (2) lit. a), care se efectueazĂŁ continuu, dând loc la decontĂŁri sau plĂŁĂži succesive, cum sunt gazele naturale, apa, serviciile telefonice, energia electricĂŁ Âşi altele asemenea, se considerĂŁ cĂŁ sunt efectuate în momentul expirĂŁrii perioadelor la care se referĂŁ aceste decontĂŁri sau plĂŁĂži.
    (5) Exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ este anticipatĂŁ faptului generator Âşi intervine:
    a) la data la care este emisĂŁ o facturĂŁ fiscalĂŁ, înaintea livrĂŁrii de bunuri sau a prestĂŁrii de servicii;
    b) la data încasĂŁrii avansului, în cazul în care se încaseazĂŁ avansuri înaintea livrĂŁrii de bunuri sau a prestĂŁrii de servicii. Se excepteazĂŁ de la aceastĂŁ prevedere avansurile încasate pentru plata importurilor Âşi a drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, Âşi orice avansuri încasate pentru operaĂžiuni scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ sau care nu sunt în sfera de aplicare a taxei. Prin avansuri se înĂželege încasarea parĂžialĂŁ sau integralĂŁ a contravalorii bunurilor sau serviciilor, înaintea livrĂŁrii, respectiv a prestĂŁrii.
    (6) Prin derogare de la alin. (5), în cazul construirii unui bun imobil, antreprenorul general poate opta pentru ca exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ sĂŁ intervinĂŁ la data livrĂŁrii bunului imobil, în condiĂžii stabilite prin norme.
    ART. 135
    Faptul generator Âşi exigibilitatea - cazuri speciale
    (1) Prin derogare de la art. 134 alin. (3), exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ intervine la datele prevĂŁzute în prezentul articol.
    (2) Pentru serviciile efectuate de persoanele impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate, astfel cum sunt definite la art. 151 alin. (2), pentru care beneficiarii au obligaĂžia plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, exigibilitatea taxei intervine la data primirii facturii prestatorului sau la data achitĂŁrii parĂžiale sau totale a serviciului, în cazul în care nu s-a primit factura prestatorului pânĂŁ la aceastĂŁ datĂŁ. Pentru operaĂžiunile de închiriere de bunuri mobile Âşi operaĂžiunile de leasing contractate cu un prestator stabilit în strĂŁinĂŁtate, denumite în continuare operaĂžiuni de leasing extern, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine exigibilĂŁ la fiecare din datele specificate în contract pentru plata ratelor. DacĂŁ se efectueazĂŁ plĂŁĂži în avans, exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ intervine la data efectuĂŁrii plĂŁĂžii.
    (3) în cazul livrĂŁrii de bunuri cu plata în rate între persoane stabilite în ĂžarĂŁ, al operaĂžiunilor de leasing intern, de închiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine exigibilĂŁ la fiecare din datele specificate în contract pentru plata ratelor, respectiv a chiriei, redevenĂžei sau arendei. în cazul încasĂŁrii de avansuri faÞã de data prevĂŁzutĂŁ în contract, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine exigibilĂŁ la data încasĂŁrii avansului.
    (4) Pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii care se efectueazĂŁ continuu, dând loc la decontĂŁri sau plĂŁĂži succesive - energie electricĂŁ Âşi termicĂŁ, gaze naturale, apĂŁ, servicii telefonice Âşi altele similare -, exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ intervine la data întocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitĂŁĂžile livrate Âşi serviciile prestate, dar nu mai târziu de finele lunii urmĂŁtoare celei în care s-a efectuat livrarea/prestarea.
    (5) în cazul livrĂŁrii de bunuri sau prestĂŁrii de servicii, realizate prin intermediul unor maÂşini automate de vânzare sau de jocuri, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine exigibilĂŁ la data când se extrage numerar din automatul de vânzare sau de jocuri.
    (6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ sumelor constituite drept garanĂžie pentru acoperirea eventualelor reclamaĂžii privind calitatea lucrĂŁrilor de construcĂžii-montaj ia naÂştere la data încheierii procesului-verbal de recepĂžie definitivĂŁ sau, dupĂŁ caz, la data încasĂŁrii sumelor, dacĂŁ încasarea este anterioarĂŁ acestuia.
    ART. 136
    Exigibilitatea pentru importul de bunuri
    în cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine exigibilĂŁ la data când se genereazĂŁ drepturi de import pentru bunurile respective, conform legislaĂžiei vamale în vigoare.

    CAP. 7
    Baza de impozitare

    ART. 137
    Baza de impozitare pentru operaĂžiuni în interiorul Þãrii
    (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ este constituitĂŁ din:
    a) pentru livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii, altele decât cele prevĂŁzute la lit. b) Âşi c), din tot ceea ce constituie contrapartidĂŁ obĂžinutĂŁ sau care urmeazĂŁ a fi obĂžinutĂŁ de furnizor ori prestator din partea cumpĂŁrĂŁtorului, beneficiarului sau a unui terĂž, inclusiv subvenĂžiile direct legate de preĂžul acestor operaĂžiuni;
    b) preĂžurile de achiziĂžie sau, în lipsa acestora, preĂžul de cost, determinat la momentul livrĂŁrii, pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (3) lit. e), alin. (4) Âşi (5). DacĂŁ bunurile sunt mijloace fixe, preĂžul de achiziĂžie sau preĂžul de cost se ajusteazĂŁ, astfel cum se prevede în norme;
    c) suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilĂŁ pentru executarea prestĂŁrilor de servicii pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 129 alin. (3).
    (2) Se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ:
    a) impozitele, taxele, dacĂŁ prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    b) cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport Âşi asigurare, decontate cumpĂŁrĂŁtorului sau clientului.
    (3) Nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ urmĂŁtoarele:
    a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile Âşi alte reduceri de preĂž acordate de furnizori direct clienĂžilor;
    b) sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ, penalizĂŁrile Âşi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a obligaĂžiilor contractuale, dacĂŁ sunt percepute peste preĂžurile Âşi/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintĂŁ contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
    c) dobânzile percepute pentru: plĂŁĂži cu întârziere, livrĂŁri cu plata în rate, operaĂžiuni de leasing;
    d) valoarea ambalajelor care circulĂŁ între furnizorii de marfĂŁ Âşi clienĂži, prin schimb, fĂŁrĂŁ facturare;
    e) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului Âşi care apoi se deconteazĂŁ acestuia;
    f) taxa de reclamĂŁ Âşi publicitate Âşi taxa hotelierĂŁ care sunt percepute de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice locale prin intermediul prestatorilor.
    ART. 138
    Ajustarea bazei de impozitare
    Baza de impozitare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se ajusteazĂŁ în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) dacĂŁ au fost emise facturi fiscale Âşi, ulterior, operaĂžiunea este anulatĂŁ total sau parĂžial, înainte de livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
    b) în cazul refuzurilor totale sau parĂžiale privind cantitatea, calitatea sau preĂžurile bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
    c) în situaĂžia în care reducerile de preĂž, prevĂŁzute la art. 137 alin. (3) lit. a), sunt acordate dupĂŁ livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, precum Âşi în cazul majorĂŁrii preĂžului ulterior livrĂŁrii sau prestĂŁrii;
    d) contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului; ajustarea este permisĂŁ începând cu data de la care se declarĂŁ falimentul;
    e) în cazul în care cumpĂŁrĂŁtorii returneazĂŁ ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulĂŁ prin facturare.
    ART. 139
    Baza de impozitare pentru import
    (1) Baza de impozitare pentru un import de bunuri este constituitĂŁ din valoarea în vamĂŁ a bunurilor, stabilitĂŁ conform legislaĂžiei vamale în vigoare, la care se adaugĂŁ taxele vamale, comisionul vamal, accizele Âşi alte taxe, exclusiv taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, datorate pentru importul de bunuri.
    (2) Se cuprind, de asemenea, în baza de impozitare cheltuielile accesorii precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport Âşi asigurare care intervin pânĂŁ la primul loc de destinaĂžie a bunurilor în România, în mĂŁsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilitĂŁ conform alin. (1). Primul loc de destinaĂžie a bunurilor îl reprezintĂŁ destinaĂžia stipulatĂŁ în documentul de transport sau orice alt document însoĂžitor al bunurilor, când acestea intrĂŁ în România.
    (3) Baza de impozitare pentru importul de bunuri nu cuprinde elementele prevĂŁzute la art. 137 alin. (3).
    (4) Baza de impozitare pentru nave Âşi aeronave nu include:
    a) valoarea serviciilor de reparare sau transformare, pentru navele Âşi aeronavele care au fost reparate sau transformate în strĂŁinĂŁtate;
    b) carburanĂžii Âşi alte bunuri, aprovizionate din strĂŁinĂŁtate, destinate utilizĂŁrii pe nave Âşi/sau aeronave.
    (5) DacĂŁ suma folositĂŁ la stabilirea bazei de impozitare pentru un import de bunuri este exprimatĂŁ în valutĂŁ, aceasta se converteÂşte în moneda naĂžionalĂŁ a României, în conformitate cu metodologia folositĂŁ, pentru a stabili valoarea în vamĂŁ a bunurilor importate.

    CAP. 8
    Cotele de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    ART. 140
    Cota standard Âşi cota redusĂŁ
    (1) Cota standard a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ este de 19% Âşi se aplicĂŁ asupra bazei de impozitare pentru orice operaĂžiune impozabilĂŁ care nu este scutitĂŁ de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ sau care nu este supusĂŁ cotei reduse a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (2) Cota redusĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ este de 9% Âşi se aplicĂŁ asupra bazei de impozitare, pentru urmĂŁtoarele prestĂŁri de servicii Âşi/sau livrĂŁri de bunuri:
    a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitecturĂŁ Âşi arheologice, grĂŁdini zoologice Âşi botanice, târguri, expoziĂžii;
    b) livrarea de manuale Âşcolare, cĂŁrĂži, ziare Âşi reviste, cu excepĂžia celor destinate exclusiv publicitĂŁĂžii;
    c) livrĂŁrile de proteze de orice fel Âşi accesoriile acestora, cu excepĂžia protezelor dentare;
    d) livrĂŁrile de produse ortopedice;
    e) medicamente de uz uman Âşi veterinar;
    f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcĂžie similarĂŁ, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.
    (3) Cota de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ aplicabilĂŁ este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator al taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, cu excepĂžia operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 134 alin. (5) Âşi art. 135 alin. (2) - (5), pentru care se aplicĂŁ cota în vigoare la data exigibilitĂŁĂžii taxei.
    (4) în cazul schimbĂŁrilor de cote, pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 134 alin. (5), se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrĂŁrii de bunuri sau prestĂŁrii de servicii, cu excepĂžia operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 135 alin. (4), pentru care regularizarea se efectueazĂŁ aplicând cota în vigoare la data exigibilitĂŁĂžii taxei.
    (5) Cota aplicabilĂŁ pentru un import de bunuri este cea aplicatĂŁ în interiorul Þãrii pentru livrarea aceluiaÂşi bun.

    CAP. 9
    OperaĂžiuni scutite

    ART. 141
    Scutiri pentru operaĂžiunile din interiorul Þãrii
    (1) UrmĂŁtoarele operaĂžiuni de interes general sunt scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ:
    a) spitalizarea, îngrijirile medicale, inclusiv veterinare, Âşi operaĂžiunile strâns legate de acestea, desfĂŁÂşurate de unitĂŁĂži autorizate pentru astfel de activitĂŁĂži, indiferent de forma de organizare, precum spitale, sanatorii, centre de sĂŁnĂŁtate rurale sau urbane, dispensare, cabinete Âşi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicalĂŁ Âşi de diagnostic, baze de tratament Âşi recuperare, staĂžii de salvare Âşi alte unitĂŁĂži autorizate sĂŁ desfĂŁÂşoare astfel de activitĂŁĂži, cantinele organizate pe lângĂŁ aceste unitĂŁĂži, serviciile funerare prestate de unitĂŁĂžile sanitare;
    b) prestĂŁrile de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de cĂŁtre stomatologi Âşi tehnicieni dentari, precum Âşi livrarea de proteze dentare efectuatĂŁ de stomatologi Âşi de tehnicienii dentari;
    c) prestĂŁrile de îngrijire Âşi supraveghere efectuate de personal medical Âşi paramedical;
    d) transportul bolnavilor Âşi al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop;
    e) livrĂŁrile de organe, de sânge Âşi de lapte, de provenienÞã umanĂŁ;
    f) activitatea de învãÞãmânt prevĂŁzutĂŁ de Legea învãÞãmântului nr. 84/1995, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare, desfĂŁÂşuratĂŁ de unitĂŁĂžile autorizate, inclusiv activitatea cĂŁminelor Âşi a cantinelor organizate pe lângĂŁ aceste unitĂŁĂži, formarea profesionalĂŁ a adulĂžilor, precum Âşi prestĂŁrile de servicii Âşi livrĂŁrile de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de cĂŁtre instituĂžiile publice sau de cĂŁtre alte entitĂŁĂži recunoscute, care au aceste obiective;
    g) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri strâns legate de asistenÞã Âşi/sau protecĂžia socialĂŁ efectuate de instituĂžiile publice sau de alte entitĂŁĂži recunoscute ca având caracter social; serviciile de cazare, masĂŁ Âşi tratament, prestate de persoane impozabile care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în staĂžiuni balneoclimaterice, dacĂŁ au încheiat contracte cu Casa NaĂžionalĂŁ de Pensii Âşi Alte Drepturi de AsigurĂŁri Sociale Âşi contravaloarea acestora este decontatĂŁ pe bazĂŁ de bilete de tratament;
    h) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri strâns legate de protecĂžia copiilor Âşi a tinerilor, efectuate de instituĂžiile publice sau alte entitĂŁĂži recunoscute ca având caracter social;
    i) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizaĂžii fixate conform statutului, de organizaĂžii fĂŁrĂŁ scop patrimonial ce au obiective de naturĂŁ politicĂŁ, sindicalĂŁ, religioasĂŁ, patrioticĂŁ, filozoficĂŁ, filantropicĂŁ, patronalĂŁ, profesionalĂŁ sau civicĂŁ, precum Âşi obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în condiĂžiile în care aceastĂŁ scutire nu provoacĂŁ distorsiuni de concurenÞã;
    j) prestĂŁrile de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educaĂžiei fizice, efectuate de organizaĂžii fĂŁrĂŁ scop patrimonial pentru persoanele care practicĂŁ sportul sau educaĂžia fizicĂŁ;
    k) prestĂŁrile de servicii culturale Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de instituĂžiile publice, precum Âşi operaĂžiunile care intrĂŁ în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
    l) prestĂŁrile de servicii Âşi/sau livrĂŁrile de bunuri efectuate de persoane ale cĂŁror operaĂžiuni sunt scutite, potrivit lit. a) Âşi lit. f) - k), cu ocazia manifestĂŁrilor destinate sĂŁ le aducĂŁ sprijin financiar Âşi organizate în profitul lor exclusiv, cu condiĂžia ca aceste scutiri sĂŁ nu producĂŁ distorsiuni concurenĂžiale;
    m) realizarea, difuzarea Âşi/sau retransmisia programelor de radio Âşi/sau de televiziune, cu excepĂžia celor de publicitate, efectuate de unitĂŁĂžile care produc Âşi/sau difuzeazĂŁ programele audiovizuale, precum Âşi de unitĂŁĂžile care au ca obiect de activitate difuzarea prin cablu a programelor audiovizuale;
    n) vânzarea de licenĂže de filme sau de programe, drepturi de difuzare, abonamente la agenĂžiile internaĂžionale de Âştiri Âşi alte drepturi de difuzare similare, destinate activitĂŁĂžii de radio Âşi televiziune, cu excepĂžia celor de publicitate.
    (2) Alte operaĂžiuni scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ:
    a) activitĂŁĂžile de cercetare-dezvoltare Âşi inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor Âşi proiectelor, precum Âşi a acĂžiunilor cuprinse în Planul naĂžional de cercetare-dezvoltare Âşi inovare, în programele-nucleu Âşi în planurile sectoriale, prevĂŁzute de OrdonanĂža Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ÂştiinĂžificĂŁ Âşi dezvoltarea tehnologicĂŁ, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 324/2003, cu modificĂŁrile ulterioare, precum Âşi activitĂŁĂžile de cercetare-dezvoltare Âşi inovare finanĂžate în parteneriat internaĂžional, regional Âşi bilateral;
    b) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii efectuate de producĂŁtorii agricoli individuali Âşi asociaĂžiile fĂŁrĂŁ personalitate juridicĂŁ ale acestora;
    c) prestĂŁrile urmĂŁtoarelor servicii financiare Âşi bancare:
    1. acordarea Âşi negocierea de credite Âşi administrarea creditului de cĂŁtre persoana care îl acordĂŁ;
    2. acordarea, negocierea Âşi preluarea garanĂžiilor de credit sau a garanĂžiilor colaterale pentru credite, precum Âşi administrarea garanĂžiilor de credit de cĂŁtre persoana care acordĂŁ creditul;
    3. orice operaĂžiune legatĂŁ de depozite Âşi conturi financiare, inclusiv orice operaĂžiuni cu ordine de platĂŁ, transferuri de bani, instrumente de debit, carduri de credit sau de debit, cecuri sau alte instrumente de platĂŁ, precum Âşi operaĂžiuni de factoring;
    4. emisiunea, transferul Âşi/sau orice alte operaĂžiuni cu moneda naĂžionalĂŁ sau strĂŁinĂŁ, cu excepĂžia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colecĂžie;
    5. emisiunea, transferul Âşi/sau orice alte operaĂžiuni cu titluri de participare, titluri de creanĂže, cu excepĂžia executĂŁrii acestora, obligaĂžiuni, certificate, cambii, alte instrumente financiare sau alte valori mobiliare;
    6. gestiunea fondurilor comune de plasament Âşi/sau a fondurilor comune de garantare a creanĂželor efectuate de orice entitĂŁĂži constituite în acest scop;
    d) operaĂžiunile de asigurare Âşi/sau reasigurare, precum Âşi prestĂŁrile de servicii în legĂŁturĂŁ cu operaĂžiunile de asigurare Âşi/sau de reasigurare efectuate de persoanele care intermediazĂŁ astfel de operaĂžiuni;
    e) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, sĂŁ desfĂŁÂşoare astfel de activitĂŁĂži;
    f) livrĂŁrile de bunuri sau prestĂŁrile de servicii efectuate de unitĂŁĂžile din sistemul de penitenciare, utilizând munca deĂžinuĂžilor;
    g) lucrĂŁrile de construcĂžii, amenajĂŁri, reparaĂžii Âşi întreĂžinere la monumentele care comemoreazĂŁ combatanĂži, eroi, victime ale rĂŁzboiului Âşi ale RevoluĂžiei din Decembrie 1989;
    h) transportul fluvial de persoane în Delta DunĂŁrii Âşi pe rutele OrÂşova - Moldova NouĂŁ, BrĂŁila - HârÂşova Âşi GalaĂži - Grindu;
    i) livrarea obiectelor Âşi veÂşmintelor de cult religios, tipĂŁrirea cĂŁrĂžilor de cult, teologice sau cu conĂžinut bisericesc Âşi care sunt necesare pentru practicarea cultului, precum Âşi furnizarea de bunuri asimilate obiectelor de cult, conform art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    j) livrarea de bunuri cĂŁtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca efect al dĂŁrii în platĂŁ, sau bunuri adjudecate de cĂŁtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu stingerea totalĂŁ sau parĂžialĂŁ a obligaĂžiilor de platĂŁ ale unui debitor;
    k) arendarea, concesionarea Âşi închirierea de bunuri imobile, cu urmĂŁtoarele excepĂžii:
    1. operaĂžiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcĂžie similarĂŁ, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
    2. serviciile de parcare a vehiculelor;
    3. închirierea utilajelor Âşi a maÂşinilor fixate în bunurile imobile;
    4. închirierea seifurilor;
    l) livrĂŁrile de bunuri care au fost afectate unei activitĂŁĂži scutite în baza prezentului articol, dacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor respective nu a fost dedusĂŁ, precum Âşi livrĂŁrile de bunuri a cĂŁror achiziĂžie a fĂŁcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (7) lit. b).
    (3) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ poate opta pentru taxarea operaĂžiunilor prevĂŁzute la alin. (2) lit. k), în condiĂžiile stabilite prin norme.
    ART. 142
    Scutiri la import
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ:
    a) importul de bunuri a cĂŁror livrare în România este scutitĂŁ de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    b) bunurile introduse în ĂžarĂŁ de cĂŁlĂŁtori sau de alte persoane fizice cu domiciliul în ĂžarĂŁ ori în strĂŁinĂŁtate, în condiĂžiile Âşi în limitele stabilite potrivit reglementĂŁrilor legale în vigoare, pentru regimul vamal aplicabil persoanelor fizice;
    c) bunurile importate destinate comercializĂŁrii în regim duty-free, precum Âşi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentanĂželor diplomatice Âşi a personalului acestora;
    d) importul de bunuri de cĂŁtre misiunile diplomatice Âşi birourile consulare, precum Âşi de cĂŁtre cetĂŁĂženii strĂŁini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiĂžii de reciprocitate, potrivit procedurii stabilite prin norme;
    e) importul de bunuri efectuat de reprezentanĂžele organismelor internaĂžionale Âşi interguvernamentale acreditate în România, precum Âşi de cĂŁtre cetĂŁĂženii strĂŁini angajaĂži ai acestor organizaĂžii, în limitele Âşi în conformitate cu condiĂžiile precizate în convenĂžiile de înfiinĂžare a acestor organizaĂžii, potrivit procedurii stabilite prin norme;
    f) importul de bunuri de cĂŁtre forĂžele armate ale statelor strĂŁine membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil însoĂžitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forĂže sunt destinate efortului comun de apĂŁrare;
    g) importul de suporturi materiale, cum ar fi pelicule, benzi magnetice, discuri, pe care sunt înregistrate filme sau programe destinate activitĂŁĂžii de radio Âşi televiziune, cu excepĂžia celor de publicitate;
    h) importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donaĂžii destinate unor scopuri cu caracter religios, de apĂŁrare a sĂŁnĂŁtĂŁĂžii, de apĂŁrare a Þãrii sau siguranĂžei naĂžionale, artistic, sportiv, de protecĂžie Âşi ameliorare a mediului, de protecĂžie Âşi conservare a monumentelor istorice Âşi de arhitecturĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    i) importul de bunuri finanĂžate din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strĂŁine, organisme internaĂžionale Âşi/sau organizaĂžii nonprofit din strĂŁinĂŁtate Âşi din ĂžarĂŁ, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    j) importul urmĂŁtoarelor bunuri: bunurile de origine românĂŁ, bunurile strĂŁine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate în strĂŁinĂŁtate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzĂŁtoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garanĂžie, bunurile care se înapoiazĂŁ în ĂžarĂŁ ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protecĂžia mediului, stabilite prin hotĂŁrâre a Guvernului.
    ART. 143
    Scutiri pentru exporturi sau alte operaĂžiuni similare Âşi pentru transportul internaĂžional
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ:
    a) livrĂŁrile de bunuri expediate sau transportate în afara Þãrii, de cĂŁtre furnizor sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu;
    b) livrĂŁrile de bunuri expediate sau transportate în afara Þãrii de cumpĂŁrĂŁtorul care nu este stabilit în interiorul Þãrii, sau de altĂŁ persoanĂŁ în contul sĂŁu, cu excepĂžia bunurilor transportate de cumpĂŁrĂŁtorul însuÂşi Âşi folosite la echiparea sau aprovizionarea ambarcaĂžiunilor de agrement Âşi avioanelor de turism sau a oricĂŁrui mijloc de transport de uz privat;
    c) prestĂŁrile de servicii, inclusiv transportul Âşi prestĂŁrile de servicii accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regimuri vamale suspensive, cu excepĂžia prestĂŁrilor de servicii scutite, potrivit art. 141;
    d) transportul, prestĂŁrile de servicii accesorii transportului, alte servicii direct legate de importul bunurilor, dacĂŁ valoarea acestora este inclusĂŁ în baza de impozitare a bunurilor importate, potrivit art. 139;
    e) transportul internaĂžional de persoane Âşi serviciile direct legate de acest transport, inclusiv livrĂŁrile de bunuri destinate a fi acordate ca trataĂžie pasagerilor la bordul unui vapor, avion, autocar sau tren;
    f) în cazul navelor utilizate pentru transportul internaĂžional de persoane Âşi/sau de mĂŁrfuri, pentru pescuit sau altĂŁ activitate economicĂŁ sau pentru salvare ori asistenÞã pe mare, al navelor de rĂŁzboi, urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    1. livrarea de carburanĂži, echipamente Âşi alte bunuri destinate a fi încorporate sau utilizate pe nave, cu excepĂžia navelor folosite pentru pescuit fluvial sau de coastĂŁ;
    2. prestĂŁrile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor Âşi/sau pentru încĂŁrcĂŁtura acestora;
    g) în cazul aeronavelor care presteazĂŁ transporturi internaĂžionale de persoane Âşi/sau de mĂŁrfuri, urmĂŁtoarele operaĂžiuni:
    1. livrĂŁrile de carburanĂži, echipamente Âşi alte bunuri destinate a fi încorporate sau utilizate pe aeronave;
    2. prestĂŁrile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor Âşi/sau pentru încĂŁrcĂŁtura acestora;
    h) prestĂŁrile de servicii pentru navele aflate în proprietatea companiilor de navigaĂžie care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în regimul special maritim sau operate de acestea, precum Âşi livrĂŁrile de nave în întregul lor cĂŁtre aceste companii;
    i) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii, în favoarea misiunilor diplomatice Âşi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum Âşi a oricĂŁror cetĂŁĂženi strĂŁini având statut diplomatic sau consular în România, în condiĂžii de reciprocitate;
    j) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii, în favoarea reprezentanĂželor organismelor internaĂžionale Âşi interguvernamentale acreditate în România, precum Âşi a cetĂŁĂženilor strĂŁini angajaĂži ai acestora, în limitele Âşi în conformitate cu condiĂžiile precizate în convenĂžiile de înfiinĂžare a acestor organizaĂžii;
    k) livrĂŁrile de bunuri Âşi/sau prestĂŁrile de servicii, cĂŁtre forĂžele armate ale statelor strĂŁine membre NATO, pentru uzul forĂželor armate sau al personalului civil care însoĂžeÂşte forĂžele armate sau pentru aprovizionarea cantinelor, dacĂŁ forĂžele iau parte la efortul de apĂŁrare comun; în cazul în care bunurile nu sunt expediate sau transportate în afara Þãrii Âşi pentru prestĂŁrile de servicii, scutirea se acordĂŁ potrivit unei proceduri de restituire a taxei, stabilite prin ordin al ministrului finanĂželor publice;
    l) livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii finanĂžate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de cĂŁtre guverne strĂŁine, de organisme internaĂžionale Âşi de organizaĂžii nonprofit Âşi de caritate din strĂŁinĂŁtate Âşi din ĂžarĂŁ, inclusiv din donaĂžii ale persoanelor fizice;
    m) construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea Âşi reabilitarea lĂŁcaÂşurilor de cult religios sau a altor clĂŁdiri utilizate în acest scop;
    n) prestĂŁrile de servicii poÂştale, efectuate pe teritoriul României de operatorii prevĂŁzuĂži de OrdonanĂža Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii PoÂştale Universale de la Beijing (1999), aprobatĂŁ prin Legea nr. 670/2001, constând în preluarea Âşi distribuirea trimiterilor poÂştale din strĂŁinĂŁtate, inclusiv servicii financiar-poÂştale;
    o) servicii prestate de persoane din România, în contul beneficiarilor cu sediul sau domiciliul în strĂŁinĂŁtate, pentru bunurile din import aflate în perioada de garanĂžie;
    p) prestĂŁrile de servicii efectuate de intermediari care acĂžioneazĂŁ în numele sau în contul unei alte persoane, atunci când intervin în operaĂžiuni prevĂŁzute de prezentul articol.
    (2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi, dupĂŁ caz, procedura Âşi condiĂžiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    ART. 144
    Scutiri speciale legate de traficul internaĂžional de bunuri
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ:
    a) livrarea de bunuri care sunt plasate în regim de antrepozit vamal;
    b) livrarea de bunuri destinate plasĂŁrii în magazinele duty-free Âşi în alte magazine situate în aeroporturile internaĂžionale, prevĂŁzute la SecĂžiunea 1 a Capitolului I din OrdonanĂža Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor mĂŁsuri în materie financiar-fiscalĂŁ, precum Âşi livrĂŁrile de bunuri efectuate prin aceste magazine;
    c) urmĂŁtoarele operaĂžiuni desfĂŁÂşurate într-o zonĂŁ liberĂŁ sau într-un port liber:
    1. introducerea de bunuri strĂŁine într-o zonĂŁ liberĂŁ sau port liber, direct din strĂŁinĂŁtate, în vederea simplei depozitĂŁri, fĂŁrĂŁ întocmirea de formalitĂŁĂži vamale;
    2. operaĂžiunile comerciale de vânzare-cumpĂŁrare a mĂŁrfurilor strĂŁine între diverÂşi operatori din zona liberĂŁ sau portul liber sau între aceÂştia Âşi alte persoane din afara zonei libere sau a portului liber;
    3. scoaterea de bunuri strĂŁine din zona liberĂŁ sau portul liber, în afara Þãrii, fĂŁrĂŁ întocmirea de declaraĂžii vamale de export, bunurile fiind în aceeaÂşi stare ca în momentul introducerii lor în zona liberĂŁ sau portul liber;
    d) prestĂŁrile de servicii legate direct de operaĂžiunile prevĂŁzute la lit. a) - c).
    (2) Scutirile prevĂŁzute la alin. (1) nu se aplicĂŁ bunurilor care sunt livrate pentru utilizare sau consum în România, inclusiv în antrepozitul vamal, zona liberĂŁ sau în portul liber, sau care rĂŁmân în România la încetarea situaĂžiilor prevĂŁzute la alin. (1).
    (3) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1) Âşi, dupĂŁ caz, procedura Âşi condiĂžiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor

