├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 2026 din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea Părţii a II-a -


EMITENT:      MINISTERUL LUCR─éRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ┼×I LOCUIN┼óEI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din 21 februarie 2003

    în temeiul prevederilor art. 12 lit. g) ┼či h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. r) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 105/2000, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 3 pct. 51 ┼či ale art. 4 alin. (3) din Hot─ârârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei,

    ministrul lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Partea a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a func┼úion─ârii centrelor de preg─âtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či va intra în vigoare dup─â 90 de zile de la data public─ârii.

                     p. Ministrul lucr─ârilor publice,
                       transporturilor ┼či locuin┼úei,
                             Ileana Tureanu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                                 NORME
de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

                             PARTEA a II-a

                                 NORME
de autorizare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, denumite în continuare centre de preg─âtire ┼či perfec┼úionare, întregesc cadrul na┼úional de organizare ┼či efectuare a transporturilor rutiere în condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či de asigurare a unui mediu concuren┼úial normal.
    ART. 2
    Autorizarea centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se face prin eliberarea unei autoriza┼úii în condi┼úiile prezentelor norme.
    ART. 3
    (1) Preg─âtirea personalului din domeniul transporturilor rutiere se poate efectua numai în cadrul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare autorizate în acest sens de c─âtre Ministerul Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei prin Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (2) în cadrul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare procesul de preg─âtire se va desf─â┼čura conform regulamentului de func┼úionare al acestora ┼či programelor de preg─âtire, elaborate conform reglement─ârilor specifice în vigoare.
    (3) Stabilirea modalit─â┼úii de organizare ┼či efectuare a examin─ârii persoanelor care au absolvit cursuri de preg─âtire sau perfec┼úionare se va face conform reglement─ârilor specifice în vigoare.
    (4) Tipurile de cursuri specifice func┼úiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prev─âzut─â obligativitatea de┼úinerii unui certificat de preg─âtire profesional─â eliberat de autoritatea competent─â, sunt prev─âzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    (5) Un centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â a personalului din domeniul transporturilor rutiere poate fi autorizat s─â desf─â┼čoare unul sau mai multe tipuri din cursurile prev─âzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare care func┼úioneaz─â în cadrul Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, Ministerului de Interne, precum ┼či în celelalte institu┼úii componente ale sistemului na┼úional de ap─ârare, pentru nevoile proprii.

    CAP. 2
    Condi┼úii de autorizare

    ART. 5
    Pentru autorizarea unui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare, din statutul solicitantului persoan─â juridic─â trebuie s─â reias─â explicit c─â obiectul de activitate const─â în activit─â┼úi de preg─âtire prin cursuri de calificare ┼či recalificare, precum ┼či activit─â┼úi de perfec┼úionare în domeniul transporturilor rutiere.
    ART. 6
    (1) în vederea autoriz─ârii solicitantul trebuie s─â aib─â încadrat─â cu contract de munc─â o persoan─â care s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare ┼či care s─â-l reprezinte în rela┼úia cu autorit─â┼úile.
    (2) Persoana care conduce permanent ┼či efectiv activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare r─âspunde de asigurarea condi┼úiilor de preg─âtire, având obliga┼úia:
    - s─â men┼úin─â în permanent─â func┼úionalitate dot─ârile aferente;
    - s─â supravegheze respectarea programei de preg─âtire;
    - s─â ┼úin─â eviden┼úa tuturor persoanelor care au urmat cursuri;
    - s─â ┼úin─â eviden┼úa examin─ârilor, precum ┼či a rezultatelor acestora.
    ART. 7
    (1) Autorizarea centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se face de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere numai dac─â sunt îndeplinite cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
    a) de onorabilitate;
    b) de capacitate financiar─â ┼či baz─â material─â;
    c) de competen┼ú─â profesional─â.
    (2) Se consider─â îndeplinit─â condi┼úia prev─âzut─â la alin. (1) lit. a) dac─â persoana care conduce permanent ┼či efectiv activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare nu a fost condamnat─â pentru infrac┼úiuni care o fac incompatibil─â cu aceast─â activitate ┼či/sau nu a fost declarat─â necorespunz─âtoare de c─âtre autoritatea competent─â.
    (3) Se consider─â îndeplinit─â condi┼úia prev─âzut─â la alin. (1) lit. b) dac─â solicitantul face dovada îndeplinirii condi┼úiilor minime, dup─â cum urmeaz─â:
    - de┼úine în proprietate, închiriate pentru filialele teritoriale sau în folosin┼ú─â exclusiv─â ┼či permanent─â spa┼úii adecvate desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii: s─âli de curs, spa┼úiu destinat activit─â┼úii de secretariat, arhiv─â ┼či eviden┼úe, grupuri sanitare etc.;
    - de┼úine dot─ârile tehnico-didactice minime; de asemenea, în func┼úie de tipul cursurilor pentru care se solicit─â autorizarea, se vor prezenta ┼či echipamente/materiale specifice, necesare preg─âtirii.
    (4) Se consider─â îndeplinit─â condi┼úia prev─âzut─â la alin. (1) lit. c) dac─â persoana care conduce permanent ┼či efectiv activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare este titular─â a unei diplome de absolvire a unei institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere, iar în cazul lectorilor, dac─â persoana este posesoarea unui certificat/atestat profesional de lector ob┼úinut în urma absolvirii unor cursuri de preg─âtire, corespunz─âtor specificului cursului pe care îl va preda.

