închide× Sunați-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 82 din 27 februarie 1995 privind eliberarea certificatelor de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.) - ABROGAT

EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  5 iulie 1995

    în baza Legii nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R),
    în temeiul Hotararii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor;
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.) - anexa B -, soferii autovehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale de marfuri considerate ca periculoase în întelesul prevederilor acestui acord trebuie sa detina un certificat de atestare profesionala.
    ART. 2
    Autoritatea competenta pentru eliberarea certificatului de atestare profesionala în conformitate cu prevederile A.D.R. (anexa B), pentru soferii autovehiculelor care efectueaza transporturi de produse clasificate periculoase, este Ministerul Transporturilor.
    ART. 3
    Certificatul de atestare profesionala se acorda numai soferilor care au urmat un curs de formare profesionala, aprobat de catre Ministerul Transporturilor.
    ART. 4
    Cursurile de formare profesionala privind transportul de produse periculoase vor fi predate de catre instructori atestati de Ministerul Transporturilor.
    Medicii care predau în cadrul acestor cursuri notiunile de prim-ajutor nu au nevoie de o atestare.
    ART. 5
    Forma si continutul certificatului de atestare profesionala a soferilor sunt cele prevazute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Certificatul de atestare profesionala va fi eliberat de Ministerul Transporturilor prin Directia generala de transporturi terestre.
    ART. 6
    Organizarea cursurilor si a examenului de formare si de atestare profesionala a instructorilor si soferilor se face cu respectarea conditiilor stabilite în anexele nr. 2 si 3 la prezentul ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii lui în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

               Ministrul transporturilor,
               Aurel Novac

    ANEXA 1

 =====================================   =====================================
 |     Rezervat pentru adnotari      |   |       CERTIFICAT A.D.R.           |
 |     ------------------------      |   | DE FORMARE A CONDUCATORILOR DE    |
 |  privind reglementarile nationale |   |   AUTOVEHICULE CARE TRANSPORTA    |
 |  -------------------------------- |   |        MARFURI PERICULOASE        |
 | ................................. |   |         ..................        |
 |  Aux fins de la reglementation    |   | A.D.R.- CERTIFICAT DE FORMATION   |
 |  -----------------------------    |   | POUR LES CONDUCTEURS DES VEHICULES|
 |       nationale seulement         |   |   TRANSPORTANT DES MARCHANDISES   |
 |       -------------------         |   |           DANGEREUSES             |
 |                                   |   |în cisterne Altele decât cisterne  |
 |                                   |   |En citernes Autres que citernes    |
 |                                   |   |       Certificat nr. .... 000     |
 |                                   |   | Indicativul statului              |
 |                                   |   | Signe distinctif de l"etat  RO    |
 |                                   |   | delivrant le certificat           |
 |                                   |   |                                   |
 |                                   |   | Valabil pentru clasa sau clasele  |
 |                                   |   | Valable pour la clasele ou les    |
 |                                   |   |         classes                   |
 |                                   |   |în cisterne  Altele decât cisterne |
 |                                   |   |En citernes  Autres que citernes   |
 |                                   |   |      1              1             |
 |                                   |   |      2              2             |
 |                                   |   |      3              3             |
 |                                   |   | 4.1, 4.2, 4.3   4.1, 4.2, 4.3     |
 |                                   |   |    5.1, 5.2        5.1, 5.2       |
 |                                   |   |    6.1, 6.2        6.1, 6.2       |
 |                                   |   |      7              7             |
 |                                   |   |      8              8             |
 |                                   |   | Valabil pâna la data de.......... |
 |                                   |   | Valable jusqu"au (date)           |
 =====================================   =====================================