    ART. 145
    Dreptul de deducere
    (1) Dreptul de deducere ia naÂştere în momentul în care taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibilĂŁ devine exigibilĂŁ.
    (2) Pentru bunurile importate pânĂŁ la data de 31 decembrie 2003, în baza certificatelor de suspendare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, eliberate în baza Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, republicatĂŁ, pentru care termenul de platĂŁ intervine dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ devine deductibilĂŁ la data plĂŁĂžii efective.
    (3) DacĂŁ bunurile Âşi serviciile achiziĂžionate sunt destinate utilizĂŁrii în folosul operaĂžiunilor sale taxabile, orice persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ are dreptul sĂŁ deducĂŁ:
    a) taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ datoratĂŁ sau achitatĂŁ, aferentĂŁ bunurilor care i-au fost livrate sau urmeazĂŁ sĂŁ îi fie livrate, Âşi pentru prestĂŁrile de servicii care i-au fost prestate ori urmeazĂŁ sĂŁ îi fie prestate de o altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ;
    b) taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ achitatĂŁ pentru bunurile importate.
    (4) De asemenea, se acordĂŁ oricĂŁrei persoane impozabile, înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ prevĂŁzutĂŁ la alin. (3), dacĂŁ bunurile Âşi serviciile achiziĂžionate sunt destinate utilizĂŁrii pentru realizarea urmĂŁtoarelor operaĂžiuni:
    a) livrĂŁri de bunuri Âşi/sau prestĂŁri de servicii scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, prevĂŁzute la art. 143 alin. (1) Âşi la art. 144 alin. (1);
    b) operaĂžiuni rezultând din activitĂŁĂži economice, pentru care locul livrĂŁrii/prestĂŁrii este considerat a fi în strĂŁinĂŁtate, dacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ ar fi deductibilĂŁ, în cazul în care operaĂžiunea s-ar desfĂŁÂşura în ĂžarĂŁ.
    (5) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru:
    a) operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (9) lit. e) Âşi f) Âşi art. 129 alin. (4), dacĂŁ acestea sunt afectate realizĂŁrii operaĂžiunilor prevĂŁzute la alin. (3) Âşi (4);
    b) operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (7) Âşi (8), dacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ ar fi aplicabilĂŁ transferului respectiv;
    c) operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (9) lit. a) - c), în mĂŁsura în care acestea rezultĂŁ din operaĂžiunile prevĂŁzute la alin. (3) Âşi (4);
    d) operaĂžiunile prevĂŁzute la art. 128 alin. (9) lit. d).
    (6) în condiĂžiile stabilite prin norme, se acordĂŁ dreptul de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru achiziĂžiile de bunuri Âşi/sau servicii destinate realizĂŁrii operaĂžiunilor prevĂŁzute la alin. (3) - (5), efectuate de persoane impozabile înainte de înregistrarea ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, care nu aplicĂŁ regimul special de scutire prevĂŁzut la art. 152.
    (7) Nu poate fi dedusĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru:
    a) bunuri/servicii achiziĂžionate de furnizori/prestatori în contul clienĂžilor Âşi care apoi se deconteazĂŁ acestora;
    b) bĂŁuturi alcoolice Âşi produse din tutun destinate acĂžiunilor de protocol.
    (8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, orice persoanĂŁ impozabilĂŁ trebuie sĂŁ justifice dreptul de deducere, în funcĂžie de felul operaĂžiunii, cu unul din urmĂŁtoarele documente:
    a) pentru taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ datoratĂŁ sau achitatĂŁ, aferentĂŁ bunurilor care i-au fost livrate sau urmeazĂŁ sĂŁ îi fie livrate, Âşi pentru prestĂŁrile de servicii care i-au fost prestate ori urmeazĂŁ sĂŁ îi fie prestate de o altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, cu facturĂŁ fiscalĂŁ, care cuprinde informaĂžiile prevĂŁzute la art. 155 alin. (8), Âşi este emisĂŁ pe numele persoanei de cĂŁtre o persoanĂŁ impozabilĂŁ înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ. Beneficiarii serviciilor prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) Âşi art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistraĂži ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, justificĂŁ taxa dedusĂŁ, cu factura fiscalĂŁ, întocmitĂŁ potrivit art. 155 alin. (4);
    b) pentru importuri de bunuri, cu declaraĂžia vamalĂŁ de import sau un act constatator emis de autoritĂŁĂžile vamale; pentru importurile care mai beneficiazĂŁ de amânarea plĂŁĂžii taxei în vamĂŁ, conform alin. (2), se va prezenta Âşi documentul care confirmĂŁ achitarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (9) Prin normele de aplicare a prezentului titlu, se prevĂŁd situaĂžiile în care se poate folosi un alt document decât cele prevĂŁzute la alin. (8), pentru a justifica dreptul de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (10) în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 138, precum Âşi în alte cazuri specificate prin norme, taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ dedusĂŁ poate fi ajustatĂŁ. Procedura de ajustare se stabileÂşte prin norme.
    (11) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ, care a aplicat regimul special de scutire prevĂŁzut la art. 152, Âşi ulterior trece la aplicarea regimului normal de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la data înregistrĂŁrii ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, dacĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (12), pentru:
    a) bunuri de natura stocurilor, conform reglementĂŁrilor contabile, care se aflĂŁ în stoc la data la care persoana respectivĂŁ a fost înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    b) bunuri de natura mijloacelor fixe, care au fost achiziĂžionate cu cel mult 90 de zile anterior datei de înregistrare ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (12) Pentru exercitarea dreptului de deducere prevĂŁzut la alin. (11), trebuie îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) bunurile respective urmeazĂŁ a fi folosite pentru operaĂžiuni cu drept de deducere;
    b) persoana impozabilĂŁ trebuie sĂŁ deĂžinĂŁ o facturĂŁ fiscalĂŁ sau un alt document legal aprobat care justificĂŁ suma taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferente bunurilor achiziĂžionate.
    (13) Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor Âşi serviciilor achiziĂžionate, destinate realizĂŁrii obiectivelor proprii de investiĂžii, stocurilor de produse cu destinaĂžie specialĂŁ, finanĂžate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se deduce potrivit prevederilor legale. Cu taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ dedusĂŁ pentru realizarea obiectivelor proprii de investiĂžii se vor reîntregi obligatoriu disponibilitĂŁĂžile de investiĂžii. Sumele deduse în cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investiĂžii pot fi utilizate numai pentru plĂŁĂži aferente aceluiaÂşi obiectiv de investiĂžii. La încheierea exerciĂžiului financiar, sumele deduse Âşi neutilizate se vireazĂŁ la bugetul de stat sau bugetele locale în conturile Âşi la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea exerciĂžiului financiar-bugetar Âşi financiar-contabil, emise de Ministerul FinanĂželor Publice.
    ART. 146
Perioada fiscalĂŁ
    (1) Perioada fiscalĂŁ pentru taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ este luna calendaristicĂŁ.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru persoanele impozabile care nu au depĂŁÂşit în cursul anului precedent o cifrĂŁ de afaceri din operaĂžiuni taxabile Âşi/sau scutite cu drept de deducere de 100.000 euro inclusiv, la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrĂŁtoare a anului precedent, perioada fiscalĂŁ este trimestrul calendaristic.
    (3) Persoanele impozabile care se încadreazĂŁ în prevederile alin. (2) au obligaĂžia de a depune la organele fiscale teritoriale, pânĂŁ la data de 25 ianuarie, o declaraĂžie în care sĂŁ menĂžioneze cifra de afaceri din anul precedent.
    (4) Persoanele impozabile care iau fiinÞã în cursul anului trebuie sĂŁ declare, cu ocazia înregistrĂŁrii fiscale, cifra de afaceri pe care preconizeazĂŁ sĂŁ o realizeze în cursul anului, iar dacĂŁ aceasta nu depĂŁÂşeÂşte 100.000 euro inclusiv, au obligaĂžia de a depune deconturi trimestriale în anul înfiinÞãrii. DacĂŁ cifra de afaceri obĂžinutĂŁ în anul înfiinÞãrii este mai mare de 100.000 euro, în anul urmĂŁtor perioada fiscalĂŁ va fi luna calendaristicĂŁ, conform alin. (1), iar dacĂŁ cifra de afaceri obĂžinutĂŁ nu depĂŁÂşeÂşte 100.000 euro inclusiv, perioada fiscalĂŁ va fi trimestrul, urmând ca persoana impozabilĂŁ sĂŁ se conformeze prevederilor alin. (3).
    ART. 147
    Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt
    (1) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ, înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, care realizeazĂŁ sau urmeazĂŁ sĂŁ realizeze atât operaĂžiuni care dau drept de deducere, cât Âşi operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, este denumitĂŁ în continuare plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu regim mixt.
    (2) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferente bunurilor Âşi serviciilor achiziĂžionate de orice plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu regim mixt se determinĂŁ conform prezentului articol.
    (3) AchiziĂžiile de bunuri Âşi servicii destinate exclusiv realizĂŁrii de operaĂžiuni care dau drept de deducere, inclusiv de investiĂžii destinate realizĂŁrii de astfel de operaĂžiuni, se înscriu într-un jurnal pentru cumpĂŁrĂŁri, care se întocmeÂşte separat pentru aceste operaĂžiuni, Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ acestora se deduce integral.
    (4) AchiziĂžiile de bunuri Âşi servicii destinate exclusiv realizĂŁrii de operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, precum Âşi de investiĂžii care sunt destinate realizĂŁrii de astfel de operaĂžiuni se înscriu în jurnalul pentru cumpĂŁrĂŁri, care se întocmeÂşte separat pentru aceste operaĂžiuni, iar taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ acestora nu se deduce.
    (5) Bunurile Âşi serviciile pentru care nu se cunoaÂşte destinaĂžia în momentul achiziĂžiei, respectiv dacĂŁ vor fi utilizate pentru realizarea de operaĂžiuni care dau drept de deducere sau operaĂžiuni care nu dau drept de deducere ori pentru care nu se poate determina proporĂžia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operaĂžiuni care dau drept de deducere Âşi operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, se evidenĂžiazĂŁ într-un jurnal pentru cumpĂŁrĂŁri întocmit separat. Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ acestor achiziĂžii se deduce pe bazĂŁ de pro-rata. Prin excepĂžie, în cazul achiziĂžiilor destinate realizĂŁrii de investiĂžii, care se prevĂŁd cĂŁ vor fi utilizate atât pentru realizarea de operaĂžiuni care dau drept de deducere, cât Âşi pentru operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, este permisĂŁ deducerea integralĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pe parcursul procesului investiĂžional, urmând ca taxa dedusĂŁ sĂŁ fie ajustatĂŁ în conformitate cu procedura stabilitĂŁ prin norme.
    (6) în cursul unui an fiscal este permisĂŁ rectificarea taxei deduse aferente achiziĂžiilor de bunuri/servicii care se constatĂŁ cĂŁ ulterior au fost utilizate pentru altĂŁ destinaĂžie decât cea prevĂŁzutĂŁ la data achiziĂžiei. RectificĂŁrile se evidenĂžiazĂŁ pe rândurile de regularizare din decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (7) Pro-rata se determinĂŁ ca raport între: veniturile obĂžinute din operaĂžiuni care dau drept de deducere, inclusiv subvenĂžiile legate direct de preĂžul acestora, la numĂŁrĂŁtor, iar la numitor veniturile de la numĂŁrĂŁtor plus veniturile obĂžinute din operaĂžiuni care nu dau drept de deducere. în calculul pro-rata, la numitor se adaugĂŁ alocaĂžiile, subvenĂžiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, în scopul finanÞãrii de activitĂŁĂži scutite fĂŁrĂŁ drept de deducere sau care nu intrĂŁ în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ. Se exclud din calculul pro-rata veniturile financiare, dacĂŁ acestea sunt accesorii activitĂŁĂžii principale. Nu se includ în calculul pro-rata serviciile efectuate de prestatori stabiliĂži în strĂŁinĂŁtate, astfel cum sunt definiĂži la art. 151 alin. (2), pentru care beneficiarii au obligaĂžia plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ. Pro-rata se determinĂŁ anual, situaĂžie în care elementele prevĂŁzute la numitor Âşi numĂŁrĂŁtor sunt cumulate pentru întregul an fiscal. Prin excepĂžie, aceasta poate fi determinatĂŁ lunar sau trimestrial, dupĂŁ caz, conform alin. (13), situaĂžie în care elementele prevĂŁzute la numitor Âşi numĂŁrĂŁtor sunt cele efectiv realizate în cursul fiecĂŁrei luni, respectiv trimestru.
    (8) Pro-rata aplicabilĂŁ provizoriu pentru un an este ori pro-rata definitivĂŁ determinatĂŁ pentru anul precedent, ori pro-rata estimatĂŁ în funcĂžie de operaĂžiunile prevĂŁzute a fi realizate în anul curent. Persoanele impozabile trebuie sĂŁ comunice organului fiscal teritorial, la începutul fiecĂŁrui an fiscal, cel mai târziu pânĂŁ la data de 25 ianuarie, nivelul pro-rata provizorie aplicatĂŁ, precum Âşi modul de determinare a acesteia. Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de dedus se determinĂŁ prin aplicarea pro-rata provizorie asupra taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibile, aferente achiziĂžiilor destinate atât realizĂŁrii de operaĂžiuni care dau drept de deducere, cât Âşi celor care nu dau drept de deducere, determinatĂŁ potrivit alin. (5).
    (9) Persoanele impozabile care nu au determinat pro-rata provizorie la începutul anului, deoarece nu realizau Âşi nici nu prevedeau realizarea de operaĂžiuni fĂŁrĂŁ drept de deducere în cursul anului, Âşi care ulterior realizeazĂŁ astfel de operaĂžiuni nu au obligaĂžia sĂŁ calculeze Âşi sĂŁ utilizeze pro-rata provizorie. în cursul anului este permisĂŁ deducerea integralĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ. La finele anului vor aplica urmĂŁtoarele reguli:
    a) dacĂŁ pot efectua separarea achiziĂžiilor de bunuri/servicii pe destinaĂžiile prevĂŁzute la alin. (3) - (5), vor regulariza astfel: din taxa dedusĂŁ în cursul anului se scade taxa de dedus rezultatĂŁ prin aplicarea pro-rata definitivĂŁ pentru achiziĂžiile destinate atât realizĂŁrii de operaĂžiuni cu drept de deducere, cât Âşi pentru operaĂžiuni fĂŁrĂŁ drept de deducere, determinate conform alin. (5), Âşi/sau taxa aferentĂŁ bunurilor/serviciilor destinate exclusiv operaĂžiunilor cu drept de deducere, determinate conform alin. (3), iar diferenĂža rezultatĂŁ se înscrie pe un rând distinct în decontul din ultima perioadĂŁ fiscalĂŁ a anului, ca taxĂŁ de platĂŁ la bugetul de stat;
    b) dacĂŁ nu se poate efectua separarea pe destinaĂžii, potrivit lit. a), se aplicĂŁ pro-rata definitivĂŁ asupra tuturor achiziĂžiilor de bunuri Âşi servicii efectuate în cursul anului, iar diferenĂža rezultatĂŁ se înscrie pe un rând distinct în decontul din ultima perioadĂŁ fiscalĂŁ a anului.
    (10) Pro-rata definitivĂŁ se determinĂŁ în luna decembrie, în funcĂžie de realizĂŁrile efective din cursul anului, potrivit formulei de calcul prevĂŁzute la alin. (7).
    (11) Regularizarea deducerilor operate dupĂŁ pro-rata provizorie se realizeazĂŁ prin aplicarea pro-rata definitivĂŁ asupra sumei taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ deductibile aferente achiziĂžiilor prevĂŁzute la alin. (5). DiferenĂža în plus sau în minus faÞã de taxa dedusĂŁ, conform pro-rata provizorie, se înscrie pe un rând distinct în decontul ultimei perioade fiscale.
    (12) în situaĂžii speciale, când pro-rata calculatĂŁ potrivit prevederilor prezentului articol nu asigurĂŁ determinarea corectĂŁ a taxei de dedus, Ministerul FinanĂželor Publice, prin direcĂžia de specialitate, poate aproba aplicarea unei pro-rata speciale, la solicitarea persoanelor impozabile în cauzĂŁ, pe baza justificĂŁrii prezentate. DacĂŁ aprobarea a fost acordatĂŁ în timpul anului, persoanele impozabile au obligaĂžia sĂŁ recalculeze taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ dedusĂŁ de la începutul anului pe bazĂŁ pro-rata specialĂŁ, aprobatĂŁ. PlĂŁtitorii de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu regim mixt pot renunĂža la aplicarea pro-rata specialĂŁ numai la începutul unui an calendaristic Âşi sunt obligate sĂŁ anunĂže organele fiscale.
    (13) La cererea justificatĂŁ a persoanelor impozabile, organele fiscale la care acestea sunt înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ pot aproba ca pro-rata sĂŁ fie determinatĂŁ lunar sau trimestrial, dupĂŁ caz. în anul în care a fost acordatĂŁ aprobarea, persoanele impozabile au obligaĂžia sĂŁ recalculeze taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ dedusĂŁ de la începutul anului pe bazĂŁ pro-rata lunarĂŁ sau trimestrialĂŁ. PlĂŁtitorii de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu regim mixt pot renunĂža la aplicarea pro-rata lunarĂŁ sau trimestrialĂŁ numai la începutul unui an fiscal Âşi sunt obligate sĂŁ anunĂže organele fiscale. Pro-ratele lunare sau trimestriale efectiv realizate sunt definitive Âşi nu se regularizeazĂŁ la sfârÂşitul anului.
    ART. 148
    Determinarea taxei de platĂŁ sau a sumei negative de taxĂŁ
    (1) în situaĂžia în care taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor Âşi serviciilor achiziĂžionate de o persoanĂŁ impozabilĂŁ, care este dedusĂŁ într-o perioadĂŁ fiscalĂŁ, este mai mare decât taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ, aferentĂŁ operaĂžiunilor taxabile, rezultĂŁ un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare sumĂŁ negativĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (2) în situaĂžia în care taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ operaĂžiunilor taxabile, exigibilĂŁ într-o perioadĂŁ fiscalĂŁ, denumitĂŁ taxĂŁ colectatĂŁ, este mai mare decât taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor Âşi serviciilor achiziĂžionate, dedusĂŁ în acea perioadĂŁ fiscalĂŁ, rezultĂŁ o diferenÞã denumitĂŁ taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ pentru perioada fiscalĂŁ de raportare.
    ART. 149
    Regularizarea Âşi rambursarea taxei
    (1) DupĂŁ determinarea taxei de platĂŁ sau a sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru operaĂžiunile din perioada fiscalĂŁ de raportare, persoanele impozabile trebuie sĂŁ efectueze regularizĂŁrile prevĂŁzute de prezentul articol prin decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (2) Se determinĂŁ suma negativĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ cumulatĂŁ, prin adĂŁugarea la suma negativĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, rezultatĂŁ în perioada fiscalĂŁ de raportare, a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacĂŁ nu a fost solicitat a fi rambursat.
    (3) Se determinĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ cumulatĂŁ, în perioada fiscalĂŁ de raportare, prin adĂŁugarea la taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ din perioada fiscalĂŁ de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat pânĂŁ la data depunerii decontului de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ din soldul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ al perioadei fiscale anterioare.
    (4) Prin decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, persoanele impozabile trebuie sĂŁ determine diferenĂžele dintre sumele prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3), care reprezintĂŁ regularizĂŁrile de taxĂŁ Âşi stabilirea soldului taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ sau a soldului sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ. DacĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ cumulatĂŁ este mai mare decât suma negativĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ cumulatĂŁ, rezultĂŁ un sold de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ în perioada fiscalĂŁ de raportare. DacĂŁ suma negativĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ cumulatĂŁ este mai mare decât taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ cumulatĂŁ, rezultĂŁ un sold al sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, în perioada fiscalĂŁ de raportare.
    (5) Persoanele impozabile înregistrate ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ din perioada fiscalĂŁ de raportare, prin bifarea casetei corespunzĂŁtoare din decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ din perioada fiscalĂŁ de raportare, decontul fiind Âşi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale urmĂŁtoare. DacĂŁ o persoanĂŁ impozabilĂŁ solicitĂŁ rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, aceasta nu se reporteazĂŁ în perioada fiscalĂŁ urmĂŁtoare. Nu poate fi solicitatĂŁ rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ din perioada fiscalĂŁ de raportare, mai mic de 50 milioane lei inclusiv, aceasta fiind reportatĂŁ obligatoriu în decontul perioadei fiscale urmĂŁtoare.
    (6) în cazul persoanelor juridice care se divizeazĂŁ sau sunt absorbite de altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul persoanei care a preluat activitatea.
    (7) în situaĂžia în care douĂŁ sau mai multe persoane juridice impozabile fuzioneazĂŁ, persoana impozabilĂŁ care preia activitatea va prelua Âşi soldul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ de platĂŁ cĂŁtre bugetul de stat, cât Âşi soldul sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.
    (8) Rambursarea soldului sumei negative a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se efectueazĂŁ de organele fiscale, în condiĂžiile Âşi potrivit procedurilor stabilite prin normele procedurale în vigoare.
    (9) Pentru operaĂžiuni scutite de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ cu drept de deducere, prevĂŁzute la art. 143 alin. (1) lit. b), e) Âşi lit. i) - m), persoanele neînregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, potrivit procedurii prevĂŁzute prin norme.

    CAP. 11
    PlĂŁtitorii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    ART. 150
    PlĂŁtitorii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    (1) Pentru operaĂžiunile din interiorul Þãrii, plĂŁtitorii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ sunt:
    a) persoanele impozabile înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, pentru operaĂžiunile taxabile realizate;
    b) beneficiarii prestĂŁrilor de servicii taxabile, efectuate de persoane impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate, prevĂŁzute la art. 133 alin. (2) lit. c), indiferent dacĂŁ beneficiarii sunt sau nu înregistraĂži ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (2) La importul de bunuri, plĂŁtitorii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ sunt persoanele care importĂŁ bunuri în România. Persoanele fizice datoreazĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru bunurile introduse în ĂžarĂŁ, potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora.
    ART. 151
    Reguli aplicabile în cazul persoanelor impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate
    (1) DacĂŁ o persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în strĂŁinĂŁtate realizeazĂŁ prestĂŁri de servicii taxabile, pentru care locul prestĂŁrii este considerat a fi în România, altele decât cele prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b), va proceda astfel:
    a) prestatorul îÂşi poate desemna un reprezentant fiscal în România, care are obligaĂžia de a îndeplini, în numele persoanei stabilite în strĂŁinĂŁtate, toate obligaĂžiile prevĂŁzute în prezentul titlu, inclusiv obligaĂžia de a solicita înregistrarea fiscalĂŁ în scopul plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, în numele persoanei stabilite în strĂŁinĂŁtate;
    b) în cazul în care persoana stabilitĂŁ în strĂŁinĂŁtate nu îÂşi desemneazĂŁ un reprezentant fiscal în România, beneficiarul serviciilor datoreazĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, în numele prestatorului.
    (2) Prin persoanĂŁ impozabilĂŁ stabilitĂŁ în strĂŁinĂŁtate se înĂželege orice persoanĂŁ care realizeazĂŁ activitĂŁĂži economice de natura celor prevĂŁzute la art. 127 alin. (2) Âşi care nu are în România sediul activitĂŁĂžii economice, domiciliul stabil sau un sediu permanent de la care serviciile sunt prestate sau livrĂŁrile sunt efectuate.
    (3) în cazul livrĂŁrilor de bunuri taxabile pentru care locul livrĂŁrii este considerat a fi în România, efectuate de persoane stabilite în strĂŁinĂŁtate, acestea au obligaĂžia sĂŁ desemneze un reprezentant fiscal în România.
    (4) Persoanele impozabile stabilite în strĂŁinĂŁtate, care desfĂŁÂşoarĂŁ operaĂžiuni scutite cu drept de deducere în România, au dreptul sĂŁ-Âşi desemneze un reprezentant fiscal pentru aceste operaĂžiuni.
    (5) Procedura desemnĂŁrii reprezentantului fiscal pentru taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ se stabileÂşte prin norme.

    CAP. 12
    Regimul special de scutire

    ART. 152
    Sfera de aplicare Âşi regulile pentru regimul special de scutire
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ persoanele impozabile a cĂŁror cifrĂŁ de afaceri anualĂŁ, declaratĂŁ sau realizatĂŁ, este inferioarĂŁ plafonului de 2 miliarde lei, denumit în continuare plafon de scutire, dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ  pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (2) Persoanele impozabile nou-înfiinĂžate pot beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacĂŁ declarĂŁ cĂŁ vor realiza anual o cifrĂŁ de afaceri estimatĂŁ de pânĂŁ la 2 miliarde lei inclusiv Âşi nu opteazĂŁ pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ. Persoanele impozabile înregistrate fiscal, care ulterior realizeazĂŁ operaĂžiuni sub plafonul de scutire prevĂŁzut la alin. (1), se considerĂŁ cĂŁ sunt în regimul special de scutire, dacĂŁ nu opteazĂŁ pentru aplicarea regimului normal de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (3) Persoanele impozabile, care depĂŁÂşesc în cursul unui an fiscal plafonul de scutire, sunt obligate sĂŁ solicite înregistrarea ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în regim normal, în termen de 10 zile de la data constatĂŁrii depĂŁÂşirii. Pentru persoanele nou-înfiinĂžate, anul fiscal reprezintĂŁ perioada din anul calendaristic, reprezentatĂŁ prin luni calendaristice scurse de la data înregistrĂŁrii pânĂŁ la finele anului. FracĂžiunile de lunĂŁ vor fi considerate o lunĂŁ calendaristicĂŁ întreagĂŁ. Persoanele care se aflĂŁ în regim special de scutire trebuie sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža livrĂŁrilor de bunuri Âşi a prestĂŁrilor de servicii, care intrĂŁ sub incidenĂža prezentului articol, cu ajutorul jurnalului pentru vânzĂŁri. Data depĂŁÂşirii plafonului este consideratĂŁ sfârÂşitul lunii calendaristice în care a avut loc depĂŁÂşirea de plafon. PânĂŁ la data înregistrĂŁrii ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în regim normal se va aplica regimul de scutire de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ. în situaĂžia în care se constatĂŁ cĂŁ persoana în cauzĂŁ a solicitat cu întârziere atribuirea calitĂŁĂžii de plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în regim normal, autoritatea fiscalĂŁ este îndreptĂŁĂžitĂŁ sĂŁ solicite plata taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pe perioada scursĂŁ între data la care persoana în cauzĂŁ avea obligaĂžia sĂŁ solicite înregistrarea ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în regim normal Âşi data de la care înregistrarea a devenit efectivĂŁ, conform procedurii prevĂŁzute prin norme.
    (4) DupĂŁ depĂŁÂşirea plafonului de scutire, persoanele impozabile nu mai pot solicita aplicarea regimului special, chiar dacĂŁ ulterior realizeazĂŁ cifre de afaceri anuale inferioare plafonului de scutire prevĂŁzut de lege.
    (5) Scutirea prevĂŁzutĂŁ de prezentul articol se aplicĂŁ livrĂŁrilor de bunuri Âşi prestĂŁrilor de servicii efectuate de persoanele impozabile prevĂŁzute la alin. (1).
    (6) Cifra de afaceri care serveÂşte drept referinÞã la aplicarea alin. (1) este constituitĂŁ din suma, fĂŁrĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, a livrĂŁrilor de bunuri Âşi prestĂŁrilor de servicii taxabile, incluzând Âşi operaĂžiunile scutite cu drept de deducere, potrivit art. 143 Âşi 144.
    (7) Persoanele impozabile scutite potrivit dispoziĂžiilor prezentului articol nu au dreptul de deducere conform art. 145 Âşi nici nu pot sĂŁ înscrie taxa pe facturile lor. în cazul în care sunt beneficiari ai prestĂŁrilor de servicii prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) Âşi art. 151 alin. (1) lit. b), persoanele impozabile sunt obligate sĂŁ îndeplineascĂŁ obligaĂžiile prevĂŁzute la art. 155 alin. (4), art. 156 Âşi 157.

