├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 597 din 21 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule av├ónd mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite

EMITENT:      MINISTERUL LUCR─éRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ┼×I LOCUIN┼óEI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 12 mai 2003

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ┼či Comunit─â┼úile Europene ┼či statele membre ale acestora, pe de alt─â parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ┼či ale Directivei nr. 76/914 a Consiliului C.E.E. privind nivelul minim de preg─âtire a conduc─âtorilor de vehicule pentru transportul rutier,
    în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Hot─ârârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 195/2002 privind circula┼úia pe drumurile publice,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) ┼či e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 105/2000, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 12 lit. g) ┼či h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 4 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei,

    ministrul lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Normele pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei ┼či Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor nr. 150/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 iulie 1999.
    ART. 4
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul lucr─ârilor publice,
                         transporturilor ┼či locuin┼úei,
                           Marius Sorin Ovidiu Bota,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
pentru stabilirea condi┼úiilor de ob┼úinere a atestatului profesional de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite

    ART. 1
    Conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite trebuie s─â fie titulari ai unui atestat profesional, acesta reprezentând dovada preg─âtirii profesionale pentru calitatea de conduc─âtor auto de vehicule destinate transporturilor rutiere men┼úionate.
    ART. 2
    Conduc─âtorii auto prev─âzu┼úi la art. 1 au obliga┼úia s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea în conformitate cu prevederile reglement─ârilor na┼úionale ┼či interna┼úionale în vigoare, cu respectarea condi┼úiilor de siguran┼ú─â rutier─â ┼či de protec┼úie a mediului.
    ART. 3
    (1) Atestatul profesional este valabil pentru tipul de transport rutier efectuat de c─âtre conduc─âtorul auto ┼či se elibereaz─â de c─âtre Ministerul Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei, prin Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R.
    (2) Modelul ┼či con┼úinutul fiec─ârui tip de atestat profesional aferent conduc─âtorilor auto prev─âzu┼úi la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 1.
    ART. 4
    (1) Atestatul profesional se ob┼úine în urma absolvirii cursurilor de preg─âtire ┼či promov─ârii unui examen, perioada de valabilitate a acestuia fiind de 5 ani.
    (2) Cursurile de preg─âtire în vederea ob┼úinerii atestatului profesional se vor organiza în cadrul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de c─âtre Ministerul Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei.
    (3) Programele de preg─âtire a conduc─âtorilor auto vor fi avizate de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei. Programele de preg─âtire a conduc─âtorilor auto vor fi întocmite astfel încât s─â se asigure cuno┼čtin┼úele necesare referitoare la efectuarea transporturilor rutiere atât în trafic na┼úional, cât ┼či interna┼úional, tematica acestora fiind prezentat─â în anexa nr. 2.
    (4) Pentru înscrierea la cursurile de preg─âtire, conduc─âtorii auto trebuie s─â fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunz─âtoare tipului de transport rutier pentru care se solicit─â acordarea atestatului profesional ┼či s─â de┼úin─â avizul de aptitudine medical─â ┼či psihologic─â valabil, eliberat de comisiile teritoriale de siguran┼úa circula┼úiei care func┼úioneaz─â în re┼úeaua teritorial─â proprie a Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei.
    (5) Durata minim─â pentru cursurile de preg─âtire ce vor fi urmate de c─âtre conduc─âtorii auto prev─âzu┼úi la art. 1 va fi de 30 de ore.
    (6) Cursurile de preg─âtire se vor desf─â┼čura astfel încât fiecare serie s─â fie compus─â din maximum 20 de conduc─âtori auto.
    ART. 5
    (1) Examenul pentru ob┼úinerea atestatului profesional se va desf─â┼čura dup─â absolvirea cursurilor de preg─âtire prev─âzute la art. 4 ┼či va fi sus┼úinut în fa┼úa unei comisii de examinare format─â din 3 membri. Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va desemna reprezentan┼úi ca fiind membri ai comisiei de examinare. Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere va putea desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare.
    (2) Examenul pentru ob┼úinerea atestatului profesional va consta într-o prob─â scris─â - test tip gril─â alc─âtuit din 20 de întreb─âri (fiecare întrebare având 4 r─âspunsuri dintre care unul singur este corect).
    (3) Pentru promovarea examenului este necesar s─â se r─âspund─â corect la cel pu┼úin 70% din întreb─ârile prev─âzute în testul tip gril─â de la proba scris─â.
    (4) Rezultatul examin─ârii se va comunica candida┼úilor în aceea┼či zi, iar eventualele contesta┼úii cu privire la rezultatul examin─ârii se vor depune în termen de 3 zile la Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (5) Conduc─âtorii auto care au fost respin┼či în urma examenului pot sus┼úine o singur─â dat─â o reexaminare la cel pu┼úin 15 zile de la data examenului anterior, la data ┼či ora comunicate de c─âtre comisia de examinare.
    (6) Conduc─âtorii auto respin┼či la reexaminare au posibilitatea s─â ob┼úin─â atestatul profesional numai dup─â sus┼úinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.
    ART. 6
    (1) Documentele referitoare la absolven┼úii cursurilor de preg─âtire se p─âstreaz─â la sediul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desf─â┼čurat cursurile, pe o perioad─â de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sus┼úinute de conduc─âtorii auto care au absolvit cursurile se p─âstreaz─â la Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. pe o perioad─â de minimum 10 ani.
    ART. 7
    Dup─â expirarea valabilit─â┼úii atestatului profesional, conduc─âtorii auto vor putea ob┼úine un nou certificat numai dup─â absolvirea cursurilor de preg─âtire prev─âzute la art. 4 ┼či promovarea examenului prev─âzut la art. 5.
    ART. 8
    (1) Pentru transportul rutier în trafic interna┼úional, pân─â la data de 1 septembrie 2003, conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite au obliga┼úia s─â de┼úin─â atestatul profesional în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    (2) Pentru transportul rutier în trafic na┼úional, pân─â la data de 31 martie 2004, conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane ┼či transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite au obliga┼úia s─â de┼úin─â atestatul profesional în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 ┼či 2 fac parte integrant─â din prezentele norme.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 la norme este reprodus─â în facsimil.