    CAP. 3
    Eliberarea autoriza┼úiei pentru centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    ART. 8
    (1) în vederea eliber─ârii autoriza┼úiei solicitantul va depune la Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere un dosar care trebuie s─â cuprind─â, în copie ┼či în original, pentru verificarea conformit─â┼úii, urm─âtoarele documente:
    a) cerere;
    b) actul de înfiin┼úare ┼či statutul din care s─â rezulte explicit c─â activitatea de preg─âtire prin cursuri de calificare ┼či recalificare, precum ┼či activitatea de perfec┼úionare în domeniul transporturilor rutiere este obiect de activitate al solicitantului;
    c) actul de proprietate (sau contractul de închiriere în cazul filialelor teritoriale) pentru spa┼úiile care îndeplinesc condi┼úiile minime prev─âzute în prezentele norme pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úii de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â;
    d) lista cuprinzând dot─ârile tehnico-didactice minime, respectiv aparat de retroproiec┼úie, ecran, telefon, fax, copiator, echipamente de calcul (PC) - minimum 20 de ansambluri (unitate central─â + monitor), trus─â ADR în cazul pred─ârii cursului referitor la transportul rutier al m─ârfurilor periculoase;
    e) regulamentul de organizare ┼či func┼úionare propriu;
    f) programa de preg─âtire;
    g) avizele de func┼úionare corespunz─âtoare (sanitare, P.S.I., protec┼úia muncii), eliberate de institu┼úiile abilitate;
    h) pentru persoana care conduce permanent ┼či efectiv activitatea centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se vor depune:
    - diploma de absolvire a unei institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior tehnic în specialitatea transporturi rutiere ┼či un certificat/atestat profesional de lector ob┼úinut în urma absolvirii unor cursuri de preg─âtire;
    - contractul de munc─â;
    - decizia de numire;
    - cazierul judiciar;
    - cartea de munc─â (în copie) din care s─â rezulte c─â a activat minimum 3 ani în domeniul transporturilor rutiere;
    i) pentru lectorii care vor preda cursuri de specialitate se vor depune:
    - diploma de absolvire a unei institu┼úii de înv─â┼ú─âmânt superior în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda ┼či certificatul/atestatul profesional de lector ob┼úinut în urma absolvirii unor cursuri de preg─âtire;
    - contractul de munc─â sau conven┼úia civil─â de prest─âri de servicii;
    - cazierul judiciar.
    (2) în termen de 15 zile de la înregistrarea solicit─ârii personalul Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere analizeaz─â dosarul ┼či verific─â la sediul solicitantului dac─â sunt îndeplinite condi┼úiile prev─âzute în prezentele norme.
    (3) în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicit─ârii Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere va elibera autoriza┼úia centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare dac─â se constat─â îndeplinirea condi┼úiilor prev─âzute sau comunic─â în scris refuzul motivat, dup─â caz.
    ART. 9
    (1) Autoriza┼úia centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se acord─â pentru o perioad─â de 5 ani. Modelul autoriza┼úiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (2) Autoriza┼úia centrului de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se vizeaz─â anual de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere. Viza anual─â se acord─â numai dup─â verificarea:
    - men┼úinerii condi┼úiilor ini┼úiale care au stat la baza eliber─ârii autoriza┼úiei;
    - reactualiz─ârii, dup─â caz, a documentelor;
    - respect─ârii programei de preg─âtire avizate în condi┼úiile legii.
    (3) Contesta┼úia în leg─âtur─â cu refuzul eliber─ârii autoriza┼úiei sau viz─ârii acesteia se depune în termen de 15 zile de la comunicare la secretarul de stat care coordoneaz─â activitatea Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (4) R─âspunsul la contesta┼úie se va comunica în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    ART. 10
    în termen de 3 ani de la data ob┼úinerii autoriz─ârii centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare care organizeaz─â cursuri au obliga┼úia s─â certifice sistemul calit─â┼úii serviciului, conform cerin┼úelor standardului SR EN ISO 9001/2001.
    ART. 11
    Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autoriza┼úiei se comunic─â Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere. Pierderea sau sustragerea autoriza┼úiei se public─â în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, urmând ca Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere s─â elibereze un duplicat al acesteia, în termen de 15 zile de la data public─ârii anun┼úului.