    CAP. 13
    ObligaĂžiile plĂŁtitorilor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ

    ART. 153
    înregistrarea plĂŁtitorilor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    (1) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ trebuie sĂŁ declare începerea, schimbarea Âşi încetarea activitĂŁĂžii sale ca persoanĂŁ impozabilĂŁ. CondiĂžiile în care persoanele impozabile se înregistreazĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ sunt prevĂŁzute de legislaĂžia privind înregistrarea fiscalĂŁ a plĂŁtitorilor de impozite Âşi taxe.
    (2) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ, înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, care realizeazĂŁ exclusiv operaĂžiuni care nu dau drept de deducere, trebuie sĂŁ solicite scoaterea din evidenÞã ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    (3) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ, înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, trebuie sĂŁ solicite scoaterea din evidenÞã ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, în caz de încetare a activitĂŁĂžii, în termen de 15 zile de la data actului în care se consemneazĂŁ situaĂžia respectivĂŁ. Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ datoratĂŁ la bugetul de stat trebuie achitatĂŁ înainte de scoaterea din evidenÞã ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, cu excepĂžia situaĂžiei în care activitatea acesteia a fost preluatĂŁ de cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ impozabilĂŁ, înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    ART. 154
    Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ
    în înĂželesul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, o asociere sau altĂŁ organizaĂžie care nu are personalitate juridicĂŁ se considerĂŁ a fi o persoanĂŁ impozabilĂŁ separatĂŁ, pentru acele activitĂŁĂži economice desfĂŁÂşurate de asociaĂži sau parteneri în numele asociaĂžiei sau organizaĂžiei respective, cu excepĂžia asociaĂžiilor în participaĂžiune.
    ART. 155
    Facturile fiscale
    (1) Orice persoanĂŁ impozabilĂŁ, înregistratĂŁ ca plĂŁtitor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, are obligaĂžia sĂŁ emitĂŁ facturĂŁ fiscalĂŁ pentru livrĂŁrile de bunuri sau prestĂŁrile de servicii efectuate, cĂŁtre fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, nu au dreptul sĂŁ emitĂŁ facturi fiscale Âşi nici sĂŁ înscrie taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi/sau prestĂŁrile de servicii efectuate cĂŁtre altĂŁ persoanĂŁ, în documentele emise. Prin norme se stabilesc situaĂžiile în care factura fiscalĂŁ poate fi emisĂŁ Âşi de altĂŁ persoanĂŁ decât cea care efectueazĂŁ livrarea de bunuri.
    (2) Pentru livrĂŁri de bunuri factura fiscalĂŁ se emite la data livrĂŁrii de bunuri, iar pentru prestĂŁri de servicii cel mai târziu pânĂŁ la data de 15 a lunii urmĂŁtoare celei în care prestarea a fost efectuatĂŁ.
    (3) Pentru bunurile livrate cu aviz de însoĂžire, factura fiscalĂŁ trebuie emisĂŁ în termen de cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la data livrĂŁrii, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi finele lunii în care a avut loc livrarea.
    (4) Pentru prestĂŁrile de servicii efectuate de prestatori stabiliĂži în strĂŁinĂŁtate, pentru care beneficiarii au obligaĂžia plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, aceÂştia din urmĂŁ, dacĂŁ sunt înregistraĂži ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, trebuie sĂŁ autofactureze operaĂžiunile respective, prin emiterea unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efectuĂŁrii plĂŁĂžii cĂŁtre prestator, în cazul în care nu s-a primit factura prestatorului pânĂŁ la aceastĂŁ datĂŁ. OperaĂžiunile de leasing extern se autofactureazĂŁ de cĂŁtre beneficiarii din România, înregistraĂži ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, la data stabilitĂŁ prin contract pentru plata ratelor de leasing Âşi/sau la data plĂŁĂžii de sume în avans. Persoanele care nu sunt înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ vor urma procedura prevĂŁzutĂŁ la art. 156 alin. (3). Regimul fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabileÂşte prin norme.
    (5) Pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi prestĂŁrile de servicii care se efectueazĂŁ continuu, cum sunt energia electricĂŁ, energia termicĂŁ, gazele naturale, apa, serviciile telefonice Âşi altele asemenea, factura fiscalĂŁ trebuie emisĂŁ la data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, cu excepĂžiile prevĂŁzute în alte acte normative.
    (6) în cazul operaĂžiunilor de leasing intern, a operaĂžiunilor de închiriere, concesionare sau arendare de bunuri, factura fiscalĂŁ trebuie sĂŁ fie emisĂŁ la fiecare din datele specificate în contract, pentru plata ratelor, chiriei, redevenĂžei sau arendei, dupĂŁ caz. în cazul încasĂŁrii de avansuri, faÞã de data prevĂŁzutĂŁ în contract se emite facturĂŁ fiscalĂŁ la data încasĂŁrii avansului.
    (7) DacĂŁ plata pentru operaĂžiuni taxabile este încasatĂŁ înainte ca bunurile sĂŁ fie livrate sau înaintea finalizĂŁrii prestĂŁrii serviciilor, factura fiscalĂŁ trebuie sĂŁ fie emisĂŁ în termen de cel mult 5 zile lucrĂŁtoare de la fiecare datĂŁ când este încasat un avans, fĂŁrĂŁ a depĂŁÂşi finele lunii în care a avut loc încasarea.
    (8) Factura fiscalĂŁ trebuie sĂŁ cuprindĂŁ obligatoriu urmĂŁtoarele informaĂžii:
    a) seria Âşi numĂŁrul facturii;
    b) data emiterii facturii;
    c) numele, adresa Âşi codul de înregistrare fiscalĂŁ al persoanei care emite factura;
    d) numele, adresa Âşi codul de înregistrare fiscalĂŁ, dupĂŁ caz, al beneficiarului de bunuri sau servicii;
    e) denumirea Âşi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
    f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    g) cota de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ sau menĂžiunea scutit cu drept de deducere, scutit fĂŁrĂŁ drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare, dupĂŁ caz;
    h) valoarea taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, pentru operaĂžiunile taxabile.
    (9) Prin derogare de la alin. (1), persoanele impozabile înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ nu au obligaĂžia sĂŁ emitĂŁ facturĂŁ fiscalĂŁ pentru urmĂŁtoarele operaĂžiuni, cu excepĂžia cazurilor când beneficiarul solicitĂŁ facturĂŁ fiscalĂŁ;
    a) transportul persoanelor cu taximetre, precum Âşi transportul persoanelor pe baza biletelor de cĂŁlĂŁtorie sau a abonamentelor;
    b) livrĂŁri de bunuri prin magazinele de comerĂž cu amĂŁnuntul Âşi prestĂŁri de servicii cĂŁtre populaĂžie, consemnate în documente fĂŁrĂŁ nominalizarea cumpĂŁrĂŁtorului;
    c) livrĂŁri de bunuri Âşi prestĂŁri de servicii consemnate în documente specifice aprobate prin lege.
    ART. 156
    EvidenĂža operaĂžiunilor impozabile Âşi depunerea decontului
    (1) Persoanele impozabile, înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, au urmĂŁtoarele obligaĂžii din punct de vedere al evidenĂžei operaĂžiunilor impozabile:
    a) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža contabilĂŁ potrivit legii, astfel încât sĂŁ poatĂŁ determina baza de impozitare Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ colectatĂŁ pentru livrĂŁrile de bunuri Âşi/sau prestĂŁrile de servicii efectuate, precum Âşi cea deductibilĂŁ aferentĂŁ achiziĂžiilor;
    b) sĂŁ asigure condiĂžiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informaĂžiilor Âşi conducerea evidenĂželor prevĂŁzute de reglementĂŁrile în domeniul taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    c) sĂŁ furnizeze organelor fiscale toate justificĂŁrile necesare în vederea stabilirii operaĂžiunilor realizate atât la sediul principal, cât Âşi la subunitĂŁĂži;
    d) sĂŁ contabilizeze distinct veniturile Âşi cheltuielile rezultate din operaĂžiunile asocierilor în participaĂžiune. Drepturile Âşi obligaĂžiile legale privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ revin asociatului care contabilizeazĂŁ veniturile Âşi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între pĂŁrĂži. La sfârÂşitul perioadei de raportare, veniturile Âşi cheltuielile, înregistrate pe naturi, se transmit pe bazĂŁ de decont fiecĂŁrui asociat, în vederea înregistrĂŁrii acestora în contabilitatea proprie. Sumele decontate între pĂŁrĂži fĂŁrĂŁ respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, în cotele prevĂŁzute de lege.
    (2) Persoanele înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ trebuie sĂŁ întocmeascĂŁ Âşi sĂŁ depunĂŁ la organul fiscal competent, pentru fiecare perioadĂŁ fiscalĂŁ, pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, potrivit modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice. OperaĂžiunile prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) Âşi art. 151 alin. (1) lit. b) vor fi evidenĂžiate în decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ atât ca taxĂŁ colectatĂŁ, cât Âşi ca taxĂŁ deductibilĂŁ. Pentru plĂŁtitorii de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în regim mixt se aplicĂŁ prevederile art. 147, pentru determinarea taxei de dedus.
    (3) Persoanele neînregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, care sunt beneficiari ai operaĂžiunilor prevĂŁzute la art. 150 alin. (1) lit. b) Âşi art. 151 alin. (1) lit. b), trebuie sĂŁ întocmeascĂŁ un decont de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ special, potrivit modelului stabilit de Ministerul FinanĂželor Publice, pe care îl depun la organul fiscal competent numai atunci când realizeazĂŁ astfel de operaĂžiuni. Decontul se depune pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost primitĂŁ factura prestatorului sau a fost efectuatĂŁ plata cĂŁtre prestator, în cazul plĂŁĂžilor fĂŁrĂŁ facturĂŁ. Pentru operaĂžiunile de leasing extern, decontul special se depune pânĂŁ la data de 25 a lunii urmĂŁtoare celei stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing Âşi/sau celei în care au fost efectuate plĂŁĂži în avans.
    ART. 157
    Plata taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la buget
    (1) Persoanele obligate la plata taxei trebuie sĂŁ achite taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ datoratĂŁ, stabilitĂŁ prin decontul întocmit pentru fiecare perioadĂŁ fiscalĂŁ sau prin decontul special, pânĂŁ la data la care au obligaĂžia depunerii acestora, potrivit art. 156 alin. (2) Âşi (3).
    (2) Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ pentru importuri de bunuri, cu excepĂžia celor scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, se plĂŁteÂşte la organul vamal, în conformitate cu regulile în vigoare privind plata drepturilor de import.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), nu se face plata efectivĂŁ la organele vamale de cĂŁtre persoanele înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ care au obĂžinut certificatele de exonerare prevĂŁzute la alin. (4), pentru urmĂŁtoarele:
    a) importul de maÂşini industriale, utilaje tehnologice, instalaĂžii, echipamente, aparate de mĂŁsurĂŁ Âşi control, automatizĂŁri, destinate realizĂŁrii de investiĂžii, precum Âşi importul de maÂşini agricole Âşi mijloace de transport destinate realizĂŁrii de activitĂŁĂži productive;
    b) importul de materii prime Âşi materiale consumabile care nu se produc sau sunt deficitare în ĂžarĂŁ, stabilite prin norme, Âşi sunt destinate utilizĂŁrii în cadrul activitĂŁĂžii economice a persoanei care realizeazĂŁ importul.
    (4) Persoanele impozabile înregistrate ca plĂŁtitori de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, care efectueazĂŁ importuri de natura celor prevĂŁzute la alin. (3), trebuie sĂŁ solicite eliberarea unui certificat de exonerare de la plata în vamĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, emis de cĂŁtre organele fiscale competente. Pot solicita eliberarea unui astfel de certificat numai persoanele care nu au obligaĂžii bugetare restante, reprezentând impozite, taxe, contribuĂžii, inclusiv contribuĂžiile individuale ale salariaĂžilor Âşi orice alte venituri bugetare, cu excepĂžia celor eÂşalonate Âşi/sau reeÂşalonate la platĂŁ. Pe baza certificatelor prezentate de importatori, organele vamale au obligaĂžia sĂŁ acorde liberul de vamĂŁ pentru bunurile importate. Procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ se stabileÂşte prin norme.
    (5) Importatorii care au obĂžinut certificatele de exonerare de la plata în vamĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ evidenĂžiazĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ bunurilor importate în decontul de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, atât ca taxĂŁ colectatĂŁ, cât Âşi ca taxĂŁ deductibilĂŁ. Pentru plĂŁtitorii de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ în regim mixt se aplicĂŁ prevederile art. 147, pentru determinarea taxei de dedus.
    ART. 158
    Responsabilitatea plĂŁtitorilor Âşi a organelor fiscale
    (1) Orice persoanĂŁ obligatĂŁ la plata taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ poartĂŁ rĂŁspunderea pentru calcularea corectĂŁ Âşi plata la termenul legal a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ cĂŁtre bugetul de stat Âşi pentru depunerea la termenul legal a deconturilor de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ, prevĂŁzute la art. 156 alin. (2) Âşi (3), la organul fiscal competent, conform prezentului titlu Âşi cu legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    (2) Taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ se administreazĂŁ de cĂŁtre organele fiscale Âşi de autoritĂŁĂžile vamale, pe baza competenĂželor lor, aÂşa cum sunt precizate în prezentul titlu, în normele procedurale în vigoare Âşi în legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.

    CAP. 14
    DispoziĂžii comune

    ART. 159
    Documentele fiscale
    Modelul Âşi conĂžinutul formularelor de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, jurnale pentru cumpĂŁrĂŁri, jurnale pentru vânzĂŁri, borderouri zilnice de vânzare/încasare Âşi alte documente necesare în vederea aplicĂŁrii prezentului titlu se stabilesc de cĂŁtre Ministerul FinanĂželor Publice Âşi sunt obligatorii pentru plĂŁtitorii de taxĂŁ pe valoarea adĂŁugatĂŁ.
    ART. 160
    Corectarea documentelor
    (1) Corectarea informaĂžiilor înscrise în facturi fiscale sau alte documente legal aprobate se va efectua astfel:
    a) în cazul în care documentul nu a fost transmis cĂŁtre beneficiar, acesta se anuleazĂŁ Âşi se emite un nou document;
    b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, se emite un nou document care trebuie sĂŁ cuprindĂŁ, pe de o parte, informaĂžiile din documentul iniĂžial, numĂŁrul Âşi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar, pe de altĂŁ parte, informaĂžiile Âşi valorile corecte. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzĂŁri, respectiv de cumpĂŁrĂŁri, Âşi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor Âşi, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc corectarea.
    (2) în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 138, furnizorii de bunuri Âşi/sau prestatorii de servicii trebuie sĂŁ emitĂŁ facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se diminueazĂŁ sau, dupĂŁ caz, fĂŁrĂŁ semnul minus, dacĂŁ baza de impozitare se majoreazĂŁ, care vor fi transmise Âşi beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în jurnalul de vânzĂŁri, respectiv de cumpĂŁrĂŁri, Âşi vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor Âşi, respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscalĂŁ în care s-a efectuat ajustarea.

    CAP. 15
    DispoziĂžii tranzitorii

    ART. 161
    DispoziĂžii tranzitorii
    (1) OperaĂžiunile efectuate dupĂŁ data intrĂŁrii în vigoare a prezentului titlu în baza unor contracte în derulare vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu excepĂžiile prevĂŁzute de prezentul articol. Ordonatorii de credite, în cazul instituĂžiilor publice, au obligaĂžia sĂŁ asigure fondurile necesare plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ în situaĂžia în care operaĂžiunile respective nu mai sunt scutite de taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ sau în cazul modificĂŁrii de cotĂŁ.
    (2) Certificatele pentru amânarea exigibilitĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ, eliberate în baza art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, republicatĂŁ, rĂŁmân valabile pânĂŁ la data expirĂŁrii perioadelor pentru care au fost acordate.
    3) Certificatele de suspendare a plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ în vamĂŁ, eliberate în baza art. 29 lit. D.c) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ, republicatĂŁ, nu îÂşi menĂžin valabilitatea pentru importuri efectuate dupĂŁ data de 1 ianuarie 2004 inclusiv. Importurile efectuate pânĂŁ la data de 31 decembrie 2003 inclusiv, pe bazĂŁ de certificate de suspendare a plĂŁĂžii taxei în vamĂŁ, îÂşi menĂžin regimul fiscal, de la data efectuĂŁrii importului respectiv, plata taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ urmând a se efectua la organele fiscale, pânĂŁ la termenele pentru care a fost acordatĂŁ suspendarea.
    (4) Prin norme se stabilesc reguli diferite pentru operaĂžiunile de intermediere în turism, vânzĂŁrile de bunuri second-hand, operaĂžiunile realizate de casele de amanet.
    (5) în cazul oricĂŁrui act normativ care este în vigoare la data intrĂŁrii în vigoare a prezentului cod Âşi prevede aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferente unei operaĂžiuni, în înĂželesul prezentului cod, operaĂžiunea respectivĂŁ se considerĂŁ scutitĂŁ cu drept de deducere.
    (6) ConstrucĂžiile de locuinĂže realizate prin AgenĂžia NaĂžionalĂŁ pentru LocuinĂže, pe bazĂŁ de contracte ferme încheiate cu societĂŁĂži de construcĂžii, pânĂŁ la data de 31 mai 2002 inclusiv, beneficiazĂŁ de scutire cu drept de deducere a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ pânĂŁ la finalizarea construcĂžiei, potrivit termenilor contractuali, inclusiv celor introduÂşi prin acte adiĂžionale impuse de situaĂžii tehnice justificate.
    (7) Referirile la taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ din actele normative prevĂŁzute la lit. a) - q) rĂŁmân în vigoare pânĂŁ la data de 31 decembrie 2006, cu excepĂžia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadĂŁ limitatĂŁ de timp a acestor prevederi, Âşi care se vor aplica pe perioada prevĂŁzutĂŁ în actul normativ prin care au fost acordate, cu condiĂžia sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ data de 31 decembrie 2006:
    a) art. 6 lit. b) Âşi c) din OrdonanĂža Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaĂžional, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificĂŁrile ulterioare;
    b) lit. a), b) Âşi f) ale anexei nr. 1 la HotĂŁrârea Guvernului nr. 445/1999 privind acordarea de facilitĂŁĂži Âşi condiĂžiile de realizare a investiĂžiei la Societatea ComercialĂŁ "Automobile Dacia" - S.A., publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 7 iunie 1999, cu modificĂŁrile ulterioare;
    c) art. 2 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea OrdonanĂžei de urgenÞã a Guvernului nr. 67/1999 privind unele mĂŁsuri pentru dezvoltarea activitĂŁĂžii economice, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000, aprobatĂŁ prin Legea nr. 302/2001, cu modificĂŁrile ulterioare;
    d) art. 7 din OrdonanĂža Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor mĂŁsuri pentru facilitarea exploatĂŁrii porturilor, republicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 15 octombrie 2002, cu modificĂŁrile ulterioare;
    e) Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea NeagrĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 23 iulie 2001;
    f) art. 2 Âşi 3 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "ReparaĂžia capitalĂŁ cu modernizare pentru creÂşterea siguranĂžei Âşi capacitĂŁĂžii Centralei Hidroelectrice PorĂžile de Fier I", publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 7 decembrie 2000, aprobatĂŁ prin Legea nr. 251/2001, cu completĂŁrile ulterioare;
    g) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 125/2001 privind unele mĂŁsuri pentru execuĂžia lucrĂŁrilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala TermoelectricĂŁ Mintia - Deva, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001, aprobatĂŁ prin Legea nr. 119/2002;
    h) art. 12, 13 Âşi 14 din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 119/2001 privind unele mĂŁsuri pentru privatizarea SocietĂŁĂžii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. GalaĂži, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare;
    i) art. 41 alin. (2) Âşi art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;
    j) art. 1 din Legea nr. 192/2002 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanĂžate direct din fonduri nerambursabile NATO, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002;
    k) art. 38 alin. (1) lit. c) din OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecĂžia specialĂŁ Âşi încadrarea în muncĂŁ a persoanelor cu handicap, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobatĂŁ cu modificĂŁri Âşi completĂŁri prin Legea nr. 519/2002, cu modificĂŁrile ulterioare;
    l) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plĂŁĂžii în vamĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum Âşi amânarea exigibilitĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferente livrĂŁrilor de bunuri Âşi/sau prestĂŁrilor de servicii efectuate de persoane juridice române cĂŁtre aceastĂŁ firmĂŁ pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 28 ianuarie 2002, aprobatĂŁ prin Legea nr. 250/2002;
    m) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 52/2002 privind amânarea plĂŁĂžii în vamĂŁ a taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea NaĂžionalĂŁ de Transport Feroviar de CĂŁlĂŁtori "C.F.R. CĂŁlĂŁtori" - S.A., precum Âşi amânarea exigibilitĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ aferentĂŁ livrĂŁrilor de bunuri Âşi/sau prestĂŁrii de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare Âşi reparaĂžie generalĂŁ a 100 vagoane de cĂŁlĂŁtori de cĂŁtre firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din FranĂža, finanĂžat din credit de la Banca EuropeanĂŁ pentru ReconstrucĂžie Âşi Dezvoltare Âşi Banca "Paribas" - FranĂža, contractat cu garanĂžia statului, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2002, aprobatĂŁ prin Legea nr. 441/2002;
    n) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 24/2003 privind suspendarea plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrĂŁrii Serviciului de InformaĂžii Externe Âşi Serviciului de TelecomunicaĂžii Speciale, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 aprilie 2003, aprobatĂŁ prin Legea nr. 317/2003;
    o) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrĂŁrii Ministerului de Interne, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 19 iunie 2003, aprobatĂŁ prin Legea nr. 465/2003;
    p) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrĂŁrii Ministerului Afacerilor Externe, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, aprobatĂŁ prin Legea nr. 447/2003;
    q) OrdonanĂža de urgenÞã a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plĂŁĂžii taxei pe valoarea adĂŁugatĂŁ la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrĂŁrii Serviciului de ProtecĂžie Âşi PazĂŁ, publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 19 septembrie 2003, aprobatĂŁ prin Legea nr. 489/2003.

    TITLUL VII
    Accize
CAP. 1
    Accize armonizate

    SECÞIUNEA 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 162
    Sfera de aplicare
    Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreazĂŁ bugetului de stat, pentru urmĂŁtoarele produse provenite din producĂžia internĂŁ sau din import:
    a) bere;
    b) vinuri;
    c) bĂŁuturi fermentate, altele decât bere Âşi vinuri;
    d) produse intermediare;
    e) alcool etilic;
    f) produse din tutun;
    g) uleiuri minerale.
    ART. 163
    DefiniĂžii
    în înĂželesul prezentului titlu, se vor folosi urmĂŁtoarele definiĂžii:
    a) produsele accizabile sunt produsele prevĂŁzute la art. 162;
    b) producĂžia de produse accizabile reprezintĂŁ orice operaĂžiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice formĂŁ;
    c) antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autoritĂŁĂžii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deĂžinute, primite sau expediate în regim suspensiv, de cĂŁtre antrepozitarul autorizat, în exerciĂžiul activitĂŁĂžii, în anumite condiĂžii prevĂŁzute de prezentul titlu Âşi de norme;
    d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamalĂŁ conform Codului vamal al României;
    e) antrepozitarul autorizat este persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ autorizatĂŁ de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în exercitarea activitĂŁĂžii acesteia, sĂŁ producĂŁ, sĂŁ transforme, sĂŁ deĂžinĂŁ, sĂŁ primeascĂŁ Âşi sĂŁ expedieze produse accizabile, într-un antrepozit fiscal;
    f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform cĂŁruia plata accizelor este suspendatĂŁ pe perioada producerii, transformĂŁrii, deĂžinerii Âşi deplasĂŁrii produselor;
    g) documentul administrativ de însoĂžire a mĂŁrfii - DAI - este documentul care trebuie folosit la miÂşcarea produselor accizabile în regim suspensiv;
    h) codul NC reprezintĂŁ poziĂžia tarifarĂŁ, subpoziĂžia tarifarĂŁ sau codul tarifar, conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al României valabil în anul 2003.
    ART. 164
    Faptul generator
    Produsele prevĂŁzute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor în România sau la momentul importului lor în ĂžarĂŁ.
    ART. 165
    Exigibilitatea
    Acciza este exigibilĂŁ în momentul eliberĂŁrii pentru consum sau când se constatĂŁ pierderi sau lipsuri de produse accizabile.
    ART. 166
    Eliberarea pentru consum
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezintĂŁ:
    a) orice ieÂşire a produselor accizabile din regimul suspensiv;
    b) orice producĂžie de produse accizabile în afara regimului suspensiv;
    c) orice import de produse accizabile, dacĂŁ produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;
    d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal, altfel decât ca materie primĂŁ;
    e) orice deĂžinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu.
    (2) Nu se considerĂŁ eliberare pentru consum miÂşcarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în condiĂžiile prevĂŁzute la secĂžiunea a 5-a din prezentul capitol Âşi conform prevederilor din norme, cĂŁtre:
    a) un alt antrepozit fiscal în România, autorizat pentru respectivele produse accizabile;
    b) o altĂŁ ĂžarĂŁ.
    ART. 167
    Importul
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, import reprezintĂŁ orice intrare de produse accizabile în România, cu excepĂžia:
    a) plasĂŁrii produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensiv în România;
    b) distrugerii sub supravegherea autoritĂŁĂžii vamale a produselor accizabile;
    c) plasĂŁrii produselor accizabile în zone libere, în condiĂžiile prevĂŁzute de legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    (2) Se considerĂŁ, de asemenea, import:
    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul rĂŁmâne în România;
    b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;
    c) apariĂžia oricĂŁrui alt eveniment care genereazĂŁ obligaĂžia plĂŁĂžii drepturilor vamale de import.
    (3) Pentru importurile de produse accizabile se aplicĂŁ prevederile legislaĂžiei vamale.
    ART. 168
    Producerea Âşi deĂžinerea în regim suspensiv
    (1) Este interzisĂŁ producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.
    (2) Este interzisĂŁ deĂžinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacĂŁ acciza pentru acel produs nu a fost plĂŁtitĂŁ.
    (3) Prevederile alin. (1) Âşi (2) nu se aplicĂŁ pentru berea, vinurile Âşi bĂŁuturile fermentate, altele decât bere Âşi vinuri, produse în gospodĂŁriile individuale pentru consumul propriu.