                                 MODELUL
atestatului profesional pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier de m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â maxim─â autorizat─â este mai mare de 7,5 tone

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certific─â prin prezentul atestat |
|               ROMâNIA               | | c─â titularul a f─âcut dovada         |
|                                     | | preg─âtirii sale profesionale,       |
|    MINISTERUL LUCR─éRILOR PUBLICE,   | | potrivit prevederilor Ordonan┼úei    |
|     TRANSPORTURILOR ┼×I LOCUIN┼óEI    | | Guvernului nr. 19/1997 privind      |
|                                     | | transporturile, republicat─â, cu     |
|    - Autoritatea Rutier─â Român─â -   | | modific─ârile ┼či complet─ârile        |
|                                     | | ulterioare, ale Hot─ârârii Guvernului|
|                                     | | nr. 85/2003 pentru aprobarea        |
|                                     | | Regulamentului de aplicare a        |
|                                     | | Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului  |
|                                     | | nr. 195/2002 privind circula┼úia pe  |
|         ATESTAT PROFESIONAL         | | drumurile publice ┼či ale Directivei |
|                                     | | nr. 76/914 a Consiliului CEE privind|
|                                     | | nivelul minim de preg─âtire a        |
|   pentru conduc─âtorii auto care     | | conduc─âtorilor de vehicule pentru   |
|   efectueaz─â transport rutier de    | | transportul rutier.                 |
|  m─ârfuri cu vehicule a c─âror mas─â   | |                                     |
| maxim─â autorizat─â este mai mare de  | |                                     |
|              7,5 tone               | |                                     |
|                                     | |   Eliberat de Autoritatea Rutier─â   |
|                                     | |                Român─â               |
|                                     | |                                     |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   valabil pân─â la data de .......   |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general           |
||        | Data ┼či locul na┼čterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||        |                           | |                                     |
||________| Semn─âtura ............... | |      Seria APCA nr. ..........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|