    CAP. 4
    Retragerea ┼či anularea autoriza┼úiei

    ART. 12
    (1) Retragerea autoriza┼úiei se face de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere, în urm─âtoarele cazuri:
    a) când centrul de preg─âtire ┼či perfec┼úionare nu mai îndepline┼čte condi┼úiile care au stat la baza acord─ârii autoriza┼úiei;
    b) când reclama┼úiile adresate în scris Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere privind calitatea procesului de instruire se confirm─â, iar de┼úin─âtorul autoriza┼úiei nu a remediat aceste deficien┼úe;
    c) când procesul de preg─âtire nu se desf─â┼čoar─â conform programelor de preg─âtire aprobate de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    (2) Reacordarea autoriza┼úiei se face, la cerere, dup─â ce de┼úin─âtorul face dovada c─â au fost remediate cauzele care au stat la baza retragerii acesteia.
    ART. 13
    Anularea autoriza┼úiei se dispune de c─âtre conducerea Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere la a treia retragere sau în urm─âtoarele cazuri:
    a) când s-au falsificat documente privind eviden┼úele ┼či rezultatele preg─âtirilor efectuate;
    b) când de┼úin─âtorul autoriza┼úiei î┼či înceteaz─â activitatea.
    ART. 14
    (1) împotriva m─âsurii de retragere sau anulare a autoriza┼úiei se poate face contesta┼úie, în termen de 15 zile de la data retragerii sau anul─ârii, la secretarul de stat care coordoneaz─â domeniul rutier.
    (2) R─âspunsurile la contesta┼úiile cu privire la retragerea sau anularea autoriza┼úiei se vor comunica p─âr┼úii interesate în termen de 30 de zile de la înregistrare.