    SECÞIUNEA a 2-a
    Produse accizabile

    ART. 169
    Bere
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, bere reprezintĂŁ orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care conĂžine un amestec de bere Âşi de bĂŁuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, Âşi într-un caz, Âşi în altul, o concentraĂžie alcoolicĂŁ mai mare de 0,5% în volum.
    (2) Pentru berea produsĂŁ de micii producĂŁtori independenĂži, care deĂžin instalaĂžii de fabricaĂžie cu o capacitate nominalĂŁ anualĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 200.000 hl, se aplicĂŁ accize specifice reduse. AcelaÂşi regim se aplicĂŁ Âşi pentru berea importatĂŁ de la micii producĂŁtori independenĂži, cu o capacitate nominalĂŁ anualĂŁ care nu depĂŁÂşeÂşte 200.000 hl.
    (3) Fiecare agent economic producĂŁtor de bere are obligaĂžia de a depune la organul fiscal teritorial la care este înregistrat ca antrepozitar autorizat, pânĂŁ la data de 15 ianuarie a fiecĂŁrui an, o declaraĂžie pe propria rĂŁspundere privind capacitĂŁĂžile de producĂžie pe care le deĂžine.
    (4) BeneficiazĂŁ de nivelul redus al accizelor toĂži agenĂžii economici mici producĂŁtori care îndeplinesc cumulativ urmĂŁtoarele condiĂžii: sunt agenĂži economici producĂŁtori de bere care, din punct de vedere juridic Âşi economic, sunt independenĂži faÞã de orice alt agent economic producĂŁtor de bere; utilizeazĂŁ instalaĂžii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaĂžii de producĂžie diferite de cele ale oricĂŁrui alt agent economic producĂŁtor de bere Âşi nu funcĂžioneazĂŁ sub licenĂža de produs a altui agent economic producĂŁtor de bere.
    (5) în situaĂžia în care un agent economic producĂŁtor de bere, care beneficiazĂŁ de nivelul redus al accizelor, îÂşi mĂŁreÂşte capacitatea de producĂžie, prin achiziĂžionarea de noi capacitĂŁĂži sau extinderea celor existente, acesta va înÂştiinĂža în scris organul fiscal la care este înregistrat ca antrepozitar autorizat despre modificĂŁrile produse, va calcula Âşi va vĂŁrsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzĂŁtor noii capacitĂŁĂži de producĂžie, începând cu luna imediat urmĂŁtoare celei în care a avut loc punerea în funcĂžiune a acesteia.
    (6) Este exceptatĂŁ de la plata accizelor berea fabricatĂŁ de persoana fizicĂŁ Âşi consumatĂŁ de cĂŁtre aceasta Âşi membrii familiei sale, cu condiĂžia sĂŁ nu fie vândutĂŁ.
    ART. 170
    Vinuri
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, vinurile sunt:
    a) vinuri liniÂştite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 Âşi 2205, cu excepĂžia vinului spumos, aÂşa cum este definit la lit. b), Âşi care:
    1. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare; sau
    2. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ mai mare de 15% în volum, dar care nu depĂŁÂşeÂşte 18% în volum, au fost obĂžinute fĂŁrĂŁ nici o îmbogĂŁĂžire, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 Âşi 2205, Âşi care:
    1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciupercĂŁ, fixat cu ajutorul legĂŁturilor sau care sunt sub presiune datoratĂŁ dioxidului de carbon în soluĂžie egalĂŁ sau mai mare de 3 bari; Âşi
    2. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar care nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizicĂŁ Âşi consumat de cĂŁtre aceasta Âşi membrii familiei sale, cu condiĂžia sĂŁ nu fie vândut.
    ART. 171
    BĂŁuturi fermentate, altele decât bere Âşi vinuri
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, bĂŁuturile fermentate, altele decât bere Âşi vinuri, reprezintĂŁ:
    a) alte bĂŁuturi fermentate liniÂştite care se încadreazĂŁ la codurile NC 2204 Âşi 2205 Âşi care nu sunt prevĂŁzute la art. 170, ca Âşi toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excepĂžia altor bĂŁuturi fermentate spumoase, aÂşa cum sunt definite la lit. b), Âşi a produsului prevĂŁzut la art. 169, având:
    1. o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 10% în volum; sau
    2. o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 10% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum, Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    b) alte bĂŁuturi fermentate spumoase care se încadreazĂŁ la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 Âşi 2205, care nu intrĂŁ sub incidenĂža art. 170 Âşi care sunt prezentate în sticle închise cu un dop tip ciupercĂŁ, fixat cu ajutorul legĂŁturilor sau care sunt sub presiune datoratĂŁ dioxidului de carbon în soluĂžie egalĂŁ sau mai mare de 3 bari, Âşi care:
    1. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 13% în volum; sau
    2. au o concentraĂžie alcoolicĂŁ care depĂŁÂşeÂşte 13% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 15% în volum Âşi la care alcoolul conĂžinut în produsul finit rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor bĂŁuturile fermentate, altele decât bere Âşi vinuri, fabricate de persoana fizicĂŁ Âşi consumate de cĂŁtre aceasta Âşi membrii familiei sale, cu condiĂžia sĂŁ nu fie vândute.
    ART. 172
    Produse intermediare
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezintĂŁ toate produsele care au o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum, dar nu depĂŁÂşeÂşte 22% în volum, Âşi care se încadreazĂŁ la codurile: NC 2204, 2205 Âşi 2206 00, dar care nu intrĂŁ sub incidenĂža art. 169 - 171.
    (2) se considerĂŁ produse intermediare Âşi orice bĂŁuturĂŁ fermentatĂŁ liniÂştitĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 5,5% în volum Âşi care nu rezultĂŁ în întregime din fermentare, Âşi orice bĂŁuturĂŁ fermentatĂŁ spumoasĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 171 alin. (1) lit. b), care are o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 8,5% în volum Âşi care nu rezultĂŁ în întregime din fermentare.
    ART. 173
    Alcool etilic
    în înĂželesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintĂŁ:
    a) toate produsele care au o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum Âşi care sunt încadrate la codurile NC 2207 Âşi 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
    b) produsele care au o concentraĂžie alcoolicĂŁ ce depĂŁÂşeÂşte 22% Âşi care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 Âşi 2206 00;
    c) ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe;
    d) orice alt produs, în soluĂžie sau nu, care conĂžine bĂŁuturi spirtoase potabile.
    ART. 174
    Produse din tutun
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, produse din tutun sunt:
    a) Ăžigarete;
    b) ĂžigĂŁri Âşi ĂžigĂŁri de foi;
    c) tutun de fumat:
    1. tutun de fumat fin tĂŁiat, destinat rulĂŁrii în Ăžigarete;
    2. alte tutunuri de fumat.
    (2) Se considerĂŁ Ăžigarete:
    a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare Âşi care nu sunt ĂžigĂŁri sau ĂžigĂŁri de foi, în sensul alin. (3);
    b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de Ăžigarete, prin simpla mânuire neindustrialĂŁ;
    c) rulourile de tutun care se pot înfĂŁÂşura în hârtie de Ăžigarete, prin simpla mânuire neindustrialĂŁ;
    d) orice produs care conĂžine parĂžial alte substanĂže decât tutunul, dar care respectĂŁ criteriile prevĂŁzute la lit. a), b) sau c).
    (3) Se considerĂŁ ĂžigĂŁri sau ĂžigĂŁri de foi, dacĂŁ se pot fuma ca atare, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) rulourile de tutun care conĂžin tutun natural;
    b) rulourile de tutun care au un înveliÂş exterior din tutun natural;
    c) rulourile de tutun care au o umpluturĂŁ din amestec tĂŁiat fin, înveliÂş exterior de culoarea normalĂŁ a unei ĂžigĂŁri, care acoperĂŁ complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muÂştiucul, dacĂŁ este cazul, Âşi un liant, cu condiĂžia ca:
    1. înveliÂşul Âşi liantul sĂŁ fie din tutun reconstituit;
    2. masa unitarĂŁ a rolei de tutun, excluzând filtrul sau muÂştiucul, sĂŁ nu fie sub 1,2 grame; Âşi
    3. înveliÂşul sĂŁ fie fixat în formĂŁ de spiralĂŁ, cu un unghi ascuĂžit de minimum 30 grade faÞã de axa longitudinalĂŁ a ĂžigĂŁrii.
    d) rulourile de tutun, care au o umpluturĂŁ din amestec tĂŁiat fin, înveliÂş exterior de culoare normalĂŁ a unei ĂžigĂŁri, din tutun reconstituit, care acoperĂŁ complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv muÂştiucul, dacĂŁ este cazul, cu condiĂžia ca:
    1. masa unitarĂŁ a ruloului, excluzând filtrul Âşi muÂştiucul, sĂŁ fie egalĂŁ sau mai mare de 2,3 grame; Âşi
    2. circumferinĂža ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea ĂžigĂŁrii sĂŁ nu fie sub 34 mm.
    e) orice produs care conĂžine parĂžial alte substanĂže decât tutunul, dar care respectĂŁ criteriile de la lit. a), b), c) sau d) Âşi are înveliÂşul din tutun natural, înveliÂşul Âşi liantul din tutun reconstituit sau înveliÂşul din tutun reconstituit.
    (4) Se considerĂŁ tutun de fumat:
    a) tutunul tĂŁiat sau fĂŁrâmiĂžat într-un alt mod, rĂŁsucit sau presat în bucĂŁĂži, Âşi care poate fi fumat fĂŁrĂŁ prelucrare industrialĂŁ;
    b) deÂşeurile de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amĂŁnuntul, care nu sunt prevĂŁzute la alin. (2) Âşi (3);
    c) orice produs care conĂžine parĂžial alte substanĂže decât tutunul, dacĂŁ produsul respectĂŁ criteriile de la lit. a) sau b).
    (5) Se considerĂŁ tutun de fumat fin tĂŁiat destinat rulĂŁrii în Ăžigarete:
    a) tutunul de fumat, aÂşa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintĂŁ particulele de tutun ce au o lĂŁĂžime sub 1 mm;
    b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintĂŁ particulele de tutun ce au o lĂŁĂžime mai mare de 1 mm, dacĂŁ tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzĂŁrii pentru rularea Ăžigaretelor.
    (6) Se considerĂŁ alt tutun de fumat orice tutun de fumat care nu este tutun de fumat tĂŁiat fin.
    (7) Un rulou de tutun prevĂŁzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca douĂŁ Ăžigarete - atunci când are o lungime, excluzând filtrul Âşi muÂştiucul, mai mare de 9 cm, fĂŁrĂŁ sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 18 cm; ca trei Ăžigarete - când are o lungime, excluzând filtrul Âşi muÂştiucul, mai mare de 18 cm, fĂŁrĂŁ sĂŁ depĂŁÂşeascĂŁ 27 cm, Âşi aÂşa mai departe.
    ART. 175
    Uleiuri minerale
    (1) în înĂželesul prezentului titlu, uleiuri minerale sunt:
    a) produsele cu codul NC 2706 00 00;
    b) produsele cu codurile: NC 2707 10; 2707 20; 2707 30; 2707 50; 2707 91 00; 2707 99 11; 2707 99 19;
    c) produsele cu codul NC 2709 00;
    d) produsele cu codul NC 2710;
    e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul Âşi propanul, pure din punct de vedere chimic, dar fĂŁrĂŁ gazul natural;
    f) produsele cu codurile: NC 2712 10; 2712 20; 2712 90 (fĂŁrĂŁ produsele de la 2712 90 11 Âşi 2712 90 19);
    g) produsele cu codul NC 2715 00 00;
    h) produsele cu codul NC 2901;
    i) produsele cu codurile: NC 2902 11 00; 2902 19 90; 2902 20 00; 2902 30 00; 2902 41 00; 2902 42 00; 2902 43 00 Âşi 2902 44 00;
    j) produsele cu codurile NC 3403 11 00 Âşi 3403 19;
    k) produsele cu codul NC 3811;
    l) produsele cu codul NC 3817 00.
    (2) Uleiurile minerale pentru care se datoreazĂŁ accize sunt:
    a) benzinĂŁ cu plumb cu codurile: NC 2710 11 31; 2710 11 51 Âşi 2710 11 59;
    b) benzinĂŁ fĂŁrĂŁ plumb cu codurile: NC 2710 11 41; 2710 11 45 Âşi 2710 11 49;
    c) motorinĂŁ cu codurile: NC 2710 19 41; 2710 19 45 Âşi 2710 19 49;
    d) pĂŁcurĂŁ cu codurile: NC 2710 19 61; 2710 19 63; 2710 19 65 Âşi 2710 19 69;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile: NC 2711 12 11 pânĂŁ la 2711 19 00;
    f) gazul metan cu codul NC 2711 29 00;
    g) petrol lampant cu codurile NC 2710 19 21 Âşi 2710 19 25;
    h) benzen, toluen, xileni Âşi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice cu codurile: NC 2707 10; 2707 20; 2707 30 Âşi 2707 50.
    (3) Uleiurile minerale, altele decât cele de la alin. (2), sunt supuse unei accize dacĂŁ sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare sau utilizate drept combustibil sau carburant. Nivelul accizei va fi fixat în funcĂžie de destinaĂžie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încĂŁlzit sau carburantului echivalent.
    (4) Pe lângĂŁ produsele accizabile prevĂŁzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat drept carburant sau ca aditiv ori pentru a creÂşte volumul final al carburanĂžilor este impozitat drept carburant. Nivelul accizei va fi cel prevĂŁzut pentru benzinĂŁ cu plumb.
    (5) Orice hidrocarburĂŁ, cu excepĂžia cĂŁrbunelui, lignitului, turbei sau a oricĂŁrei alte hidrocarburi solide similare sau a gazului natural, destinatĂŁ a fi utilizatĂŁ, pusĂŁ în vânzare sau utilizatĂŁ pentru încĂŁlzire, este accizatĂŁ cu acciza aplicabilĂŁ uleiului mineral echivalent.
    (6) Consumul de uleiuri minerale în incinta unui loc de producĂžie de uleiuri minerale nu este considerat fapt generator de accize atunci când se efectueazĂŁ în scopuri de producĂžie. Când acest consum se efectueazĂŁ în alte scopuri decât cel de producĂžie Âşi, în special, pentru propulsia vehiculelor, se considerĂŁ ca un fapt generator de accize.

    SECÞIUNEA a 3-a
    Nivelul accizelor

    ART. 176
    Nivelul accizelor
    Nivelul accizelor pentru urmĂŁtoarele produse este:
 _________________________________________________________________________
|Nr. |       Denumirea produsului        |         U.M.       | Acciza*)  |
|crt.|     sau a grupei de produse       |                    |(echivalent|
|    |                                   |                    | euro/U.M. |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  0 |                1                  |          2         |     3     |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  1.| Bere,                             | hl/1 grad Plato*1) |     0,55  |
|    | din care:                         |                    |           |
|    | 1.1. Bere produsĂŁ de producĂŁtorii |                    |           |
|    | independenĂži cu o capacitate de   |                    |           |
|    | producĂžie anualĂŁ ce nu depĂŁÂşeÂşte  |                    |           |
|    | 200 mii hl                        |                    |     0,47  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  2.| Vinuri                            | hl de produs       |           |
|    | 2.1. Vinuri liniÂştite             |                    |     0,00  |
|    | 2.2. Vinuri spumoase              |                    |    42,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  3.| BĂŁuturi fermentate, altele decât  | hl de produs       |           |
|    | bere Âşi vinuri                    |                    |           |
|    | 3.1. liniÂştite                    |                    |     0,00  |
|    | 3.2. spumoase                     |                    |    42,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  4.| Produse intermediare              | hl de produs       |    45,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  5.| Alcool etilic                     | hl alcool pur*2)   |   150,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|      Produse din tutun                                                  |
|_________________________________________________________________________|
|  6.| Þigarete                          | 1.000 Ăžigarete     | 4,47+32%  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  7.| ÞigĂŁri Âşi ĂžigĂŁri de foi           | 1.000 bucĂŁĂži       |     8,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|  8.| Tutun destinat fumatului din care:| kg                 |    16,00  |
|    | 8.1. Tutun destinat rulĂŁrii în    |                    |           |
|    | Ăžigarete                          | kg                 |    11,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
|      Uleiuri minerale                                                   |
|_________________________________________________________________________|
|  9.| Benzine cu plumb                  | tonĂŁ               |   404,00  |
|    |                                   | 1.000 litri        |   311,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 10.| Benzine fĂŁrĂŁ plumb                | tonĂŁ               |   347,00  |
|    |                                   | 1.000 litri        |   267,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 11.| Motorine                          | tonĂŁ               |   221,00  |
|    | 11.1. Motorine, exclusiv tipul    |                    |           |
|    | EURO (EN590)                      | 1.000 litri        |   190,00  |
|    | 11.2. Motorine EURO (EN590)       | 1.000 litri        |   186,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 12.| PĂŁcurĂŁ                            | tonĂŁ               |     0,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 13.| Gaze petroliere lichefiate,       |                    |           |
|    | din care:                         | tonĂŁ               |   100,00  |
|    | 13.1. Utilizate în consum         |                    |           |
|    | casnic*3)                         | tonĂŁ               |     0,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 14.| Gaz metan                         | tonĂŁ               |     0,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 15.| Petrol lampant (inclusiv          |                    |           |
|    | kerosen)*4)                       | tonĂŁ               |   404,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|
| 16.| Benzen, toluen, xileni Âşi alte    |                    |           |
|    | amestecuri de hidrocarburi        |                    |           |
|    | aromatice                         | tonĂŁ               |   404,00  |
|____|___________________________________|____________________|___________|

*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2004, prin hotĂŁrâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea EuropeanĂŁ, la Capitolul 10 - Impozitarea.
    *1) Gradul Plato reprezintĂŁ greutatea de zahĂŁr exprimatĂŁ în grame, conĂžinutĂŁ în 100 g de soluĂžie mĂŁsuratĂŁ la origine, la temperatura de 20 grade/4 grade C.
    *2) Hl alcool pur reprezintĂŁ 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraĂžia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 grade C, conĂžinut într-o cantitate datĂŁ de produs alcoolic.
    *3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înĂželege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz.
    *4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeazĂŁ.

    ART. 177
    Calculul accizei pentru Ăžigarete
    (1) Pentru Ăžigarete, acciza datoratĂŁ este egalĂŁ cu suma dintre acciza specificĂŁ Âşi acciza ad valorem.
    (2) Acciza specificĂŁ se calculeazĂŁ în echivalent euro pe 1.000 de Ăžigarete.
    (3) Acciza ad valorem se calculeazĂŁ prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra preĂžului maxim de vânzare cu amĂŁnuntul.
    (4) PreĂžul maxim de vânzare cu amĂŁnuntul este preĂžul la care produsul este vândut altor persoane decât comercianĂži Âşi care include toate taxele Âşi impozitele.
    (5) PreĂžul maxim de vânzare cu amĂŁnuntul pentru orice marcĂŁ de Ăžigarete se stabileÂşte de cĂŁtre persoana care produce Ăžigaretele în România sau care importĂŁ Ăžigaretele Âşi este adus la cunoÂştinÞã publicĂŁ în conformitate cu cerinĂžele prevĂŁzute de norme.
    (6) Este interzisĂŁ vânzarea, de cĂŁtre orice persoanĂŁ, a Ăžigaretelor pentru care nu s-au stabilit Âşi declarat preĂžuri maxime de vânzare cu amĂŁnuntul.
    (7) Este interzisĂŁ vânzarea de Ăžigarete, de cĂŁtre orice persoanĂŁ, la un preĂž ce depĂŁÂşeÂşte preĂžul maxim de vânzare cu amĂŁnuntul, declarat.

    SECÞIUNEA a 4-a
    Regimul de antrepozitare

    ART. 178
    Reguli generale
    (1) ProducĂžia Âşi/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plĂŁtitĂŁ, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
    (2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea Âşi/sau depozitarea de produse accizabile.
    (3) Produsele accizabile supuse marcĂŁrii, potrivit prezentului titlu, nu pot fi depozitate în antrepozite fiscale de depozitare.
    (4) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amĂŁnuntul a produselor accizabile.
    (5) DeĂžinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada plĂŁĂžii accizelor, atrage plata acestora.
    (6) Fac excepĂžie de la prevederile alin. (4) antrepozitele fiscale care livreazĂŁ uleiuri minerale cĂŁtre avioane Âşi nave sau furnizeazĂŁ produse accizabile din magazinele duty-free.
    ART. 179
    Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
    (1) Un antrepozit fiscal poate funcĂžiona numai pe baza autorizaĂžiei valabile emise de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (2) în vederea obĂžinerii autorizaĂžiei pentru ca un loc sĂŁ funcĂžioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sĂŁ depunĂŁ o cerere la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ în modul Âşi sub forma prevĂŁzute în norme.
    (3) Cererea trebuie sĂŁ conĂžinĂŁ informaĂžii Âşi sĂŁ fie însoĂžitĂŁ de documente cu privire la:
    a) amplasarea Âşi natura locului;
    b) tipurile Âşi cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse Âşi/sau depozitate în decursul unui an;
    c) identitatea Âşi alte informaĂžii cu privire la persoana care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
    d) capacitatea persoanei care urmeazĂŁ a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerinĂžele prevĂŁzute la art. 183.
    (4) Persoana care intenĂžioneazĂŁ sĂŁ fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat. în plus, atunci când solicitantul nu este proprietarul locului, cererea trebuie sĂŁ fie însoĂžitĂŁ de o declaraĂžie din partea proprietarului, prin care se confirmĂŁ permisiunea de acces pentru personalul cu atribuĂžii de control.
    (5) Persoana care îÂşi manifestĂŁ în mod expres intenĂžia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o singurĂŁ cerere. Cererea va fi însoĂžitĂŁ de documentele prevĂŁzute de prezentul titlu, aferente fiecĂŁrei locaĂžii.
    ART. 180
    CondiĂžii de autorizare
    Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ elibereazĂŁ autorizaĂžia de antrepozit fiscal pentru un loc, numai dacĂŁ sunt îndeplinite urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) locul urmeazĂŁ a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, deĂžinerea, depozitarea Âşi/sau expedierea produselor accizabile. în cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitatĂŁ trebuie sĂŁ fie mai mare decât cantitatea pentru care suma accizelor potenĂžiale este de 50.000 euro. Conform prevederilor din norme, aceastĂŁ cantitate poate fi diferenĂžiatĂŁ, în funcĂžie de grupa de produse depozitatĂŁ;
    b) locul este amplasat, construit Âşi echipat astfel încât sĂŁ se previnĂŁ scoaterea produselor accizabile din acest loc fĂŁrĂŁ plata accizelor;
    c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amĂŁnuntul a produselor accizabile;
    d) în cazul unei persoane fizice care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sĂŁ nu fi fost condamnatĂŁ în mod definitiv pentru evaziune fiscalĂŁ, abuz de încredere, fals, uz de fals, înÂşelĂŁciune, delapidare, mĂŁrturie mincinoasĂŁ, dare sau luare de mitĂŁ, în România sau în oricare din statele strĂŁine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenĂža în ultimii 5 ani;
    e) în cazul unei persoane juridice care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sĂŁ nu fi fost condamnaĂži în mod definitiv pentru evaziune fiscalĂŁ, abuz de încredere, fals, uz de fals, înÂşelĂŁciune, delapidare, mĂŁrturie mincinoasĂŁ, dare sau luare de mitĂŁ, în România sau în oricare din statele strĂŁine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenĂža în ultimii 5 ani;
    f) persoana care urmeazĂŁ sĂŁ-Âşi desfĂŁÂşoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sĂŁ dovedeascĂŁ cĂŁ poate îndeplini cerinĂžele prevĂŁzute la art. 183.
    ART. 181
    Autorizarea ca antrepozit fiscal
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaĂžiei complete de autorizare.
    (2) AutorizaĂžia va conĂžine urmĂŁtoarele:
    a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;
    b) descrierea Âşi amplasarea locului antrepozitului fiscal;
    c) tipul produselor accizabile Âşi natura activitĂŁĂžii;
    d) capacitatea maximĂŁ de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operaĂžiuni de depozitare;
    e) nivelul garanĂžiei;
    f) perioada de valabilitate a autorizaĂžiei;
    g) orice alte informaĂžii relevante pentru autorizare.
    (3) în cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximĂŁ de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinatĂŁ de comun acord cu autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ. O datĂŁ determinatĂŁ, aceasta nu va putea fi depĂŁÂşitĂŁ, în condiĂžiile autorizĂŁrii existente. DacĂŁ aceastĂŁ capacitate de depozitare depĂŁÂşeÂşte maximul stabilit în autorizaĂžie, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacitĂŁĂžii de depozitare iniĂžiale, sĂŁ se solicite o aprobare pentru circumstanĂžele schimbate.
    (4) AutorizaĂžiile pot fi modificate de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (5) înainte de a fi modificatĂŁ autorizaĂžia, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ trebuie sĂŁ-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificĂŁrii propuse Âşi a motivelor acesteia.
    (6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritĂŁĂžii fiscale competente modificarea autorizaĂžiei.
    ART. 182
    Respingerea cererii de autorizare
    (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicatĂŁ în scris, o datĂŁ cu motivele luĂŁrii acestei decizii.
    (2) în cazul în care autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta aceastĂŁ decizie, conform prevederilor legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 183
    ObligaĂžiile antrepozitarului autorizat
    Orice antrepozitar autorizat are obligaĂžia de a îndeplini urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) sĂŁ depunĂŁ la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, dacĂŁ se considerĂŁ necesar, o garanĂžie, în cazul producĂžiei, transformĂŁrii Âşi deĂžinerii de produse accizabile, precum Âşi o garanĂžie obligatorie pentru circulaĂžia acestor produse, în condiĂžiile stabilite prin norme;
    b) sĂŁ instaleze Âşi sĂŁ menĂžinĂŁ încuietori, sigilii, instrumente de mĂŁsurĂŁ sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurĂŁrii securitĂŁĂžii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
    c) sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂže exacte Âşi actualizate cu privire la materiile prime, lucrĂŁrile în derulare Âşi produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale Âşi expediate din antrepozitele fiscale, Âşi sĂŁ prezinte evidenĂžele corespunzĂŁtoare, la cererea autoritĂŁĂžilor fiscale;
    d) sĂŁ ĂžinĂŁ un sistem corespunzĂŁtor de evidenÞã a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil Âşi de securitate;
    e) sĂŁ asigure accesul autoritĂŁĂžilor fiscale competente în orice zonĂŁ a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare Âşi în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
    f) sĂŁ prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritĂŁĂžile fiscale competente, la cererea acestora;
    g) sĂŁ asigure, în mod gratuit, un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritĂŁĂžilor fiscale competente;
    h) sĂŁ cerceteze Âşi sĂŁ raporteze cĂŁtre autoritĂŁĂžile fiscale competente orice pierdere, lipsĂŁ sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
    i) sĂŁ înÂştiinĂžeze autoritĂŁĂžile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusĂŁ a structurii antrepozitului fiscal, precum Âşi a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garanĂžiei constituite potrivit lit. a);
    j) sĂŁ se conformeze cu alte cerinĂže impuse prin norme.
    ART. 184
    Regimul de transfer al autorizaĂžiei
    (1) AutorizaĂžiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizaĂži numiĂži Âşi nu sunt transferabile.
    2) Atunci când are loc vânzarea locului sau a afacerii, autorizaĂžia nu va fi transferatĂŁ în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sĂŁ depunĂŁ o cerere de autorizare.
    ART. 185
    Revocarea Âşi anularea autorizaĂžiei
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ revocĂŁ autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal, în urmĂŁtoarele situaĂžii:
    a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoanĂŁ fizicĂŁ, dacĂŁ:
    1. persoana a decedat;
    2. persoana a fost condamnatĂŁ printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ, în România sau într-un stat strĂŁin, pentru evaziune fiscalĂŁ sau orice altĂŁ faptĂŁ penalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 180 lit. d); sau
    3. activitatea desfĂŁÂşuratĂŁ este în situaĂžie de faliment sau lichidare.
    b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoanĂŁ juridicĂŁ, dacĂŁ:
    1. în legĂŁturĂŁ cu persoana juridicĂŁ a fost iniĂžiatĂŁ o procedurĂŁ de faliment sau de lichidare; sau
    2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotĂŁrâre judecĂŁtoreascĂŁ definitivĂŁ, în România sau într-un stat strĂŁin, pentru evaziune fiscalĂŁ sau orice altĂŁ faptĂŁ penalĂŁ prevĂŁzutĂŁ la art. 180 lit. e);
    c) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitatĂŁ în antrepozitul fiscal este mai micĂŁ decât cantitatea prevĂŁzutĂŁ în norme, conform art. 180 lit. a).
    (2) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ anuleazĂŁ autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal, atunci când i-au fost oferite informaĂžii inexacte sau incomplete în legĂŁturĂŁ cu autorizarea antrepozitului fiscal.
    (3) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ revocĂŁ sau anuleazĂŁ autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal, dacĂŁ antrepozitarul autorizat nu respectĂŁ oricare dintre cerinĂžele prevĂŁzute la art. 183 sau la secĂžiunea a 6-a din prezentul capitol.
    (4) DacĂŁ autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ hotĂŁrĂŁÂşte sĂŁ revoce sau sĂŁ anuleze autorizaĂžia unui antrepozit fiscal, aceasta trebuie sĂŁ trimitĂŁ o notificare cu privire la aceastĂŁ decizie cĂŁtre antrepozitarul autorizat. Cu excepĂžiile prevĂŁzute la alin. (5), revocarea autorizaĂžiei îÂşi produce efecte începând cu cea de-a 15-a zi de la data la care antrepozitarul autorizat primeÂşte notificarea.
    (5) Antrepozitarul autorizat poate contesta o decizie de revocare sau anulare a autorizaĂžiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislaĂžiei în vigoare. Termenul de 15 zile prevĂŁzut la alin. (4) se suspendĂŁ pânĂŁ la soluĂžionarea contestaĂžiei.
    (6) Antrepozitarul autorizat poate renunĂža la autorizaĂžia pentru un antrepozit fiscal, prin depunerea la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a unei înÂştiinÞãri în scris, cu minimum 60 de zile înaintea datei când renunĂžarea produce efecte.