 =====================================   =====================================
 | Numele .......................... |   |   EXTINDEREA VALABILITÃTII LA     |
 | Nom                               |   |        CLASA/CLASELE              |
 | Prenumele ....................... |   |  VALIDITE ETENDUE A LA CLASSE OU  |
 | Prenom(s)                         |   |         AUX CLASSES               |
 | Data nasterii ................... |   |    1   în cisterne                |
 | Date de naissance                 |   |    2   En citernes                |
 | Nationalitatea .................. |   |    3                              |
 | Nationalite                       |   | 4.1, 4.2, 4.3   Data ...........  |
 |                                   |   |    5.1, 5.2     Date              |
 |        Semnatura titularului      |   |    6.1, 6.2                       |
 |        Signature de titulaire     |   |     7                             |
 |      ..........................   |   |     8       Semnatura ..........  |
 |                                   |   |     9       Signature             |
 | Eliberat de ..................    |   |                          L.S      |
 | Delivre par                       |   |                        Timbre     |
 |    Data                           |   |           .............           |
 |    Date                           |   |     1   Altele decât cisterne     |
 |    Semnatura .................    |   |     2   Autres que citernes       |
 |    Signature                      |   |     3                             |
 |                                   |   | 4.1, 4.2, 4.3    Data ..........  |
 |  Prelungit pâna la ...........    |   |   5.1, 5.2       Date             |
 |  Renouvele jusqu"au               |   |   6.1, 6.2                        |
 |  De ..........................    |   |     7        Semnatura .......... |
 |  Par                              |   |     8        Signature            |
 |      Data ..................      |   |     9                             |
 |      Date                         |   |                         L.S.      |
 |      Semnatura .............      |   |                       Timbre      |
 |      Signature                    |   |                                   |
 =====================================   =====================================


    ANEXA 2


                     CONDITII
pentru organizarea cursurilor de atestare profesionala destinate soferilor care efectueaza transporturi de produse periculoase