    CAP. 5
    Controlul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

    ART. 15
    (1) în scopul viz─ârii anuale a autoriza┼úiei personalul Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere va efectua controlul îndeplinirii condi┼úiilor de func┼úionare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare.
    (2) Controlul îndeplinirii condi┼úiilor de func┼úionare a centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se va efectua ┼či la sesiz─âri sau prin dispozi┼úii exprese din partea conducerii Ministerului Lucr─ârilor Publice, Transporturilor ┼či Locuin┼úei.
    (3) Tematica minim─â de control va cuprinde:
    - verificarea men┼úinerii condi┼úiilor ini┼úiale care au stat la baza acord─ârii autoriza┼úiei;
    - verificarea modului de desf─â┼čurare a procesului de preg─âtire;
    - verificarea respect─ârii programei de preg─âtire corespunz─âtoare cursurilor predate;
    - verificarea eviden┼úelor cu privire la personalul preg─âtit ┼či a eviden┼úelor rezultatelor ob┼úinute în urma examin─ârilor.
    (4) Controlul desf─â┼čur─ârii activit─â┼úii centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare se va efectua de c─âtre personalul autorizat al Direc┼úiei generale de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii finale

    ART. 16
    Eviden┼úa centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare autorizate se va ┼úine de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    ART. 17
    Eviden┼úa personalului preg─âtit se va ┼úine de c─âtre centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare pe registre unice, numerotate, înregistrate ┼či avizate de c─âtre Direc┼úia general─â de reglement─âri ┼či calitatea serviciilor în transporturile rutiere.
    ART. 18
    Centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare autorizate au obliga┼úia de a arhiva pentru o perioad─â de 5 ani registrele, testele ┼či formularele de înregistrare a rezultatelor examin─ârilor, în copie sau în original, dup─â caz.

    ANEXA 1
    la norme

                               TIPURILE
de cursuri specifice funcţiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevăzută obligativitatea deţinerii unui certificat de pregătire profesională

    1. Curs de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â pentru persoane desemnate s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activit─â┼úi de transport rutier
    2. Curs de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â pentru instructori de conducere auto
    3. Curs de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â pentru profesori de legisla┼úie rutier─â
    4. Curs de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â pentru consilieri de siguran┼ú─â pentru transportul rutier al m─ârfurilor periculoase
    5. Curs de preg─âtire ┼či perfec┼úionare profesional─â pentru conduc─âtorii auto care efectueaz─â transporturi rutiere de m─ârfuri periculoase.

    ANEXA 2
    la norme

    (fa┼ú─â)

                                  ROMâNIA

    MINISTERUL LUCR─éRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ┼×I LOCUIN┼óEI
    DIREC┼óIA GENERAL─é DE REGLEMENT─éRI ┼×I CALITATEA SERVICIILOR îN TRANSPORTURILE RUTIERE

                                AUTORIZA┼óIE

    - CENTRUL DE PREG─éTIRE ┼×I PERFEC┼óIONARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE -

    Persoana juridic─â ...................................... este autorizat─â s─â desf─â┼čoare activit─â┼úi de preg─âtire prin cursuri de calificare ┼či recalificare, precum ┼či activit─â┼úi de perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

    Valabil─â de la ......................... pân─â la ........................ numai în condi┼úiile viz─ârii anuale.

    Data emiterii ...................

                                                      Emitent,
                                             .........................
                                               Semn─âtura ┼či ┼čtampila

    Seria ............... nr. ..........

    (verso)

    Vize anuale:
 __________________________________________________________________
| Valabil pân─â | Valabil pân─â | Valabil pân─â | Valabil pân─â | Valabil pân─â |
|  la data de  |  la data de  |  la data de  |  la data de  |  la data de  |
|              |              |              |              |              |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
|              |              |              |              |              |
|  Semn─âtura   |  Semn─âtura   |  Semn─âtura   |  Semn─âtura   |  Semn─âtura   |
|              |              |              |              |              |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
|______________|______________|______________|______________|______________|
|              |              |              |              |              |
|   ┼×tampila   |   ┼×tampila   |   ┼×tampila   |   ┼×tampila   |   ┼×tampila   |
|              |              |              |              |              |
|______________|______________|______________|______________|______________|


    Tipul cursului:

    1. ..........................................................
    2. ..........................................................
    3. ..........................................................
    4. ..........................................................
    5. ..........................................................