    SECÞIUNEA a 5-a
    Deplasarea Âşi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

    ART. 186
    Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
    Pe durata deplasĂŁrii unui produs accizabil, acciza se suspendĂŁ, dacĂŁ sunt satisfĂŁcute urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) deplasarea are loc între douĂŁ antrepozite fiscale;
    b) produsul este însoĂžit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însoĂžire, care satisface cerinĂžele prevĂŁzute în norme;
    c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identificĂŁ cu claritate tipul Âşi cantitatea produsului aflat în interior;
    d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzĂŁtor, conform prevederilor din norme;
    e) autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ a primit garanĂžia pentru plata accizelor aferente produsului.
    ART. 187
    Documentul administrativ de însoĂžire
    (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisĂŁ numai atunci când sunt însoĂžite de documentul administrativ de însoĂžire. Modelul documentului administrativ de însoĂžire va fi prevĂŁzut în norme.
    (2) în cazul deplasĂŁrii produselor accizabile între douĂŁ antrepozite fiscale în regim suspensiv, acest document se întocmeÂşte în 5 exemplare, utilizate dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) primul exemplar rĂŁmâne la antrepozitul fiscal expeditor;
    b) exemplarele 2, 3 Âşi 4 ale documentului însoĂžesc produsele accizabile pe parcursul miÂşcĂŁrii pânĂŁ la antrepozitul fiscal primitor. La sosirea produselor în antrepozitul fiscal primitor, acestea trebuie sĂŁ fie certificate de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în raza cĂŁreia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea antrepozitul fiscal primitor, cu excepĂžiile prevĂŁzute în norme. La sosirea produselor în antrepozitul fiscal primitor, exemplarul 2 se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre acesta. Exemplarul 3 este transmis de cĂŁtre antrepozitul fiscal primitor la antrepozitul fiscal expeditor. Exemplarul 4 se transmite Âşi rĂŁmâne la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în raza cĂŁreia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea antrepozitul fiscal primitor;
    c) exemplarul 5 se transmite de cĂŁtre antrepozitul fiscal expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritĂŁĂžii fiscale competente în raza cĂŁreia îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea.
    ART. 188
    Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
    Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continuĂŁ sĂŁ fie suspendatĂŁ la primirea produsului în antrepozitul fiscal, dacĂŁ sunt satisfĂŁcute urmĂŁtoarele cerinĂže:
    a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat cĂŁtre alt antrepozit fiscal, potrivit cerinĂželor prevĂŁzute la art. 186;
    b) antrepozitul fiscal primitor indicĂŁ, pe fiecare copie a documentului administrativ de însoĂžire, tipul Âşi cantitatea fiecĂŁrui produs accizabil primit, precum Âşi orice discrepanÞã între produsul accizabil primit Âşi produsul accizabil indicat de documentele administrative de însoĂžire, semnând Âşi înscriind data pe fiecare copie a documentului;
    c) antrepozitul fiscal primitor trebuie sĂŁ obĂžinĂŁ de la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ certificarea documentului administrativ de însoĂžire a produselor accizabile primite, cu excepĂžiile prevĂŁzute în norme;
    d) în termen de 10 zile de la primirea produselor, antrepozitul fiscal primitor returneazĂŁ o copie a documentului administrativ de însoĂžire persoanei care a expediat produsul.
    ART. 189
    ObligaĂžia de platĂŁ a accizelor pe durata deplasĂŁrii
    (1) în cazul oricĂŁrei abateri de la cerinĂžele prevĂŁzute la art. 186 - 188, acciza se datoreazĂŁ de cĂŁtre persoana care a expediat produsul accizabil.
    (2) Orice persoanĂŁ care expediazĂŁ un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exoneratĂŁ de obligaĂžia de platĂŁ a accizelor pentru acel produs, dacĂŁ primeÂşte de la antrepozitul fiscal primitor un document administrativ de însoĂžire, certificat în mod corespunzĂŁtor.
    (3) DacĂŁ o persoanĂŁ care a expediat un produs accizabil aflat în regim suspensiv nu primeÂşte documentul administrativ de însoĂžire certificat în termen de 30 de zile de la data expedierii produsului, are datoria de a înÂştiinĂža în urmĂŁtoarele 3 zile autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ cu privire la acest fapt Âşi de a plĂŁti accizele pentru produsul respectiv în termen de 5 zile de la data expirĂŁrii termenului de primire a acelui document.
    ART. 190
    Deplasarea uleiurilor minerale prin conducte fixe
    în cazul uleiurilor minerale deplasate în regim suspensiv, prin conducte fixe, pe lângĂŁ prevederile art. 188 Âşi 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligaĂžia de a asigura autoritĂŁĂžilor fiscale competente, la cererea acestora, informaĂžii exacte Âşi actuale cu privire la deplasarea uleiurilor minerale.
    ART. 191
    Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal Âşi un birou vamal
    în cazul deplasĂŁrii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal Âşi un birou vamal de ieÂşire din România sau între un birou vamal de intrare în România Âşi un antrepozit fiscal, acciza se suspendĂŁ, dacĂŁ sunt îndeplinite condiĂžiile prevĂŁzute de norme. Aceste condiĂžii sunt în conformitate cu principiile prevĂŁzute la art. 186 - 190.
    ART. 192
    Momentul exigibilitĂŁĂžii accizelor
    (1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibilĂŁ la data când produsul este eliberat pentru consum în România.
    (2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în condiĂžiile prevĂŁzute la art. 166.
    (3) în cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibilĂŁ la data când se constatĂŁ o pierdere sau o lipsĂŁ a produsului accizabil.
    (4) Prevederea alin. (3) nu se aplicĂŁ Âşi plata accizei nu se datoreazĂŁ dacĂŁ pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se aflĂŁ într-un regim suspensiv Âşi sunt îndeplinite oricare dintre urmĂŁtoarele condiĂžii:
    a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datoritĂŁ vĂŁrsĂŁrii, spargerii, incendierii, inundaĂžiilor sau altor cazuri de forÞã majorĂŁ, dar numai în situaĂžia în care autoritĂŁĂžii fiscale competente i se prezintĂŁ dovezi satisfĂŁcĂŁtoare cu privire la evenimentul respectiv, împreunĂŁ cu informaĂžia privind cantitatea de produs care nu este disponibilĂŁ pentru a fi folositĂŁ în România;
    b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datoritĂŁ evaporĂŁrii sau altor cauze care reprezintĂŁ rezultatul natural al producerii, deĂžinerii sau deplasĂŁrii produsului, dar numai în situaĂžia în care cantitatea de produs care nu este disponibilĂŁ pentru a fi folositĂŁ în România nu depĂŁÂşeÂşte limitele prevĂŁzute în norme.
    (5) în cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibilĂŁ la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea.
    (6) în cazul unui ulei mineral, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilĂŁ, acciza devine exigibilĂŁ la data la care uleiul mineral este oferit spre vânzare sau la care este utilizat drept combustibil sau carburant.
    (7) în cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilĂŁ Âşi care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revocĂŁ sau se anuleazĂŁ autorizaĂžia, acciza devine exigibilĂŁ la data revocĂŁrii sau anulĂŁrii autorizaĂžiei.
    (8) Accizele se calculeazĂŁ în cota Âşi rata de schimb în vigoare, la momentul în care acciza devine exigibilĂŁ.

    SECÞIUNEA a 6-a
    ObligaĂžiile plĂŁtitorilor de accize

    ART. 193
    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Accizele se plĂŁtesc la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care acciza devine exigibilĂŁ.
    (2) în cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul plĂŁĂžii accizelor este momentul înregistrĂŁrii declaraĂžiei vamale de import.
    ART. 194
    Depunerea declaraĂžiilor de accize
    (1) Orice antrepozitar autorizat are obligaĂžia de a depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o declaraĂžie de accize pentru fiecare lunĂŁ în care este valabilĂŁ autorizaĂžia de antrepozit fiscal, indiferent dacĂŁ se datoreazĂŁ sau nu plata accizei pentru luna respectivĂŁ.
    (2) DeclaraĂžiile de accize se depun la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ declaraĂžia.
    (3) în situaĂžiile prevĂŁzute la art. 166 alin. (1) lit. b) Âşi e) trebuie sĂŁ se depunĂŁ imediat o declaraĂžie de accize la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi, prin derogare de la art. 193, acciza se plĂŁteÂşte a doua zi dupĂŁ depunerea declaraĂžiei.
    ART. 195
    Documente fiscale
    (1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau deĂžinute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sĂŁ fie doveditĂŁ folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 6 zile. AceastĂŁ prevedere nu este aplicabilĂŁ pentru produsele accizabile transportate sau deĂžinute de cĂŁtre alte persoane decât comercianĂžii, în mĂŁsura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzĂŁrii cu amĂŁnuntul.
    (2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însoĂžite de un document, astfel:
    a) miÂşcarea produselor accizabile în regim suspensiv este însoĂžitĂŁ de documentul administrativ de însoĂžire;
    b) miÂşcarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însoĂžitĂŁ de factura fiscalĂŁ ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme;
    c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost plĂŁtitĂŁ, este însoĂžit de facturĂŁ sau aviz de însoĂžire.
    ART. 196
    EvidenĂže contabile
    Orice antrepozitar autorizat are obligaĂžia de a Ăžine registre contabile precise, care sĂŁ conĂžinĂŁ suficiente informaĂžii pentru ca autoritĂŁĂžile fiscale sĂŁ poatĂŁ verifica respectarea prezentului titlu, conform legislaĂžiei în vigoare.
    ART. 197
    ResponsabilitĂŁĂžile antrepozitarilor autorizaĂži Âşi ale autoritĂŁĂžilor fiscale competente
    (1) Orice antrepozitar autorizat, obligat la plata accizelor, poartĂŁ rĂŁspunderea pentru calcularea corectĂŁ Âşi plata la termenul legal a accizelor cĂŁtre bugetul de stat Âşi pentru depunerea la termenul legal a declaraĂžiilor de accize la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, conform prezentului titlu Âşi cu legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    (2) Accizele se administreazĂŁ de autoritĂŁĂžile fiscale competente Âşi de autoritĂŁĂžile vamale, pe baza competenĂželor lor, aÂşa cum sunt precizate în prezentul titlu Âşi în legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    ART. 198
    GaranĂžii
    (1) DupĂŁ acceptarea condiĂžiilor de autorizare a antrepozitului fiscal, antrepozitarul autorizat depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o garanĂžie, conform prevederilor din norme, care sĂŁ asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.
    (2) GaranĂžiile pot fi: depozite în numerar, ipoteci, garanĂžii reale Âşi personale.
    (3) Modul de calcul, valoarea Âşi durata garanĂžiei vor fi prevĂŁzute în norme.
    (4) Valoarea garanĂžiei va fi analizatĂŁ periodic, pentru a reflecta orice schimbĂŁri în volumul afacerii, în activitatea antrepozitarilor autorizaĂži sau în nivelul de accize datorat.

    SECÞIUNEA a 7-a
    Scutiri la plata accizelor

    ART. 199
    Scutiri generale
    (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor, atunci când sunt destinate pentru:
    a) livrarea în contextul relaĂžiilor consulare sau diplomatice;
    b) organizaĂžiile internaĂžionale recunoscute ca atare de cĂŁtre autoritĂŁĂžile publice ale României, în limitele Âşi în condiĂžiile stabilite prin convenĂžiile internaĂžionale, care pun bazele acestor organizaĂžii, sau prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental;
    c) forĂžele armate aparĂžinând oricĂŁrui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu excepĂžia ForĂželor Armate ale României;
    d) rezerva de stat Âşi rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
    (3) Accizele nu se aplicĂŁ pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul cĂŁlĂŁtorilor Âşi al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în strĂŁinĂŁtate, în limitele Âşi în conformitate cu cerinĂžele prevĂŁzute de legislaĂžia vamalĂŁ în vigoare.
    ART. 200
    Scutiri pentru alcool etilic Âşi alte produse alcoolice
    (1) Sunt scutite de plata accizelor alcoolul etilic Âşi alte produse alcoolice atunci când sunt:
    a) denaturate conform prescripĂžiilor legale Âşi utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
    b) utilizate pentru producerea oĂžetului;
    c) utilizate pentru producerea de medicamente;
    d) utilizate pentru producerea de arome alimentare, pentru alimente sau bĂŁuturi nealcoolice ce au o concentraĂžie ce nu depĂŁÂşeÂşte 1,2% în volum;
    e) utilizate în scop medical în spitale Âşi farmacii;
    f) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fĂŁrĂŁ cremĂŁ, cu condiĂžia ca în fiecare caz concentraĂžia de alcool sĂŁ nu depĂŁÂşeascĂŁ 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intrĂŁ în compoziĂžia ciocolatei Âşi 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intrĂŁ în compoziĂžia altor produse;
    g) eÂşantioane pentru analizĂŁ sau teste de producĂžie necesare sau în scopuri ÂştiinĂžifice;
    h) utilizate în procedee de fabricaĂžie, cu condiĂžia ca produsul finit sĂŁ nu conĂžinĂŁ alcool;
    i) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei;
    j) utilizate în industria cosmeticĂŁ.
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1), precum Âşi produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.
    ART. 201
    Scutiri pentru uleiuri minerale
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) uleiurile minerale folosite în orice alt scop decât drept combustibil sau carburant;
    b) uleiurile minerale livrate în vederea utilizĂŁrii drept carburant pentru aeronave, altele decât aviaĂžia turisticĂŁ în scop privat. Prin aviaĂžie turisticĂŁ în scop privat se înĂželege utilizarea unei aeronave, de cĂŁtre proprietarul sĂŁu sau de cĂŁtre persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ care o deĂžine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale Âşi în special altele decât transportul de persoane sau de mĂŁrfuri sau prestĂŁri de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritĂŁĂžilor publice;
    c) uleiurile minerale livrate în vederea utilizĂŁrii drept carburant pentru navigaĂžia maritimĂŁ internaĂžionalĂŁ Âşi pentru navigaĂžia pe cĂŁile navigabile interioare, altele decât navigaĂžiile de agrement în scop privat. Prin navigaĂžie de agrement în scop privat se înĂželege utilizarea oricĂŁrei ambarcaĂžiuni, de cĂŁtre proprietarul sĂŁu sau de cĂŁtre persoana fizicĂŁ sau juridicĂŁ care o deĂžine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale Âşi în special altele decât transportul de persoane sau de mĂŁrfuri ori prestĂŁri de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritĂŁĂžilor publice;
    d) uleiurile minerale utilizate în cadrul producĂžiei de electricitate Âşi în centralele electrocalogene;
    e) uleiurile minerale utilizate în scopul testĂŁrii aeronavelor Âşi vapoarelor;
    f) uleiurile minerale injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimicĂŁ, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
    g) uleiurile minerale care intrĂŁ în România în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinat utilizĂŁrii drept combustibil pentru acel autovehicul;
    h) orice ulei mineral care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;
    i) orice ulei mineral achiziĂžionat direct de la agenĂži economici producĂŁtori sau importatori, utilizat drept combustibil pentru încĂŁlzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de bĂŁtrâni Âşi orfelinatelor;
    j) orice ulei mineral utilizat de cĂŁtre persoane fizice drept combustibil pentru încĂŁlzirea locuinĂželor;
    k) orice ulei mineral achiziĂžionat direct de la agenĂži economici producĂŁtori sau importatori, utilizat drept combustibil în scop tehnologic sau pentru producerea de agent termic Âşi apĂŁ caldĂŁ;
    l) orice ulei mineral achiziĂžionat direct de la agenĂži economici producĂŁtori sau importatori, utilizat în scop industrial;
    m) uleiurile minerale utilizate drept combustibil neconvenĂžional (bio-diesel).
    (2) Modalitatea Âşi condiĂžiile de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

    SECÞIUNEA a 8-a
    Marcarea produselor alcoolice Âşi a produselor din tutun

    ART. 202
    Reguli generale
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplicĂŁ urmĂŁtoarelor produse accizabile:
    a) produse intermediare Âşi alcool etilic, cu excepĂžiile prevĂŁzute prin norme;
    b) produse din tutun.
    (2) Nu este supus obligaĂžiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
    (3) Produsele accizabile prevĂŁzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacĂŁ acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei secĂžiuni.
    ART. 203
    Responsabilitatea marcĂŁrii
    (1) Responsabilitatea marcĂŁrii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaĂži sau importatorilor.
    (2) Importatorul transmite producĂŁtorului extern marcajele, sub forma Âşi în maniera prevĂŁzute în norme, în vederea aplicĂŁrii efective a acestora pe produsele accizabile contractate.
    ART. 204
    Proceduri de marcare
    (1) Marcarea produselor se efectueazĂŁ prin timbre, banderole sau etichete.
    (2) Dimensiunea Âşi elementele ce vor fi inscripĂžionate pe marcaje vor fi stabilite prin norme.
    (3) Antrepozitarul autorizat sau importatorul este obligat sĂŁ aplice marcajele la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticlĂŁ, astfel încât deschiderea ambalajului sĂŁ deterioreze marcajul.
    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole sau etichete deteriorate sau marcate altfel decât s-a prevĂŁzut la alin. (3) vor fi considerate ca nemarcate.
    ART. 205
    Eliberarea marcajelor
    (1) Autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ are obligaĂžia de a elibera marcajele, potrivit prevederilor prezentului articol Âşi normelor.
    (2) Eliberarea marcajelor se face cĂŁtre:
    a) persoanele care importĂŁ produsele accizabile prevĂŁzute la art. 202, în baza autorizaĂžiei de importator. AutorizaĂžia de importator se acordĂŁ de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme;
    b) antrepozitarii autorizaĂži care produc sau îmbuteliazĂŁ produsele accizabile prevĂŁzute la art. 202.
    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, sub forma Âşi în maniera prevĂŁzute în norme.
    (4) Eliberarea marcajelor se face de cĂŁtre unitatea specializatĂŁ, autorizatĂŁ de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ pentru tipĂŁrirea acestora, în condiĂžiile prevĂŁzute în norme.
    (5) Contravaloarea timbrelor pentru marcarea Ăžigaretelor Âşi a altor produse din tutun se asigurĂŁ de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente acestor produse, conform prevederilor din norme.
    ART. 206
    Confiscarea produselor din tutun
    (1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementeazĂŁ modul Âşi condiĂžiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatĂŁ a statului, produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatĂŁ a statului se predau de cĂŁtre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de produse din tutun sau importatorilor de astfel de produse, dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) sortimentele care se regĂŁsesc în nomenclatorul de fabricaĂžie al antrepozitarilor autorizaĂži sau în nomenclatorul de import al importatorilor se predau în totalitate acestora;
    b) sortimentele care nu se regĂŁsesc în nomenclatorul de fabricaĂžie al antrepozitarilor autorizaĂži sau în nomenclatorul de import al importatorilor se predau în custodie de cĂŁtre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de produse din tutun, a cĂŁror cotĂŁ de piaÞã reprezintĂŁ peste 5% .
    (2) Repartizarea fiecĂŁrui lot de produse din tutun confiscate, preluarea acestora de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži Âşi importatori, precum Âşi procedura de distrugere se efectueazĂŁ conform normelor.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat Âşi importator are obligaĂžia sĂŁ asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul Âşi depozitarea cantitĂŁĂžilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

    CAP. 2
    Alte produse accizabile

    ART. 207
    Sfera de aplicare
    UrmĂŁtoarele produse sunt supuse accizelor:
    a) cafea verde cu codurile NC 0901 11 00 Âşi 0901 12 00;
    b) cafea prĂŁjitĂŁ, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 Âşi 0901 90 90;
    c) cafea solubilĂŁ, inclusiv amestecuri cu cafea solubilĂŁ, cu codurile NC 2101 11 Âşi 2101 12;
    d) confecĂžii din blĂŁnuri naturale cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 Âşi 6506 92 00, cu excepĂžia celor de iepure, oaie, caprĂŁ;
    e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 Âşi 9405 91;
    f) bijuterii din aur Âşi/sau din platinĂŁ cu codul NC 7113 19 00, cu excepĂžia verighetelor;
    g) autoturisme Âşi autoturisme de teren, inclusiv din import rulate, cu codurile: NC 8703 21; 8703 22; 8703 23 19; 8703 23 90; 8703 24; 8703 31; 8703 32 19; 8703 32 90; 8703 33 19 Âşi 8703 33 90;
    h) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 Âşi 3303 00 90;
    i) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar incorporând un receptor de semnale videofonice cu codul NC 8521; combine audio cu codurile: NC 8519; 8520 Âşi 8527;
    j) dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandĂŁ magneticĂŁ sau compact disc cu codul NC 8527;
    k) aparate de luat imagini fixe Âşi alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40;
    l) cuptoare cu microunde cu codul NC 8516 50 00;
    m) aparate pentru condiĂžionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp, cu codul NC 8415 10 10;
    n) arme de vânĂŁtoare Âşi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00; 9303; 9304 00 00 Âşi 9307 00 00;
    o) iahturi Âşi bĂŁrci cu motor pentru agrement cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 Âşi 8903 99.
    ART. 208
    Nivelul Âşi calculul accizei
    (1) în cazul cafelei verzi, acciza este egalĂŁ cu echivalentul în lei a 850 euro pe tonĂŁ.
    (2) în cazul cafelei prĂŁjite, inclusiv al cafelei cu înlocuitori, acciza este egalĂŁ cu echivalentul în lei a 1.250 euro pe tonĂŁ.
    (3) în cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubilĂŁ, acciza este egalĂŁ cu echivalentul în lei a 5 euro pe kilogram.
    (4) Nivelul accizelor pentru alte produse:
 __________________________________________________________
|Nr. |            Denumirea produsului              |Acciza|
|crt.|          sau a grupei de produse             |  (%) |
|____|______________________________________________|______|
|  1.| ConfecĂžii din blĂŁnuri naturale (cu excepĂžia  |      |
|    | celor de iepure, oaie, caprĂŁ)                |  40  |
|____|______________________________________________|______|
|  2.| Articole din cristal*1)                      |  50  |
|____|______________________________________________|______|
|  3.| Bijuterii din aur Âşi/sau din platinĂŁ, cu     |      |
|    | excepĂžia verighetelor                        |  20  |
|____|______________________________________________|______|
|  4.| Produse de parfumerie                        |      |
|____|______________________________________________|______|
|    | 4.1. Parfumuri,                              |  30  |
|    | din care:                                    |      |
|    | - ape de parfum                              |  20  |
|____|______________________________________________|______|
|    | 4.2. Ape de toaletĂŁ,                         |  10  |
|    | din care:                                    |      |
|    | - ape de colonie                             |   5  |
|____|______________________________________________|______|
|  5.| Aparate video de înregistrat sau de reprodus,|      |
|    | chiar încorporând un receptor de semnale     |      |
|    | videofonice; combine audio*2)                |  15  |
|____|______________________________________________|______|
|  6.| Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandĂŁ |      |
|    | magneticĂŁ sau compact disc                   |  15  |
|____|______________________________________________|______|
|  7.| Aparate de luat imagini fixe Âşi alte camere  |      |
|    | video cu înregistrare; aparate fotografice   |      |
|    | numerice                                     |  25  |
|  8.| Cuptoare cu microunde                        |  15  |
|  9.| Aparate pentru condiĂžionat aer, de perete sau|      |
|    | de ferestre, formând un singur corp          |  15  |
| 10.| Arme de vânĂŁtoare Âşi arme de uz individual,  |      |
|    | altele decât cele de uz militar sau de sport |  50  |
| 11.| Iahturi Âşi bĂŁrci cu motor pentru agrement    |  25  |
|____|______________________________________________|______|

    *1) Prin cristal se înĂželege sticla având un conĂžinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
    *2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaÂşi carcasĂŁ sau în module) cel puĂžin patru aparate sau funcĂžiuni diferite, dintre care cel puĂžin trei sunt funcĂžiuni audio (recepĂžie, înregistrare pe bandĂŁ magneticĂŁ, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandĂŁ magneticĂŁ etc.).

    (5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:
 ______________________________________________________________________________
|                                                      |   Acciza  |  Acciza   |
|                  Tipul autoturismului                |   pentru  |  pentru   |
|                                                      |autoturisme|autoturisme|
|                                                      |   noi (%) | rulate (%)|
|______________________________________________________|___________|___________|
| 1. Autoturisme echipate cu motor cu benzinĂŁ:         |           |           |
| a) cu capacitate cilindricĂŁ sub 1.601 cm^3           |    0      |     1,5   |
| b) cu capacitate cilindricĂŁ între 1.601 Âşi 1.800 cm^3|    1,5    |     4,5   |
| c) cu capacitate cilindricĂŁ între 1.801 Âşi 2.000 cm^3|    3      |     9     |
| d) cu capacitate cilindricĂŁ între 2.001 Âşi 2.500 cm^3|    6      |    18     |
| e) cu capacitate cilindricĂŁ de peste 2.500 cm^3      |    9      |    27     |
|______________________________________________________|___________|___________|
|2. Autoturisme echipate cu motor Diesel:              |           |           |
| a) cu capacitate cilindricĂŁ sub 1.601 cm^3           |    0      |     1,5   |
| b) cu capacitate cilindricĂŁ între 1.601 Âşi 2.000 cm^3|    1,5    |     4,5   |
| c) cu capacitate cilindricĂŁ între 2.001 Âşi 2.500 cm^3|    3      |     9     |
| d) cu capacitate cilindricĂŁ între 2.501 Âşi 3.100 cm^3|    6      |    18     |
| e) cu capacitate cilindricĂŁ de peste 3.100 cm^3      |    9      |    27     |
|______________________________________________________|___________|___________|


    (6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori Âşi cafea solubilĂŁ, inclusiv amestecuri cu cafea solubilĂŁ, accizele se datoreazĂŁ o singurĂŁ datĂŁ Âşi se calculeazĂŁ prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de mĂŁsurĂŁ, asupra cantitĂŁĂžilor importate.
    (7) în cazul produselor prevĂŁzute la alin. (4) Âşi (5), accizele preced taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ Âşi se calculeazĂŁ o singurĂŁ datĂŁ prin aplicarea cotelor procentuale prevĂŁzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintĂŁ:
    a) pentru produsele din producĂžia internĂŁ - preĂžurile de livrare, mai puĂžin accizele, respectiv preĂžul producĂŁtorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obĂžinerea produsului respectiv;
    b) pentru produsele din import - valoarea în vamĂŁ stabilitĂŁ potrivit legii, la care se adaugĂŁ taxele vamale Âşi alte taxe speciale, dupĂŁ caz.
    ART. 209
    PlĂŁtitori de accize
    (1) PlĂŁtitori de accize pentru produsele prevĂŁzute la art. 207, cu excepĂžia celor prevĂŁzute la lit. a) - c), sunt agenĂžii economici - persoane juridice, asociaĂžii familiale Âşi persoane fizice autorizate - care produc sau importĂŁ astfel de produse.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru produsele prevĂŁzute la art. 207 lit. a) - c), plĂŁtitori de accize sunt agenĂžii economici importatori.
    (3) PlĂŁtitori de accize sunt Âşi persoanele fizice care introduc în ĂžarĂŁ autoturisme Âşi autoturisme de teren, inclusiv rulate.
    ART. 210
    Scutiri
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele exportate direct de agenĂžii economici producĂŁtori sau prin agenĂži economici care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea pe bazĂŁ de comision. BeneficiazĂŁ de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin agenĂži economici comisionari, de cĂŁtre producĂŁtorii care deĂžin în proprietate utilajele Âşi instalaĂžiile de producĂžie necesare pentru realizarea acestor produse;
    b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se acordĂŁ cu condiĂžia depunerii de cĂŁtre agentul economic importator a unei garanĂžii egale cu valoarea accizelor aferente. AceastĂŁ garanĂžie va fi restituitĂŁ agentului economic numai cu condiĂžia încheierii în termen a regimului vamal acordat. Nu intrĂŁ sub incidenĂža acestor prevederi bunurile prevĂŁzute la art. 208 alin. (5), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se deruleazĂŁ în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporarĂŁ sau de import, pe durata contractului de leasing;
    c) orice produs importat, provenit din donaĂžii sau finanĂžat direct din împrumuturi nerambursabile, precum Âşi din programe de cooperare ÂştiinĂžificĂŁ Âşi tehnicĂŁ, acordat instituĂžiilor de învãÞãmânt, sĂŁnĂŁtate Âşi culturĂŁ, ministerelor, altor organe ale administraĂžiei publice, structurilor patronale Âşi sindicale reprezentative la nivel naĂžional, asociaĂžiilor Âşi fundaĂžiilor de utilitate publicĂŁ, de cĂŁtre guverne strĂŁine, organisme internaĂžionale Âşi organizaĂžii nonprofit Âşi de caritate;
    d) produsele livrate la rezerva de stat Âşi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.
    (2) AgenĂžii economici exportatori de cafea prĂŁjitĂŁ, obĂžinutĂŁ din operaĂžiuni proprii de prĂŁjire a cafelei verzi importate direct de aceÂştia, pot solicita autoritĂŁĂžilor fiscale competente, pe bazĂŁ de documente justificative, restituirea accizelor plĂŁtite în vamĂŁ, aferente numai cantitĂŁĂžilor de cafea verde utilizatĂŁ ca materie primĂŁ pentru cafeaua exportatĂŁ.
    (3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevĂŁzute la alin. (1) Âşi (2) este stabilitĂŁ în norme.
    ART. 211
    Exigibilitatea
    Momentul exigibilitĂŁĂžii accizei intervine:
    a) pentru produsele din producĂžia internĂŁ, la data efectuĂŁrii livrĂŁrii, la data acordĂŁrii produselor ca dividende sau ca platĂŁ în naturĂŁ, la data la care au fost consumate pentru reclamĂŁ Âşi publicitate Âşi, respectiv, la data înstrĂŁinĂŁrii ori utilizĂŁrii în oricare alt scop decât comercializarea;
    b) pentru produsele importate, la data înregistrĂŁrii declaraĂžiei vamale de import.
    ART. 212
    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Accizele se plĂŁtesc la bugetul de stat pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei în care acciza devine exigibilĂŁ.
    (2) Pentru alte produse accizabile, provenite din import, plata se face la momentul înregistrĂŁrii declaraĂžiei vamale de import.
    ART. 213
    Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
    (1) AgenĂžii economici plĂŁtitori de accize, care au efectuat tranzacĂžii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligaĂžia ca, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrĂŁrii pierderii, distrugerii sau deteriorĂŁrii, sĂŁ reconstituie, pe baza evidenĂželor contabile, accizele aferente acestor tranzacĂžii.
    (2) în situaĂžia nereconstituirii obligaĂžiilor fiscale de cĂŁtre agentul economic, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va stabili suma acestora prin estimare, înmulĂžind numĂŁrul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constatĂŁrii pierderii, distrugerii sau deteriorĂŁrii documentelor fiscale.
    ART. 214
    DeclaraĂžiile de accize
    (1) Orice agent economic plĂŁtitor de accize are obligaĂžia de a depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o declaraĂžie de accize pentru fiecare lunĂŁ, indiferent dacĂŁ se datoreazĂŁ sau nu plata accizei pentru luna respectivĂŁ.
    (2) DeclaraĂžiile de accize se depun la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, de cĂŁtre agenĂžii economici plĂŁtitori, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ declaraĂžia.