                               MODELUL
atestatului profesional pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier cu vehicule având mase ┼či/sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certific─â prin prezentul atestat |
|               ROMâNIA               | | c─â titularul a f─âcut dovada         |
|                                     | | preg─âtirii sale profesionale,       |
|    MINISTERUL LUCR─éRILOR PUBLICE,   | | potrivit prevederilor Ordonan┼úei    |
|     TRANSPORTURILOR ┼×I LOCUIN┼óEI    | | Guvernului nr. 19/1997 privind      |
|                                     | | transporturile, republicat─â, cu     |
|    - Autoritatea Rutier─â Român─â -   | | modific─ârile ┼či complet─ârile        |
|                                     | | ulterioare, ale Hot─ârârii Guvernului|
|                                     | | nr. 85/2003 pentru aprobarea        |
|                                     | | Regulamentului de aplicare a        |
|                                     | | Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului  |
|                                     | | nr. 195/2002 privind circula┼úia pe  |
|                                     | | drumurile publice ┼či ale Directivei |
|         ATESTAT PROFESIONAL         | | nr. 76/914 a Consiliului CEE privind|
|                                     | | nivelul minim de preg─âtire a        |
|                                     | | conduc─âtorilor de vehicule pentru   |
|   pentru conduc─âtorii auto care     | | transportul rutier.                 |
|   efectueaz─â transport cu vehicule  | |                                     |
|   având mase ┼či/sau dimensiuni de   | |                                     |
|          gabarit dep─â┼čite           | |                                     |
|                                     | |   Eliberat de Autoritatea Rutier─â   |
|                                     | |                Român─â               |
|                                     | |                                     |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   valabil pân─â la data de .......   |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general           |
||        | Data ┼či locul na┼čterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||        |                           | |                                     |
||________| Semn─âtura ............... | |      Seria APCA nr. ..........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|


                               MODELUL
atestatului profesional pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport rutier public de persoane

 _____________________________________   _____________________________________
|                                     | | Se certific─â prin prezentul atestat |
|               ROMâNIA               | | c─â titularul a f─âcut dovada         |
|                                     | | preg─âtirii sale profesionale,       |
|    MINISTERUL LUCR─éRILOR PUBLICE,   | | potrivit prevederilor Ordonan┼úei    |
|     TRANSPORTURILOR ┼×I LOCUIN┼óEI    | | Guvernului nr. 19/1997 privind      |
|                                     | | transporturile, republicat─â, cu     |
|    - Autoritatea Rutier─â Român─â -   | | modific─ârile ┼či complet─ârile        |
|                                     | | ulterioare, ale Hot─ârârii Guvernului|
|                                     | | nr. 85/2003 pentru aprobarea        |
|                                     | | Regulamentului de aplicare a        |
|                                     | | Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului  |
|                                     | | nr. 195/2002 privind circula┼úia pe  |
|                                     | | drumurile publice ┼či ale Directivei |
|         ATESTAT PROFESIONAL         | | nr. 76/914 a Consiliului CEE privind|
|                                     | | nivelul minim de preg─âtire a        |
|                                     | | conduc─âtorilor de vehicule pentru   |
|   pentru conduc─âtorii auto care     | | transportul rutier.                 |
| efectueaz─â transport rutier public  | |                                     |
|             de persoane             | |                                     |
|                                     | |   Eliberat de Autoritatea Rutier─â   |
|                                     | |                Român─â               |
|                                     | |                                     |
|                                     | |   la data de ....................   |
|                                     | |   valabil pân─â la data de .......   |
| ________                            | |                                     |
||        | Numele .................. | |                                     |
||        | Prenumele ............... | |          Director general           |
||        | Data ┼či locul na┼čterii .. | |      .........................      |
||        | ......................... | |                                     |
||        |                           | |                                     |
||________| Semn─âtura ............... | |      Seria APCA nr. ..........      |
|                                     | |                                     |
|_____________________________________| |_____________________________________|


    ANEXA 2
    la norme

                                TEMATICA
privind cerin┼úele avute în vedere în cadrul programelor de preg─âtire profesional─â a conduc─âtorilor auto

    I. Conducerea în condi┼úii de siguran┼ú─â rutier─â
    1. Caracteristici tehnice:
    - construc┼úia ┼či func┼úionarea motorului;
    - curbe de cuplu, putere, consum specific ale unui motor;
    - utilizarea optim─â a treptelor de vitez─â în func┼úie de for┼úele care ac┼úioneaz─â asupra vehiculului în mi┼čcare, înc─ârcarea vehiculului ┼či a profilului drumului.
    2. Sisteme de frânare:
    - func┼úionarea circuitului de frânare pneumatic, ABS, frânare cu motorul, limitator de vitez─â;
    - caracteristici ale circuitului de frânare oleopneumatic;
    - limitele utiliz─ârii frânei de serviciu ┼či a celei de motor, utilizarea lor combinat─â;
    - verific─ârile ┼či controalele aflate în sarcina conduc─âtorului auto.
    3. Comportamentul în timpul conducerii:
    - anticiparea inten┼úiei partenerilor de trafic;
    - utilizarea iner┼úiei în conducere;
    - conducerea pe drumuri accidentate;
    - conducerea pe timp de noapte ┼či în condi┼úii de vizibilitate redus─â.
    4. Manevre specifice:
    - identificarea obstacolelor;
    - preg─âtirea manevrei;
    - vizibilitate, unghiuri moarte;
    - verificarea securit─â┼úii manevrei;
    - realizarea manevrei.