    1. Cursurile se pot organiza numai de catre persoane juridice care au prevazut în statut ca obiect de activitate:
    a) instruirea profesionala sau alte forme de scolarizare;
    b) transportul si care detin licenta de transport pentru produse periculoase.
    2. Cursurile se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor dupa verificarea de catre Directia generala de transporturi terestre, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) persoana juridica organizatoare a cursului se încadreaza în una dintre categoriile prevazute la pct. 1;
    b) instructorii sunt persoane autorizate de catre Ministerul Transporturilor pentru instruirea soferilor care efectueaza transporturi de produse periculoase;
    c) o grupa de instruire are cel putin 10 cursanti si cel mult 30 cursanti;
    d) se respecta programa analitica de instruire aprobata de catre Ministerul Transporturilor;
    e) durata cursului este între 12 si 24 de ore, exclusiv durata examenului, în functie de obiectul de pregatire a cursantilor, cu un program zilnic de 3 - 6 ore;
    f) cursurile se desfasurata într-un spatiu adecvat.
    2. Cererea pentru autorizarea cursului se adreseaza Ministerului Transporturilor - Directia generala de transporturi terestre - si va contine:
    a) denumirea solicitantului, actul de constituire, numarul de înmatriculare în Registrul comertului;
    b) date sau informatii despre instructorii utilizati;
    c) numarul de cursanti si numarul de grupe;
    d) clasele A.D.R. pentru care urmeaza sa se organizeze pregatirea;
    e) data de începere si de terminare a cursului, numarul de zile si numarul de ore pe zi;
    f) programul de desfasurare a orelor;
    g) adresa unde se va desfasura instruirea; localitatea, strada, numarul;
    h) ziua programata pentru examen.
    4. Pot participa la cursuri soferii care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au o practica în conducerea autovehiculului de cel putin 2 ani, dovedita prin cartea de munca;
    b) sunt declarati apti medical pentru conducerea autovehiculului conform vizei din permisul de conducere si nu sufera de afectiuni medicale la care contactul cu unele produse chimice sa fie contraindicat, conform certificatului medical emis de catre o unitate medicala din reteaua Ministerului Transporturilor sau autorizati de catre acesta.
    5. Soferii care urmeaa aceste cursuri pot opta pentru instruirea în una dintre urmatoarele forme de pregatire:
    - Tip A, pentru transportul de produse periculoase din clasele 2, 3, 4, 5, 6, 8 si 9 în alte mijloace de transport decât cisterne;
    - Tip B, pentru transportul de produse periculoase în cisterne, exclusiv produsele din clasele 1 si 7;
    - Tip C, pentru transportul de produse din clasa 1;
    - Tip D, pentru transportul tuturor categoriilor de produse periculoase.
    6. Soferii care doresc sa obtina certificat de atestare profesionala pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 si pentru transportul de produse periculoase în cisterne trebuie sa îndeplineasca suplimentar urmatoarele conditii:
    a) vârsta minima sa fie de 23 de ani;
    b) sa aiba o vechime si o experienta profesionala ca sofer de minimum 5 ani;
    c) sa fie considerati apti în urma examenului medical si psihologic sustinut la o unitate medicala din reteaua Ministerului Transporturilor sau autorizata de catre acesta.
    7. Pentru înscrierea la cursuri, soferii trebuie sa prezinte la unitatea de scolarizare autorizata un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:
    - cerere de înscriere, cu indicarea tipului de certificat pe care doresc sa-l obtina;
    - copie de pe permisul de conducere.
    Soferii care doresc sa obtina certificat de atestare profesionala pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 sau pentru transportul de produse periculoase în cisterne trebuie sa prezinte suplimentar:
    - copie de pe cartea de munca din care sa rezulte vechimea în meseria de sofer;
    - certificatul medical si, dupa caz, rezultatul examenului psihologic.
    8. Instructorii au obligatia sa respecte programa tematica aprobata si sa utilizeze materialul didactic prevazut în aceasta.
    9. Ministerul Transporturilor, prin Directia generala de transporturi terestre sau prin serviciul rutier judetean, are dreptul sa controleze modul de desfasurare a cursului.
    10. Comisia de examinare se numeste de catre ministrul transporturilor.
    11. Comisia de examinare se compune din:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor, autorizat ca instructor pentru instruirea soferilor în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala, în calitate de presedinte;
    - instructorul care a predat cursul;
    - un medic.
    12. Organizatorul cursului trebuie sa prezinte comisiei de examinare, înainte de începerea examenului;
    - lista participantilor la curs, precizarea tipului de certificat pe care doresc sa-l obtina si a numarului de ore de instruire la care au fost prezenti;
    - copia xerox de pe carnetul de sofer al candidatilor, iar pentru cei care doresc sa obtina certificat de atestare profesionala si pentru transportul de produse periculoase din clasa 1 sau pentru transportul de produse periculoase în cisterne, copia xerox de pe cartea de munca, din care sa rezulte practicarea meseriei de sofer profesionist timp de minimum 5 ani, precum si rezultatul examinarii medicale si psihologice.
    13. Examenul consta în:
    - o proba scrisa tip test (eliminatorie) cu 15 - 35 de întrebari;
    - o proba orala si/sau exemplificare practica, corelate cu tipul de produse A.D.R. pentru care solicita examinarea.
    14. Examenul se noteaza cu "Admis" sau "Respins".
    15. Conditiile de promovare a examenului:
    - obtinerea a minimum 70% raspunsuri corecte la testul scris eliminatoriu;
    - obtinerea calificativului "Admis" în urma probei orale si/sau a probei practice.
    16. Examenul se desfasoara într-un spatiu adecvat pus la dispozitie de catre organizatorul cursului.
    17. Chestionarele pentru proba scrisa se asigura de catre delegatul Ministerului Transporturilor.
    18. Examenul începe, de regula, la ora 9,00 cu testul scris si continua în aceeasi zi cu proba orala sau proba practica, dupa caz.
    19. Rezultatul examenului se comunica, dupa examinarea orala a fiecarui candidat fiecaruia dintre acestia, precum si centralizat, în scris, sub forma de tabel semnat de membrii comisiei la terminarea examenului.
    20. Contestatiile privind rezultatul examenului se depun de catre persoanele respinse, în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea rezultatului, la Ministerul Transporturilor - Directia generala de transporturi terestre, care le solutioneaza.
    21. Candidatii respinsi în urma examenului au dreptul sa sustina un nou examen, cel mai devreme dupa 14 zile si cel mai târziu dupa 30 de zile.
    Candidatii respinsi la acest nou examen pot sa sustina un alt examen numai dupa ce au urmat un nou curs de atestare profesionala.
    22. Certificatul de atestare profesionala are valabilitate timp de 5 ani si se înmâneaza soferilor care au reusit la examen, în termen de cel mult 10 zile de la data sustinerii examenului, prin organizatorul cursului, prin serviciul rutier judetean sau prin delegatul Ministerului Transporturilor din cadrul comisiei de examinare.
    23. Dosarele privind candidatii care au urmat cursurile de atestare profesionala se pastreaza de catre organizatorul cursului.