    CAP. 3
    Impozitul la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ

    ART. 215
    DispoziĂžii generale
    (1) Pentru ĂžiĂžeiul Âşi gazele naturale din producĂžia internĂŁ, agenĂžii economici autorizaĂži, potrivit legii, datoreazĂŁ bugetului de stat impozit în momentul livrĂŁrii.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu se datoreazĂŁ impozit pentru cantitĂŁĂžile de ĂžiĂžei Âşi gaze naturale livrate cu titlu de redevenÞã.
    (3) Impozitul datorat este:
    a) pentru ĂžiĂžei - 4 euro/tonĂŁ;
    b) pentru gazele naturale - 7,40 euro/1.000 mc.
    (4) Impozitul datorat se calculeazĂŁ prin aplicarea sumelor fixe prevĂŁzute la alin. (3), asupra cantitĂŁĂžilor livrate.
    (5) Momentul exigibilitĂŁĂžii impozitului la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ intervine la data efectuĂŁrii livrĂŁrii.
    ART. 216
    Scutiri
    Sunt scutite de plata acestor impozite cantitĂŁĂžile de ĂžiĂžei Âşi gaze naturale din producĂžia internĂŁ, exportate direct de agenĂžii economici producĂŁtori.
    ART. 217
    DeclaraĂžiile de impozit
    (1) Orice agent economic, plĂŁtitor de impozit la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ, are obligaĂžia de a depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ o declaraĂžie de impozit pentru fiecare lunĂŁ, indiferent dacĂŁ se datoreazĂŁ sau nu plata impozitului pentru luna respectivĂŁ.
    (2) DeclaraĂžiile de impozit se depun la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ de cĂŁtre agenĂžii economici plĂŁtitori, pânĂŁ la data de 25 inclusiv a lunii urmĂŁtoare celei la care se referĂŁ declaraĂžia.

    CAP. 4
    DispoziĂžii comune

    ART. 218
    Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
    Valoarea în lei a accizelor Âşi impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de mĂŁsurĂŁ, se determinĂŁ prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca NaĂžionalĂŁ a României pentru ultima zi a lunii care precede începutul trimestrului calendaristic. Acest curs se utilizeazĂŁ pe toatĂŁ durata trimestrului urmĂŁtor.
    ART. 219
    ObligaĂžiile plĂŁtitorilor
    (1) AgenĂžii economici plĂŁtitori de accize Âşi de impozit la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ sunt obligaĂži sĂŁ se înregistreze la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, conform dispoziĂžiilor legale în materie.
    (2) AgenĂžii economici au obligaĂžia sĂŁ calculeze accizele Âşi impozitul la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ, dupĂŁ caz, sĂŁ le evidenĂžieze distinct în facturĂŁ Âşi sĂŁ le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind rĂŁspunzĂŁtori pentru exactitatea calculului Âşi vĂŁrsarea integralĂŁ a sumelor datorate.
    (3) PlĂŁtitorii au obligaĂžia sĂŁ ĂžinĂŁ evidenĂža accizelor Âşi a impozitului la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ, dupĂŁ caz, conform prevederilor din norme.
    ART. 220
    DecontĂŁrile între agenĂžii economici
    (1) DecontĂŁrile între agenĂžii economici, furnizori de produse accizabile, Âşi agenĂžii economici, cumpĂŁrĂŁtori ai acestor produse, se vor face integral prin unitĂŁĂži bancare.
    (2) Nu intrĂŁ sub incidenĂža prevederilor alin. (1):
    a) livrĂŁrile de produse supuse accizelor cĂŁtre agenĂžii economici care comercializeazĂŁ astfel de produse în sistem en detail;
    b) livrĂŁrile de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligaĂžiilor faÞã de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensĂŁrilor, dacĂŁ actele normative speciale nu prevĂŁd altfel.

    CAP. 5
    DispoziĂžii tranzitorii

    ART. 221
    DerogĂŁri
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 178 alin. (2), pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2007 depozitarea uleiurilor minerale în regim suspensiv de accize este permisĂŁ numai într-un antrepozit fiscal de producĂžie.
    (2) Prin derogare de la art. 192 Âşi 193, pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2007, livrarea uleiurilor minerale din antrepozitele fiscale de producĂžie se efectueazĂŁ numai în momentul în care cumpĂŁrĂŁtorul prezintĂŁ documentul de platĂŁ care sĂŁ ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitĂŁĂžii ce urmeazĂŁ a fi facturatĂŁ. Cu ocazia depunerii declaraĂžiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenĂže dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de cĂŁtre beneficiarii produselor Âşi valoarea accizelor aferente cantitĂŁĂžilor de uleiuri minerale efectiv livrate de agenĂžii economici producĂŁtori, în decursul lunii precedente.
    (3) în cazul importurilor de produse supuse marcĂŁrii, potrivit prezentului titlu, pânĂŁ la data de 1 ianuarie 2007, fiecare comandĂŁ de marcaje va fi aprobatĂŁ de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ numai dacĂŁ importatorul va prezenta dovada plĂŁĂžii în contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzĂŁtoare cantitĂŁĂžilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje.

    TITLUL VIII
    MĂŁsuri speciale privind supravegherea producĂžiei, importului Âşi circulaĂžiei unor produse accizabile

    CAP. 1
    Sistemul de supraveghere a producĂžiei de alcool etilic

    ART. 222
    Sfera de aplicare
    Sistemul de supraveghere se aplicĂŁ tuturor antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic nedenaturat Âşi distilate.
    ART. 223
    Supraveghetorii fiscali
    (1) Pentru fiecare antrepozit fiscal de producĂžie de alcool etilic Âşi de distilate vor fi desemnaĂži reprezentanĂži permanenĂži ai autoritĂŁĂžii fiscale competente, denumiĂži în continuare supraveghetori fiscali. PrezenĂža supraveghetorilor fiscali va fi asiguratĂŁ pe tot parcursul desfĂŁÂşurĂŁrii procesului de producĂžie, respectiv pe cele trei schimburi Âşi în zilele de sĂŁrbĂŁtori legale.
    (2) Antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic Âşi de distilate vor întocmi Âşi vor depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, o datĂŁ cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care sĂŁ prevadĂŁ cantitatea estimatĂŁ a se obĂžine într-un an, în funcĂžie de capacitatea instalatĂŁ.
    ART. 224
    Mijloace de mĂŁsurare a producĂžiei de alcool
    (1) în vederea înregistrĂŁrii corecte a întregii producĂžii de alcool etilic Âşi de distilate obĂžinute, fiecare antrepozit fiscal de producĂžie de alcool etilic Âşi de distilate trebuie sĂŁ fie dotat obligatoriu de cĂŁtre antrepozitarul autorizat cu mijloace de mĂŁsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, necesare pentru determinarea cantitĂŁĂžii de alcool etilic Âşi de distilate, precum Âşi cu mijloace de mĂŁsurare legale pentru determinarea concentraĂžiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool etilic Âşi de distilate. Mijloacele de mĂŁsurare Âşi mĂŁsurĂŁtorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii în domeniu.
    (2) în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la ieÂşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieÂşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat Âşi la ieÂşirea din coloanele aferente alcoolului tehnic, astfel încât sĂŁ fie contorizate toate cantitĂŁĂžile de alcool rezultate.
    (3) în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de distilate, contoarele vor fi amplasate la ieÂşirea din coloanele de distilare sau, dupĂŁ caz, la ieÂşirea din instalaĂžiile de distilare.
    (4) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum Âşi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantitĂŁĂži de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise.
    ART. 225
    Certificate de calibrare
    Antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool Âşi de distilate sunt obligaĂži sĂŁ prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, pentru toate rezervoarele Âşi recipientele în care se depoziteazĂŁ alcoolul, distilatele Âşi materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.
    ART. 226
    Sigilii
    (1) Pe întregul flux tehnologic de la ieÂşirea alcoolului brut, rafinat Âşi tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, Âşi pânĂŁ la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de distilate, sigiliile se vor aplica la ieÂşirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalaĂžiile de distilare. în toate situaĂžiile, sigiliile vor fi aplicate Âşi pe toate elementele de asamblare-racordare ale aparatelor de mĂŁsurĂŁ Âşi control, pe orice orificii Âşi robineĂži existenĂži pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.
    (2) Aparatele Âşi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum Âşi de pe tot circuitul instalaĂžiilor de distilare trebuie îmbinate în aÂşa fel încât sĂŁ poatĂŁ fi sigilate. Sigiliile aparĂžin autoritĂŁĂžii fiscale competente, vor fi înseriate Âşi vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia. OperaĂžiunile de sigilare Âşi desigilare se vor efectua de cĂŁtre supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât sĂŁ nu se deterioreze aparatele Âşi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sĂŁ fie menĂžinute intacte. Sigilarea Âşi desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal.
    (3) Sigiliile prevĂŁzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementĂŁrilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ.
    (4) Stabilirea tipului de sigilii, prevĂŁzut la alin. (2), Âşi a caracteristicilor acestora, uniformizarea Âşi/sau personalizarea, precum Âşi coordonarea tuturor operaĂžiunilor ce se impun revin Ministerului FinanĂželor Publice, respectiv direcĂžiei cu atribuĂžii administrative.
    ART. 227
    RecepĂžia materiilor prime
    (1) RecepĂžia cantitativĂŁ a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal, precum Âşi introducerea lor în procesul de fabricaĂžie se fac cu mijloace de mĂŁsurare legale.
    (2) în cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic Âşi a distilatelor, se achiziĂžioneazĂŁ materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziĂžie Âşi documentele de recepĂžie se întocmesc în 2 exemplare Âşi vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rĂŁmâne la antrepozitul fiscal care a achiziĂžionat materia primĂŁ, iar exemplarul 2, la persoana fizicĂŁ furnizoare.
    ART. 228
    ObligaĂžiile supraveghetorilor fiscali
    (1) Supraveghetorii fiscali au obligaĂžia sĂŁ verifice:
    a) existenĂža certificatelor de calibrare pentru rezervoarele Âşi recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor Âşi a materiilor prime din care provin acestea;
    b) înregistrarea corectĂŁ a intrĂŁrilor de materii prime;
    c) înscrierea corectĂŁ a alcoolului Âşi a distilatelor obĂžinute, în rapoartele zilnice de producĂžie Âşi în documentele de transfer-predare cĂŁtre antrepozite de prelucrare sau de depozitare de produse finite, în concordanÞã cu înregistrĂŁrile mijloacelor de mĂŁsurare;
    d) concordanĂža dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar Âşi producĂžia de alcool Âşi distilate obĂžinutĂŁ;
    e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic Âşi distilate, înscrise în evidenĂžele operative ale antrepozitelor de depozitare de astfel de produse;
    f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer cĂŁtre antrepozitele de prelucrare a alcoolului Âşi a distilatelor;
    g) concordanĂža dintre cantitĂŁĂžile de alcool Âşi de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de producĂžie cu cele înscrise în documentele fiscale;
    h) modul de calcul, de evidenĂžiere Âşi de virare a accizelor datorate pentru alcool Âşi distilate, precum Âşi pentru bĂŁuturile spirtoase realizate de cĂŁtre antrepozitarul autorizat de producĂžie, care îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea în sistem integrat;
    i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaraĂžiilor privind obligaĂžiile de platĂŁ cu titlu de accize Âşi a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;
    j) orice alte documente Âşi operaĂžiuni care sĂŁ conducĂŁ la determinarea exactĂŁ a obligaĂžiilor cĂŁtre bugetul de stat;
    k) înregistrarea corectĂŁ a operaĂžiunilor de import Âşi export, în situaĂžia în care antrepozitarul autorizat desfĂŁÂşoarĂŁ astfel de operaĂžiuni.
    (2) De asemenea, supraveghetorii fiscali au obligaĂžia de a înregistra, într-un registru special, toate cererile antrepozitarilor autorizaĂži de producĂžie sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalaĂžiilor.
    (3) în vederea certificĂŁrii realitĂŁĂžii tuturor operaĂžiunilor reflectate în documentele aferente producĂžiei de alcool Âşi de distilate, începând de la intrarea materiei prime pânĂŁ la livrarea alcoolului Âşi a distilatelor cĂŁtre secĂžiile de prelucrare sau cĂŁtre terĂži, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale, vor fi prezentate obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat pentru a fi vizate de acesta.
    ART. 229
    Desigilarea instalaĂžiilor
    (1) Desigilarea aparatelor Âşi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitĂŁri scrise, justificate, din partea antrepozitului fiscal de producĂžie de alcool Âşi de distilate sau în situaĂžii de avarie.
    (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puĂžin trei zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaĂžiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal întocmeÂşte un proces-verbal de desigilare. în procesul-verbal se vor consemna data Âşi ora desigilĂŁrii, cantitatea de alcool Âşi de distilate - în litri Âşi în grade - înregistratĂŁ de contoare la momentul desigilĂŁrii, precum Âşi stocul de alcool Âşi de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare Âşi în recipiente.
    (3) Se interzice antrepozitarilor autorizaĂži deteriorarea sigiliilor aplicate de cĂŁtre supraveghetorul fiscal. în cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat sĂŁ solicite prezenĂža supraveghetorului fiscal pentru constatarea cauzelor deteriorĂŁrii accidentale a sigiliului sau ale avariei.
    (4) DacĂŁ antrepozitarul autorizat constatĂŁ un incident sau o disfuncĂžie în funcĂžionarea unui contor, acesta trebuie sĂŁ facĂŁ imediat o declaraĂžie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnatĂŁ într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defecĂžiunii. TotodatĂŁ, antrepozitarul autorizat va solicita prezenĂža reprezentantului autorizat de cĂŁtre Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ pentru activitĂŁĂži de reparaĂžii ale mijloacelor de mĂŁsurare din categoria respectivĂŁ, în vederea desigilĂŁrii mijloacelor de mĂŁsurare, a repunerii lor în stare de funcĂžionare Âşi a resigilĂŁrii.
    (5) Contoarele defecte pot fi înlocuite, sub supraveghere metrologicĂŁ, cu alte contoare de rezervĂŁ, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea.
    (6) DacĂŁ timpul de remediere a contoarelor depĂŁÂşeÂşte 24 de ore, se suspendĂŁ activitatea de producĂžie a alcoolului Âşi a distilatelor. InstalaĂžiile respective vor fi sigilate.
    (7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare de cĂŁtre supraveghetorul fiscal, în prezenĂža reprezentantului legal al antrepozitarului autorizat.
    (8) în procesul-verbal încheiat se vor menĂžiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activitĂŁĂžii, data Âşi ora întreruperii acesteia, stocul de alcool Âşi de distilate existent la acea datĂŁ Âşi indicii înregistraĂži de contoare în momentul suspendĂŁrii activitĂŁĂžii.
    (9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, dupĂŁ caz, se depune la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rĂŁmâne la antrepozitarul autorizat, iar exemplarul al treilea se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre supraveghetorul fiscal.
    (10) Reluarea activitĂŁĂžii dupĂŁ desigilarea instalaĂžiilor respective se va face în baza unei declaraĂžii de remediere a defecĂžiunii, întocmitĂŁ de antrepozitarul autorizat Âşi vizatĂŁ de supraveghetorul fiscal, însoĂžitĂŁ de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.

    CAP. 2
    Sistemul de supraveghere a circulaĂžiei alcoolului etilic Âşi a distilatelor în vrac din producĂžia internĂŁ sau din import

    ART. 230
    CondiĂžii de calitate
    Alcoolul etilic Âşi distilatele livrate de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie, cĂŁtre utilizatorii legali, trebuie sĂŁ se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însoĂžitĂŁ de buletine de analizĂŁ completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producĂŁtorului, dacĂŁ acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analizĂŁ vor cuprinde cel puĂžin 7 parametri fizico-chimici, prevĂŁzuĂži de standardele legale în vigoare.
    ART. 231
    Transportul în vrac
    (1) Toate cisternele Âşi recipientele prin care se vor transporta cantitĂŁĂžile de alcool Âşi de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal Âşi vor fi însoĂžite de documentele fiscale prevĂŁzute la titlul VII.
    (2) Supraveghetorul fiscal, care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului Âşi al distilatelor în vrac, va comunica în aceeaÂşi zi, la autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ, data plecĂŁrii transportului de alcool Âşi de distilate, numĂŁrul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediatĂŁ Âşi data aproximativĂŁ a sosirii acestuia.
    (3) La sosirea efectivĂŁ a alcoolului Âşi a distilatelor la destinaĂžie, agentul economic beneficiar este obligat sĂŁ solicite autoritĂŁĂžii fiscale competente desemnarea unui reprezentant fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport Âşi a datelor înscrise în documentul de însoĂžire, dupĂŁ care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.
    ART. 232
    CondiĂžii de livrare
    (1) Livrarea alcoolului Âşi a distilatelor în vrac se va face direct de la antrepozitarul autorizat pentru producĂžie sau de la importator cĂŁtre utilizatorii legali.
    (2) Livrarea în vrac a alcoolului etilic Âşi a distilatelor în scopul obĂžinerii de bĂŁuturi alcoolice altor beneficiari decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de astfel de bĂŁuturi este interzisĂŁ.
    (3) Antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie Âşi importatorii pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor Âşi agenĂžilor economici utilizatori legali de alcool, alĂžii decât producĂŁtorii de bĂŁuturi alcoolice.
    (4) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de cĂŁtre antrepozitarul autorizat pentru producĂžia de alcool etilic Âşi numai sub formĂŁ de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare.
    (5) Comercializarea în vrac Âşi utilizarea ca materie primĂŁ a alcoolului etilic Âşi a distilatelor cu concentraĂžia alcoolicĂŁ sub 96,0% în volum, pentru fabricarea bĂŁuturilor alcoolice, este interzisĂŁ.
    (6) ProducĂžia de alcool sanitar de cĂŁtre alĂži producĂŁtori decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic este interzisĂŁ.
    (7) Comercializarea pe piaĂža internĂŁ a alcoolului sanitar în vrac este interzisĂŁ.

    CAP. 3
    Sistemul de supraveghere pentru ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe

    ART. 233
    Mijloace de mĂŁsurare
    (1) în vederea înregistrĂŁrii corecte a producĂžiei de ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe, fiecare antrepozitar autorizat este obligat sĂŁ se doteze cu mijloace de mĂŁsurare volumetricĂŁ, denumite contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, precum Âşi cu mijloace legale de mĂŁsurare a concentraĂžiei alcoolice a materiei prime Âşi a produselor rezultate din prelucrarea acestora instalaĂžiile de fabricaĂžie fiind în mod obligatoriu sigilate în aceleaÂşi condiĂžii ca Âşi în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic sau de distilate.
    (2) Cazanele individuale ale producĂŁtorilor de ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe, a cĂŁror producĂžie este destinatĂŁ vânzĂŁrii, vor fi livrate Âşi vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie LegalĂŁ, precum Âşi cu mijloace de mĂŁsurare legalĂŁ a concentraĂžiei alcoolice a produselor obĂžinute.
    ART. 234
    Sigilarea Âşi desigilarea instalaĂžiilor
    (1) Pentru controlul cantitĂŁĂžilor de ĂžuicĂŁ Âşi rachiuri de fructe, pe perioada de nefuncĂžionare, instalaĂžiile sau cazanele de fabricaĂžie deĂžinute de antrepozitarii autorizaĂži vor fi sigilate suplimentar de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ.
    (2) DupĂŁ primirea materiei prime în vederea distilĂŁrii, deĂžinĂŁtorii de astfel de instalaĂžii sau cazane vor solicita, în scris, autoritĂŁĂžii fiscale competente desigilarea acestora. Data Âşi ora desigilĂŁrii, precum Âşi cantitĂŁĂžile Âşi tipurile de materie primĂŁ ce urmeazĂŁ a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricaĂžie, care va fi numerotat, vizat de autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ Âşi pĂŁstrat la producĂŁtor. în acelaÂşi timp, autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ va consemna aceleaÂşi date într-un proces-verbal.
    (3) Desigilarea va fi solicitatĂŁ în condiĂžiile în care deĂžinĂŁtorul de instalaĂžii sau cazane are în stoc materie primĂŁ pentru utilizarea capacitĂŁĂžilor de producĂžie pentru minimum 10 zile, procesul de producĂžie fiind obligatoriu a se desfĂŁÂşura în mod continuu, pânĂŁ la terminarea materiei prime.
    (4) în momentul desigilĂŁrii instalaĂžiilor sau a cazanelor, reprezentantul autoritĂŁĂžii fiscale competente va verifica, prin probe de producĂžie, timpii de fabricaĂžie Âşi randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primĂŁ în parte, stabilind numĂŁrul de fierberi în 24 de ore Âşi întocmind un proces-verbal de constatare.
    (5) Timpii de funcĂžionare ai instalaĂžiilor sau ai cazanelor Âşi randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidenĂžierea producĂžiei în registrul de fabricaĂžie.
    (6) în vederea opririi instalaĂžiilor sau cazanelor, antrepozitarul autorizat pentru producĂžie va anunĂža autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ pentru resigilarea acestora cu 2 zile înaintea opririi producĂžiei.
    (7) DacĂŁ nu se solicitĂŁ resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaĂžii în momentul opririi acestora, se considerĂŁ cĂŁ producĂžia a continuat pe toatĂŁ perioada de la desigilare.
    (8) Momentul sigilĂŁrii va fi menĂžionat în registrul de fabricaĂžie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de producĂžie realizatĂŁ de la data desigilĂŁrii.

    CAP. 4
    Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase, în vrac

    ART. 235
    CondiĂžii de import
    Alcoolul, distilatele Âşi bĂŁuturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe bazĂŁ de contracte încheiate direct cu producĂŁtorii externi sau cu reprezentanĂžii acestora Âşi numai în scopul prelucrĂŁrii sau îmbutelierii directe de cĂŁtre antrepozitarul autorizat pentru producĂžie.
    ART. 236
    Procedura de supraveghere
    (1) La intrarea în ĂžarĂŁ a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum Âşi a bĂŁuturilor spirtoase în vrac, organele vamale de frontierĂŁ, dupĂŁ efectuarea formalitĂŁĂžilor de vĂŁmuire, vor aplica pe fiecare cisternĂŁ Âşi recipient un sigiliu special, cu însemnele autoritĂŁĂžii vamale, desigilarea fiind interzisĂŁ pânĂŁ la destinaĂžia finalĂŁ a acestora.
    (2) în momentul efectuĂŁrii operaĂžiunii de vĂŁmuire se va preleva, în mod obligatoriu, o probĂŁ din fiecare cisternĂŁ sau recipient, în scopul verificĂŁrii autenticitĂŁĂžii datelor înscrise în documentele însoĂžitoare, respectiv factura Âşi certificatele de analize fizico-chimice.
    (3) Prelevarea probei se face de cĂŁtre delegatul laboratorului, agreat de autoritatea vamalĂŁ sĂŁ efectueze expertize în vederea identificĂŁrii produselor.
    (4) Prelevarea probei se face în prezenĂža autoritĂŁĂžii vamale, a delegatului permanent în vamĂŁ din partea AutoritĂŁĂžii NaĂžionale pentru ProtecĂžia Consumatorilor Âşi a importatorului. DacĂŁ importatorul depune o declaraĂžie cĂŁ nu este interesat sĂŁ participe la prelevare, operaĂžiunea respectivĂŁ se poate face în lipsa acestuia.
    (5) OperaĂžiunea de prelevare a probelor se efectueazĂŁ în conformitate cu normele româneÂşti în vigoare privind eÂşantionarea, analiza Âşi inspecĂžia unui lot de produse de cĂŁtre delegatul laboratorului agreat.
    (6) Din proba prelevatĂŁ se vor constitui 3 eÂşantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autoritĂŁĂžii vamale, iar al treilea importatorului.
    (7) EÂşantioanele vor fi etichetate Âşi vor fi sigilate de cĂŁtre autoritatea vamalĂŁ.
    (8) Transmiterea eÂşantioanelor prelevate cĂŁtre laboratoare se efectueazĂŁ prin grija Âşi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.
    (9) OperaĂžiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în norme.
    (10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de cĂŁtre laboratorul agreat în certificate de expertizĂŁ.
    (11) Analiza produselor se face pe cheltuiala importatorilor Âşi are ca scop determinarea concentraĂžiei alcoolice Âşi a cantitĂŁĂžilor reale, comparativ cu cele înscrise în documentele însoĂžitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate Âşi a calitĂŁĂžii produsului.
    (12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, dupĂŁ caz:
    a) pe loc, în cazul produselor fĂŁrĂŁ conĂžinut de zahĂŁr;
    b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conĂžinut de zahĂŁr.
    (13) Termenul obligatoriu de pĂŁstrare a eÂşantioanelor este de un an.
    (14) Prevederile alin. (2) se aplicĂŁ Âşi cantitĂŁĂžilor de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac, aduse în regim de import temporar.
    (15) CantitĂŁĂžile de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac, provenite din import, vor fi sigilate de cĂŁtre organul vamal de frontierĂŁ Âşi în situaĂžia în care marfa este tranzitatĂŁ cĂŁtre o vamĂŁ de interior în vederea efectuĂŁrii operaĂžiunii vamale de import. Marfa astfel sigilatĂŁ, împreunĂŁ cu documentul de însoĂžire a mĂŁrfii, eliberat de autoritatea vamalĂŁ de frontierĂŁ, în care se menĂžioneazĂŁ cantitatea de alcool, de distilate sau de bĂŁuturi spirtoase importatĂŁ, în modul Âşi sub forma prevĂŁzutĂŁ în norme, are liber de circulaĂžie pânĂŁ la punctul vamal unde au loc operaĂžiunea vamalĂŁ de import Âşi prelevarea de probe, potrivit alin. (2).
    (16) în toate cazurile, la determinĂŁrile efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisĂŁ este de +/- 0,3 grade volum.
    (17) Desigilarea cisternelor Âşi a recipientelor de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac provenite din import, ajunse la destinaĂžia finalĂŁ, se va face în prezenĂža unui reprezentant al autoritĂŁĂžii fiscale competente, desemnat la solicitarea scrisĂŁ a importatorilor.
    (18) Importatorul are obligaĂžia sĂŁ evidenĂžieze într-un registru special, conform modelului prezentat în norme, vizat de reprezentantul organului fiscal teritorial în a cĂŁrui razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi desfĂŁÂşoarĂŁ activitatea, toate cantitĂŁĂžile de alcool, de distilate Âşi de bĂŁuturi spirtoase în vrac - în litri Âşi în grade - pe tipuri de produs Âşi pe destinaĂžii ale acestora.