    II. Prevenirea accidentelor de munc─â în circula┼úia rutier─â
    1. Informa┼úii generale:
    - definirea accidentului de munc─â;
    - prezentare de statistici privind implicarea autovehiculelor pentru transport de m─ârfuri în accidente rutiere;
    - consecin┼úe umane, materiale ┼či financiare;
    - influen┼úa alimenta┼úiei asupra st─ârii conduc─âtorului auto;
    - efectele consumului de alcool, medicamente, tutun sau alte substan┼úe care pot influen┼úa comportamentul uman;
    - simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či stresului;
    - rolul fundamental al ciclului lucru-odihn─â.
    2. Prevenirea accidentelor de munc─â în circula┼úie:
    - atitudinea ┼či aten┼úia conduc─âtorului auto;
    - între┼úinerea vehiculului;
    - organizarea muncii;
    - infrastructura ┼či starea vremii;
    - manevre, oprire, sta┼úionare.
    3. Prevenirea accidentelor de munc─â în sta┼úionare:
    - asigurarea imobiliz─ârii vehiculului;
    - asigurarea accesului pentru înc─ârcare/desc─ârcare;
    - aranjarea ┼či asigurarea înc─ârc─âturii;
    - utilizarea dispozitivelor de remorcare.
    4. Principii de ergonomie:
    - pozi┼úii ┼či mi┼čc─âri periculoase (cu grad ridicat de risc);
    - pozi┼úii normale în spa┼úiul de conducere, coordonarea mi┼čc─ârilor;
    - m─âsuri de protec┼úie individual─â.

    III. Reglement─âri privind transportul rutier de m─ârfuri, circula┼úia pe drumurile publice, timpul de lucru, cunoa┼čterea ┼či utilizarea dispozitivelor de control (tahografe)
    1. Reglement─âri privind transportul rutier de m─ârfuri ┼či activit─â┼úi conexe:
    - accesul la profesie;
    - documente necesare efectu─ârii opera┼úiunilor de transport;
    - documente de înso┼úire a m─ârfurilor;
    - utilizarea autoriza┼úiilor de transport interna┼úional;
    - generalit─â┼úi privind carnete TIR, formulare CMR;
    - obliga┼úii la trecerea frontierelor.
    2. Reguli de circula┼úie rutier─â:
    - semnaliz─âri specifice transportului de m─ârfuri, inclusiv transportului agabaritic;
    - restric┼úii ┼či interdic┼úii de circula┼úie, în special pentru transportul agabaritic;
    - sta┼úionarea ┼či oprirea;
    - limit─âri de vitez─â specifice;
    - controale ┼či sanc┼úiuni.
    3. Reglement─âri sociale în transportul m─ârfurilor:
    - cunoa┼čterea reglement─ârilor privind timpii de conducere ┼či perioadele de repaus;
    - manevrarea selectorului dispozitivului de control (tahograf);
    - utilizarea tahografului ┼či a foilor de înregistrare;
    - sanc┼úiuni în cazul neutiliz─ârii sau utiliz─ârii defectuoase a tahografului sau al falsific─ârii înregistr─ârilor.

    IV. Respectarea regulilor de înc─ârcare ┼či asigurare a m─ârfurilor transportate
    1. înc─ârcarea m─ârfurilor:
    - calculul înc─ârc─âturii utile a unui vehicul sau ansamblu de vehicule;
    - calculul volumului util;
    - plan de înc─ârcare, incompatibilit─â┼úi;
    - repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe o ax─â;
    - stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate;
    - tipuri de ambalaje.
    2. Asigurarea înc─ârc─âturii:
    - principalele categorii de m─ârfuri care necesit─â ancorare;
    - modalit─â┼úi de fixare ┼či ancorare;
    - verificarea ancor─ârii m─ârfurilor.