    ANEXA 3


                       CONDITII
pentru atestarea instructorilor de formare profesionala a soferilor care transporta produse periculoase

    1. Pot fi atestati ca instructori numai absolventi ai învatamântului tehnic superior cu specialitatea "transporturi" sau "chimie", care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - au o experienta practica de cel putin 5 ani în domeniul respectiv de activitate;
    - au urmat un curs de instructori pentru formarea profesionala a soferilor care transporta produse periculoase;
    - au promovat examenul sustinut la terminarea cursului.
    2. Cursurile de atestare pentru instructori se organizeaza de catre Ministerul Transporturilor, direct sau prin intermediul unor institutii publice sau agenti economici specializati în domeniu.
    Organizarea cursului se aproba de catre Ministerul Transporturilor.
    3. Cursurile se predau de catre persoane atestate pentru activitatea de instructor.
    4. Grupa de instruire este formata din cel putin 15 cursanti si din cel mult 30.
    5. Programa analitica a cursului se stabileste de catre Ministerul Transporturilor.
    6. Durata cursului este de 24 de ore, exclusiv durata examenului.
    7. Dupa absolvirea cursului, candidatii sustin un examen care consta în:
    - o proba scrisa tip test (eliminatorie) cu 30-50 întrebari;
    - o proba orala si/sau exemplificare practica, dupa caz.
    8. Rezultatul final al examenului se noteaza cu "Admis" sau "Respins".
    9. Conditiile de promovare a examenului:
    - obtinerea a minimum 80% raspunsuri corecte la proba scrisa eliminatorie;
    - obtinerea calificativului "Admis" în urma sustinerii probei orale si/sau a probei practice.
    10. Comisia de examinare se numeste de catre ministrul transporturilor si se compune din:
    - un reprezentant al Ministerului Transporturilor, atestat ca instructor, în calitate de presedinte;
    - instructorul care a predat cursul;
    - un medic.
    11. Examenul începe, de regula, la ora 9 cu testul scris si continua în aceeasi zi cu proba orala si/sau exemplificarea practica.
    12. Rezultatul examenului se comunica, dupa examinarea orala a fiecarui candidat fiecaruia dintre acestia, precum si centralizat, în scris, sub forma de tabel semnat de membrii comisiei, la terminarea examenului.
    13. Contestatiile privind rezultatul examenului se depun de catre persoanele respinse în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului la Ministerul Transporturilor, care le solutioneaza.
    14. Candidatii respinsi în urma examenului au dreptul sa sustina un nou examen, cel mai devreme dupa 30 de zile si cel mai târziu dupa 90 de zile.
    Candidatii respinsi la acest nou examen pot sa sustina un alt examen numai dupa ce au urmat un nou curs.
    15. Certificatul de atestare ca instructor pentru cursurile de formare profesionala A.D.R. are valabilitate timp de 5 ani si se înmâneaza cursantilor care au reusit la examen în termen de cel mult 10 zile de la data sustinerii examenului, prin organizatorul cursului, prin serviciul rutier judetean sau prin Directia generala de transporturi terestre din cadrul Ministerului Transporturilor.
    16. Dosarele privind candidatii care au urmat cursurile de instructori se pastreaza de catre Ministerul Transporturilor - Directia generala de transporturi terestre.