    CAP. 5
    DispoziĂžii comune de supraveghere aplicate producĂžiei Âşi importului de alcool, distilate Âşi bĂŁuturi spirtoase

    ART. 237
    SituaĂžii privind modul de valorificare
    (1) Lunar, pânĂŁ la data de 15 a fiecĂŁrei luni, pentru luna precedentĂŁ, antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie Âşi importatorii de alcool Âşi de distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situaĂžie conĂžinând informaĂžii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, Âşi anume: destinaĂžia, denumirea Âşi adresa beneficiarului, numĂŁrul Âşi data facturii, cantitĂŁĂžile, preĂžul unitar Âşi valoarea totalĂŁ, din care, dupĂŁ caz, valoarea accizei, conform modelului prezentat în norme. AceastĂŁ situaĂžie va fi însoĂžitĂŁ în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime Âşi produse finite înregistrate la sfârÂşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în douĂŁ exemplare Âşi vor fi vizate de cĂŁtre antrepozitarul autorizat pentru producĂžie sau de cĂŁtre importator. în cazul antrepozitarilor autorizaĂži pentru producĂžie, listele de inventar vor fi vizate Âşi de cĂŁtre supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se pĂŁstreazĂŁ de cĂŁtre antrepozitarul autorizat de producĂžie Âşi de cĂŁtre importator.
    (2) Lunar, pânĂŁ în ultima zi a lunii, pentru luna precedentĂŁ, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului FinanĂželor Publice - DirecĂžia generalĂŁ a tehnologiei informaĂžiei situaĂžia centralizatoare pentru fiecare judeĂž privind modul de valorificare a alcoolului Âşi a distilatelor, conform modelului prezentat în norme.
    (3) Necomercializarea de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžia de alcool etilic Âşi/sau distilate, pe o perioadĂŁ de 3 luni consecutive, a unei cantitĂŁĂži egale cu cel puĂžin 20% din cantitatea estimatĂŁ a se realiza pe o perioadĂŁ de un an atrage revocarea autorizaĂžiei Âşi sigilarea instalaĂžiilor de producĂžie pe termen de 3 luni. Pentru antrepozitarii autorizaĂži care lucreazĂŁ în sistem integrat, la calcularea procentului de 20% se va avea în vedere Âşi cantitatea produselor rezultate din prelucrarea alcoolului Âşi/sau a distilatelor.
    ART. 238
    PreĂžuri minime
    (1) Pentru alcool, distilate Âşi bĂŁuturi alcoolice distilate se vor stabili preĂžuri minime care se vor practica pentru comercializarea acestora pe piaĂža internĂŁ.
    (2) PreĂžul minim va cuprinde, în mod obligatoriu, preĂžul producĂŁtorului Âşi acciza legalĂŁ aferentĂŁ, dupĂŁ caz.
    (3) PreĂžurile minime vor fi stabilite de cĂŁtre asociaĂžiile patronale ale producĂŁtorilor de alcool Âşi bĂŁuturi alcoolice distilate legal înfiinĂžate, existente în România, Âşi vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentanĂžii acestor asociaĂžii. O copie de pe acest protocol Âşi listele cuprinzând preĂžurile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului FinanĂželor Publice Âşi vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 5 zile înainte de data intrĂŁrii în vigoare a acestor preĂžuri.
    (4) Produsele, inclusiv cele în vrac, pentru care s-au stabilit preĂžuri minime nu pot fi comercializate pe piaĂža internĂŁ la preĂžuri mai mici decât preĂžurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) Ori de câte ori se intenĂžioneazĂŁ modificarea preĂžurilor minime stabilite, asociaĂžiile patronale ale producĂŁtorilor de alcool Âşi bĂŁuturi alcoolice au obligaĂžia sĂŁ notifice noile preĂžuri, indiferent dacĂŁ modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Notificarea preĂžurilor se face în condiĂžiile prevĂŁzute la alin. (3).

    CAP. 6
    MĂŁsuri speciale privind producĂžia, importul Âşi circulaĂžia uleiurilor minerale

    ART. 239
    RestricĂžii
    Se interzice orice operaĂžiune comercialĂŁ cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de producĂžie.
    ART. 240
    CondiĂžii de comercializare
    (1) Uleiurile minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ĂžiĂžeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, se vor comercializa direct cĂŁtre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial. în caz contrar, antrepozitarul fiscal autorizat va vira la bugetul de stat accizele aferente, calculate la nivelul accizelor datorate pentru benzinele cu plumb. în categoria utilizatorilor finali nu sunt incluÂşi comercianĂžii în sistem angro.
    (2) Se interzice comercializarea, prin pompele staĂžiilor de distribuĂžie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor Âşi motorinelor auto, care corespund standardelor naĂžionale de calitate.
    ART. 241
    CondiĂžii de calitate
    Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor Âşi motorinelor care nu corespund standardelor naĂžionale Âşi prevederilor legale referitoare la calitatea benzinelor.
    ART. 242
    Procedura de import
    (1) Efectuarea formalitĂŁĂžilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevĂŁzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control Âşi vĂŁmuire la frontierĂŁ, stabilite prin decizia autoritĂŁĂžii vamale, care va fi publicatĂŁ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Efectuarea formalitĂŁĂžilor vamale de import este condiĂžionatĂŁ de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuĂŁrii analizelor de laborator.
    (3) Analizele de laborator prevĂŁzute la alin. (2) vor fi efectuate numai de laboratoare agreate de autoritatea vamalĂŁ, care vor elibera expertizele tehnice.
    (4) Cheltuielile ocazionate de analizele de laborator Âşi staĂžionarea mijloacelor de transport pânĂŁ la finalizarea acestora sunt în sarcina importatorului.
    (5) La efectuarea formalitĂŁĂžilor vamale de import, importatorul sau reprezentantul legal al acestuia va prezenta în mod obligatoriu expertizele tehnice emise pentru mostrele prelevate, în vederea identificĂŁrii felului mĂŁrfurilor, potrivit alin. (2) Âşi (3).

    CAP. 7
    Alte mĂŁsuri speciale

    ART. 243
    CondiĂžii de cesionare Âşi înstrĂŁinare
    (1) Cesionarea ori înstrĂŁinarea, sub orice formĂŁ, a acĂžiunilor, a pĂŁrĂžilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizaĂži ori ale unui antrepozitar a cĂŁrui autorizaĂžie a fost anulatĂŁ sau revocatĂŁ conform titlului VII va fi adusĂŁ la cunoÂştinĂža autoritĂŁĂžii fiscale competente cu cel puĂžin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaĂžiuni, în vederea efectuĂŁrii controlului financiar-fiscal.
    (2) Cedarea sau înstrĂŁinarea activelor imobilizate ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cĂŁrui autorizaĂžie a fost anulatĂŁ sau revocatĂŁ conform titlului VII se va putea face numai dupĂŁ ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligaĂžiile fiscale sau dupĂŁ ce persoana care urmeazĂŁ sĂŁ preia activele respective a confirmat posibilitatea plĂŁĂžii tuturor debitelor cĂŁtre bugetul de stat prin depunerea unei scrisori de garanĂžie bancarĂŁ.
    ART. 244
    întârzieri la plata accizelor
    întârzierea la platĂŁ a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage revocarea autorizaĂžiei antrepozitarului autorizat Âşi închiderea activitĂŁĂžii pânĂŁ la plata sumelor restante.

    CAP. 8
    SancĂžiuni

    ART. 245
    InfracĂžiuni
    (1) Constituie infracĂžiuni urmĂŁtoarele fapte sĂŁvârÂşite de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al antrepozitarului autorizat sau al societĂŁĂžii:
    a) cesionarea ori înstrĂŁinarea, sub orice formĂŁ, a acĂžiunilor, a pĂŁrĂžilor sociale sau a activelor fixe ale antrepozitarilor autorizaĂži ori ale unui antrepozitar a cĂŁrui autorizaĂžie a fost anulatĂŁ sau revocatĂŁ conform titlului VII, fĂŁrĂŁ a fi adusĂŁ la cunoÂştinĂža autoritĂŁĂžii fiscale competente cu cel puĂžin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaĂžiuni, în vederea efectuĂŁrii controlului financiar-fiscal;
    b) achiziĂžionarea de alcool etilic Âşi de distilate de la alĂži furnizori decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie sau importatorii autorizaĂži de astfel de produse, potrivit titlului VII;
    c) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sintezĂŁ Âşi a alcoolului tehnic ca materie primĂŁ pentru fabricarea bĂŁuturilor alcoolice de orice fel;
    d) achiziĂžionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea ĂžiĂžeiului sau a altor materii prime, de la alĂži furnizori decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie sau importatori autorizaĂži potrivit titlului VII;
    e) livrarea de uleiuri minerale de cĂŁtre antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie fĂŁrĂŁ prezentarea de cĂŁtre cumpĂŁrĂŁtor, persoanĂŁ juridicĂŁ, a documentului de platĂŁ, care sĂŁ ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitĂŁĂžii ce urmeazĂŁ a fi facturatĂŁ;
    f) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea ĂžiĂžeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, altfel decât direct cĂŁtre utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial;
    g) comercializarea, prin pompele staĂžiilor de distribuĂžie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor Âşi motorinelor auto care corespund standardelor naĂžionale de calitate.
    (2) InfracĂžiunile prevĂŁzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
    a) cu închisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevĂŁzute la lit. b), c), d), f) Âşi g);
    b) cu închisoare de la 2 la 7 ani, cea prevĂŁzutĂŁ la lit. e);
    c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, cea prevĂŁzutĂŁ la lit. a).
    ART. 246
    ContravenĂžii Âşi sancĂžiuni
    (1) Constituie contravenĂžii urmĂŁtoarele fapte:
    a) producerea de produse accizabile ce intrĂŁ sub incidenĂža sistemului de antrepozitare fiscalĂŁ, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de cĂŁtre autoritatea fiscalĂŁ competentĂŁ;
    b) deĂžinerea de produse accizabile în afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse în sistemul de accizare conform titlului VII;
    c) neanunĂžarea autoritĂŁĂžii fiscale competente, în termenul legal, despre modificĂŁrile aduse datelor iniĂžiale avute în vedere la eliberarea autorizaĂžiei;
    d) comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcĂŁrii, potrivit titlului VII, fĂŁrĂŁ a fi marcate sau marcate necorespunzĂŁtor ori cu marcaje false sau contrafĂŁcute;
    e) deĂžinerea, în afara antrepozitelor fiscale de producĂžie, a produselor supuse marcĂŁrii, care sunt nemarcate, sau deĂžinerea de astfel de produse, care sunt marcate cu marcaje false ori contrafĂŁcute;
    f) practicarea, de cĂŁtre producĂŁtori sau de cĂŁtre importatori, de preĂžuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea sau importul produselor accizabile vândute, la care se adaugĂŁ acciza Âşi taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    g) neînscrierea distinctĂŁ în facturi a valorii accizelor sau a impozitului la ĂžiĂžeiul Âşi gazele naturale din producĂžia internĂŁ, în cazurile prevĂŁzute la titlul VII;
    h) neutilizarea documentelor fiscale prevĂŁzute de titlul VII;
    i) neefectuarea, prin unitĂŁĂži bancare, a decontĂŁrilor între furnizori Âşi cumpĂŁrĂŁtori, ca persoane juridice, de produse accizabile;
    j) amplasarea mijloacelor de mĂŁsurare a producĂžiei Âşi a concentraĂžiei de alcool Âşi distilate în alte locuri decât cele prevĂŁzute expres în prezentul titlu sau deteriorarea sigiliilor aplicate de cĂŁtre supraveghetorul fiscal Âşi nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorĂŁrii lor;
    k) nesolicitarea desemnĂŁrii supraveghetorului fiscal în vederea desigilĂŁrii cisternelor sau recipientelor în care se transportĂŁ alcoolul Âşi distilatele în vrac;
    l) transportul de alcool etilic Âşi de distilate, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poartĂŁ sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt însoĂžite de documentul de însoĂžire prevĂŁzut la titlul VII;
    m) fabricarea de alcool sanitar de cĂŁtre alte persoane decât antrepozitarii autorizaĂži pentru producĂžie de alcool etilic;
    n) comercializarea în vrac, pe piaĂža internĂŁ, a alcoolului sanitar;
    o) circulaĂžia Âşi comercializarea în vrac a alcoolului etilic rafinat Âşi a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevĂŁzute în prezentul titlu;
    p) neevidenĂžierea corectĂŁ în registrul special a cantitĂŁĂžilor de alcool Âşi distilate importate în vrac;
    q) nedepunerea la organele fiscale teritoriale a situaĂžiilor privind modul de valorificare a alcoolului Âşi distilatelor;
    r) nesolicitarea organului fiscal teritorial în vederea desigilĂŁrii instalaĂžiilor de fabricaĂžie, precum Âşi neevidenĂžierea în registrul destinat acestui scop a informaĂžiilor privind capacitĂŁĂžile reale de distilare, data Âşi ora sigilĂŁrii Âşi desigilĂŁrii cazanelor sau a celorlalte instalaĂžii de fabricaĂžie a Ăžuicii Âşi a rachiurilor de fructe;
    s) practicarea de preĂžuri de vânzare cu amĂŁnuntul mai mici decât preĂžurile minime stabilite pe produse, potrivit prezentului titlu, la care se adaugĂŁ taxa pe valoarea adĂŁugatĂŁ;
    t) comercializarea, la preĂžuri mai mari decât preĂžurile maxime de vânzare cu amĂŁnuntul declarate, a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preĂžuri;
    u) comercializarea produselor ce nu se regĂŁsesc în listele cuprinzând preĂžurile maxime de vânzare cu amĂŁnuntul declarate de cĂŁtre agenĂžii economici producĂŁtori Âşi importatori;
    v) refuzul agenĂžilor economici producĂŁtori de Ăžigarete de a prelua Âşi de a distruge, în condiĂžiile prevĂŁzute de lege, cantitĂŁĂžile de produse din tutun confiscate;
    x) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum Âşi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitĂŁĂži de alcool sau distilate necontorizate;
    y) comercializarea în vrac Âşi utilizarea ca materie primĂŁ, pentru fabricarea bĂŁuturilor alcoolice, a alcoolului etilic Âşi a distilatelor cu concentraĂžia alcoolicĂŁ sub 96,0% în volum.
    (2) ContravenĂžiile prevĂŁzute la alin. (1) se sancĂžioneazĂŁ cu amendĂŁ de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, precum Âşi cu:
    - confiscarea produselor, iar în situaĂžia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceastĂŁ vânzare, în cazurile prevĂŁzute la lit. a), b), d), e), l), m), n) Âşi o);
    - confiscarea cisternelor Âşi recipientelor, precum Âşi a mijloacelor de transport utilizate în transportul alcoolului etilic Âşi al distilatelor, în cazul prevĂŁzut la lit. l);
    - retragerea autorizaĂžiei sau oprirea activitĂŁĂžii pentru o perioadĂŁ de 1 - 3 luni, dupĂŁ caz, pentru situaĂžiile prevĂŁzute la lit. d), e), j), l), m), n), o) Âşi x).
    (3) în situaĂžia în care amenzile aplicate sunt achitate în termen de 48 de ore de la încheierea procesului-verbal de constatare, cuantumul acestora va reprezenta 50% din minimul amenzii prevĂŁzut în prezentul titlu pentru fapta constatatĂŁ.
    (4) Constatarea Âşi sancĂžionarea faptelor ce constituie contravenĂžie potrivit prezentului titlu se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului FinanĂželor Publice Âşi al unitĂŁĂžilor sale teritoriale.
    (5) ContravenĂžiilor prevĂŁzute în prezentul titlu li se aplicĂŁ prevederile legii.
    (6) SoluĂžionarea contestaĂžiilor asupra sumelor constatate privind accizele, respectiv impozitul la ĂžiĂžeiul Âşi la gazele naturale din producĂžia internĂŁ, Âşi a altor mĂŁsuri aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului FinanĂželor Publice se face potrivit reglementĂŁrilor legale în materie.

    TITLUL IX
    Impozite Âşi taxe locale

    CAP. 1
    DispoziĂžii generale

    ART. 247
    DefiniĂžii
    în înĂželesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmĂŁtoarele semnificaĂžii:
    a) rangul unei localitĂŁĂži - rangul atribuit unei localitĂŁĂži conform legii;
    b) zone din cadrul localitĂŁĂžii - zone stabilite de consiliul local, în funcĂžie de poziĂžia terenului faÞã de centrul localitĂŁĂžii, de reĂželele edilitare, precum Âşi de alte elemente specifice fiecĂŁrei unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, conform documentaĂžiilor de amenajare a teritoriului Âşi de urbanism, registrelor agricole, evidenĂželor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenĂže agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.
    ART. 248
    Impozite Âşi taxe locale
    Impozitele Âşi taxele locale sunt dupĂŁ cum urmeazĂŁ:
    a) impozitul pe clĂŁdiri;
    b) impozitul pe teren;
    c) taxa asupra mijloacelor de transport;
    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi autorizaĂžiilor;
    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamĂŁ Âşi publicitate;
    f) impozitul pe spectacole;
    g) taxa hotelierĂŁ;
    h) taxe speciale;
    i) alte taxe locale.

    CAP. 2
    Impozitul pe clĂŁdiri

    ART. 249
    Reguli generale
    (1) Orice persoanĂŁ care are în proprietate o clĂŁdire situatĂŁ în România datoreazĂŁ anual impozit pentru acea clĂŁdire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.
    (2) Impozitul prevĂŁzut la alin. (1), numit în continuare impozit pe clĂŁdiri, se datoreazĂŁ cĂŁtre bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale în care este amplasatĂŁ clĂŁdirea.
    (3) în cazul unei clĂŁdiri, aflatĂŁ în administrarea sau în folosinĂža, dupĂŁ caz, a altei persoane Âşi pentru care se datoreazĂŁ chirie în baza unui contract de închiriere, impozitul pe clĂŁdiri se datoreazĂŁ de cĂŁtre proprietar.
    (4) în cazul în care o clĂŁdire se aflĂŁ în proprietatea comunĂŁ a douĂŁ sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clĂŁdirii datoreazĂŁ impozitul pentru spaĂžiile situate în partea din clĂŁdire aflatĂŁ în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili pĂŁrĂžile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreazĂŁ o parte egalĂŁ din impozitul pentru clĂŁdirea respectivĂŁ.
    (5) în înĂželesul prezentului titlu, clĂŁdire este orice construcĂžie care serveÂşte la adĂŁpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaĂžii Âşi de altele asemenea.
    ART. 250
    Scutiri
    (1) Impozitul pe clĂŁdiri nu se datoreazĂŁ pentru:
    1. clĂŁdirile instituĂžiilor publice Âşi clĂŁdirile care fac parte din domeniul public Âşi privat al unei unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, cu excepĂžia incintelor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    2. clĂŁdirile care, potrivit legislaĂžiei în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitecturĂŁ sau arheologice, muzee sau case memoriale, cu excepĂžia incintelor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    3. clĂŁdirile care, prin destinaĂžie, constituie lĂŁcaÂşuri de cult, aparĂžinând cultelor religioase recunoscute de lege Âşi pĂŁrĂžile lor componente locale, cu excepĂžia incintelor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    4. clĂŁdirile instituĂžiilor de învãÞãmânt preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepĂžia incintelor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    5. clĂŁdirile unitĂŁĂžilor sanitare de interes naĂžional care nu au trecut în patrimoniul autoritĂŁĂžilor locale;
    6. clĂŁdirile aflate în domeniul public al statului Âşi în administrarea Regiei Autonome "AdministraĂžia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepĂžia incintelor care sunt folosite pentru activitĂŁĂži economice;
    7. clĂŁdirile aflate în domeniul privat al statului Âşi în administrarea Regiei Autonome "AdministraĂžia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii;
    8. construcĂžiile Âşi amenajĂŁrile funerare din cimitire, crematorii;
  
9. clĂŁdirile sau construcĂžiile din parcurile industriale, ÂştiinĂžifice Âşi tehnologice, potrivit legii;
10. clĂŁdirile trecute în proprietatea statului sau a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale în lipsĂŁ de moÂştenitori legali sau testamentari;
11. oricare dintre urmĂŁtoarele construcĂžii speciale:

a) sonde de ĂžiĂžei, gaze, sare;

b) platforme de foraj marin;

c) orice centralĂŁ hidroelectricĂŁ, centralĂŁ termoelectricĂŁ, centralĂŁ nuclearoelectricĂŁ, staĂžie de transformare Âşi de conexiuni, clĂŁdire Âşi construcĂžie specialĂŁ anexĂŁ a acesteia, post de transformare, reĂžea aerianĂŁ de transport Âşi distribuĂžie a energiei electrice Âşi stâlpii aferenĂži acesteia, cablu subteran de transport, instalaĂžie electricĂŁ de forÞã;

d) canalizaĂžii Âşi reĂžele de telecomunicaĂžii subterane Âşi aeriene;

e) cĂŁi de rulare, de incintĂŁ sau exterioare;

f) galerii subterane, planuri înclinate subterane Âşi rampe de puĂž;

g) puĂžuri de minĂŁ;

h) coÂşuri de fum;

i) turnuri de rĂŁcire;

j) baraje Âşi construcĂžii accesorii;

k) diguri, construcĂžii-anexe Âşi cantoane pentru intervenĂžii la apĂŁrarea împotriva inundaĂžiilor;

l) construcĂžii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunĂŁtĂŁĂžiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele Âşi staĂžiile de pompare aferente canalelor;

m) poduri, viaducte, apeducte Âşi tuneluri;

n) reĂžele Âşi conducte pentru transportul sau distribuĂžia apei, produselor petroliere, gazelor Âşi lichidelor industriale, reĂžele Âşi conducte de termoficare Âşi reĂžele de canalizare;

o) terasamente;

p) cheiuri;

q) platforme betonate;

r) împrejmuiri;

s) instalaĂžii tehnologice, rezervoare Âşi bazine pentru depozitare;

t) construcĂžii de naturĂŁ similarĂŁ stabilite prin hotĂŁrâre a consiliului local.

(2) ConstrucĂžiile de naturĂŁ similarĂŁ celor de la alin. (1) pct. 11 lit. a)-s), avizate prin hotĂŁrâre a consiliilor locale, sunt scutite de impozit pe clĂŁdire pe durata existenĂžei construcĂžiei, pânĂŁ când intervin alte modificĂŁri.

(3) Impozitul pe clĂŁdiri nu se datoreazĂŁ pentru clĂŁdirea unei persoane fizice dacĂŁ:

a) clĂŁdirea este o locuinÞã nouĂŁ realizatĂŁ în condiĂžiile Legii locuinĂžei nr. 114/1996, republicatĂŁ, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare; sau
b) clĂŁdirea este realizatĂŁ pe bazĂŁ de credite, în conformitate cu OrdonanĂža Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiĂžiilor pentru realizarea unor lucrĂŁri publice Âşi construcĂžii de locuinĂže, aprobatĂŁ Âşi modificatĂŁ prin Legea nr. 82/1995, cu modificĂŁrile Âşi completĂŁrile ulterioare.

(4) Scutirea de impozit prevĂŁzutĂŁ la alin. (3) se aplicĂŁ pentru o clĂŁdire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. în cazul înstrĂŁinĂŁrii clĂŁdirii, scutirea de impozit nu se aplicĂŁ noului proprietar al clĂŁdirii.

Calculul impozitului pentru persoane fizice


Art. 251. - (1) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clĂŁdiri se calculeazĂŁ prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii.

(2) Cota de impozitare este de 0,2% pentru clĂŁdirile situate în mediul urban Âşi de 0,1% pentru clĂŁdirile din mediul rural.

(3) Valoarea impozabilĂŁ a unei clĂŁdiri se determinĂŁ prin înmulĂžirea suprafeĂžei construite desfĂŁÂşurate a clĂŁdirii, exprimatĂŁ în metri pĂŁtraĂži, cu valoarea corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor:

______________________________________________________________________________________________
ClĂŁdire cu instalaĂžii ClĂŁdire fĂŁrĂŁ instalaĂži
de apĂŁ, canalizare, de apĂŁ, canalizare,
Tipul clĂŁdirii electrice Âşi încĂŁlzire electricitate
[condiĂžii cumulative] sau încĂŁlzire
(lei/m2)
______________________________________________________________________________________________
1. ClĂŁdiri cu pereĂži sau cadre din beton armat,
cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ, piatrĂŁ naturalĂŁ sau alte materiale
asemĂŁnĂŁtoare 5.300.000 3.100.000
2. ClĂŁdiri cu pereĂži din lemn, cĂŁrĂŁmidĂŁ nearsĂŁ,
paiantĂŁ, vĂŁlĂŁtuci, Âşipci sau alte materiale
asemĂŁnĂŁtoare 1.400.000 900.000
3. ConstrucĂžii anexe corpului principal al unei
clĂŁdiri, având pereĂžii din beton, cĂŁrĂŁmidĂŁ arsĂŁ,
piatrĂŁ sau alte materiale asemĂŁnĂŁtoare 900.000 800.000
4. ConstrucĂžii anexe corpului principal al unei
clĂŁdiri, având pereĂžii din lemn, cĂŁrĂŁmidĂŁ nearsĂŁ,
vĂŁlĂŁtuci, Âşipci sau alte materiale asemĂŁnĂŁtoare 500.000 300.000
5. Subsol, demisol sau mansardĂŁ utilizatĂŁ ca 75% din suma care 75% din suma care
locuinÞã s-ar aplica clãdirii s-ar aplica clãdirii
6. Subsol, demisol sau mansardĂŁ utilizatĂŁ cu alte 50% din suma care 50% din suma care
scopuri decât cel de locuinÞã s-ar aplica clĂŁdirii s-ar aplica clĂŁdirii
______________________________________________________________________________________________

(4) SuprafaĂža construitĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ a unei clĂŁdiri se determinĂŁ prin însumarea suprafeĂželor secĂžiunilor tuturor nivelurilor clĂŁdirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeĂžele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinÞã Âşi suprafeĂžele scĂŁrilor Âşi teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii se ajusteazĂŁ în funcĂžie de amplasarea clĂŁdirii, prin înmulĂžirea sumei determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor, prevĂŁzut în urmĂŁtorul tabel:

_____________________________________________________________________________
Zona în cadrul localitĂŁĂžii Rangul localitĂŁĂžii
_____________________________________________________________________________
O I II III IV V
_____________________________________________________________________________
A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00
C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95
D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90
_____________________________________________________________________________

(6) în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri Âşi 8 apartamente, coeficientul de corecĂžie prevĂŁzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) în cazul unei clĂŁdiri finalizate înainte de 1 ianuarie 1951, valoarea impozabilĂŁ se reduce cu 15%.

(8) în cazul unei clĂŁdiri finalizate dupĂŁ 31 decembrie 1950 Âşi înainte de 1 ianuarie 1978, valoarea impozabilĂŁ se reduce cu 5%.