    V. Cuno┼čtin┼úele minime necesare de preg─âtire profesional─â a conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere de m─ârfuri
    1. Cuno┼čtin┼úe despre construc┼úia ┼či p─âr┼úile componente ale vehiculelor:
    - motoare cu combustie intern─â;
    - sisteme de ungere ┼či r─âcire;
    - sisteme de injec┼úie;
    - instala┼úie electric─â;
    - instala┼úie de aprindere ┼či carbura┼úie;
    - sistem de transmisie;
    - cuno┼čtin┼úe generale despre sistemul de ungere ┼či de r─âcire;
    - cuno┼čtin┼úe ┼či m─âsuri de protec┼úie în timpul mont─ârii ┼či demont─ârii ro┼úilor;
    - cuno┼čtin┼úe despre construc┼úia, montarea, folosirea ┼či între┼úinerea pneurilor;
    - cuno┼čtin┼úe privind sistemele de frânare ┼či dispozitivele de remorcare;
    - cuno┼čtin┼úe privind între┼úinerea ┼či repararea vehiculelor;
    2. Cuno┼čtin┼úe generale în domeniul transporturilor rutiere:
    - cuno┼čtin┼úe generale privind geografia României ┼či a Europei ┼či de utilizare a h─âr┼úilor rutiere;
    - cuno┼čtin┼úe privind folosirea economic─â a autovehiculelor;
    - cuno┼čtin┼úe despre m─âsurile ce trebuie luate dup─â un accident sau incident în ceea ce prive┼čte asigurarea automobilului;
    - cuno┼čtin┼úe privind legisla┼úia na┼úional─â ┼či interna┼úional─â aplicabil─â tipului de transport de m─ârfuri;
    - cuno┼čtin┼úe despre condi┼úiile impuse pentru vehicul în trafic na┼úional ┼či interna┼úional de marf─â;
    - cuno┼čtin┼úe privind r─âspunderea conduc─âtorului auto care transport─â m─ârfuri;
    - cunoa┼čterea documentelor referitoare la vehicule ┼či m─ârfurile transportate în trafic na┼úional ┼či interna┼úional.
    3. Experien┼ú─â practic─â în conducerea ┼či manevrarea autovehiculelor de transport marf─â ┼či de folosire a dispozitivelor de remorcare.

    VI. Cuno┼čtin┼úe minime necesare de preg─âtire profesional─â a conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere de persoane
    1. Cuno┼čtin┼úe despre construc┼úia ┼či p─âr┼úile componente ale vehiculelor:
    - motoare cu combustie intern─â;
    - sisteme de ungere ┼či r─âcire;
    - sisteme de injec┼úie;
    - instala┼úie electric─â;
    - instala┼úie de aprindere ┼či carbura┼úie;
    - sistem de transmisie;
    - cuno┼čtin┼úe generale despre sistemul de ungere ┼či de r─âcire;
    - cuno┼čtin┼úe ┼či m─âsuri de protec┼úie în timpul mont─ârii ┼či demont─ârii ro┼úilor;
    - cuno┼čtin┼úe despre construc┼úia, montarea, folosirea ┼či între┼úinerea pneurilor;
    - cuno┼čtin┼úe privind sistemele de frânare ┼či dispozitivele de remorcare;
    - cuno┼čtin┼úe privind între┼úinerea ┼či repararea vehiculelor.
    2. Cuno┼čtin┼úe generale în domeniul transporturilor rutiere:
    - cuno┼čtin┼úe generale privind geografia României ┼či a Europei ┼či de utilizare a h─âr┼úilor rutiere;
    - cuno┼čtin┼úe privind folosirea economic─â a autovehiculelor;
    - cuno┼čtin┼úe despre m─âsurile ce trebuie luate dup─â un accident sau un incident în ceea ce prive┼čte asigurarea automobilului;
    - cuno┼čtin┼úe privind legisla┼úia na┼úional─â ┼či interna┼úional─â aplicabil─â tipului de transport de persoane;
    - cuno┼čtin┼úe despre condi┼úiile impuse pentru vehicule în trafic na┼úional ┼či interna┼úional de persoane;
    - cuno┼čtin┼úe privind r─âspunderea conduc─âtorului auto care transport─â persoane;
    - cunoa┼čterea documentelor referitoare la vehicule ┼či pasageri, cerute în cazul transportului de c─âl─âtori na┼úional ┼či interna┼úional.
    3. Experien┼ú─â practic─â în conducerea ┼či manevrarea autovehiculelor de transport de persoane ┼či de folosire a dispozitivelor de remorcare.