(9) DacĂŁ dimensiunile exterioare ale unei clĂŁdiri nu pot fi efectiv mĂŁsurate pe conturul exterior, atunci suprafaĂža construitĂŁ desfĂŁÂşuratĂŁ a clĂŁdirii se determinĂŁ prin înmulĂžirea suprafeĂžei utile a clĂŁdirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deĂžin mai multe clĂŁdiri

Art. 252. - (1) DacĂŁ o persoanĂŁ fizicĂŁ are în proprietate douĂŁ sau mai multe clĂŁdiri utilizate ca locuinÞã, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clĂŁdiri se majorezĂŁ dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) cu 15% pentru prima clĂŁdire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua clĂŁdire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clĂŁdire în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clĂŁdire Âşi urmĂŁtoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) în cazul deĂžinerii a douĂŁ sau mai multe clĂŁdiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determinĂŁ în funcĂžie de ordinea în care proprietĂŁĂžile au fost dobândite, aÂşa cum rezultĂŁ din documentele ce atestĂŁ calitatea de proprietar.

(3) Persoanele fizice prevĂŁzute la alin. (1) au obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie specialĂŁ la compartimentele de specialitate ale autoritĂŁĂžilor administraĂžiei publice locale în raza cĂŁrora îÂşi au domiciliul, precum Âşi la cele în raza cĂŁrora sunt situate celelalte clĂŁdiri ale acestora. Modelul declaraĂžiei speciale va fi cel prevĂŁzut prin norme metodologice aprobate prin hotĂŁrâre a Guvernului.

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Art. 253. - (1) în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clĂŁdiri se calculeazĂŁ prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clĂŁdirii.

(2) Cota de impozit se stabileÂşte prin hotĂŁrâre a consiliului local Âşi poate fi cuprinsĂŁ între 0,5% Âşi 1%, inclusiv.

(3) Valoarea de inventar a clĂŁdirii este valoarea de intrare a clĂŁdirii în patrimoniu, înregistratĂŁ în contabilitatea proprietarului clĂŁdirii, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) în cazul unei clĂŁdiri a cĂŁrei valoare a fost recuperatĂŁ integral pe calea amortizĂŁrii, valoarea impozabilĂŁ se reduce cu 15%.

(5) în cazul unei clĂŁdiri care a fost reevaluatĂŁ conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a clĂŁdirii este valoarea înregistratĂŁ în contabilitatea proprietarului imediat dupĂŁ reevaluare;

(6) în cazul unei clĂŁdiri care a fost dobânditĂŁ înainte de 1 ianuarie 1998 Âşi care dupĂŁ aceastĂŁ datĂŁ nu a fost reevaluatĂŁ, cota impozitului pe clĂŁdiri este stabilitĂŁ de consiliul local între 5% Âşi 10% Âşi se aplicĂŁ la valoarea de inventar a clĂŁdirii, pânĂŁ la data primei reevaluĂŁri, înregistratĂŁ în contabilitatea persoanelor juridice.

(7) în cazul unei clĂŁdiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:

a) impozitul pe clĂŁdire se datoreazĂŁ de proprietar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clĂŁdiri este valoarea clĂŁdirii înregistratĂŁ în contractul de leasing financiar.

(8) Impozitul pe clĂŁdiri se aplicĂŁ pentru orice clĂŁdire deĂžinutĂŁ de o persoanĂŁ juridicĂŁ aflatĂŁ în funcĂžiune, în rezervĂŁ sau în conservare, chiar dacĂŁ valoarea sa a fost recuperatĂŁ integral pe calea amortizĂŁrii.

Dobândirea, înstrĂŁinarea Âşi modificarea clĂŁdirilor

Art. 254. - (1) în cazul unei clĂŁdiri care a fost dobânditĂŁ sau construitĂŁ de o persoanĂŁ în cursul anului, impozitul pe clĂŁdire se datoreazĂŁ de cĂŁtre persoana respectivĂŁ cu începere de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care clĂŁdirea a fost dobânditĂŁ sau construitĂŁ.

(2) în cazul unei clĂŁdiri care a fost înstrĂŁinatĂŁ, demolatĂŁ sau distrusĂŁ, dupĂŁ caz, în cursul anului, impozitul pe clĂŁdire înceteazĂŁ a se mai datora de persoana respectivĂŁ cu începere de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care clĂŁdirea a fost înstrĂŁinatĂŁ, demolatĂŁ sau distrusĂŁ.

(3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clĂŁdiri se recalculeazĂŁ pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicĂŁ acelei persoane.

(4) în cazul extinderii, îmbunĂŁtĂŁĂžirii, distrugerii parĂžiale sau al altor modificĂŁri aduse unei clĂŁdiri existente, impozitul pe clĂŁdire se recalculeazĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost finalizatĂŁ modificarea.

(5) Orice persoanĂŁ care dobândeÂşte sau construieÂşte o clĂŁdire are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii.

(6) Orice persoanĂŁ care extinde, îmbunĂŁtĂŁĂžeÂşte, demoleazĂŁ, distruge sau modificĂŁ în alt mod o clĂŁdire existentĂŁ are obligaĂžia sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie în acest sens la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificĂŁri.

Plata impozitului

Art. 255. - (1) Impozitul pe clĂŁdiri se plĂŁteÂşte anual, în patru rate egale, pânĂŁ la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie Âşi 15 noiembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaĂžie a impozitului pe clĂŁdiri, datorat pentru întregul an de cĂŁtre persoanele fizice, pânĂŁ la data de 15 martie a anului respectiv, se acordĂŁ o bonificaĂžie de pânĂŁ la 10%, stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a consiliului local.

CAPITOLUL III  Impozitul pe teren

Reguli generale

Art. 256. - (1) Orice persoanĂŁ care are în proprietate teren situat în România datoreazĂŁ pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevĂŁzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, se plĂŁteÂşte la bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale în raza cĂŁreia este situat terenul.

(3) în cazul unui teren, aflat în administrarea sau în folosinĂža, dupĂŁ caz, a altei persoane Âşi pentru care se datoreazĂŁ chirie/arendĂŁ în baza unui contract de închiriere/arendare, impozitul pe teren se datoreazĂŁ de cĂŁtre proprietar.

(4) în cazul terenului care este deĂžinut în comun de douĂŁ sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreazĂŁ impozit pentru partea din teren aflatĂŁ în proprietatea sa. în cazul în care nu se pot stabili pĂŁrĂžile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datoreazĂŁ o parte egalĂŁ din impozitul pentru terenul respectiv.

Art. 257. - Impozitul pe teren nu se datoreazĂŁ pentru:

a) terenul aferent unei clĂŁdiri, pentru suprafaĂža de teren care este acoperitĂŁ de o clĂŁdire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege Âşi al unei unitĂŁĂži locale a acestuia, cu personalitate juridicĂŁ;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituĂžii de învãÞãmânt preuniversitar Âşi universitar, autorizatĂŁ provizoriu sau acreditatĂŁ;
e) orice teren al unei unitĂŁĂži sanitare de interes naĂžional care nu a trecut în patrimoniul autoritĂŁĂžilor locale;
f) orice teren deĂžinut, administrat sau folosit de cĂŁtre o instituĂžie publicĂŁ, cu excepĂžia suprafeĂželor folosite pentru activitĂŁĂži economice;
g) orice teren aferent unei clĂŁdiri a unei instituĂžii publice sau unei clĂŁdiri care face parte din domeniul public sau privat al unei unitĂŁĂži administrativ-teritoriale, exceptând suprafeĂžele acestuia folosite pentru activitĂŁĂži economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureazĂŁ ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor Âşi nu prin destinaĂžia datĂŁ sunt improprii pentru agriculturĂŁ sau silviculturĂŁ, orice terenuri ocupate de iazuri, bĂŁlĂži, lacuri de acumulare sau cĂŁi navigabile, cele folosite pentru activitĂŁĂžile de apĂŁrare împotriva inundaĂžiilor, gospodĂŁrirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apĂŁ, cele folosite ca zone de protecĂžie definite în lege, precum Âşi terenurile utilizate pentru exploatĂŁrile din subsol, încadrate astfel printr-o hotĂŁrâre a consiliului local, în mĂŁsura în care nu afecteazĂŁ folosirea suprafeĂžei solului;
j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigaĂžie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele Âşi staĂžiile de pompare aferente acestora, precum Âşi terenurile aferente lucrĂŁrilor de îmbunĂŁtĂŁĂžiri funciare;
k) terenurile ocupate de autostrĂŁzi, drumuri europene, drumuri naĂžionale, drumuri principale administrate de Compania NaĂžionalĂŁ de AutostrĂŁzi Âşi Drumuri NaĂžionale din România - S.A., zonele de siguranÞã a acestora, precum Âşi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranÞã;
l) terenurile parcurilor industriale, ÂştiinĂžifice Âşi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitĂŁĂžilor administrativ-teritoriale în lipsĂŁ de moÂştenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clĂŁdirilor prevĂŁzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 Âşi 7, cu excepĂžia celor folosite pentru activitĂŁĂži economice.

Art. 258. - (1) Impozitul pe teren se stabileÂşte luând în calcul numĂŁrul de metri pĂŁtraĂži de teren, rangul localitĂŁĂžii în care este amplasat terenul Âşi zona Âşi/sau categoria de folosinÞã a terenului, conform încadrĂŁrii fĂŁcute de consiliul local.

(2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, impozitul pe teren se stabileÂşte prin înmulĂžirea numĂŁrului de metri pĂŁtraĂži ai terenului cu suma corespunzĂŁtoare prevĂŁzutĂŁ în urmĂŁtorul tabel:

___________________________________________________________________________________
Zona din cadrul localitĂŁĂžii Rangul localitĂŁĂžii (lei/m2)
___________________________________________________________________________________
O I II III IV V
___________________________________________________________________________________
A 5,900 4,900 4,300 3,700 500 400
B 4,900 3,700 3,000 2,500 400 300
C 3,700 2,500 1,900 1,200 300 200
D 2,500 1,200 1,000 700 200 100
___________________________________________________________________________________

(3) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altĂŁ categorie de folosinÞã decât cea de terenuri cu construcĂžii, impozitul pe teren se stabileÂşte dupĂŁ cum urmeazĂŁ:

a) prin înmulĂžirea numĂŁrului de metri pĂŁtraĂži de teren cu suma corespunzĂŁtoare prevĂŁzutĂŁ la alin. (4);
b) prin înmulĂžirea rezultatului de la lit. a) cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor prevĂŁzut la alin. (5).

(4) NumĂŁrul de metri pĂŁtraĂži de teren se înmulĂžeÂşte cu suma corespunzĂŁtoare prevĂŁzutĂŁ în urmĂŁtorul tabel:

_____________________________________________________________________________________________
Nr. Categoria Zona (lei/m2)
crt. de folosinÞã _____________________________________________________________
I II III IV
_____________________________________________________________________________________________
1. Teren arabil 15 12 10 8
2. PĂŁÂşune 12 10 8 6
3. FâneaÞã 12 10 8 6
4. Vie 25 20 15 10
5. LivadĂŁ 30 25 20 15
6. PĂŁdure sau alt teren cu vegetaĂžie
forestierĂŁ 15 12 10 8
7. Teren cu apĂŁ 8 6 4 X
8. Drumuri Âşi cĂŁi ferate X X X X
9. Teren neproductiv X X X X
_____________________________________________________________________________________________

(5) Suma stabilitĂŁ conform alin. (4) se înmulĂžeÂşte cu coeficientul de corecĂžie corespunzĂŁtor prevĂŁzut în urmĂŁtorul tabel:

_________________________________________________________
Rangul localitĂŁĂžii Coeficientul de corecĂžie
_________________________________________________________
O 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00
_________________________________________________________

(6) în cazul unui teren amplasat în extravilan, indiferent de rangul localitĂŁĂžii, categoria de folosinÞã Âşi zona unde este situat, impozitul pe teren este de 10.000 lei/ha.

Dobândiri Âşi transferuri de teren, precum Âşi alte modificĂŁri aduse terenului

Art. 259. - (1) Pentru un teren dobândit de o persoanĂŁ în cursul unui an, impozitul pe teren se datoreazĂŁ de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care terenul a fost dobândit.

(2) Pentru orice operaĂžiune juridicĂŁ efectuatĂŁ de o persoanĂŁ în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana înceteazĂŁ a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii urmĂŁtoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculeazĂŁ pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicĂŁ acelei persoane.

(4) DacĂŁ încadrarea terenului în funcĂžie de poziĂžie Âşi categorie de folosinÞã se modificĂŁ în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modificĂŁ impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modificĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care a intervenit modificarea.

(5) DacĂŁ în cursul anului se modificĂŁ rangul unei localitĂŁĂži, impozitul pe teren se modificĂŁ pentru întregul teren situat în intravilan corespunzĂŁtor noii încadrĂŁri a localitĂŁĂžii, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmĂŁtor celui în care a intervenit aceastĂŁ modificare.

(6) Orice persoanĂŁ care dobândeÂşte teren are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie privind achiziĂžia terenului la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeazĂŁ dupĂŁ data achiziĂžiei.

(7) Orice persoanĂŁ care modificĂŁ folosinĂža terenului are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie privind modificarea folosinĂžei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeazĂŁ dupĂŁ data modificĂŁrii folosinĂžei.

Plata impozitului

Art. 260. - (1) Impozitul pe teren se plĂŁteÂşte anual, în patru rate egale, pânĂŁ la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie Âşi 15 noiembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaĂžie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de cĂŁtre persoanele fizice, pânĂŁ la data de 15 martie a anului respectiv, se acordĂŁ o bonificaĂžie de pânĂŁ la 10%, stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a consiliului local.

CAPITOLUL IV Taxa asupra mijloacelor de transport

Reguli generale

Art. 261. - (1) Orice persoanĂŁ care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datoreazĂŁ o taxĂŁ anualĂŁ pentru mijlocul de transport, cu excepĂžia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Taxa prevĂŁzutĂŁ la alin. (1), denumitĂŁ în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, se plĂŁteÂşte la bugetul local al unitĂŁĂžii administrativ-teritoriale unde persoana îÂşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupĂŁ caz.

(3) în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa asupra mijlocului de transport se datoreazĂŁ de locator.

Scutiri

Art. 262. - Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplicĂŁ pentru:

a) autoturismele, motocicletele cu ataÂş Âşi mototriciclurile care aparĂžin persoanelor cu handicap locomotor Âşi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bĂŁrcile Âşi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta DunĂŁrii, Insula Mare a BrĂŁilei Âşi Insula Balta IalomiĂžei;
c) mijloacele de transport ale instituĂžiilor publice;
d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localitĂŁĂži, dacĂŁ tariful de transport este stabilit în condiĂžii de transport public.

Calculul taxei
 Art. 263. - (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeazĂŁ în funcĂžie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevĂŁzute în prezentul capitol.

(2) în cazul oricĂŁruia dintre urmĂŁtoarele mijloace de transport cu tracĂžiune mecanicĂŁ, taxa asupra mijlocului de transport se calculeazĂŁ în funcĂžie de capacitatea cilindricĂŁ a acestora, prin înmulĂžirea fiecĂŁrui 500 cm3 sau fracĂžiune din aceasta cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor:

___________________________________________________________________________________
Valoarea taxei
Mijloc de transport lei/500 cm3
sau fracĂžiune
___________________________________________________________________________________
1. Autoturisme cu capacitatea cilindricĂŁ de pânĂŁ la 2.000 cm3 inclusiv 58.000
2. Autoturisme cu capacitatea cilindricĂŁ de peste 2.000 cm3 72.000
3. Autobuze, autocare, microbuze 117.000
4. Alte vehicule cu tracĂžiune mecanicĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ
autorizatĂŁ de pânĂŁ la 12 tone inclusiv 126.000
5. Tractoare înmatriculate 78.000
6. Motociclete, motorete Âşi scutere 29.000
___________________________________________________________________________________

(3) în cazul unui ataÂş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele Âşi scuterele respective.

(4) în cazul unui autovehicul de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ autorizatĂŁ de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor:

____________________________________________________________________________________________
Taxa (lei)
____________________________________
NumĂŁrul axelor Âşi masa totalĂŁ Vehicule cu sistem Vehicule
maximĂŁ autorizatĂŁ de suspensie cu alt
pneumaticĂŁ sau un sistem de
echivalent recunoscut suspensie
____________________________________________________________________________________________
I Vehicule cu douĂŁ axe
____________________________________________________________________________________________
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 1.000.000 1.100.000
2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.100.000 1.200.000
3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 1.200.000 1.400.000
4. Masa peste 15 tone 1.400.000 2.800.000
____________________________________________________________________________________________
II Vehicule cu trei axe
____________________________________________________________________________________________
1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 1.100.000 1.200.000
2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 1.200.000 1.300.000
3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 1.300.000 1.600.000
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.600.000 2.500.000
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 2.500.000 3.800.000
6. Masa peste 25 tone 2.500.000 3.800.000
____________________________________________________________________________________________
III Vehicule cu patru axe
____________________________________________________________________________________________
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.600.000 1.700.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 1.700.000 2.500.000
3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.500.000 4.000.000
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 4.000.000 6.000.000
5. Masa peste 31 tone 4.000.000 6.000.000
____________________________________________________________________________________________

(5) în cazul unei combinaĂžii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfĂŁ cu masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor:

____________________________________________________________________________________
Taxa (lei)
___________________________________
NumĂŁrul axelor Âşi masa totalĂŁ Vehicule cu sistem Vehicule
maximĂŁ autorizatĂŁ de suspensie cu alt
pneumaticĂŁ sau un sistem de
echivalent recunoscut suspensie
____________________________________________________________________________________
I Vehicule cu 2 + 1 axe
____________________________________________________________________________________
1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 1.000.000 1.100.000
2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 1.100.000 1.200.000
3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 1.200.000 1.300.000
4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 1.300.000 1.400.000
5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 1.400.000 1.500.000
6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 1.500.000 1.600.000
7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.600.000 2.000.000
8. Masa peste 25 tone 2.000.000 3.400.000
____________________________________________________________________________________
II Vehicule cu 2 + 2 axe
____________________________________________________________________________________
1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1.200.000 1.300.000
2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 1.300.000 1.600.000
3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 1.600.000 2.000.000
4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 2.000.000 2.300.000
5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 2.300.000 3.700.000
6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 3.700.000 5.200.000
7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 5.200.000 7.900.000
8. Masa peste 36 tone 5.200.000 7.900.000
____________________________________________________________________________________
III Vehicule cu 2 + 3 axe
____________________________________________________________________________________
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 4.200.000 5.700.000
2. Masa peste 38 tone 5.700.000 8.000.000
____________________________________________________________________________________
IV Vehicule cu 3 + 2 axe
____________________________________________________________________________________
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 3.500.000 5.000.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 5.000.000 7.000.000
3. Masa peste 40 tone 7.000.000 7.900.000
____________________________________________________________________________________
V Vehicule cu 3 + 3 axe
____________________________________________________________________________________
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 2.800.000 3.100.000
2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 3.100.000 3.700.000
3. Masa peste 40 tone 3.700.000 7.500.000
____________________________________________________________________________________

(6) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaĂžie de autovehicule prevĂŁzutĂŁ la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor:

___________________________________________________________________________
Masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ Taxa (lei)
___________________________________________________________________________
a) PânĂŁ la 1 tonĂŁ inclusiv 59.000
b) Peste 1 tonĂŁ, dar nu mai mult de 3 tone 194.000
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 292.000
d) Peste 5 tone 370.000
___________________________________________________________________________

(7) în cazul mijloacelor de transport pe apĂŁ, taxa pe mijlocul de transport este egalĂŁ cu suma corespunzĂŁtoare din tabelul urmĂŁtor:

___________________________________________________________________________
Mijlocul de transport pe apĂŁ Taxa (lei)
___________________________________________________________________________
1. Luntre, bĂŁrci fĂŁrĂŁ motor, scutere de apĂŁ, folosite pentru uz
Âşi agrement personal 100.000
2. BĂŁrci fĂŁrĂŁ motor, folosite în alte scopuri 300.000
3. BĂŁrci cu motor 600.000
4. Bacuri, poduri plutitoare 5.000.000
5. ÂŞalupe 3.000.000
6. Iahturi 15.000.000
7. Remorchere Âşi împingĂŁtoare
a) PânĂŁ la 500 CP inclusiv 3.000.000
b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP 5.000.000
c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 8.000.000
d) Peste 4.000 CP 12.000.000
8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracĂžiune din acesta 1.000.000
9. Ceamuri, Âşlepuri Âşi barje fluviale:
a) Cu capacitatea de încĂŁrcare pânĂŁ la 1.500 tone inclusiv 1.000.000
b) Cu capacitatea de încĂŁrcare de peste 1.500 tone, dar nu
peste 3.000 tone 1.500.000
c) Cu capacitatea de încĂŁrcare de peste 3.000 tone 2.500.000
___________________________________________________________________________

(8) în înĂželesul prezentului articol, capacitatea cilindricĂŁ sau masa totalĂŁ maximĂŁ autorizatĂŁ a unui mijloc de transport se stabileÂşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziĂžie sau un alt document similar.

Dobândiri Âşi transferuri ale mijloacelor de transport

Art. 264. - (1) în cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoanĂŁ în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreazĂŁ de persoanĂŁ de la data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

(2) în cazul unui mijloc de transport care este înstrĂŁinat de o persoanĂŁ în cursul unui an sau este radiat din evidenĂža fiscalĂŁ a compartimentului de specialitate al autoritĂŁĂžii de administraĂžie publicĂŁ localĂŁ, taxa asupra mijlocului de transport înceteazĂŁ sĂŁ se mai datoreze de acea persoanĂŁ începând cu data de întâi a lunii urmĂŁtoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrĂŁinat sau radiat din evidenĂža fiscalĂŁ.

(3) în cazurile prevĂŁzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se recalculeazĂŁ pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplicĂŁ acelei persoane.

(4) Orice persoanĂŁ care dobândeÂşte/transferĂŁ un mijloc de transport sau îÂşi schimbĂŁ domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaĂžia de a depune o declaraĂžie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale pe a cĂŁrei razĂŁ teritorialĂŁ îÂşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenitĂŁ.

Plata taxei

Art. 265. - (1) Taxa asupra mijlocului de transport se plĂŁteÂşte anual, în patru rate egale, pânĂŁ la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie Âşi 15 noiembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaĂžie a taxei auto, datoratĂŁ pentru întregul an de cĂŁtre persoanele fizice, pânĂŁ la data de 15 martie a anului respectiv, se acordĂŁ o bonificaĂžie de pânĂŁ la 10%, stabilitĂŁ prin hotĂŁrâre a consiliului local.

(3) în cazul unui mijloc de transport deĂžinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plĂŁteÂşte integral în momentul înregistrĂŁrii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii de administraĂžie publicĂŁ localĂŁ

CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor Âşi a autorizaĂžiilor

Reguli generale

Art. 266. - Orice persoanĂŁ care trebuie sĂŁ obĂžinĂŁ un certificat, aviz sau altĂŁ autorizaĂžie prevĂŁzutĂŁ în prezentul capitol trebuie sĂŁ plĂŁteascĂŁ taxa menĂžionatĂŁ în acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaĂžia necesarĂŁ.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaĂžiilor de construire Âşi a altor avize asemĂŁnĂŁtoare

Art. 267. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egalĂŁ cu suma stabilitĂŁ de consiliul local în limitele prevĂŁzute în tabelul urmĂŁtor:

_________________________________________________________
SuprafaĂža pentru care se Taxa (lei)
obĂžine certificatul de urbanism
_________________________________________________________
a) PânĂŁ la 150 m2 inclusiv 25.000-35.000
b) între 151 m2 Âşi 250 m2 inclusiv 37.000-47.000
c) între 251 m2 Âşi 500 m2 inclusiv 48.000-60.000
d) între 501 m2 Âşi 750 m2 inclusiv 61.000-72.000
e) între 751 m2 Âşi 1.000 m2 inclusiv 73.000-85.000
f) Peste 1.000 m2 85.000 + 130 pentru
fiecare m2 care
depĂŁÂşeÂşte 1.000 m2
_________________________________________________________

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonĂŁ ruralĂŁ este egalĂŁ cu 50% din taxa stabilitĂŁ conform alin. (1).

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaÞii de construire pentru o clãdire care urmeazã a fi folositã ca locuinÞã sau anexã la locuinÞã este egalã cu 0,5% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de construcÞii.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de foraje sau excavĂŁri necesarĂŁ studiilor geotehnice, ridicĂŁrilor topografice, exploatĂŁrilor de carierĂŁ, balastierelor, sondelor de gaze Âşi petrol, precum Âşi altor exploatĂŁri se calculeazĂŁ înmulĂžind numĂŁrul de metri pĂŁtraĂži de teren afectat de foraj sau de excavaĂžie cu o valoare stabilitĂŁ de consiliul local de pânĂŁ la 50.000 lei.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei necesare pentru lucrĂŁrile de organizare de Âşantier în vederea realizĂŁrii unei construcĂžii, care nu sunt incluse în altĂŁ autorizaĂžie de construire, este egalĂŁ cu 3% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de organizare de Âşantier.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de amenajare de tabere de corturi, cĂŁsuĂže sau rulote ori campinguri este egalĂŁ cu 2% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžie.

(7) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de construire pentru chioÂşcuri, tonete, cabine, spaĂžii de expunere, situate pe cĂŁile Âşi în spaĂžiile publice, precum Âşi pentru amplasarea corpurilor Âşi a panourilor de afiÂşaj, a firmelor Âşi reclamelor este de pânĂŁ la 50.000 lei pentru fiecare metru pĂŁtrat de suprafaÞã ocupatĂŁ de construcĂžie.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de construire pentru orice altĂŁ construcĂžie decât cele prevĂŁzute în alt alineat al prezentului articol este egalĂŁ cu 1% din valoarea autorizatĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžie, inclusiv instalaĂžiile aferente.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei de desfiinĂžare, totalĂŁ sau parĂžialĂŁ, a unei construcĂžii este egalĂŁ cu 0,1% din valoarea impozabilĂŁ a construcĂžiei, stabilitĂŁ pentru determinarea impozitului pe clĂŁdiri. în cazul desfiinÞãrii parĂžiale a unei construcĂžii, taxa pentru eliberarea autorizaĂžiei se modificĂŁ astfel încât sĂŁ reflecte porĂžiunea din construcĂžie care urmeazĂŁ a fi demolatĂŁ.

(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaĂžii de construire este egalĂŁ cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaĂžiei iniĂžiale.

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaĂžii privind lucrĂŁrile de racorduri Âşi branÂşamente la reĂžele publice de apĂŁ, canalizare, gaze, termice, energie electricĂŁ, telefonie Âşi televiziune prin cablu se stabileÂşte de consiliul local Âşi este de pânĂŁ la 75.000 lei pentru fiecare racord.

(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cĂŁtre comisia de urbanism Âşi amenajarea teritoriului, de cĂŁtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeĂžean se stabileÂşte de consiliul local în sumĂŁ de pânĂŁ la 100.000 lei.

(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturĂŁ stradalĂŁ Âşi adresĂŁ se stabileÂşte de cĂŁtre consiliile locale în sumĂŁ de pânĂŁ la 60.000 lei.

(14) Pentru taxele prevĂŁzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrĂŁrilor de construcĂžie, se aplicĂŁ urmĂŁtoarele reguli:

a) taxa datoratĂŁ se stabileÂşte pe baza valorii lucrĂŁrilor de construcĂžie declarate de persoana care solicitĂŁ avizul Âşi se plĂŁteÂşte înainte de emiterea avizului;
b) în termen de 15 zile de la data finalizĂŁrii lucrĂŁrilor de construcĂžie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expirĂŁ autorizaĂžia respectivĂŁ, persoana care a obĂžinut autorizaĂžia trebuie sĂŁ depunĂŁ o declaraĂžie privind valoarea lucrĂŁrilor de construcĂžie la compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale;
c) pânĂŁ în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaĂžia finalĂŁ privind valoarea lucrĂŁrilor de construcĂžii, compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale are obligaĂžia de a stabili taxa datoratĂŁ pe baza valorii reale a lucrĂŁrilor de construcĂžie;
d) pânĂŁ în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritĂŁĂžii administraĂžiei publice locale a emis valoarea stabilitĂŁ pentru taxĂŁ, trebuie plĂŁtitĂŁ orice sumĂŁ suplimentarĂŁ datoratĂŁ de cĂŁtre persoana care a primit autorizaĂžia sau orice sumĂŁ care trebuie rambursatĂŁ de autoritatea administraĂžiei publice locale.

(15) în cazul unei autorizaĂžii de construire emise pentru o persoanĂŁ fizicĂŁ, valoarea realĂŁ a lucrĂŁrilor de construcĂžie nu poate fi mai micĂŁ decât valoarea impozabilĂŁ a clĂŁdirii stabilitĂŁ conform art. 251.

Taxa pentru eliberarea autorizaĂžiilor pentru a desfĂŁÂşura o activitate economicĂŁ Âşi a altor autorizaĂžii similare